Markedsrapport. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Juni 2013"

Transkript

1 Markedsrapport Juni 2013

2 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift AS Project arrangement & Syndication Corporate finance and M&A advisory Asset anagement Corporate management, accounting, tax and consulting Real estate management

3 Side 3 Markedsrapport Juni 2013 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Solgte prosjekter Shipping Nøkkeltall shippingportefølje Oversikt shippingprosjekter Shipping prosjekter Atlantic Seismic DIS BB Troll Beta DIS Bulk Avanti DIS Bulk Transloading DIS Eastern Reefer DIS Eastern Reefer II DIS E Tanker DIS Feedermate DIS Gram LPG DIS Inter Carib II DIS Kuo DIS Neptune Seismic DIS Perrine DIS Spero DIS Stril Offshore DIS TDS Containerships V DIS TDSC Opportunity AS UACC Bergshav Tanker DIS UACC Ross Tanker DIS Eiendom Status eiendomsmarkedet i Norge og Sverige ved Newsec AS Nøkkeltall eiendomsportefølje Oversikt eiendomsprosjekter Eiendomsprosjekter Alingsås Lager og Handel DIS Berger Terminal DIS Borås Logistikk DIS Brønnøysund Kontorbygg AS Buskerud Handelseiendom DIS Dagligvarelogistikk AS El Logistikk DIS Etterstad Utvikling DIS Finlogistikk DIS Gasolin Eiendom DIS Gasolin Handelseiendom DIS Grenland House DIS Gøteborg Kombi DIS Gøteborg Logistikk DIS Holmsbu Invest KS Hovfaret 4 DIS Side

4 Markedsrapport Juni 2013 Side 4 Kongholm Invest KS Lørenskog Kombibygg DIS Majorstuen Kontorbygg Dis Martodden Utbygging KS Moa Handelseiendom DIS Nye Alfasetveien DIS Nye Bergen Lagerbygg KS Nye Berghagan Næringseiendom AS Nässjö Logistikkbygg AS Pottemakerveien Kombibygg AS Prime Logistikk DIS Ringeriksveien 2012 DIS Stadion Utbygging KS Statens Hus Lillehammer KS Sydsvenskan Lager & Handel AS Sørenga Utvikling KS Tangen Havnelager AS Teknikstaden Utvikling AS TFGS Kombi AS Torggata 16 DIS Forklaring av begreper og nøkkeltall Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom, shipping og offshore er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

5 Side 5 Markedsrapport Juni Innledning Verdensøkonomien er i bedring, men variasjonene er store mellom land og regioner noe som reflekteres i den ujevne fremgangen som har funnet sted i kjølvannet av finanskrisen, oppsummerer OECD i sin siste halvårlige rapport OECD Economic Outlook offentliggjort sent i mai Historisk høy arbeidsledighet fremstår som den største utfordringen i forhold til å gjenvinne normale tilstander og trendvekst sett fra OECD sitt ståsted. Man registrerer resultater av pengepolitiske tiltak og dessuten er finansmarkedene i ferd med å stabilisere og normalisere seg. Det understrekes også at tilliten er i ferd med å gjenetableres. De finanspolitiske tiltak som er gjennomført etter 2008 har gitt resultater og forholdet mellom de enkelte lands statsgjeld og bruttonasjonalprodukt går nedover noe som er svært viktig for å sikre bærekraftig rentenivå på det enkelte lands statsgjeld. Nedsiderisikoen synes mindre, samtidig er utfordringene fremdeles betydelige blant annet svakt kapitaliserte banker og svake statsfinanser, og dessuten om utfordringer i realøkonomien generelt. Det pekes også på at mulige tilbaketrekninger av stabiliserende tiltak kan skape uro i finansmarkedene og således forsinke gjeninnhentingen. Myndighetene burde fokusere på tiltak som stimulerer veksten, søke å gjøre statsfinansene bærekraftige, samt gjennomføre strukturelle tiltak knyttet til arbeidsmarkedet med den hensikt å bidra til økte investeringer og vekst i sysselsetningen. Tiltak for å redusere arbeidsledigheten fremheves som den faktoren av størst betydning, for USA og Japans del er det antatt en stabilisering eller nedgang i det korte bildet, mens trenden for Europa sitt vedkommende fremdeles er stigende. Antatt arbeidsledighet i Europa i 2014 er ventet å stabilisere seg på 12 % hvorav ledigheten blant unge er anslått å være alarmerende. Alt i alt presenteres et noe mer optimistisk bilde hva angår internasjonal økonomi sammenlignet med forrige halvårlige OECD rapport offentliggjort i november 2012 hvor det overordnede bildet var negativt med fall i tillitsindikatorer og en ytterligere reduksjon i den globale handelen. Veksten i verdensøkonomien er ventet å havne på 3,1 % i 2013, for deretter å øke til 4 % i For 2013 representerer dette en svak nedjustering fra anslaget sent i 2012 på 3,5 %. OECD landenes BNP er samlet sett ventet å stige med 1,2 % inneværende år og med 2,3 % neste år. I resten av verden er veksten i BNP anslått til 5,5 % i 2013 og 6,2 % i Den amerikanske økonomien er ventet å vokse med 2 % i 2013 og med ytterligere 2,8 % i For Europa sin del er tilsvarende tall en nedgang på 0,6 % i år etterfulgt av en vekst på 1,1 % Anslagene er således justert svakt ned ift. tidligere. Veksten i Kina er riktignok svakere enn før, dog er veksten i økonomien fremdeles imponerende, 7,8 % i 2013 og 8,4 % i 2014, og det fra et stadig økende nivå. Grunnet overskudd på statsbudsjettet dels som en følge av en oljepris på rundt USD 100 pr. fat har Norge klart seg langt bedre enn øvrige utviklede økonomier i kjølvannet av finanskrisen. Arbeidsledigheten er på håndterlig nivå, rentene er historisk lave, forbrukerne bruker penger, man har hatt gode lønnsoppgjør og tilliten til utviklingen i økonomien og egen økonomi er til stede. Som en følge av dette har man i Norge importert arbeidskraft, dessuten har boligprisene steget mye. Enkelte peker imidlertid på at veksten er i ferd med bremse opp spesielt innen fastlandsøkonomien og eksportrettet industri som sliter med sterk kronekurs. Sysselsettingsveksten er avtagende og arbeidsledigheten på 2005 nivå dvs. 3,7 %. BNP er ventet å øke med 2,9 % i Oljeprisutviklingen vil ha stor betydning for utviklingen og aktiviteten innen norsk økonomi. Sverige opplever større utfordringer enn Norge hva angår den økonomiske utviklingen. Dette er en konsekvens av at Sveriges økonomi er langt mer eksponert mot utviklingen internasjonalt grunnet den store andelen eksportrettet industri. BNP veksten for 2013 er anslått til 1,3 %, en svak økning sammenlignet med Den relativt svake veksten innebærer at etterspørselen etter arbeidskraft blir begrenset og arbeidsledigheten stabiliserer seg på et forholdsvis høyt nivå, dvs. ca. 8 %. Dette demper prisveksten og vil sannsynligvis medføre at målet om 2 % inflasjon ikke nås. Dette reflekteres i den svenske styringsrenten på 1 %. Man håper imidlertid at myndighetenes ekspansive pengepolitikk vil bidra til å løfte veksten opp mot normale nivåer allerede i Danmark opplever lignende tendenser, arbeidsledigheten er i skrivende stund på ca. 6 % og veksten i BNP i 2013 anslått til ca. 0,4 % opp fra 0,2 % i Vi har tidligere understreket at de nordiske økonomiene har klart seg langt bedre enn de fleste andre europeiske land. Dette henger sammen med blant annet håndterbar offentlig

6 Markedsrapport Juni 2013 Side 6 gjeldsgrad, relativt lav arbeidsledighet og godt utbygde velferdsordninger i det hele tatt mer orden i sysakene som sikrer større handlingsrom i det styringsfarten i økonomien avtar. Rentenivået er fremdeles på historisk lavt nivå, dette gjelder for både korte og lange durasjoner. Etter å ha opplevd en meget restriktiv holdning fra bankene mot slutten av fjoråret og i begynnelsen av 2013 synes det nå som om det er i ferd med å løsne innen banksektoren. Dette tror vi skyldes blant annet at bankene har klart å tilpasse seg føringene som er nedfelt i Basel 3 og Solvency 2 reglementet, og dessuten styrket egenkapitalen. Innlånskostnadene har gått ned, parallelt med dette har tilstedeværelsen av alternativ finansiering via obligasjonsmarkedet medført tøffere konkurranse for bankene hvilket i sin tur har medført at marginene er i ferd med å trekke nedover. Transaksjonsmarkedet innen eiendom har vært begrenset første halvår 2013, skulle trenden med lavere marginer og mer velvillige banker tale for at eiendomsverdiene opprettholdes eller styrker seg. Transaksjonsvolumet vil sannsynligvis også øke. For en mer omfattende gjennomgang av eiendomsmarkedet viser vi til analysebidrag fra Newsec lenger bak i markedsrapporten. Shipping opplever fremdeles brottsjø, men også her ser vi tendenser til bedring på finansieringssiden. I de tilfeller hvor lån gis, trender marginene nedover. Innen enkelte segmenter ser vi også oppgang i verdier, det overordnede bildet er dog utfordrende. Fokus for de større bankene er å håndtere eksisterende engasjementer fremfor nye forretninger. Dessuten velger de større bankene å fokusere på rederier fremfor syndikeringsaktører. Dette er forventet å vedvare inntil verdensøkonomien kommer på fote. Det er imidlertid mulig å gjøre prosjekter, interessen fra egenkapitalen er til stede noe vi fikk bekreftet ved tegningen av to nye prosjekter våren Vi er av den oppfatning at timingen for å gå inn i nye prosjekter er god da man i dagens marked kjøper tonnasje til nivåer godt under historisk paritet. Avkastningen for NRP Finans ( NRP ) sine prosjekter har så langt i 2013 hatt en blandet utvikling. Eiendomsporteføljen har opplevd en økning i verdiene, mens shippingporteføljen har hatt negativ avkastning. Porteføljeavkastningen er opp med 1 % i Avkastningen for NRP sin totalportefølje av prosjekter ligger på 19 % p.a. siden etableringen av NRP i 2000, noe som viser at direkteinvesteringer som aktivaklasse bør inngå i enhver investors portefølje. Vårt fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt, samt oppnå god porteføljeavkastning over tid. Markedet for direkteinvesteringer Siden forrige markedsrapport har NRP Finans tilrettelagt 5 nye prosjekter. Innen eiendom har vi gjort tre prosjekter til en total verdi av NOK 490 mill. Rett før jul etablerte vi Majorstuen Kontorbygg AS som kjøpte en større kontoreiendom sentralt beliggende på Majorstuen i Oslo med varierte leietakere. Etter jul en logistikkeiendom med 10 års kontrakt til WJ Business Partner beliggende på Berger langs E6 utenfor Oslo, og ved påsketider en kombinasjonseiendom på Hvalstad i Asker. Innen shipping er det tilrettelagt to prosjekter til en verdi av USD 26 mill. Det ene prosjektet er et asset play prosjekt innen tørrlast segmentet, en 2007 bygget Supramax, det andre innen container, en finansiell forretning med 70/30 profit split på inntjening utover break even på et 2002 bygget 1,700 TEU feeder skip. To prosjekter er avviklet ila. første halvår Totalt sett har NRP tilrettelagt nye prosjekter til en verdi av ca. NOK 625 mill fordelt på 3 eiendoms og 2 shippingprosjekter. NRP Asset Management har i tillegg gjennomført første emisjon i NRP Eiendom 2012 AS. NRP Finans sin portefølje av eiendoms og shippingprosjekter teller nå totalt 20 shippingprosjekter og 38 eiendomsprosjekter inkludert de siste tilrettlagte prosjektene. Vi registrerer at aktiviteten og interessen innen shipping er i ferd med å ta seg opp. Konkurransen om objektene er hard og krevende spesielt innen tørrlast og container hvor vi konkurrer med aktører som tar få forbehold og har finansieringen på plass. Vi har som nevnt gjort to nye prosjekter, ett innen tørrlast og ett innen container. Felles for de to prosjektene er at skipene ble kjøpt på nivåer som ligger betydelig under historisk paritet. Bulk Avanti DIS kjøpte en 2007 bygget Supramax til en pris tilsvarende USD , skipet ble kjøpt uten certeparti og prosjektet er således et rent assetplay. Skipet ble umiddelbart sluttet på 1 års certeparti og kontantstrømmen det kommende året er således sikret. Eastern Bulk Carriers AS er disponent i prosjektet og man oppnådde en finansieringsgrad på ca. 50 %.

7 Side 7 Markedsrapport Juni 2013 Det andre prosjektet, Spero DIS, ble etablert i august med en 1,700 TEU containerfeeder bygget i Polen i 2002 med 4 års bareboat certeparti til Conbulk S.A i Hellas. Prisen for skipet var USD Certepartiet har en profit split klausul som sikrer eierselskapet 70 % av inntjening over break even, samt 70 % av salgsprisen over pre definerte nivåer. I dette prosjektet har man en lav fremmedkapitalfinansiering. Disponent i prosjektet er Atlantica Shipping AS. Prisene som ble betalt for skipene reflekterer den lave inntjeningen innen segmentene de opererer i, dog ser vi tegn til at skipsverdiene er i ferd med å komme seg opp fra de historisk lave nivåene. Avkastningen kan potensielt bli meget god dersom markedene skulle komme tilbake mot historisk snitt. Vi har i de siste markedsoppsummeringene skrevet om utfordringer knyttet til pantelånsfinansiering. Ved siste korsvei så vi sågar en tendens til forverring. Vi står riktignok fremdeles ovenfor en utfordrende situasjon med hensyn til fremskaffelse av pantelån, men vi har den senere tid opplevd en noe mer imøtekommende holdning fra enkelte banker. Basert på observasjoner i markedet kan det også tyde på at marginene har nådd toppen og trender nedover. Banker med utlånskapasitet opplever god interesse og gode tider i det de kan ta høye marginer med relativt lav belåning på historisk lave verdier, risikoen for å tape penger er således begrenset til tross for at markedene inntjeningsmessig er svake og ordreboken fremdeles er stor. Vi skrev sist at enkelte investorer igjen begynte å vise interesse for shippingprosjekter grunnet de lave inngangsnivåene. Denne antakelsen fikk vi bekreftet i forbindelse med syndikeringen av både Bulk Avanti DIS og Spero DIS. Vi mener dagens inngangsnivåer er interessante da nedsiderisikoen er begrenset, dessuten mener vi oppsiden er betydelig gitt at veksten i verdensøkonomien normaliserer seg. Utviklingen innen de ulike konvensjonelle shippingsegmentene har i 2013 vært to delt. Inntjeningen er fremdeles svak innenfor de fleste segmenter dog kan det se ut som om skipsverdiene har nådd bunnen og er ferd med å trekke oppover. Flåteutnyttelsen på aggregert nivå for all tonnasjetyper er i 2013 estimert til 83,8 %, tilsvarende som for hele Med hensyn til volumer som fraktes er det innen tørrlast ventet en oppgang på ca. 5 % året sett under ett sammenlignet med Netto flåteveksten totalt sett er ventet å havne rundt 7 8 % årsbasis. Flåteveksten er størst innen Capesize og Panamax, og mer begrenset for de mindre størrelsene. Dette reflekteres også i skipenes inntjening. Hittil i år har for eksempel en Supramax seilt inn mer pr. dag i spot markedet enn en Capesize, noe som også var tilfellet i fjor. Forward markedet tilsier at dette forholdet vil snu ila. de kommende år hvilket representerer en mer normal situasjon. Vi registrerer også at prisene i annenhåndsmarkedet har snudd opp de siste månedene noe som kan indikere at vi har passert bunnen hva angår annenhåndspriser. Innen Containersegmentet er det i 2013 ventet en netto flåtevekst på ca. 5 %. Som for tørrlast, er veksten størst innen de store skipene, for de mindre skipene, dvs. skip under 3,400 TEU, er det sågar ventet nedgang. Med hensyn til volumer som fraktes er det ventet en vekst på ca. 6 %. For de større skipene har inntjeningen stabilisert seg på et historisk lavt nivå, mens inntjeningen for de mindre skipene kan synes å ha passert bunnen. Innen de mindre segmentene er som nevnt også ordreboken mindre og flåten eldre. Vi ser de samme tendensene innen tank som i de øvrige konvensjonelle segmentene, de mindre skipene kommer bedre ut enn større både hva angår inntjening og det faktum at flåteveksten er mer begrenset. Flåten totalt sett er ventet å øke med drøyt 4 % i Inntjeningsmessig er VLCC, Suezmax, og Aframax ned hittil i 2013 sammenlignet med 2012, mens LR og MR har opplevd betydelig bedre nivåer hittil 2013 sammenlignet med Den samme utviklingen finner vi innen skipspriser, for de større skipene er trenden fremdeles ned mens det for skip under 100,000 dwt registreres svak oppgang. Inntjeningen innen de tre hovedsegmentene og for ulike størrelser reflekteres i prisingen av tonnasje. For de mindre skipene har inntjeningen bedret og ordreboken er begrenset, følgelig har prisene steget. For de større skipene er utviklingen negativ eller nøytral da ordreboken er stor og inntjeningen fremdeles fallende eller på historisk lave nivåer. Prisingen er åpenbart også preget av begrenset tilgang på fremmedkapital. Inntjeningen for konvensjonelle offshoreskip, dvs. AHTS og PSV, har tatt seg noe opp i 2013 sammenlignet med 2012, mens skipsprisene er stabile. Oljeprisen er fremdeles høy og

8 Markedsrapport Juni 2013 Side 8 aktivitetsnivået likedan, det synes også som om markedet evner å konsumere de mange nybyggene som leveres. Utsiktene fremover er positive blant annet som følge av planlagt leteaktivitet i nordområdene og Brasil. Usikkerheten relatert til offshoresegmentet er først og fremst knyttet til utviklingen i verdensøkonomien og i oljeprisen. Et nytt moment som har blitt adressert er potensielle ringvirkninger av utvinningen av skiferolje og gass. IEA har blant annet offentliggjort en rapport som spår at dette kan endre oljemarkedet like mye som etterspørselsøkningen fra Kina de 15 siste årene. Oljeetterspørselen er ventet å øke med 8 % til 96,7 millioner fat per dag fra 2012 til 2018, en vekst som vil bli møtt med større produksjon fra land som ikke medlem av OPEC. Ny teknologi kan gjøre det enklere å utvinne olje og gass fra skiferlag, noe som kan få stor betydning for olje industrien og også for offshore markedet. Utvinningsmetodene er dog omstridte og anklages for å medføre betydelige miljøproblemer. Forskjellen i segmentene som nevnt ovenfor reflekteres i prisingen av de respektive shipping og offshoreprosjekter spesielt med tanke på motpartens soliditet, samt vurderinger rundt restverdi og minimumverdi klausuler i låneavtaler. Siden forrige markedsrapport har selskapskapitalen blitt utvidet eller det har blitt gitt deltagerlån i tre shippingprosjekter, mens to prosjekter har solgt sine aktiva og følgelig blitt avviklet. Enkelte prosjekter befinner seg fremdeles i utfordrende farvann, dog føler vi at shippingporteføljen er i bedring til tross for negativ utvikling verdimessig første halvår. Innen eiendom har vi tilrettelagt tre nye prosjekter siden forrige markedsrapport. Majorstuen Kontorbygg AS kjøpte en større kontoreiendom i Essendropsgate på Majorstuen i Oslo for NOK 314 mill. Eiendommen er på ca kvm, ble oppført i 2000 og huser flere leietakere med varierende lengde på kontraktene. Majorstuen er en bydel med begrenset ledighet og vi anser mulighetene for verdiskapning i dette prosjektet som gode. Berger Kombibygg AS kjøpte et moderne logistikk / kombinasjonsbygg med attraktiv beliggenhet på Berger langs E6 utenfor Oslo med 10 års leiekontrakt til WJ Business Partner AS med opsjoner for ytterligere forlengelse av kontrakten. Eiendommen har noe utviklingspotensial og benyttes som lager for WJ Business Partner sin virksomhet. Det siste prosjektet vi har tilrettelagt siden siste markedsrapport er en kontor og handelseiendom beliggende på Hvalstad i Asker. Transaksjonsmarkedet innen eiendom har vært roligere i 1. halvår 2013 sammenlignet med samme periode i Pr. mai 2013 var det registrert transaksjoner til en verdi av NOK 13 mrd mot NOK 50 mrd. i hele Dette kan henge sammen med utfordringer på finansieringssiden. Bankene har tilsynelatende benyttet tiden etter nyttår til å tilpasse seg nytt regelverk og har dessuten hatt fokus på å styrke egenkapitalen. Dette har medført at obligasjonsmarkedet for finansiering av næringseiendom har vokst. Bankenes innlånskostnader har imidlertid sunket de siste månedene noe som har medført at marginene har trukket noe ned som følge av økt konkurranse, dessuten har vi også registrert økt villighet til å låne ut penger i forkant av sommeren. Vi håper denne trenden fortsetter etter hvert som usikkerheten rundt Basel 3 avklares og bankene således får et bedre bilde av sin utlånskapasitet. Til tross for et utfordrende bankmarked har vi ikke sett noen vesentlig endring i yield nivåer. Interessen for sentralt beliggende eiendom oppleves som god og i den grad prisene har beveget seg registreres oppgang snarere enn nedgang. Dette henger blant annet sammen med lav ledighet og dertil stigende leiepriser. Eksempler på transaksjoner som underbygger denne påstanden er Fridtjof Nansens plass 6 og Deloitte bygget i Bjørvika som gikk for yielder godt nede på 5 tallet. For logistikkeiendom er bildet mer sammensatt, sett under ett vurderes prisene noe ned dog er det innen dette segmentet stor forskjell på de gode og de mindre gode eiendommene. En grundigere analyse av eiendomsmarkedet fra Newsec er presentert senere i rapporten. Vi opplever fremdeles hard konkurranse om eiendomsprosjekter beliggende sentralt og/eller med lang leiekontrakt til god motpart. Interessen fra egenkapitalsiden er også god, og enkelte av våre prosjekter lar seg ikke syndikere bredt da de fulltegnes i pre syndikeringsfase. Vi har tradisjonelt sett gjort mange finansielle prosjekter, men har det siste året hatt økt fokus på kontoreiendom med sentral beliggenhet, lave leie, ofte med variert leietakermasse og utløpsprofil. Med relativt enkle grep, dog med risiko, kan man på en del av disse eiendommene heve leienivået og således heve eiendommenes verdi. Konverteringsprosjekter er fremdeles i vinden, men interessen synes muligens å ha avtatt noe da det

9 Side 9 Markedsrapport Juni 2013 spekuleres i utflatning i boligprisene noe som gjør slike prosjekter mer marginale. Rentene er fremdeles lave og har falt brått siste halvår. Newsec påpeker i sin omtale av det norske og svenske eiendomsmarkedet også at europeiske lands kjøp av stasobligasjoner bidrar til å øke investorenes risikoapetitt som følge av at myndighetene faktisk agerer og ved sin inngripen skaper håp. Dette er med på å presse ned forventet avkastning innen eiendom ned og prisene opp. I Sørenga Utvikling KS er nå totalt 6 byggetrinn lagt ut for salg og i overkant av 86 % av utbudte leiligheter solgt, dvs. ca. 535 av 621 leiligheter. Prosjektet ligger to år foran opprinnelig fremdriftsplan. Vi opplever også god interesse for dette prosjektet i annenhåndsmarkedet. Enkelte eiendomsprosjekter har utfordringer, som for eksempel Holmsbu Invest KS og Brønnøysund Kontorbygg. Det jobbes for øvrig kontinuerlig med å skape merverdier i prosjektene tilknyttet vår portefølje samt å identifisere egnede prosjekter både innen shipping, offshore og eiendom. Omsetning av andeler Vi jobber kontinuerlig med å skape interesse for våre prosjekter i annenhåndsmarkedet. Vi har omsatt andeler for ca. NOK 60 mill så langt i år, noe som tilsvarer en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Likviditeten i de enkelte prosjektene varierer betydelig. Omsetningen i shippingprosjektene har økt slik at fordelingen mellom shipping og eiendom er ganske lik. Det har hersket stor usikkerhet knyttet til verdier og også til motpartenes soliditet innen shipping. Dette kombinert med usikkerhet knyttet til utviklingen i verdensøkonomien bidrar til at en del investorer inntar en reservert holdning. Vi vil dog understreke at det finnes gode muligheter innen shipping da en del av prosjektene har gunstig finansiering fra gammelt av, finansiering som det ikke er mulig å oppnå i dagens marked. NRP jobber aktivt for å skape likviditet i annenhåndsmarkedet da dette hever kvaliteten på vårt produkt og således vil gjøre aktivaklassen attraktiv for flere. Vi anbefaler å ta kontakt med Thor Mjør, Erlend Torsen eller Torstein Bomann Larsen for spørsmål vedrørende kjøp og salg av andeler. Avkastning I de prosjektene der det nylig har vært omsetning av andeler vil normalt siste omsetningsverdi være styrende for verdsettelsen. I de prosjekter der det ikke har vært omsatt andeler nylig, vil prisfastsettelsen avhenge av en rekke parametere som varierer avhengig av hvorvidt det er snakk om shipping eller eiendomsprosjekter. Prising av shippingprosjekter gjøres i hovedsak ved å bestemme riktig avkastningskrav i forhold til de underliggende parametere. Parametere av betydning er for eksempel skipets verdi, motpartens soliditet, det underliggende markedet skipet opererer i, betingelser i låneavtalen samt gjenværende lengde på skipets certeparti/ beskjeftigelse. Den store usikkerheten knyttet til de nevnte parameterne gjør dette til en krevende øvelse. For prosjekter hvor certepartier er kansellert og befraktningen er tatt over av eierselskapet eller hvor det kun gjenstår en kort periode av certepartiet, har vi beregnet egenkapitalverdien på basis verdijustert egenkapital (NAV). Da verdijustert egenkapital baserer seg på antatte skipsverdier, er verdsettelsen beheftet med usikkerhet grunnet den begrensede mengden transaksjoner i dagens shippingmarked. Prisingen av eiendomsprosjekter er vurdert basert på yield, men hvor også internrente på egenkapitalen tas hensyn til. Merverdier/mindreverdier av rentebindinger er ikke direkte tatt hensyn til i prising av egenkapitalen i eiendomsprosjekter, men gjennom kontantstrømmen/internrente beregningen. I forhold til forrige markedsrapport er yieldnivået for de fleste prosjekter holdt uendret. I all hovedsak har vi priset de fleste prosjekter på nettoleie for I noen tilfeller har vi priset prosjekter på antatt leie ved normalsituasjon i fremtiden. Shippingporteføljen har siden desember 2012 fortsatt å svekke seg. Basert på det vi ser i markedet er denne trenden i ferd med å snu. Skipsverdiene har riktignok falt sammenlignet med forrige markedsrapport, dog ser vi at trenden er oppadgående innen de mindre segmentene bla. MR, containerfeedere og Handy /Supramax. Rederier opplever fremdeles utfordringer inntjeningsmessig, noe som gjør at en del banker har mer fokus på å betjene eksisterende engasjementer fremfor å vurdere nye forretninger. Usikkerheten vil sannsynligvis vedvare en stund til, men mot slutten

10 Markedsrapport Juni 2013 Side 10 av året er muligens situasjonen noe mer oversiktlig. Offshoresegmentet har siden sist opplevd et svakt oppsving mht. inntjening, verdiene er intakte, dessuten befinner oljeprisen seg fremdeles i et territorium som gjør at nye og planlagte prosjekter igangsettes. De fleste befraktere betaler hyre som forutsatt, mens vi i enkelte prosjekter opplever at befrakter har betalingsproblemer som følge av dårlig inntjening i underliggende markeder. I disse tilfellene forsøker vi å finne kommersielle løsninger som er akseptable for begge parter. I 2013 har shippingporteføljen gitt en nedgang på 7 %. Tallet varierer imidlertid betydelig fra prosjekt til prosjekt. Den årlige avkastningen for shippingporteføljen fra slutten av 2000 frem til i dag ligger på 14 % p.a. Tallene inkluderer alle innbetalinger som uinnkalt kapital, eventuelle deltakerlån og tilleggsinvesteringer. For eiendomsporteføljen fortsetter den positive utviklingen. Vi har opplevd en økning i verdi av egenkapitalen med 4 % i Porteføljen for eiendomsprosjekter har gitt en avkastning på 25 % p.a. fra slutten av 2000 og frem til i dag. Den vektede totalporteføljen av shipping og eiendomsprosjekter totalt sett, har hatt en økning på 1 % i 2013, og har siden slutten av 2000 gitt en avkastning på 19 % p.a. Avkastning Shippingporteføljen: 7 % 14 % Eiendomsporteføljen: 4 % 25 % Totalporteføljen: 1 % 19 % Siden forrige markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) M Tanker DIS % p.a Oceanlink Reefer II DIS % p.a Sammenlignet med Oslo Børs i perioden 2001 har NRP s portefølje utviklet seg som følger: Vi har benyttet OSEBX verdier per Utvikling NRPs portefølje vs Oslo Benchmark Vektet NRP portefølje (1 233) OSEBX (258)

11 Side 11 Markedsrapport Juni 2013 På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommittering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vårt fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Samtidig ønsker vi alle våre kunder en riktig god sommer. Oslo 15. juni 2013 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

12 Markedsrapport Juni 2013 Side Solgte prosjekter fortsetter Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart China Bulker KS % p.a. Shipping: China Cape DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Containership Invest KS % p.a. Maud Reefer KS % p.a. European Container DIS % p.a. Multipurpose 2000 KS % p.a. European Container II DIS % p.a. Finn RoRo KS % p.a Indian Tanker KS % p.a. Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a. Eiendom: Mesa Invest DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Skarvenesveien 3 KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Rem Balder DIS % p.a.* Shipping: Rem Fortress DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Rem Forza DIS % p.a.* Tofelino Shipping KS % p.a. Rem Fosna % p.a.* Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a. Rem Odin DIS % p.a.* Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Rem Provider DIS % p.a.* Rem Songa DIS % p.a.* 2004 Ross Container DIS % p.a. Scandinavian RoRo KS % p.a. Eiendom: Sir Matt Reefer DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart TDS Containership II KS % p.a. Fornebuveien KS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eiendom: North Reefer KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Banebakken 38 AS % p.a Helsingborg Kjøpesenter AS % p.a. Kombibygg Invest I AS % p.a. Eiendom: Lillsjøvegen Invest AS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Preståsen Park KS % p.a. Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. Pueblo Amistad DIS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a. Shipping: Valløveien 3 KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Asian Tanker DIS % p.a. BOP 15 DIS % p.a. Shipping: Dynasty DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eagle Shipping DIS % p.a. Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Ivory Ace DIS % p.a. Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Rem Norway DIS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Southern Chemical Tanker DIS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a Sir Matt Reefer KS % p.a Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Chem VI DIS % p.a. Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Inter Carib DIS % p.a. Entreprenørbygg Invest KS % p.a. Med Cruise DIS % p.a. Finnestadveien 44 ANS % p.a. TDS III DIS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a. Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS % p.a. Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Scandigade 8 AS % p.a.

13 Side 13 Markedsrapport Juni Eiendom: Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Alingsås Handel AS % p.a. Shipping: Hallsberg Logistikk DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Nye Nordahl Brunsgate 10 KS % p.a. American Bulker KS % p.a. Eastern Chemical Tankers III KS % p.a. Shipping: Indian Chemical Tanker DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Peg Chemical Carrier DIS % p.a. Arendal Offshore DIS % p.a. Longa DIS % p.a. Misligholdt/konkurs prosjekt Inter Carib III DIS % p.a.* Chem Lily DIS % p.a.* United Cape DIS % p.a.* Handy Container DIS % p.a.* MPP Container DIS % p.a.* * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital Swetank DIS % p.a.* Swetank III DIS % p.a.* 2012 Swetank IV DIS % p.a.* Eiendom: * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital Prosjekt Etablert IRR siden oppstart 2010 Haugenstua Butikksenter AS % p.a. Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Misligholdte/konkurs prosjekt Etablert IRR siden oppstart Ringeriksveien KS % p.a. Oceanlink Reefer DIS % p.a* Vestfold Kombibygg DIS % p.a. TDS Containerships IV DIS % p.a* Shipping: * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital Prosjekt Etablert IRR siden oppstart China Ropax DIS % p.a Indian Bulker DIS % p.a.* Pacific Bulker DIS % p.a.* Eiendom: Ross Container II DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Misligholdt/konkurs prosjekt Shipping: Indian Chemical Tanker II DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart M Tanker DIS % p.a* * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital Misligholdte/konkurs prosjekt Etablert IRR siden oppstart Oceanlink Reefer II DIS % p.a* * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital

14 Markedsrapport Juni 2013 Side Shipping

15 Side 15 Markedsrapport Juni Key figures shipping portfolio NRP Shippingportfolio vs Oslo Børs Benchmark NRP Shipping Index (497) OSEBX (258) % Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio 63 % 65 % 60 % 40 % 47 % 54 % 52 % 48 % 52 % 39 % 41 % 47 % 32 % 34 % 28 % 20 % 11 % 18 % 4 % 15 % 11 % 0 % 20 % 14 % 12 % 16 % 7 % 40 % 31 % 36 % 60 % 54 % 55 % 80 % OSEBX NRP Shipping portfolio Shipping portfolio project Projects established (left axis) Projects sold (left axis)) Projects in portfolio end of year (right axis)

16 Markedsrapport Juni 2013 Side Shipping projects overview Projects Shipping Estimated value per 1% USD Established IRR since established p.a. Return 2013*** Atlantic Seismic DIS % 4 % BB Troll DIS NOK % 56 % Beta DIS NOK % 13 % Bulk Avanti DIS* N.A N.A Bulk Transloading DIS** N.A 2007 N.A N.A Eastern Reefer DIS % 42 % Eastern Reefer II DIS JPY 3 400' % 5 % E Tanker DIS % 0 % Feedermate DIS EUR % 15 % Gram LPG DIS % 3 % Inter Carib II DIS % 6 % KUO DIS % 10 % Neptune Seismic DIS % 5 % Perrine DIS % 5 % Spero DIS* N/A N/A Stril Offshore DIS NOK % 0 % TDS Oppurtunity AS % 33 % TDS Containerships V DIS % 82 % UACC Bergshav Tanker DIS % 18 % UACC Ross Tanker DIS % 1 % * The project was established in 2013 and has thus not existed long enough to calculate IRR **The project has been suspended ***Return is equivalent to change in value in 2013 (not annualized)

17 Side 17 Markedsrapport Juni 2013 Atlantic Seismic DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity: LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value: Net working capital Net Asset Value Remaining Uncalled Capital Corporate details The Vessel Corporate management: NRP Business Management AS Vessel name: M/V GGS Atlantic Commercial management: Arne Blystad AS Type: Seismic Research Vessel (2D) Seismic recording system: Sercel SEAL-24 bit Purchase price vessel: USD Seismic streamer: 10 km Sercel Seal Fluid Paid in capital: USD Compressors: 2 X 1600 SCFM 2000 PSI Cherko Uncalled capital: USD 0 Yard: North American Shipbuilding Inc. Louisiana, USA Delivery: 23. April 2007 Built: 1981 (rebuilt 2007) Class/flag: ABS/ Marshall Islands Main engine: Caterpillar D-399X2NOS LOA/beam/depth: 52m/12,5m/14ft Accommodation: 41 persons Last DD: February 2012 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Annual Inst. 13 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,00 % 0 Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned The mortgage has been repaid in full. Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Sale of vessel Estimated dividend Estimated Balance ( ) 2013 Working capital* Vessel* Total assets Outstanding debt 1. Prior 0 Total outstanding debt 0 *Estimate Additional information Vessel was rebuilt and upgraded in March The valuation has been done on Net Asset Value basis. The value of the Vessel is based on broker estimates. As the remaining mortgage has been repaid, the uncalled capital in the project is 0. The Vessel is currently laid up and the BOD of the owning company is currently evaluating options with regard to what to do with the vessel.

18 Markedsrapport Juni 2013 Side 18 BB-Troll DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK): Accumulated dividend (NOK): 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value 2014: IRR estimated share price: -10,31 % 29,63 % 63,34 % IRR total capital: 14,36 % 16,99 % 19,54 % Corporate details The Vessel Corporate management: NRP Business Management AS Vessel name: M/V BB Troll Technical management: Buksèr og Berging AS Type/design: AHTS - VS 473 design Commercial management: Buksèr og Berging AS Class: DNV 1A1 Tug Supply Vessel, SF, EO, DK (+), HL (2,5) LOA: 73,8 m Purchase price vessel: NOK Breadth: 16,0 m Paid in capital: NOK Yard: Ferguson Shipbuilders, Glasgow, UK Paid in reserve capital: NOK Delivery: Apr 2000 Tech. and commercial management fee 2013: NOK Dwt: 2,881 t Assumed Opex 2013: NOK Main engine: Wartsila 12V32 Diesel, 2 x 7500 BHP Current Employment: The Vessel trades in the spot market Bollard pull: 165 t Delivery: september 10 Aux. engines: 2 x 430 kva V 3ph 60 hz Main generator: 2 x 2125 kva 440V 3ph 60hz Base case assumptions: Flag: NOR Assumed TC equivalent income Apr Jun. 2013: NOK /day Next Special Survey: 2014 Assumed TC equivalent income Jul Sept. 2013: NOK /day Assumed TC equivalent income Oct Dec. 2013: NOK /day Assumed TC equivalent income Jan Sep. 2014: NOK /day Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Annual Inst. 13 Interest Balloon 14 Operating revenue Mortgage debt ,00 % Operating expenses Total Dry docking Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of Vessel Net project cashflow Estimated dividend Mortgage financing at establishment of the project equivalent to NOK , the interest rate is floating. An additonal mortgage of NOK was drawn up in Q in order to finance upgrading to DP-II. The terms of the mortgage agreement was re-negotiated in December Two instalments were deferred, thus the first instalment will be made in March Two instalments as well as two interest payments will be added to the balloon. Cash sweep on all available cash exceeding NOK 10 mill as of december 7th The minimum working capital requirement of NOK 10 mill. was waived until December 30th Final maturity on the mortgage is one year earlier, 7th Sept Fair Market Value no less than 100% of the outstanding mortgage during the first 18 months, thereafter no less than 120%. An overdraft facility of NOK 4,500,000 was granted if drawn prior to December 31st Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 16.0%. Additional information The project is considered "asset play". The Vessel is currently trading in the spot market. The participants in the project paid in their share of the reserve capitalof NOK in March 2011 as part of the upgrading to DP-II. A residual value of NOK has been assumed in The Vessel passed intermediate survey in March 2013.

19 Side 19 Markedsrapport Juni 2013 Beta DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK): Accumulated dividend (NOK): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end 2015: IRR estimated share price: 26,09 % 31,65 % 36,80 % IRR total capital: 21,77 % 27,84 % 33,41 % Corporate details The Vessel Corporate management: NRP Business Management AS Vessel name: M/V Beta Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS) Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: mt LOA: 67,8m Purchase price vessel: NOK Breadth: 14,5m Paid in capital: NOK Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982 Uncalled capital: NOK 0 Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0 Delivery: 29. September 2006 Flag: NOR Deck cargo 720 sqm * The vessel is fixed on timecharter to from Buksèr og Speed: 15,5 knots Berging AS to Kystverket. Beta AS has fixed the vessel on timecharter Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, BHP to Buksèr & Berging AS on back to back basis on similar terms as the TC to Kystverket. The gross rate paid by Kystverket is NOK per day. Kystverket has an option to extend the charter for 2014 and We have assumed the option to extend is declared. Assumed operating expenses per day 2013: Approx. NOK per day Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Annual Inst. 13 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt Operating expenses Investor loan Dry docking & other Total 0 0 Administration expenses Net operating cashflow Interest earned *The mortgage loan as well as the investor loan has been repaid in full. Interest expenses Repayment long term debt Repayment investor loan Net financial items Sale of vessel Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Outstanding debt Total outstanding debt Net asset value pre dividen #REF! * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 17.7%. Additional information The vessel has been rebuilt to meet new NOX classifications. To fund the upgrade an investorloan of NOK was provided by the partcipants. The investor loan has been repaid. The TC-hire is invoiced in arrears. The Vessel is being utilized as a stand-by emergency vessel by Kystverket.

20 Markedsrapport Juni 2013 Side 20 Bulk Avanti DIS - dry bulk asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P 2016: IRR estimated share price*: 12,3 % 22,3 % 30,7 % IRR total capital: 8,1 % 14,4 % 19,9 % Corporate details The Vessel Corporate Management: NRP Business Management AS Vessel's name: MV Bulk Avanti Commercial Management: Eastern Bulk Carriers AS Type: Bulk Carrier - Supramax Technical Management: Fleet Management Ltd. Cyprus Class / IMO number: NKK / Purchase price vessel: USD Dwt: 56,042 mt Paid in capital: USD LOA/ Beam: 189,99 m / 32,26 m / 12,55 m Uncalled capital: USD 0 Speed/cons: 14,5 kts / 31,0 ts Yard: Mitsui S.B. Japan, Tamano Shipyard Current employment: Timecharter to Grieg Star Bulk AS Built: 2006 Commencement of CP: Flag: Panama Expiry of CP*: Main engine: MAN B&W, 12, rpm Timecharter rate**: USD Holds / hatches: Fore & aft hatches, hydr. Operated, 5 holds / 5 hatches Operational expenses 2013: USD Grain capacity: 70,810 cubic m. *The Vessel is fixed firm for a period of 12 months with charterers option to extend for a further period of 12 months at USD 12,000 per day. The option is to be declared 6 months prior to expiry of the current period. We have assumed the optin is declared. The third year we have assmed an average rate of USD 13,000 per day. **Less commission of 3,75%. Cranes: 4 cranes with safe working load of 30,5 tonnes Fitted with grabs Next intermediate survey: July 2014 Next DD/SS: 2016 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Annual Inst. 13 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt* ,50 % Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items * The mortgage loan has the following instalment plan; Year 1: Quarterly instalments of USD 0 Year 2: Quarterly instalments of USD 281,250 Year 3: Quarterly instalments of USD 281,250 Maturity - 5 years from drawdown - balloon of USD 4,500,00 Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt The mortgage has the following terms/covenants; Margin of 500 bps p.a. Minimum Value Clause - 140% of outstanding mortgage at all times Minimum free liquidity of USD 600,000 No uncalled capital. The mortgage has floating interest. Additional information The project is considered an asset play project. The Vessel was fixed firm for a period of 12 months at delivery at a daily rate of USD 9,750 per day. The charterer has an option to extend for a further period of 12 months at a rate of USD 12,000 per day less commission, this is in line with what was anticippated in the information memorandum dated March The valuation of the project has been based on a three year scenario as in the information memorandum. A residual value of USD 21,000,000 has been used in order to calculate the IRR in the project.

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Juni 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2006 Ness,Risan&Partners NRP Mai 2006 Markedsrapport 2006 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport Mai 2006 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Desember 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP Desember 2007 Markedsrapport 2007 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Markedsrapport August 2004 Side 1 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning................................................... 2 2. Prosjekter................................................... 5 3. Shippingprosjekter

Detaljer

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP Markedsrapport 2005 Ness, Risan & Partners NRP August 2005 Markedsrapport 2005 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport August 2005 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2010 NRP Mai 2010 Markedsrapport 2010 The NRP Group of companies Ness, Risan & Partners AS NRP Finans AS NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Investment Management AS NRP Forretningsførsel

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP November 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO

Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore AS Maritimt Forum 30 Januar 2017 Markedsutsikter Offshore Service skip- er bunnen nådd? Helge Kvalvik, CEO Boa Offshore - Markedsutsikter Offshore Service skipsnæringen er midt inne i en av

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea

Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea Verftskonferansen 2014 Markedsutsiktene for offshore skip subsea ULSTEIN INTERNATIONAL AS DR. PER OLAF BRETT DEPUTY MANAGING DIRECTOR VERSION 3 4.& 5. NOVEMBER 2014 HVA ER DET VI HØRER OM DAGEN HVA SKAL

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Investorrapport H2 12

Investorrapport H2 12 Investorrapport H2 2012 Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse I tredje kvartal 2012 så vi tendenser til at den negative trenden i det amerikanske markedet kan ha snudd. Fjerde kvartal viste imidlertid

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2014

Markedsrapport. Juni 2014 Markedsrapport Juni 2014 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Finans AS NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pengepolitikk etter finanskrisen

Pengepolitikk etter finanskrisen Pengepolitikk etter finanskrisen Anders Grøn Kjelsrud 14.3.2017 Pensum og oversikt Kapittel 9 og 10 i læreboka Pengepolitisk Rapport 4/16 Oppsummering fra sist Pengepolitikk etter finanskrisen IS-kurven:

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer