MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen Einar FrP Medlem Austrheim Svein Inge FrP Medlem Valstad Geir Ove FrP Forfall Medlem Li Rolf Arne FrP Medlem Midtun Rune FrP Medlem Vikingstad Arne FrP Medlem Hagland Trygve FrP Medlem Nilsen Einar Røthing FrP Medlem Kvale Einar Schultz FrP Medlem Pedersen Vegar L. FrP Medlem Øvrebø Karen Louise FrP Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Wisnæs Trond FrP Medlem Moen Hans Ottar FrP Forfall Ordfører Svendsen Kjell Arvid KrF Medlem Valentinsen Siv Dorthea KrF Medlem Byrknes Norunn KrF Medlem Toskedal Geir S. KrF Medlem Alsaker Roald KrF Medlem Bakkevold Kåre KrF Medlem Eng Jakob KrF Medlem Eriksen Yngve KrF Medlem Knutsen Leif Malvin KrF Medlem Vårvik Einar KrF Varaordfører Rullestad Helga Ap Medlem Nilsen Jarle Ap Medlem Holvik John K. Ap Medlem Ferkingstad Didrik Ap Medlem Ferkingstad Anne Ap Medlem Storesund Siv Ap Medlem Hop Ruth Mariann Ap Medlem Næsse Simon Ap Medlem Andersen Svein H. Ap Medlem Eriksen Per Inge Ap Medlem Simonsen Aase H Medlem Broshaug Magny H Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Utvik Kristian Hausken H Medlem Skorpe Harald H Medlem Eik-Nes Asbjørn V Medlem Gressgård Sølvi V Forfall Medlem Stava Geir Allan SV Medlem Skeie Lars Magne Sp Varamedlem Olsen Gunvor R. FrP Thorsen Bente Varamedlem Døsen Pål Andre FrP Valstad Geir Ove Varamedlem Mannes Marit Helen FrP Moen Hans Ottar Varamedlem Gjerdevik Solrun V Gressgård Sølvi

2 Medlemmer: 45 Forfall: 4 Varamedlemmer: 4 Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, skole- og kultursjef, helse- og sosialsjef, personalsjef, budsjettsjef og formannskapssekretær Utlagt på representantenes bord: - Til sak 85/09: Rettelser og tilleggsforslag i forhold til formannskapets innstiling fra KrF, Ap, V, Sp og SV - Til sak 85/09: Forslag til budsjett og økonomiplan fra Høyre - Til sak 85/09: Forslag til budsjett og økonomiplan fra Fremskrittspartiet Innkalling godkjent Saker meldt under eventuelt, saksliste deretter godkjent. Protokoll fra møte godkjent Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit formannskapssekretær Side 2 av 13

3 Saknr. 82/09 BUDSJETTREGULERING HØST 2009 Karmøy kommunestyret vedtar å regulere budsjett 2009 i tråd med vedlagte talloversikt. Tallene baserer seg på følgende momenter: Økt budsjettramme Vedavågen kirke Impregnering av veggene i tåret i Avaldsnes kirke Justering av budsjettposter for tilskudd/overføring private barnehager Mindre budsjettilpasninger i teknisk etat Overføringer fra investering til drift vedrørende poster i tiltakspakken Oppstartsbudsjett NAV Merutgifter juridisk avdeling Saknr. 83/09 FEØY SKOLE Ordfører opplyste om formannskapets behandling av saken. Formannskapet vedtok rådmannens innstilling med 6 mot 5 stemmer. Ordfører opplyste videre om at FrPs medlemmer i formannskapet Eli M. Rovik, Nina Ve Sæbø, Svein Inge Austrheim og Rolf A. Li overleverte krav om at fylkesmannen vurderer lovlighetskontroll av formannskapets vedtak i sak 122/09. Denne vil bli oversendt fylkesmannen. Endresen (FrP) opplyste om at krav om lovlighetskontroll også gjaldt for vedtak i kommunestyret dersom innstillingen blir vedtatt. Innstillingen vedtatt med 25 mot 20 stemmer (FrP 15 og H 5) Kommunestyret vedtar: Feøy skole legges ned fra 1. august Barn fra Feøy skole får Hauge skole, senere Torvastad skole som skolested. Krav om lovlighetskontontroll etter kommuneloven 59 fra mindretallet i sak 83/09 Krav fra Fremskrittspartiets medlemmer i formannskapet Eli M. Rovik, Nina Ve Sæbø, Svein Inge Austrheim og Rolf A. Li om at fylkesmannen vurderer lovlighetskontroll av vedtaket i formannskapet i sak 122/09 gjelder også for kommunestyrets vedtak i sak 83/09. Vedtaket i sak 83/09 oversendes fylkesmannen. Side 3 av 13

4 Saknr. 84/09 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 40 MILLIONER Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) stor kroner 40 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret Saknr. 85/09 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Ordfører foreslo taletidsbegrensning slik at gruppelederne og ordfører fikk inntil 5 minutter taletid og øvrige representanter inntil 3 minutter. Ordførers forslag til taletid enstemmig vedtatt. Ordfører viste til at saken må ses i sammenheng med sak 86/09 Gebyr og avgiftssatser Endresen (FrP) viste til side 10 og 11 i forslag til budsjett og økonomiplan fra Karmøy Fremskrittsparti utlagt på representantenes bord og fremmet følgende forslag (alle tall i hele 1000): Driftsbudsjett 2010 Merutgifter /mindreinntekter Merinntekter/ mindreutgifter Bortfall stilling som miljøvernrådgiver 591 Reduksjon PPT og PPS 7000 Effektivisering barnehager 4000 Redusert husleie, rådhuset 1142 Varaordførerstilling reduseres til 30 % 160 Bortfall av gratis barnehage for asylsøkere 359 Økning satsene ved kulturskolen, 15 % 210 Reduksjon voksenopplæring 1000 Reduksjon anslag sosialhjelp 2000 Kutt i "Andre kulturaktiviteter" 2000 Reduserte utgifter administrasjon effektivisering 1000 Reduserte utgifter politisk styring effektivisering 400 Ingen oppjustering av takstgrunnlag eiendomsskatt Ingen oppjustering av eiendomsskatt fra 6 til 7 promille 2000 Senkning av eiendomsskatt fra 6 til 5 promille 2000 Styrking legevakttjenesten 1000 Opprettholdt avlastn. tilbud for funksjonsh. barn v/eide 700 Generell styrking av Helse, pleie og omsorgsektor 2162 SUM Side 4 av 13

5 Side 5 av 13

6 Knutsen (KrF) viste til formannskapets innstilling og fremmet på vegne av KrF, Ap, V, Sp og SV følgende forslag til rettelse og tillegg i forhold til denne: Rettelser markert i tabellene nedenfor: Forslag til endringer i driftsbudsjettet funks. Tekst (tall i tusen) Lavere husleie Karmøy Rådhus Feøy skole legges ned fra høsten Økt ramme skoleverket Avlastningstiltak unge funksjonshemmede Tilskudd til Destinasjon Haugaland Tilskudd til hjemmekompostering Lavere avsetning til selvkostfond renovasjon Eiendomsskatt, reduseres til 6 promille Eiendomsskatt, økning takstgrunnlag 31% Økte avdragskostnader Økte rentekostnader div Endret mva-kompensasjon div Økte overføring til investeringer Redusert innsparingsmål Redusert avsetning til disposisjonsfond Forslag til endringer i investeringsbudsjettet funks. Tekst Kjøp av aksjer i Karmøy Rådhus (tall i tusen) Nytt skoleanlegg Torvastad (fremskyndes ett år) ENØK og oppgraderingstiltak skolebygg Offentlig toaletter Kopervik Turvei m/lys Vea - fremskyndes til Turvei m/lys Almannamyr - fremskyndes til div Dekket av økte overføringer fra drift div Endret låneopptak (finansiering) Tillegg i innstillingens pkt 13: Granvegen 27 videreføres. Kirkens SOS og veiledningssenteret for pårørende gis støtte. Anslagspostene skal ikke røres. Side 6 av 13

7 Simonsen (H) fremmet følgende forslag til budsjett og økonomiplan : 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer i driftsbudsjettet/investeringsbudsjettet (fra rådmannens forslag): Forslag til endringer i driftsbudsjettet (tall i tusen) funks. Tekst Reversere økninger eiendomsskatt Reduksjon sosialhjelp Redusert husleie Karmøy rådhus Redusert stilling varaordfører div Innsparingsmål div Endret MVA-kompensasjon div Økte overføringer til investeringer (mva-komp) Renteeffekt endring investeringsbudsjett Avdragseffekt endring investeringsbudsjett Forslag til endringer i investeringsbudsjettet (tall i tusen) Funks. Tekst Ny BBH Vea Sykehjem forseres til div Finansieringseffekt MVA-komp/overføringer div Endret låneopptak Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2010 til henholdsvis 1/1 og 1/5 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2010 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 6 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 6 promille 4. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2009 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 12,8 prosent 5. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del 8, med de endringer som følger av tilleggsforslag. Prosjekter startes ikke opp før de er fullfinansierte. Som fullfinansiert gjelder eventuelle fondsavsetninger, vedtak i kommende årsbudsjett samt vedtak i økonomiplan for kommende år i økonomiplanperioden under forutsetning av at bevilgningene er i samsvar med prosjektets fremdriftsplan. 6. Rådmannen får fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 7. Formannskap og hovedutvalg får fullmakt til å fordele innsparingstiltaket på lønnsmidler, til sammen 20,5 mill. kroner, innenfor sine områder. Side 7 av 13

8 8. Hovedutvalg helse og sosial gis fullmakt til å se funksjonene aktivisering eldre og funksjonshemmede pleie, omsorg og hjelp i institusjon og pleie, omsorg og hjelp i hjemmet under ett og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene. 9. Rest udisponerte midler på disposisjonsfondet per settes av til å dekke Karmøy kommunes forpliktelser til finansiering av T-forbindelsen. 10. Helse- og sosialetaten endrer navn til helse- og omsorgsetaten. 11. Skole- og kulturetaten endrer navn til oppvekst- og kulturetaten. Ordfører foreslo at det først ble stemt over forslaget fremmet av Endresen (FrP), deretter forslaget fremmet av Simonsen (H) og til slutt innstillingen med endringsforslaget fremmet av Knutsen (KrF). Kommunestyret sluttet seg enstemmig til avstemmingsmåten. Endresens forslag fikk 16 stemmer og falt. Simonsens forslag fikk 5 stemmer og falt. Innstillingen med endringsforslaget fremmet av Knutsen vedtatt med 24 stemmer. 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene , med følgende endringer i driftsbudsjettet/investeringsbudsjettet (fra rådmannens forslag): er i driftsbudsjettet (tall i tusen) Funks. Tekst Lavere husleie Karmøy Rådhus Feøy skole legges ned fra høsten Økt ramme skoleverket Avlastningstiltak unge funksjonshemmede Tilskudd til Destinasjon Haugaland Tilskudd til hjemmekompostering Lavere avsetning til selvkostfond renovasjon Eiendomsskatt, reduseres til 6 promille Eiendomsskatt, økning takstgrunnlag 31% Økte avdragskostnader Økte rentekostnader div Endret mva-kompensasjon div Økte overføring til investeringer Redusert innsparingsmål Redusert avsetning til disposisjonsfond Side 8 av 13

9 er i investeringsbudsjettet funks. Tekst Kjøp av aksjer i Karmøy Rådhus (tall i tusen) Nytt skoleanlegg Torvastad (fremskyndes ett år) ENØK og oppgraderingstiltak skolebygg Offentlig toaletter Kopervik Turvei m/lys Vea - fremskyndes til Turvei m/lys Almannamyr - fremskyndes til div Dekket av økte overføringer fra drift div Endret låneopptak (finansiering) Ordfører og varaordførers lønn fastsettes for år 2010 til henholdsvis 1/1 og 1/2 av rådmannens lønn. 3. Eiendomsskatt for år 2010 utskrives med vedtatt begrensninger slik: a) Faste eiendommer 6 promille b) Verker og bruk 7 promille c) Våningshus/bolighus på landbruks- og skogbrukseiendom 6 promille 4. Med hjemmel i Lov om mellombels tillegg til lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane vedtar Karmøy kommunestyre at eiendomsskattetakstene i Karmøy kommune får et generelt tillegg på 31 prosent. I tråd med lovens nærmere angivelse av beregningsgrunnlag, foretas denne justeringen med utgangspunkt i det takstnivået som var gjeldende ved siste alminnelige taksering (1984- nivå). Tillegget omfatter alle eiendommer i kommunen som er taksert innen , og der av har gyldig takst pr Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2009 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 12,8 prosent 6. Låneopptak til investeringer vedtas som beskrevet i budsjettdokumentets del 8, med de endringer som følger av tilleggsforslag. Prosjekter startes ikke opp før de er fullfinansierte. Som fullfinansiert gjelder eventuelle fondsavsetninger, vedtak i kommende årsbudsjett samt vedtak i økonomiplan for kommende år i økonomiplanperioden under forutsetning av at bevilgningene er i samsvar med prosjektets fremdriftsplan. 7. Rådmannen får fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 8. Formannskap og hovedutvalg får fullmakt til å fordele innsparingstiltaket på lønnsmidler, til sammen 20,5 mill. kroner, innenfor sine områder. 9. Hovedutvalg helse og sosial gis fullmakt til å se funksjonene aktivisering eldre og funksjonshemmede pleie, omsorg og hjelp i institusjon og Side 9 av 13

10 254 - pleie, omsorg og hjelp i hjemmet under ett og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene. 10. Rest udisponerte midler på disposisjonsfondet per settes av til å dekke Karmøy kommunes forpliktelser til finansiering av T-forbindelsen. 11. Helse- og sosialetaten endrer navn til helse- og omsorgsetaten. 12. Skole- og kulturetaten endrer navn til oppvekst- og kulturetaten. 13. Kommunestyret forutsetter at hovedutvalgene går gjennom sine budsjetter for at innsparingene i minst mulig grad går ut over direkte tjenester til innbyggerne. Hovedutvalgene må også se på prioriteringer mellom de forskjellige funksjonsområdene. Driften av Granveien 27 videreføres. Kirkens SOS og veiledningssenteret for pårørende gis støtte. Anslagspostene skal ikke røres. Saknr. 86/09 GEBYR- OG AVGIFTSSATSER 2010 Ordfører viste til vedtak i sak 85/09 budsjett og økonomiplan som sak 86/09 må ses i sammenheng med. Karmøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr- og avgiftssatser. Med virkning fra 1. januar 2010: SFO-satser økes med 5 prosent. Kulturskolesatsene økes med 5 prosent. Billettprisene i Karmøyhallen økes med 5 kroner per billett og 50 kroner for klippekort. Egenandeler innen helse- og omsorgssektoren økes med 5 prosent; o hjemmebaserte tjenester/hjemmehjelp. o månedsleie trygghetsalarm. o ambulerende vaktmester o abonnementsordninger Vederlag for dag-/nattopphold, samt langtidsopphold, reguleres i tråd med maksimalsatser i statlige forskrifter. Renovasjonsavgiften økes med 10 prosent. o Årsgebyr boligenheter settes til kr 1865 (eksl. mva) o Årsgebyr hytter settes til kr 625 (eksl. mva) Pris for ekstra avfallsdunker økes med 25 kroner per dunk. Byggesaksgebyrer økes med ca 5 prosent. Oppmålingsgebyrer økes med ca 5 prosent. Feieavgiften settes til kr 175 (eksl. mva.). Avløpsgebyret reduseres med 10 %. Side 10 av 13

11 Mer virkning fra 1. juli 2010: Husleie indeksreguleres for alle som har hatt et leieforhold mer enn ett år. Samtidig innhetes eventuelt ettterslep av tilpasning til gjengs leie fra tidligere reguleringer. Saknr. 87/09 GEBYR OG DELEGERING ETTER NY MATRIKKELLOV 1. Karmøy kommune legger foreliggende Gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven til grunn for ilegging av gebyr. Gebyrene innarbeides i prislisten for 2010 for alle kommunale forvaltningsoppgaver og tjenester. 2. All myndighet i forbindelse med kartlegging, deling og registrering av grunneiendom som er lagt til kommunen i medhold av Lov om eiendomsregistrering (Matrikkelloven) med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen, jf. lovens 5A. Saknr. 88/09 KJØP AV AKSJER I AS KARMØY RÅDHUS Karmøy kommunestyre vedtar å kjøpe KLPs 49 aksjer i selskapet AS Karmøy rådhus for kroner i tråd med mottatt tilbud. Kjøpesummen dekkes inn ved tilsvarende tilbakeføring av tidligere formeget innbetalt leie til AS Karmøy rådhus. Saknr. 89/09 KARMØY NÆRINGSFOND - SLETTING AV KRAV VEDRØRENDE KONKURS HOS RAMSØGUTT A/S Side 11 av 13

12 Karmøy kommunestyre tar til etterretning konkursen hos Ramsøgutt AS ved kjennelsen avsagt den i Haugaland Tingrett. Boet har ikke midler til å dekke kostnadene ved fortsatt bobehandling og bobehandlingen blir derfor å innstille. Karmøy kommune hadde et pantedokument i selskapets skip Sailor pålydende kroner Ved innberetning til konkursboet stod denne til rest i regnskapet til Karmøy Næringsfond med kroner samt et ubetalt rentekrav på kroner Etter konkursen i Ramsøgutt AS må Karmøy Næringsfond føre fordringen kommunen har på selskapet som tap på krav. Saknr. 90/09 RULLERING HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Saknr. 91/09 KIRKELIG FELLESRÅD OG KOMMUNENS INNSYNSRETT Karmøy kommunestyre setter som vilkår for kommunens bevilgninger til kirkelig fellesråd at kommunen gis full innsynsrett og kontrollutvalget gis adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes. Saknr. 92/09 ORIENTERINGSSAKER - KOMMUNESTYRET Enstemmig tatt til orientering. Skolestruktur småskoler i Karmøy kommune tas til orientering. Side 12 av 13

13 Saknr. 93/09 REFERATLISTA 1. Oversendelsesforslag Til etterretning 2. Kontrollutvalget - protokoll fra møte Til etterretning 3. Kontrollutvalget - protokoll fra møte Til etterretning 4. Landsstyret i KS: Harde prioriteringer i kommuneøkonomien Til etterretning 5. Aksjetegning Marin Energi Testsenter AS - vedtak i henhold til kommunelovens 13. Til etterretning Saknr. 94/09 EVENTUELT 1. Holvik (Ap) viste til samhandlingsreformen og stilte spørsmål om hva Karmøy kommune har foretatt seg i forhold til Helse Fonna og nye oppgaver for kommunen. Rådmannen svarte. Det vil komme saker til politisk behandling i forbindelse med samhandlingsreformen neste år. Rådmannens vurdering er at Karmøy kommune står godt rustet til å ta imot de nye oppgavene som vil komme som følge av samhandlingsreformen. 2. Eik-Nes (V) fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommunestyre vedtar at sortering av matavfall fortsetter etter at forbudet mot lagring av biologisk nedbrytbart avfall inntrer. Det inngås avtale med Miljøfor Norge as på Husøy, for mottak av dette matavfallet. Restavfall og plast skilles før videresending til forbrenning. Oversendes formannskapet. 3. Hop (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommune tar en gjennomgang av alle sine offentlige kjøretøy og eventuelle leieavtaler, og når det er hensiktsmessig bytter ut de diesel/bensindrevne kjøretøyene med el-biler. Oversendes formannskapet. Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/3949 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Solstein AS, Vea Øst Møtedato: 20.01.2014 Tid : Kl. 16.00 18.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Knutsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer