Smårisevadet Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS"

Transkript

1 Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1

2 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang av internkontrollen:... 5 Ansvar for eksterne kontaktar:... 6 Kartlegging av HMS og vurdering av risiko... 6 Oppfølging av sjukefråver... 6 Ulykker og nesten ulykke blir registrert ved at... 6 Vernerunde... 6 Vurdering av risiko... 7 Førstehjelpsutstyr:... 7 Stoffkartotek:... 8 Ansvar for brannsikkerheit:... 8 El.sikkerheit:... 9 Ytre miljø:... 9 Informasjon og kommunikasjon... 9 Kartlegging av arbeidsmiljøet: Beredskap Når ulykka er ute Opplæring: Rutinar og instruksar: Avvikshandtering: Oppdateringar og revisjon av HMS - handbok: Aktuelle internett adresser: Vedlegg:

3 Organisering av HMS arbeidet Ulshav AS er tiltaksarrangør for (VTA) Varig Tilrettelagt Arbeid (APS) Arbeidspraksis i skjerma verksemd (AB) Arbeid med Bistand. Våre 10 VTA plasser er fordelte mellom treavdelinga og fruktavdelinga, som begge er lokalisert i bedrifta sine lokalar i Saunesmarka. Arbeid med Bistand har kommunane Ulstein, Hareid, Herøy og Sande som sitt arbeidsområde. Treavdelinga: Treavdelinga foretar delproduksjon til møbelindustrien. Ordretilgangen er bra, slik at det er til dels høgt tempo i produksjonen. Det vert også våren 2011 starta opp produksjon av emballasjekasser for eksport. Fruktavdelinga: Bedrifta starta opp fruktavdelinga 17. januar Avdelinga er etablert med nye kjøle og svalsystem, pakkelinjer, bil og anna utstyr som er formålstenleg i forhold til å kunne drive fruktpakking og levering på ein moderne, miljøvennleg, sosial og effektiv måte. Med rom for alle til vekst og utvikling Fakta om verksemda Dagleg leiar: Håvard Ringstad Geir Nyland: Arbeidsleiar/vegleiar treavdeling Eli-Marte Fjørtoft: Vegleiar fruktavdeling/ kurs. Prosjektstilling Ranvei O. Garnes: Tilretteleggar AB fagansvar VTA Janne Myrvågnes: Tilretteleggar AB fagansvar AB Britt Brandal: Tilretteleggar AB Alfhild Kleven: Sjåfør Tillitsvalt: Har ikkje. Antal tilsette: 6 Bedrifta har eige arbeidsreglement og alle tilsette har skriftlege arbeidsavtaler. 3

4 Verneteneste Dagleg leiar har eit overordna ansvar for at dei lover og føreskrifter verksemda er underlagt, vert fylgt opp. Medarbeidarar har eit ansvar for å melde frå til dagleg leiar om saker angåande helse, miljø og sikkerheit. Verneombod: Har anna ordning med verneansvarlege etter avtale med tilsette. Dagleg leiar har overordna ansvar, Geir har ansvar for treavdelinga, Eli-Marte for fruktavdelinga og dagleg leiar for kontoravdelinga. Dato for inngåing av denne avtale: Personalmøte Bedriftshelsetenesta HJELP24 NIMI BHT AS Stålhaugen Ulsteinvik Tlf: Faks: Kundeservice tlf Mimmi K. Ulstein Helsesekretær/HMS rådgiver Ansvar for oppfølging av internkontroll Leiarar på alle nivå skal ivareta HMS innanfor sitt ansvars og arbeidsområde jf. Arbeidsmiljøloven 3. Tilsette har også plikt til å medvirke jf, 2-3. Verneansvarleg for den respektive avdeling er dei tilsettes representant i arbeidsmiljøsaker og skal vere samarbeidspart for arbeidsgivar. Tilsette har plikt til å følgje dei krav som er sett til eit systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerheit, jf. Arbeidsmiljøloven 2-3. Opplæring Dagleg leiar har ansvaret for HMS-arbeidet og har grunnkurs i HMS for leiarar. Vegleiarar og arbeidsleiarar har ansvar for at HMS blir brukt i den daglige drifta. Ein nyttar web-basert informasjon i tillegg til papirbasert informasjon som permar/oppslag o.l Vidare brukar bedrifta intern notat/personalmøter/fellesmøter og oppslag for informasjon av ulik art og behov. 4

5 Det er også en del av gjennomgangen ved nytilsette, at ein går gjennom HMS-rutinene. Aktuelle Lover og Føreskrifter: Lover og føreskrifter som gjelder for vår verksemd: Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v Arbeidsmiljøloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr Lov om forureining og om avfall - Forurensningsloven Lov om vern om tobakkskader - Røykeloven Lov om brann og eksplosjonsvern Lov om produktkontroll Lov om strålevern Disse lovene finn ein på Arbeidstilsynet sine føreskrifter Gjennomgang av internkontrollen: Evaluering: Rutinar for Avviksbehandling Årleg leiargjennomgang Årleg eigenkontroll Årleg vernerunde og evaluering Årleg risiko gjennomgang Tilsyn og kontroll: Tilsynsmyndigheitene kontrollerer at HMS-regelverket blir overhaldt gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller meir omfattande gjennomgang av heile HMS-systemet. Men også mange brukarar og samarbeidspartnarar stiller krav til HMS. Gode rutinar for HMS kan også få innverknad for forsikringspremie. Forholdet til leverandørar: Orden og reinhald: Alle tilsette har ansvar for at arbeidsplassen sin er rydda før ein forlet den. Alle rømningvegar skal være fri og merka. Arbeidsplassar vert feid og haldt i orden kvar dag. Matrom vert haldt reint ved vask to dagar pr veke, samt at kvar einskild tilset har ansvar for dagleg rydding/oppvask. Kontorplassar og anna lokale vert vaska to gonger pr veke. 5

6 Ansvar for eksterne kontaktar: Område: Bedrift: Kontaktperson: Telefon: Verne og Hjelp 24 Frode Ose Helsepersonale Forsikring KLP El. Anlegg og Utstyr Brannvernteknisk utstyr og anlegg Rekneskap Rønnestad Arnt Rønnestad regnskapskontor Revisor PWC Kartlegging av HMS og vurdering av risiko Sjukefråver og skader: Sjukekefråver vert registrert ved eigne rapporter kvart kvartal og ein årsrapport. Oppfølging av sjukefråver: Sjå eigen instruks for oppfølging under utarbeiding i.f.m I.A-avtale, vedlegg 1. Nav sitt skjema for oppfølgingsplan Eigenmeldingsskjema Permisjonssøknad Ulykker og nesten ulykke blir registrert ved at: Eige skjema over nesten ulykke og ulykke blir fylt ut Yrkessjukdom og yrkesskade meldes av arbeidsgivar til NAV (Blankett 11.01A) Mistanke om yrkessjukdom, skal dette meldes til Arbeidstilsynet av lege (skjema 154b) Vernerunde: Me kartlegg arbeidsmiljøet ein gang i året ved å gjennomføre vernerunde med eigen sjekkliste for verksemda. Se eigne skjema: Skjema for vernerunde vedlegg nr 2. Skjema for handlingsplan vedlegg nr 3. 6

7 Vurdering av risiko: Dagleg leiar utfører risikovurdering saman med: Aktuelle verneansvarleg for avdelinga Hjelp 24 etter behov Sjå eigne skjema som vert nytta, vedlegg nr 4. Still 3 enkle spørsmål: Kva kan gå galt? Kva kan me gjøre for å hindre dette? Kva kan me gjøre for å redusere konsekvensane dersom noko likevel skjer? Handlingsplan Eigen handlingsplan vert laga og gjelder for eit år. Då vert den revidert, og ny handlingsplan vert laga etter ny risikovurdering. Vert fylgt opp av ansvarlig person verneansvarleg for aktuelt område:. Sjå eige skjema for handlingsplan, vedlegg nr 3. Fylgjande verneutstyr er på plass og vert nytta: Område: Treavdeling Fruktavdeling Bil Kontoravdeling Verneutstyr: Hørselsvern, hanskar, kjeledress Forklede, hanskar Sikkerheitsbelte Innstilling av kontormøblar Førstehjelpsutstyr: Er komplett i henhold til oppsett liste. Ansvarlig for at det til en kvar tid er komplett: Eli-Marte Fjørtoft. Her finn du Førstehjelpsutstyr: Treavdelinga Toalett ved hovudinngang Førstehjelpsutstyr: Alle skal vete kvar utstyret finns Utstyret skal vere tilstrekkeleg merka Kurs vert arrangert etter behov og anledning 7

8 Stoffkartotek: Vårt stoffkartotek gir oversikt over de kjemikalier som blir brukt i verksemda og som er i lovlig distribusjon. Stoffkartoteket er tilgjengeleg elektronisk og i perm plassert på fellesrom. Dei som arbeider med desse stoffa har fått nødvendig verneutstyr, og arbeids-/ vegleiar har fått nødvendig opplæring/instruksjon. Fruktavdelinga: Vaskemiddel Treavdelinga: Ingen Kontoravdeling/fellesrom Vaskemiddel for oppvask Ansvar for brannsikkerheit: Brannvernansvarleg Dagleg leiar har det daglege ansvaret og skal ha brannvernleiarkurs. Eigar av bygget må sjå til at bygget er forsvarlig sikra mot brann og tilfredsstiller lovverket på rett måte. Brannøvingar Ein gong i året skal det gjennomførast ein enkel øving, med dei tilsette, der ein går gjennom : Rømingsvegar Finne vegen ut av bygningen Slokking Går 2 og 2 i lag Kartlegging av brannsikkerheit Kartlegginga vert gjennomført ved vernerunde. Utan om kartlegginga har alle ansvar for å rapportere om manglar eller registrere ulykker, samt å utbetre mindre manglar. Brannvernutstyr Dagleg leiar har ansvar for at bygget og dei tilsette har nødvendig utstyr, samt opplæring i bruk av utstyr. Brannsikkerheit: Er godt merket: Rømmingsvegar Brannslokkingsutstyr 8

9 Branninstruks Rømingsplan Smårisevadet Ulsteinvik Vi har to stk brannslange plassert: 1. Vaskekott i kontoravdelinga 2. Rom mellom treavdeling og fruktavdelinga. Vi har tre stk brannslukkingsapparat plassert: 1. Ved hovudinngang 2. Ved inngang treavdeling 3. Fruktavdelinga Test og vedlikehald vert utført av:... Anna brannvernteknisk utstyr har me ikkje, men eventuelle behov skal vurderast fortløpande. Kartlegging av brannverntekniske forhold er lagt inn i vernerunda(internt tilsyn). Sjå eige skjema, vedlegg nr 2. El.sikkerheit: Løpende vedlikehald: Feil og manglar vert retta opp når det vert oppdaga Enkel kartlegging av el.sikkerheita er lagt til vernerunda. Sjå eige skjema, vedlegg nr 2. Fagmessig kartlegging av el.sikkerheit kvart 3.år Ytre miljø: Avfall Me sorterer avfallet og har leveringsavtaler med godkjente mottakarar Brannfarlig avfall vert lagt i brannsikre avfallsdunkar med sjølvlukkande lokk Spesialavfall, dersom me har dette, vert lagra forsvarleg Papp og papir vert levert i papirdunk eller transportert og levert til SSR. Informasjon og kommunikasjon Faste møter vert haldt kvar fredag klokka 08:00 09:00. (Personal/ vekesmøter) Møta vert leia av: Dagleg leiar. Faste AB-møter kvar torsdag klokka 08:00 09:00. (AB-tilretteleggarar + dagleg leiar) Møta vert leia av: Fagansvarleg AB eller dagleg leiar. 9

10 Månadlege møter for VTA: (VTA-involverte + dagleg leiar) Møta vert leia av: Fagansvarleg VTA eller dagleg leiar. Produksjonsmøter annankvar veke for tre- og fruktavdelinga. Møta vert leia av: Dagleg leiar eller aktuell arb-/vegleiar. Fellesmøter for alle brukartilsette annankvar månad. Møta vert leia av: Dagleg leiar eller den han delegerar det til. Kartlegging av arbeidsmiljøet: Kartlegging av arbeidsmiljøet vil kome fram gjennom bruk av medarbeidarsamtaler og at arbeids-/ vegleiarane dagleg er tilstades og observerar når dei brukartilsette er på jobb. Dermed legg ein til rette for å utvikle eit godt arbeidsmiljø. Alle er ansvarlig for å vere med på å skape eit godt arbeidsmiljø. Medarbeidarsamtaler: Vert gjennomført minimum ein gong i året. Det vert brukt eit fast oppsett for kva som skal takast opp. Oppsettet vert evaluert og eventuelt endra etter behov. Medarbeidarsamtaler vert gjennomført av dagleg leiar, for brukartilsette eventuelt i samarbeid med attføringsansvarleg for vedkomande, eller av attføringsansvarlege aleine etter delegering. Sjå eige skjema, vedlegg nr 5. Beredskap Når ulykka er ute Den som oppdagar brann eller ulykke: Varslar andre tilsette Brannvesen - tlf 110 Politi - tlf 112 Ambulanse - tlf Etter behov Rednings og slukkingsarbeid vert starta i samsvar med gitt opplæring til Politi/Brannvesen har kome. Personskade: Gi Førstehjelp Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til Lege/Ambulanse, Politi/Lensmann og Arbeidstilsynet. 10

11 Ulykker og brann med elektrisk årsak skal meldes til det lokale e-tilsyn. Ved skader skal det sendes skademelding til NAV. Melding av skader og ulykker utføres av : Den verneansvarlege for aktuell avdeling. Opplæring: Alle medarbeidarar i verksemda har fått opplæring i korleis internkontrollen fungerar, kven som har dei forskjellige oppgåvene og kva rutinar som gjelder. Nye medarbeidarar får nødvendig faglig opplæring slik at dei raskast mogleg meistrar sine oppgåver. Opplæring som gis er: For alle tilsette: Kurs/ foredrag ad I.A bedrift Førstehjelpskurs Brannøving Rutinar og instruksar: I vår verksemd har vi skriftleg prosedyre for: Varsling av brann Varsling av ulykker /nestenulykker Klagehandsaming Postrutine Inntak av nye brukarar/tilsette Informasjonsstyring Avvikshandtering Lærekøyring Sjekk og bruk av bil Informasjonsstyringssystem Avvikshandtering: Dersom verksemda sine rutinar ikkje vert følgt, og det oppstår nestenulykke, feil eller andre forhold, skal feilen om mulig rettast straks. Ansvaret for at avviket vert retta opp er den ansvarlege for området. Avvik skal varslast til leiinga. Sjå eige skjema for melding om avvik, vedlegg nr 5. 11

12 Forslag til utbetringar vurderast i samarbeid med dei som vert berørt og kan for eksempel vere: Innskjerping av rutine Klarere ansvarsforhold Tekniske forbetringar Gjennomgang/Revisjon av IK HMS Me gjennomgår internkontroll HMS ein gong kvart år. Hensikta med gjennomgangen er å finne ut om internkontrollen er: Hensiktsmessig Etterlevd Oppdatert Revisjon av avvik Avvik og feil som kjem fram som følgje av gjennomgang vert retta opp. Om nødvendig settes det i verk tiltak som kan hindre gjentaking av avvika /feila. Den årlege gjennomgangen foretas i fellesskap av dagleg leiar og verneansvarlege. Siste årlege gjennomgang vart gjort 13. mai Oppdateringar og revisjon av HMS - handbok: Denne handboka vert oppdatert når det er skjedd endringar som gjer det nødvendig. Samtidig får dei tilsette beskjed om dei endringar som er gjort. All registrering me gjer for å dokumentere at me etterleve våre rutinar, lover og forskrifter vert lagt i ein eigen perm, eventuelt lagra elektronisk. Her vert det oppbevart i minst eit år. HMS handboka vart sist oppdatert/revidert 12. mai Aktuelle internett adresser: Lovdata: Odin: Bedin: Efta: EUs nettstad Europa: Arbeidstilsynet: Direktoratet for brann og eksplosjonsfare: Næringslivets sikkerheitsorganisasjon: Statens forureiningstilsyn: Produkt og elektrisitetstilsynet: 12

13 Datatilsynet: Statens helsetilsyn: Smårisevadet Ulsteinvik Vedlegg: 1. Skjema for oppfølging av fråver 2. Skjema for vernerunde 3. Skjema for handlingsplan 4. Skjema for risikoanalyse 5. Skjema for medarbeidarsamtale 6. Skjema for melding om avvik 13

14 Vedlegg 1 PROSEDYRE FOR OPPFØLGING AV SJUKEFRÅVER Tidsramme Ansvar H Handling Skjema/støttemateriell 1. Fråversdag Den tilsette EIGEMELDT FRÅVER INNTIL 8 DAGAR Kontakt nærmaste leiar og gi beskjed om sjukefråveret. Orientering skal gjerast munnleg. Leiar Registrerer fråveret Skjema: Eigenmelding, 3. Fråversdag Leiar Leiar tar kontakt pr. telefon. Korleis går det? 8. Fråversdag Leiar Ny kontakt. Korleis går det? osv. 1. dag etter fråver Den tilsette 1. sjukmeldingsdag Den tilsette 1 gang pr. uke, og siste sjukmeldingsdag Leiar Leiar Fyll ut eigenmelding SJUKMELDING 1 5 VEKER Levere sjukmelding ved frammøte eller pr. post/bud. Orientere arb.gjevar i forhold til oppfølging av brukarar/arb.oppg. Samtale ved levering av sjukmelding, evt. samtale pr. tlf. - Vis omsorg - Avklar funksjonsevne - Opplys om Ulshav sin prosedyre for oppfølging av sjukefråver Telefonisk kontakt eller ved frammøte - Vis omsorg - Avklare evt. endring i funksjonsevne Skjema: Eigenmelding, Sjukmelding frå lege Skjema: Oppfølging ved sjukmelding. Ved all kontakt vidare skal dette loggførast. Innan veke 5: Leiar Avtal møte for oppfølgingsplan. Informer om formålet med møtet. Den tilsette kan ha med VO/TV Innan veke 6: 2. kvar veke og siste sjukmeldingsdag Leiar og den tilsette Leiar SJUKMELDING 6 11 VEKER Møte/utarbeiding av oppfølgingsplan. Send kopi av oppfølgingsplan til NAV. Telefonisk kontakt eller ved frammøte - Vis omsorg - Avklare evt. endring i funksjonsevne Innan veke 11: Leiar Avtal dialogmøte med arbeidstakar. Informer om kva møtet går ut på. Ynskjer den tilsette å ha med lege og/eller VO/TV på møtet. BHT skal delta i medlemsbedrifter. Innan veke 12: Leiar og den SJUKMELDING VEKER Dialogmøte på arbeidsplassen. NAV skal ha skriftlig melding frå møte Skjema: Individuell oppfølgingsplan Veiledning oppfølg.plan Formål/Struktur/ innhald dialogmøte 14

15 tilsette Månadleg samtale Leiar - Vis omsorg - Avklar evt. endring i funksjonsevne SJUKMELDING VEKER Seinast etter 6 NAV Dialogmøte: NAV sender ut invitasjon mnd: Månadleg Leiar - Vis omsorg - Endring i funksjonsevne Skjema: Dialogmøte med oppfølgingsplan 15

16 Vedlegg 2 VERNERUNDE - forarbeid Vernerunden vil bestå av fylgjande: Formøte: Info om kva som skal skje innspel om det er spesielle saker de tilsette ønskjer å ta opp. Gjennomgang av handlingsplan frå sist vernerunde evt. Handlingsplan for heile bedrifta. Runden: Befaring på aktuelle arbeidsplassar og samtale med noen tilsette. Ettermøte: Oppsummering av det som er tatt opp og oppsett av handlingsplan(kladd). Førebuing til vernerunden(nokon dagar før): Dele ut sjekkliste (henge opp) for vernerunde Gi informasjon om tidspunkt for vernerunde 16

17 Vedlegg 2 VERNERUNDE for.. Resultat Sjekkområde I orden Oppfylging Utbetring Brannberedskap Fysisk arb.miljø Psykisk arb.miljø Elektrisk anlegg Handlingslan gjennomgang 17

18 Vedlegg 3 Handlingsplan 18

19 Svært sannsynlig Meir sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite Sannsynlig Katastrofalt Meget kritisk Kritisk Farlig Ufarlig Smårisevadet Ulsteinvik Vedlegg 4 Risikoanalyse Risikoanalyse. Sannsynlighet Konsekvens Avdeling/ Arbeidsop.: Dato: Risiko S x K Prioritet nr. Kommentarer: Sannsynlighet for personskade: Konsekvens ved personskade: Grad Betegnelse Forklaring Grad Betegnelse Forklaring ering ering 1 Lite sannsynlig Omkring 1 hendelse pr. 100 år eller oftere 1 Ufarlig Ubetydelige skader på personer 2 Mindre Omkring 1 hendelse pr.10 år eller 2 Farlig Mindre personskader sannsynlig oftere 3 Sannsynlig Omkring 1 hendelse pr. år eller oftere 3 Kritisk Betydelige personskader 4 Meir sannsynlig Omkring 1 hendelse pr. måned 4 Meget Kritisk Kan resultere i død eller oftere 5 Svært sannsynlig 1 hendelse pr. uke 5 Katastrofal Kan resultere i mange døde 19

20 Vedlegg 5 Medarbeidarsamtale MOMENTLISTE FOR MEDARBEIDERSAMTALEN Leder har ansvar for å kalle inn til samtalen Samtalen skal avtales i god tid. Berekn minst en time, men sett av tid til to timer Samtalen skal forberedast av begge parter. Bruk momentlistene til å kladde på Samtalen skal pregast av likeverd, tillit og tryggleik Samtalen skal gå føre seg på nøytralt område Samtalen skal ikkje avbrytast Samtalen skal ikkje fokusere på lønnsspørsmål Samtalen skal fokusere på forhold som partane først og fremst kan gjøre noe med sjølv Samtalen skal resultere i en fortrolig kontrakt som forpliktar begge parter Samtalen skal følgjes opp av begge parter Konklusjonar frå medarbeidarsamtalen skal være av en slik art at begge parter står inne for dei MOMENTLISTE FOR MEDARBEIDER 1 Føler du at du makter å fylle stillingen (når du forventa resultat)? 2 Kva er du mest fornøgd med ved utføringa av arbeidet? (nevn minst 3 forhold) 3 Kva er du minst fornøgd med ved utføringa av arbeidet? (nevn minst 3 forhold) 4 Kva utfordringar ønskjer du kva liker du best å gjøre? 5 Kva gjer din overordna som fremmar/hemmar din arbeidsinnsats, herunder leiarstil? 20

21 6 Har du fått nødvendig støtte/rettledning for å utføre arbeidet når du dine mål? 7 Er det forhold i Ulshav AS, arbeidsforhold mm som hemmar din innsats? 8 Har du spesielle ønskjer om utdanning og vidareutvikling? 9 Korleis opplever du samarbeidsforholda (internt og eksternt)? 10 Er det spesielle forhold du ønskjer å ta opp? KONTRAKT Dette skjemaet vert oppbevart hos kvar av partane som et fortrolig dokument. Innhaldet vert gjennomgått i nødvendig grad med pedagogisk ansvarlig. Tiltaksplan etter medarbeidersamtale mellom og. Mål og handlingsprogram med tiltak for neste periode. Mål Handlingsplan Tidsfrist / - Underskrift medarbeider Underskrift leder 21

22 22

23 Vedlegg 6 Registrering av avvik ved Ulshav AS Avvikstittel:... Dato for avvik: Ansvarleg avdeling:.. Sted:... Beskriving(Kva skjedde-kvifor-årsak): Strakstiltak: (Kva ble gjort der og da?) Er andre blitt varsla: Forslag til tiltak: (Kva kan gjerast for at dette ikkje skal skje igjen?) Den som melder:.. Sign. Dato: 23

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS

Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS 1 Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS Medlem av Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) 2 Innhold Kapittel Innhold Side 1 Organisering av HMS arbeidet.. 2 Målsetting for HMS-arbeidet.

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Leiarsamling i tannhelsetenesta dag 2 Kva handlar HMS-arbeidet

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Handbok i informasjonstryggleik Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Kva med MR fylke? Ingen har noko å tjene på datainnbrot hos oss. Hærverk, sabotasje Vi har aldri hatt

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 2012 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Ulstein vgs jon.arne.haram@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar HMS-koordinator

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Kvalitetsrapport 2/2011

Kvalitetsrapport 2/2011 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 24. Mai 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 24. Mai 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

HMS-rapportering 2011

HMS-rapportering 2011 HMS-rapportering 2011 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Molde videregående skole tone.odette.rod@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmåla i denne sjekklista

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

HMS-rapportering 2013

HMS-rapportering 2013 Referat frå møtet i Arbeidsmiljøutvalet ved Surnadal vidaregåande skole Tysdag 14/1-214 i 3. time på møterom A14. Representant for Medlem Møtt tilsette Verneombod Johan Almås X tilsette ATV Utdanningsforbundet

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TYSNESBARNEHAGANE Wenche Fagerbakk Tysnesbarnehagane 09.11.2015 Hovudmål: Barnehagane har nulltoleranse mot mobbing. Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde

Detaljer

HMS-rapportering 2011

HMS-rapportering 2011 HMS-rapportering 2011 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Ulstein vgs jon.arne.haram@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar HMS-koordinator

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 8. Mars 2017 v/henny Oxholm

IA-webinar. Systematisk arbeidsmiljøarbeid. NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. 8. Mars 2017 v/henny Oxholm IA-webinar Systematisk arbeidsmiljøarbeid NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane 8. Mars 2017 v/henny Oxholm Innhald Systematisk arbeidsmiljøarbeid Kva er målet? Viktige prinsipp for alt arbeidsmiljøarbeid

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

EIGENKONTROLL OPPFØLGING

EIGENKONTROLL OPPFØLGING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201106894-9 SAKNR. Arkivnr. 09 DATO 22. mars 2012 Saksh. Bjørgo, Vigdis Delegasjonsmyndighet Fylkesrådmannen Delegasjonsreglement pkt. 2.9. EIGENKONTROLL

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 22.09.2016 Møtetid: Kl. 08:15 09:10 Møtestad: Trivselshagen, videokonferanserommet Saksnr.: 014/16-018/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita

Detaljer

ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET I SISOF ANSVAR, MYNDIGHET OG OPPGÅVER

ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET I SISOF ANSVAR, MYNDIGHET OG OPPGÅVER ORGANISERING AV HMS-ARBEIDET I SISOF ANSVAR, MYNDIGHET OG OPPGÅVER ADMINISTRARANDE DIREKTØR Administrerande direktør har hovudansvaret for SISOF sitt HMS-system, og har ansvar for leiing sin gjennomgang

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

SIKRINGSINSTRUKS FOR FURULY BARNEHAGE

SIKRINGSINSTRUKS FOR FURULY BARNEHAGE SIKRINGSINSTRUKS FOR FURULY BARNEHAGE Instruksen skal vera med på å fremja helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige tilhøve for barna i Furuly barnehage. Han skal og førebyggja sjukdom og skade. Bakgrunn

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune For pedagog/assistent/vikar som jobbar i skule og barnehage i Naustdal kommune Krav til aktivitet 1.) Du skal ha regelmessing gjennomgang av og opplæring i prosedyrer for rutiner ved brann, brannøvingar,bruk

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget.

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget. Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Trollskogen har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle tilsett skal jobbe aktivt for å oppretthalde eit mobbefritt oppvekstmiljø i Trollskogen. Kva er mobbing? Mobbing

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette.

SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette. SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette. Gjer dykk kjent med reglane som gjeld for dei ulike punkta i instruksen, og spør personalet dersom det er noko som er uklart.

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta.

Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta. Opplysning og motivasjonskurs for tilsette i heimetenesta. NGIB Austrheim, Gulen, Lindås, Masfjorden Meland, Modalen, Radøy, Solund Brannførebyggjande arbeid: Tilsyn 365 objekt. HMT forskrifa. Generell

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Side 1 av 6 Verneområde: Tingvoll vgs hele Vernerunde gjennomført dato: 22/11/13 Deltakarar Leiar: Verneombod: Vanessa Hagen Andre: Rune Stølen Fysisk arbeidsmiljø Tilgjenge/orden/reinhald Universell utforming/tilgjenge

Detaljer