SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG"

Transkript

1 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

2 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten med avtalen Hensikten med Samarbeidsavtalen er å legge grunnlag for bygging, drift og videreutvikling av en fremtidsrettet kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg (KKP). Samarbeidsavtalen skal samtidig gi føringer mht. hvilke underliggende avtaler mellom partene samt med andre aktører som forutsettes inngått. 3 Bakgrunn Høgskolen i Buskerud (HiBu), KK og Buskerud fylkeskommune (BFK) har inngått en samarbeidsavtale godkjent av alle parter etter prosjektstyrets anbefaling av om realisering av kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg (KKP), jfr. vedlegg 1 som har som formål å: - Styrke Kongsberg sentrum som knutepunkt for regional utvikling gjennom å skape et attraktivt område for kunnskaps-, kultur og næringsaktivitet. - Videreutvikle samarbeidet mellom skoler og næringsliv samt mellom skolenivåene. - Videreutvikle Kongsberg som teknologi-, kultur- og kunnskapsby. Med KKP menes i utgangspunktet følgende fysiske hovedløsning: - «Kunnskaps- og kulturtorget» ved Kirketorget/Hasbergtjerndalen. - «Undervisningstorget» på Tråkka. - Gangbro over elva som forbinder «Undervisningstorget» og «Kunnskaps- og kulturtorget». - Andre anlegg som har funksjoner som partene anser å bygge opp under målsettingene for KKP. I første omgang er realisering av KKP-anlegget knyttet til Kirketorget/ Hasbergtjerndalen, i det følgende kalt Prosjektet (jfr. pkt. 5.1), aktuelt å realisere. 1

3 KK har ønsket å knytte til seg en samarbeidspartner for å realisere Prosjektet. Samtidig har KK ønsket at man gjennom et samarbeid om Prosjektet evt. også kan legge grunnlag for å samarbeide om realisere andre deler av KKP. KK har lagt følgende forutsetninger til grunn i valg av partner: Langsiktighet være innstilt på å kunne inngå i avtaler med et langsiktig perspektiv og være en langsiktig utviklingspartner Kompetanse og erfaring erfaring fra relevante referanseprosjekter og nødvendige samarbeidspartnere og nettverk Finansiell styrke kunne sikre finansiering av aktuelle anlegg knyttet til KKP. På bakgrunn av dette er Bolten Eiendom AS valgt som samarbeidspartner. 4 Etablering av «KKP AS» Samarbeidet skal utvikles ved at Bolten Eiendom AS sammen med KK etablerer et felles selskap med arbeidsnavn «KKP AS». 4.1 Formål KKP AS skal i første omgang stå som utbygger og eier av Prosjektet, herunder eiendommene og annet som måtte inngå i prosjektet. KKP AS skal også ha som formål å kunne bygge og/eller eie andre anlegg som KK definerer å inngå som en del av KKP evt. anses som anlegg som bygger opp under målsettingen for KKP. 4.2 Eiere og egenkapital Ved etablering skal KK og Bolten Eiendom AS inngå som aksjonærer i KKP AS med en eierandel for Bolten Eiendom AS på 60 % og en eierandel for KK på 40 %. KK tilfører egenkapital i form av eiendommer knyttet til prosjektet, samt nærmere fastsatt verdi av relevante avtaler, utviklingsarbeid og utredninger. Pr stiftelsestidspunkt skal dette utgjøre 40 % av verdien i selskapet. 2

4 Verdiene av kommunens tomter og bygningsmasse vil bli overdratt til KKP AS iht. Kongsberg kommunes instruks for salg av fast eiendom, unntaksbestemmelse i punkt 7.5. Verdien på tomter og bygningsmasse skal fastsettes til antatt markedsverdi. Instruks for salg av fast eiendom følger som vedlegg 3. Når leieavtaler som nevnt i pkt. 9 er inngått og det er besluttet at prosjektet skal realiseres skal det foretas en emisjon i Selskapet hvor Kongsberg kommune skyter inn tomteareal som tingsinnskudd og Bolten Eiendom AS skyter inn all annen nødvendig kapital med utgangspunkt i eierskapsfordelingen ovenfor. Bolten eiendom tar all finansiell risiko for egenkapital og fremmedkapital selskapet tilfører KKP AS. Kongsberg kommune har ikke plikt til å skyte inn ytterligere egenkapital utover tomteverdien, men kan få redusert sin eierandel dersom Bolten Eiendom AS skyter inn ytterligere egenkapital og/eller at det kommer andre eiere inn i selskapet (jfr. nedenfor). Dersom KK ønsker det har de imidlertid rett til å skyte inn ytterligere kapital, slik at KK kan opprettholde sin eierandel. Det legges til grunn at KKP AS overtar nødvendige opsjoner som evt. er ferdig fremforhandlet så snart selskapet er etablert, jfr. pkt. 5.4 i samarbeidsavtalen. Det skal legges til rette for at BFK, eller andre offentlige aktører, kan komme inn på eiersiden innenfor andelen av KKs eierandel. På dette punktet gjelder ikke partenes vetorett, jfr. pkt. 4.5 i samarbeidsavtalen. Andre potensielle samarbeidspartnere kan også vurderes inn på eiersiden dersom partene anser dette som formålstjenlig. 3

5 4.3 Selskapets roller og ansvar KKP AS etableres for å kunne ivareta nødvendige roller knyttet til utvikling, bygging, drift og videreutvikling av aktuelle anlegg. Selskapet skal ivareta rollen som byggherre (tiltakshaver) for Prosjektet og som en del av dette ha ansvaret for planlegging og prosjektering av Prosjektet og dekke alle kostnader knyttet til dette. Selskapet skal drives som en selvstendig enhet i forhold til Partene. Samtlige transaksjoner mellom aksjonærene og selskapet skal skje på konkurransedyktige og vanlige forretningsmessige vilkår og skal styrebehandles. 4.4 Styrerepresentasjon Kongsberg kommune skal ha 2 av i alt 5 styrerepresentanter i KKP AS. 4.5 Strategiske beslutninger Partene skal hver for seg ha vetorett i alle relevante Selskapsorganer (herunder generalforsamling og styret i Selskapet) for følgende beslutninger/vedtak: - Vesentlige avtaler mellom Selskapet og partene (KK og Bolten eiendom AS) i samarbeidsavtalen. Dette gjelder ikke avtaler som ligger innenfor Selskapets vanlige forretningsvirksomhet og som er basert på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. - Beslutning om fysisk igangsetting av Prosjektet. - Engasjement i andre prosjekter (f.eks. andre deler av KKP enn Prosjektet). - Salg, kjøp, bygging og vesentlige ombygginger/vedlikehold/oppgraderinger av de faste eiendommer Selskapet til enhver tid eier. - Inngåelse av større leiekontrakter. - Endring av Selskapets vedtekter. - Fusjon/fisjon/oppløsning/avvikling av Selskapet. - Utvidelse av aksjekapitalen. - Ansettelse og oppsigelse av daglig leder. - Nye eiere i selskapet. 4

6 4.6 Begrensning i overdragelse av aksjer i selskapet Partene er innforstått med at samarbeidet er av langsiktig karakter. Partene kan ikke overdra eller på annen måte disponere sine aksjer helt eller delvis i Selskapet uten samtykke fra aksjeeierne i Selskapet. Begrensingen gjelder dog ikke dersom KK helt eller delvis ønsker å overdra sine aksjer til andre offentlige aktører (jfr. pk.t 4.2). 4.7 Forkjøpsrett Partene har gjensidig forkjøpsrett til hverandres aksjer i selskapet ved enhver form for overdragelse eller tilbud om overdragelse av vedkommende Parts aksjer. Dette gjelder dog ikke dersom KK helt eller delvis ønsker å overdra sine aksjer til andre offentlige aktører (jfr. pkt.4.2). 4.8 Tiltredelse av nye aksjeeiere i selskapet Partene skal sørge for at eventuelt nye samarbeidspartnere på eiersiden skal tiltre samarbeidsavtalen i sin helhet. 5 Prosjektet 5.1 Prosjektområdet Prosjektet lokalisert til Kirketorget/ Hasbergtjerndalen skal gjennomføres på områdene 71, 75 og deler av område 79 i reguleringsplan 380R (sentrumsplan for Kongsberg, vedtatt ), inkludert påstående bygningsmasse. I prosjektområdet inngår også del av område 80 som tilsvarer Kirkegata 6 og 6b, inkludert påstående bygningsmasse. Reguleringsplanen med bestemmelser følger som vedlegg Vurderingsområdet KK vil i tilknytning til prosjektområdet definere et vurderingsområde hvor det gjennom videre planlegging skal vurderes om det kan lokaliseres KKP-funksjoner og/eller gjøres tiltak som anses som del av Prosjektet. Dette gjelder for eksempel bygninger knyttet til Kirketorget. 5.3 Infrastruktur Det skal inngås nærmere avtale mellom KKP AS og KK som definerer hvilke infrastrukturelle elementer som inngår som en del av og/eller er en forutsetning for å gjennomføre Prosjektet. 5

7 Avtalen skal også regulere det økonomiske ansvaret mellom KK og KKP AS når det gjelder infrastruktur knyttet til prosjektet. 5.4 Eiendomsmessig tilrettelegging Kongsberg kommune skal arbeide for å erverve (evt. få opsjon om kjøp) nødvendig areal og bygningsmasse for å realisere Prosjektet. Eventuelle avtaler om kjøp/opsjon følger som vedlegg til Samarbeidsavtalen. Ansvaret for arbeidet overtas av KKP AS ved etablering, jfr. pkt Plan- og byggesaksbehandling Prosjektområdet (og vurderingsområdet) er regulert til relevant formål gjennom områderegulering (jfr. vedlegg 2). KK skal så langt det er mulig legge til rette for at nødvendig plan- og byggesaksbehandling kan gjennomføres innenfor rammen av planlagt framdrift (jfr. pkt. 7). 6 Andre deler av KKP 6.1 Gangbroen som forbinder «Undervisingstorget» og «Kunnskaps- og kulturtorget» KKP AS skal som en del av Prosjektet utrede løsninger, herunder finansieringsløsninger, med sikte på å få realisert gangbroen som en integrert del av KKP. Partenes intensjon er at KKP AS skal bidra i finansieringen av broen. 6.2 Undervisningstorget» (Kongsberg videregående skole, ny ungdomsskole og Kongsberg norsksenter samt tilhørende funksjoner) KK og BFK skal i løpet av 2012 gjennomføre et felles skisseprosjekt som avklarer fysisk hovedgrep for «Undervisningstorget». Utredningen skal også være et beslutningsgrunnlag for at KK og BFK kan ta stilling til framdrift (herunder etappevis utbygging og midlertidige løsninger), finansieringsmodell samt organisering av utbygging og drift. Som en del av skisseprosjektet skal det vurderes om hele eller deler av «Undervisningstorget» skal realiseres ved hjelp av KKP AS. 6

8 7 Organisering av samarbeidsprosessen Samarbeidsprosessen legges opp med sikte på å sikre: - Løpende strategisk samarbeid - Løpende samarbeid mellom brukere/leietakere og KKP AS rettet mot å sikre at planlegging, prosjektering og bygging gjennomføres mest mulig effektivt og koordinert. - God ekstern kommunikasjon ift. øvrige relevante aktører og allmennheten. 7.1 Strategisk samarbeid Strategisk samarbeid innebærer at Prosjektet rettes inn mot å bygge opp under Kongsberg som kompetanseby og sikre god kobling mellom innholdsmessig utvikling av KKP og realisering av Prosjektet. Strategisk samarbeid innebærer også å arbeide for å sikre en optimal sammensetning av leietakere i Prosjektet, herunder bidra til at aktuelle aktører blir leietakere. Strategisk samarbeid sikres ved at ledelsen i Bolten Eiendom AS representeres i etablert prosjektstyre for arbeidet med KKP gjennom alle faser i Prosjektet hvor KK/KKE, BFK, HiBu samt andre relevante partnere i KKP-arbeidet deltar. Det skal i tillegg legges til rette for jevnlige eiermøter, minimum 1 gang pr år, for å drøfte spørsmål forbundet med eierskapet i selskapet 7.2 Kommunikasjon KKP AS skal i samarbeid med KK sikre at formannskapet og kommunestyret får løpende informasjon om prosjektet. Selskapet skal i tillegg generelt støtte opp om informasjonsarbeidet til KKP-prosjektet. 7.3 Samarbeid med brukerne Det etableres et brukerutvalg med representanter for alle definerte leietakere (jfr. pkt. 10) som i utgangspunktet har mandat til å ta beslutninger. Hvilke beslutninger dette gjelder skal defineres nærmere av brukerne i samarbeid med KKP AS. Utvalget skal sikre at det gjøres 7

9 løpende avklaringer gjennom alle faser (jfr. pkt. 8) i arbeidet når det gjelder hver enkelt aktørs behov (rom og funksjoner) og hvordan felles behov ønskes ivaretatt. Leietakerne skal oppgi sitt eksklusive leiebehov i form av spesielle funksjoner, antall ansatte, antall studenter, gruppestørrelser, plassbehov for bøker, tekniske innretninger etc. Likeledes må tekniske kvalitetsnivåer avklares. Denne informasjonen fra leietakerne sammenfattes i et konkurransegrunnlag for Prosjektet. KKP-prosjektets sekretariat skal arbeide med å samordne denne prosessen. Ansvaret for arbeidet overtas av KKP AS ved etablering, jfr. pkt Interimsstyre For å sikre fremdriften i Prosjektet og sørge for innfasing av arbeidet inn mot det nye eiendomsselskapet skal det velges et interimsstyre som skal sitte frem til selskapet er dannet og nytt styre er valgt. 8 Framdrift Selskapet arbeider innenfor en intensjon om at Prosjektet skal ferdigstilles innen Hvis målsettingene ikke opprettholdes, må partene bli enige om nye datoer. Følgende milepeler legges til grunn: Inngåelse av (denne) Samarbeidsavtalen Kunngjøring prekvalifisering til plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag ferdig Intensjonsavtaler om leie inngås Dannelse av KKP AS Deltakere til plan- og designkonkurranse valgt Frist for innlevering av besvarelser Vinner utpekes Leiekontrakter ferdig forhandlet Beslutning om byggestart i selskapet 8

10 Vedtak detaljregulering og rammesøknad Byggestart Ferdigstillelse Offisiell åpning 8.1 Planlegging Med utgangspunkt i de rammer og intensjoner som er gitt for prosjekt- og vurderingsområdet legges til grunn at Prosjektet baseres på en plan- og designkonkurranse. Det legges til grunn at KKP AS i samarbeid med brukerne og brukerutvalget utarbeider et omforent konkurransegrunnlag med utgangspunkt i foreliggende utkast til grunnlag. Følgende hovedelementer skal inngå i konkurransegrunnlaget: - Prosjektets forhold til Kongsbergs sentrumutvikling. - Brukernes felles mål og forutsetninger. - Hver enkelt brukers mål og forutsetninger mht. sambruk, fellesfunksjoner, brukstider, samtidighet, kontorløsninger mv. - Konkretisering av rom/funksjoner mv. for den enkelte funksjonseier samt en strukturert sammenstilling av dette som grunnlag for å finne løsning med optimal sambruk. - Referanseprosjekter som definerer standard på Prosjektet. - Økonomiske rammer/forutsetninger. - I hvilken grad og på hvilken måte KKP AS skal legge til rette for at Prosjektet kan omfatte og/eller ta høyde for at det inngås ytterligere leieavtaler med relevant næringsvirksomhet, utviklingsprosjekter, undervisningsaktører, FoU-aktører mv. Planleggingsfasen leder fram til beslutning om vinnerløsning. Det legges til grunn at jury for konkurransen sammensettes på en måte som gjør at juryen kan gis mandat til å beslutte vinnerløsning og at denne skal realiseres. KKP AS skal velge jury og utforme juryens mandat 9

11 i samarbeid med Kongsberg kommune. Det forutsettes at vinnerløsning blir gjenstand for uavhengig teknisk/økonomisk vurdering av KKP AS før det tas endelig beslutning om gjennomføring. KKP AS skal sørge for å holde Kongsberg kommune løpende orientert om prosessen. 8.2 Prosjektering og bygging Partene er enige om at alle entrepriser og rådgivningsoppdrag vil bli tildelt etter nærmere spesifiserte anbudskontrakter, og i henhold til forskrifter om offentlige anskaffelser. Partene er enige om at prosjektet kan gjennomføres med parallell regulering, prosjektering og bygging. 8.3 Drift og servicefunksjoner KKP AS har ansvar for alt bygningsmessig vedlikehold og oppgradering. I løpet av byggefasen skal KKP AS utarbeide en konkretisering av driftsopplegg for tiden etter ferdigstilt prosjekt. 8.4 Videreutvikling Gjennom eierskap i KKP AS skal partene videreutvikle kunnskaps- og kulturparken i henhold til formålet i denne og tilhørende avtaler. Når Prosjektet er ferdigstilt skal KKP AS i samråd med de øvrige partene i KKP-samarbeidet (jfr. pkt. 7.1) gjøre en vurdering av hvordan videre arbeid med innholdsutvikling av KKP skal organiseres. 9 Leievilkår 9.1 Leieberettigede aktører KKP AS har ansvar for at det gjøres en vurdering av hvilke aktører som kan være aktuelle leietakere utover leietakerne presisert i pkt. 10. Det skal tas utgangspunkt i at dette skal være aktører som bidrar til å realisere målsettingen i KKP. 10

12 9.2 Prissetting KKP AS skal legge følgende prinsipper til grunn for fastsettelse av leievilkår: Det defineres en basispris pr på inntil kr 2000 eks. mva. pr. m2 brutto leieareal. Prisen er å anse som en gjennomsnittpris for Prosjektet der det er tatt hensyn til at KKP AS overfor noen av leietakerne ikke kan beregne merverdiavgift på husleien. Partene skal med utgangspunkt i denne prisen samarbeide om å realisere prosjektet til en total prosjektkostnad som gir en lavere gjennomsnittlig leiepris. Husleien skal reguleres hvert år med 100 % av endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Avvik fra basisprisen forutsettes begrunnet i at aktuelt rom- og funksjonsprogram gir avvikende kostnader ut over det som må anses som mindre variasjoner. 9.3 Arealfordeling Partene er videre enige om at ved fordeling av arealer for leietakerne nevnt under pkt. 10 skal man søke en arealfordeling og driftskonsept som er hensiktsmessig i forhold til reglene om frivillig registering av utleier av bygg eller anlegg i merverdiavgiftsloven. 10 Underliggende avtaler Partene forutsetter at følgende underliggende avtaler inngås i henhold til fremdriftsplan for Prosjektet, jfr. pkt. 8: 1. Aksjonæravtale og vedtekter for KKP AS. Partene utarbeider en aksjonæravtale og stifter selskap så snart denne Samarbeidsavtalen er signert av partene. 2. Leieavtale mellom HiBu og KKP AS. 3. Leieavtale mellom BFK og KKP AS om lokaler for Fagskolen, Tinius Olsen 4. Leieavtale mellom Kongsberg kommune og KKP AS vedrørende arealer til kommunale formålsfunksjoner. 5. Leieavtale med KK/ BFK/ HiBu og KKP AS vedrørende arealer til bibliotek. 6. Leieavtale mellom xxx og KKP AS ang. flerbruks/kultursal 7. Leivavtale mellom xxx og KKP AS ang. kino. 8. Avtale mellom Kongsberg kommune og KKP AS om planlegging, bygging, drift og finansiering av relevant infrastruktur. 11

13 Ved behov for prioritering mellom leietakerne vises det til samarbeidsavtalen mellom HiBu, KK og BFK godkjent av alle parter etter prosjektstyrets anbefaling av I den grad det er innenfor prosjektets rammer kan det være aktuelt å inngå: 1. Avtale med Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) 2. Leie/bruksavtale mellom BFK og KKP AS om bruk/leie av lokaler for Kongsberg videregående skole. 3. Leieavtale med Exploria (Vitensenter) 4. Leieavtaler med andre aktuelle aktører som bidrar til å realisere målsettingen i KKP 11 Aksjonæravtale Partene er enige om å inngå aksjonæravtale og vedtekter for Selskapet KKP AS. Hovedprinsippene i aksjonæravtale og vedtekter skal følge innholdet i Samarbeidsavtalen mellom Kongsberg kommune og Bolten Eiendom AS. 12 Bortfall Dersom Prosjektet beskrevet i pkt. 5.1 ikke kan ferdigstilles innen og dette betyr at forutsetningene for opprettelse av KKP AS ikke lenger er tilstede, kan begge parter velge og tre ut av denne Samarbeidsavtalen. Krav om bortfall av samarbeidsavtalen skal skriftlig begrunnes og må varsles innen Ved bortfall av avtalen fordeles partenes dokumenterte kostnader iht. partenes eierbrøk i selskapet. 13 Tvister Ved tvist om forståelsen av denne avtalen, skal dette søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, løses tvisten gjennom de ordinære domstolene, med Kongsberg Tingrett som rett verneting 12

14 14 Behandling i styrende organ Samarbeidsavtalen skal behandles og vedtas av de respektive parters beslutningsorganer innen juni **** Avtalen er utferdiget og undertegnet i to eksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt. Kongsberg, [dato] Kongsberg kommune Bolten Eiendom AS 13

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Rudi Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/3536 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 16.05.2012 Kongsberg kommunestyre 13.06.2012 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK

Detaljer

Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Vedtatt av prosjektstyret 09.02.12 1. Partene i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Kongsberg kommune (KK), Buskerud fylkeskommune (BFK) og Høgskolen

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park

Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Rammeavtale og Aksjonæravtale for utvikling av Kongsvinger Park Endelige avtaler 29.07.2007 Rammeavtale for utvikling av Kongsvinger Park er inngått mellom Kongsvinger kommune (heretter KK) og KB-gruppen

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom. Drammen kommune ( DK ), org. nr og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr

UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom. Drammen kommune ( DK ), org. nr og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom Drammen kommune ( DK ), org. nr. 939 214 895 og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr. 980 374 505 Forslag 2.12.2014, rev. 18.5.2015 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE) PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes

Detaljer

A K S J O N Æ R A V T A L E

A K S J O N Æ R A V T A L E A K S J O N Æ R A V T A L E vedrørende NYTT NAVN AS Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått den [dato] mellom (1) BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531 (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer

Detaljer

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL.

E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' mellom. Neslia Øvre AS. (org. nr ) Adresse: Vangsvegen ROSENDAL. " Emne-rad kommune i 7-3 JUN! 29 " E j; = 1 e Avtale om anleggsbidrag A L al! L... f' x/å *:., ->T:~ ( l ; mellom Neslia Øvre AS (org. nr. 995 810 344) Adresse: Vangsvegen 13 5470 ROSENDAL "Utbygger" 08

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE

AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE JANUAR 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV MOMSREFUSJON AVTALE OM TILBAKEBETALING AV MERVERDIAVGIFT MELLOM UTBYGGER OG KOMMUNE AVTALE OM OVERDRAGELSE

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder kontrakt om utvikling av omsorgsboliger med kommunal driftsdel. Innklagede avventet inngåelse av kontraktene

Detaljer

Nytt eiendomsselskap for Drammen kommune?

Nytt eiendomsselskap for Drammen kommune? Nytt eiendomsselskap for Drammen kommune? Presentasjon for Formannskapet 17. nov 2015 Advokat Andreas Fuglesang afu@eurojuris.no 99523525 Bakgrunn November 2014 Bystyret vedtok en ny eierstrategi for Drammen

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/04 ETABLERING AV NORSK HELSENETT AS Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 15.09.04 67/04 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Arild Pedersen

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS

AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS AKSJONÆRAVTALE FOR TYIN FILEFJELL UTVIKLING AS Datert Side 2 av 8 Denne aksjonæravtalen ("Avtalen") er i dag inngått mellom 1. Vallergaard Invest AS, org nr 889 227 362 ("Vallergaard") 2. BMH Invest AS,

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492 (

Detaljer

UTBYGGINGSAVTA LE FOR NYTT KJØPESENTER - ØRNES SENTRUM. mellom. Ørnes Handelseiendom (Utbygger) og. Meløy kommune (Kommunen)

UTBYGGINGSAVTA LE FOR NYTT KJØPESENTER - ØRNES SENTRUM. mellom. Ørnes Handelseiendom (Utbygger) og. Meløy kommune (Kommunen) UTBYGGINGSAVTA LE FOR NYTT KJØPESENTER - ØRNES SENTRUM mellom Ørnes Handelseiendom (Utbygger) og Meløy kommune (Kommunen) 1 1. GENERELT 1.1 Parter Meløy Kommune, Org.nr 970 189 866, videre benevnt som

Detaljer

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune

Saksframlegg. Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Opprettelse av aksjeselskap - Sagtomta Utvikling Mysen AS - avtaleinngåelse Partene ROM Eiendom, Eidsberg Sparebank og Eidsberg kommmune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Knut

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 28.10.2014 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Forslag til avtale pr 8.4.14

Forslag til avtale pr 8.4.14 UTBYGGINGS-/REFUSJONSAVTALE Forslag til avtale pr 8.4.14 for vei mellom Bjørklundveien og Lamarktunet med tilhørende gang-/ sykkelvei/fortau, gatebelysning og komplett VA-anlegg mellom Sortland kommune

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering Orientering 05.11.10 Oppdragsgivers organisasjon Politiske vedtak Reguleringsplan Tomten Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen OPS-prosjektet Fremdrift Spørsmål Flyfoto Oddemarka 1961 Oppdragsgivers organisasjon

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Formannskapet, Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 11/1304-48 20271/12 D11 24.08.2012 ETABLERING AV FLERBRUKSHALLEN AS SVAR PÅ SPØRSMÅL IFBM POLITISK

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse 1. OM LEIETAKER Leietaker er Oslo Kommune ved Utdanningsetaten. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter: Grunnskolen Videregående opplæring

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost.

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 10/6299-13 Ark.nr. C55 Saksbehandler: Geir Aalgaard UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI - TOMTE ERVERV Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1 Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Prosjektrapportering Investeringer

Prosjektrapportering Investeringer Prosjektrapportering Investeringer 2016-20 Mjåvann VGS og idrettsanlegg Status: Mulighetsstudie og anbudsinnbydelse ferdig Utkast til reguleringsarbeid i sluttfasen. Anbudsbefaring gjennomført - 6 interessenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu

SAKSFREMLEGG. Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu SAKSFREMLEGG Sak 34/08 Sameieavtale mellom St Olavs Hospital HF og staten v/ntnu Utvalg: Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 08/3847-1 Arkiv: 030.2 Innstilling 1. Styret for St. Olavs Hospital HF gir sin

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fysiske hovedløsninger. Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

Fysiske hovedløsninger. Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark Fysiske hovedløsninger Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark Rapport 9.2.2012 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Hensikt... 3 3. Parallelloppdragene... 3 4. Hovedalternativ... 4 Alternativ A Kunnskapstorg

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (HOD), OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) STIFTELSEN DET NORSKE RADIUMHOSPITAL (STIFTELSEN)

AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (HOD), OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) STIFTELSEN DET NORSKE RADIUMHOSPITAL (STIFTELSEN) Avtaleutkast per 30. juni 2015 AVTALE MELLOM STATEN VED HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (HOD), OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS) OG STIFTELSEN DET NORSKE RADIUMHOSPITAL (STIFTELSEN) (PARTENE) OM FORVALTNING

Detaljer

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS og Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS 4675627/4 1 INNHOLD Side 1 BAKGRUNN FOR AVTALEN... 43 2 VEDTEKTER... 43 3 FINANSIERING

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging av sak 109/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

Florelandet Nord Offentlig veiutløsning vest UTBYGGINGSAVTALE. FOR Gbnr. 26/33 mfl. i Flora kommune MELLOM

Florelandet Nord Offentlig veiutløsning vest UTBYGGINGSAVTALE. FOR Gbnr. 26/33 mfl. i Flora kommune MELLOM Florelandet Nord Offentlig veiutløsning vest UTBYGGINGSAVTALE FOR Gbnr. 26/33 mfl. i Flora kommune MELLOM Fjord Base AS (ORG. NR. 939 535 977) (heretter «Utbygger») OG FLORA KOMMUNE (ORG. NR. 935 473 578)

Detaljer

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune Vakker vennlig vågal Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Desember 2011 Justert 04.01.2012 1.0 Mål og rammer Plan- og bygningsloven (PBL) pålegger kommunen minst en

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. for. Strandskogjordet. mellom. Sortland kommune (SK) Postboks Sortland org. nr MVA

UTBYGGINGSAVTALE. for. Strandskogjordet. mellom. Sortland kommune (SK) Postboks Sortland org. nr MVA UTBYGGINGSAVTALE for Strandskogjordet mellom Sortland kommune (SK) Postboks 117 8401 Sortland org. nr 847 737 492 MVA og Sortland Handelseiendom AS (utbygger) Grunningen 2 0250 Oslo org.nr 915 389 961

Detaljer

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE

SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE Det er i dag inngått følgende SAMARBEIDS- og LEIEAVTALE mellom org.nr. heretter kalt Institusjonen og org.nr. heretter kalt Fotterapeuten 1 1 FORMÅL Formålet med avtalen er å regulere samarbeidet mellom

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE XXX KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ÅLESUND KOMMUNE OG XXX KOMMUNE 1 PARTENE Denne samarbeidsavtalen (Avtalen) er inngått mellom følgende parter: 1. Ålesund kommune, organisasjonsnummer: 942 953 119 2. xxx kommune,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service,

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: D00 Arkivsaksnr: 2010/4208-1 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kulturhus - status og fremdrift - orientering Rådmannens forslag til

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA

AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA Std #2 Konfidensielt AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA mellom Som-eier Hans Schei Som eier av Gnr. 133, bnr. 2 -Sem eieraw6nr.----1-35;-bnr-aeg-6- - Srrri avgnr. 33;-bn1 -ToneBrekken-Hammerrffil-

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

U T B Y G I N G S A V T A L E. Veldrebakken boligfelt i Larvik

U T B Y G I N G S A V T A L E. Veldrebakken boligfelt i Larvik U T B Y G I N G S A V T A L E for Veldrebakken boligfelt i Larvik Mellom Larvik kommune, nedenfor kalt kommunen, og Schilla Treschow Hokholt, nedenfor kalt utbygger, er det inngått følgende avtale: 1.

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N Vedlegg nr 1 F U S J O N S P L A N MELLOM Energiselskapet Buskerud AS (som det overtagende selskap) og Drammen Kraftnett Holding AS (som det overdragende selskap) Undertegnet av styrene i Energiselskapet

Detaljer

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE 1. Avtalens bakgrunn og formål Denne avtale skal erstatte tidligere inngått konsolideringsavtale

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer