INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14"

Transkript

1 HELT NATURLIG

2 2010 INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14 REVISJONSBERETNING 18 Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. DESIGN OG PRODUKSJON: Luto FOTOS: Nordkraft / Luto TRYKK: Nor-Trykk

3 ÅRSBERETNING 2010 NORDKRAFT VIND AS Grønne rallarer av VIRKSOMHETENS ART Historikk og eierskap Nordkraft Vind AS ble stiftet 8. januar Selskapet er eid av Nordkraft Produksjon AS med 50 % og DONG Energy Power A/S med 50 %. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for rentabel vindkraftproduksjon i Norge, herunder å bistå i forbindelse med utvikling og drift av vindkraft - prosjekter samt å arbeide for å utvikle et miljø for kompetanse for vindkraftproduksjon i Norge i samarbeid med Høgskolen i Narvik (HiN) og eventuelt andre. Selskapet driver to typer virksomheter prosjektutvikling/modning samt eierskap og drift av vindmølleparker. Forretningsadressen er i Narvik. Det er etablert avtaler med aksjonærene vedrørende innleie av personell knyttet til utvikling, utbygging og drift av vindmølleparker, produksjonsstyring og krafthandel, administrative tjenester samt tjenester knyttet til regnskapsførsel, økonomi- og finansforvaltning. Selskapet eier Nygårdsfjell vindmøllepark med installert effekt på 6,9 MW og beregnet års - produksjon på 24 GWh. Konsesjon ble meddelt fra NVE den 9. oktober 2003 og ble endelig stadfestet av OED den 20. juli Bygging av infrastruktur til anlegget ble i hovedsak startet i 2004 og fullført i Investerings beslutning om kjøp av tre vindturbiner ble tatt i februar Montering av turbiner startet høsten 2005 og i november 2005 ble vindkraft produksjonen innfaset på nettet. Den 19. desember 2006 ble selskapet meddelt konsesjon fra NVE for bygging av Nygårdsfjell vindmøllepark trinn II med inntil 40 MW installert effekt og inntil 11 turbiner, med 132 kv tilknytnings - nett til sentralnettet. Konsesjonen ble anket inn ovenfor Olje- og energidepartementet (OED), og reguleringsplanen ble anket inn ovenfor Miljøverndepartementet (MD). NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

4 prosjektleder tore Wiik: Her skal parken ligge Jf kristian iv på stortorvet i oslo. OED og MD avholdt felles sluttbefaring på Nygårds - fjellet den 2. oktober 2007, og departementene fattet endelig konsesjons- og reguleringsplanvedtak den 20. august Trinn II med 11 stk 2,3 MW møller ferdigstilles i 2011 med formell idriftsettelse i november ÅRET 2010 Vindmølleparken Nygårdsfjell I produserte 22,9 GWh i 2010, og tilgjengeligheten var lavere i 2010 med 88,9 % i forhold til 2009 (94 %). Dette skyldes i hovedsak tekniske forhold. Det har i 2010 vært stor aktivitet knyttet til realisering av Nygårdsfjellet vindpark trinn II. Prosjektet er innenfor vedtatte rammer både med hensyn til budsjett og tid. Prosjektorganisasjonen med ressurser fra aksjonærene har fungert meget godt, og kompetansen selskapet bygger opp gjennom dette prosjektet vurderes som verdifull. Selskapet vil fra mars 2011 drifte vindparkene med nyetablert avdeling i Nordkraft Produksjon AS sammen med mølleverandør. Selskapet har et godkjent FoU prosjekt fra 2007 (4 år), som skal studere hvordan vindturbiner påvirker innsamling av rein i samlegjerde. Universitetet i Oslo og Gielas Reinbeitedistrikt deltar i dette prosjektet. Prosjektet inngår som en del av et større norsk FoU prosjekt Vind-Rein, som har som målsetting å bedre kunnskapsnivået på et bredt nivå vedrørende vindturbiners innvirkning på reindriften og ledes av Universitetet i Oslo På grunn av klimatiske forhold har det ikke vært innsamlet rein i gjerdet de to siste årene. Det er derfor søkt om ett års forlengelse av skattefunnprosjektet, det vil si ut I november 2009 inngikk selskapet en samarbeids - avtale med Norut Narvik AS om deltakelse i forskningsprosjektet ColdTech for perioden NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

5 anleggsarbeid på Nygårdsfjellet med en totalramme på 1,4 mill. kr. inklusive egne timeressurser. Deltakelsen skal i størst mulig grad etableres gjennom skattefunnordningen. ColdTech startet opp i 2010, men aktivitetene som selskapet skulle delta i har blitt utsatt. En har ikke hatt kostnader knyttet til forskning og utvikling i Tilgangen til økte ressurser fra Nordkraft Produksjon AS har bidratt til økt aktivitet på ny prosjektinitiering og utvikling, og de nye ressursene er allerede godt involvert i den daglige driften. Selskapet har etter dette tilgang til 13 årsverk i Nordkraft Produksjon AS, hvorav åtte årsverk er knyttet til utvikling og utbygging mens fem årsverk er knyttet til drift og vedlikehold. Selskapet har startet arbeidet med et nytt prosjekt Sørfjord vindmøllepark, med inntil 90 MW (ca. 260 GWh) i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune. Endelig utredningsprogram er mottatt fra NVE i Konsekvensutredninger ble ferdigstilt og konsesjonssøknad planlegges innsendt til NVE i FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft Vind AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskapsloven 3-3a, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultat prognoser og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapet hadde en omsetning på 13 mill. kr. (9,7) i 2010 og årsresultatet ble 0,2 mill. kr. (-0,1). Selskapets arbeidskapital pr var på 15,1 mill. kr. (72,4). Ved utgangen av året var totalkapitalen på 169,7 mill. kr. (153,3). Egenkapitalen var på 146,9 mill. kr. (146,7) som tilsvarer en egenkapitalandel på 86,5 % (95,7 %). NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

6 Høye brøytekanter i april (fra Nygårdsfjellet).

7 Årets investeringer på 113,4 mill. kr. (7,4) var i hovedsak knyttet til vindmølleprosjekter på Nygårds - fjellet. Selskapet mottok i 2010 investeringsstøtte fra Enova på 52,5 mill. kr. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Selskapet hadde ved årsskiftet ingen ansatte. Selskapet leier nødvendige personalressurser fra aksjonærene. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. Etablering av vindmøller kan av enkelte oppfattes som uheldig for det ytre miljø. Selskapet har kommet til enighet med reindriftsnæringen om erstatning for de ulemper som vindmølleutbyggingen på Nygårdsfjell medfører. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av overskuddet i Nordkraft Vind AS: Overført til dekning av tidligere udekket tap... NOK Sum årsresultat... NOK FREMTIDIG UTVIKLING Nordkraft Vind AS hovedformål er å satse på prosjektering og utbygging av vindmølleparker i Nord- Norge, og vurderer fortløpende melding av nye prosjekter. I tillegg vil selskapet se på mulighetene for å utvikle nye prosjekter i Nord-Sverige. Gjennom etablert kunnskap og forskningsprosjekt på eksisterende vindmøller, vil selskapet intensivere utvikling og drift av nye vindparker i arktisk miljø og spesielt i egen region. Selskapet tar sikte på å levere konsesjonssøknad slik at myndighetsbehandlingen av Sørfjord vindmøllepark kan igangsettes i Samarbeidet med berørte organer har vært positivt, og spesielt må samarbeidet med reindriftsnæringa, Tysfjord kommune og Nordland Fylkeskommune fremheves. Selskapet vil også ferdigstille infrastrukturanleggene til Nygårdsfjell vindmøllepark trinn II i Narvik kommune slik at 11 nye vindmøller kan idriftsettes 1. november Nordkraft Vind AS vil, som oppfølging av utbyggingen av Nygårdsfjell vindmøllepark trinn II, bidra med finansiering av et professorat på Høgskolen i Narvik i 3 år. Professoratet skal opprettes innen ett av fagområdene teknologi i kaldt klima/fornybar energi, og skal aktivt bidra til å utvikle selskapets produksjons prosesser samt drift. Samarbeidet vil øke selskapets kompetanse og sikre enda bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prosjekter. Narvik, 9. mai 2011 Jean-O o Karlsen Henrie e Holm Mørch Åge Strøm Styrets leder Styremedlem Styremedlem Per Hjelmsted Pedersen Jens Wi rock Bonefeld Klaus H. Hvassing Styremedlem Styremedlem Styremedlem/Adm. direktør NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

8 Nygårdsfjellet i sett fra Haugfjellet/stigen/Jernvannet, juni 2010.

9 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FEM ÅR FOR NORDKRAFT VIND AS Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat før skatt Resultat etter skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 97,9 % 98,0 % 94,8 % 95,7 % 86,5 % Likviditetsgrad 1 9,6 11,2 4,5 11,9 1,7 Totalavkastning 1,6 % -4,3 % 0,3 % -0,1 % 0,2 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Investeringstilskudd fra Enova Kapitalinnskudd Produksjon MWh Availability turbine manuf. 86,2 % 86,9 % 88,6 % 94,0 % 88,9 % EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Totalavkastning: (Driftsresultat+Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld produksjon NyGÅrDsFJell ViNDmøllepark i Tall i MWh Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Availability 86,2 % 86,9 % 88,6 % 94,0 % 88,9 % NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

10 RESULTATREGNSKAP NORDKRAFT VIND AS Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Kraftsalg Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Innmatingskostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 1, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) OVERFØRINGER Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Overført til udekket tap Sum overføringer NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

11 BALANSE NORDKRAFT VIND AS Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Beredskapslager Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital á kr. 1 6, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Narvik, 9. mai 2011 Jean-O o Karlsen Henrie e Holm Mørch Åge Strøm Styrets leder Styremedlem Styremedlem Per Hjelmsted Pedersen Jens Wi rock Bonefeld Klaus H. Hvassing Styremedlem Styremedlem Styremedlem/Adm. direktør NorDkraFt ViND as Årsrapport

12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NORDKRAFT VIND AS Tall i NOK LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Investeringstilskudd = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: + Innbetaling av egenkapital = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

13 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskaps - skikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. Valuta Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt. salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. leasing Selskapet har ingen leasede driftsmidler. skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter normalt både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Det vises til note 8 for spesifikasjon av skattekostnaden. klassifisering og VurDeriNG av BalaNseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. ForskNiNG og utvikling Eventuelle utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Eventuelle utgifter til forskning kostnadsføres løpende. VariGe DriFtsmiDler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom det en har levetid over 3 år og kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra Energi Norge, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. ForDriNGer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. pensjoner Selskapet hadde ingen ansatte og således ingen pensjonsforpliktelser. kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Det vises for øvrig til note 3. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. NorDkraFt ViND as Årsrapport

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 PERSONALKOSTNADER, DRIFTSAVTALER OG ANDRE GODTGJØRELSER NOTE 2 NÆRSTÅENDE PARTER NOTE 3 LIKVIDITET NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 5 INVESTERINGER OG SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 6 AKSJONÆRINFORMASJON NOTE 7 SPESIFIKASJON AV EGENKAPITALEN NOTE 8 SKATT Blowin' In The Wind How many roads must a man walk down Before you call him a man? Yes, n how many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand? Yes, n how many times must the cannonballs fly Before they re forever banned? The answer, my friend, is blowin in the wind The answer is blowin in the wind How many years can a mountain exist Before it s washed to the sea? Yes, n how many years can some people exist Before they re allowed to be free? Yes, n how many times can a man turn his head Pretending he just doesn t see? The answer, my friend, is blowin in the wind The answer is blowin in the wind How many times must a man look up Before he can see the sky? Yes, n how many ears must one man have Before he can hear people cry? Yes, n how many deaths will it take till he knows That too many people have died? The answer, my friend, is blowin in the wind The answer is blowin in the wind Bob Dylan

15 NOTER TIL REGNSKAPET 1 personalkostnader, DriFtsaVtaler og andre GoDtGJørelser Selskapet hadde ingen ansatte i Det ble ikke utbetalt honorar til styremedlemmer i Det foreligger avtaler mellom selskapet og aksjonærene vedrørende følgende: Kjøp av tjenester fra DONG Energy Power A/S i forbindelse med vindmølleprosjekter Innleie av prosjektpersonell fra Nordkraft Produksjon AS Kjøp av tjenester innen produksjonsstyring og krafthandel fra Nordkraft Produksjon AS Administrative tjenester fra Nordkraft Produksjon AS (inkludert administrerende direktør) Regnskapsførsel, økonomi- og finansforvaltning fra Nordkraft Produksjon AS I Nordkraft Produksjon AS var det 13 stillinger knyttet til vindkraftprosjekter pr Tall i NOK GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Konsulenthonorar/bistand * ) Sum * ) Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. 2 NærstÅeNDe parter Kjøp av tjenester fra aksjonærene er regulert i avtaler, jmf note 1. Tjenester fra Nordkraft Produksjon AS utgjorde NOK i Av dette var NOK aktivert, mens NOK ble viderefakturert til andre selskaper. Tilsvarende tjenestekjøp i 2009 var NOK Kjøp av tjenester fra DONG Energy Power A/S var i hovedsak knyttet til Nygårdsfjell vindmøllepark trinn II. For 2010 ble det bokført tjenester for NOK Av dette er NOK ble aktivert. Tilsvarende tjenestekjøp i 2009 var NOK Innmatingskostnader til Narvik Energinett AS utgjorde NOK Selskapet hadde pr NOK i kundefordringer mot Nordkraft Produksjon AS. Leverandørgjeld pr til DONG Energy Power A/S utgjorde NOK , mens Nordkraft Produksjon AS utgjorde NOK og Narvik Energinett AS utgjorde NOK Alle faktureringer mellom nærstående parter gjøres opp løpende. Det foreligger aksjonæravtale mellom Dong Energy Power A/S og Nordkraft Produksjon AS. likviditet Selskapet hadde ingen bundne innskudd. Bankbeholdningen pr var NOK Pr var bankbeholdningen NOK NorDkraFt ViND as Årsrapport

16 NOTER TIL REGNSKAPET VariGe DriFtsmiDler Tall i NOK Nygårdsfjell Nygårdsfjell prosjekter instrumenter sum trinn i trinn ii i arbeid og utstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Anskaffelseskost pr Avskrivninger pr Årets avskrivninger Avskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssats 5 % PIA PIA 20 % Anleggsmidler avskrives fra og med måneden etter overtakelse (overdragelse av risiko). Nygårdsfjell I ble overtatt 19. mars 2006, og avskrives f.o.m. april De tre møllene på Nygårdsfjell I avskrives regnskapsmessig lineært over antatt økonomisk levetid som er 20 år. Siste avskrivningsperiode blir således i mars Investeringstilskudd fra Enova SF mottatt i 2007, ble ført som reduksjon av regnskaps- og skattemessig kostpris på Nygårdsfjell I. Tilskuddet avskrives regnskapsmessig over gjenværende levetid. Selskapet mottar også støtte fra Enova SF i forbindelse med bygging av Nygårdsfjell trinn II. Tilskuddet behandles på samme måte som for trinn I. Måleutstyr avskrives over antatt levetid som er 5 år. Det er ikke aktivert byggelånsrenter i Selskapet leaser en personbil knyttet til utbyggingen av Nygårdsfjell trinn II. Lagerbeholdningen bestod av reservedeler til vindmøllene og er klassifisert som anleggsmidler. Bokført verdi av lageret utgjorde NOK investeringer og salg av VariGe DriFtsmiDler Tall i NOK sum invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg Nygårdsfjell I Nygårdsfjell II Prosjekter i arbeid Måleutstyr Sum aksjonærinformasjon Tall i NOK antall pålydende Bokført Aksjekapital pr Aksjekapitalen i selskapet består av en aksjeklasse. Det er lik stemmerettt for hver aksje. aksjer andeler AKSJONæRER PR Nordkraft Produksjon AS % DONG Energy Power A/S % Sum % 16 NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

17 NOTER TIL REGNSKAPET spesifikasjon av egenkapitalen Tall i NOK aksjekapital overkursfond udekket tap sum egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr skatt Tall i NOK ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ Alminnelig inntektsskatt - - Endring i utsatt skatt midlertidige forskjeller Sum skattekostnad BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 1) Kostnadsreduksjon skattefunn Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag (skattemessig underskudd til fremføring) OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Driftsmidler Fremførbart underskudd Sum % skattefordel (-) / utsatt skatt (+) ) Inkluderer; ikke fradragsberettigede kostnader vedrørende bevertning, representasjon, kontigenter og gaver. I tillegg kommer ikke fradragsberettigede renter på ilignet skatt. NorDkraFt ViND as Årsrapport

18 REVISJONSBERETNING NORDKRAFT VIND AS 18 NorDkraFt ViND as Årsrapport 2010

19 REVISJONSBERETNING NORDKRAFT VIND AS NorDkraFt ViND as Årsrapport

20 HELT NATURLIG NorDkraFt ViND as Teknologiveien 2, 8517 Narvik Postboks 55, 8501 Narvik Telefon Faks

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 Innhold Årsberetning 2005............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer