Stjørdal Kulturutvikling AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjørdal Kulturutvikling AS"

Transkript

1 Stjørdal Kulturutvikling AS Selskapskontroll Stjørdal kommune 2013

2 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars 2012 til februar 2013 gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal Kulturutvikling AS. Selskapskontrollen er bestilt som et tillegg til en forvaltningsrevisjon som følger kulturhusprosjektet, og prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget 17. februar Vår kontaktperson i Stjørdal Kulturutvikling AS har vært Arne Fridthjof Venæs. Vi takker for et positivt samarbeid. Levanger, Sissel Mikalsen /s/ Oppdragsansvarlig revisor Vegard Wist Prosjektleder Stjørdal Kulturutvikling AS 2

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Hjemmel for selskapskontroll Kontrollutvalgets bestilling Problemstillinger Gjennomføring og metode Om selskapet Eierforhold Styret Økonomi Juridiske og avtalemessige forhold Eierskap Problemstilling Revisjonskriterier Data Eierskapsmodell Eierstrategi Eierstyring Vurdering Konklusjon og anbefalinger Anbudsprosessen Problemstilling Revisjonskriterier Data Vurdering Konklusjon Høring Referanseliste Vedlegg 1. Vedtekter for Stjørdal Kulturutvikling AS 2. Styreinstruks for Stjørdal Kulturutvikling AS 3. Høringssvar fra styreledere og daglig leder i Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS 3

4 Sammendrag KomRev Trøndelag IKS har gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU). Selskapskontrollen omhandler eierstyring og forvaltningsrevisjonen omhandler anbudsprosessen. Følgende problemstillinger er undersøkt: 1. Eierstyring: Utøver kommunen eierskapet i SKU i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 2. Anbudsprosessen: Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert? Eierstyring Vurdering KomRevs gjennomgang viser at kommunen ikke har gjennomført opplæring i eierskap og selskapsledelse som del av folkevalgtopplæringen. Ordfører har riktignok en god del erfaring, men hele kommunestyret deltar aktivt i debatten omkring SKU og burde som eier av selskapet fått tilført mer kunnskap om eierstyring. Stjørdal kommune utarbeidet en eierskapsmelding som ble behandlet i kommunestyret i 2008 og rullert i Den burde blitt rullert årlig, men KomRev kan ikke se at det har blitt gjort. Eierne har formulert klare mål og strategier for SKUs virksomhet i vedtektene. Prinsippene for selskapets utbyttepolitikk er også klargjort i vedtektene, der heter det at SKU er ikke kommersielt, og at det er uaktuelt å betale utbytte. De kanskje viktigste årsakene til at SKU ble etablert som et AS var at kommunen ønsket effekt av samspillet med private aktører, og full refusjon av merverdiavgift. Samtidig er det politisk uenighet om dette prosjektet, og det er KomRevs inntrykk at politikerne (eierne) ønsker tett styring av selskapet. Det sistnevnte er ikke alltid forenlig med organisasjonsformen AS, der det er styret som fører det løpende tilsynet med virksomheten. Etter KomRevs mening har Stjørdal kommune vært en aktiv, men utydelig eier av SKU. Det begrunner vi i start- og stoppvedtakene i kommunestyret, som igjen førte til at selskapets ledelse ble handlingslammet i perioder, og dessuten uenighet/uklarhet om hvordan nåværende styreleder skal løse sin rolle som både styreleder og kommunestyremedlem. Kommunestyret har fulgt KS anbefaling om at politisk ledelse bør oppnevnes som kommunens representanter til generalforsamling, og eierutøvelsen speiler kommunestyrets samlede flertallsbeslutning. Konklusjon KomRev Trøndelags gjennomgang viser at kommunen ikke utøver eierskapet i Stjørdal Kulturutvikling AS helt i samsvar med etablerte normer for god eierstyring. Kommunen har til tider fremstått som en utydelig eier av SKU. Det kan blant annet skyldes politisk uenighet og skjørt flertall, og manglende folkevalgtopplæring og eierskapsmelding. Stjørdal Kulturutvikling AS 4

5 Anbefalinger På bakgrunn av funnene i denne eierskapskontrollen, anbefaler KomRev at kommunen: gjennomfører opplæring i eierskap og selskapsledelse til folkevalgte som del av folkevalgtopplæringen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding Anbudsprosessen KomRev har ikke oppdaget noe som tilsier at SKU bør klandres for at det ble nødvendig å avbryte kontrakten med Reinertsen. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag der anskaffelsen ble beskrevet med funksjonskrav, jfr. lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget (og Strukturplanen) er et omfattende dokument som tilsynelatende beskriver anskaffelsen på en utfyllende måte. Prosjekteringen ble utført av profesjonelle aktører. Så langt revisor er i stand til å bedømme, så var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert. Årsaken til at samarbeidet med Reinertsen måtte avbrytes ligger etter KomRevs mening ikke i at grunnlagsdokumentene ikke var gode nok. Stjørdal Kulturutvikling AS 5

6 1 Innledning 1.1 Hjemmel for selskapskontroll I henhold til kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 1 Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. 2 Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det kan også gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper. Forvaltningsrevisjonen kan omfatte systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger Kontrollutvalgets bestilling I utgangspunktet skulle KomRev Trøndelag gjennomføre en forvaltningsrevisjon som skulle følge byggingen av kulturhuset på Stjørdal. Av ulike grunner ble byggestarten utsatt, og kontrollutvalget bestilte da en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av den opprinnelige anbudsprosessen. Bestilling/prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalget 17. februar 2012 i sak 007/12. Bakgrunnen for å se på anbudsprosessen var at Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU) ikke kom til enighet med entreprenøren som hadde blitt tildelt kontrakten for det byggtekniske arbeidet, og den avtalen ble annullert. Kontrollutvalget ønsket å få belyst om årsaken til at det ble nødvendig å avslutte samarbeidet med entreprenøren skyldtes for dårlig spesifisering av prosjektet. 1.3 Problemstillinger 1. Eierstyring: Utøver kommunen eierskapet i SKU i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 2. Anbudsprosessen Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert? 1 Selskapskontroll er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 ( 13-15). 2 Jf. forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd. 3 Jf. forskrift om revisjon 7 første ledd. Stjørdal Kulturutvikling AS 6

7 1.4 Gjennomføring og metode Selskapskontrollen er gjennomført i samsvar med kommunelovens regler om selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Undersøkelsen er utført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001, som sier at revisor må utføre forvaltningsrevisjonen systematisk, og at vurderinger og konklusjoner må bygge på pålitelige og gyldige data som gir et reelt bilde av situasjonen. Rapporten bygger på data innhentet gjennom dokumentanalyse og intervju. Intervju med styreleder (og daglig leder) ble gjennomført , styret har blitt skiftet ut etter den tid. Vi har ikke intervjuet dagens styreleder, da denne rapporten stort sett omhandler hendelser under den forrige styreleders periode. Når vi presenterer styreleders mening er det, med mindre noe annet er presisert, snakk om styreleder per juni 2012, Inge Grøntvedt. Referatene fra intervjuene er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle faktafeil og misforståelser. De innsamlede data vurderes opp mot revisjonskriterier, som er krav og forventninger til virksomheten. I dette prosjektet vurderes data opp mot kriterier hentet fra lovverk og normer for god eierstyring og selskapsledelse. Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet under de enkelte problemstillingene. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å svare på de problemstillinger kontrollutvalget har vedtatt. Som bakgrunn for drøftingene, vil vi innledningsvis kort redegjøre for virksomheten i Stjørdal Kulturutvikling AS. 2 Om selskapet 2.1 Eierforhold Stjørdal Kulturutvikling AS ble stiftet 9. januar Stjørdal kommune er den suverent største eieren med 95,95 % av aksjene. De resterende eierne er Forr-Bo Eiendom AS, Hernes AS, Vennatrø Gruppen AS, Aasen & Five AS og Gjensidige Stjørdal Brannkasse, alle med 0,71 % av aksjene, og Sparebank 1 SMN med 0,5 % av aksjene. 4 Selskapets virksomhet er beskrevet i 3 i vedtektene. Se mer om dette i kapittel Styret Styring og drift innenfor SKU reguleres av aksjelovgivningen. I aksjelovgivningen tillegges styret de fleste driftsmessige beslutningene. Det øverste selskapsorganet (generalforsamlingen) utøver mer overordnede eierfunksjoner. Styret i SKU har 7 medlemmer. Kommunestyret vedtok 21. juni 2012 å be generalforsamlingen i SKU om å utvide antall kommunalt oppnevnte styremedlemmer fra 4 til 5, og i tillegg skal styrelederen nå velges blant de medlemmene som er foreslått av 4 Kilde: Stjørdal Kulturutvikling AS 7

8 kommunestyret. De private aksjonærene fordeler de 2 gjenværende styreplassene. Styret ble delvis skiftet ut i august 2012, kun de to private representantene fortsatte. Styrets myndighet og oppgaver er, i tillegg til i aksjelovgivningen, definert i selskapets vedtekter og styreinstruksen. Styreinstruksen fastsetter retningslinjer for styrets arbeid. Den ble vedtatt første gang av styret , og skal deretter vedtas hvert år. Styret skal hvert år utarbeide en årsplan, og tar sikte på å avholde om lag ett styremøte per måned. I saker hvor daglig leders deltakelse ikke er ønskelig, skal styreleder avklare dette med daglig leder. Styret evaluerte seg selv, styreleder og daglig leder i sak 83/10. Momentene som kom frem under diskusjonen er vedlagt protokollen fra dette styremøte. Daglig leder har en god del kontakt mot styret. Styreleder oppfattes av daglig leder å være tilgjengelig og involvert i kulturhusprosjektet. Daglig leder har lite kontakt mot rådmannen, men mer mot teknisk etat i saker som reguleringsplanarbeider, planlegging av bypark og p- kjeller og infrastruktur generelt. Daglig leder har imidlertid savnet en mer aktiv deltagelse fra etat teknisk drift når det gjelder både kulturhusets tekniske innhold, og de kommunale prosjektene. 2.3 Økonomi Selskapet har ikke erverv som formål, dvs. at det er ikke kommersielt og at det ikke kan betales utbytte. Eventuelt overskudd skal gå til å styrke egenkapitalen og å sikre selskapets drift i samsvar med formålet. Dette er nedfelt i selskapets vedtekter. Oversikt over økonomiske nøkkeltall: Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent 13,9 % 68,0 % 93,3 % Resultatregnskapet består av lønnskostnader til administrasjon og løpende driftskostnader til opprettholdelse av kontor i Torgkvartalet. Eiendelene i balansen består i all hovedsak av bankinnskudd og påløpte kostnader i forbindelse med planlegging av nytt kulturhus. Kostnadene er balanseført med kr ,-, hvorav tomtekostnad utgjør kr ,-, planleggingskostnader (det vesentligste til arkitekt konsulenter) kr ,- inkl mva, og regnskapsposten er redusert med kr ,- som er refundert merverdiavgift. 6 Finansiering av kulturhuset er basert på både egenkapital, lån, tilskudd, gaver og bidrag. I finansieringsplanen er det forutsatt følgende: 5 Kilde: Årsberetning Kilde: Nummerert brev , revisjonsfirmaet Arne Klæth AS. Stjørdal Kulturutvikling AS 8

9 Egenkapital på kr. 70,35 mill., hvorav aksjeinnskudd på kr. 6,35 mill. og samlet tomteverdi kulturhus og hotell på kr. 64 mill. Offentlige tilskudd på ca. kr 48,0 mill., hvorav ca. kr. 8,0 mill. er bekreftet. Samarbeidspartnere på ca. kr 32,7 mill., hvorav ca. kr 4,8 mill. er bekreftet. Salg av kommunal eiendom på ca. kr 49,0 mill., salget er ikke gjennomført. Kirkens andel er beregnet til kr 44,4 mill., denne delen er nå besluttet gjennomført som et særskilt prosjekt, i økonomiplan er det avsatt kr. 65 mill. (inkl. mva.) til kirkeprosjektet.. Refusjon av merverdiavgift på ca. kr 125,0 mill., ekstern konsulent Ernst & Young har anslått at det er muligheter for refusjon av 100 % av merverdiavgiften knyttet til kulturhuset som skal leies av Stjørdal kommune. Lånefinansiering av resterende kapitalbehov. Det fremgår av denne oversikten at deler av finansieringen ennå ikke er på plass (nummerert brev fra selskapets revisor datert 10. mai 2012). SKUs revisor skriver i nummerert brev : Vi vil i den anledning be styret rette oppmerksomheten på sitt ansvar, herunder ansvar for gjennomføringen av byggeprosjektet og finansieringen. Vi er kjent med at det politiske flertall som er grunnlaget for byggingen av kulturhuset er skjørt, med en politisk overvekt med 1 stemme i kommunestyret for bygging av kulturhuset. Etter vår mening kan dette være en utfordring for styret i Stjørdal Kulturutvikling AS, med hensyn til gjennomføring og finansiering av byggeprosjektet. Vi har sett på grunnlagene for kostnadsoverslaget og de beregninger som er forelagt oss. Vi har ikke tilstrekkelig kompetanse eller god nok bakgrunn til å vurdere kvaliteten i det materialet som er forelagt oss, men ser at dette er gjenstand for grundig intern gjennomgang og ekstern kvalitetssikring av FAVEO. I forbindelse med at finansieringen av kulturhuset fortsatt har mangler, ber vi ledelsen og styret sørge for at grunnlaget eller planen for finansiering er kvalitetssikret på en slik måte at kulturhuset blir fullfinansiert. 2.4 Juridiske og avtalemessige forhold SKU må følge reglene i offentlighetsloven, jfr. offl. 2. Styreleder sier også at det praktiseres meroffentlighet i saker som ikke er til skade for selskapet. Selskapets formål er planlegging og bygging av kulturhus som i hovedsak blir finansiert av offentlige midler. SKU må derfor forholde seg til lov om offentlige anskaffelser, siden 2 sier at loven gjelder for bygge- og anleggskontrakter dersom det offentlige yter tilskudd på mer enn 50 % av kontraktens verdi. Revisor velges i generalforsamling, SKU revideres av revisjonsfirmaet Arne Klæth AS. Stjørdal Kulturutvikling AS 9

10 3 Eierskap 3.1 Problemstilling Utøver kommunen eierskapet i Stjørdal Kulturutvikling AS i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 3.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er hentet fra KS anbefalinger om god eierstyring og selskapsledelse av kommunalt eide selskaper. 1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. 2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter gjennom utarbeidelsen av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. 3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og vedtekter Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. For selskaper som opererer innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet gjennom vedtektene. Formålsangivelsen i vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 4. Vurderinger og valg av selskapsform Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Selskapsformen er viktig i forhold til mulighet og ønske om politisk styring og kontroll. 5. Sammensetning og funksjon til eierorgan For aksjeselskap anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede flertallsbeslutning. I tillegg til disse anbefalingene er naturligvis de rammene som ligger fast i aksjelovgivningen en del av forutsetningene for god eierstyring. Dette henger spesielt sammen med punkt 4, valg av selskapsform. Kommunen må rette seg inn etter den særlovgivningen som finnes for den valgte selskapsformen. Stjørdal Kulturutvikling AS 10

11 3.3 Data Eierskapsmodell Ordføreren trekker fram flere grunner til at aksjeselskap ble valgt som selskapsform. Denne selskapsformen skulle gi; god styring og kostnadseffektiv gjennomføring full effekt av samspillet mellom kommunen og private aktører med relevant kompetanse full refusjon av merverdiavgift for byggeprosjektet offentlige tilskudd og spillemidler gunstig finansiering gjennom en lav rente på grunn av kommunal garanti for låneopptaket I aksjeselskap er det generalforsamlingen som utøver den øverste myndighet i selskapet. Tidligere representerte ordføreren kommunen i generalforsamling i deleide selskaper, herunder SKU. I selskaper der kommunen er eneeier representerte formannskapet kommunen. Fra og med skal formannskapet være kommunens eierrepresentanter i selskaper der kommunen eier over 90 %. Dermed er det formannskapet som nå møter på vegne av kommunen i generalforsamlingen i SKU (se sak 53/12 i kommunestyret). I generalforsamlingen handler formannskapet på bakgrunn av vedtak fattet i kommunestyret, formannskapet har dermed et bundet mandat. Valget av aksjeselskap som selskapsform har noen følger for den politiske styringen og kontrollen av selskapet. Styringen av SKU er underlagt aksjelovgivningen, og må følge selskapsorganene. Den logiske prosedyren for avklaring og iverksetting av kommunens syn i vesentlige SKUsaker vil i henhold til dagens modell være følgende: 1. Rådmannen utreder saker (eventuelt på grunnlag av innspill/informasjon fra SKU), og avgir innstilling til kommunestyret. 2. Kommunestyret drøfter saker og fatter vedtak på vegne av Stjørdal kommune (med alminnelig/simpelt flertall av avgitte stemmer). 3. Eierrepresentantene (formannskapet fom , ordfører før dette) representerer kommunestyrets flertallssyn i generalforsamlingen for SKU. 4. Generalforsamlingen i SKU har myndighet til å vedta vedtekter samt til å velge styremedlemmer og føre tilsyn med styret. Generalforsamlingen utøver den øverste myndighet i selskapet, og har en generell instruksjonsmyndighet overfor styret. 5. Styret i SKU har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og fører tilsyn med den daglige ledelsen. 6. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt Se figur under. I utgangspunktet følger informasjonsflyten som går den motsatte veien også de samme linjene og selskapsorganene. Det er imidlertid ikke noe i veien for at selskapet, dvs. styreleder eller daglig leder, kan komme og informere kommunestyret direkte. Stjørdal Kulturutvikling AS 11

12 Kilde: Kommunalt eierskap, Vibeke Resch-Knudsen Eierstrategi Vi skiller mellom eierstrategi som er forventninger fra eierne til selskapets forvaltning av tjenesteområdet, og eierstyring som handler om hvordan kommunen selv forvalter og styrer selskapet. Retningslinjer og mandat for selskapet ble vedtatt i kommunestyresak 79/08. Skisseprosjekt, kostnadsramme og finansiering ble vedtatt i kommunestyresak 98/10. Vedtektene for SKU ble sist endret på ekstraordinær generalforsamling I vedtektene er selskapets virksomhet beskrevet, og selskapets formål og prinsipper for drift er angitt i 3. Selskapet skal lage og fremme plan for et regionalt kulturhus i samsvar med reguleringsplan, kommunedelplan og kommunestyrets føringer. Selskapet skal også bygge og eie kulturhuset og det som naturlig følger med slik virksomhet. Bygget skal deretter leies ut på langtidskontrakt til Stjørdal kommune og andre virksomheter innenfor kultur- og næringsliv. Selskapet kan også utvikle relevante tilbud innenfor kultur- og næringsutvikling i Stjørdal. I vedtektene er det også nedfelt at formålet er ikke kommersielt, og at det derfor ikke betales utbytte. Stjørdal Kulturutvikling AS 12

13 Ordføreren sier at kommunestyret drøfter strategien for sitt eierskap hvert år, men at den ikke blir nedfelt skriftlig Eierstyring Det er kommunestyret som gjennom sine flertallsvedtak formelt definerer kommunens eiervilje i forhold til SKU. Beslutninger som angår vesentlige sider av kommunens eierskap i SKU må derfor vedtas innenfor organer i kommunen, i henhold til kommunelovens beslutningsregler. Deretter må kommunens vilje iverksettes gjennom rollen som aksjonær i SKU, i henhold til aksjelovens regler (se kapittel 3.3.1). Det gjennomføres ikke folkevalgtopplæring knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet i Stjørdal kommune. På spørsmål om eierrepresentantenes kunnskap om eierstyring trekker ordføreren fram sin erfaring, både som ordfører og fra privat sektor. Stjørdal kommune utarbeidet en eierskapsmelding som ble behandlet i kommunestyret i sak 120/08 den , og senere rullert i sak 75/10 den Vedtakene sier at eierskapsmeldingen skal rulleres årlig. Revisor har ikke funnet at eierskapsmeldingen har blitt behandlet av kommunestyret i 2011 eller Aktiv eier Ordfører anslår at formannskapet får orienteringer fra selskapets ledelse 3-4 ganger i året. Både styreleder og daglig leder i SKU oppfatter kommunen som en aktiv eier som har vært engasjert helt fra starten av. Etat Oppvekst og kultur i Stjørdal kommune representerer brukersiden i denne sammenhengen. Jomar Ertsgård var ansatt i denne etaten, og ble ansatt som første daglige leder i SKU. Han var ansvarlig for utarbeidelse av beskrivelse av funksjonsinnhold og romprogram som utgjorde grunnlaget for kulturhusprosjektet (jfr. Kultursatsing i Stjørdal ). I dette arbeidet bidro alle berørte enheter i Etat Oppvekst og kultur i tillegg til relevante brukergrupper fra kulturinstitusjoner, lag og foreninger. I det videre arbeidet med funksjonsbeskrivelsen før arkitektkonkurransen, har de samme enhetene og brukergruppene vært sentrale bidragsytere/premissgivere. Involvering av brukerne, også Stjørdal Kirkelige Fellesråd, har fortsatt også ved justering av vinnerprosjektets planløsninger. Brukersamarbeidet vurderes dermed av styreleder å ha vært veldig godt. Den første daglige lederen iverksatte konkurranse om prosjektledelse. Etter engasjement av prosjektledelsen (Faveo) ble arkitektkonkurranse gjennomført. Vinnerutkastet ble kåret i mai Prosjektet hadde nå kommet til utbyggerfasen, som krevde en annen type ledelse. Arne Fridthjof Venæs, som var ansatt i Etat teknisk drift, enhet eiendom, ble høsten 2010 engasjert som ny daglig leder i SKU. Dette skjedde etter en løpende dialog med rådmannen, etatsjef teknisk drift og ordføreren. Ny daglig leder oppfattet det slik at kommunen ønsket å ivareta en form for kontroll over byggherrerollen, i og med at de ga fra seg ressurser fra enhet eiendom til kulturhusprosjektet. Anbudskonkurransen ble iverksatt etter godkjennelse av skisseprosjektet, den Styreleder og daglig leder mener at et eksempel på aktiv eierstyring er da styret i SKU anbefalte ny anbudsrunde samt en reduksjon på 1000m², eventuelt pris på hele prosjektet på Stjørdal Kulturutvikling AS 13

14 nytt. Da fikk de beskjed fra administrasjon og ordfører om å be om pristilbud på full pakke + opsjon på et prosjekt redusert med 1000m². Det har dessuten vært en løpende diskusjon mellom ordfører og styreleder om hvem som burde være med i styret. SKU forsøker å være løsningsorientert og ser ikke noen prinsipielle utfordringer med å ha kommunen som sin største eier. Daglig leder og styreleder opplever at det var tett dialog og hyppige møter mellom SKU og både administrativ og politisk ledelse i kommunen i hele perioden fra stiftelse av selskapet og frem til i dag. Tydelig eier Retningslinjer og mandat for selskapet ble vedtatt i 2008, SKU ble stiftet i 2009 og finansieringen ble vedtatt i Styreleder og daglig leder sa i intervju med KomRev i juni 2012 at de følte seg handlingslammet pga politiske signaler om å ikke pådra selskapet flere kostnader. Løsningen ble å avvente videre handling til organisasjonsformen ble vurdert på nytt i kommunestyret. Den vedtok kommunestyret å videreføre SKU som et aksjeselskap, og å fortsette arbeidet med å realisere planene om et regionalt kulturhus. Samtidig ble det presisert at selskapet har fullt ansvar for sitt oppdrag, og at kommunen utøver sitt eierskap gjennom generalforsamlingen. SKUs arbeid ble den stoppet nok en gang i forbindelse med kommunestyrets strategidebatt for økonomiplan Ordlyden i vedtaket var: Pga den økonomiske situasjonen og de store konsekvensene for andre tiltak og sektorer, må kostnader og prinsipper rundt kulturhusprosjektet vurderes på nytt. SKU stopper videre fremdrift og avventer en slik behandling i kommunestyret. Representanten som fremmet forslaget sa fra kommunestyrets talerstol at dette ikke skulle forstås som et nei til realiseringen av kulturhuset, men at SKU måtte få ned kostnadene. I etterkant ble vedtaket kritisert av både ordfører og ny styreleder i SKU i media. Det var stor uenighet mellom opposisjonen (som foreslo vedtaket) og posisjonen i kommunestyret om hva vedtaket innebar for SKU. Den ene siden mente at vedtaket måtte medføre en faktisk og umiddelbar stopp i SKUs arbeid, mens den andre siden mente at vedtaket måtte tolkes kun som et innspill i strategidebatten, og at et slikt vedtak uansett måtte iverksettes gjennom generalforsamlingen før det fikk noen faktisk betydning for SKU. 7 Den nye styrelederen ble samtidig kritisert for hvordan han løste sin rolle som både styreleder i SKU og kommunestyremedlem. Han svarte i Adresseavisen : Jeg må få klarere retningslinjer fra de som har valgt meg som styreleder om dette er et problem. Rådmannen hadde et møte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å få avklart hva som lå i vedtaket. De konkluderte med at vedtaket var gyldig, men at kommunestyret ikke kan instruere SKU direkte, det må generalforsamlingen gjøre. I det neste kommunestyremøtet i Stjørdal, den , ble det siste stoppvedtaket opphevet. Det ble videre presisert at kommunestyret legger sitt eget vedtak fra til grunn for utøvelsen av eierskapet i SKU, det vil si gjennom at formannskapet møter i generalforsamling. 7 Adresseavisen og Stjørdalens Blad Stjørdal Kulturutvikling AS 14

15 3.4 Vurdering Når kommuner benytter utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Opplæring og informasjon Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i de roller man innehar som både folkevalgt og medlem av en generalforsamling, og eventuelt styremedlem. De folkevalgte må ha en bevissthet om roller, styringslinjer og ansvarsfordeling. KomRevs gjennomgang viser at kommunen ikke har gjennomført opplæring i eierskap og selskapsledelse som del av folkevalgtopplæringen. Ordfører har riktignok en god del erfaring, men hele kommunestyret deltar aktivt i debatten omkring SKU og burde som eier av selskapet fått tilført mer kunnskap om eierstyring. Eierskapsmelding En eierskapsmelding skal uttrykke hvordan kommunen ønsker å fremstå som eier, og være et politisk og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskapene kommunen deltar i. Den bør gi en enkel oversikt over selskapene kommunen deltar i, gjennom å synliggjøre viktig informasjon om selskapene, inkludert formålet med selskapet og kommunens eierstrategier for selskapet. I tillegg til å gi en oversikt over kommunens samlede selskapsportefølje, vil en eiermelding kunne gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i styringsmulighetene som ligger i de ulike roller i forhold til eierstyring og gjennom dette bidra til mer åpenhet rundt kommunens samlede virksomhet og kommunen som selskapseier. 8 Stjørdal kommune utarbeidet en eierskapsmelding som ble behandlet i kommunestyret i 2008 og rullert i Den burde ifølge KS-anbefaling nr 2 blitt rullert årlig, men KomRev kan ikke se at det har blitt gjort. Den debatten angående eierskapsstrategi som kommunestyret ifølge ordføreren gjennomfører årlig, kunne dannet grunnlaget for (revideringen av) eierskapsmeldingen. Selskapsstrategi Ifølge KS-anbefaling nr 3 er en grunnleggende forutsetning for strategisk drift av selskapet en klar og presis eierstrategi hvor eiers forventninger til selskapet formuleres. Eierne har formulert klare mål og strategier for SKUs virksomhet i vedtektene. Prinsippene for selskapets utbyttepolitikk er også klargjort i vedtektene, der heter det at SKU er ikke kommersielt, og at det er uaktuelt å betale utbytte. Valg av selskapsform Aksjeselskap som forvalter områder med stort politisk fokus, må være innstilt på at eierne (politikerne) ønsker en løpende dialog. Det betyr IKKE at kommunestyret er fritatt fra å følge aksjelovgivningens rammer i sin formelle styring/forvaltning av selskapet. Kommunestyret kan ikke direkte instruere styret i selskapet eller daglig leder, men må gå veien gjennom eierorganet som er generalforsamlingen. Det oppstår således et brudd i forhold til styringslogikken som ellers gjelder i en kommune, og kommuner kan få utfordringer i forhold 8 Kommunalt eierskap s. 163, Stjørdal Kulturutvikling AS 15

16 til styring når de etablerer selskaper. 9 Dette er også en del av begrunnelsen for at kommunestyret bør vedta rammer for hvordan eierstyringen skal utøves (eiermeldingen), og for at folkevalgte bør få opplæring i eierstyring av utskilt virksomhet. De kanskje viktigste årsakene til at SKU ble etablert som et AS var at kommunen ønsket effekt av samspillet med private aktører, og full refusjon av merverdiavgift. Samtidig er det politisk uenighet om dette prosjektet, og det er KomRevs inntrykk at politikerne (eierne) ønsker tett styring av selskapet. Det sistnevnte er ikke nødvendigvis forenlig med organisasjonsformen AS, der det er styret som fører det løpende tilsynet med virksomheten. Etter KomRevs mening har Stjørdal kommune vært en aktiv, men utydelig eier av SKU. Det begrunner vi i start- og stoppvedtakene i kommunestyret, som igjen førte til at selskapets ledelse ble handlingslammet i perioder, og dessuten uenighet/uklarhet om hvordan nåværende styreleder skal løse sin rolle som både styreleder og kommunestyremedlem. Eierorgan I KS-anbefaling nr 7 anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som aksjeselskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede flertallsbeslutning. KomRev Trøndelag har vært i kontakt med KS for å avklare hva som ligger i begrepet politisk ledelse. De påpeker at hovedpoenget med denne anbefalingen er at den eller de som møter i generalforsamling handler i tråd med kommunestyrets vilje. Det er vanligvis ordfører som møter i generalforsamling, men det kan også være noen andre, det viktigste er at de møter med et bundet mandat. Kommunestyret i Stjørdal har oppnevnt formannskapet som sine eierrepresentanter, og formannskapet har et bundet mandat når de møter i generalforsamling. Så lenge formannskapet handler i tråd med sitt mandat vil eierutøvelsen speile kommunestyrets samlede flertallsbeslutning. Derfor konkluderer vi med at kommunestyret har fulgt KSanbefalingen. Før var det ordføreren som var kommunens eierrepresentant, dette ble forandret på bakgrunn av et ønske om større informasjonsflyt fra selskapet til politikerne. 3.5 Konklusjon og anbefalinger KomRev Trøndelags gjennomgang viser at kommunen ikke utøver eierskapet i Stjørdal Kulturutvikling AS helt i samsvar med etablerte normer for god eierstyring. Kommunen har til tider fremstått som en utydelig eier av SKU. Det kan blant annet skyldes politisk uenighet og skjørt flertall, og manglende folkevalgtopplæring og eierskapsmelding. Anbefalinger På bakgrunn av funnene i denne eierskapskontrollen, anbefaler KomRev at kommunen: gjennomfører opplæring i eierskap og selskapsledelse til folkevalgte som del av folkevalgtopplæringen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding 9 Kommunalt eierskap s. 120, Stjørdal Kulturutvikling AS 16

17 4 Anbudsprosessen 4.1 Problemstilling Stjørdal Kulturutvikling AS hadde etter gjennomført anbudsprosess inngått kontrakt med en entreprenør, innenfor prosjektets kostnadsramme. Ved detaljprosjektering viste det seg at prosjektet ble dyrere enn forutsatt, partene ble ikke enig om den endelige prisen, og avtalen med entreprenøren ble annullert. Dermed måtte det gjennomføres en ny anbudsprosess. Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon som belyser hvorvidt årsaken til at det ble nødvendig å avslutte samarbeidet med entreprenøren kunne være for dårlig spesifisering av prosjektet. Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert? 4.2 Revisjonskriterier Vi har hentet revisjonskriterier fra forskrift om offentlige anskaffelser 17-1 og Oppdragsgiver skal utarbeide et konkurransegrunnlag. Der skal det beskrives hvilken ytelse som skal anskaffes. 2. Anskaffelsen bør spesifiseres med en behovsspesifikasjon eller angivelse av funksjonskrav. 4.3 Data Kronologisk oversikt over de viktigste hendelsene i anbudsprosessen knyttet til byggtekniske arbeider: Stjørdal Kulturutvikling AS 17

18 Nov nov. Jan.-11 Skisseprosjekt vedtatt, med kostnadsramme 571 mill inkl. prisstigning Anbudsgrunnlag sendes ut Justert anbudsfrist. Anbud på byggteknisk: Reinertsen, Teknobygg, Hent, Skanska Evalueringsperiode Medio mars Ultimo mars Valg av entreprenører (styret): Reinertsen, Vintervoll, Oras, Istad og Fotophono Oppstartsmøte Samhandlingsperiode mai Ultimo juni 16. aug. 5. sept. 11. sept. 19. sept. Lånegaranti 4 kontrakter klar. Reinertsen kom ikke med endelig pris Utskifting av prosjektleder Reinertsen Kostnadsestimat fra Reinertsen Juridisk vurdering av mulighetene for: 1. avbestilling 2. erstatning Avbestilling av Reinertsen og oppgjør i henhold til kontrakt SKU engasjerte Faveo Prosjektledelse AS til å forestå prosjektledelsen. Det var Faveo som i samarbeid med daglig leder i SKU gjennomførte anbudsprosessen, med daglig leder som overordna ansvarlig, og Faveos rådgivere som spesialister på enkeltområder. Konkurranseformen som ble brukt var åpen anbudskonkurranse (uten forhandlinger) om delte totalentrepriser i samhandling. Det ble etterspurt priser på bygningsmessige arbeider, og tekniske entrepriser for rør-, ventilasjon-, og elektrotekniske anlegg, samt sceneteknikk. Dvs. til sammen 5 entrepriser. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag i tillegg til skisseprosjektet. Alle forespørsler inneholdt funksjonsbeskrivelser som skulle sikre grunnleggende kvaliteter. Det var gjort så detaljert som mulig på tidspunktet. Dokumentet ble lagt ved som vedlegg til politisk sak om skisseprosjekt (november 2010). Strukturplanen var en vesentlig del av konkurransegrunnlaget. Den beskriver i hovedsak hva slags kvalitetsnivå som er ønsket, og i forhold til forskrift om offentlige anskaffelser er anskaffelsen angitt med funksjonskrav. Prosjekteringsgruppa som står bak strukturplanen bestod av; Faveo Prosjektledelse, arkitektene Reiulf Ramstad, Lusparken og JST Arkitekter, Stjørdal Kulturutvikling AS 18

19 Landskapsarkitekt var Schønerr Norge, Rambøll AS var rådgivende ingeniør for bygg, elektro, VVS og akustikk og SWECO og COWI har deltatt blant annet innen brannrådgivning. I tillegg var det utarbeidet plantegninger, snitt og lignende grunnleggende dokumenter. På bakgrunn av disse ble det laget en mengdebeskrivelse på egne regneark, hvor entreprenørene skulle fylle inn sine enhetspriser. Eventuelle mangler som byggherren hadde oversett (i grunnlaget beskrevet som uspesifiserte mengder ), ble entreprenørene bedt om å ta inn i sitt tilbud, dette etter mal fra Helsebyggmodellen. Regionalt kulturhus er et svært krevende prosjekt, og metoden kalt Helsebyggmodellen er benyttet med godt resultet på komplekse prosjekter tidligere av Faveo. I tillegg til profesjonell innleid prosjektledelse, benyttet SKU juridisk kompetanse med erfaring fra tilsvarende prosjekter for å kvalitetssikre prosesser og dokumenter i arbeidet. Det var 4 tilbydere som leverte tilbud på de bygningsmessige arbeidene; Reinertsen, Teknobygg, HENT og Skanska. Evalueringsrapporten (utarbeidet av Faveo, med bistand fra arkitekt og rådgivere) viste at byggentreprisen var i tråd med rammene, og at det ikke var faglig grunnlag for å foreta noen revurdering. Det var ifølge styreleder og daglig leder heller ikke grunn til å tro at det var andre uklarheter i forhold til entreprenørene. Avviket mellom laveste og høyeste anbud var ikke unormalt stort (ca 20 mill). Reinertsen hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og ble valgt. På de tekniske entreprisene ble Vintervoll, Oras, Istad og Fotophono valgt. Oppstartsseminar ble gjennomført i mars 2011, der ble metodikken beskrevet i forhold til alle entreprenørene og samhandlingsperioden startet. I en samhandlingsperiode skal prosjektet detaljeres, noe som kan medføre endringer som det må tas høyde for. Samhandlingsperiode 1 skulle bli ferdig i mai Endelig pris på prosjektet skulle da være klar. SKU fikk tilbakemelding om at dette var greit fra alle entreprenørene med unntak av Reinertsen, som etter hvert ba om mer tid. Kommunikasjonen mellom SKU og Reinertsen kom ikke i gang før ut i juni. I mellomtiden (25. mai) ble sak om finansiering behandlet i kommunestyret. Daglig leder i SKU er av den oppfatning at dersom Reinertsen allerede i denne perioden visste at deres pris ville bli høyere enn forespeilet, burde de ha gitt beskjed om det. Det ble ikke gjort. Det er ifølge SKU ikke brakt på det rene hvorfor Reinertsen var avventende med sine beregninger, men Reinertsen hevder at det var svakheter med tilbudsgrunnlaget. SKU mener at det ikke var noen indikasjoner på at konkurransegrunnlaget var for upresist. Diskusjonen dreide seg hovedsakelig om dette med uspesifiserte mengder i kontrakten. Reinertsen ville kun gi fra seg et uforpliktende kostnadsestimat. Dette kunne ifølge daglig leder i SKU blitt oppfattet som en forhandlingssituasjon om en ny pris, og fått de andre tilbyderne til å reagere i forhold til konkurranseformen (som var åpen anbudskonkurranse uten forhandlinger). SKU opplevde press om byggestart sommer 2011 fra Reinertsen på grunn av at firmaet ønsket å bestille varer (spunt) og begynne graving. Men da SKU ikke ville påta seg ansvar for annet enn avbestillingskostnadene ble ikke dette gjennomført. Stjørdal Kulturutvikling AS 19

20 Etter ønske fra SKU ble prosjektlederen hos Reinertsen skiftet ut i august. Dette var uproblematisk for Reinertsen. I august/september kommuniserte SKU og Reinertsen med mål om å etablere en felles forståelse av kostnadsbildet. SKU mente det var vanskelig å forholde seg til innholdet i Reinertsens utregninger, og Reinertsen mente det var usikkerhet knyttet til prosjektgrunnlaget. I september engasjerte SKU advokatfirmaet Haavind til å svare på følgende spørsmål: Kan Reinertsen kreve endring av kontraktsprisen? Hvilke muligheter har vi for å avbestille kontrakten med Reinertsen? Har vi grunnlag for å kreve erstatning fra Reinertsen? SKUs advokat bemerker at kontrakten har et vanskelig prisformat, idet den forutsetter at partene kommer til enighet om kontraktssummene P1 og P2 etter kontraktsinngåelse. Samtidig er det ikke lett å tenke seg en effektiv mekanisme som kan løse denne uenigheten. Dessuten er kontraktssummen P0 bygd opp av hovedposter angitt av byggherren og priset av Reinertsen. Det forutsettes ifølge advokaten at disse hovedpostene beskriver hele kontraktsarbeidet, og at detaljering ikke skal føre til korreksjon av summen. Prinsippene for P0, P1 og P2 beskrives i konkurransegrunnlaget. Noe forenklet kan vi si at P0 er kontraktssummen etter forespørsel, da har byggherren mengderisikoen og noe prisrisiko. P1 er kontraktssummen etter første samhandlingsperiode, da har entreprenøren mengderisikoen og byggherren har fortsatt noe risiko. P2 er kontraktssummen etter andre samhandlingsperiode, da har entreprenøren all risiko. Det konkluderes av SKUs advokat med at Reinertsen i sitt kostnadsestimat kommer med noen tillegg i kontraktsprisen, som det ikke er anledning til å kreve. Videre mener advokaten at det kan bli vanskelig å kreve erstatning fra Reinertsen, men at SKU kan avbestille kontrakten og forholde seg til den avregningen som fremgår av avbestillingsbestemmelsene. Den 19. september 2011 avbrytes kontrakten med Reinertsen, og entreprenør betales for utført arbeid. 4.4 Vurdering KomRev har ikke oppdaget noe som tilsier at SKU bør klandres for at det ble nødvendig å avbryte kontrakten med Reinertsen. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag der anskaffelsen ble beskrevet med funksjonskrav, jfr. lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget (og Strukturplanen) er et omfattende dokument som tilsynelatende beskriver anskaffelsen på en utfyllende måte. Prosjekteringen ble utført av profesjonelle aktører. 4.5 Konklusjon Så langt revisor er i stand til å bedømme, så var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert. Årsaken til at samarbeidet med Reinertsen måtte avbrytes ligger etter KomRevs mening ikke i at grunnlagsdokumentene ikke var gode nok. Stjørdal Kulturutvikling AS 20

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS NAMSSKOGAN KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namsskogan kommune i perioden oktober

Detaljer

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS

SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KUNNSKAPSHAGE AS SNÅSA KOMMUNE SEPTEMBER 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Snåsa kommune i perioden januar

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING RØYRVIK KOMMUNE 16.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Røyrvik kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 ::

Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS. Skien kommune 2016 :: Buskerud, Telemark og Vestfold investeringsfond AS Skien kommune 2016 :: 406 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...3 1.2 Metode...3 1.3 Kriterier...3

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FIDES AS MERÅKER KOMMUNE NOVEMBER 2015 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE 21.03.2017 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Vefsn kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Selskapsskontroll Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Rapport Mars 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEKA KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst én

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13.

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 1. oktober 2014 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Jan 2009 Feb 2011 2012/2013 www.stjordalkulturutvikling.no Historikk 1994: Utredning av et større kulturhusanlegg som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/16 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/16 Referatsaker NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.02.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Røyrvik kommune Kontrollutvalget

Røyrvik kommune Kontrollutvalget Røyrvik kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte den 23. januar 2012, sak 003/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Lierne kommune Kontrollutvalget

Lierne kommune Kontrollutvalget Lierne kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandlet av kontrollutvalget den 27. februar 2014, sak 006/14 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Grong kommune Kontrollutvalget

Grong kommune Kontrollutvalget Grong kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 Behandlet i kontrollutvalget den 08.februar 2016 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. september 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen) Våler kommune Kommunal og regionaldepartementet Dato: 15.09.2011 Vår ref: 11/1239-2 Deres ref: Saksbeh. tlf: Per Olav Lund Høyringssvar til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen)

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Namsskogan kommune Kontrollutvalget

Namsskogan kommune Kontrollutvalget Namsskogan kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 11.01.2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer