Verd Boligkreditt AS. Mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verd Boligkreditt AS. Mars 2015"

Transkript

1 Verd Boligkreditt AS Mars 2015

2 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 av 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - drifter foretaket i samme miljø som bankens heleide boligkredittforetak, men selger ikke egne boliglån til Verd Sparebankene har god erfaring med å samarbeide - ref. Frende, Norne og Brage Bankene benytter samme systemleverandør (Evry) dette gir muligheter Kundenes lån innvilges i bankene før et evt. salg til Verd. All kundehåndteringen i bankene. Verd har utviklet et eget datavarehus for enhetlig og sikker håndtering av låneporteføljer Halvparten av rentenettoen, fratrukket administrasjonshonorar, betales ut som provisjoner Resultat etter utbet. provisjoner og avsetning for skatt var kr 27,8 mill. i 2014 Verd vil bare utstede obligasjoner i Norge, og kan gjøre både fast og FRN OMF er Verd er etablert som en åpen løsning - med plass til flere Verd legger vekt på å gi god informasjon om portefølje og resultater på egen nettside: 2

3 Verdbankene

4 Verdbankene -Lokalbanker med høy markedsandel og fokus på privatmarkedet Verdbankene har i gjennomsnitt 150 år lange historier i sine markedsområder Eierformen gjør at bankene har en sterk forankring i lokalsamfunnene de opererer i Gjennomsnittlig forvaltningskapital er NOK 5,0 mrd Verdbankene opererer i markedsområder som er preget av et diversifisert næringsliv og god utvikling Lang erfaring med samarbeid mellom bankene og alle er medeiere i Frende, Norne og Brage Spareskillingsbanken, Lillesands, Søgne og Greipstad, Flekkefjord, Skudenes & Aakra, Haugesund, Etne og Luster samarbeider tett i DSS på innkjøp, kompetanse, risikostyring (bla. felles risikomodeller), IT og innkjøp Historisk segmentfordeling av utlånsporteføljen Fordeling av samlet utlån pr sektor pr % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 78,4 % 21,6 % 77,8 % 22,2 % 77,4 % 22,6 % 75,6 % 24,4 % 75,9 % 24,1 % 75,9 % 24,1 % 75,1 % 24,9 % 74,3 % 25,7 % 74,8 % 25,2 % 75,8 % 24,2 % 75,8 % 24,2 % PM-andel BM-andel 75,8 % 2,9 % 5,4 % 3,5 % 2,0 % 10,4 % Privatkunder Primær Industri, bygg og anlegg Varehandel, hotell Eiendom, forr. tj Transp og annen tj 4 Kilde: års og kvartalsrapporter fra Verdbankene

5 Konservative banker -God kjennskap til lokalmarkedet gir høy kvalitet på utlånsporteføljene Lokale sparebanker som har sterk posisjon i eget markedsområde med lojale kunder Verdbankene har som mål å betjene næringslivet og personkundene i sine markedsområdet og har derfor ikke planer om å vokse i nye markedsområder eller i nye bransjer Typiske kunder i Verdbankene er vokst opp og / eller bor i markedsområdet og har vært kunde siden de ble født Verdbankene fokuserer på SMB-segmentet, men først og fremst privatmarkedet (ca 75% eksl lån overført til Verd) Bankene besitter god kunnskap om lokalmarkedet og kunder og kan derfor vurdere risiko i stor grad Utvikling i utlånsporteføljene Utvikling i problemlån / utlån og samlet avsetningsgrad 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82,4 % 78,2 % 51,4 % 50,4 % 64,5 % 62,1 % 1,90% 1,70% 56,4 % 57,9 % 51,6 % 1,50% 47,9 % 1,30% 37,3 % 1,10% 0,90% 0,70% 0,50% Avsetningsgrad (%) Problemlån* / utlån (%) HA 5 Kilde: års og kvartalsrapporter fra Verdbankene *Brutto mislighold + tapsutsatte engasjement, snitt for Sparebanker eksl DNB var 1,57% pr jfr tall fra Bankenes Sikringsfond

6 Finansiering av bankene -Høy innskuddsdekning og god tilgang til seniormarkedet Innskudd utgjør om lag 85 % av finansieringen Innskuddene kommer i hovedsak fra privatkunder Bankene har et uttalt ønske om å benytte Verd som finansieringskilde av vekst i utlån fremover Bankene har god tilgang til usikret finansiering Bankene har store reserver av kvalifiserte lån til Verd Bankene har i snitt overført 16,0 % av PM-lånene til Verd Verd står for 11,8 % av finansieringen av bankene Forfall bankene pr medio mars 2015 Utvikling i innskudd og innskuddsdekning Finansiering av bankene pr ,0 % Milliarder 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 H H ,0 % 70,4 % 14,7 % ,0 % ,0 % 70,0 % Samlet innskudd Innskuddsdekning (%) 2,4 % 0,8 % Innskudd Verdipapirgjeld Kredittinst Ansv + hybrid ,0 % 11,8 % Verd BK Kilde: års og kvartalsrapporter fra Verdbankene 60,0 %

7 Svært godt kapitaliserte banker -Ingen problemer med å møte nye kapitalkrav Verdbankene er godt over gjennomsnittlig kapitalisert Alle bankene benytter standardmetoden for beregning av kapital Tilnærmet all kjernekapital er ren kjernekapital Egenkapitalandelen (uvektet) er 10,35 % pr Verdbankene har dermed ingen problemer med å møte fremtidige kapitalkrav Utvikling ren kjernekapital i Verdbankene Kapital i Verdbankene pr % 18% 16% 18,2 % 18,0 % 17,6 % 17,7 % 18,1 % 18,5 % 18,9 % 19,3 % 19,6 % 18,6 % 17,1 % 25% 20% 19,57% 20,92% 14% 12% 15% 10% 8% 10% 10,35% 6% 4% 5% 2% 7 0% Kilde: års og kvartalsrapporter fra Verdbankene 0% EK-andel (uvektet) Ren kjernekapitaldekning Kapitaldekning

8 Verd Boligkreditt

9 Verd Boligkreditt AS Eierskap og organisering Eies av ni uavhengige sparebanker der største eier er Sparebanken Vest med 40% av aksjene Sparebanken Vest står for driften av foretaket, men banken overfører ikke boliglån til Verd Verd Boligkreditt ledes av Egil Mokleiv, som også leder Sparebanken Vest Boligkreditt Ressurser/tjenester for øvrig leies fra Sparebanken Vest og Sparebanken Vest Boligkreditt AS Styre Kenneth Engedal (leder), Spareskillingsbanken Frank Johannesen (nestleder),sparebanken Vest Knut Grinde Jacobsen, Haugesund Sparebank Oddstein Haugen, Luster Sparebank Cathrine E. Smith, selvstendig næringsdrivende Linn Hertwig Eidsheim, partner Wikborg & Rein Revisor og gransker Deloitte ved Helge Roald Johnsen Eierbanker og eierandel Sparebanken Vest 40 % Spareskillingsbanken 15 % Haugesund Sparebank 14 % Skudenes & Aakra Sparebank 11 % Flekkefjord Sparebank 5 % Søgne og Greipstad Sparebank 5 % Etne Sparebank 4 % Lillesands Sparebank 3 % Luster Sparebank 3 % 9 9

10 Stadig beløpsmessig balanse - Overpantsettelse gir investorene ekstra støtpute mot eventuelle tap 2-31 i loven krever at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal overstige verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen Verd vil ihht til aksjonæravtalene alltid ha en overpantsettelse på min. 15% Kontantinnskudd og særlig likvide og sikre verdipapirer kan inngå i sikkerhetsmassen som fyllingssikkerhet (max. 20%) Sikkerhetsmassen var pr på totalt NOK 5,796 mrd (4.852 mill utlån, 146 mill innskudd og 750 mill OMF andre) som skal være til dekning for NOK 4,97 mrd i utstedt OMFer Overpantsettelsen er derfor pr på 16,5% Kredittrisiko Forfallsmismatch Renterisiko Eventuell valutarisiko Overpantsettelse OMFinvestorer 10

11 Boliglånene i Verd (1/2) -belåningsgraden er lav Portefølje pr Total sikkerhetsmasse (inkl fyllingssikk) kr mrd Fordeling av belåningsgrad (indeksert) 35% Totale utlån kunder kr mrd Snittlån kr Antall lån Antall kunder Vektet levetid (i antall år) 3,2 år Vektet gjenværende løpetid (i antall år) 13,3 år Vektet indeksert LTV 49,36% Lån med variabel rente 100 % Mislighold 0,04% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-75% Over 75% Verdien av sikkerhetene oppdateres månedlig basert på NEF-statistikk* Lån kan telle med inntil 75% dersom boligprisene skulle synke Førtidig innfrielse og/eller nedbetaling av boliglån avleires som innskudd i Verd 11 *Norges Eiendomsmeglerforbund offentliggjør månedlig prisstatistikk splittet på type bolig og geografi

12 Boliglånene i Verd (2/2) -Markedsområdet til deltagerbankene er sør- og vestlandet Fordeling på fylke (sikkerhetens adresse) Fordeling av utlån på saldostørrelser 60% 50% 50% 45% 40% 40% 35% 30% 30% 25% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% Akershus Aust-Agder Buskerud Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Unknown 0% <500' 500'-1'' 1-2'' 2-3'' 3-5'' Diversifisert portefølje, men hovedvekten av utlånene ligger i markedsområdene Liten andel av lån over snittstørrelsen (maks utlån til en kunde er NOK 5 mill) Lav eksponering mot Stavanger, Sola og Sandnes (4,8% av totale utlån) 12

13 Boligpriser -Lite utlån i pressområdene rundt Stavanger i sikkerhetsmassen til Verd Utvikling i pris pr m2 i fylkene Markedsområdene til bankene ligger i områder med diversifisert næringsliv Boligprisene i primærmarkedsområdene ligger likevel under snittet for landet 13 Kilde: Eiendomsverdi

14 Finansiering av Verd -God tilgang på finansiering siste år, men lite lånebehov i bankene Forfallsmismatch utlån/innlån pr Sikkerhetsmassen pr ,0 5,0 2,54% 13,05% NOK bn 4,0 3,0 2,0 Utlån flytende Innskudd Finans instr 1,0 84,41% 0,0 des.14 apr.15 aug.15 des.15 apr.16 aug.16 des.16 apr.17 aug.17 des.17 apr.18 aug.18 des.18 apr.19 aug.19 des.19 OMF utestående Uten prepayments Med prepayments Vektet løpetid på utestående OMFer i Verd er 2,76 år pr 31. desember 2014 Verd vil «prefunde» behovene til bankene for å skape større stabilitet 14

15 Kriterier for boliglån i sikkerhetsmassen - basert på lov/forskrift og foretakets kredittfaglige rammeverk Kunde Produkt/lån Personkunder eller selvstendig næringsdrivende Kundene skal være norske statsborgere eller ha permanent oppholdstillatelse i Norge Kunden skal være bosatt i Norge Lånet skal ha en maks belåningsgrad (LTV) på 75 %. For Flexilån beregnes belåningsgrad ut i fra bevilget beløp ikke ut fra trukket beløp. Lån skal ikke være sendt purring på (14 dager over) Det skal ikke være foretatt tapsnedskrivning eller tapskonstatering på lånene. Maksimum lånestørrelse pr. objekt. kr 5,0 mill. 15 Sikkerhet Panteobjekt Sikkerheten(e) skal ha 1. prioritet i forhold til andre pengeheftelser. Er det benyttet flere sikkerheter skal disse ha fortløpende prioritet Et lån kan være knyttet til flere sikkerheter Det skal ikke være servitutter med prioritet foran kredittforetakets sikkerheter som kan påvirke eiendommens realisasjonsverdi. Ingen realkausjon. Låntaker må være hjemmelshaver til eiendommen. Fast eiendom (eiende eller festet grunn) benyttet som bolig og beliggende i Norge Ikke fellesgjeld til borettslag, borettslagsleiligheter eller fritidseiendommer Verdi skal være dokumentert utført av kvalifisert, uavhengig tredjepart, definert som: Estimat fra Eiendomsverdi Takst fra takstmann Meglervurdering Omsetningsverdi

16 Fundingstruktur og bankenes ansvar for tap OMF-finansiering vil utgjøre max. 90% av boliglånsmassen Bankene kan maksimalt få finansiert 90% av tilført masse av boliglån. 10 % av tilførte lånevolum vil være langsiktig finansiering av Verd. Dette er avtalefestet. Sammen med fyllingssikkerheten (bankinnskudd og verdipapirer) vil Verd derfor alltid ha en relativt høy overpantsettelse (minst 15%) Utestående OMF-obligasjoner skal ha god spredning med tanke på refinansiering Enkeltserier vil være inntil kr 1 mrd Verd vil bygge opp likviditet mot OMF-forfall, og kjøpe tilbake OMF er før forfall Bankene taper provisjoner dersom boliglån skulle medføre tap Iflg. avtale vil en bank tape provisjon for å dekke opp eventuelle tap Verd måtte få på boliglån solgt av banken. Provisjonstapet er maksimert til 1 % av tilførte lån pr. driftsår. Bankene har ikke gitt garanti for solgte boliglån fordi dette ville gi dobbelt kapitalkrav Bankene har et klart insitament til å kjøpe tilbake boliglån som blir misligholdt for å unngå tap av provisjoner 16

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon oktober 2013

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon oktober 2013 Verd Boligkreditt AS Presentasjon oktober 2013 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 av 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - drifter foretaket i samme

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon september 2013

Verd Boligkreditt AS. Presentasjon september 2013 Verd Boligkreditt AS Presentasjon september 2013 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Aug 2012

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Aug 2012 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Aug 2012 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Verd Boligkreditt AS - quick facts

Verd Boligkreditt AS - quick facts Verd Boligkreditt - et spesielt OMF-foretak Verd Boligkreditt AS - quick facts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. - etablert av og for uavhengige sparebanker

Verd Boligkreditt AS. - etablert av og for uavhengige sparebanker Verd Boligkreditt AS - etablert av og for uavhengige sparebanker Verd Boligkreditt AS - kort om oss Etablert høsten 2009 av 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet Sparebanker har gode erfaringer

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2014 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS Virksomheten i 2010 Verd Boligkreditt AS (Verd) eies av ni uavhengige sparebanker og har konsesjon som finansieringsforetak for å kunne utstede obligasjoner

Detaljer

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Årsrapport 2013 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Ved din side. Foto forside: Nordlys over hav. Utakleiv, Vestvågøy i Lofoten. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Verd Boligkreditt AS

Verd Boligkreditt AS Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument 29.06.2010 FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall 30.06.2014) ISIN NO 001 0580681 Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

Årsrapport2013. 177.foretningsår

Årsrapport2013. 177.foretningsår Årsrapport2013 177.foretningsår STYRETS BERETNING... side 1 INNHOLD: RESULTATREGNSKAP... side 10 BALANSE... side 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 14 NOTER TIL REGNSKAPET... side 15 SAMFUNNSANSVAR...

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS

ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS ÅRSRAPPORT 2008 Terra BoligKreditt AS Hovedtall 2008 Driftsresultat før skatt på 8,6 millioner kroner i 2008, mot -7,9 millioner kroner i 2007. Samlet utlån på 12.099 millioner kroner, en økning på 34

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer