Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet /8 Bystyret Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Forslag til vedtak 1. Bodø kommune yter, som foreslått i økonomiplanen , kr 5 mill. i lån til Aspmyra Stadion AS. Lånet nedbetales over 8 år, forrentes med 4 % og nedbetales i like store årlige avdrag. Første nedbetaling forutsettes innen 1. oktober Årlig beløp avregnes dersom store rentedifferanser oppstår. Forhold rundt mva-regler avklares nærmere. 2. Lånet benyttes til å innfri krav fra Norges fotballforbund om Aspmyra Stadion som toppfotballarena; nytt kunstgress, lys-, lyd- og vanningsanlegg 3. Aspmyra Stadion AS inngår avtale med FK Bodø/Glimt om tilbakebetaling av lånet med renter i løpet av åtte år, innen Forventet låneopptak kr 3,05 mill. i 2015 tilknyttet Saltstraumen flyttes fram til Før byggestart forutsettes det at øvrig ekstern finansiering er på plass. 5. Nåværende kunstgress på Aspmyra Stadion monteres på Saltstraumen i Formannskapets behandling i møte den : Forslag fra Rødt Tilleggsforslag til pkt. 3: Før låneopptak fremlegges for kommunen nødvendig budsjett-dekning for tilbakebetaling Videre fremlegges for kommunen, før hvert årsskifte, budsjett med nødvendig tilbakebetalingsplan for påfølgende år. Ved mislighold av betalingsavtale opphører Bodø/Glimts leieforhold av Aspmyra stadion. Votering Forslaget fra Rødt falt med 1 stemme fra Rødt. Forslag til innstilling pkt ble enstemmig tiltrådt.

2 Formannskapets innstilling 1. Bodø kommune yter, som foreslått i økonomiplanen , kr 5 mill. i lån til Aspmyra Stadion AS. Lånet nedbetales over 8 år, forrentes med 4 % og nedbetales i like store årlige avdrag. Første nedbetaling forutsettes innen 1. oktober Årlig beløp avregnes dersom store rentedifferanser oppstår. Forhold rundt mva-regler avklares nærmere. 2. Lånet benyttes til å innfri krav fra Norges fotballforbund om Aspmyra Stadion som toppfotballarena; nytt kunstgress, lys-, lyd- og vanningsanlegg 3. Aspmyra Stadion AS inngår avtale med FK Bodø/Glimt om tilbakebetaling av lånet med renter i løpet av åtte år, innen Forventet låneopptak kr 3,05 mill. i 2015 tilknyttet Saltstraumen flyttes fram til Før byggestart forutsettes det at øvrig ekstern finansiering er på plass. 5. Nåværende kunstgress på Aspmyra Stadion monteres på Saltstraumen i Sammendrag Det foreslås at Bodø kommune yter kr 5 mill. i lån til Aspmyra Stadion AS for opprusting av Aspmyra stadion. Midlene nyttes til nytt kunstgressdekke, lys-, lyd- og vanningsanlegg for å tilfredsstille Norges fotballforbunds krav til toppseriearena. Aspmyra Stadion AS inngår avtale med FK Bodø/Glimt om tilbakebetaling av lånet med renter i løpet av åtte år, første avdrag forutsettes innbetalt innen 1. oktober Bystyret har tidligere vedtatt driftsordning for Aspmyra Stadion. FK Bodø/Glimt har et betydelig driftsansvar og betaler alle driftskostnader og kan beholde alle driftsinntekter. Ordningen videreføres inntil Bodø kommune formelt har avklart organisering av Aspmyra Stadion AS. Det vil da være naturlig å nullstille alle tidligere avtaler/ordninger, og at ansvaret for driften av anlegget ligger hos Aspmyra Stadion AS. Det vurderes som teknisk, sportslig og økonomisk forsvarlig å flytte nåværende kunstgress på Aspmyra Stadion til Saltstraumen. De mest slitte områdene innenfor 16-meterene og rundt banens midtakse skjæres ut og erstattes med godt gress. Saltstraumen IL er positive til en slik løsning. Det er beregnet at kunstgresset etter montering på Saltstraumen kan vare ytterligere 6-8 år. Besparelsen på kort sikt blir mellom kr 0,5 mill. og kr 0,75 mill. Saksopplysninger Formannskapet behandlet i PS 13/170 Aspmyra Stadion - oppfølging av krav til toppfotballarena. Det ble her redegjort for at kunstgresset, lys-, lyd- og vanningsanlegget på Aspmyra stadion måtte rehabiliteres for å tilfredsstille Norges fotballforbunds krav som toppfotballarena. Følgende vedtak ble gjort: Finansiering av nytt kunstgress, lys og lyd på Aspmyra stadion vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplanen Samtidig vurderes alternativ bruk av eksisterende kunstgress på Aspmyra. Bystyret behandlet Økonomiplan i PS 13/162. Følgende stod bl.a. nevnt i rådmannens forslag om Aspmyra Stadion og Saltstraumen: «29. Aspmyra Stadion. Bodø kommune er eier av Aspmyra Stadion. Bodø Glimts opprykk til eliteserien kreves oppgradering av dagens anlegg. Herunder ligger bytte av kunstgress, innkjøp av

3 forbedret lyd og bildesystem og en generell oppgradering av standard. Investeringsbehovet er beregnet til ca. 5 mill. kr, og tidspunktet er i sommerpausen i Eliteserien. Det innledes samtaler med Glimt for å komme frem til en finansieringsløsning for eksempel med økt husleie». «30. Kunstgresspakke. I økonomiplanen er det avsatt 4,2 mill. kr i 2015 til kunstgressbane i Saltstraumen. I fellesmøte mellom OK-avdelingen og eiendomskontoret, , i forhold til investeringsbudsjettet opplyste OK-avdelingen at de vurderte en omlegging av kunstgressdekket på Aspmyra der nåværende dekke kunne benyttes på Saltstraumen. OK-avdelingen ville fremme dette som egen sak i løpet av Det antas at dette vil få konsekvenser blant annet for kostnadene med å etablere kunstgressbanen på Saltstraumen». Beskrivelse av prosjektene, med kostnader og mulig finansiering Aspmyra Stadion Aspmyra stadion AS har mottatt anbud og innhentet pristilbud på nytt kunstgress, lys-, lyd- og vanningsanlegg i 2014, forutsatt at finansiering faller på plass. Vedståelsesfristen er 1. mars 2014: Aspmyra Stadion (105m x 68m) kostnad Nytt kunstgress sommer Endring i vanningsanlegget 40 Skifting lyspærer/kondensatorer 625 Oppgradering speakeranlegget 250 Adm/prosjektledelse 375 Reserve 335 Samlede kostnader inkl mva (i 1000 kr) Finansiering gis ved at Bodø kommune yter Aspmyra Stadion AS et lån på kr 5 mill. Betingelser og øvrige formaliteter må avklares nærmere. Basert på forventet levealder av kunstgresset til toppfotball på 8 år innebærer det årlige kostnader til avdrag og renter (4 %) på ca. kr 0,75 mill. pr år. Selskapet gis ansvaret for at nødvendige avtaler og sikkerhet for lånet er i orden før byggestart. Det gis anledning til å selge reklameplass i gresset, eventuelt andre tiltak som kan redusere finanskostnaden. FK Bodø/Glimt og Aspmyra Stadion AS avholdt møte 20. nov I dag betaler BG alle netto kostnader vedrørende løpende drift på Aspmyra. Dersom Bodø/Glimt alene belastes ovennevnte årlige avdrag- og rentekostnader kr 0,75 mill., vil deres faste kostnader bli over kr 3 mill. pr år. Det synes de er mye all den stund breddefotballen skal benytte anlegget minst 20 % av brukstiden. Bodø/Glimt foreslår en fordeling av årlige drifts- og finanskostnader mellom Bodø/Glimt på 80 % og breddefotballen/bodø kommune på 20 %. I Bystyrets behandling av PS 13/162 Økonomiplan og Årsbudsjett 2014, ble det ikke bevilget økt tilskudd til drift av Aspmyra Stadion. Saltstraumen med nytt kunstgress Bodø kommune har gjennom økonomiplanen satt av brutto kr 4,2 mill. i 2015 for realisering av bane på Saltstraumen. Inkludert i dette beløpet er det også avsatt ca. kr 0,45 mill. til nødvendige tiltak på andre kunstgressbaner. På Løpsmark må rasutsatt fjell renskes nær banen, det må graves større/dypere grøft langs fjellsiden pga. vann-/isproblematikk samt oppsett av gjerde. I tillegg fangnett på Bankgata og Limyra og eventuelle åpenbare mangler som dukker opp på andre nyetablerte kunstgressbaner. Forutsatt ekstern finansiering er samlet kr 1,15 mill.: Egenandel Saltstraumen IL kr 0,25 mill. er allerede bekreftet, i tillegg DA-midler kr 0,4 mill. og Sparebankfondet kr 0,5 mill. Nordland

4 fotballkrets, som håndterer de eksterne bidragsyterne, har mottatt positive signaler om at midlene fortsatt er mulig å få. Kunstgressbane i Saltstraumen anlegges på nåværende grusbane mellom kystriksvegen og Saltstraumen skole. Fundamentet på banen er tilfredsstillende og beholdes. Eksisterende overvannssystem skal benyttes. Kunstgressbanen blir liggende på kommunalt eiet tomt. Spilleflate blir 56 x 90 meter for 11 er fotball. Det er tatt med ballfangernett utenfor begge kortsider. Eksisterende lysanlegg skal benyttes. Saltstraumen 11'er bane (56m x 90m) kostnad merknad Grunnarbeid Kunstgress Lysanlegg - Bruker eksist. lysanlegg Administrasjon/prosjektledelse 250 Reserve 300 inkl. prisstigning Sum inkl. mva. Kostnader (i 1000 kr) for Saltstraumen kunstgress er basert på kalkyle pr Saltstraumen med brukt kunstgress fra Aspmyra stadion Aspmyra Stadion AS har, i forbindelse med anbudet om nytt kunstgress på Aspmyra, også bedt leverandørene gi pris på flytting og montering av det brukte kunstgresset til Saltstraumen. Anbudene viser at en slik løsning netto blir en plass mellom kr. 0,5 mill. og kr. 0,75 mill. rimeligere på anskaffelsestidspunktet enn dersom man legger helt nytt kunstgress på Saltstraumen i Kr 3,25 mill. i 2014 i stedet for kr 3,75 mill. i Aspmyras brukte kunstgress har en antatt gjenværende brukstid på 6-8 år, mens et helt nytt gress beregnes å holde i år. Det forutsettes lik baneoppbygging og tilsvarende ekstern finansiering som beskrevet under Saltstraumen med nytt kunstgress. Vurdering av levetid - brukt kunstgress på Saltstraumen, av Sivilingeniør Sven Aune AS: «Ved flytting av det gamle kunstgresset til Saltstraumen, forutsettes det at både kunstgresset og støtdempingssjiktet benyttes om igjen. Det må tilføres ny gummigranulat (SBR erstatter TPE) som sviktmateriale i kunstgresset. Kunstgressarealet på Aspmyra er m2 mens Saltstraumen, forutsatt en spillebane på 56 x 90m pluss sikkerhetssoner, vil bli på m2. Det betyr at m2 av det dårligste gresset på Aspmyra vil bli fjernet når det flyttes til Saltstraumen. Målfeltene (hver på 665 m2) og de mest slitte partiene langs banens midtakse, vil bli skiftet ut. Det er vanskelig å anslå resterende levetid for kunstgressdekket, men det kan antydes en resterende levetid på 6 8 år forutsatt at det ikke blir vinterdrift på banen (ingen snørydding) og en bruk tilsvarende den som er i dag på Aspmyra Stadion; ca timer pr. år. Det kreves imidlertid god oppfølging og vedlikehold av banen med ukentlig slådding og jevnlig tilførsel av gummigranulat for å opprettholde kvaliteten på banen. Bakdelen med bruk av det gamle kunstgressdekket er at en ikke har 5 års garanti på gresset og en noe større usikkerhet både når det gjelder kvaliteten på kunstgresset og støtdempingssjiktet. Opprinnelig ble det angitt 7 års levetid for støtdempingssjiktet. Det er imidlertid i overraskende god stand, og forventes derfor å kunne fungere i hele kunstgressdekkets resterende levetid. Anbudene viser at besparelsen ved å bruke eksisterende kunstgress med pad ligger på mellom kr eks. mva. Dette gjelder kun kostnadene for selve kunstgressdekket»

5 Uttalelse vedrørende brukt kunstgress fra Saltstraumen ILs styreleder Geir Ossletten: «2. des møttes representanter fra Bodø kommune, Nordland fotballkrets og Saltstraumen IL. Saltstraumen IL avholdt deretter styremøte (3/ ) og fattet følgende styrevedtak: Etter møte med Bodø kommune, Fotballkretsen og mottatt informasjon, har Saltstraumen IL besluttet å støtte forslaget med å overta det brukte kunstgresset fra Aspmyra i 2014, i stedet for det planlagte nye kunstgresset i Vi vil fortsatt betale vår egenandel på kr for kunstgresset med forutsetning av at gresset er i en slik forfatning som angitt. Dvs. en anslått levetid på ca. 6-8 år med normal slitasje ca timer i året, og jevnlig vedlikehold. Dersom gresset skulle være av en vesentlig dårligere forfatning en anslått eller kunstgresset blir ødelagt i løpet av de første år av annen årsak enn normal slitasje, ber vi om at gresset blir erstattet kostnadsfritt for SIL. Videre forutsetter vi at vårt kunstgress blir prioritert byttet når dets levetid er utløpt. For drift av banen ser vi for oss samme avtale som Skjerstad IL har med drift av sin bane. Idrettslaget har merket en markant mindre aktivitet og deltakelse på fotballturnering i vår regi med bakgrunn i grusbanen, og føler derfor kunstgress er sårt tiltrengt så snart som mulig her i Saltstraumen. Vi er meget positive til muligheten for å kunne skaffe oss kunstgress tidligere en først foreslått og mener gjenbruk av Aspmyra gresset er både en miljøvennlig og økonomisk løsning for alle parter. Saltstraumen IL håper derfor vi kan overta kunstgresset fra Aspmyra i 2014 på bakgrunn av overnevnte styrevedtak». Alternativ bruk av eksisterende kunstgress fra Aspmyra. Formannskapet andre setning i vedtaket PS 13/170 var: Samtidig vurderes alternativ bruk av eksisterende kunstgress på Aspmyra. I tillegg til å gjenbruke det på Saltstraumen er det hovedsakelig fire andre muligheter: a) Leverandøren overtar kunstgresset og tar dette med seg til gjenvinning eller til eget bruk. Kostnaden er inkludert i anbudene og varierer fra ca. kr 0,2 mill. til kr 0,4 mill. b) Kunstgresset tas av og leveres Vikan søppeldeponi mot avgift. Kostnaden er inkludert i anbudene og varierer fra ca. kr. 0,32 mill. til kr 0,49 mill. c) Avtaking og lagring av kunstgress, pad og sand ved banen. Så mye som mulig av fyllmaterialene tas ut av kunstgresset. Kunstgresset benyttes av kommunen på f.eks. skoler og barnehager på ball-løkker eller lignende. Kostnaden er inkludert i anbudene og varierer fra ca. kr. 0,2 mill. til kr 0,32 mill. d) Samme som ovennevnte, kunstgresset gis bort til velforeninger, borettslag eller andre for bruk på ball-løkker eller lignende. Kostnaden er inkludert i anbudene og varierer fra ca. kr. 0,2 mill. til kr 0,32 mill. I Bystyrets behandling av plan for idrett og friluftsliv står det nevnt mange skoler og idrettslag som har ytret ønske om kunstgress på ball-løkker eller mindre fotballbaner. Kulturkontoret har også mottatt flere konkrete henvendelser om å få overta deler av nåværende kunstgress på Aspmyra.

6 I økonomiplanen for er det ikke bevilget investeringsmidler til gjenbruk av kunstgresset på Aspmyra Stadion. Vurderinger Aspmyra Stadion For at Aspmyra Stadion skal oppfylle Norges fotballforbunds krav til toppfotballarenaer, må kunstgress, lys, lyd og vanningsanlegg rehabiliteres i Bodø kommune har gjennom økonomiplanen i 2014 satt av kr. 5 mill. til å finansiere rehabiliteringene med låneopptak. Etter innhentede anbud og pristilbud viser kostnadene at kr 5 mill. vil holde til beskrevne tiltak. Det vurderes som riktig at baneeier Aspmyra Stadion AS er den part som mottar og forvalter lånet, og inngår nødvendige avtaler med Bodø/Glimt eller andre om tilbakebetaling. Det nye kunstgressdekket har en beregnet levetid til toppfotball på åtte år, til da må også lånet i sin helhet være tilbakebetalt Bodø kommune, inklusive renter. Bystyret har tidligere vedtatt at Bodø/Glimt må bekoste alle løpende driftsutgifter på stadion, og kan beholde alle driftsinntekter fra f. eks. breddekamper. I økonomiplan er det ikke vedtatt ekstra midler for å imøtekomme nevnte ønske om fordeling utgifter med henholdsvis 80 % på Bodø/Glimt og 20 % på breddefotball/kommune. På den ene side er kr. 3 mill. en betydelig kostnad også for Bodø/Glimt, på den annen side er ikke denne rehabiliteringen av Aspmyra Stadion nødvendig for andre enn eliteserielaget FK Bodø/Glimt. Inntil videre vurderes det derfor slik at nåværende driftsordning, med at Bodø/Glimt betaler alle driftskostnader og beholder driftsinntektene, må fortsette. Når Bodø kommune formelt får avklart eierskapsmodell for Aspmyra Stadion AS vil det være naturlig å nullstille og vurdere på nytt alle tidligere avtaler/ ordninger. Saltstraumen Det er satt av midler i økonomiplanen til å finansiere kunstgressbane på Saltstraumen i Muligheten/løsningen med å gjenbruke Aspmyra Stadions kunstgress innebærer at Saltstraumen kan få etablert kunstgress allerede i 2014, forutsatt at finansieringen flyttes fram fra 2015 til Det er fordeler og ulemper med begge løsningene, og adm. har vært i tvil om hva som er rett valg. Beste løsning, om en hadde hatt finansiering, ville vært å anskaffe helt nytt kunstgress til Saltstraumen. Det ville gitt beste kvalitet rent sportslige med en forventet brukstid på minst år, med 5 års garanti fra leverandøren. Kunstgresset fra Aspmyra er imidlertid ikke i så dårlig forfatning. Det er dokumentert og beskrevet at de mest slitte partiene kan erstattes med godt gress. Pad`n, et ca. en cm tykt støtdempingssjikt av gummi under hele banen, kan gjenbrukes på Saltstraumen. Dette gir en mykere bane å spille på. De andre banene i «kunstgressbanepakken» har ikke pad. Restlevetid beregnes til 6-8 år, kanskje lengre. Det er dokumentert gjennom anbudene at på kort sikt spares mellom kr. 0,5 og kr 0,75 mill. Saltstraumen kan få kunstgressbane i 2014 i stedet for Saltstraumen IL er positive til løsningen med kunstgress fra Aspmyra. Det vurderes som teknisk, sportslig og økonomisk forsvarlig å montere nåværende Aspmyra-gress på Saltstraumen. Arbeidet må organiseres slik at Aspmyra Stadion AS blir ansvarlig for hele prosjektet på Aspmyra, samt den delen av prosjektet på Saltstraumen som har med legging av

7 kunstgresset. Valgt entreprenør på Aspmyra må montere kunstgresset på Saltstraumen direkte etterpå. Bodø kommune må ivareta prosjekteierskapet for grunnarbeidet på Saltstraumen. Generell vurdering av gjenbruk kunstgress Generelt er kvaliteten på kunstgress, fra anlegg som vil skifte ut eget kunstgress, nedslitt, skadet og i dårlig forfatning. Det frarådes å ukritisk gjenbruke kunstgress på andre anlegg, spesielt på kommunens egne skoler/barnehager/eiendommer, men også på små løkker. Anlegg der dette er gjort ser fort lurvete ut, med hull og skøyteskader. I Bodø sees også flere tilfeller der kunstgressruller er plassert inntil løkkene, uten at de er rullet ut/montert. Besparelsen ved å overta brukt kunstgress er forholdsvis lite, generelt bare % av kostnadene for et helt nytt anlegg. De største kostnadene er grunnarbeidet som må utføres skikkelig. Asfaltkant i bredde1-2 meter rundt hele anlegget, prosjekt-/byggeledelse, administrasjon, maskiner, etc er kostnader som må medregnes. I tillegg kan oppsett av gjerde, fangnett og lysanlegg medføre betydelige kostnader. Det har vist seg i mange tilfelle at gratis brukt kunstgress er ikke gratis. Oppgavene til de ildsjelene som har påtatt seg å montere brukt kunstgress har blitt for stor. I Bodø kommune er det nå 14 kunstgressbaner. I løpet av 8-15 år må de fleste banene ha nytt kunstgress. Som regel er ikke hele kunstgressbanene nedslitt, der kan være brukbare deler. Dersom det blir aktuelt å benytte brukt kunstgress på eks. skoler/løkker bør noen forutsetninger være: Kvaliteten på gresset som gjenbrukes må være av høg kvalitet. Særlig krav bør stilles ved montering i kommunale skoler/barnehager/eiendommer. Tiltakshaver må dokumentere kvalifikasjoner, gjennomføringsevne, ansvarshavende. Byggemeldes. Brukt kunstgress må monteres på nytt anlegg samme år som de tas av fra gammelt. Lagres ruller med kunstgress utendørs over en vinter er risikoen for ødeleggelse stor. Det må avsettes tilstrekkelig midler til grunnarbeidet som må utføres skikkelig. Asfaltkant i bredde1-2 meter rundt hele anlegget, prosjekt-/byggeledelse, administrasjon, maskiner, etc Plan for drift må utarbeides. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at Bodø kommune yter et lån på kr. 5 mill. til Aspmyra Stadion AS. Lånet benyttes til nødvendige oppgraderinger av Aspmyra Stadion for å tilfredsstille de krav Norges fotballforbund stiller til toppfotballarenaer. Aspmyra Stadion AS inngår nødvendige avtaler med Bodø/Glimt og andre om tilbakebetaling i løpet av åtte år. Aspmyras nåværende kunstgress flyttes til Saltstraumen og monteres der sommeren I økonomiplanen er det vedtatt brutto kr 4,2 mill. til bane på Saltstraumen og noen mindre tiltak på andre baner i Det foreslås å flytte denne investeringen fram til Saksbehandler: Lars Bang Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø

TILSTANDSRAPPORT. Rehabilitering av kunstgressdekket. Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø Rehabilitering av kunstgressdekket Stamnes Kunstgressbane UTARBEIDET AV: SVEN AUNE AS Rådgivende ingeniar idrettsanlegg Sivilingeniør SVEN AUNE AS Postboks 973 8001 Bodø PÅ OPPDRAG FRA: Sandnessjøen Idrettslag

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS

Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO AS og Bopro AS Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2010 62246/2010 2010/4188 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/146 Formannskapet 22.11.2010 Sammenslåing av arbeidsmarkedsbedriftene Skjerstad ASVO

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.11.2010 66402/2010 2010/16496 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/ byrom-

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer