Kravspesifikasjon. «Kvalitetssystem basert på ez-publish og sak/arkivsystem» Versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon. «Kvalitetssystem basert på ez-publish og sak/arkivsystem» Versjon 1.0"

Transkript

1 Kravspesifikasjon «Kvalitetssystem basert på ez-publish og sak/arkivsystem» Versjon 1.0

2 2/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Innholdsliste 1 Mål og prosess Mål Prosess Prosjektgruppe Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene Mål, organisering og veiledninger administrasjon og tilgang Avviksbehandling Lokal handlingsplan Lokal rapportering Opplæring - administrasjon og tilgang Håndtering av de ulike informasjonpunktene Mappestrukturen og verktøy Rettighetsstruktur redigering Maler Skjema Mappe layout skisser Mål Organisering Kartlegging Handlingsplan Rapportering HMS-bibliotek Opplæring Revisjon Sak/arkivsystemet muligheter og videreutvikling Skjerming av sensitiv informasjon Liste over tiltak - prototype...24

3 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 3/25 1 Mål og prosess Dette dokumentet skal danne grunnlag for en prototype for et kvalitetssystem basert på vår i ez- Publish og sak/arkivsystemet ephorte. 1.1 Mål Prosessen vil i første omgang ta utgangspunkt i HMS-systemet, der vi har følgende mål: 1. Systemet skal legge til rette for at lokal dokumentasjon registreres full-elektronisk i intranettløsningen basert på ez-publish 2. Hver virksomhet får en egen mappestruktur, men den er basert på felles maler og standarder. 3. Lokal dokumentasjon skal være søkbar og lesbar også for andre virksomheter i organisasjonen, slik at virksomhetene kan dele gode ideer og løsninger med hverandre. 4. Det må lages skjermede løsninger for informasjon som ikke skal være offentlig tilgjengelig 5. Til strukturert informasjon som krever saksbehandling og arkivering bruker vi vårt eksisterende sak/arkivsystem, og utnytter integrasjonen mellom EZ-Publish og sak/arkivsystemet. I de neste fasene vil vi utvide og tilpasse kvalitetssystemet til nye områder som: IT-sikkerhet Økonomioppfølging Kvalitetsoppfølging for Utdanningsområdet Kvalitetsoppfølging for Tannhelseområdet Revisjonssikring m.m. 1.2 Prosess I første omgang vil en arbeidsgruppen utvikle en kravspesifikasjon som danner grunnlag for en prototype i EZ-publish og saksbehandlingsveier i sak/arkivsystemet. Når en prototype er klar, vil det bli opprettet en referansegruppe basert på representanter fra virksomhetene og avdelinger i sentraladministrasjonen. 1 Mål og prosess

4 4/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Prosjektet er ment å kunne kjøres i nært samarbeid med de fylkeskommunene vi samarbeider med om publiseringsløsninger i første rekke Telemark og Hedmark. Målet er å ha en kravspesifikasjon klar i løpet av april Prosjektgruppe Det er etablert en lokal arbeidsgruppe som består av følgende personer: Geir Håvard Ellingseter, Arkivleder Eirik Jenssen, Controller Dagfinn Grønvik, IT-sjef Morten Larsen, Kontorsjef Tannhelseavd. Iver Kåre Mjelve, Personalseksjonen Martin Hauge, Personalseksjonen (prosjektleder) 1 Mål og prosess

5 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 5/25 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene De system-modulene som går igjen i alle kvalitetssystem er kanskje klarest definert i vårt HMSsystem. Dagens HMS-system er inndelt i følgende 8 moduler: 1. Mål retningsmål og resultatmål for HMS-området 2. Organisering oppbyggingen av ansvarsstrukturen for HMS i organisasjonen 3. Kartlegging (risiko, avvik, m.m.) - rutiner og verktøy for kartlegging av HMS-forhold 4. Handlingsplan aktivitetsplan for tiltak med ulik prioritet 5. Rapportering verktøy for rapportering internt og oppover til etats- og rådmannsnivå 6. Bibliotek oversikt over lover, forskrifter og reglement, samt egne interne reglement (lenkesamling) 7. Opplæring oversikt over personer som skal ha og som har gjennomført ulike typer HMS-opplæring 8. Revisjon plan for- og resultat av årlig systemrevisjon Systemet har to nivå: Et felles, sentralt nivå som inneholder de 8 systemmodulene Et lokalt nivå der hver virksomhet lokalt administrerer de samme 8 modulene for sine virksomheter Det sentrale nivået i HMS-systemet er alt lagt ut på- og integrert i intranett-løsningen. Hovedutfordringen er å få lagt det lokale nivået også ut på intranett-strukturen, og få til et bedre elektronisk samspill mellom de to nivåene. Vi vil gå gjennom de ulike prosessene i HMS-systemet og komme med forslag til løsninger under hver prosess. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

6 6/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 2.1 Mål, organisering og veiledninger administrasjon og tilgang Denne prosessen omfatter administrering og publisering av lokalt HMS-stoff som ligger i de åtte ulike mappene og som må oppdateres med ulike mellomrom, og det omfatter det som skal ligge ute for hver virksomhet under de 8 ulike mappene i det lokale HMS-systemet. Noen av modulene (mappene) må oppdateres hyppigere enn andre, dette styres i stor grad av årshjulet for HMSaktivitetene. Hver virksomhet har administrator-rettigheter kun til sine egne mapper, men innholdet i mappene skal være åpent for alle brukere av intranettløsningen. I utgangspunktet kan de eksisterende malene for mapper og artikler brukes, men det kan på sikt være behov for maler som er spesialtilpasset dette formålet. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

7 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 7/ Avviksbehandling Denne prosessen omfatter avviks- og hendelsesbehandling lokalt. Avvik blir rapportert i et eget elektronisk skjema. Dette skjemaet ligger som egen modul inne i mappe nr. 3: Kartlegging. I utgangspunktet ligger dette skjemaet åpent, slik at alle i virksomheten kan registrere avvik her. Når avviksskjemaet er fylt ut, dannes en xml-fil som går til sak/arkivsystemet. Skjemaet er definert slik at de utfylte opplysningene går inn i en egen saksmappe i det lokale sak/arkivsystemet ved virksomheten. På sikt bør IDM-modulen holde rede på hvem som er nærmeste leder til den som registreres, men i starten må nærmeste leder registreres i skjemaet. I sak/arkivsystemet er det nærmeste overordnede leder som får saken inn på sin restanseliste. Denne lederen må så sammen med verneombudet vurdere om avviket kan håndteres og lukkes lokalt, eller om det må sendes videre opp i systemet. Øverste leder for virksomheten må avgjøre om avviket: kan rettes umiddelbart og lukkes krever tiltak i handlingsplanen og løses på sikt innen egne rammer må sendes videre til etatsnivå i fylkeskommunen. Det må være mulig å ta ut følgende informasjon fra sak/arkivsystemet: antall avvik registrert, hvordan hvert avvik ble løst (umiddelbart, i handlingsplan, eller til etatsnivå. Det må også sikres at den som meldte avviket automatisk får melding når avviket lukkes og avsluttes. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

8 8/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 2.3 Lokal handlingsplan Vi legg her opp til at lokal handlingsplan blir oppdatert og publisert på eit samla punkt, dvs. på mappa for Handlingsplan. Vi har flere kilder for handlingsplan: Risikovurdering Vernerunder HMS-kartlegging Avviksregistrering Revisjon Alle disse aktivitetene ender opp med tiltak som evt. skal inn i en lokal handlingsplan. Også her kan det være tilfeller der aktiviteter ikke kan løses lokalt i egen virksomhet, men må opp i systemet til etatsnivå og evt. lenger. Det er to måter å håndtere dette på via HMS-systemet: 1. å registrere dette sammen med årsrapporteringen (jfr. avsnitt 2.4) 2. å registrere som et tiltak/aktivitet knyttet til et avvik som må lukkes på høyere nivå (jfr. avsnitt 2.2) I tillegg blir det levert innspill til neste års økonomiplan, dette gjøres hvert år i mai/juni. Den handlingsplanen som finnes på etatsnivå vil m.a.o bli oppdatert fra disse to kildene. På etatsnivå er det ønskelig at det blir generert tilbakemeldinger til virksomhet når saken blir lukket/avgjort. Selve handlingsplanen lages som en tabell i mappen for Handlingsplan, her kan det vurderes å lage egen mal, dette kan f.eks. muliggjøre varslingssignal ved overskredet tidsfrist (må evt. utvikles). Det lokale årshjulet bør også vises fra denne mappen. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

9 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 9/ Lokal rapportering I dag foregår HMSrapporteringen via en Questback-løsning. Det er Personalseksjonen som følger opp resultatene videre og legger fram en samlet HMS-rapport for Hovedsamarbeidsutvalget. Den lokale årsrapporten kan legges opp etter en todelt struktur: 1. En tekst del som følger en fast inndeling som kan hentes fra dagens Questback-løsning. 2. En skjema del som brukes til sentrale HMS-nøkkeltall, og strukturerte spørsmål (ja/nei, etc.) Resultatet fra skjema-delen bør kunne presenteres mer oversiktlig enn i dag. Dette gir mulighet lesbarhet for alle, samt grunnlag for samle-analyser. Tekst-delen bør fange opp det som er gjort av HMSaktiviteter og hva som kom ut av kartleggingene (risikovurdering, vernerunder, avvikskartlegging, evt. avviksrapportering og revisjon). 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

10 10/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 2.5 Opplæring - administrasjon og tilgang I dag ligger lokale oversikter over hvem som skal ha lovbestemt HMS-opplæring og hvem som har gjennomført hva. Disse oversiktene skal ligge i den lokale mappen for Opplæring. Det kan imidlertid også være aktuelt å legge dette inn i et samlet, sentralt register for alle virksomheter i fylkeskommunen. Dette vil evt. kreve en egen mal for opplæring, der informasjon automatisk også oppdaterer en sentral oversikt. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

11 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 11/ Håndtering av de ulike informasjonpunktene I tabellen under er det satt opp en oversikt over hvordan de ulike informasjons-punktene blir fulgt opp i systemet. Tema Generert informasjon Mål Mål i lokal mappe Internt før publisering Organisering Kartlegging Org.struktur i lokal mappe Avviksrapport (Hendings-rapport) Varsling Kartlegging mellommenneske-lig arb.miljø Vernerunde handlingsplan Risikovurdering / handlingslplan Bruksløyve maskiner og utstyr Saksbehandling Rapportering Plan Internt før publisering Behandles i lokal årsrapport Følger sti i ephorte Behandles spesielt og lukket. Egen prosedyre Egen prosedyre Egen prosedyre Til etat via felles årsrapport Egen rutine + registrert i årsrapporten Ingen elektronisk rutine Nøkkeltall føres over til årsrapporten Nøkkeltall føres over til årsrapporten Nøkkeltall føres over til årsrapporten Nøkkeltall føres over til årsrapport Elementer føres over i handligsplan Elementer føres over i handlingsplan Elementer føres over i handlingsplan Forenklet avvikskartlegging Handlingsplan Rapportering Opplæring Revisjon I lokal mappe Årsrapport i lokal mappe Skademelding KLP Melding om dødsfall KLP Melding om ulykke Arbeidstilsynet Skjema for yrkesskade NAV I lokalt system/ håndbok Skjema for utførte revisjoner og evt. endringer Tiltak som krever ekstra midler rapporteres oppover Langs linja til rådmannen Nøkkeltall, + tiltak som krever ekstra midler dokumenteres i årsrapport Statistikk føres til årsrapp. Statistikk føres til årsrapp. Statistikk føres til årsrapp. Statistikk føres til årsrapp. Internt før publisering Tilgjengelig for tilsyn Internt før publisering Sentralt register? Tilgjengelig for tilsyn lokalt Handlingstiltak som krever ekstra midler rapporteres opp via årsrapporten 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

12 12/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 3 Mappestrukturen og verktøy Det blir etablert en egen mappestruktur for hvert kvalitetssikrings-område (ett for HMS, ett for ITsikring, etc) Hver virksomhet får sine egne mapper, disse er bygget opp etter samme struktur (undermapper, skjema, maler, etc.) For HMS får hver virksomhet en mappe for hvert element i systemstrukturen, dvs. 8 undermapper for hvert systemområde (mål, organisering, kartlegging, etc. Denne strukturen kan danne mal for de andre kvalitetssystemene. 3.1 Rettighetsstruktur redigering Det må avklares hvordan rettighetene til å administrere de ulike mappene skal organiseres. Det enkleste er at de HMSansvarlige på hver skole får administratorrettigheter, men det kan gjøre systemet personavhengig i en litt for stor grad. Det beste vil være om HMS-ansvarlig og Web-redaktørene samarbeider om innholdet i de lokale mappestrukturene. 3.2 Maler I den sentrale strukturen har vi benyttet de malene som alt ligger i intranett-løsningen. I utgangspunktet kan også de samme malene brukes i den lokale strukturen. 3 Mappestrukturen og verktøy

13 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 13/ Skjema Det er kartlagte behovene er lagt inn i tabellen under Modul/mappe Skjema for Videre behandling 3. Kartlegging Avvikskartlegging Inn i ephorte først til nærmeste overordnede, deretter videre saksgang der saken kan lukkes på flere nivå tilbakemelding til den som registrerer avviket. 5. Rapportering Nøkkeltall og strukturerte spørsmål. Mulig at flere skjema er mest rasjonelt I sentral database som er lesbar og analyserbar med statistikk. Løsningen må være mer funksjonell enn dagens Questback-løsning Rapportering via skjemamodulen og evt. i lokal mappe har den fordelen at det blir mulig å få innsyn i det som blir rapportert. Datafangst via skjemamodulen kan gi mer fleksible muligheter for å kjøre analyser via regneark på innkommet tallmateriale. Telemark fk. ønsker statistikk (enkel) over avvikene. Dette vil være statistikk per avvikstype og lokasjon, i tillegg til en enkel overordnet rapport. Her ønskes en oversikt over antall saker, antall løst og antall rapportert oppover i systemet. Dette er tenkt utenom sak/arkivsystemet. 3 Mappestrukturen og verktøy

14 14/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 3.4 Mappe layout skisser Under er det laget forslag til layout for de ulike mappene Mål 1. Mål Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Lokale retningsmål Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Lokale resultatmål 3 Mappestrukturen og verktøy

15 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 15/ Organisering 2. Organisering Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Lokalt organisasjonskart plassering, ansvar og mynde Navn på nøkkelspersoner Sentrale prosesser og prosesseiere Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Ansvarsfordeling 3 Mappestrukturen og verktøy

16 16/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Kartlegging 3. Kartlegging Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Kartleggingsmetode brukt i organisasjonen Lokale rutiner for avviksbehandling Resultat siste forenklede kartleggingsrunde Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Link til SAMU referat Link til tidligere avviksrapporter Verktøykasse Regneark risikovurdering Handlingsplan Vernerunde sjekkliste Skjemamodul: Avviksregistrering Kan muligens Genereres automatisk Til ephorte 3 Mappestrukturen og verktøy

17 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 17/ Handlingsplan 4. Handlingsplan Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon HMS-del av driftslplan HMS- innspill til økonomiplan Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Link til SAMU Referat Link til tidligere avviksrapporter Evt. HMS-registreringer? 3 Mappestrukturen og verktøy

18 18/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Rapportering 5. Rapportering Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Lokal rutine for rapportering (+ evt lokalt årshjul) Siste lokale årsrapport, Sammendrag Er også lagt inn i kap 3 Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Link til SAMU referat Link til evt. del-rapporter Skjemamoduler: Avviksregistrering Årsrapportering Kan deles opp i flere moduler 3 Mappestrukturen og verktøy

19 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 19/ HMS-bibliotek 6. HMS-bibliotek Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Tabell med linker til lokale rutiner Lokal dok Link Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Her kan det legges inn mange nye funksjoner som f.eks.: Versjonskontroll med historikk Ansvarlig for dokumentet Ansvarlig for at dokumentet er lest og forstått Mulighet for å knytte dokument opp mot prosesser 3 Mappestrukturen og verktøy

20 20/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Opplæring 7. Opplæring Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Personer som har gjennomført og som skal ha opplæring navn oppl Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her 3 Mappestrukturen og verktøy

21 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 21/ Revisjon 8. Revisjon Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Dato Utførte revisoner Revidert omr. Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Arbeidstilsynets sjekkliste 3 Mappestrukturen og verktøy

22 22/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 4 Sak/arkivsystemet muligheter og videreutvikling Vi har identifisert en prosess som er egnet for håntering i det eksisterende sak/arkivsystemet. Det er to grunner til dette: a) Vi har alt et system i bruk som hånterer denne typen saksbehandling. Via skjemamodulen kan vi få en brukervennlig inngang for å registrere avvikene. b) Det er behov for å dokumentere saksforholdene, saksgangen og arkivere evt. dokumentasjon. Det er alt laget en integrasjon mellom skjemamodulen i EZ og ephorte. Denne plasserer saken i en egen importsentral, deretter må den manuelt flyttes til riktig sak og saksbehandler. Verneombudet skal få saken til orientering og mulighet til å delta i saksbehandlingen. Følgende funksjonalitet må videreutvikles: 1. Sak/arkivsystemet må kunne sluse avviksskjemaene inn til riktig sak, og sendes til riktig saksbehandler, i dette tilfellet nærmeste overordnede til den som registrerer avviket, samt verneombudet. 2. Det må genereres epost eller melding fra sak/arkivsystemet til de som har hatt saken tidligere når saken lukkes/avsluttes. I skjemamodulen må det legges inn tagger som sak/arkivsystemet tar tak i og plasserer i riktig sak og til riktig saksbehandler. 4 Sak/arkivsystemet muligheter og videreutvikling

23 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 23/25 5 Skjerming av sensitiv informasjon Innholdet i de ulike mappene skal være åpen, og følgelig ikke bli skjermet. Avviksregistreringen og oppfølgingen er den prosessen som kan være mest sensitiv. Ettersom dette overføres direkte til sak/arkivsystemet, vil den skjermingen som ligger inne her være tilstrekkelig. Rapporteringen skal være åpen og tilgjengelig, med unntak av enkelte nøkkeltall som Akansaker, avvik knyttet til psykososialt arbeidsmiljø og mellommenneskelige forhold. Det kan være aktuelt å samle slike forhold i et eget skjema, der den registrerte informasjonen går til en skjermet mappe sentralt, eller evt. i sak/arkivsystemet. 5 Skjerming av sensitiv informasjon

24 24/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 6 Liste over tiltak - prototype Følgende tiltak må gjøres før vi har en testklar prototype: Aktivitet 1 Referansegruppen og HSAMU godkjenner kravspesifikasjonen før prototypen utvikles. 2 Det etableres en mappestruktur for HMS. Denne kan danne mal for elementer som kan kopieres til andre kvalitetssystem i organisasjonen. Nivåene i mappestrukturen blir: a) Hovedmappe, b) Virksomhetene, c) De åtte HMS systemmappene. 3 Det lages skjemamoduler for de områdene dette skal brukes til rapportering 4 Skjemamodulen må muligens tilpasses slik at de genererte rapportene blir mer lesbare (kan evt. løses ved oppdeling i flere skjema og overføring til regneark). 5 Administrasjonsavdelingen kan være prøvepilot på den første prototypen. Denne tester ut i en periode før mappestrukturen rulles ut til de andre virksomhetene. 6 Grensesnitt-løsningen mellom skjemamodulen og sak/arkivsystemet blir utviklet i samarbeid med leverandøren og evt. eksterne konsulenter (prototypen kan testes før denne funksjonaliteten er ferdigstilt). Tidsfrist Det gjennomføres opplæring før mappestrukturen og sak/arkiv-integrasjonene settes i full drift ved virksomhetene. 6 Liste over tiltak - prototype

25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 25/25 Alfabetisk register Administrasjon...3, 6, 10 Administrator-rettigheter...6, 12 Analyserbar...13 Ar...11 Arbeidstilsynet...11 At...3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 Avvik...5, 7, 8, 9, 13, 22, 23 Avviksbehandling...7 Avviksrapport...9, 11 Avviksskjemaet...7 Bibliotek...5 Brukervennlig...22 Bruksløyve...11 EZ-publish...3 Funksjonalitet...22 Handlingsplan...5, 7, 8 Hendelses-behandling...7 HMS-kartlegging...8 HMS-nøkkeltall...9 HMS-system...3, 5 Importsentral...22 IT-sikkerhet...3 KLP...11 Kvalitetssystemene...12 Maler...3, 6, 12 Mappen...6, 8, 10, 12, 23 Mappestruktur...3, 12 Mellommenneskelige forhold...23 Mål...3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 Nav...11, 12 Nivå...5, 7, 8, 13 Opplæring...5, 10 Organisering...5, 6, 12 Personavhengig...12 Prototype...3, 24 Psykososialt arbeidsmiljø...23 Questback...9 Questback-løsning...9, 13 Rapportering...5, 8, 9, 13, 23 Restanseliste...7 Rettighetene...12 Rettighetsstruktur...12 Revisjon...3, 5, 8, 9 Risiko...5, 8, 9 Risikovurdering...8, 9, 11 Sak/arkivsystemet...3, 7, 22, 23 Saksbehandler...22 Saksbehandling...3, 22 Sentral database...13 Sentral oversikt...10 Sentralt register...10 Skademelding...11 Skjema...7, 9, 12, 13, 22, 23 Skjermet...23 Skjerming...23 Statistikk...13 Strukturerte spørsmål...9, 13 Systemstrukturen...12 Tagger...22 Tannhelseområdet...3 Undermapper...12 Utdanningsområdet...3 Veiledninger...6 Verneombudet...7, 22 Vernerunder...8, 9 Xml-fil...7 Årshjulet...6, 8 Årsrapporten...9 IDM-modulen Liste over tiltak - prototype

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Pålegg 1 4 Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Systematisk: 1. Vernerunde foretas minst 1 gang i året. Ved behov, foretas flere. 2. Vernerunden gjennomføres av Rektor, Verneombud, byggdrift

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Etablering av Salgslagenes side

Etablering av Salgslagenes side Etablering av Salgslagenes side - en felles plattform for salgslagene og Fiskeridirektoratet Forslag til løsning fra arbeidsgruppe mellom salgslagene og Fiskeridirektoratet November 2013 Livet i havet

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311 Veiledning bransjens Web-baserte internkontrollsystem Nelfo og Profsys AS Ver. 140311 Hva er - og Hvorfor NIK? Hvorfor trenger din bedrift et system for internkontroll? Forebygge og unngå avvik og feil

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon... 3 2. Bakgrunn, målsetting

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer