SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 14/1899

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 14/1899"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 14/1899 RÅDGIVNINGSTJENSTER SYKEHJEMSUTBYGGING MODUMHEIMEN - TILBUDSINNSTILLING OG FINANSIERING Rådmannens innstilling: 1. Teknisk sjefs gis fullmakt til å inngå kontrakt med Arkitektgruppen Drammen A/S. 2. Kostnadsrammen for 2014 settes til kr eks. mva. 3. Mindreforbruket fra tidligere skisseprosjekt Modumheimen på totalt kr tilføres prosjektet. 4. Det lånefinansieres ytterligere kr eks. mva. for å finansiere prosjektering og prosjektledelse i Det gjøres følgende budsjettendring Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Utgiftsøkning Inntektsøkning Rådgivertjenester Bruk av lån Saksopplysninger: Det er gjennomført to skisseprosjekt hvor ulike senarioer er utredet for utbygging av Modumheimen med opp til 144 framtidige sykehjemsplasser og ombygging av deler av det eksisterende sykehjemmet. Kommunestyret behandlet den K-sak 93/13 «Nytt sykehjem gjennomgang av skisseprosjekt og valg av modell». Følgende vedtak ble fattet: 1. Alternativ A, byggetrinn prosjekteres 2. Det bygges 96 plasser i 1. byggetrinn 3. Det sendes inn ny tilskuddssøknad om 96 plasser til Husbanken 4. Byggeherreutviklet totalentreprise velges som entreprisemodell 5. Prosjektering forutsettes ferdigstilt i løpet av Det forutsettes at teknisk infrastruktur til neste byggetrinn gjøres i forbindelse med byggetrinn 1.

2 Dersom en ser at behovet for sykehjemsplasser er lavere enn forutsatt, vurderes det om noen av plassene defineres til boliger med heldøgns pleie. Det er forutsatt at utbyggingen gjennomføres i to separate byggetrinn hvorav det første skal omfatte 96 plasser. Det ble utarbeidet tre alternativer hvorav alternativ A er valgt for den framtidige utbyggingen. Oppdraget er utført av Arkitektgruppen Drammen A/S med deres rådgivningsgruppe. Komplett rapport fra skisseprosjektet kan lastes ned fra kommunenes hjemmeside på linken I utformingen av sykehjemmet er det lagt opp til fleksibel bruk. Fleksibel bruk av ressurser på tvers av avdelinger vil være av stor betydning for driften av sykehjemmet. Det er sendt inn søknad til Husbanken om etablering av 96 sykehjemsplasser, og planene er gjennomgått med Husbankens arkitekt. Modum kommune har fått tilsagn om tilskudd på 2,5 mill. kr fra ENOVA for å bygge den nye bygningsmassen i passivhusstandard og til ombygging av den eksisterende bygningsmasse til lavenergistandard. Det skal brukes miljøvennlige energiløsninger og bygningsmaterialer som trenger lite vedlikehold. Det skal i det videre prosjektet utarbeides søknad til ENOVA om etablering av lokal varmesentral for sykehjemmet. Målet for utformingen er et kompakt sykehjem med vekt på sikkerhet og god tilgjengelighet. Kommunen har i dag et avvik knyttet til brannsikkerhet. Hele den nåværende og den nye bygningsmassen må brannsikres med sprinkling. Pr i dag har kommunen en dispensasjon for drift av bygget. I K-sak 103/13 Budsjett 2014 økonomiplan ble det vedtatt at prosjektering av nytt sykehjem ferdigstilles i Finansiering og byggestart avklares når prosjekteringen er ferdigstilt. Følgende finansiering er lagt inn i økonomiplanen: Budsjett Økonomiplan (tall i mill kr) Helse og sosial Sykehjem 25,0 80,0 100,0 Sum investeringer 25,0 80,0 100,0

3 Fra tidligere er det avsatt midler til to skisseprosjekt. Prosjektering nytt sykehjem K-sak 82/11 og K-sak 2/12 - WBS nr Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt i 2013 Gjenstående Sum På bakgrunn av kommunestyrevedtak og tidligere utarbeidet underlag fra skisseprosjektet utarbeidet teknisk sjef et konkurransegrunnlag. Tilbudet er innhentet etter NS NS 8401 brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. Standarden er basert på et oppdrag etter fast pris. Rådgivergruppen skal utarbeide tilbudsdokument for gjennomføring av en tilbudskonkurranse for utbygging av sykehjemmet basert på NS NS 8407 brukes i kontrakter mellom byggherre og totalentreprenør, altså en entreprenør som påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av bygge- og anleggsarbeidet. Konkurransen har fulgt reglene for Forskrift om offentlige anskaffelser nr. 402 del 2. Konkurransen gjennomføres for anskaffelse som overstiger 40 mil. kroner eks. mva. for bygge- og anleggskontrakter. For å løse oppdraget er det søkt etter en rådgivningsgruppe, hvor Modum kommune skal inngå kontrakt med et arkitektfirma firma som skal lede og koordinere de andre deltagerne i rådgivningsgruppen. Det er forutsatt at rådgivningsgruppen inngår en separat gruppeavtale for å løse oppdraget. Rådgivergruppa skal bestå av følgende fagområder; Prosjektleder (PL) Prosjektgruppeleder (PGL) Arkitekt (ARK) DAK-operatør (DO) Landskapsarkitekt (LARK) Bygningsteknisk rådgiver (RIB) Energiteknisk rådgiver (RIET) Elektro (RIE)) Ventilasjon, varme og sanitær (RIV)

4 Brannteknisk rådgiver (RIBR) Vann- og avløpsteknikk (RIVA) Geoteknisk rådgivning (RIG) Byggeledelse (BLR) Husøkonom (HØ) Oppdraget går ut på: 1. Prosjektledelse fra skisseprosjekt til ferdigstillelse av byggeprosjektet. 2. Stille til rådighet den samlede rådgivningstekniske kompetansen som er nødvendig i gjennomføring av prosjektet. 3. Ivareta byggherrens byggeledelse i byggeperioden og i garantitiden. 4. Videreutvikle vedtatt skisseprosjekt til forprosjekt 5. Sørge for at prosjektet får endelig godkjenning fra Husbanken. 6. Organisere en effektiv prosjektgjennomføring med involvering av brukerrepresentanter og ansatte i detaljeringsfasen jfr. pkt. 13 medvirkning. 7. Etablere utvendig infrastruktur park, vei, vann og avløp 8. Planlegge gjennomføring av prosjektet samtidig som sykehjemsdriften opprettholdes. Koordinere utbyggingen slik at ulempene for den daglige sykehjemsdriften blir minst mulig. 9. Implementere moderne utrustning og inventar for brukere som er demente og andre som har sterk nedsatt funksjonsevne. 10. Integrere effektive driftsløsninger for intern transport og distribusjon av forbruksartikler og avfallshåndtering i avdelingene. Vurdere avfallsavsug til utvendige avfallssiloer i grunnen. Finne framtidsrettede avfallsløsninger i samarbeid med Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Etablere transport av skittentøy fra avdelingene med rørtransport til vaskeri. 11. Implementere maskinelt renhold av gulv og utstyrsrom for maskinparken 12. Legge opp til framtidsrettede IKT løsninger som åpner for bruk av velferdsteknologi på sykehjemmet med tanke på demente og andre brukere. 13. Beskrive IKT systemer som gir god kapasitet og tilknytningsmuligheter både trådløst og via kabling. Benytte størst mulig grad av «fiber to the end» løsninger til alle destinasjoner. 14. Vurdere lokal serverløsning for drift av sykehjemmet sammen med IT avdelingen i Modum kommune. 15. Beskrive leveranse av en elektronisk overvåknings- og driftsløsning for sykehjemmets tekniske anlegg. Systemet skal utvikles til et felles overvåkningsanlegg for alle kommunale formålsbygg på sikt. 16. Rapportere til prosjektansvarlig i kommunen og møte i kommunens byggekomite ved behov. 17. Utarbeide en helhetlig plan for struktur og eksteriør i bygningsmassen 18. Utarbeide funksjonsbeskrivelser for en byggherreutviklet totalentreprise etter NS Fremme søknad om rammetillatelse til plan og bygningsmyndigheten i Modum kommune slik at rammetillatelse foreligger ved kontrahering av entreprenør.

5 20. Gjennomføre offentlig anskaffelse for kontrahering av entreprenør 21. Bistå ved eventuell klagebehandling ved valg av totalentrepriser 22. Utarbeide kontrakt med valgt totalentrepriser 23. Gjennomgå valgt totalentreprenørs prosjektering og beskrivelser som skal benyttes ved leveransen 24. Beskrive og søke ENOVA om medfinansiering for etablering av en felles varmesentral basert på elektrokjeler, gasskjeler for bruk av deponigass, oljekjeler og varmepumpeteknologi med integrert frikjøling. 25. Løpende byggeledelse med kvalitets- og fremdriftskontroll samt økonomistyring i hele byggeperioden med rapportering til Modum kommune 26. Utarbeidelse av FDVU dokumentasjon for sykehjemmet som skal implementeres i kommunens dataprogram Facilit FDVU. 27. Delta på garantibefaringer og sørge for oppfølging og lukking av avdekkede avvik. Oppdraget ble lagt ut i TED databasen 10. januar 2014 med tilbudsfrist 24. mars Det er mottatt 10 tilbud. Alle var rettmessig innlevert og var av god kvalitet. Basert på tildelingskriteriene skulle pris vektes med 70 %, prosjektgjennomføring med 15 % og oppgaveforståelse med 15 %. Det firmaet som oppnår lavest poengskår vinner konkurransen basert på formelen poeng = rangeringsnummer*vekting. Rangering Leverandører som har levert tilbud Tilbudspris inklusive mva. kr Vekting 1,00 Arkitektgruppen Drammen A/S ,70 Aursand og Spangen AS - Arkitekter ,15 Planforum Arkitekter AS ,55 tegn_ ,80 Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS ,50 Rambøll A/S ,35 HRTB AS Arkitekter ,35 VSO Consuling AS og MAP Arkitekter A/S ,05 Sweco AS ,60 Børve og Borchsenius A/S Tilbyderne ble opplyst om resultatet av konkurransen den og klagefristen ble satt til 8. april Det er ikke mottatt klager på innstillingen. Kontraktsummen skal reguleres etter reglene i NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv., 1. utgave oktober totalindeksmetoden - med én kalendermåned som avregningsperiode. Ved reguleringen skal Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk i indeks pr benyttes.

6 Arkitektgruppen Drammen A/S har vunnet konkurransen. Fra deres tilbudsbrev gjengis følgende avsnitt; Vurdering: Basert på tilbudet fra Arkitektgruppen Drammen AS er følgende kostnadsmatrise satt opp for rådgivningstjenester og prosjektledelse i egen regi. Utredningsbehov og bistand utover det som er beskrevet i tilbudsteksten kommer i tillegg. Det følger av NS Fargene angir de ulike fasene i prosjektet. Det er lagt opp til at utbyggingen er ferdig i årsskiftet 2017/2018. Garantitiden løper fra 2018 til og med 2022.

7 Prosjektfase Planlegging, 2014 Byggefase, Garantifase, Farge Tilbudet fra Arkitektgruppen Drammen A/S er på kr eks. mva., og gjelder fra 2014 til og med 2022 dvs. 9 år. Medregnet prisstigning, kostnader til kommunens egeninnsats og uforutsett, er den totale kostnaden beregnet til ca. 11 mill. kr. eks. mva. Det er nødvendig å avsette ekstra midler til oppstart av prosjekteringen i Det gjenstår ca kr fra de utførte skisseprosjektene. Ved å omdisponere dette beløpet og lånefinansiere ytterligere kr kan prosjektet startes opp i Vedlegg: Ingen

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer