Stjørdal Kulturutvikling AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjørdal Kulturutvikling AS"

Transkript

1 Stjørdal Kulturutvikling AS Selskapskontroll Stjørdal kommune 2013

2 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mars 2012 til februar 2013 gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal Kulturutvikling AS. Selskapskontrollen er bestilt som et tillegg til en forvaltningsrevisjon som følger kulturhusprosjektet, og prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalget 17. februar Vår kontaktperson i Stjørdal Kulturutvikling AS har vært Arne Fridthjof Venæs. Vi takker for et positivt samarbeid. Levanger, Sissel Mikalsen /s/ Oppdragsansvarlig revisor Vegard Wist Prosjektleder Stjørdal Kulturutvikling AS 2

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Hjemmel for selskapskontroll Kontrollutvalgets bestilling Problemstillinger Gjennomføring og metode Om selskapet Eierforhold Styret Økonomi Juridiske og avtalemessige forhold Eierskap Problemstilling Revisjonskriterier Data Eierskapsmodell Eierstrategi Eierstyring Vurdering Konklusjon og anbefalinger Anbudsprosessen Problemstilling Revisjonskriterier Data Vurdering Konklusjon Høring Referanseliste Vedlegg 1. Vedtekter for Stjørdal Kulturutvikling AS 2. Styreinstruks for Stjørdal Kulturutvikling AS 3. Høringssvar fra styreledere og daglig leder i Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS 3

4 Sammendrag KomRev Trøndelag IKS har gjennomført selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU). Selskapskontrollen omhandler eierstyring og forvaltningsrevisjonen omhandler anbudsprosessen. Følgende problemstillinger er undersøkt: 1. Eierstyring: Utøver kommunen eierskapet i SKU i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 2. Anbudsprosessen: Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert? Eierstyring Vurdering KomRevs gjennomgang viser at kommunen ikke har gjennomført opplæring i eierskap og selskapsledelse som del av folkevalgtopplæringen. Ordfører har riktignok en god del erfaring, men hele kommunestyret deltar aktivt i debatten omkring SKU og burde som eier av selskapet fått tilført mer kunnskap om eierstyring. Stjørdal kommune utarbeidet en eierskapsmelding som ble behandlet i kommunestyret i 2008 og rullert i Den burde blitt rullert årlig, men KomRev kan ikke se at det har blitt gjort. Eierne har formulert klare mål og strategier for SKUs virksomhet i vedtektene. Prinsippene for selskapets utbyttepolitikk er også klargjort i vedtektene, der heter det at SKU er ikke kommersielt, og at det er uaktuelt å betale utbytte. De kanskje viktigste årsakene til at SKU ble etablert som et AS var at kommunen ønsket effekt av samspillet med private aktører, og full refusjon av merverdiavgift. Samtidig er det politisk uenighet om dette prosjektet, og det er KomRevs inntrykk at politikerne (eierne) ønsker tett styring av selskapet. Det sistnevnte er ikke alltid forenlig med organisasjonsformen AS, der det er styret som fører det løpende tilsynet med virksomheten. Etter KomRevs mening har Stjørdal kommune vært en aktiv, men utydelig eier av SKU. Det begrunner vi i start- og stoppvedtakene i kommunestyret, som igjen førte til at selskapets ledelse ble handlingslammet i perioder, og dessuten uenighet/uklarhet om hvordan nåværende styreleder skal løse sin rolle som både styreleder og kommunestyremedlem. Kommunestyret har fulgt KS anbefaling om at politisk ledelse bør oppnevnes som kommunens representanter til generalforsamling, og eierutøvelsen speiler kommunestyrets samlede flertallsbeslutning. Konklusjon KomRev Trøndelags gjennomgang viser at kommunen ikke utøver eierskapet i Stjørdal Kulturutvikling AS helt i samsvar med etablerte normer for god eierstyring. Kommunen har til tider fremstått som en utydelig eier av SKU. Det kan blant annet skyldes politisk uenighet og skjørt flertall, og manglende folkevalgtopplæring og eierskapsmelding. Stjørdal Kulturutvikling AS 4

5 Anbefalinger På bakgrunn av funnene i denne eierskapskontrollen, anbefaler KomRev at kommunen: gjennomfører opplæring i eierskap og selskapsledelse til folkevalgte som del av folkevalgtopplæringen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding Anbudsprosessen KomRev har ikke oppdaget noe som tilsier at SKU bør klandres for at det ble nødvendig å avbryte kontrakten med Reinertsen. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag der anskaffelsen ble beskrevet med funksjonskrav, jfr. lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransegrunnlaget (og Strukturplanen) er et omfattende dokument som tilsynelatende beskriver anskaffelsen på en utfyllende måte. Prosjekteringen ble utført av profesjonelle aktører. Så langt revisor er i stand til å bedømme, så var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert. Årsaken til at samarbeidet med Reinertsen måtte avbrytes ligger etter KomRevs mening ikke i at grunnlagsdokumentene ikke var gode nok. Stjørdal Kulturutvikling AS 5

6 1 Innledning 1.1 Hjemmel for selskapskontroll I henhold til kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 1 Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. 2 Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det kan også gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper. Forvaltningsrevisjonen kan omfatte systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger Kontrollutvalgets bestilling I utgangspunktet skulle KomRev Trøndelag gjennomføre en forvaltningsrevisjon som skulle følge byggingen av kulturhuset på Stjørdal. Av ulike grunner ble byggestarten utsatt, og kontrollutvalget bestilte da en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av den opprinnelige anbudsprosessen. Bestilling/prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalget 17. februar 2012 i sak 007/12. Bakgrunnen for å se på anbudsprosessen var at Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU) ikke kom til enighet med entreprenøren som hadde blitt tildelt kontrakten for det byggtekniske arbeidet, og den avtalen ble annullert. Kontrollutvalget ønsket å få belyst om årsaken til at det ble nødvendig å avslutte samarbeidet med entreprenøren skyldtes for dårlig spesifisering av prosjektet. 1.3 Problemstillinger 1. Eierstyring: Utøver kommunen eierskapet i SKU i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 2. Anbudsprosessen Var anbudsgrunnlaget knyttet til de bygningsmessige arbeidene tilstrekkelig spesifisert? 1 Selskapskontroll er nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 ( 13-15). 2 Jf. forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd. 3 Jf. forskrift om revisjon 7 første ledd. Stjørdal Kulturutvikling AS 6

7 1.4 Gjennomføring og metode Selskapskontrollen er gjennomført i samsvar med kommunelovens regler om selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Undersøkelsen er utført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001, som sier at revisor må utføre forvaltningsrevisjonen systematisk, og at vurderinger og konklusjoner må bygge på pålitelige og gyldige data som gir et reelt bilde av situasjonen. Rapporten bygger på data innhentet gjennom dokumentanalyse og intervju. Intervju med styreleder (og daglig leder) ble gjennomført , styret har blitt skiftet ut etter den tid. Vi har ikke intervjuet dagens styreleder, da denne rapporten stort sett omhandler hendelser under den forrige styreleders periode. Når vi presenterer styreleders mening er det, med mindre noe annet er presisert, snakk om styreleder per juni 2012, Inge Grøntvedt. Referatene fra intervjuene er verifisert av informantene i etterkant for å rette opp eventuelle faktafeil og misforståelser. De innsamlede data vurderes opp mot revisjonskriterier, som er krav og forventninger til virksomheten. I dette prosjektet vurderes data opp mot kriterier hentet fra lovverk og normer for god eierstyring og selskapsledelse. Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet under de enkelte problemstillingene. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å svare på de problemstillinger kontrollutvalget har vedtatt. Som bakgrunn for drøftingene, vil vi innledningsvis kort redegjøre for virksomheten i Stjørdal Kulturutvikling AS. 2 Om selskapet 2.1 Eierforhold Stjørdal Kulturutvikling AS ble stiftet 9. januar Stjørdal kommune er den suverent største eieren med 95,95 % av aksjene. De resterende eierne er Forr-Bo Eiendom AS, Hernes AS, Vennatrø Gruppen AS, Aasen & Five AS og Gjensidige Stjørdal Brannkasse, alle med 0,71 % av aksjene, og Sparebank 1 SMN med 0,5 % av aksjene. 4 Selskapets virksomhet er beskrevet i 3 i vedtektene. Se mer om dette i kapittel Styret Styring og drift innenfor SKU reguleres av aksjelovgivningen. I aksjelovgivningen tillegges styret de fleste driftsmessige beslutningene. Det øverste selskapsorganet (generalforsamlingen) utøver mer overordnede eierfunksjoner. Styret i SKU har 7 medlemmer. Kommunestyret vedtok 21. juni 2012 å be generalforsamlingen i SKU om å utvide antall kommunalt oppnevnte styremedlemmer fra 4 til 5, og i tillegg skal styrelederen nå velges blant de medlemmene som er foreslått av 4 Kilde: Stjørdal Kulturutvikling AS 7

8 kommunestyret. De private aksjonærene fordeler de 2 gjenværende styreplassene. Styret ble delvis skiftet ut i august 2012, kun de to private representantene fortsatte. Styrets myndighet og oppgaver er, i tillegg til i aksjelovgivningen, definert i selskapets vedtekter og styreinstruksen. Styreinstruksen fastsetter retningslinjer for styrets arbeid. Den ble vedtatt første gang av styret , og skal deretter vedtas hvert år. Styret skal hvert år utarbeide en årsplan, og tar sikte på å avholde om lag ett styremøte per måned. I saker hvor daglig leders deltakelse ikke er ønskelig, skal styreleder avklare dette med daglig leder. Styret evaluerte seg selv, styreleder og daglig leder i sak 83/10. Momentene som kom frem under diskusjonen er vedlagt protokollen fra dette styremøte. Daglig leder har en god del kontakt mot styret. Styreleder oppfattes av daglig leder å være tilgjengelig og involvert i kulturhusprosjektet. Daglig leder har lite kontakt mot rådmannen, men mer mot teknisk etat i saker som reguleringsplanarbeider, planlegging av bypark og p- kjeller og infrastruktur generelt. Daglig leder har imidlertid savnet en mer aktiv deltagelse fra etat teknisk drift når det gjelder både kulturhusets tekniske innhold, og de kommunale prosjektene. 2.3 Økonomi Selskapet har ikke erverv som formål, dvs. at det er ikke kommersielt og at det ikke kan betales utbytte. Eventuelt overskudd skal gå til å styrke egenkapitalen og å sikre selskapets drift i samsvar med formålet. Dette er nedfelt i selskapets vedtekter. Oversikt over økonomiske nøkkeltall: Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent 13,9 % 68,0 % 93,3 % Resultatregnskapet består av lønnskostnader til administrasjon og løpende driftskostnader til opprettholdelse av kontor i Torgkvartalet. Eiendelene i balansen består i all hovedsak av bankinnskudd og påløpte kostnader i forbindelse med planlegging av nytt kulturhus. Kostnadene er balanseført med kr ,-, hvorav tomtekostnad utgjør kr ,-, planleggingskostnader (det vesentligste til arkitekt konsulenter) kr ,- inkl mva, og regnskapsposten er redusert med kr ,- som er refundert merverdiavgift. 6 Finansiering av kulturhuset er basert på både egenkapital, lån, tilskudd, gaver og bidrag. I finansieringsplanen er det forutsatt følgende: 5 Kilde: Årsberetning Kilde: Nummerert brev , revisjonsfirmaet Arne Klæth AS. Stjørdal Kulturutvikling AS 8

9 Egenkapital på kr. 70,35 mill., hvorav aksjeinnskudd på kr. 6,35 mill. og samlet tomteverdi kulturhus og hotell på kr. 64 mill. Offentlige tilskudd på ca. kr 48,0 mill., hvorav ca. kr. 8,0 mill. er bekreftet. Samarbeidspartnere på ca. kr 32,7 mill., hvorav ca. kr 4,8 mill. er bekreftet. Salg av kommunal eiendom på ca. kr 49,0 mill., salget er ikke gjennomført. Kirkens andel er beregnet til kr 44,4 mill., denne delen er nå besluttet gjennomført som et særskilt prosjekt, i økonomiplan er det avsatt kr. 65 mill. (inkl. mva.) til kirkeprosjektet.. Refusjon av merverdiavgift på ca. kr 125,0 mill., ekstern konsulent Ernst & Young har anslått at det er muligheter for refusjon av 100 % av merverdiavgiften knyttet til kulturhuset som skal leies av Stjørdal kommune. Lånefinansiering av resterende kapitalbehov. Det fremgår av denne oversikten at deler av finansieringen ennå ikke er på plass (nummerert brev fra selskapets revisor datert 10. mai 2012). SKUs revisor skriver i nummerert brev : Vi vil i den anledning be styret rette oppmerksomheten på sitt ansvar, herunder ansvar for gjennomføringen av byggeprosjektet og finansieringen. Vi er kjent med at det politiske flertall som er grunnlaget for byggingen av kulturhuset er skjørt, med en politisk overvekt med 1 stemme i kommunestyret for bygging av kulturhuset. Etter vår mening kan dette være en utfordring for styret i Stjørdal Kulturutvikling AS, med hensyn til gjennomføring og finansiering av byggeprosjektet. Vi har sett på grunnlagene for kostnadsoverslaget og de beregninger som er forelagt oss. Vi har ikke tilstrekkelig kompetanse eller god nok bakgrunn til å vurdere kvaliteten i det materialet som er forelagt oss, men ser at dette er gjenstand for grundig intern gjennomgang og ekstern kvalitetssikring av FAVEO. I forbindelse med at finansieringen av kulturhuset fortsatt har mangler, ber vi ledelsen og styret sørge for at grunnlaget eller planen for finansiering er kvalitetssikret på en slik måte at kulturhuset blir fullfinansiert. 2.4 Juridiske og avtalemessige forhold SKU må følge reglene i offentlighetsloven, jfr. offl. 2. Styreleder sier også at det praktiseres meroffentlighet i saker som ikke er til skade for selskapet. Selskapets formål er planlegging og bygging av kulturhus som i hovedsak blir finansiert av offentlige midler. SKU må derfor forholde seg til lov om offentlige anskaffelser, siden 2 sier at loven gjelder for bygge- og anleggskontrakter dersom det offentlige yter tilskudd på mer enn 50 % av kontraktens verdi. Revisor velges i generalforsamling, SKU revideres av revisjonsfirmaet Arne Klæth AS. Stjørdal Kulturutvikling AS 9

10 3 Eierskap 3.1 Problemstilling Utøver kommunen eierskapet i Stjørdal Kulturutvikling AS i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring? 3.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er hentet fra KS anbefalinger om god eierstyring og selskapsledelse av kommunalt eide selskaper. 1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. 2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter gjennom utarbeidelsen av en eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i kommunestyret. 3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og vedtekter Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. For selskaper som opererer innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for eierorganet gjennom vedtektene. Formålsangivelsen i vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 4. Vurderinger og valg av selskapsform Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Selskapsformen er viktig i forhold til mulighet og ønske om politisk styring og kontroll. 5. Sammensetning og funksjon til eierorgan For aksjeselskap anbefales det at kommunestyret oppnevner politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede flertallsbeslutning. I tillegg til disse anbefalingene er naturligvis de rammene som ligger fast i aksjelovgivningen en del av forutsetningene for god eierstyring. Dette henger spesielt sammen med punkt 4, valg av selskapsform. Kommunen må rette seg inn etter den særlovgivningen som finnes for den valgte selskapsformen. Stjørdal Kulturutvikling AS 10

11 3.3 Data Eierskapsmodell Ordføreren trekker fram flere grunner til at aksjeselskap ble valgt som selskapsform. Denne selskapsformen skulle gi; god styring og kostnadseffektiv gjennomføring full effekt av samspillet mellom kommunen og private aktører med relevant kompetanse full refusjon av merverdiavgift for byggeprosjektet offentlige tilskudd og spillemidler gunstig finansiering gjennom en lav rente på grunn av kommunal garanti for låneopptaket I aksjeselskap er det generalforsamlingen som utøver den øverste myndighet i selskapet. Tidligere representerte ordføreren kommunen i generalforsamling i deleide selskaper, herunder SKU. I selskaper der kommunen er eneeier representerte formannskapet kommunen. Fra og med skal formannskapet være kommunens eierrepresentanter i selskaper der kommunen eier over 90 %. Dermed er det formannskapet som nå møter på vegne av kommunen i generalforsamlingen i SKU (se sak 53/12 i kommunestyret). I generalforsamlingen handler formannskapet på bakgrunn av vedtak fattet i kommunestyret, formannskapet har dermed et bundet mandat. Valget av aksjeselskap som selskapsform har noen følger for den politiske styringen og kontrollen av selskapet. Styringen av SKU er underlagt aksjelovgivningen, og må følge selskapsorganene. Den logiske prosedyren for avklaring og iverksetting av kommunens syn i vesentlige SKUsaker vil i henhold til dagens modell være følgende: 1. Rådmannen utreder saker (eventuelt på grunnlag av innspill/informasjon fra SKU), og avgir innstilling til kommunestyret. 2. Kommunestyret drøfter saker og fatter vedtak på vegne av Stjørdal kommune (med alminnelig/simpelt flertall av avgitte stemmer). 3. Eierrepresentantene (formannskapet fom , ordfører før dette) representerer kommunestyrets flertallssyn i generalforsamlingen for SKU. 4. Generalforsamlingen i SKU har myndighet til å vedta vedtekter samt til å velge styremedlemmer og føre tilsyn med styret. Generalforsamlingen utøver den øverste myndighet i selskapet, og har en generell instruksjonsmyndighet overfor styret. 5. Styret i SKU har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og fører tilsyn med den daglige ledelsen. 6. Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt Se figur under. I utgangspunktet følger informasjonsflyten som går den motsatte veien også de samme linjene og selskapsorganene. Det er imidlertid ikke noe i veien for at selskapet, dvs. styreleder eller daglig leder, kan komme og informere kommunestyret direkte. Stjørdal Kulturutvikling AS 11

12 Kilde: Kommunalt eierskap, Vibeke Resch-Knudsen Eierstrategi Vi skiller mellom eierstrategi som er forventninger fra eierne til selskapets forvaltning av tjenesteområdet, og eierstyring som handler om hvordan kommunen selv forvalter og styrer selskapet. Retningslinjer og mandat for selskapet ble vedtatt i kommunestyresak 79/08. Skisseprosjekt, kostnadsramme og finansiering ble vedtatt i kommunestyresak 98/10. Vedtektene for SKU ble sist endret på ekstraordinær generalforsamling I vedtektene er selskapets virksomhet beskrevet, og selskapets formål og prinsipper for drift er angitt i 3. Selskapet skal lage og fremme plan for et regionalt kulturhus i samsvar med reguleringsplan, kommunedelplan og kommunestyrets føringer. Selskapet skal også bygge og eie kulturhuset og det som naturlig følger med slik virksomhet. Bygget skal deretter leies ut på langtidskontrakt til Stjørdal kommune og andre virksomheter innenfor kultur- og næringsliv. Selskapet kan også utvikle relevante tilbud innenfor kultur- og næringsutvikling i Stjørdal. I vedtektene er det også nedfelt at formålet er ikke kommersielt, og at det derfor ikke betales utbytte. Stjørdal Kulturutvikling AS 12

13 Ordføreren sier at kommunestyret drøfter strategien for sitt eierskap hvert år, men at den ikke blir nedfelt skriftlig Eierstyring Det er kommunestyret som gjennom sine flertallsvedtak formelt definerer kommunens eiervilje i forhold til SKU. Beslutninger som angår vesentlige sider av kommunens eierskap i SKU må derfor vedtas innenfor organer i kommunen, i henhold til kommunelovens beslutningsregler. Deretter må kommunens vilje iverksettes gjennom rollen som aksjonær i SKU, i henhold til aksjelovens regler (se kapittel 3.3.1). Det gjennomføres ikke folkevalgtopplæring knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet i Stjørdal kommune. På spørsmål om eierrepresentantenes kunnskap om eierstyring trekker ordføreren fram sin erfaring, både som ordfører og fra privat sektor. Stjørdal kommune utarbeidet en eierskapsmelding som ble behandlet i kommunestyret i sak 120/08 den , og senere rullert i sak 75/10 den Vedtakene sier at eierskapsmeldingen skal rulleres årlig. Revisor har ikke funnet at eierskapsmeldingen har blitt behandlet av kommunestyret i 2011 eller Aktiv eier Ordfører anslår at formannskapet får orienteringer fra selskapets ledelse 3-4 ganger i året. Både styreleder og daglig leder i SKU oppfatter kommunen som en aktiv eier som har vært engasjert helt fra starten av. Etat Oppvekst og kultur i Stjørdal kommune representerer brukersiden i denne sammenhengen. Jomar Ertsgård var ansatt i denne etaten, og ble ansatt som første daglige leder i SKU. Han var ansvarlig for utarbeidelse av beskrivelse av funksjonsinnhold og romprogram som utgjorde grunnlaget for kulturhusprosjektet (jfr. Kultursatsing i Stjørdal ). I dette arbeidet bidro alle berørte enheter i Etat Oppvekst og kultur i tillegg til relevante brukergrupper fra kulturinstitusjoner, lag og foreninger. I det videre arbeidet med funksjonsbeskrivelsen før arkitektkonkurransen, har de samme enhetene og brukergruppene vært sentrale bidragsytere/premissgivere. Involvering av brukerne, også Stjørdal Kirkelige Fellesråd, har fortsatt også ved justering av vinnerprosjektets planløsninger. Brukersamarbeidet vurderes dermed av styreleder å ha vært veldig godt. Den første daglige lederen iverksatte konkurranse om prosjektledelse. Etter engasjement av prosjektledelsen (Faveo) ble arkitektkonkurranse gjennomført. Vinnerutkastet ble kåret i mai Prosjektet hadde nå kommet til utbyggerfasen, som krevde en annen type ledelse. Arne Fridthjof Venæs, som var ansatt i Etat teknisk drift, enhet eiendom, ble høsten 2010 engasjert som ny daglig leder i SKU. Dette skjedde etter en løpende dialog med rådmannen, etatsjef teknisk drift og ordføreren. Ny daglig leder oppfattet det slik at kommunen ønsket å ivareta en form for kontroll over byggherrerollen, i og med at de ga fra seg ressurser fra enhet eiendom til kulturhusprosjektet. Anbudskonkurransen ble iverksatt etter godkjennelse av skisseprosjektet, den Styreleder og daglig leder mener at et eksempel på aktiv eierstyring er da styret i SKU anbefalte ny anbudsrunde samt en reduksjon på 1000m², eventuelt pris på hele prosjektet på Stjørdal Kulturutvikling AS 13

14 nytt. Da fikk de beskjed fra administrasjon og ordfører om å be om pristilbud på full pakke + opsjon på et prosjekt redusert med 1000m². Det har dessuten vært en løpende diskusjon mellom ordfører og styreleder om hvem som burde være med i styret. SKU forsøker å være løsningsorientert og ser ikke noen prinsipielle utfordringer med å ha kommunen som sin største eier. Daglig leder og styreleder opplever at det var tett dialog og hyppige møter mellom SKU og både administrativ og politisk ledelse i kommunen i hele perioden fra stiftelse av selskapet og frem til i dag. Tydelig eier Retningslinjer og mandat for selskapet ble vedtatt i 2008, SKU ble stiftet i 2009 og finansieringen ble vedtatt i Styreleder og daglig leder sa i intervju med KomRev i juni 2012 at de følte seg handlingslammet pga politiske signaler om å ikke pådra selskapet flere kostnader. Løsningen ble å avvente videre handling til organisasjonsformen ble vurdert på nytt i kommunestyret. Den vedtok kommunestyret å videreføre SKU som et aksjeselskap, og å fortsette arbeidet med å realisere planene om et regionalt kulturhus. Samtidig ble det presisert at selskapet har fullt ansvar for sitt oppdrag, og at kommunen utøver sitt eierskap gjennom generalforsamlingen. SKUs arbeid ble den stoppet nok en gang i forbindelse med kommunestyrets strategidebatt for økonomiplan Ordlyden i vedtaket var: Pga den økonomiske situasjonen og de store konsekvensene for andre tiltak og sektorer, må kostnader og prinsipper rundt kulturhusprosjektet vurderes på nytt. SKU stopper videre fremdrift og avventer en slik behandling i kommunestyret. Representanten som fremmet forslaget sa fra kommunestyrets talerstol at dette ikke skulle forstås som et nei til realiseringen av kulturhuset, men at SKU måtte få ned kostnadene. I etterkant ble vedtaket kritisert av både ordfører og ny styreleder i SKU i media. Det var stor uenighet mellom opposisjonen (som foreslo vedtaket) og posisjonen i kommunestyret om hva vedtaket innebar for SKU. Den ene siden mente at vedtaket måtte medføre en faktisk og umiddelbar stopp i SKUs arbeid, mens den andre siden mente at vedtaket måtte tolkes kun som et innspill i strategidebatten, og at et slikt vedtak uansett måtte iverksettes gjennom generalforsamlingen før det fikk noen faktisk betydning for SKU. 7 Den nye styrelederen ble samtidig kritisert for hvordan han løste sin rolle som både styreleder i SKU og kommunestyremedlem. Han svarte i Adresseavisen : Jeg må få klarere retningslinjer fra de som har valgt meg som styreleder om dette er et problem. Rådmannen hadde et møte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å få avklart hva som lå i vedtaket. De konkluderte med at vedtaket var gyldig, men at kommunestyret ikke kan instruere SKU direkte, det må generalforsamlingen gjøre. I det neste kommunestyremøtet i Stjørdal, den , ble det siste stoppvedtaket opphevet. Det ble videre presisert at kommunestyret legger sitt eget vedtak fra til grunn for utøvelsen av eierskapet i SKU, det vil si gjennom at formannskapet møter i generalforsamling. 7 Adresseavisen og Stjørdalens Blad Stjørdal Kulturutvikling AS 14

15 3.4 Vurdering Når kommuner benytter utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Opplæring og informasjon Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i de roller man innehar som både folkevalgt og medlem av en generalforsamling, og eventuelt styremedlem. De folkevalgte må ha en bevissthet om roller, styringslinjer og ansvarsfordeling. KomRevs gjennomgang viser at kommunen ikke har gjennomført opplæring i eierskap og selskapsledelse som del av folkevalgtopplæringen. Ordfører har riktignok en god del erfaring, men hele kommunestyret deltar aktivt i debatten omkring SKU og burde som eier av selskapet fått tilført mer kunnskap om eierstyring. Eierskapsmelding En eierskapsmelding skal uttrykke hvordan kommunen ønsker å fremstå som eier, og være et politisk og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskapene kommunen deltar i. Den bør gi en enkel oversikt over selskapene kommunen deltar i, gjennom å synliggjøre viktig informasjon om selskapene, inkludert formålet med selskapet og kommunens eierstrategier for selskapet. I tillegg til å gi en oversikt over kommunens samlede selskapsportefølje, vil en eiermelding kunne gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i styringsmulighetene som ligger i de ulike roller i forhold til eierstyring og gjennom dette bidra til mer åpenhet rundt kommunens samlede virksomhet og kommunen som selskapseier. 8 Stjørdal kommune utarbeidet en eierskapsmelding som ble behandlet i kommunestyret i 2008 og rullert i Den burde ifølge KS-anbefaling nr 2 blitt rullert årlig, men KomRev kan ikke se at det har blitt gjort. Den debatten angående eierskapsstrategi som kommunestyret ifølge ordføreren gjennomfører årlig, kunne dannet grunnlaget for (revideringen av) eierskapsmeldingen. Selskapsstrategi Ifølge KS-anbefaling nr 3 er en grunnleggende forutsetning for strategisk drift av selskapet en klar og presis eierstrategi hvor eiers forventninger til selskapet formuleres. Eierne har formulert klare mål og strategier for SKUs virksomhet i vedtektene. Prinsippene for selskapets utbyttepolitikk er også klargjort i vedtektene, der heter det at SKU er ikke kommersielt, og at det er uaktuelt å betale utbytte. Valg av selskapsform Aksjeselskap som forvalter områder med stort politisk fokus, må være innstilt på at eierne (politikerne) ønsker en løpende dialog. Det betyr IKKE at kommunestyret er fritatt fra å følge aksjelovgivningens rammer i sin formelle styring/forvaltning av selskapet. Kommunestyret kan ikke direkte instruere styret i selskapet eller daglig leder, men må gå veien gjennom eierorganet som er generalforsamlingen. Det oppstår således et brudd i forhold til styringslogikken som ellers gjelder i en kommune, og kommuner kan få utfordringer i forhold 8 Kommunalt eierskap s. 163, Stjørdal Kulturutvikling AS 15

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune Steinkjerhallen AS Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune 2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Eierskapskontroll: gjennomføring og metode...

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS. Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS. Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 01.04.2015 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013

EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013 EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Hå kommune. Rapporten

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer