Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet /8 Bystyret Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Forslag til vedtak 1. Bodø kommune yter, som foreslått i økonomiplanen , kr 5 mill. i lån til Aspmyra Stadion AS. Lånet nedbetales over 8 år, forrentes med 4 % og nedbetales i like store årlige avdrag. Første nedbetaling forutsettes innen 1. oktober Årlig beløp avregnes dersom store rentedifferanser oppstår. Forhold rundt mva-regler avklares nærmere. 2. Lånet benyttes til å innfri krav fra Norges fotballforbund om Aspmyra Stadion som toppfotballarena; nytt kunstgress, lys-, lyd- og vanningsanlegg 3. Aspmyra Stadion AS inngår avtale med FK Bodø/Glimt om tilbakebetaling av lånet med renter i løpet av åtte år, innen Forventet låneopptak kr 3,05 mill. i 2015 tilknyttet Saltstraumen flyttes fram til Før byggestart forutsettes det at øvrig ekstern finansiering er på plass. 5. Nåværende kunstgress på Aspmyra Stadion monteres på Saltstraumen i Formannskapets behandling i møte den : Forslag fra Rødt Tilleggsforslag til pkt. 3: Før låneopptak fremlegges for kommunen nødvendig budsjett-dekning for tilbakebetaling Videre fremlegges for kommunen, før hvert årsskifte, budsjett med nødvendig tilbakebetalingsplan for påfølgende år. Ved mislighold av betalingsavtale opphører Bodø/Glimts leieforhold av Aspmyra stadion. Votering Forslaget fra Rødt falt med 1 stemme fra Rødt. Forslag til innstilling pkt ble enstemmig tiltrådt.

2 Formannskapets innstilling 1. Bodø kommune yter, som foreslått i økonomiplanen , kr 5 mill. i lån til Aspmyra Stadion AS. Lånet nedbetales over 8 år, forrentes med 4 % og nedbetales i like store årlige avdrag. Første nedbetaling forutsettes innen 1. oktober Årlig beløp avregnes dersom store rentedifferanser oppstår. Forhold rundt mva-regler avklares nærmere. 2. Lånet benyttes til å innfri krav fra Norges fotballforbund om Aspmyra Stadion som toppfotballarena; nytt kunstgress, lys-, lyd- og vanningsanlegg 3. Aspmyra Stadion AS inngår avtale med FK Bodø/Glimt om tilbakebetaling av lånet med renter i løpet av åtte år, innen Forventet låneopptak kr 3,05 mill. i 2015 tilknyttet Saltstraumen flyttes fram til Før byggestart forutsettes det at øvrig ekstern finansiering er på plass. 5. Nåværende kunstgress på Aspmyra Stadion monteres på Saltstraumen i Sammendrag Det foreslås at Bodø kommune yter kr 5 mill. i lån til Aspmyra Stadion AS for opprusting av Aspmyra stadion. Midlene nyttes til nytt kunstgressdekke, lys-, lyd- og vanningsanlegg for å tilfredsstille Norges fotballforbunds krav til toppseriearena. Aspmyra Stadion AS inngår avtale med FK Bodø/Glimt om tilbakebetaling av lånet med renter i løpet av åtte år, første avdrag forutsettes innbetalt innen 1. oktober Bystyret har tidligere vedtatt driftsordning for Aspmyra Stadion. FK Bodø/Glimt har et betydelig driftsansvar og betaler alle driftskostnader og kan beholde alle driftsinntekter. Ordningen videreføres inntil Bodø kommune formelt har avklart organisering av Aspmyra Stadion AS. Det vil da være naturlig å nullstille alle tidligere avtaler/ordninger, og at ansvaret for driften av anlegget ligger hos Aspmyra Stadion AS. Det vurderes som teknisk, sportslig og økonomisk forsvarlig å flytte nåværende kunstgress på Aspmyra Stadion til Saltstraumen. De mest slitte områdene innenfor 16-meterene og rundt banens midtakse skjæres ut og erstattes med godt gress. Saltstraumen IL er positive til en slik løsning. Det er beregnet at kunstgresset etter montering på Saltstraumen kan vare ytterligere 6-8 år. Besparelsen på kort sikt blir mellom kr 0,5 mill. og kr 0,75 mill. Saksopplysninger Formannskapet behandlet i PS 13/170 Aspmyra Stadion - oppfølging av krav til toppfotballarena. Det ble her redegjort for at kunstgresset, lys-, lyd- og vanningsanlegget på Aspmyra stadion måtte rehabiliteres for å tilfredsstille Norges fotballforbunds krav som toppfotballarena. Følgende vedtak ble gjort: Finansiering av nytt kunstgress, lys og lyd på Aspmyra stadion vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplanen Samtidig vurderes alternativ bruk av eksisterende kunstgress på Aspmyra. Bystyret behandlet Økonomiplan i PS 13/162. Følgende stod bl.a. nevnt i rådmannens forslag om Aspmyra Stadion og Saltstraumen: «29. Aspmyra Stadion. Bodø kommune er eier av Aspmyra Stadion. Bodø Glimts opprykk til eliteserien kreves oppgradering av dagens anlegg. Herunder ligger bytte av kunstgress, innkjøp av

3 forbedret lyd og bildesystem og en generell oppgradering av standard. Investeringsbehovet er beregnet til ca. 5 mill. kr, og tidspunktet er i sommerpausen i Eliteserien. Det innledes samtaler med Glimt for å komme frem til en finansieringsløsning for eksempel med økt husleie». «30. Kunstgresspakke. I økonomiplanen er det avsatt 4,2 mill. kr i 2015 til kunstgressbane i Saltstraumen. I fellesmøte mellom OK-avdelingen og eiendomskontoret, , i forhold til investeringsbudsjettet opplyste OK-avdelingen at de vurderte en omlegging av kunstgressdekket på Aspmyra der nåværende dekke kunne benyttes på Saltstraumen. OK-avdelingen ville fremme dette som egen sak i løpet av Det antas at dette vil få konsekvenser blant annet for kostnadene med å etablere kunstgressbanen på Saltstraumen». Beskrivelse av prosjektene, med kostnader og mulig finansiering Aspmyra Stadion Aspmyra stadion AS har mottatt anbud og innhentet pristilbud på nytt kunstgress, lys-, lyd- og vanningsanlegg i 2014, forutsatt at finansiering faller på plass. Vedståelsesfristen er 1. mars 2014: Aspmyra Stadion (105m x 68m) kostnad Nytt kunstgress sommer Endring i vanningsanlegget 40 Skifting lyspærer/kondensatorer 625 Oppgradering speakeranlegget 250 Adm/prosjektledelse 375 Reserve 335 Samlede kostnader inkl mva (i 1000 kr) Finansiering gis ved at Bodø kommune yter Aspmyra Stadion AS et lån på kr 5 mill. Betingelser og øvrige formaliteter må avklares nærmere. Basert på forventet levealder av kunstgresset til toppfotball på 8 år innebærer det årlige kostnader til avdrag og renter (4 %) på ca. kr 0,75 mill. pr år. Selskapet gis ansvaret for at nødvendige avtaler og sikkerhet for lånet er i orden før byggestart. Det gis anledning til å selge reklameplass i gresset, eventuelt andre tiltak som kan redusere finanskostnaden. FK Bodø/Glimt og Aspmyra Stadion AS avholdt møte 20. nov I dag betaler BG alle netto kostnader vedrørende løpende drift på Aspmyra. Dersom Bodø/Glimt alene belastes ovennevnte årlige avdrag- og rentekostnader kr 0,75 mill., vil deres faste kostnader bli over kr 3 mill. pr år. Det synes de er mye all den stund breddefotballen skal benytte anlegget minst 20 % av brukstiden. Bodø/Glimt foreslår en fordeling av årlige drifts- og finanskostnader mellom Bodø/Glimt på 80 % og breddefotballen/bodø kommune på 20 %. I Bystyrets behandling av PS 13/162 Økonomiplan og Årsbudsjett 2014, ble det ikke bevilget økt tilskudd til drift av Aspmyra Stadion. Saltstraumen med nytt kunstgress Bodø kommune har gjennom økonomiplanen satt av brutto kr 4,2 mill. i 2015 for realisering av bane på Saltstraumen. Inkludert i dette beløpet er det også avsatt ca. kr 0,45 mill. til nødvendige tiltak på andre kunstgressbaner. På Løpsmark må rasutsatt fjell renskes nær banen, det må graves større/dypere grøft langs fjellsiden pga. vann-/isproblematikk samt oppsett av gjerde. I tillegg fangnett på Bankgata og Limyra og eventuelle åpenbare mangler som dukker opp på andre nyetablerte kunstgressbaner. Forutsatt ekstern finansiering er samlet kr 1,15 mill.: Egenandel Saltstraumen IL kr 0,25 mill. er allerede bekreftet, i tillegg DA-midler kr 0,4 mill. og Sparebankfondet kr 0,5 mill. Nordland

4 fotballkrets, som håndterer de eksterne bidragsyterne, har mottatt positive signaler om at midlene fortsatt er mulig å få. Kunstgressbane i Saltstraumen anlegges på nåværende grusbane mellom kystriksvegen og Saltstraumen skole. Fundamentet på banen er tilfredsstillende og beholdes. Eksisterende overvannssystem skal benyttes. Kunstgressbanen blir liggende på kommunalt eiet tomt. Spilleflate blir 56 x 90 meter for 11 er fotball. Det er tatt med ballfangernett utenfor begge kortsider. Eksisterende lysanlegg skal benyttes. Saltstraumen 11'er bane (56m x 90m) kostnad merknad Grunnarbeid Kunstgress Lysanlegg - Bruker eksist. lysanlegg Administrasjon/prosjektledelse 250 Reserve 300 inkl. prisstigning Sum inkl. mva. Kostnader (i 1000 kr) for Saltstraumen kunstgress er basert på kalkyle pr Saltstraumen med brukt kunstgress fra Aspmyra stadion Aspmyra Stadion AS har, i forbindelse med anbudet om nytt kunstgress på Aspmyra, også bedt leverandørene gi pris på flytting og montering av det brukte kunstgresset til Saltstraumen. Anbudene viser at en slik løsning netto blir en plass mellom kr. 0,5 mill. og kr. 0,75 mill. rimeligere på anskaffelsestidspunktet enn dersom man legger helt nytt kunstgress på Saltstraumen i Kr 3,25 mill. i 2014 i stedet for kr 3,75 mill. i Aspmyras brukte kunstgress har en antatt gjenværende brukstid på 6-8 år, mens et helt nytt gress beregnes å holde i år. Det forutsettes lik baneoppbygging og tilsvarende ekstern finansiering som beskrevet under Saltstraumen med nytt kunstgress. Vurdering av levetid - brukt kunstgress på Saltstraumen, av Sivilingeniør Sven Aune AS: «Ved flytting av det gamle kunstgresset til Saltstraumen, forutsettes det at både kunstgresset og støtdempingssjiktet benyttes om igjen. Det må tilføres ny gummigranulat (SBR erstatter TPE) som sviktmateriale i kunstgresset. Kunstgressarealet på Aspmyra er m2 mens Saltstraumen, forutsatt en spillebane på 56 x 90m pluss sikkerhetssoner, vil bli på m2. Det betyr at m2 av det dårligste gresset på Aspmyra vil bli fjernet når det flyttes til Saltstraumen. Målfeltene (hver på 665 m2) og de mest slitte partiene langs banens midtakse, vil bli skiftet ut. Det er vanskelig å anslå resterende levetid for kunstgressdekket, men det kan antydes en resterende levetid på 6 8 år forutsatt at det ikke blir vinterdrift på banen (ingen snørydding) og en bruk tilsvarende den som er i dag på Aspmyra Stadion; ca timer pr. år. Det kreves imidlertid god oppfølging og vedlikehold av banen med ukentlig slådding og jevnlig tilførsel av gummigranulat for å opprettholde kvaliteten på banen. Bakdelen med bruk av det gamle kunstgressdekket er at en ikke har 5 års garanti på gresset og en noe større usikkerhet både når det gjelder kvaliteten på kunstgresset og støtdempingssjiktet. Opprinnelig ble det angitt 7 års levetid for støtdempingssjiktet. Det er imidlertid i overraskende god stand, og forventes derfor å kunne fungere i hele kunstgressdekkets resterende levetid. Anbudene viser at besparelsen ved å bruke eksisterende kunstgress med pad ligger på mellom kr eks. mva. Dette gjelder kun kostnadene for selve kunstgressdekket»

5 Uttalelse vedrørende brukt kunstgress fra Saltstraumen ILs styreleder Geir Ossletten: «2. des møttes representanter fra Bodø kommune, Nordland fotballkrets og Saltstraumen IL. Saltstraumen IL avholdt deretter styremøte (3/ ) og fattet følgende styrevedtak: Etter møte med Bodø kommune, Fotballkretsen og mottatt informasjon, har Saltstraumen IL besluttet å støtte forslaget med å overta det brukte kunstgresset fra Aspmyra i 2014, i stedet for det planlagte nye kunstgresset i Vi vil fortsatt betale vår egenandel på kr for kunstgresset med forutsetning av at gresset er i en slik forfatning som angitt. Dvs. en anslått levetid på ca. 6-8 år med normal slitasje ca timer i året, og jevnlig vedlikehold. Dersom gresset skulle være av en vesentlig dårligere forfatning en anslått eller kunstgresset blir ødelagt i løpet av de første år av annen årsak enn normal slitasje, ber vi om at gresset blir erstattet kostnadsfritt for SIL. Videre forutsetter vi at vårt kunstgress blir prioritert byttet når dets levetid er utløpt. For drift av banen ser vi for oss samme avtale som Skjerstad IL har med drift av sin bane. Idrettslaget har merket en markant mindre aktivitet og deltakelse på fotballturnering i vår regi med bakgrunn i grusbanen, og føler derfor kunstgress er sårt tiltrengt så snart som mulig her i Saltstraumen. Vi er meget positive til muligheten for å kunne skaffe oss kunstgress tidligere en først foreslått og mener gjenbruk av Aspmyra gresset er både en miljøvennlig og økonomisk løsning for alle parter. Saltstraumen IL håper derfor vi kan overta kunstgresset fra Aspmyra i 2014 på bakgrunn av overnevnte styrevedtak». Alternativ bruk av eksisterende kunstgress fra Aspmyra. Formannskapet andre setning i vedtaket PS 13/170 var: Samtidig vurderes alternativ bruk av eksisterende kunstgress på Aspmyra. I tillegg til å gjenbruke det på Saltstraumen er det hovedsakelig fire andre muligheter: a) Leverandøren overtar kunstgresset og tar dette med seg til gjenvinning eller til eget bruk. Kostnaden er inkludert i anbudene og varierer fra ca. kr 0,2 mill. til kr 0,4 mill. b) Kunstgresset tas av og leveres Vikan søppeldeponi mot avgift. Kostnaden er inkludert i anbudene og varierer fra ca. kr. 0,32 mill. til kr 0,49 mill. c) Avtaking og lagring av kunstgress, pad og sand ved banen. Så mye som mulig av fyllmaterialene tas ut av kunstgresset. Kunstgresset benyttes av kommunen på f.eks. skoler og barnehager på ball-løkker eller lignende. Kostnaden er inkludert i anbudene og varierer fra ca. kr. 0,2 mill. til kr 0,32 mill. d) Samme som ovennevnte, kunstgresset gis bort til velforeninger, borettslag eller andre for bruk på ball-løkker eller lignende. Kostnaden er inkludert i anbudene og varierer fra ca. kr. 0,2 mill. til kr 0,32 mill. I Bystyrets behandling av plan for idrett og friluftsliv står det nevnt mange skoler og idrettslag som har ytret ønske om kunstgress på ball-løkker eller mindre fotballbaner. Kulturkontoret har også mottatt flere konkrete henvendelser om å få overta deler av nåværende kunstgress på Aspmyra.

6 I økonomiplanen for er det ikke bevilget investeringsmidler til gjenbruk av kunstgresset på Aspmyra Stadion. Vurderinger Aspmyra Stadion For at Aspmyra Stadion skal oppfylle Norges fotballforbunds krav til toppfotballarenaer, må kunstgress, lys, lyd og vanningsanlegg rehabiliteres i Bodø kommune har gjennom økonomiplanen i 2014 satt av kr. 5 mill. til å finansiere rehabiliteringene med låneopptak. Etter innhentede anbud og pristilbud viser kostnadene at kr 5 mill. vil holde til beskrevne tiltak. Det vurderes som riktig at baneeier Aspmyra Stadion AS er den part som mottar og forvalter lånet, og inngår nødvendige avtaler med Bodø/Glimt eller andre om tilbakebetaling. Det nye kunstgressdekket har en beregnet levetid til toppfotball på åtte år, til da må også lånet i sin helhet være tilbakebetalt Bodø kommune, inklusive renter. Bystyret har tidligere vedtatt at Bodø/Glimt må bekoste alle løpende driftsutgifter på stadion, og kan beholde alle driftsinntekter fra f. eks. breddekamper. I økonomiplan er det ikke vedtatt ekstra midler for å imøtekomme nevnte ønske om fordeling utgifter med henholdsvis 80 % på Bodø/Glimt og 20 % på breddefotball/kommune. På den ene side er kr. 3 mill. en betydelig kostnad også for Bodø/Glimt, på den annen side er ikke denne rehabiliteringen av Aspmyra Stadion nødvendig for andre enn eliteserielaget FK Bodø/Glimt. Inntil videre vurderes det derfor slik at nåværende driftsordning, med at Bodø/Glimt betaler alle driftskostnader og beholder driftsinntektene, må fortsette. Når Bodø kommune formelt får avklart eierskapsmodell for Aspmyra Stadion AS vil det være naturlig å nullstille og vurdere på nytt alle tidligere avtaler/ ordninger. Saltstraumen Det er satt av midler i økonomiplanen til å finansiere kunstgressbane på Saltstraumen i Muligheten/løsningen med å gjenbruke Aspmyra Stadions kunstgress innebærer at Saltstraumen kan få etablert kunstgress allerede i 2014, forutsatt at finansieringen flyttes fram fra 2015 til Det er fordeler og ulemper med begge løsningene, og adm. har vært i tvil om hva som er rett valg. Beste løsning, om en hadde hatt finansiering, ville vært å anskaffe helt nytt kunstgress til Saltstraumen. Det ville gitt beste kvalitet rent sportslige med en forventet brukstid på minst år, med 5 års garanti fra leverandøren. Kunstgresset fra Aspmyra er imidlertid ikke i så dårlig forfatning. Det er dokumentert og beskrevet at de mest slitte partiene kan erstattes med godt gress. Pad`n, et ca. en cm tykt støtdempingssjikt av gummi under hele banen, kan gjenbrukes på Saltstraumen. Dette gir en mykere bane å spille på. De andre banene i «kunstgressbanepakken» har ikke pad. Restlevetid beregnes til 6-8 år, kanskje lengre. Det er dokumentert gjennom anbudene at på kort sikt spares mellom kr. 0,5 og kr 0,75 mill. Saltstraumen kan få kunstgressbane i 2014 i stedet for Saltstraumen IL er positive til løsningen med kunstgress fra Aspmyra. Det vurderes som teknisk, sportslig og økonomisk forsvarlig å montere nåværende Aspmyra-gress på Saltstraumen. Arbeidet må organiseres slik at Aspmyra Stadion AS blir ansvarlig for hele prosjektet på Aspmyra, samt den delen av prosjektet på Saltstraumen som har med legging av

7 kunstgresset. Valgt entreprenør på Aspmyra må montere kunstgresset på Saltstraumen direkte etterpå. Bodø kommune må ivareta prosjekteierskapet for grunnarbeidet på Saltstraumen. Generell vurdering av gjenbruk kunstgress Generelt er kvaliteten på kunstgress, fra anlegg som vil skifte ut eget kunstgress, nedslitt, skadet og i dårlig forfatning. Det frarådes å ukritisk gjenbruke kunstgress på andre anlegg, spesielt på kommunens egne skoler/barnehager/eiendommer, men også på små løkker. Anlegg der dette er gjort ser fort lurvete ut, med hull og skøyteskader. I Bodø sees også flere tilfeller der kunstgressruller er plassert inntil løkkene, uten at de er rullet ut/montert. Besparelsen ved å overta brukt kunstgress er forholdsvis lite, generelt bare % av kostnadene for et helt nytt anlegg. De største kostnadene er grunnarbeidet som må utføres skikkelig. Asfaltkant i bredde1-2 meter rundt hele anlegget, prosjekt-/byggeledelse, administrasjon, maskiner, etc er kostnader som må medregnes. I tillegg kan oppsett av gjerde, fangnett og lysanlegg medføre betydelige kostnader. Det har vist seg i mange tilfelle at gratis brukt kunstgress er ikke gratis. Oppgavene til de ildsjelene som har påtatt seg å montere brukt kunstgress har blitt for stor. I Bodø kommune er det nå 14 kunstgressbaner. I løpet av 8-15 år må de fleste banene ha nytt kunstgress. Som regel er ikke hele kunstgressbanene nedslitt, der kan være brukbare deler. Dersom det blir aktuelt å benytte brukt kunstgress på eks. skoler/løkker bør noen forutsetninger være: Kvaliteten på gresset som gjenbrukes må være av høg kvalitet. Særlig krav bør stilles ved montering i kommunale skoler/barnehager/eiendommer. Tiltakshaver må dokumentere kvalifikasjoner, gjennomføringsevne, ansvarshavende. Byggemeldes. Brukt kunstgress må monteres på nytt anlegg samme år som de tas av fra gammelt. Lagres ruller med kunstgress utendørs over en vinter er risikoen for ødeleggelse stor. Det må avsettes tilstrekkelig midler til grunnarbeidet som må utføres skikkelig. Asfaltkant i bredde1-2 meter rundt hele anlegget, prosjekt-/byggeledelse, administrasjon, maskiner, etc Plan for drift må utarbeides. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at Bodø kommune yter et lån på kr. 5 mill. til Aspmyra Stadion AS. Lånet benyttes til nødvendige oppgraderinger av Aspmyra Stadion for å tilfredsstille de krav Norges fotballforbund stiller til toppfotballarenaer. Aspmyra Stadion AS inngår nødvendige avtaler med Bodø/Glimt og andre om tilbakebetaling i løpet av åtte år. Aspmyras nåværende kunstgress flyttes til Saltstraumen og monteres der sommeren I økonomiplanen er det vedtatt brutto kr 4,2 mill. til bane på Saltstraumen og noen mindre tiltak på andre baner i Det foreslås å flytte denne investeringen fram til Saksbehandler: Lars Bang Rolf Kåre Jensen rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen

Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.3.2011 12959/2011 2011/2117 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/42 Formannskapet 23.03.2011 11/46 Bystyret 14.04.2011 Finansiering, bygging og drift

Detaljer

Aspmyra stadion status og veien videre

Aspmyra stadion status og veien videre Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.9.2012 56556/2012 2011/40 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Formannskapet 10.10.2012 Aspmyra stadion status og veien videre Sammendrag I

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012 Hattfjelldal kommune Fotballbanen i Hattfjelldal - fase 2 kunstgress Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-D11 09/330 12/4045 Karl-Olav Bostad 11.06. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.2012 059/12 Kommunestyret 27.06.2012 Hattfjelldal kommune Fotballbanen i Hattfjelldal - fase 2 kunstgress Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-D11 09/330 12/4045 Karl-Olav Bostad 11.06. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia

Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Kulturkontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2016 12167/2016 2015/208 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/21 Formannskapet 03.03.2016 Status - Turn- og klatrehall i Mørkvedlia Forslag til

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 14/137 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS

Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.11.2014 74199/2014 2014/7027 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/236 Formannskapet 26.11.2014 14/197 Bystyret 11.12.2014 Overdragelse av Aspmyra Stadion

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Kjøp av Aspmyra stadion

Kjøp av Aspmyra stadion Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2011 2921/2011 2011/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Formannskapet 26.01.2011 Bystyret 17.02.2011 Kjøp av Aspmyra stadion Sammendrag Bodø kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2015 80175/2015 2015/6730 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/156 Formannskapet 25.11.2015 15/143 Bystyret 10.12.2015 Overtakelse av Tusenhjemmet

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2014 470/2014 2013/3551 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/73 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia

Detaljer

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56188/2012 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/162 Formannskapet 10.10.2012 12/178 Bystyret 24.10.2012 Veipakke Salten AS -

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 22.06.2015 Oppgradering av idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2016 90882/2016 2016/7208 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/4 Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen

Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til barnehagen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 33000/2013 2012/8381 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/95 Formannskapet 05.06.2013 Trollmyra Barnehage AS - kjøp av leid tomt til

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 13:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.10.2016 80741/2016 2016/7147 243 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Prioritering av søknader

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond.

Nesodden kommune. INNSTILLING 1. Kostnadsrammen for Tapperiet Steilene økes ved bruk av ubundet investeringsfond. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 30.09.2014 Vår ref: 07/2315-17 - 14/23800 Arkivkode: 153 Saksbeh.: Linn Reppe Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 09.10.2014 045/14 Kommunestyret 16.10.2014

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten AS,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/578 14/3902 Bjarne Haugen 30.05.2014 Bruk av bevilgninger til vei. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Byrådssak 1559 /13. Utskifting av kunstgress på eksisterende kommunale baner ESARK-6622-201300520-1

Byrådssak 1559 /13. Utskifting av kunstgress på eksisterende kommunale baner ESARK-6622-201300520-1 Byrådssak 1559 /13 Utskifting av kunstgress på eksisterende kommunale baner RKTI ESARK-6622-201300520-1 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder forslag til videre håndtering av «føre var prinsippet» som

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Drift av Mørkvedlia idrettspark

Drift av Mørkvedlia idrettspark Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.6.2013 38472/2013 2013/469 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/110 Formannskapet 26.06.2013 Drift av Mørkvedlia idrettspark Forslag til vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

Årsregnskap 2016 Bodø kommune.

Årsregnskap 2016 Bodø kommune. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2017 17800/2017 2017/1737 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Årsregnskap 2016 Bodø kommune. Rådmannens

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2013 25044/2013 2013/1659 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/82 Formannskapet 16.05.2013 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg.

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg. Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2010 28318/2010 2010/9897 M12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/77 Formannskapet 02.06.2010 10/76 Bystyret 17.06.2010 Ljøsenhammeren

Detaljer

Tilbud om minnesmerke 22. juli 2011 i Bodø

Tilbud om minnesmerke 22. juli 2011 i Bodø Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2012 11413/2012 2011/6744 X00 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/35 Formannskapet 07.03.2012 Tilbud om minnesmerke 22. juli 2011 i Bodø

Detaljer

Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv

Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.3.2013 18998/2013 2013/589 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/67 Formannskapet 10.04.2013 Avtaler om tilskudd innen idrett og friluftsliv Forslag

Detaljer

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2013

Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2013 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2012 62205/2012 2012/7449 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Komitè for levekår 22.11.2012 12/203 Bystyret 13.12.2012 Prioritering av søknader

Detaljer

Prioritering av spillemidler 2010

Prioritering av spillemidler 2010 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 61858/2009 2009/7126 Saksnummer Utvalg Møtedato 009/16 Komite for oppvekst og kultur 19.11.2009 09/181 Bystyret 10.12.2009 09/18 Komite

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

Håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner Levanger stadion

Håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner Levanger stadion Håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner Levanger stadion Foto:? Levanger stadion - pilotprosjekt - håndtering av granulat fra kunstgressbaner - 13.11.17 Levanger kommune Bakgrunn og politisk vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer