INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST Til heimen kjære elevar og føresette!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2014. Til heimen kjære elevar og føresette!"

Transkript

1 INFORMASJONSAVIS frå FARNES SKULE HAUST 2014 Farnes skule har dette skuleåret 19 klassar, 3 avdelingar i SFO, 345 elevar og 64 tilsette. Farnes skule har to skulebygg, eitt for barnesteget og eitt for ungdomssteget. Farnes skule - barnesteg tlf Personalrom tlf Farnes skule - ungdomssteg tlf Personalrom tlf Per Kristian Pedersen - rektor tlf SFO dagleg leiar tlf Til heimen kjære elevar og føresette! Velkomen til eit nytt skuleår! Eit nytt skuleår er i gang att! For fleire av dykk er dette vorte ein vane, men for dei aller yngste er dette ei spanande tid. Det er vorte skuleungar av dei små. Foreldre, og ikkje minst besteforeldre tykkjer dette er stort, og kanskje litt vemodig. Vetleguten/vetlejenta har vorte stor. Med alder veks ansvaret, og travelheita tek over. Mamma/ pappa og bestemor/ bestefar får ikkje styre tida på same måte som før. No har pliktene i samfunnet teke tak. Korleis kan vi som vaksne i familien forholde oss til dette? Det beste vi kan gjere er å gi hjelp og støtte til ungane våre. Gode vanar og klare reglar for kva som er rett og gale må vere ei prioritering. Kva gjer vi, og korleis får vi det til? Formålsparagrafen i Opplæringaslova, skulen sitt overordna dokument, seier mellom anna: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Ein kan ikkje kjøpe det viktigaste ungane treng for pengar. Her er det eigeninnsats som tel. Å kunne stille opp for dei, ha klare reglar, samt å vere gode rollefigurar er noko av den viktigaste ballasten vi kan gje dei. For å få til dette, må vi prioritere tida noko som vi alle meiner vi har for lite av. Då er det viktig å tenkje at ungane er på lån for ei tid, før dei skal ut i verda og stå på eigne bein. Velkomen til samarbeid i eit nytt skuleår! Per Kristian Pedersen - rektor-

2 TILTAKSPLAN MOT MOBBING FARNES SKULE Mål: Alle skal inkluderast i eit mobbefritt skulemiljø. 1. Farnes skule sine reglar mot mobbing Vi skal ikkje mobba andre. Vi skal hjelpa elevar som blir mobba. Vi skal også vera i lag med elevar som lett blir åleine. Vi skal fortelja det til kontaktlæraren og til dei heime når vi ser at nokon vert mobba. 2.Tiltak som skal førebygga mobbing på Farnes skule Tiltak : Skulen vil bruke ordensreglementet og vurdering i orden og åtferd aktivt for å ivareta eleven sitt psykososiale miljø. Ansvar: Elevar Foreldre Lærarar Adm. Alle klassar skal ha reglar for arbeid og samvær i klassen. Desse reglane skal underskrivast i oppstartmøte med rektor om hausten. Reglane skal følgjast opp jamleg. Rektor/inspektør skal ha faste treffpunkt med klassane to gonger i året der mobbing er tema. Oppstartmøte med rektor/inspektør om hausten. Oppfølgingsmøte med inspektør/event. rektor i vårhalvåret. Eventuelt fleire møte ved behov. Trivsel og klasse-/skulemiljø skal alltid vera på dagsorden på møta i alle råd og utval: Klasseråd/klassemøte Elevråd Personalmøte FAU SU Trivsel skal vera tema på alle elevsamtalar og alle elev- /foreldresamtalar. I desse samtalane skal det arbeidast med å utvikla god sosial kompetanse hjå alle elevar. Tema på elev-/foreldremøta kvar haust: - Førebygging av mobbing - Korleis kan vi skapa eit godt klassemiljø? - Møtet skal munna ut i ein plan for klassemiljøtiltak. - Foreldre får informasjon om deira rett til å få eit enkeltvedtak i forhold til 9a-3 Inspeksjon: Vi skal ha ei god vaktordning med aktive lærarar og administrasjon som involverer seg og følgjer opp. Eldre elevar som ynskjer det, kan få vere elevvakter Personalet skal informera kvarandre ved å ta opp ting som har skjedd og informera om elevar som treng spesiell oppfølging. Dette skal skje på husmøta og i andre høvelege fora. 2

3 Elevane skal bli kjende med kvarandre: - Fadderordning 1. og 4.kl. - Aldersblanding - Styrke samvær og samarbeid på klassesteget Elevar, foreldre og tilsette skal arbeide for å skape eit godt klasseog elevmiljø, t.d. gjennom følgjande tiltak: - Venebenk på skuleplassen på barnesteget - Venskapsgrupper - Familiegrupper - Stjerneven/stjerneunge - Hemmeleg ven - Munnlege fødselsdagsgåver - Loggbok - Tenkjebok - Leik - Turar/overnattingsturar - Få høve til å gå utafor skulen sitt område i friminutta (u- steget) - Massasje - Festar/diskotek - Samtalegrupper 3.Tiltak vi skal bruka for å avdekka om elevar på Farnes skule vert mobba Tiltak : Skulen si leiing skal informere 2 gongar for året alle tilsette ( Lærarar, assistentar, kontorpersonale, vaktmeistar, reingjeringspersonale) om deira handlings- og varslingsplikt. Lærarane og administrasjonen skal aktivt observera gjennom heile skuledagen, m.a. gjennom inspeksjonsordninga. Elevane skal observera, sjå etter og seia frå, munnleg, med lappar, i loggbok eller i postkasse. Vi skal sjå spesielt etter dei som er åleine. Tema i alle elevsamtalar: - Kontaktlærarar skal stilla følgjande spørsmål: Blir du mobba? Blir elevar i klassen mobba? Blir andre elevar på skulen mobba? - Elevane må vera opne og fortelje om mobbing. Ansvar: Elevar Foreldre Lærarar Adm. Trivsel og mobbing skal vera tema i alle elev-/foreldresamtalar. Trivsel og mobbing skal vera tema på alle klassemøte/klasseråd. Lærarane skal arbeida for å få til ein god dialog. Elevane må vera opne om mobbing. Samtale med - rådgjevar - helsesøster (helsesirkelen) - PPT Elevar tek sjølve kontakt. Kontaktlærar formidlar kontakt. Foreldra må vera observante i samvær med barna. Alle foreldre må snakka med barna sine og melda frå til skulen ved mistanke om mobbing. Foreldra må ha god dialog med kvarandre. Spørjeundersøking om mobbing og trivsel: - Undersøking blant elevane kvart år før haustferien. - Undersøking blant foreldra i regi av FAU kvar haust. 3

4 4.Tiltak vi skal bruka når det er oppdaga at elevar ved Farnes skule vert mobba. Tiltak: Når mobbing vert avdekka, gjer vi følgjande: 1. Ved tilfelle av mobbing må leiinga på skulen straks bli informert. 2. Ved brot på 9a-3 er skulen pliktig til å fatte eit enkeltvedtak om barna sitt psykososiale miljø. 3. Samtale med mobbar og mobbeoffer kvar for seg. 4. Møte mellom mobbar og mobbeoffer. 5. Kontakt/møte med heimane. - Konsekvensar vert bestemt i kvart einskild tilfelle (sjå liste under). - Inngå skriftleg avtale/kontrakt. - Avtale oppfølging. 6. Oppfølging - Informasjon til personalet. Alle skal ta ansvar. - Sjekkpunkt i samsvar med avtale/kontrakt som er inngått. Døme på konsekvensar: - Bortfall av friminutt ute (småskulesteget) - Mobbaren går saman med inspiserande lærar i friminutta (b- steget) - Mobbaren sit ved adm.kontora i friminutta - Utelukking frå klasseturar/fellesarrangement - Mobbaren må ha følgje av foreldra på klasseturar/fellesarrangement - Åtferdsmerknad (u-steget) - Foreldra følgjer den som mobbar til og frå skulen - Gjensitting og event. byrje tidlegare - Utvising Ansvar: Elevar Foreldre Lærarar Adm. Om mobbing: Alle barn og unge som er tilskodarar til denne utstøytingsprosessen, som kan vere svært brutal og grufull, blir ille ved og opprørte. Det er skoleplikt i Noreg, og alle barn og unge må gå på skolen. Derfor har dei òg sterke rettar. Alle har rett til eit trygt og godt læringsmiljø utan mobbing. 4

5 Farnes Skulemusikk frå slutten av 50-talet ORDENSREGLEMENT FOR FARNES SKULE (Vedteke i Samarbeidsutvalet ) Mottoet vårt er: DET NYTTAR Å BRY SEG Vi vil at skulen vår skal vera ein trygg og triveleg arbeidsplass. Vi må vera venlege og syna omtanke for kvarandre. Både vaksne og eldre elevar har eit særleg ansvar overfor yngre elevar. Mottoet vårt er: DET NYTTAR Å BRY SEG FELLESREGLAR: Du skal møta presis til timane og passa på at du har med deg skulesakene dine. Du skal ha bokbind på alle bøker og ta godt vare på alt utstyr. Du skal visa respekt for det andre eig. Du må vera roleg i timane slik at alle kan få gjort arbeidet sitt. Leksene du får, gjer du skikkeleg til avtalt tid. Du skal ikkje kalla eller plaga nokon eller godta at andre blir plaga. Det er viktig at du løyser konfliktar ved å snakka med andre. Du må ta ansvarsveka på alvor og syta for at det er fin orden både inne og ute. Du må følgja reglane for bruk av inne- og utesko. Du skal ikkje ha med deg farlege leiker på skulen. Du må ikkje ha med deg eller bruka tobakk eller rusmiddel på skulen. Eting og drikking skal ikkje føregå i timane utan særskild løyve frå læraren. Tilsvarande gjeld for bruk av elektronisk utstyr eventuelt anna i timane. Energidrikk og brus vert ikkje tillete på skulen framover. I samarbeid med elevrådet og kantinedrifta vil skulen tillate drikke som vert seld frå kantina. Eting og drikking skal ikkje føregå i timane utan særskild løyve frå læraren. Tilsvarande gjeld for bruk av elektronisk utstyr eventuelt anna i timane. I timane skal mobiltelefonen vere avslått, og leggjast på avtalt plass i klasserommet. Det er ikkje lov å kommunisera munnleg, skriftleg eller digitalt med andre enn lærarar under prøvar. Du kan bruka sykkel eller sparkesykkel åleine til skulen frå slutten av 4. klasse, og skulen oppmodar alle om å bruka sykkelhjelm. På skuleturar skal både elevar og lærarar bruka hjelm. 5

6 BARNESTEGET: Du skal ikkje ha med deg rulleskøyter/rullebrett på skulen. Det er ikkje lov å springa eller bråka i gangane/undervisningsareala. Du skal vera ute i friminutta. Om vinteren kan du leika deg i snøen, men snøballkasting må skje i eit bestemt område. Du må ha særskilt løyve til å gå utanfor skulen sitt område i skuletida. Det er til vanleg ikkje høve til å eta snop på skulen, utan ved særskilde høve. UNGDOMSSTEGET: I friminutta kan du gå frå skulen sitt område utan særskild løyve. Ytterklede og utesko skal oppbevarast på tilvist plass. Når du kjem utanfrå, skal du bruka tilvist inngang. Respekter klassar i arbeid når du skiftar rom. Du kan berre bruka rulleskøyter/rullebrett på tilvist plass. Sikringsutstyr skal nyttast. Du må passa på at sykkelen/sparkesykkelen vert parkert på rett plass og låst. Ordenselevane har eit særleg ansvar for å halda orden i klasseromma/landskapa på ungdomssteget Berbare pc-ar skal vera innelåst i klasserom i friminutta. KVA SKJER OM VI BRYT ORDENSREGLEMENTET? Det kan bli kravd erstatning om du skadar eller øydelegg noko som tilhøyrer skulen eller noko som høyrer til ein annan elev. Jfr. Lov om skadeerstatning. Når større ting vert stolne, blir spørsmålet om melding til politiet tatt opp med foreldra. Brot på vedtekne ordensreglar for bruk av mobilt samband på Farnes skule fører til at lærar tek frå eleven mobiltelefonen. Varigheit minimum ein halv dag. Dersom saka gjentek seg eller vert vurdert som alvorleg, som t.d. krenking av personar, vert telefonen dregen inn for ein dag. Det vert skrive årferdsmerknad, og dei føresette vert varsla om hendinga. Føresette vert og orientert om retten til å melde saka til politiet. Brot på reglane kan og føra til: - irettesetting frå lærar, rektor eller andre tilsette - merknad - brev heim - bortvising * - utelukking ** - nedsett ordens- og åtferdskarakter på ungdomssteget Du har rett til å få forklara deg før desse konsekvensane vert tekne i bruk. * BORTVISING 2.10 i Opplæringslova: «Kommunen kan fastsetja i ordensreglementet at elevar på klassetrinna 8-10 som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på klassetrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen. Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruka andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på klassetrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.» ** UTELUKKING - Rektor kan også gjera vedtak om å utelukka deg frå ekskursjonar o.l. viss du har vist ei åtferd som tilseier at dette kan vere aktuelt. 6

7 KARAKTERAR I ORDEN OG ÅTFERD. 3.7 i Forskrifta «I orden og åtferd skal desse karakterane nyttast: - God (G). Eleven syner vanleg god orden og åtferd - Nokså god (Ng). Eleven syner under vanleg god orden og åtferd. - Lite godt (Lg). Karakteren skal nyttast berre i særhøve. Den vurderinga skulen gir av orden og åtferd, må haldast skild frå vurdering av dei reint faglege prestasjonane. Ein skal ta omsyn til eleven sine føresetnader, og til vanleg ikkje leggja avgjerande vekt på enkelthendingar. Hovudgrunnlaget skal vera orden og åtferd hos eleven det siste halve skoleåret. Ved fastsetjing av karakter i orden tek ein omsyn til om eleven viser vanleg god arbeidsinnsats og følgjer ordensreglane som er fastsette for kvar skule. Ugyldig fråvær skal reknast som brot på ordensreglane. Ved fastsetjing av karakter i åtferd tek ein omsyn til korleis eleven ter seg på skuleområdet og elles når skulen har ansvaret for tilsynet med elevane. Ein skal særleg leggja vekt på korleis eleven ter seg mot andre elevar, lærarar og andre tilsette. Ein kan også ta omsyn til korleis elevane ter seg mot kvarandre på skulevegen.» Det er fastsett nærare kriterium for fastsetjing av karakterar i orden og åtferd. Desse vert delte ut på foreldremøtet om hausten. SKULERUTA FOR GRUNNSKULANE I ÅRDAL 2014/2015: August Skulestart måndag 18.august 10 skuledagar September 22 skuledagar Oktober Haustferie måndag 06.til fredag 10.oktober(v 41) 18 skuledagar November 20 skuledagar Desember Siste skuledag før jul: Fredag 19.desember 15 skuledagar Januar Første skuledag: Måndag 05.januar 20 skuledagar Februar Vinterferie: måndag 16. til fredag 20.februar 15 skuledagar (v 8) Mars Siste skuledag før påske fredag 27. mars 20 skuledagar April Første skuledag etter påske: Tysdag 07. april 18 skuledagar Mai Elevfri dag: 15.mai 17 skuledagar Juni Siste skuledag: Fredag 19.juni 15 skuledagar Til saman: 190 skuledagar 7

8 ÅRSPLAN FOR SAMARBEID HEIM-SKULE VED FARNES SKULE Etter avtale: Foreldra har kome med ynskje om eit møte pr. år der dei kan kome saman og diskutere eit tema dei er opptekne av. TID MØTE TEMA ANSVAR Jan./febr. Planleggingsmøte til klasseforeldremøte Kontaktlærar og klassekontakt + event. elevrep. drøftar innhaldet i møtet. Klassekontakt og event. andre foreldre Jan./febr. Klasseforeldremøte Tema til diskusjon Kont.lærar/kl.kontakt Etter avtale Aktivitetskveld, turar m.m. Hyggeleg samvere for elevar med Klassekontakt føresette/fam. Før 15. sept. Planleggingsmøte til klasseforeldremøtet Kontaktlærar og klassekontakt + event. elevrep. drøftar inn- Kontaktlærar haldet i møtet. (Ev. telefonkontakt) Før 15. sept. Klasseforeldremøte Val av klassekontakt. Orient. om skuleåret. Bli einige om fellesarr. for skuleåret, sjå også utviklingspl. - SAMTAK Oktober Elev-/foreldresamtale klasse Elev-/foreldresamtale 1.kl. Evaluering av einskildelevar. Grunngjeving og rettleiing til terminkar. for kl. Planleging av arbeidet det neste halve året. Oppsummering av samtalen i eige skjema, kopi heim Ca. 30 min. Bli-kjend-samtale Nov. Elevsamtale med alle elevar Drøfte arbeidet til eleven og fokusere på faglege og sosiale mål som er sett opp Kontaktlærar/ klassekontakt Kontaktlærar / heimen Kontaktlærar TID MØTE TEMA ANSVAR Okt. Foreldremøte 10.klasse Kast Masken Adm./kontakt-lærar Rusførebyggjande arbeid Okt./nov. Foreldremøte 6. klasse «Foreldre som gode støtte-spelarar.» Rusførebyggande arb. Kontaktlærar / adm./rusmiddelkons./ppr Desember Julefest Elevråd/lærar-teama/adm. Ca.15.jan Utdeling av karakterbøker for kl. Kontaktlærar Januar Elev-/foreldresamtale klasse Evaluering av einskildelevar. Grunngjeving og rettleiing til terminkarakterane. Planlegging Kontaktlærar / heimen av arbeidet det neste halve året. Oppsummering av samtalen i eige skjema, kopi heim. Ca. 30 min. Januar Individuelle møte 10.kl. Særinntak Rådgjevar Mars/april Elevsamtale med alle elevar i 8.- Drøfte arbeidet til eleven og fokusere på Kontaktlærar Mars 10.klasse Elev-/foreldresamtale klasse faglege og sosiale mål som er sett opp. Evaluering av einskildelevar. Oppsummering av samtalen i eige skjema, kopi heim. Ca. 30 min. Kontaktlærar Mars Foreldremøte 1.kl. «Foreldre som gode støtte-spelarar.» Rusførebyggande arb. Kontaktlærar / adm./rusmiddelkons./ppr April/mai Foreldremøte 7.kl Orientering om overgang til u-steg/ leirskule Adm/rådgjevar/ Kontaktlærar Mai Elevsamtale Drøfte arbeidet til eleven og fokusere på Kontaktlærar klasse faglege og sosiale mål som er sett opp. Juni Kulturarrangement i Paviljongen m/grillarr. Adm./FAU/ Kontaktlærar Juni Eksamensfest 10. kl Vitnemål 10. kl. Kontaktlærar/elevråd/adm./Fau Juni Ca. 1 veke før skuleslutt Kontaktlærar Vurderingsskjema 1.-7.kl. Karakterbøker 8.-9.kl. Elevar og foreldre har høve til å kontakte lærarar med spørsmål om grunnlaget for karakterane Kontaktlærar I tillegg kan foreldre få åleinesamtale med lærar når dei ynskjer det.vurderingsskjemaa ligg i elevarkivet; foreldre og elevar har innsynsrett i si elevmappe. 8

9 RÅD OG UTVAL VED FARNES SKULE Råd og utval ved skulen er grundig omtala i Opplæringslova kapittel 11 Organ for brukarmedverknad i skolen. Her finn ein retningslinene for samansetjing, val og ansvarsområde. Det er avgjerande for ein god skule at brukarorgana fungerer godt. Rektor og dei tilsette har eit særleg ansvar for å leggja til rette for brukarmedverknad, men foreldra/føresette og elevane må ta eit sjølvstendig ansvar for å fylla retten til medverknad med rèelt innhald. SAMARBEIDSUTVALET Årdal kommune 1 repr. Rektor Andre tilsette 1 repr. Arbeidsutvalet i foreldrerådet 2 repr. Lærarkollegiet 2 repr. Elevrådet 2 repr. Føresette - Lærarar - Elevar K L A S S E K O N T A K T A R * Alle foreldre/føresette er medlemmer i Foreldrerådet ved skulen. * Foreldrerådet har eit valt arbeidsutval, FAU, med 1 repr. Frå kvart årssteg og leiar som vert vald på årsmøtet. SKULEMILJØUTVALET: 7 repr.(elevar og føresette har fleirtal) 2 elevar, 2 føresette, 1 frå andre tilsette, 1 politisk vald og rektor. ORGANISERING AV ELEVRÅDSARBEIDET Retningslinene for organisering av elevrådsarbeidet finn ein i Opplæringslova kapittel 11, 2. Fordi vi har ein stor skule med barnesteget og ungdomssteget i kvar sin bygning, har vi delt ansvaret for og organiseringa av elevråda tilsvarande. Dette inneber at kontaktlæraransvaret for klasse er lagt til ein lærar på barnesteget, Signe Endresen og for klasse til ein kontaktlærar på ungdomssteget, Randi Brekke. I samråd med rektor skal dei to kontaktlærarane organisere felles møtepunkt mellom elevråda for å ivareta heilskapen i elevrådsarbeidet og saker som gjeld heile heile skule. Innkalling og referat frå møta kan ein finna på heimesida, SAMARBEID OM ARRANGEMENT FOR ELEVANE: Kvart år arrangerer elevrådet ved skulen arrangement der vi er avhengige av hjelp frå foreldre. Haustfesten for kl.: Julefest for kl.: Avslutningsfesten for 10.kl.: Foreldre i 7. klasse hjelper til. Brev til klassekontaktane vert sendt ut i oktober. Foreldre i 8. klasse hjelper til. Brev til klassekontaktane vert send ut i desember. Foreldre i 9. klasse hjelper til. Brev til klassekontaktane vert send ut i mai/juni. 9

10 VIKTIG INFORMASJON! FRI FOR ELEVAR UTANOM VANLEG FERIETID: I 2-1 Rett og plikt til grunnskuleopplæring, heiter det: Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ei offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter I 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa, heiter det vidare: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Retningsliner for elevfri utanom skuleferiane: 1. Kven kan gi fri: 1.1. Kontaktlærar kan gje ein elev fri i inntil 3 dagar. Grunngjeven søknad i meldingsboka eller elektronisk Rektor kan gje ein elev fri i inntil to veker. Grunngjeven søknad i eige brev, i meldingsboka eller elektronisk Søknader utover to veker vert ikkje innvilga, men i svaret frå skulen vert foreldra informerte om retten til å ta elevane ut av skulen for å gi dei privat opplæring, jfr. Opplæringslova Vilkår: 2.1. Elevane har både rett og plikt til opplæring. Prinsippielt fell ansvaret for at elevane får undervisning/opplæring over på foreldra når dei ber om å få ta elevane ut av skulen Ved fråvær må foreldra og skulen vera samde ein plan for skulearbeidet Skulen skal sjå til at elevane ikkje er så mykje borte at det går ut over opplæringa. ELEVOPPLYSNINGAR/INNSYNSRETT: Elevopplysningar vert lagra i skulen sitt arkiv. Alle foreldre/føresette har rett til å sjå det som er lagra om barna deira i elevmappene på skulen. Alle elevar har innsynsrett frå 1.klasse. INFORMASJON FRÅ SKULEN OM ELEVAR NÅR FORELDRA IKKJE BUR SAMAN. Til vanleg har alle foreldre, sjølv om dei ikkje bur saman, rett til informasjon frå skulen. Reglar for dette er fastsett i KUF-rundskriv F36/98. Avtale om korleis dette kan gjerast, må avtalast med kontaktlærar. FLYTTING FRÅ ÅRDAL/ADRESSEENDRING I ÅRDAL: Flytting må meldast til skulen så tidleg som mogleg. Ved skifte av skule skal berre dei opplysningane som er naudsynte for den vidare skulegonga sendast til den nye skulen. Elev/føresette skal gjerast kjende med kva som vert sendt og ha høve til å uttale seg. Adresseendring i Årdal må også meldast til skulen snarast råd. SKULEMJØLK: Elevane på barnesteget får høve til å kjøpa lettmjølk, ekstra lett mjølk og laktosefri mjølk på skulen. ATTGLØYMDE KLEDE M.M.: Attgløymde klede m.m.: - for småskulesteget vert alt samla i korgene i garderobane til kvart årstrinn. - for mellomsteget heng det utanfor klasseromma ei stund, men etter kvart blir alt samla i hyller i nedgangen til kjellaren/tilfluktsromma på barnesteget. - Alt frå spesialrom som gymsal, musikk og kunst og handverk vert også samla i nedgangen til kjellaren. - på ungdomssteget samlar vaktmeister saman attgløymde klede. Verdisaker som klokker, smykke, nøklar o.l. tek sekretæren for barne- og ungdoms-steget vare på. Ta kontakt! 10

11 RLE: RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK. Kunnskapsdepartementet fastsette ny læreplan i religion, livssyn og etikk for grunnskulen frå 1. august 2008, og erstatta læreplanen i Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL). I RLE-faget er det rett til eit begrensa fritak frå dei delar av undervisninga som foreldre, ut frå eigen religion eller eige livssyn, opplever som utøving av annan religion eller tilslutning til andre livssyn. ERSTATNING FOR ØYDELAGDE BRILLER/KLEDE: Skulestyresak nr.19/74 og nr.20/6-75 seier at skulen har ansvar for øydelagde briller når skaden skjer i skuletida. Skaderapport blir utfylt same dag - av læraren som var til stades. Ved fastsetjing av erstatning skal ein gå ut frå rekning som viser kva reparasjonen har kosta. Til vanleg vert det ikkje betalt ut erstatning for klede, men det har vore tilfelle der elevar i spesielle høve også har fått erstatta dette. INFORMASJON OM LÆREBØKER: Det skal vere bokbind på lærebøkene heile skuleåret, jfr. Ordensreglement for Farnes skule. Dersom lærebøker vert stygge eller øydelagde på grunn av skribling, medvite øydelegging eller slurv, vil dette medføre eit erstatningsansvar. Erstatningsbeløpet vert avskrive med 20% for kvart år i høve til innkjøpspris. FREMJING AV ERSTATNINGSKRAV I SAMBAND MED HÆRVERK/UAKTSEMD: På skulestyremøte 29/10-74 vart "LOV OM SKADEERSTATNING: ANSVAR I VISSE SÆRLIGE FORHOLD" gjort gjeldande ved alle skulane i kommunen. Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers". "Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, pr. i dag inntil kr RUTINAR VED SKADE PÅ ELEVAR Når ein elev er uheldig og skader seg på skulen slik at vedkomande må til lege, har vi desse rutinane: Skulen sender/følgjer eleven til lege/tannlege og det vert skrive intern skademelding av lærar Det skal fyllast ut klp-skademelding av lege/tannlege som skal sendast til forsikringsselskap Vi orienterer foreldra/føresette om uhellet. Foreldra/dei føresette betaler eventuelle legerekningar. Foreldra/dei føresette tar kontakt med trygdekontoret for eventuelt å få refundert utgiftene Trygdekontoret vurderer om dette kan registrerast som yrkesskade. Viss det skjer, blir utgiftene refundert. Viss eleven skader seg på veg til eller frå skulen, følgjer vi same rutinane som nemnt ovanfor, men refusjonskravet blir sendt til Årdal kommune (Farnes skule) som sender det vidare til kommunen sitt forsikringsselskap. BRUK AV SYKKELHJELM Alle elevar ved Farnes skule får gjennom eit samarbeid mellom Årdal Tenk Tryggleik, Farnes skule og FAU ved Farnes skule utdelt sykkelhjelm og sykkellykter i samband med at dei har sykkelprøve om våren i 4.klasse. Siktemålet er då at dei skal bruke hjelm når dei syklar for å hindre alvorlege hovudskader ved uhell, og bruke lys på sykkelen når dei syklar i mørke eller ved dårleg sikt. Skulen oppmodar alle elevar om å nytte hjelm ved sykling til og frå skulen. Alle elevar skal bruke hjelm når dei syklar i skuletida. SKULEN SINE SAMARBEIDSPARTAR: Skulelege, kommunelege tlf Helsesøster ungdomssteg torsdagar tlf Helsesøster barnesteg tys(oddetal) tors tlf / Fysioterapeut tlf / Skuletannlege tlf Leiar PPT Vibeke Fusche Moe tlf Audiopedagog Elisabeth Formo tlf Spesialpedagog Liv Kari Kvam tlf Rektor for Årdal kommunale musikk-og kulturskule, Sigyn Øren tlf

12 SKULEHELSETENESTA: 5 6 år: Skulestartundersøking. (helsesøster og skulelege ) Undersøking i gruppe av fysioterapeut Oppsummeringsmøte med skulen. 1 klasse: Zippys venner 2 klasse: Polio/DT/kikhostevaksine. Zippys venner 3 klasse: Helseundersøking hjå helsesøster, vekt/lengde, syn 5 klasse: Helseundersøking hjå helsesøster. Helsesirkel, syn og høyrsel, høgde og vekt. Pubertetsundervisning i grupper, jenter. 6 klasse: MMR vaksine Pubertetsundervisning i grupper, gutar. 7 klasse: HPV vaksine ( 3 doser, kun jenter) 8 klasse: Individuell samtale med helsesøster. Helsesirkel, syn, høgde/vekt Prosjekt Alle har ei psykisk helse 9 klasse: Mantou og BCG vaksine på indikasjon Prevensjonsundervisning i grupper Prosjekt Alle har ei psysisk helse 10 klasse: Polio/DT/kikhostevaksine Undervisningsgrupper se/samliv. Prosjekt Alle har ei psysisk helse Samtalegrupper ved behov. Høyrselstest ved behov. Kontortid for helsesøster haust 2014: Farnes skule u.steg Anne Berit Lerum: torsdag - kontorfløyen tlf mellom kl Farnes skule barnesteg Siv Smedegård: tys(oddetal), tors -kontor tlf kl SKULESKYSS Måndag - fredag: Spesialtransport Frå Myri til Jotunplassen: kl Frå Myri: kl Frå Haug til skulen: kl Frå Jotunplassen til Myri: kl *Tysdag, torsdag og fredag Frå Jotunplassen til Myri: kl Til Myri: kl Frå skulen til Haug: kl Skulen har tilbod om bussfølgje til/frå skulebussen for dei minste elevane 1. april 2011 vart det innført elektroniske reisekort for buss og i Sogn og Fjordane Pris: Varierer etter reiselengda kortet skal gjelde for, men gir ca 40% rabatt ved 20 t/r reiser pr månad. Periodekortet gjeld frå og til bestemte haldeplassar og kan nyttast på overgang buss/buss, båt/buss og buss/båt. Kortet skal presenterast ved kvart byte av transportmiddel. Periodekortet er personleg og skal ha påtrykt foto og namn. Bestilling kan også skje over disk der ruteselskapa har ekspedisjonar.ferdig kort vert sendt til deg i posten, utlevert i skranke eller på anna høveleg vis dersom du ber om det på skjemaet. Elevar kan og få skjema for utfylling på skulen. Kontant kort: Periodekort: Fyller på med 300, 500 eller 1000 kr. Trekker 14 kr på kortet pr tur. (ingen rabatt) Kortet er personleg, og gjeld for 30 dagar fra salsdato. Pris frå Trondteigen er 270 kr og fra Lykkja 320 kr. For begge korta er det 100 kr i depositum. 12

13 TRANSPORT AV ELEVAR I PRIVATE BILAR I samband med ekskursjonar av ulik art kan det vere aktuelt å nytte tilsette ved skulen eller foreldre som sjåførar. Slik transport av elevar/barn skal vere godkjent av foreldra. Skulen må ha melding dersom foreldre reserverer seg mot slik transport. Kravet er som elles at transporten skjer på forsvarleg måte. Bilane må vera i forsvarleg stand, og reglar vedrørande sikring av barn i bil må vera oppfylt. LEKSEHJELP Farnes skule har tilbod om leksehjelp for alle elevar i 1.-4.klasse. Leksehjelpa skal bidra til betre læring gjennom tidleg innsats og styrka skulen si rolle som verktøy for sosial utjamning. Leksehjelpa er gratis, og det er frivillig for elevane å delta. Tilbodet er 1 time i veka for 1.klasse, 2 timar for 2. og 3.klasse og 3 timar for 4.klasse, og vil verte organisert slik tabellen under syner: Måndag Onsdag Torsdag Kl : 1.klasse Kl : 1.klasse Kl : 2.klasse Kl : 2.klasse Kl : 3.klasse Kl : 3.klasse Kl : 4.klasse Kl : 4.klasse Kl : 4.klasse Leksehjelpa vil føregå i klasserommet til elevane med lærar eller assistent til stades. KVAR KAN DE SOM FORELDRE / FØRESETTE SØKJA HJELP? Nyttige adresser: Foreldreveiledningsprogrammet Dette har som mål å støtta og styrka foreldre i arbeidet med å oppdra barn. Her finn du: a. informasjon om progammet, b. Temahefte som kan vera nyttige for deg som forelder. c. Oversikt over bøker, hefte og videoar om samhandling mellom foreldre og barn. Bekymringstelefonen for foreldre (nærtakst) Bekymringsmail: Er du bekymra for barn og ungdom i nærmiljøet ditt kan du ringa bekymringstelefonen. Her møter du fagpersonar med erfaring frå arbeid med barn og unge. Du kan vera anonym. Du treng heller ikkje vera redd for at du utleverer nokon. Vi lyttar til deg, snakkar med deg og hjelper deg. Vi har sjølvsagt teieplikt. Enkelte gonger kan ei samtale vera hjelp nok i seg sjølv. DEN DIGITALE VERDA I Kunnskapsløftet og dei nye læreplanane, er det vedteke at det å bruka digitale verktøy er ein grunnleggjande ferdigheit på linje med å lesa, skriva, rekna og uttrykkja seg muntleg. Farnes skule er godt i gang med å ta i bruk IT-verktøy i arbeidet med skulefaga. I tillegg arbeider vi med å vidareutvikla heimesida vår til å bli eit enno betre verktøy for digital kommunikasjon mellom lærar, elev og føresette. I tillegg til at IT-utstyr er kostbart, kan det både brukast og misbrukast. Utviklinga skjer så fort at vi som er vaksne lett kan detta av lasset i høve til korleis elevane orienterer seg på dette området. Skule og føresette har difor eit felles ansvar i å oppdra elevane til god bruk av dataverktøyet. 13

INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2015

INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2015 INFORMASJONSAVIS frå FARNES SKULE HAUST 2015 Farnes skule har dette skuleåret 18 klassar, 3 avdelingar i SFO, 333 elevar og 62 tilsette. Farnes skule har to skulebygg, eitt for barnesteget og eitt for

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN Aukra kommune Vedteken av Aukra kommunestyre 13. juni 2013 i K-sak 35/13 Ordensreglement er gitt med heimel i Opplæringslova 2-9: 2-9. Ordensreglement og liknande

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Rubbestadneset skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014,

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15

Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Referat frå møte i Arbeidsutvalet for foreldre ved Hafslo barne- og ungdomsskule 17.03.15 Til stades: Wenche Sollid, leiar (6B) Elin Hilleren (1.-kl.) Sigfrid Ahlin Søvde (3.-kl.) Nina Cirotzki (4B) Jan

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Øystese barneskule Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Definisjonar: -Mobbing -Åtferdsproblem Kva gjer me? - Tiltak - Mal for tiltaksplan 2011-15-03 1 MOBBING Definisjon: Same elev/elevar

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad KVAM HERAD NOTAT Til Jarle Sortevik Skulekontoret Dato: 17.01.2013 Frå Jarle Sortevik Vår ref: 13/66-2/N-212.0//JASO Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam Forskrift om

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Moster skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING

I NNKALLING MED SAKSUTGREIING Innkalla: Frå FAU: Janne Marit Øye og Roar Stokken Frå elevrådet: Renate Myklebust og Kristoffer Myklebust Frå undervisningspersonalet: Ragnhild Kjeldseth-Moe og Kirsten Havåg Frå andre tilsette: Svein

Detaljer

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt!

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt! Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015 Vel møtt! Informasjon om skulen Ny skuleleiing Kva skal eg gjere ved spørsmål og problem Ordens-/datareglement Tilpassa opplæring og spesialundervising Råd og rettleiing

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Våge skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE..

LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE.. LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE.. I Innleiing 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING GOL UNGDOMSSKULE Forord Gol ungdomsskule ynskjer å fremje eit læringsmiljø som er prega av tryggleik og trivsel. Me vil ha eit miljø der alle partar kan samhandle på ein positiv

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar Ål ungdomsskule Julehelsing frå rektor «Du grønne, glitrende tre, god dag Velkommen, du som vi ser så gjerne med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne» Ute glitrar det i 3 små

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Elevane sitt skulemiljø Opplæringslova 9a HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Føreord av rektor Mobbing skal ikkje skje, verken i skuletida eller på fritida. Born og unge har rett til å kjenne seg trygge og bli

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Kommunal føresegn. orden og åtferd

Kommunal føresegn. orden og åtferd Radøy ungdomsskule Idrettsvegen 15 5936 Manger!!!!!!!!!!!! Kommunal føresegn om orden og åtferd Rev. November 2011 - sett i verk 01.01.12 Radøy ungdomsskule Innhald side Kap.1. Heimlar! 3 Kap. 2. Reglar!

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule

Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule Plan for tryggleik og trivsel ved Tangen skule (Planen er forankra i den pedagogiske plattforma for Tangen skule) Målformulering: Alle skal trivast på Tangen skule. Alle på Tangen skule skal ha respekt

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Forord --------------------------------------------------------------------

Forord -------------------------------------------------------------------- BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER 9A OPPVEKSTSENTERETS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord Side 2 1. Kva er mobbing Side 3 2. Oppvekstsenterets arbeid for eit trygt barnehage og skulemiljø Side 5 3. Avdekking av

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS.

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Herøy vidaregåande skule ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Ordensreglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år

Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Overgangsplan for aldersgruppe 0 16 år Time kommune Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Kva seier forsking om overgangane... 3 Kvifor fokusera på overgangar?... 3 For å få ein god overgang... 3 Intensjonar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer