Beredskapsplan for Hardingsmolt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for Hardingsmolt AS"

Transkript

1 Beredskapsplan for Hardingsmolt AS Dato: Revisjonsdato: Utarbeida av: KB Side nr: 1 av 6 Denne beredskapsplanen er utarbeida i samsvar med Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturforskriften), 7, og skal bidra til å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjonar. 1. Prosedyre for sjukdom og massedød Generelt: Med massedød meiner ein død som er så stor at ein ikkje klarar å ta den unna på vanlig dødfisk handtering. Skyldes massedød utbrot av sjukdom må det tas ekstra omsyn når det gjelder personale og ustyr. Ein må ivareta smittehygiene og fiskevelferd. Smittehygieniske tiltak må drøftes med tilsynsveterinær for å hindre smitte. Alle tiltak skal drøftes med daglig leiar/driftsleiar/tilsynsveterinær før igangsetting. Førebyggande tiltak for å hindre sjukdom og massedød; Sjå eigen «prosedyre for dødlighet/daglig røkting» Skal til ei kvartid halde forholda optimale for fisken, sjølv om det er vanskelig med god fiskevelferd ved sjukdom og massedød. Men så optimalt som mulig i hht vasskvalitet, tettleik, fôr, dødfisk etc. Fisken skal behandlast skånsamt ved handtering for å unngå skader og unødig stress. Ved misstanke om nedsett helsetilstand eller dårlige miljøforhold skal daglig leiar/driftsleiar kontaktast. Dei skal i samråd med tilsynsveterinær vurdere kva tiltak som skal igangsettast for å finne årsak og hindre større skadeomfang. Moment for å betre situasjonen til fisken; Det skal alltid være tilgjengelig med minimum 1L bedøving på lager. Svimare, som ein veit ikkje blir frisk skal plukkast og avlivast humant fleire gangar om dagen. Tiltak: Varsle i hht varslingsliste (sjå telefonliste for meir utfyllande info) - Daglig leiar/driftsleiar; / Tilsynsveterinær Mattilsynet 06040/avd Kvam: Forsikringsselskap (Tryg), Olav Sellevold; Tank og Massetransport Vurder årsak og omfang kven skal varslast Avgrens og stopp skadeomfanget på best mulig måte. Vurder om en har nok utstyr og personell til å handtera situasjonen. Nivået på dødlighet må vurderast fortløpande og nødvendige resursar må settast inn så tidlig som mulig. Mattilsynet skal i samråd med daglig leiar/ drift leiar utarbeide ein plan for behandling og vidare tiltak. Masseavlivning på lokalitet skal kun skje etter at skriftelig godkjenning av Mattilsynet er

2 gitt. Avlivning skal skje på ein human måte. Avliving: Finquel ph under 4 i ensilasjetank Transport: Tank og Massetransport 2. Rømming Formål: Redusere faren for rømming til eit minimum. Samt skal alle tilsette ha kunnskap om kva ein skal gjere viss fisk rømmer frå anlegget. Misstanke om rømming; Det vert oppdaga fisk i biofilteret, har silkasse lausna? Det vert oppdaga fisk i renne, utan for hallen Kar renn over Hull i leveringslange/pumpeslange ved flytting/sortering/levering/lasting/lossing Tiltak for å unngå rømming; Alt utstyr skal dimensjonerast for å tåle dei belastningane som kan oppstå. - Karnivå; Alle kar skal utstyrast med utløpsanordning med tilstrekkjeleg siloverflate og tilpassa spalteopning i hht fiskestorleik. Siloverflata skal dekke heile utløpsrøyret. Det skal og vera hoppenett rundt heile karkanten. - Sekundærsikring; Innløpet i biofilteret skal vere sikra med same anordning som på karnivå for å fanga opp rømming ved eventuell svikt i utløpsanordningen på kar. - Sikring av hovedavløp; Hovedavløp og overflatekummar skal sikrast med rister som fangar opp fisk ved eit eventuelt karhavari. Alle slangar skal skjekkast før ein startar pumping av fisk. - Dersom ein slange hoppar av; stans pumping umiddelbart og ikkje start oppigjen før skaden er retta opp. - Har fisken komme på golve, skal den straks samlast saman og forsøk å redd dei/den. Viss det er umulig skal den samlast i ein stamp med bedøvingsmiddel. - Ved lasting i brønnbåt; sørg for god kommunikasjon med brønnbåten før start, men og under lasting. Me vurdere det som lite sannsynleg at fisk overleve et røyrbrudd innandørs, da det er lang veg frå golvet og til sjø/elv. Det er knytt størst risiko til rømming ved levering av smolt, då det kan få fisk i sjøen ved rørbrudd i eller nær brønnbåten. Dersom fisk skulle rømma frå anlegget under levering skal føljande prosedyre følgjas opp; Stans pumping umiddelbart Kontakt daglig leder Ekstra bemanning vert varsla ved behov. På kveldstid/helg, kontakt tilsette ved settefiskanlegget som har fri. Sett ut gjenfangstgarn rundt båten, eller der fisken har gått i sjøen. Gjenfangstplikten

3 begrenses til sjøområdet inntil 500 meter frå installasjonar og opphøre når det er openbart at den rømte fisken ikkje lenger oppheld seg i dette området. Gjenfangstgarn depot på 100 garn hjå Linga Laks. Ikkje start pumping igjen før årsak til rømming er avdekka og retta opp Når situasjonen er under kontroll, skal fiskeridirektoratet varslast per telefaks?? Dei skal og varslast pr telefon, også på kveldstid/helg. Meldingskjema for rømming ligg på Fiskeridirektorates heimeside. Gjenfangst oppstart og avslutting skal meldast til Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Forsikringsselskap skal varslast Fisk som blir fanga ved gjenfanst skal ikkje takast vare på. Dei skal avlivast ved slag eller knips i hovudet før dei blir tatt ut or garnet. Dersom det er enorme mengder med fisk bruk stamp med bedøvingsmiddel. Ikkje kast levande fisk i kverna!! 3. Økt dødlighet yngel/smolt Formål; Sørgja for at auka dødlighet eller massedød, som er ein følgje av uhell eller sjukdom blir handtert på ein effektiv og god måte. Fisken skal lida minst mulig i ein slik situasjon og smitte spredning skal reduserast til minimum, aller helst unngåas. Anlegget må vera forberedt på å handtere store mengder dødfisk. Auka dødlighet/massedød kan oppstå på følgjande måtar; Ved sjukdom Ved ekstremt dårlig vasskvalitet Teknisk svikt/produksjonsuhell i anlegget Ved vass-stopp Ved auka dødlighet meines dødlighet som er signifikant høgare enn kva som er normalt. Er det misstanke om at dødligheten kjem av sjukdom skal tilsynsveterinær kontaktas. Med massedød meines ukontrollert dødlighet i store mengder. Samt skal dødfisk handterast som smittefarleg avfall Driftsleiar er ansvarleg for at tilsynsveterinær vert kontakta ved behov Driftsleiar skal følgje med på dødligheten i alle einingar daglig. Informer daglig leiar/driftsleiar i hht kartlegging av situasjon og vidare handtering av problemstillinga. Stopp fôring og ta vassprøvar, samanlikn med prøvartidligare. Er det nokon tydlige endringar i vasskvalitet? Tilkall tilsynsveterinær for vidare behandling og dødsårsak. 4. Uhell/Ulykke

4 Varsling: I tilfelle eit uhell, utstyrsvikt eller annan nødssituasjon skal drifts leiar varslast så snart som mogleg. Dei ansvarlige skal IKKJE kontakta/informera andre enn leiinga hjå Hardingsmolt AS, unnateke samband med redningspersonell i ein eventuell redningsoperasjon. Ein lokal prest og/eller politi kan delta i arbeidet med å informera pårørande i ei tidlig fase av ei ulykke, dersom leiinga ynskjer det. Ansvar: Dagleg leiar har det overordna ansvaret samt er spesifikt ansvarleg for dei administrative handlingane i ein nødssituasjon. Inkludert kontakt med presse etc. Alle oppgåver kan delegerast eller representantar i frå ei beredskapsgruppe overtar oppgåver. Ansvaret ligg likevel hjå daglig leiar. Massemedia: Det er STRENGT FORBUDT for andre enn dagleg leiar, eller hans stredfortreder, å ta kontakt med, eller gje informasjon til aviser, radio, fjernsyn eller andre former for massemedia ( offisielt eller uoffisielt). Dette for å sikra at riktig informasjon blir gitt til rett tid. Alle uhell/ulykker skal rapporterast til kontoret via eit avvikskjema for rapport. Skjema: «Melding om yrkesskade eller yrkessykdom». Ved ulykke: Ved ulykke med omfattande personskade (død), skal tilsette på anlegget ta kontakt med lege på tlf: 113 Deretter orientera daglig leiar som vidare tek kontakt med: Politi: 112 og Arbeidstilsynet : (tast 3), utanom kontortid: Beredskapsgruppe skal i funksjon. Ved ulykke med større skade: skal tilsette på anlegget ta kontakt med: Legevakta; sjå tlf nr oppslagstavle Deretter orientera daglig leiar, som eventuelt tar kontakt med: Politi: 112 og Arbeidstilsyn til (tast 3), utanom kontortid: Vurder om ein skal iverksetje beredskapsgruppe Ved ulykke med mindre skade; tilsette bedømme grad av skade og kontakte Legevakt om behov. Informer deretter daglig leiar som eventuelt tar kontakt med Politi og ev Arbeidstilsyn som punkt over. Nesten ulykker skal rapporterast til kontoret på avviksskjema. Viktige tlf nr: Medisinsk nødhjelp: 1 døgnvakt: Politi: 112 Brann: 110 Norheimsund legekontor: Norheimsund legevakt: (mellom kl og 08.00) Giftsentralen døgnvakt: Du må oppgje: Navn Adresse Telefonnr Fødselsdato Kort presentasjon av problemstilling.

5 5. Endring i vasskjemi Ta vassprøvar og finn fram tidligare prøvar for å samanlikne. Varsle den ansvarlige for vasskjemi. Vidare finne årsaka for så gjere tiltak og utbetre dei kjemiske parametrar. Er det endringar i vasskjemien eller feil på måleinstrument? Korleis oppfører fisken seg? Stopp fôring om appetitten er dårleg. 6. Brann Ved oppdaging av brann varsle/tilkall hjelp. Brann: 110 og vidare informere daglig leder. Avdekk brannomfaget og området det brenn i/på. Forsøk å sløkk brannen med tilgjengelig utstyr og ta ansvar for brannsløkkinga fram til driftsleiar/ansvarleg kjem på plass eventuelt brannmannskap. Personsikkerhet er fyrste prioritet, evakuer området om nødvendig. 7. Brudd i vasstilførsel, pumpesvikt, strømstans el havari rørgate. Dersom ein ikkje merkar at det oppstår vass-stopp i eit kar, vil alarmen gå straks det blir for lite oksygen i karet. Ved vass-stopp ; 1) Dersom problemet er opplagt og kan rettes opp straks skal dette prioriterast. 2) Dersom det ikkje er opplagt kva som er årsaka skal føljande prioriteras; Stopp fôring Nødoksygen settes på (oksygensteiner) Stopp eventuelt energianlegg (drøftast med daglig leiar) Strup vassmengden på alle kar (drøftast med daglig leiar) 3) Kontakt daglig leder for vidare hjelp og orientering om kva ein skal gjere. 4) Kartlegg årsaka til stopp Rørleggar, Audun Berge: Elektrikar, 8. Utslepp Akutte og uønska kjemikalieutslepp Varsling: Dersom det blir oppdaga uønska utslepp av kjemikaliar (olje, diesel eller andre kjemikaliar) skal daglig leiar varslast. Kjem forureininga frå eige anlegg utbetre skaden, og er det eventuell til fare for fisk. Vurder situasjonen for vidare varsling; er forureininga/utslepp av betyding og fare for akutt forureining/utslepp skal brannvesen varslast, deretter politi. Vidare må daglig leiar varsle miljøavdelinga hos fylkesmannen. Vurder om naboar skal varslast

6 9. Oksygen svikt/havari Oksygenanlegg Unngå svikt/havari; - Sjekk oksygentank 3 gongar i veka for behaldning. Unaturlig forbruk? - Service og vedlikehald på oksygenproduksjon Ved svikt: - Stopp fôringa - Få i gang nødoksygen - Kontakt hjelp - Kontroller pumper, utbetre eventuell feil. - Kontroller tank for flytande oksygen Jakob Yara Praxair 04277

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Gol kommune Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Vedtatt i kommunestyret i møte 17.juni 2008 sak 55/8. 1 GOL KOMMUNE HELSEAVDELINGA, KOMMUNEHUSET, GAMLEVEGEN 4, 3550 GOL SERVICETORGET/INFORMASJON:

Detaljer

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA Mai 2008 1 INNHALD BEREDSKAPSPLAN Kapittel 1: Innleiing 1.1. Overordna mål 4 1.2. Når skal kriseplanen setjast i verk 4 1.2.1 Omdømmesvikt 4 1.3. Intern informasjon 5 1.4.

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk

RETTLEIAR. 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 2 Helse, miljø og tryggleik (HMS) KSL-standarden omfattar både sjekklister og rettleiarar, som begge skal brukast ved eigenrevisjon. Rettleiing til

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon

1)Innleiing og mål. 2) Om Bratt Moro AS. 3) Om Fjellsportfestivalen 2015. Program / aktiviteter / informasjon TRYGGLEIKSDOKUMENT Innhold 1)Innleiing og mål... 3 2) Om Bratt Moro AS... 3 3) Om Fjellsportfestivalen 2015... 3 Program / aktiviteter / informasjon... 3 Gjennomføring/organisering av einskilde aktiviteter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer