Kravspesifikasjon. «Kvalitetssystem basert på ez-publish og sak/arkivsystem» Versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon. «Kvalitetssystem basert på ez-publish og sak/arkivsystem» Versjon 1.0"

Transkript

1 Kravspesifikasjon «Kvalitetssystem basert på ez-publish og sak/arkivsystem» Versjon 1.0

2 2/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Innholdsliste 1 Mål og prosess Mål Prosess Prosjektgruppe Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene Mål, organisering og veiledninger administrasjon og tilgang Avviksbehandling Lokal handlingsplan Lokal rapportering Opplæring - administrasjon og tilgang Håndtering av de ulike informasjonpunktene Mappestrukturen og verktøy Rettighetsstruktur redigering Maler Skjema Mappe layout skisser Mål Organisering Kartlegging Handlingsplan Rapportering HMS-bibliotek Opplæring Revisjon Sak/arkivsystemet muligheter og videreutvikling Skjerming av sensitiv informasjon Liste over tiltak - prototype...24

3 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 3/25 1 Mål og prosess Dette dokumentet skal danne grunnlag for en prototype for et kvalitetssystem basert på vår i ez- Publish og sak/arkivsystemet ephorte. 1.1 Mål Prosessen vil i første omgang ta utgangspunkt i HMS-systemet, der vi har følgende mål: 1. Systemet skal legge til rette for at lokal dokumentasjon registreres full-elektronisk i intranettløsningen basert på ez-publish 2. Hver virksomhet får en egen mappestruktur, men den er basert på felles maler og standarder. 3. Lokal dokumentasjon skal være søkbar og lesbar også for andre virksomheter i organisasjonen, slik at virksomhetene kan dele gode ideer og løsninger med hverandre. 4. Det må lages skjermede løsninger for informasjon som ikke skal være offentlig tilgjengelig 5. Til strukturert informasjon som krever saksbehandling og arkivering bruker vi vårt eksisterende sak/arkivsystem, og utnytter integrasjonen mellom EZ-Publish og sak/arkivsystemet. I de neste fasene vil vi utvide og tilpasse kvalitetssystemet til nye områder som: IT-sikkerhet Økonomioppfølging Kvalitetsoppfølging for Utdanningsområdet Kvalitetsoppfølging for Tannhelseområdet Revisjonssikring m.m. 1.2 Prosess I første omgang vil en arbeidsgruppen utvikle en kravspesifikasjon som danner grunnlag for en prototype i EZ-publish og saksbehandlingsveier i sak/arkivsystemet. Når en prototype er klar, vil det bli opprettet en referansegruppe basert på representanter fra virksomhetene og avdelinger i sentraladministrasjonen. 1 Mål og prosess

4 4/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Prosjektet er ment å kunne kjøres i nært samarbeid med de fylkeskommunene vi samarbeider med om publiseringsløsninger i første rekke Telemark og Hedmark. Målet er å ha en kravspesifikasjon klar i løpet av april Prosjektgruppe Det er etablert en lokal arbeidsgruppe som består av følgende personer: Geir Håvard Ellingseter, Arkivleder Eirik Jenssen, Controller Dagfinn Grønvik, IT-sjef Morten Larsen, Kontorsjef Tannhelseavd. Iver Kåre Mjelve, Personalseksjonen Martin Hauge, Personalseksjonen (prosjektleder) 1 Mål og prosess

5 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 5/25 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene De system-modulene som går igjen i alle kvalitetssystem er kanskje klarest definert i vårt HMSsystem. Dagens HMS-system er inndelt i følgende 8 moduler: 1. Mål retningsmål og resultatmål for HMS-området 2. Organisering oppbyggingen av ansvarsstrukturen for HMS i organisasjonen 3. Kartlegging (risiko, avvik, m.m.) - rutiner og verktøy for kartlegging av HMS-forhold 4. Handlingsplan aktivitetsplan for tiltak med ulik prioritet 5. Rapportering verktøy for rapportering internt og oppover til etats- og rådmannsnivå 6. Bibliotek oversikt over lover, forskrifter og reglement, samt egne interne reglement (lenkesamling) 7. Opplæring oversikt over personer som skal ha og som har gjennomført ulike typer HMS-opplæring 8. Revisjon plan for- og resultat av årlig systemrevisjon Systemet har to nivå: Et felles, sentralt nivå som inneholder de 8 systemmodulene Et lokalt nivå der hver virksomhet lokalt administrerer de samme 8 modulene for sine virksomheter Det sentrale nivået i HMS-systemet er alt lagt ut på- og integrert i intranett-løsningen. Hovedutfordringen er å få lagt det lokale nivået også ut på intranett-strukturen, og få til et bedre elektronisk samspill mellom de to nivåene. Vi vil gå gjennom de ulike prosessene i HMS-systemet og komme med forslag til løsninger under hver prosess. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

6 6/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 2.1 Mål, organisering og veiledninger administrasjon og tilgang Denne prosessen omfatter administrering og publisering av lokalt HMS-stoff som ligger i de åtte ulike mappene og som må oppdateres med ulike mellomrom, og det omfatter det som skal ligge ute for hver virksomhet under de 8 ulike mappene i det lokale HMS-systemet. Noen av modulene (mappene) må oppdateres hyppigere enn andre, dette styres i stor grad av årshjulet for HMSaktivitetene. Hver virksomhet har administrator-rettigheter kun til sine egne mapper, men innholdet i mappene skal være åpent for alle brukere av intranettløsningen. I utgangspunktet kan de eksisterende malene for mapper og artikler brukes, men det kan på sikt være behov for maler som er spesialtilpasset dette formålet. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

7 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 7/ Avviksbehandling Denne prosessen omfatter avviks- og hendelsesbehandling lokalt. Avvik blir rapportert i et eget elektronisk skjema. Dette skjemaet ligger som egen modul inne i mappe nr. 3: Kartlegging. I utgangspunktet ligger dette skjemaet åpent, slik at alle i virksomheten kan registrere avvik her. Når avviksskjemaet er fylt ut, dannes en xml-fil som går til sak/arkivsystemet. Skjemaet er definert slik at de utfylte opplysningene går inn i en egen saksmappe i det lokale sak/arkivsystemet ved virksomheten. På sikt bør IDM-modulen holde rede på hvem som er nærmeste leder til den som registreres, men i starten må nærmeste leder registreres i skjemaet. I sak/arkivsystemet er det nærmeste overordnede leder som får saken inn på sin restanseliste. Denne lederen må så sammen med verneombudet vurdere om avviket kan håndteres og lukkes lokalt, eller om det må sendes videre opp i systemet. Øverste leder for virksomheten må avgjøre om avviket: kan rettes umiddelbart og lukkes krever tiltak i handlingsplanen og løses på sikt innen egne rammer må sendes videre til etatsnivå i fylkeskommunen. Det må være mulig å ta ut følgende informasjon fra sak/arkivsystemet: antall avvik registrert, hvordan hvert avvik ble løst (umiddelbart, i handlingsplan, eller til etatsnivå. Det må også sikres at den som meldte avviket automatisk får melding når avviket lukkes og avsluttes. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

8 8/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 2.3 Lokal handlingsplan Vi legg her opp til at lokal handlingsplan blir oppdatert og publisert på eit samla punkt, dvs. på mappa for Handlingsplan. Vi har flere kilder for handlingsplan: Risikovurdering Vernerunder HMS-kartlegging Avviksregistrering Revisjon Alle disse aktivitetene ender opp med tiltak som evt. skal inn i en lokal handlingsplan. Også her kan det være tilfeller der aktiviteter ikke kan løses lokalt i egen virksomhet, men må opp i systemet til etatsnivå og evt. lenger. Det er to måter å håndtere dette på via HMS-systemet: 1. å registrere dette sammen med årsrapporteringen (jfr. avsnitt 2.4) 2. å registrere som et tiltak/aktivitet knyttet til et avvik som må lukkes på høyere nivå (jfr. avsnitt 2.2) I tillegg blir det levert innspill til neste års økonomiplan, dette gjøres hvert år i mai/juni. Den handlingsplanen som finnes på etatsnivå vil m.a.o bli oppdatert fra disse to kildene. På etatsnivå er det ønskelig at det blir generert tilbakemeldinger til virksomhet når saken blir lukket/avgjort. Selve handlingsplanen lages som en tabell i mappen for Handlingsplan, her kan det vurderes å lage egen mal, dette kan f.eks. muliggjøre varslingssignal ved overskredet tidsfrist (må evt. utvikles). Det lokale årshjulet bør også vises fra denne mappen. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

9 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 9/ Lokal rapportering I dag foregår HMSrapporteringen via en Questback-løsning. Det er Personalseksjonen som følger opp resultatene videre og legger fram en samlet HMS-rapport for Hovedsamarbeidsutvalget. Den lokale årsrapporten kan legges opp etter en todelt struktur: 1. En tekst del som følger en fast inndeling som kan hentes fra dagens Questback-løsning. 2. En skjema del som brukes til sentrale HMS-nøkkeltall, og strukturerte spørsmål (ja/nei, etc.) Resultatet fra skjema-delen bør kunne presenteres mer oversiktlig enn i dag. Dette gir mulighet lesbarhet for alle, samt grunnlag for samle-analyser. Tekst-delen bør fange opp det som er gjort av HMSaktiviteter og hva som kom ut av kartleggingene (risikovurdering, vernerunder, avvikskartlegging, evt. avviksrapportering og revisjon). 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

10 10/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 2.5 Opplæring - administrasjon og tilgang I dag ligger lokale oversikter over hvem som skal ha lovbestemt HMS-opplæring og hvem som har gjennomført hva. Disse oversiktene skal ligge i den lokale mappen for Opplæring. Det kan imidlertid også være aktuelt å legge dette inn i et samlet, sentralt register for alle virksomheter i fylkeskommunen. Dette vil evt. kreve en egen mal for opplæring, der informasjon automatisk også oppdaterer en sentral oversikt. 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

11 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 11/ Håndtering av de ulike informasjonpunktene I tabellen under er det satt opp en oversikt over hvordan de ulike informasjons-punktene blir fulgt opp i systemet. Tema Generert informasjon Mål Mål i lokal mappe Internt før publisering Organisering Kartlegging Org.struktur i lokal mappe Avviksrapport (Hendings-rapport) Varsling Kartlegging mellommenneske-lig arb.miljø Vernerunde handlingsplan Risikovurdering / handlingslplan Bruksløyve maskiner og utstyr Saksbehandling Rapportering Plan Internt før publisering Behandles i lokal årsrapport Følger sti i ephorte Behandles spesielt og lukket. Egen prosedyre Egen prosedyre Egen prosedyre Til etat via felles årsrapport Egen rutine + registrert i årsrapporten Ingen elektronisk rutine Nøkkeltall føres over til årsrapporten Nøkkeltall føres over til årsrapporten Nøkkeltall føres over til årsrapporten Nøkkeltall føres over til årsrapport Elementer føres over i handligsplan Elementer føres over i handlingsplan Elementer føres over i handlingsplan Forenklet avvikskartlegging Handlingsplan Rapportering Opplæring Revisjon I lokal mappe Årsrapport i lokal mappe Skademelding KLP Melding om dødsfall KLP Melding om ulykke Arbeidstilsynet Skjema for yrkesskade NAV I lokalt system/ håndbok Skjema for utførte revisjoner og evt. endringer Tiltak som krever ekstra midler rapporteres oppover Langs linja til rådmannen Nøkkeltall, + tiltak som krever ekstra midler dokumenteres i årsrapport Statistikk føres til årsrapp. Statistikk føres til årsrapp. Statistikk føres til årsrapp. Statistikk føres til årsrapp. Internt før publisering Tilgjengelig for tilsyn Internt før publisering Sentralt register? Tilgjengelig for tilsyn lokalt Handlingstiltak som krever ekstra midler rapporteres opp via årsrapporten 2 Utgangspunkt for generalisering i HMS-modulene

12 12/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 3 Mappestrukturen og verktøy Det blir etablert en egen mappestruktur for hvert kvalitetssikrings-område (ett for HMS, ett for ITsikring, etc) Hver virksomhet får sine egne mapper, disse er bygget opp etter samme struktur (undermapper, skjema, maler, etc.) For HMS får hver virksomhet en mappe for hvert element i systemstrukturen, dvs. 8 undermapper for hvert systemområde (mål, organisering, kartlegging, etc. Denne strukturen kan danne mal for de andre kvalitetssystemene. 3.1 Rettighetsstruktur redigering Det må avklares hvordan rettighetene til å administrere de ulike mappene skal organiseres. Det enkleste er at de HMSansvarlige på hver skole får administratorrettigheter, men det kan gjøre systemet personavhengig i en litt for stor grad. Det beste vil være om HMS-ansvarlig og Web-redaktørene samarbeider om innholdet i de lokale mappestrukturene. 3.2 Maler I den sentrale strukturen har vi benyttet de malene som alt ligger i intranett-løsningen. I utgangspunktet kan også de samme malene brukes i den lokale strukturen. 3 Mappestrukturen og verktøy

13 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 13/ Skjema Det er kartlagte behovene er lagt inn i tabellen under Modul/mappe Skjema for Videre behandling 3. Kartlegging Avvikskartlegging Inn i ephorte først til nærmeste overordnede, deretter videre saksgang der saken kan lukkes på flere nivå tilbakemelding til den som registrerer avviket. 5. Rapportering Nøkkeltall og strukturerte spørsmål. Mulig at flere skjema er mest rasjonelt I sentral database som er lesbar og analyserbar med statistikk. Løsningen må være mer funksjonell enn dagens Questback-løsning Rapportering via skjemamodulen og evt. i lokal mappe har den fordelen at det blir mulig å få innsyn i det som blir rapportert. Datafangst via skjemamodulen kan gi mer fleksible muligheter for å kjøre analyser via regneark på innkommet tallmateriale. Telemark fk. ønsker statistikk (enkel) over avvikene. Dette vil være statistikk per avvikstype og lokasjon, i tillegg til en enkel overordnet rapport. Her ønskes en oversikt over antall saker, antall løst og antall rapportert oppover i systemet. Dette er tenkt utenom sak/arkivsystemet. 3 Mappestrukturen og verktøy

14 14/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 3.4 Mappe layout skisser Under er det laget forslag til layout for de ulike mappene Mål 1. Mål Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Lokale retningsmål Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Lokale resultatmål 3 Mappestrukturen og verktøy

15 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 15/ Organisering 2. Organisering Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Lokalt organisasjonskart plassering, ansvar og mynde Navn på nøkkelspersoner Sentrale prosesser og prosesseiere Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Ansvarsfordeling 3 Mappestrukturen og verktøy

16 16/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Kartlegging 3. Kartlegging Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Kartleggingsmetode brukt i organisasjonen Lokale rutiner for avviksbehandling Resultat siste forenklede kartleggingsrunde Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Link til SAMU referat Link til tidligere avviksrapporter Verktøykasse Regneark risikovurdering Handlingsplan Vernerunde sjekkliste Skjemamodul: Avviksregistrering Kan muligens Genereres automatisk Til ephorte 3 Mappestrukturen og verktøy

17 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 17/ Handlingsplan 4. Handlingsplan Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon HMS-del av driftslplan HMS- innspill til økonomiplan Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Link til SAMU Referat Link til tidligere avviksrapporter Evt. HMS-registreringer? 3 Mappestrukturen og verktøy

18 18/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Rapportering 5. Rapportering Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Lokal rutine for rapportering (+ evt lokalt årshjul) Siste lokale årsrapport, Sammendrag Er også lagt inn i kap 3 Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Link til SAMU referat Link til evt. del-rapporter Skjemamoduler: Avviksregistrering Årsrapportering Kan deles opp i flere moduler 3 Mappestrukturen og verktøy

19 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 19/ HMS-bibliotek 6. HMS-bibliotek Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Tabell med linker til lokale rutiner Lokal dok Link Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Her kan det legges inn mange nye funksjoner som f.eks.: Versjonskontroll med historikk Ansvarlig for dokumentet Ansvarlig for at dokumentet er lest og forstått Mulighet for å knytte dokument opp mot prosesser 3 Mappestrukturen og verktøy

20 20/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen Opplæring 7. Opplæring Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Personer som har gjennomført og som skal ha opplæring navn oppl Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her 3 Mappestrukturen og verktøy

21 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 21/ Revisjon 8. Revisjon Meny 1. Mål 2. Organisasjon 3. Kartlegging 4. Handlingsplan 5. Rapportering 6. Bibliotek 7. Opplæring 8. Revisjon Dato Utførte revisoner Revidert omr. Link til Systemhåndboka Sjekkliste hva skal vi vinne her Arbeidstilsynets sjekkliste 3 Mappestrukturen og verktøy

22 22/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 4 Sak/arkivsystemet muligheter og videreutvikling Vi har identifisert en prosess som er egnet for håntering i det eksisterende sak/arkivsystemet. Det er to grunner til dette: a) Vi har alt et system i bruk som hånterer denne typen saksbehandling. Via skjemamodulen kan vi få en brukervennlig inngang for å registrere avvikene. b) Det er behov for å dokumentere saksforholdene, saksgangen og arkivere evt. dokumentasjon. Det er alt laget en integrasjon mellom skjemamodulen i EZ og ephorte. Denne plasserer saken i en egen importsentral, deretter må den manuelt flyttes til riktig sak og saksbehandler. Verneombudet skal få saken til orientering og mulighet til å delta i saksbehandlingen. Følgende funksjonalitet må videreutvikles: 1. Sak/arkivsystemet må kunne sluse avviksskjemaene inn til riktig sak, og sendes til riktig saksbehandler, i dette tilfellet nærmeste overordnede til den som registrerer avviket, samt verneombudet. 2. Det må genereres epost eller melding fra sak/arkivsystemet til de som har hatt saken tidligere når saken lukkes/avsluttes. I skjemamodulen må det legges inn tagger som sak/arkivsystemet tar tak i og plasserer i riktig sak og til riktig saksbehandler. 4 Sak/arkivsystemet muligheter og videreutvikling

23 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 23/25 5 Skjerming av sensitiv informasjon Innholdet i de ulike mappene skal være åpen, og følgelig ikke bli skjermet. Avviksregistreringen og oppfølgingen er den prosessen som kan være mest sensitiv. Ettersom dette overføres direkte til sak/arkivsystemet, vil den skjermingen som ligger inne her være tilstrekkelig. Rapporteringen skal være åpen og tilgjengelig, med unntak av enkelte nøkkeltall som Akansaker, avvik knyttet til psykososialt arbeidsmiljø og mellommenneskelige forhold. Det kan være aktuelt å samle slike forhold i et eget skjema, der den registrerte informasjonen går til en skjermet mappe sentralt, eller evt. i sak/arkivsystemet. 5 Skjerming av sensitiv informasjon

24 24/25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 6 Liste over tiltak - prototype Følgende tiltak må gjøres før vi har en testklar prototype: Aktivitet 1 Referansegruppen og HSAMU godkjenner kravspesifikasjonen før prototypen utvikles. 2 Det etableres en mappestruktur for HMS. Denne kan danne mal for elementer som kan kopieres til andre kvalitetssystem i organisasjonen. Nivåene i mappestrukturen blir: a) Hovedmappe, b) Virksomhetene, c) De åtte HMS systemmappene. 3 Det lages skjemamoduler for de områdene dette skal brukes til rapportering 4 Skjemamodulen må muligens tilpasses slik at de genererte rapportene blir mer lesbare (kan evt. løses ved oppdeling i flere skjema og overføring til regneark). 5 Administrasjonsavdelingen kan være prøvepilot på den første prototypen. Denne tester ut i en periode før mappestrukturen rulles ut til de andre virksomhetene. 6 Grensesnitt-løsningen mellom skjemamodulen og sak/arkivsystemet blir utviklet i samarbeid med leverandøren og evt. eksterne konsulenter (prototypen kan testes før denne funksjonaliteten er ferdigstilt). Tidsfrist Det gjennomføres opplæring før mappestrukturen og sak/arkiv-integrasjonene settes i full drift ved virksomhetene. 6 Liste over tiltak - prototype

25 Kravspesifikasjon kvalitetssystem integrert i intranett-løsningen 25/25 Alfabetisk register Administrasjon...3, 6, 10 Administrator-rettigheter...6, 12 Analyserbar...13 Ar...11 Arbeidstilsynet...11 At...3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 Avvik...5, 7, 8, 9, 13, 22, 23 Avviksbehandling...7 Avviksrapport...9, 11 Avviksskjemaet...7 Bibliotek...5 Brukervennlig...22 Bruksløyve...11 EZ-publish...3 Funksjonalitet...22 Handlingsplan...5, 7, 8 Hendelses-behandling...7 HMS-kartlegging...8 HMS-nøkkeltall...9 HMS-system...3, 5 Importsentral...22 IT-sikkerhet...3 KLP...11 Kvalitetssystemene...12 Maler...3, 6, 12 Mappen...6, 8, 10, 12, 23 Mappestruktur...3, 12 Mellommenneskelige forhold...23 Mål...3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 Nav...11, 12 Nivå...5, 7, 8, 13 Opplæring...5, 10 Organisering...5, 6, 12 Personavhengig...12 Prototype...3, 24 Psykososialt arbeidsmiljø...23 Questback...9 Questback-løsning...9, 13 Rapportering...5, 8, 9, 13, 23 Restanseliste...7 Rettighetene...12 Rettighetsstruktur...12 Revisjon...3, 5, 8, 9 Risiko...5, 8, 9 Risikovurdering...8, 9, 11 Sak/arkivsystemet...3, 7, 22, 23 Saksbehandler...22 Saksbehandling...3, 22 Sentral database...13 Sentral oversikt...10 Sentralt register...10 Skademelding...11 Skjema...7, 9, 12, 13, 22, 23 Skjermet...23 Skjerming...23 Statistikk...13 Strukturerte spørsmål...9, 13 Systemstrukturen...12 Tagger...22 Tannhelseområdet...3 Undermapper...12 Utdanningsområdet...3 Veiledninger...6 Verneombudet...7, 22 Vernerunder...8, 9 Xml-fil...7 Årshjulet...6, 8 Årsrapporten...9 IDM-modulen Liste over tiltak - prototype

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Internkontroll. Bodø kommune

Internkontroll. Bodø kommune Internkontroll Bodø kommune Ansvar og roller Nytt delegeringsreglement vedtatt i juni. Skal publiseres i borgerportalen. Sier noe om delegert ansvar. Rådmann/Kommunaldirektør (Overordnet ansvar) Virksomhetsleder

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG - TILBAKEMELDING PÅ PÅLEGG

KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG - TILBAKEMELDING PÅ PÅLEGG Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Arbeidstilsynet v/jan Wulfsberg Muggerud Havnegt. 10 3040 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Dato: 2005/16887-153612007 2006/00465-1451.35 9.11.2007 KAMPANJEN TRYGG KRIMINALOMSORG

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Leiarsamling i tannhelsetenesta dag 2 Kva handlar HMS-arbeidet

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

RiskManager fremtidens kvalitetssystem

RiskManager fremtidens kvalitetssystem 1 RiskManager fremtidens kvalitetssystem RiskManager fremtidens kvalitetssystem En komplisert hverdag krever verktøy som forenkler og fornyer kvalitetsarbeidet og internkontrollen. - må være enkle og intuitive

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

Erfaringer med Geointegrasjon

Erfaringer med Geointegrasjon Innherred samkommune Erfaringer med Geointegrasjon Eva K. Lian Enhetsleder Dokumentsenteret INNHERRED SAMKOMMUNE 2 Innherred samkommune Kort om meg selv Enhetsleder Innherred samkommune arkiv- og informasjonsansvarlig

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 008/12 Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2012 010/12 Administrasjonsutvalget 23.05.2012 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 440 Terje Ersland 06/557 12/9522

Detaljer

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK

Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Helhetlig funksjonelt HMS- system i STFK Innsatsområder Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen. HMS-boka er en

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen.

Detaljer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Referat fra møte 4. desember 2006 Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Arbeidsgivers representanter: Dekan Ellen Birgitte Strømø ASV/AHS Dekan Malte Wadman DnF/TVF Økonomi, personal-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen?

Hva skal vi snakke om i denne sesjonen? Martin Bould 21.4.2015 Overgang til elektronisk arkiv, og oppgradering Hva forventer vi som leverandør og hva bør dere ha avklart? Den arkiv- og saksbehandlingsfaglige «greia» Hva skal vi snakke om i denne

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

HVO / VO. HMS Modul-2 kurs 2015 25. og 26. februar

HVO / VO. HMS Modul-2 kurs 2015 25. og 26. februar HVO / VO HMS Modul-2 kurs 2015 25. og 26. februar Verneombudets oppgaver Som verneombud har du en særdeles viktig oppgave i dagens arbeidsliv; Som brobygger Som «overvåker» Som pådriver FHVO 2014 26.02.2015

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

HMS årsrapport 2008 HiST, Avdeling for teknologi (AFT) Innhold

HMS årsrapport 2008 HiST, Avdeling for teknologi (AFT) Innhold HMS årsrapport 2008 HiST, Avdeling for teknologi (AFT) Innhold 1. Innledning... 2 2. AFTs HMS-organisasjon... 2 3. SAMU-møter... 2 4. Mål og handlingsplan... 2 5. Sykefravær... 4 6. Ulykker og nestenulykker...

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 2012

HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 2012 HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 212 Bakgrunn Driftsenhetene skal årlig rapportere HMS-statusen til enhetene innen 18.1 påfølgende år. Driftsenhetene som begrep er i denne sammenhengen benyttet

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15

B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15 B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15 Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 3 2. Komme i gang med et prosjekt 4 2.1

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Kravspesifikasjon for nytt OT-system

Kravspesifikasjon for nytt OT-system Kravspesifikasjon for nytt OT-system Innledning: Applikasjonen skal anskaffes i henhold til fylkeskommunalt regelverk for offentlige anskaffelser Applikasjonen må lages i samsvar med kravene i Opplæringsloven,

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring av vernerunde

Prosedyre for gjennomføring av vernerunde Prosedyre Side av 7 Juni 9/Roger Beggerud.9.1/Trine K Agersborg/ 5.11.13TKA/ 3..14 Trine K Agersborg Innhald Innhald... 1. Innleiing... 3. Formål... 3 3. Verkeområde... 3 4. Ansvar... 3 5. Gjennomføring...

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Fylkeskommunalt. HMS-forum. Oppfølging av internkontrollforskriften og kvalitetsarbeid i fylkeskommunene

Fylkeskommunalt. HMS-forum. Oppfølging av internkontrollforskriften og kvalitetsarbeid i fylkeskommunene Fylkeskommunalt HMS-forum Resultat Kartlegging av HMS- og kvalitetssystemer m.m. Vi vil her presentere resultatet fra den kartleggingen arbeidsutvalget for HMS-samarbeidsforum gjorde høsten 2015. Alle

Detaljer

Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg. 400 menneske 5 utdanningsprogram. Ulike tilsynsmyndigheiter

Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg. 400 menneske 5 utdanningsprogram. Ulike tilsynsmyndigheiter Sunndal vidaregåande skole Forsvarleg tryggleik Pedagogisk forsvarleg 400 menneske 5 utdanningsprogram Ulike tilsynsmyndigheiter Arbeidstilsynet Fylkesmannen Miljøretta helsevern Faktorar å ta omsyn til

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Tavlesjekken på mobil og nettbrett..

Tavlesjekken på mobil og nettbrett.. Tavlesjekken på mobil og nettbrett.. Fremtiden TNS gallup fra høsten 2012 viser: 65% av Norges befolkning har skaffet seg smarttelefon 31% har nettbrett Det går veldig "tregt" med norsk næringsliv i å

Detaljer

ARBEIDSMILJØKARTLEGGING I TANNHELSESEKTOREN 2011 DEL 1: FYSISK ARBEIDSMILJØ

ARBEIDSMILJØKARTLEGGING I TANNHELSESEKTOREN 2011 DEL 1: FYSISK ARBEIDSMILJØ SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.9.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 12/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 21.9.2011 ARBEIDSMILJØKARTLEGGING I TANNHELSESEKTOREN

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole

Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Nokios 2013 Forsvarlig håndtering av elevdokumentasjon i grunnskole og videregående skole Kari Skjølberg Daglig leder i FOT Hva er FOT? Samarbeid mellom 6 fylkeskommuner o Finnmark fylkeskommune o Nord-Trøndelag

Detaljer

Anskaffelse og implementering av verktøy for virksomhetsstyring - Stortingets administrasjon

Anskaffelse og implementering av verktøy for virksomhetsstyring - Stortingets administrasjon Anskaffelse og implementering av verktøy for virksomhetsstyring - Stortingets administrasjon Møte i virksomhetsstyringsnettverket 18.11.2015 23.11.2015 Side 1 Disposisjon Informasjon om Stortingets administrasjon

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget den 29. mai 2008 kl i Peisestua, Gamlebygget

Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget den 29. mai 2008 kl i Peisestua, Gamlebygget Til stede på møtet: Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget den 29. mai 2008 kl 12.00 14.00 i Peisestua, Gamlebygget Arbeidsgiverrepresentanter Representant DNF / TVF Malte Wadman Fellesadministrasjonen/SELL

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Saksbehandling/Dokumentarkiv

Saksbehandling/Dokumentarkiv ITB Saksbehandling/Dokumentarkiv IT Tjenestebeskrivelse for: Saksbehandling/Dokumentarkiv Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Arkivleder Rådgiver, IT-seksjonen Eier: Administrasjonssjef IT-Sjef

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. -

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. - HMSstab, OPA Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning ephorte prosedyredokumentet 2012/1145436 Side : 1 av 8 Utfylt av HMSkoordinator ved fakultetet 18/032013 Dato : 24.09.2012

Detaljer

1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS

1 Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso Consulting West Erfaring som Seniorkonsulent

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 2011

HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 2011 HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen Bakgrunn Driftsenhetene skal årlig rapportere HMS-statusen til enhetene per.. Driftsenhetene som begrep er i denne sammenhengen benyttet for alle organisatoriske

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887)

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Søknadssum: 400 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Ny offentlighetslov Erfaringer i Bærum kommune

Ny offentlighetslov Erfaringer i Bærum kommune Ny offentlighetslov Erfaringer i Bærum kommune Innlegg på v/gunn Sværen gunn.svaren@baerum.kommune.no Innhold Kort om Bærum kommune Sak/arkiv, innsyn og gradering Ny offentlighetslov Forberedelser Erfaringer

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer