SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG"

Transkript

1 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

2 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten med avtalen Hensikten med Samarbeidsavtalen er å legge grunnlag for bygging, drift og videreutvikling av en fremtidsrettet kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg (KKP). Samarbeidsavtalen skal samtidig gi føringer mht. hvilke underliggende avtaler mellom partene samt med andre aktører som forutsettes inngått. 3 Bakgrunn Høgskolen i Buskerud (HiBu), KK og Buskerud fylkeskommune (BFK) har inngått en samarbeidsavtale godkjent av alle parter etter prosjektstyrets anbefaling av om realisering av kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg (KKP), jfr. vedlegg 1 som har som formål å: - Styrke Kongsberg sentrum som knutepunkt for regional utvikling gjennom å skape et attraktivt område for kunnskaps-, kultur og næringsaktivitet. - Videreutvikle samarbeidet mellom skoler og næringsliv samt mellom skolenivåene. - Videreutvikle Kongsberg som teknologi-, kultur- og kunnskapsby. Med KKP menes i utgangspunktet følgende fysiske hovedløsning: - «Kunnskaps- og kulturtorget» ved Kirketorget/Hasbergtjerndalen. - «Undervisningstorget» på Tråkka. - Gangbro over elva som forbinder «Undervisningstorget» og «Kunnskaps- og kulturtorget». - Andre anlegg som har funksjoner som partene anser å bygge opp under målsettingene for KKP. I første omgang er realisering av KKP-anlegget knyttet til Kirketorget/ Hasbergtjerndalen, i det følgende kalt Prosjektet (jfr. pkt. 5.1), aktuelt å realisere. 1

3 KK har ønsket å knytte til seg en samarbeidspartner for å realisere Prosjektet. Samtidig har KK ønsket at man gjennom et samarbeid om Prosjektet evt. også kan legge grunnlag for å samarbeide om realisere andre deler av KKP. KK har lagt følgende forutsetninger til grunn i valg av partner: Langsiktighet være innstilt på å kunne inngå i avtaler med et langsiktig perspektiv og være en langsiktig utviklingspartner Kompetanse og erfaring erfaring fra relevante referanseprosjekter og nødvendige samarbeidspartnere og nettverk Finansiell styrke kunne sikre finansiering av aktuelle anlegg knyttet til KKP. På bakgrunn av dette er Bolten Eiendom AS valgt som samarbeidspartner. 4 Etablering av «KKP AS» Samarbeidet skal utvikles ved at Bolten Eiendom AS sammen med KK etablerer et felles selskap med arbeidsnavn «KKP AS». 4.1 Formål KKP AS skal i første omgang stå som utbygger og eier av Prosjektet, herunder eiendommene og annet som måtte inngå i prosjektet. KKP AS skal også ha som formål å kunne bygge og/eller eie andre anlegg som KK definerer å inngå som en del av KKP evt. anses som anlegg som bygger opp under målsettingen for KKP. 4.2 Eiere og egenkapital Ved etablering skal KK og Bolten Eiendom AS inngå som aksjonærer i KKP AS med en eierandel for Bolten Eiendom AS på 60 % og en eierandel for KK på 40 %. KK tilfører egenkapital i form av eiendommer knyttet til prosjektet, samt nærmere fastsatt verdi av relevante avtaler, utviklingsarbeid og utredninger. Pr stiftelsestidspunkt skal dette utgjøre 40 % av verdien i selskapet. 2

4 Verdiene av kommunens tomter og bygningsmasse vil bli overdratt til KKP AS iht. Kongsberg kommunes instruks for salg av fast eiendom, unntaksbestemmelse i punkt 7.5. Verdien på tomter og bygningsmasse skal fastsettes til antatt markedsverdi. Instruks for salg av fast eiendom følger som vedlegg 3. Når leieavtaler som nevnt i pkt. 9 er inngått og det er besluttet at prosjektet skal realiseres skal det foretas en emisjon i Selskapet hvor Kongsberg kommune skyter inn tomteareal som tingsinnskudd og Bolten Eiendom AS skyter inn all annen nødvendig kapital med utgangspunkt i eierskapsfordelingen ovenfor. Bolten eiendom tar all finansiell risiko for egenkapital og fremmedkapital selskapet tilfører KKP AS. Kongsberg kommune har ikke plikt til å skyte inn ytterligere egenkapital utover tomteverdien, men kan få redusert sin eierandel dersom Bolten Eiendom AS skyter inn ytterligere egenkapital og/eller at det kommer andre eiere inn i selskapet (jfr. nedenfor). Dersom KK ønsker det har de imidlertid rett til å skyte inn ytterligere kapital, slik at KK kan opprettholde sin eierandel. Det legges til grunn at KKP AS overtar nødvendige opsjoner som evt. er ferdig fremforhandlet så snart selskapet er etablert, jfr. pkt. 5.4 i samarbeidsavtalen. Det skal legges til rette for at BFK, eller andre offentlige aktører, kan komme inn på eiersiden innenfor andelen av KKs eierandel. På dette punktet gjelder ikke partenes vetorett, jfr. pkt. 4.5 i samarbeidsavtalen. Andre potensielle samarbeidspartnere kan også vurderes inn på eiersiden dersom partene anser dette som formålstjenlig. 3

5 4.3 Selskapets roller og ansvar KKP AS etableres for å kunne ivareta nødvendige roller knyttet til utvikling, bygging, drift og videreutvikling av aktuelle anlegg. Selskapet skal ivareta rollen som byggherre (tiltakshaver) for Prosjektet og som en del av dette ha ansvaret for planlegging og prosjektering av Prosjektet og dekke alle kostnader knyttet til dette. Selskapet skal drives som en selvstendig enhet i forhold til Partene. Samtlige transaksjoner mellom aksjonærene og selskapet skal skje på konkurransedyktige og vanlige forretningsmessige vilkår og skal styrebehandles. 4.4 Styrerepresentasjon Kongsberg kommune skal ha 2 av i alt 5 styrerepresentanter i KKP AS. 4.5 Strategiske beslutninger Partene skal hver for seg ha vetorett i alle relevante Selskapsorganer (herunder generalforsamling og styret i Selskapet) for følgende beslutninger/vedtak: - Vesentlige avtaler mellom Selskapet og partene (KK og Bolten eiendom AS) i samarbeidsavtalen. Dette gjelder ikke avtaler som ligger innenfor Selskapets vanlige forretningsvirksomhet og som er basert på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. - Beslutning om fysisk igangsetting av Prosjektet. - Engasjement i andre prosjekter (f.eks. andre deler av KKP enn Prosjektet). - Salg, kjøp, bygging og vesentlige ombygginger/vedlikehold/oppgraderinger av de faste eiendommer Selskapet til enhver tid eier. - Inngåelse av større leiekontrakter. - Endring av Selskapets vedtekter. - Fusjon/fisjon/oppløsning/avvikling av Selskapet. - Utvidelse av aksjekapitalen. - Ansettelse og oppsigelse av daglig leder. - Nye eiere i selskapet. 4

6 4.6 Begrensning i overdragelse av aksjer i selskapet Partene er innforstått med at samarbeidet er av langsiktig karakter. Partene kan ikke overdra eller på annen måte disponere sine aksjer helt eller delvis i Selskapet uten samtykke fra aksjeeierne i Selskapet. Begrensingen gjelder dog ikke dersom KK helt eller delvis ønsker å overdra sine aksjer til andre offentlige aktører (jfr. pk.t 4.2). 4.7 Forkjøpsrett Partene har gjensidig forkjøpsrett til hverandres aksjer i selskapet ved enhver form for overdragelse eller tilbud om overdragelse av vedkommende Parts aksjer. Dette gjelder dog ikke dersom KK helt eller delvis ønsker å overdra sine aksjer til andre offentlige aktører (jfr. pkt.4.2). 4.8 Tiltredelse av nye aksjeeiere i selskapet Partene skal sørge for at eventuelt nye samarbeidspartnere på eiersiden skal tiltre samarbeidsavtalen i sin helhet. 5 Prosjektet 5.1 Prosjektområdet Prosjektet lokalisert til Kirketorget/ Hasbergtjerndalen skal gjennomføres på områdene 71, 75 og deler av område 79 i reguleringsplan 380R (sentrumsplan for Kongsberg, vedtatt ), inkludert påstående bygningsmasse. I prosjektområdet inngår også del av område 80 som tilsvarer Kirkegata 6 og 6b, inkludert påstående bygningsmasse. Reguleringsplanen med bestemmelser følger som vedlegg Vurderingsområdet KK vil i tilknytning til prosjektområdet definere et vurderingsområde hvor det gjennom videre planlegging skal vurderes om det kan lokaliseres KKP-funksjoner og/eller gjøres tiltak som anses som del av Prosjektet. Dette gjelder for eksempel bygninger knyttet til Kirketorget. 5.3 Infrastruktur Det skal inngås nærmere avtale mellom KKP AS og KK som definerer hvilke infrastrukturelle elementer som inngår som en del av og/eller er en forutsetning for å gjennomføre Prosjektet. 5

7 Avtalen skal også regulere det økonomiske ansvaret mellom KK og KKP AS når det gjelder infrastruktur knyttet til prosjektet. 5.4 Eiendomsmessig tilrettelegging Kongsberg kommune skal arbeide for å erverve (evt. få opsjon om kjøp) nødvendig areal og bygningsmasse for å realisere Prosjektet. Eventuelle avtaler om kjøp/opsjon følger som vedlegg til Samarbeidsavtalen. Ansvaret for arbeidet overtas av KKP AS ved etablering, jfr. pkt Plan- og byggesaksbehandling Prosjektområdet (og vurderingsområdet) er regulert til relevant formål gjennom områderegulering (jfr. vedlegg 2). KK skal så langt det er mulig legge til rette for at nødvendig plan- og byggesaksbehandling kan gjennomføres innenfor rammen av planlagt framdrift (jfr. pkt. 7). 6 Andre deler av KKP 6.1 Gangbroen som forbinder «Undervisingstorget» og «Kunnskaps- og kulturtorget» KKP AS skal som en del av Prosjektet utrede løsninger, herunder finansieringsløsninger, med sikte på å få realisert gangbroen som en integrert del av KKP. Partenes intensjon er at KKP AS skal bidra i finansieringen av broen. 6.2 Undervisningstorget» (Kongsberg videregående skole, ny ungdomsskole og Kongsberg norsksenter samt tilhørende funksjoner) KK og BFK skal i løpet av 2012 gjennomføre et felles skisseprosjekt som avklarer fysisk hovedgrep for «Undervisningstorget». Utredningen skal også være et beslutningsgrunnlag for at KK og BFK kan ta stilling til framdrift (herunder etappevis utbygging og midlertidige løsninger), finansieringsmodell samt organisering av utbygging og drift. Som en del av skisseprosjektet skal det vurderes om hele eller deler av «Undervisningstorget» skal realiseres ved hjelp av KKP AS. 6

8 7 Organisering av samarbeidsprosessen Samarbeidsprosessen legges opp med sikte på å sikre: - Løpende strategisk samarbeid - Løpende samarbeid mellom brukere/leietakere og KKP AS rettet mot å sikre at planlegging, prosjektering og bygging gjennomføres mest mulig effektivt og koordinert. - God ekstern kommunikasjon ift. øvrige relevante aktører og allmennheten. 7.1 Strategisk samarbeid Strategisk samarbeid innebærer at Prosjektet rettes inn mot å bygge opp under Kongsberg som kompetanseby og sikre god kobling mellom innholdsmessig utvikling av KKP og realisering av Prosjektet. Strategisk samarbeid innebærer også å arbeide for å sikre en optimal sammensetning av leietakere i Prosjektet, herunder bidra til at aktuelle aktører blir leietakere. Strategisk samarbeid sikres ved at ledelsen i Bolten Eiendom AS representeres i etablert prosjektstyre for arbeidet med KKP gjennom alle faser i Prosjektet hvor KK/KKE, BFK, HiBu samt andre relevante partnere i KKP-arbeidet deltar. Det skal i tillegg legges til rette for jevnlige eiermøter, minimum 1 gang pr år, for å drøfte spørsmål forbundet med eierskapet i selskapet 7.2 Kommunikasjon KKP AS skal i samarbeid med KK sikre at formannskapet og kommunestyret får løpende informasjon om prosjektet. Selskapet skal i tillegg generelt støtte opp om informasjonsarbeidet til KKP-prosjektet. 7.3 Samarbeid med brukerne Det etableres et brukerutvalg med representanter for alle definerte leietakere (jfr. pkt. 10) som i utgangspunktet har mandat til å ta beslutninger. Hvilke beslutninger dette gjelder skal defineres nærmere av brukerne i samarbeid med KKP AS. Utvalget skal sikre at det gjøres 7

9 løpende avklaringer gjennom alle faser (jfr. pkt. 8) i arbeidet når det gjelder hver enkelt aktørs behov (rom og funksjoner) og hvordan felles behov ønskes ivaretatt. Leietakerne skal oppgi sitt eksklusive leiebehov i form av spesielle funksjoner, antall ansatte, antall studenter, gruppestørrelser, plassbehov for bøker, tekniske innretninger etc. Likeledes må tekniske kvalitetsnivåer avklares. Denne informasjonen fra leietakerne sammenfattes i et konkurransegrunnlag for Prosjektet. KKP-prosjektets sekretariat skal arbeide med å samordne denne prosessen. Ansvaret for arbeidet overtas av KKP AS ved etablering, jfr. pkt Interimsstyre For å sikre fremdriften i Prosjektet og sørge for innfasing av arbeidet inn mot det nye eiendomsselskapet skal det velges et interimsstyre som skal sitte frem til selskapet er dannet og nytt styre er valgt. 8 Framdrift Selskapet arbeider innenfor en intensjon om at Prosjektet skal ferdigstilles innen Hvis målsettingene ikke opprettholdes, må partene bli enige om nye datoer. Følgende milepeler legges til grunn: Inngåelse av (denne) Samarbeidsavtalen Kunngjøring prekvalifisering til plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag ferdig Intensjonsavtaler om leie inngås Dannelse av KKP AS Deltakere til plan- og designkonkurranse valgt Frist for innlevering av besvarelser Vinner utpekes Leiekontrakter ferdig forhandlet Beslutning om byggestart i selskapet 8

10 Vedtak detaljregulering og rammesøknad Byggestart Ferdigstillelse Offisiell åpning 8.1 Planlegging Med utgangspunkt i de rammer og intensjoner som er gitt for prosjekt- og vurderingsområdet legges til grunn at Prosjektet baseres på en plan- og designkonkurranse. Det legges til grunn at KKP AS i samarbeid med brukerne og brukerutvalget utarbeider et omforent konkurransegrunnlag med utgangspunkt i foreliggende utkast til grunnlag. Følgende hovedelementer skal inngå i konkurransegrunnlaget: - Prosjektets forhold til Kongsbergs sentrumutvikling. - Brukernes felles mål og forutsetninger. - Hver enkelt brukers mål og forutsetninger mht. sambruk, fellesfunksjoner, brukstider, samtidighet, kontorløsninger mv. - Konkretisering av rom/funksjoner mv. for den enkelte funksjonseier samt en strukturert sammenstilling av dette som grunnlag for å finne løsning med optimal sambruk. - Referanseprosjekter som definerer standard på Prosjektet. - Økonomiske rammer/forutsetninger. - I hvilken grad og på hvilken måte KKP AS skal legge til rette for at Prosjektet kan omfatte og/eller ta høyde for at det inngås ytterligere leieavtaler med relevant næringsvirksomhet, utviklingsprosjekter, undervisningsaktører, FoU-aktører mv. Planleggingsfasen leder fram til beslutning om vinnerløsning. Det legges til grunn at jury for konkurransen sammensettes på en måte som gjør at juryen kan gis mandat til å beslutte vinnerløsning og at denne skal realiseres. KKP AS skal velge jury og utforme juryens mandat 9

11 i samarbeid med Kongsberg kommune. Det forutsettes at vinnerløsning blir gjenstand for uavhengig teknisk/økonomisk vurdering av KKP AS før det tas endelig beslutning om gjennomføring. KKP AS skal sørge for å holde Kongsberg kommune løpende orientert om prosessen. 8.2 Prosjektering og bygging Partene er enige om at alle entrepriser og rådgivningsoppdrag vil bli tildelt etter nærmere spesifiserte anbudskontrakter, og i henhold til forskrifter om offentlige anskaffelser. Partene er enige om at prosjektet kan gjennomføres med parallell regulering, prosjektering og bygging. 8.3 Drift og servicefunksjoner KKP AS har ansvar for alt bygningsmessig vedlikehold og oppgradering. I løpet av byggefasen skal KKP AS utarbeide en konkretisering av driftsopplegg for tiden etter ferdigstilt prosjekt. 8.4 Videreutvikling Gjennom eierskap i KKP AS skal partene videreutvikle kunnskaps- og kulturparken i henhold til formålet i denne og tilhørende avtaler. Når Prosjektet er ferdigstilt skal KKP AS i samråd med de øvrige partene i KKP-samarbeidet (jfr. pkt. 7.1) gjøre en vurdering av hvordan videre arbeid med innholdsutvikling av KKP skal organiseres. 9 Leievilkår 9.1 Leieberettigede aktører KKP AS har ansvar for at det gjøres en vurdering av hvilke aktører som kan være aktuelle leietakere utover leietakerne presisert i pkt. 10. Det skal tas utgangspunkt i at dette skal være aktører som bidrar til å realisere målsettingen i KKP. 10

12 9.2 Prissetting KKP AS skal legge følgende prinsipper til grunn for fastsettelse av leievilkår: Det defineres en basispris pr på inntil kr 2000 eks. mva. pr. m2 brutto leieareal. Prisen er å anse som en gjennomsnittpris for Prosjektet der det er tatt hensyn til at KKP AS overfor noen av leietakerne ikke kan beregne merverdiavgift på husleien. Partene skal med utgangspunkt i denne prisen samarbeide om å realisere prosjektet til en total prosjektkostnad som gir en lavere gjennomsnittlig leiepris. Husleien skal reguleres hvert år med 100 % av endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Avvik fra basisprisen forutsettes begrunnet i at aktuelt rom- og funksjonsprogram gir avvikende kostnader ut over det som må anses som mindre variasjoner. 9.3 Arealfordeling Partene er videre enige om at ved fordeling av arealer for leietakerne nevnt under pkt. 10 skal man søke en arealfordeling og driftskonsept som er hensiktsmessig i forhold til reglene om frivillig registering av utleier av bygg eller anlegg i merverdiavgiftsloven. 10 Underliggende avtaler Partene forutsetter at følgende underliggende avtaler inngås i henhold til fremdriftsplan for Prosjektet, jfr. pkt. 8: 1. Aksjonæravtale og vedtekter for KKP AS. Partene utarbeider en aksjonæravtale og stifter selskap så snart denne Samarbeidsavtalen er signert av partene. 2. Leieavtale mellom HiBu og KKP AS. 3. Leieavtale mellom BFK og KKP AS om lokaler for Fagskolen, Tinius Olsen 4. Leieavtale mellom Kongsberg kommune og KKP AS vedrørende arealer til kommunale formålsfunksjoner. 5. Leieavtale med KK/ BFK/ HiBu og KKP AS vedrørende arealer til bibliotek. 6. Leieavtale mellom xxx og KKP AS ang. flerbruks/kultursal 7. Leivavtale mellom xxx og KKP AS ang. kino. 8. Avtale mellom Kongsberg kommune og KKP AS om planlegging, bygging, drift og finansiering av relevant infrastruktur. 11

13 Ved behov for prioritering mellom leietakerne vises det til samarbeidsavtalen mellom HiBu, KK og BFK godkjent av alle parter etter prosjektstyrets anbefaling av I den grad det er innenfor prosjektets rammer kan det være aktuelt å inngå: 1. Avtale med Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) 2. Leie/bruksavtale mellom BFK og KKP AS om bruk/leie av lokaler for Kongsberg videregående skole. 3. Leieavtale med Exploria (Vitensenter) 4. Leieavtaler med andre aktuelle aktører som bidrar til å realisere målsettingen i KKP 11 Aksjonæravtale Partene er enige om å inngå aksjonæravtale og vedtekter for Selskapet KKP AS. Hovedprinsippene i aksjonæravtale og vedtekter skal følge innholdet i Samarbeidsavtalen mellom Kongsberg kommune og Bolten Eiendom AS. 12 Bortfall Dersom Prosjektet beskrevet i pkt. 5.1 ikke kan ferdigstilles innen og dette betyr at forutsetningene for opprettelse av KKP AS ikke lenger er tilstede, kan begge parter velge og tre ut av denne Samarbeidsavtalen. Krav om bortfall av samarbeidsavtalen skal skriftlig begrunnes og må varsles innen Ved bortfall av avtalen fordeles partenes dokumenterte kostnader iht. partenes eierbrøk i selskapet. 13 Tvister Ved tvist om forståelsen av denne avtalen, skal dette søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, løses tvisten gjennom de ordinære domstolene, med Kongsberg Tingrett som rett verneting 12

14 14 Behandling i styrende organ Samarbeidsavtalen skal behandles og vedtas av de respektive parters beslutningsorganer innen juni **** Avtalen er utferdiget og undertegnet i to eksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt. Kongsberg, [dato] Kongsberg kommune Bolten Eiendom AS 13

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg.

Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Kongsberg 21/8 2014 Risikovurdering,- Krona kunnskap og kulturpark, Musikkteater og Skauløkka parkeringsanlegg. Bakgrunn: KKPE AS er et aksjeselskap der Bolten Eiendom (BE) ved inngåelsen eier 60 % og

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE AKSJONÆRAVTALE mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS Og VESTFOLD

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE) PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes

Detaljer

Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS

Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS Direktøren Styresak 72-2015 Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: Jan Steffensen Saksnr.: 2014/1910 Dato: 05.06.2015 Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Brev fra Vestvågøy

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Kongsberg kommune

Rapport til kontrollutvalget i Kongsberg kommune til kontrollutvalget i Kongsberg kommune Bistand til gjennomføring av undersøkelser vedr. grunnlaget for kommunestyrets vedtak i sak 53/12 en er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer