Kvartalsrapport 4. kvartal Prime Office Germany AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 4. kvartal 2008. Prime Office Germany AS"

Transkript

1 Kvartalsrapport 4. kvartal 28 Prime Office Germany AS

2 Zollhof 3 Medienhafen Düsseldorf Am Kaiserkai 62 Hafen City Friedrichstrasse 149 Mitte Berlin Steinstrasse 25 Innenstadt Flensburg Puttgarden Sassnitz Kiel Stralsund Rostock Wilmhelmshaven Emden Bremerhaven Lubeck Schwerin Oldenburg Bremen TYSKLAND Wittenberge Berlin Osnabruck Bielefeld Hannover Braunschweig Magdeburg Potsdam Munster Dessau Cottbus Duisburg Essen Dortmund Düsseldorf Cologne Siegen Aachen Bonn Kassel Bad Hersfeld Gottingen Eisenach Erfurt Halle Jena Leipzig Gera Zwickau Chemnitz Dresden Gorlitz Koblenz Wiesbaden Mainz Wurzburg Bamberg Hof Mannheim Saarbrucken Heidelberg Nurnberg Heilbronn Karlsruhe Regensberg Stuttgart Passau Ulm Augsburg München Freiburg Konstanz Garmisch-Partenkirchen Bockenheimer Anlage 15 Westend Wisenau 36 4 Westend Ungererstrasse Schwabing-Nord Munchen 2

3 Selskapet Prime Office Germany AS Ekstraordinær generalforsamling besluttet 17. desember 28, med støtte fra 75,9 % av stemmene som var representert, å avstå fra å foreta ytterligere investerninger og i stedet tilbakebetale NOK 36 mill til aksjonærene ved en kapitalnedsettelse. Vedtaket om tilbakebetaling av NOK 36 mill til aksjonærene ble gjort betinget av at selskapet fikk tilfredsstillende finansiering for utdelingsbeløpet, noe selskapet per i dag har fått indikasjoner på vil falle på plass i mai 29 ved at selskapets låneramme i Helaba / HypoVereinsbank blir økt fra EUR 125 mill til EUR 15 mill. Utbetaling av kapitalnedsettelsesbeløpet vil i så fall skje straks kapitalnedsettelsen er registrert i Brønnøysund, noe som forentes å kunne finne sted i første halvdel av juni måned. Investeringer I samsvar med generalforsamlingens beslutning har selskapet av sluttet sine investeringer og har således gått over i ordinær driftsfase. Selskapets eiendomsportefølje består av syv eiendommer til en samlet kostpris på EUR 258 mill, som per 31. desember 29 tilsvarer NOK mill. Annenhåndsomsetning Det har vært en forholdsmessig høy omsetning i selskapets aksjer i 4. kvartal 28. Dette må sees i sammenheng med general forsamlingens beslutning om å innstille selskapets videre investerninger. I tillegg har Pareto Securities AS i løpet av kvartalet etablert et annenhåndsmarked som blant annet omfatter handel av aksjer i Prime Office Germany AS. Selskapet vurderer Paretos annenhåndsmarked som positivt, da dette vil øke likviditeten i selskapets aksjer. Styreendring På ekstraordinær generalforsamling 17. desember 28 ble Mads Agerup enstemmig valgt som nytt styremedlem for UNION Capital AS (tidligere BSA Capital ASA) til erstatning for Petter Bjørnstad. Verdivurderinger per 31. desember 28 Prime Office Germany AS har i forbindelse med regnskapsavslutningen innhentet ekstern verdivurdering av selskapets eiendomsportefølje. Verdivurderingene som er foretatt av Keuncke & Stöher, verdsetter eiendomsporteføljen per 31. desember 28 til EUR 227,9 mill, noe som er 11,7 % lavere enn porteføljens opprinnelige kostpris på EUR 258, mill. Verdivurderingene er lagt til grunn for selskapets nedskrivninger per årsslutt. Få eiendomstransaksjoner de siste månedene i selskapets markedssegment gir imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til verdivurderingene. Resultat per 31. desember 28 (ikke revidert) Prime Office Germany AS hadde i 28 inntekter på til sammen NOK 56,1 mill. De lave inntektene skyldes at selskapet kun hadde overtatt to eiendommer ved inngangen til året. Selskapets totale driftskostnader i 28 beløp seg til NOK 277,9 mill, hvorav NOK 233,4 mill skyldes nedskrivninger som følge av verdifall på konsernets eiendommer. Ordinære avskrivninger beløp seg til NOK 23,1 mill. Gjenstående «Andre driftskostnader» beløp seg til NOK 21,4 mill som utgjør 38,2 % av inntekter i samme periode. Beløpet inkluderer blant annet betydelige engangskostnader i forbin delse med gjennomføring av selskapets investeringer samt kostnader i forbindelse med restrukturering av de tyske datterselskapene for å tilpasse seg endringene i den tyske skatteloven som trådte i kraft 1. januar 28. Kostnadsnivået må således sees i sammenheng med selskapets betydelige investeringsvirksomhet i perioden. Selskapet har i 28 en samlet positiv finansnetto på NOK 135,3 mill. Foruten ordinære renteinntekter på NOK 14, mill og ordinære rentekostnader på NOK 6,9 mill i forbindelse med selskapets lånefasilitet i Helaba / HypoVereinsbank, består finansnettoen først og fremst av en urealisert valutagevinst i forbindelse med bankinnskudd og langsiktig gjeld til datterselskaper i euro på NOK 136,1 mill som følge av en spesielt sterk euro per årsslutt. I tillegg består finansnettoen av realiserte valutagevinster på NOK 29,9 mill i forbindelse med valutaveksling samt konvertering av gjeld til egenkapital i tyske datterselskaper. Videre består finansnettoen av et urealisert tap per 31. desember 28 på NOK 36,1 mill i forbindelse med selskapets tre rentebytteavtaler i Nordea. Rentebytteavtalene med Helaba / HypoVereinsbank gir ingen resultateffekt for Prime Office Germany da disse er inngått for å sikre selskapets finansiering med flytende rente i samme banker. Selskapets årsresultat for 28 er på NOK - 88,3 mill, hovedsakelig som følge av at selskapets realiserte og urealiserte agioinntekter delvis oppveier nedskrivninger på konsernets eiendommer på NOK 233,4 mill. Egenkapitalen per 31. desember 28 er på NOK mill som utgjør 69,7 % av selskapets balanse. Finansiering Prime Office Germany AS har per 31. desember 28 trukket opp EUR 56,1 mill av lånerammen på EUR 125 mill. Overtagelse av MANbygget i München 15. mai 29 øker trekket med ca EUR 27,5 mill og den vedtatte kapitalnedsettelsen vil øke trekket med ytterligere EUR 37, mill (NOK 36 mill). Låneopptrekkene sikres løpende ved inngåelse av rentebytteavtaler. Avtaler inngått per 31. desember 28 løper til 3. juni 214 og er sikret til en vektet gjennomsnittsrente på 4,4 %, noe som innebærer en finansieringskostnad for selskapet i perioden (inklusiv margin) på 5,46 %. Ligningsverdi Siden selskapet ikke har gjennomført kapitalendringer i 28, skal personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer benytte ulike ligningsverdier ved innsendelse av sine selvangivelser våren 29. Personlige aksjonærer skal for 28 benytte en ligningsverdi som er basert på selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar 28, mens selskapsaksjonærer for 28 skal benytte en ligningsverdi som er basert på selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar 29. Personlige aksjonærer: kr ,3 per aksje Selskapsaksjonærer: kr ,82 per aksje Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 4. kvartal 28 3

4 Prime Office Germany Konsern Resultat (NOK) Andre driftsintekter Sum driftsinntekter Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader Lønnskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andre renteinntekter Andre finansinntekter Andre rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansinntekter og -kostnader Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Eiendeler Driftsinntekter Leieinntekter Balanse (NOK) Anleggsmidler Eiendom inkl forskudd Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital (16 aksjer á kr 1,-) Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Euro-kurs (vekslingskurs, NOK 8,96) ,865 7,961 Selskapets eiendommer: Am Kaiserkai 62, Hafen City,. Steinstrasse 25, Innenstadt,. Ungererstrasse 67 69, Schwabing-Nord, Munchen. 4

5 Rapport fra Asset Manager Investeringsaktivitet Prime Office Germany AS (POG) har ikke gjennomført eiendomskjøp i fjerde kvartal 28. Som følge av vedtaket om kapitalnedsettelse på POGs ekstraordinære generalforsamling 17. desember 28, er investeringskapasiteten i selskapet vesentlig redusert. Vi vil som asset manager arbeide for en optimalisering av porteføljen, arbeide for redusering av arealledighet og etablere nye leiekontrakter, ha kostnadsfokus og kostnadskontroll samt oppdatere investeringsstrategi og forvaltningsstrategi for dagens portefølje innen rammen av de endrede betingelsene for selskapet Prosjekter/Marked Markedsutviklingen med prisfall på eiendom og økt yield som omtalt i foregående kvartalsrapporter fortsatte også i fjerde kvartal. Transaksjonsvolumet har minket betraktelig og prisene har falt ytterligere (opptil 25 % verdifall siden topp i 27). Som en av få uttalte kjøpere i markedet har selskapet siste halvår blitt tilbudt flere attraktive eiendommer med lange kontrakter og presumptivt solide leietakere, innenfor selskapets investeringsstrategi til fordelaktive betingelser. En rapport nylig utgitt av PwC konkluderer med at Tyskland er et av de beste investeringsalternativene i eiendom fremover, i et eiendomsmarked tynget av rekordlav tillit. og München blir i rapporten trukket frem som de to mest attraktive markedene i Europa mht å klare seg gjennom eiendomskrisen. Markedet forventer at et vendepunkt i den tyske økonomien kan finne sted i slutten av 29, og at man muligens vil se positiv BNPvekst i 21. Før den tid kan det forventes at det kommer flere eiendommer for salg i markedet, som følge av at selgere har sterke insentiver for å redusere eiendomsbalansen. Dette kan skyldes problemer med å tilfredsstille lånebetingelser eller refinansiere lån som forfaller. I tillegg observerer vi at flere børsnoterte eiendomsselskaper søker å selge eiendom for å vise verdier og dermed få opp aksjekursen. Utsikter for Prime Office Germany AS Utviklingen i finansmarkedet og det generelle makrobildet gir ikke Prime Office Germany AS de beste rammebetingelsene for en rask realisering, men selskapet besitter kvalitetseiendommer med god beliggenhet og vi tror at porteføljen vil stå seg godt i et vanskelig marked. Det jobbes med å redusere risikoen i porteføljen gjennom aktiv asset management, med stor vekt på å redusere ledighet og forlenge leiekontrakter. Finansiering Asset manager har jobbet aktivt med finansiering av eiendommene Zollhof 3 i Düsseldorf og Wiesenau 36 4 i for å frigjøre egenkapital. Dette arbeidet har tatt noe lengre tid enn først antatt grunnet et utfordrende finansmarket kombinert med aktsomme banker som bruker lengre tid på å fatte beslutninger. Flere banker har vist stor interesse for å finansiere byggene, men vet selvfølgelig å prise seg i et marked hvor etterspørselen er større enn tilbudet av kapital. Det forventes dog at finansiering vil være på plass i løpet av andre kvartal 29. Vi forventer at selskapet vil finansiere seg på tilsvarende betingelser som gitt i den eksisterende rammen på EUR 125 millioner inngått i juni 28, men margin for lånebeløp utover eksisterende ramme forventes å øke med om lag 5 basispunkter. Drift Ved utgangen av desember var seks av syv bygg i porteføljen overtatt. Overtakelse av Am Kaiserkai 62 i ble gjennomført 1. november 28. Overtakelse av MAN s hovedkvarter i Ungererstrasse i Munchen, opprinnelig berammet til 1. mars 29, ble forsinket 2 3 måneder grunnet ekstra arbeider som ble bestilt (og betalt) av leietaker. Eiendommen ble overtatt 15. mai 29. Selv om overtakelsen ble noe forsinket, ser vi det som positivt at leietaker investerte betydelig av egne midler i eiendommen, uten at dette har hatt en priskonsekvens for Prime Office Germany AS. Utleiesituasjonen Det ble jobbet aktivt med utleie i fjerde kvartal, men ikke tegnet nye kontrakter. På den positive siden ble det heller ikke registrert noen oppsigelser eller utløp av kontrakter i perioden. Ledigheten ved utgangen av året på kvm tilsvarer en arealledighet på 1,6 %. Det utløper over 5. kvm i første kvartal 29, noe som gjør at vi legger høyt trykk på å få leid ut / forlenget mest mulig av dette arealet før det materialiserer seg i reduserte leieinntekter for selskapet. Kvm Endring Q (+) IB Ledighet (+) Ny ledighet (eiendommer overtatt i perioden) (+) Utløp i perioden (-) Forlengelser i perioden (-) Ny utleie i perioden (=) UB Ledighet * 5347* * Hvorav ca 2.3 kvm inntil var dekket av av leiegaranti gitt av selger av Friedrichstrasse 149 i Berlin. Selskapets eiendom i Zollhof 3 i Düsseldorf Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 4. kvartal 28 5

6 Rapport fra Asset Manager Markedsinformasjon Tysk økonomi stagnerer. Eiendomsmarkedet Investeringsmarkedet er meget svakt, yield oppgangen har fortsatt inn i fjerde kvartal og prime yield ligger på et historisk høyt nivå. Det rapporteres om særdeles få transaksjoner i markedet, men det er en forventning om at transaksjonsvolumet vil ta seg noe opp i 29 når flere selgere blir tvunget til å redusere prisforlangende for å realisere verdier. Utleiemarkedet på retur Som i tredje kvartal, rapporteres det om redusert arealledighet og oppgang i leier også i fjerde kvartal, men utleiemarkedet begynner å vise tegn til avmatning. Konsensus blant eiendomsmeglerstanden er et fall i toppleier på ca. 6 % i 29, og at arealopptak reduseres med om lag 15 % i forhold til 28. I tillegg til et fall i leienivået, forventes det at leietakere vil kreve større insentivpakker (leietakertilpasninger, leiefritak etc.) enn tidligere for å inngå nye kontrakter. Ifo Business Climate in Germany (Survey March 29) Office Property Clock 4th Quarter Business expectations 15 Industry and Trade Ifo Business Climate , München, /M, Düsseldorf Berlin Rental growth slowing Rental growth accelerating Possition Q3 Kilde: Jones Lang LaSalle «City Profile Munich Q4 28» Rents falling Rents bottoming out Kilde: Tabell 1, Inngåtte leiekontrakter, kontorareal (m 2 ) Q4 27 Q4 28 Prosentvis endring Trend prognose Berlin ,4 % Düsseldorf ,5 % ,8 % ,4 % München ,4 % Sum ,8 % Tabell 2, Ledighet (Inkl. areal for fremleie) Tabell 3, Høyeste kontorleier (EUR/m 2 /mnd) Q4 27 Q4 28 Prosentvis endring Trend prognose Prosentvis endring Trend prognose m 2 % m 2 % Berlin 21, 22, + 4,8 % Berlin ,4 % ,8 % - 5,8 % Düsseldorf 92 1,9 % ,4 % - 3, % ,7 % ,5 % - 8,6 % 1 3 7,2 % ,1 % +,1 % München ,7 % ,6 % +,7 % Düsseldorf 22,5 22,5, % 37, 37,, % 23, 23,5 + 2,2 % München 3, 3,5 + 1,7 % Sum ,7 % ,2 % - 3,6 % Gj.snitt 26,7 27,1 + 1,5 % 6

7 Porteføljeoversikt Per 31. desember 28 Adresse Distrikt By Kjøpspris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Leie p.a [IST] 1) (mill) Leie p.a [SOLL] 2) (mill) Byggeår (omb.år) Areal Andel ledige arealer per Vektet lengde på kontrakter per Ungererstrasse Schwabing-Nord Munchen Overtakelse Q1 9 Steinstrasse 25 Innenstadt Overtatt Bockenheimer Anlage 15 Westend Overtatt EUR 33, 5, % EUR 1,6 EUR 1,6 28/ 29 EUR 13, 5,5 % EUR,7 EUR,7 193 (22) EUR 49,8 5,3 % EUR 1,8 EUR 2, (1982/ 23) 7 92 kvm % 1, år 4 11 kvm 2 % 2, år kvm 35 % 2, år Am Kaiserkai 62 Hafen City Overtatt Friedrichstrasse 149 Mitte Berlin Overtatt Zollhof 3 Medienhafen Düsseldorf Overtatt EUR 32,8 5,2 % EUR 1,6 EUR 1, kvm % 9,8 år EUR 63,8 4,65 % EUR 2,4 EUR 2, kvm 2 % 2,6 år EUR 5,6 5, % EUR 2,5 EUR 2, kvm % 2,5 år Wisenau 36 4 Westend Overtatt EUR 15, 5,7 % EUR,6 EUR,7 197/ kvm 16 % 2,2 år SUM EUR 258, 5,1 % EUR 11,2 EUR 12, kvm 1,6 % 4,3 år 1) Leie per avtaleinngåelse 2) Leieinntektspotensial ved 1 % utleie Informasjonen i denne kvartalsrapporten er utarbeidet av Prime Office Germany AS etter beste skjønn. Selskapet påtar seg ikke ansvaret dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 4. kvartal 28 7

8 Miksmaster Forretningsfører: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Avd. Management v/christian Stray, Tordenskioldsgate 8 1 Postboks 1724 Vika 121 OSLO Tilretteleggere: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS BSA Capital AS Adresseendringer: Meldes til aksjonærenes kontoførere og ikke til selskapet. Aksjonærinformasjon: Prime Office Germany AS vil legge ut viktig aksjonærinformasjon på tilretteleggernes nettsteder:

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport Q2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Vekst i BNP, men fortsatt ustabilt makrobilde Det tyske kontormarkedet fortsatt svakt, men ledigheten

Detaljer

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 25. mai 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) POG Porteføljen Am Kaiserkai

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 8. mars 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) Hendelser siden juni 2009

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 3. kvartal Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 3. kvartal Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Den senere tids nedjusterte makrotall for fremtidig økonomisk vekst i Tyskland forventes etter hvert å føre til at flere

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS foretok ingen investeringer i første kvartal 2008. Dette fordi selgernes prisforventninger

Detaljer

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport Q3 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Leietakersituasjonen Som meddelt aksjonærene særskilt gjennom to aksjonær meldinger tidligere

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 1. kvartal Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Selskapet signerte 26. mai 2009 avtale med Helaba/HypoVereinsbank om å utvide selskapets eksisterende låneramme

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS inngikk i andre kvartal 2008 avtale om kjøp av en høyt profilert kvalitetseiendom i Medienhafen

Detaljer

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport Q4 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS kontormarkedet fortsatt svakt ledigheten ca 10 % ved årsskiftet ledende indikatorer for tysk

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 2. kvartal Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Selskapet utbetalte den 16. juni 2009 NOK 360 millioner til selskapets aksjonærer, hvilket tilsvarer 22,5% av opprinnelig

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS Årsrapport 2009 Porteføljeoversikt Per 31. desember 2009 Adresse Distrikt By Kjøpris inkl omk. (mill) Kjøpsyield før omk. Netto Leie p.a [IST] (mill) 1) Netto Leie p.a [SOLL] (mill)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Rammebetingelsene for ny utleie er fremdeles meget krevende, og ledigheten i markedet forventes å øke til over

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Prime Office Germany AS. Ordinær generalforsamling 25. mai 2010

Prime Office Germany AS. Ordinær generalforsamling 25. mai 2010 Prime Office Germany AS Ordinær generalforsamling Prime Office Germany AS 2 Prime Office Germany AS 3 Prime Office Germany AS 4 Prime Office Germany AS 5 Prime Office Germany AS Årsregnskap 2009 Styrets

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Innkalling til ordinær generalforsamling 3. juni 2009 Prime Office Germany AS Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS, onsdag

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS

Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Selskapets muligheter & utfordringer v/kaare M. Krane, Daglig leder for Prime Office Germany AS Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Status & nøkkeltall Nøkkeltall per 31.12.09 Kjøpesum eiendommer MEUR 258,0

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q3-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo Forretningsklimaindeksen for industri og handel falt i september marginalt til 115,2 poeng. Noe som betyr at forventningene

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Prime Office Germany AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no VEK-beregning pr. 30.06.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2015 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering.

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2005 Drift og finansiering. Petrolia Drilling ASA har inngått kontrakt med Island Oil & Gas Ltd for bruk av SS Petrolia f.o.m april 2006 (ref børsmelding 19.10.05). Kontrakten

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer