qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq KLÆBU NÆRINGSFORUM A/S wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui FORSLAG TIL ETABLERING AV SELSKAPET opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Arbeidsgruppen hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

2 INNHOLD Kap. Innhold Side 1 Sammendrag 3 2 Innledning 4 3 Bakgrunn utfordringer - behov 6 4 Modell organisering - finansiering 7 5 Visjoner, mål og arbeidsmål 9 6 Framdrift 10 Klæbu Næringsforum A/S Side 2

3 1. Sammendrag En arbeidsgruppe nedsatt av Utvalg for næring, miljø og samferdsel foreslår at det primo mai 2011 etableres et Klæbu Næringsforum A/S med næringsorganisasjoner, næringshage, næringsforening, sparebanken og kommunen som likestilte eiere. I sin begrunnelse har arbeidsgruppen bl.a. lagt vekt på: Behovet for reduksjon i handelslekkasje og utpendling Økte krav til større fagmiljø At samarbeid og samhandling lokalt er en forutsetning for å kunne bli en troverdig og slagkraftig aktør regionalt Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Næringsforumet foreslås organisert som aksjeselskap. Arbeidsgruppen har da særlig lagt vekt på: Tydelig eierskap Tydelige krav til økonomistyring, rapportering og revisjon Gir eierne reell innflytelse Det stilles krav til eierne Hensynet til rapporteringsplikten overfor bidragsyterne på finansieringssiden: Klæbu kommune og Klæbu Sparebank Driften av selskapet er forutsatt å skje innenfor en årlig ramme på kr ,-, finansiert med tilskudd fra Klæbu kommune og Klæbu Sparebank. Arbeidsgruppen foreslår videre at eierne foretar alle formelle avklaringer knyttet til å tre inn i selskapet med den forutsatte aksjekapital i forbindelse med høringsrunden. Samtidig gir eierne sine representanter i interimsstyret alle nødvendige fullmakter i tilknytning til den formelle etableringen av selskapet. Framdriftplanen forutsetter at daglig leder skal være ansatt innen med tiltredelse senest Interimsstyret forutsettes å ha gjort alle formelle avklaringer for stiftelse av selskapet innen Stiftelse av selskapet/generalforsamling avholdes primo mai 2011 med valg av styre, revisor og eventuell forretningsfører. Høringsfristen er satt til Klæbu Næringsforum A/S Side 3

4 2. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av Utvalg for næring, miljø og samferdsel har sett nærmere på dagens situasjon og prinsipper for framtidig samhandling mellom kommune og næringsliv. Arbeidsgruppens anbefalinger og forslag er sammenfattet i en rapport datert Utvalget behandlet rapporten i møte og vedtok å ta denne til etterretning I samme møte vedtok utvalget å nedsette en arbeidsgruppe ledet av rådmannen for å utrede ulike modeller for framtidig samarbeid. Oppnevnt av NMS-utvalget direkte: Peter M. Høvik Haldor Buan Grendstad To fra næringsorganisasjonene, hvorav en fra primærnæringene: Roy Skorstad Jan Egil Tillereggen I medlem fra næringslivet invitert av rådmannen: Bjørn Riise, Klæbu Sparebank To representanter fra rådmannen: Rådmann Olaf Løberg Enhetsleder Knut Brauteset I tillegg oppnevnte rådmannen seniorrådgiver Tore Flatmo som sekretær for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen konkluderte med følgende: At det bør arbeides mot etablering av et fellesforum ( næringsforum ) med representasjon fra kommune, næringsorganisasjoner, sparebank, næringshage og bedrifter At medlemskap bør forplikte: felles plattform og mål At forumet må ha økonomiske virkemidler At organet må ha beslutningsmyndighet At organet bør erstatte Kontaktutvalg for næringssaker At organet må ha en administrativ ressurs daglig leder Arbeidsgruppen anførte følgende viktige begrunnelser for et slikt organ: At naboskapet til Trondheim øker behovet for lokalt samarbeid At klæbusamfunnet trenger økt fokus og markedsføring At klæbusamfunnet står foran store utfordringer innenfor samferdsel, behov for reduksjon i utpendlingen, øke antall lokale arbeidsplasser og møte en stadig sterkere konkurranse fra resten av regionen i forhold til å være en attraktiv bokommune At eksisterende næringsliv må styrkes At Klæbu trenger en synlig funksjon som næringslivskontakt mot Trondheimsregionens Næringsråd, og en mottakerfunksjon for virkemidler i den forbindelse Klæbu Næringsforum A/S Side 4

5 Arbeidsgruppens forslag ble lagt fram til behandling i Utvalg for næring, miljø og samferdsel i møte Utvalget vedtok å ta arbeidsgruppens forslag til etterretning, og godkjente også at arbeidsgruppen skulle fortsette sitt arbeid for å avklare følgende forutsetninger: Tydeligere visjoner og målsettinger Selskapsform, organisering og vedtekter Finansiering av selskapet og stillingen som daglig leder Arbeidsgruppen har frist til 1.mars 2011 med å avgi endelig innstilling. Innen denne fristen er det også forutsatt at arbeidsgruppen skal gjennomføre nødvendige høringsrunder med berørte organisasjoner, bedrifter og institusjoner. Klæbu Næringsforum A/S Side 5

6 3. Bakgrunn utfordringer behov Administrativt følges arbeidsområdet opp av Enhet for næring og utbygging, som også omfatter landbrukssaker, vilt og miljø. Klæbu kommune har de siste årene hatt en egen oppdragsavtale med Klæbu Næringshage A/S. Avtalen har særlig omfattet rådgivningstjenester overfor næringsliv og næringsdrivende. Sammenfattet er de største utfordringene knyttet til denne avtalen: Misnøye med kommunale tjenester på næringsområdet Økte forventninger til offentlig bistand og tilrettelegging Driften av Klæbu Næringshage A/S er under omlegging Kommunale og fylkeskommunale bevilgninger er redusert og bortfalt Regionalt utviklede planer for arealdisponering og næringsutvikling gjør at Klæbu må foreta strategiske valg i forhold til framtidige samarbeidspartnere. I dag har de fleste lokale bedriftene Trondheimsregionen som sitt marked. Den framtidige næringspolitikken i Klæbu må ha dette som utgangspunkt. Utfordringer: Stor utpendling Stor handelslekkasje Få arbeidsplasser i privat sektor Fravær av markedsføringsstrategi I arbeidet med å utvikle en ny næringspolitikk for Klæbu er følgende føringer og forutsetninger vektlagt: Legge til rette for flere bedriftsetableringer og nye arbeidsplasser ved å tallfeste målsettingen Legge til rette for reduksjon i handelslekkasjen Legge til rette for reduksjon i utpendlingen Organisere næringsarbeidet ved å legge vekt på tydeliggjøring av roller At det utvikles en ny markedsføringsstrategi for Klæbu At næringsforumet skal være høringsinstans i næringspolitiske saker At næringsforumet skal ha innstillingsrett i tilknytning til fordeling av midler fra det kommunale næringsfondet Det er også lagt vekt på at en ny modell for næringsarbeidet skal ta hensyn til: Økte krav til større fagmiljø Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen At samarbeid og samhandling lokalt er en forutsetning for å kunne bli en troverdig og slagkraftig aktør regionalt Klæbu Næringsforum A/S Side 6

7 4. Modell organisering finansiering Klæbu næringsforum skal være et samarbeids-, interesse og serviceorgan for alle næringsdrivende i Klæbu. For at et lokalt næringsforum skal få den tyngde og autoritet som er nødvendig, er det avgjørende at forumet har full oppslutning og legitimitet blant medlemmer/eiere. Arbeidsgruppen har vurdert ulike organisasjonsformer: stiftelse, forening, andelslag og aksjeselskap. Arbeidsgruppen anbefaler at næringsforumet organiseres som aksjeselskap, og har da lagt avgjørende vekt på følgende: Tydelig eierskap Tydelige krav til økonomistyring, rapportering og revisjon Gir eierne reell innflytelse Det stilles krav til eierne Hensynet til rapporteringsplikten overfor bidragsyterne på finansieringssiden: Klæbu kommune og Klæbu Sparebank Den største utfordringen har vært å finne modeller for finansiering av driften og stilling som daglig leder i selskapet. Disse utgiftene vil årlig beløpe seg til kr. I utredningsperioden har det vært forutsatt at kommunen og sparebanken vil måtte stå for brorparten av denne finansieringen. Å finne rettferdige modeller for driftsbidrag fra næringslivet, bedrifter og organisasjoner har vist seg svært vanskelig. I forbindelse med kommunens innføring av skatt på øvrige næringseiendommer fra , er det en omforent forståelse av at dette er næringslivets bidrag til finansiering av næringsforumet. Dette beløpet er estimert til kr. pr. år. Arbeidsgruppen har også vært opptatt av at samarbeidspartnerne skal framstå som likeverdige i forhold til ansvar og innflytelse. Dette er bakgrunnen for forslaget om at eierne er forutsatt å ha lik eierandel i selskapet. Eierskap: Eier Aksjekapital Primærnæringene (skogeierlag, bondelag, grunneierlag) Klæbu næringsforening Klæbu Næringshage A/S Klæbu Sparebank Klæbu kommune Totalt: Finansiering av driften: (*) Arbeidsgruppen foreslår at næringsforumet etableres og finansieres med utgangspunkt i en prosjektperiode på tre år. Etter en slik periode vil det være behov for en omfattende evaluering og nye strategiske vurderinger av målsettinger og veivalg. Tilskuddsyter Klæbu kommune Klæbu kommune (eiendomsskatt-næring) Klæbu Sparebank Klæbu Næringsforum A/S Side 7

8 Styresammensetning: En representant fra primærnæringene En representant fra Klæbu næringsforening En representant fra Klæbu Næringshage A/S En representant fra Klæbu Sparebank Tre politisk oppnevnte representanter fra kommunen Rådmannen har observatørstatus i styret. Lokalisering: Næringsforumets kontor foreslås lagt til Klæbu Sparebanks lokaler. En viktig begrunnelse for opprettelsen av næringsforumet er at tidligere aktører ikke har nådd de mål og forventninger næringslivet har etterspurt. De samme aktørene etablerer nå i fellesskap en helt ny organisasjon, og hvor det er viktig at også den fysiske lokaliseringen er med på å understreke dette. Den geografiske avstanden mellom samarbeidspartnerne vil likevel være behagelig liten. Det viktigste argumentet for kontorlokaliseringen er hensynet til tilretteleggingen for den jobben daglig leder skal gjøre og tilgangen til et beslektet fagmiljø med spisskompetanse innenfor finansiering og økonomi. (*) I og med at selskapets inntekter utelukkende er driftstilskudd fra henholdsvis kommunen og banken, og når disse regnskapsføres i takt med påløpne utgifter, vil selskapet ikke komme i skatteposisjon, kfr. NRS4(1996) Klæbu Næringsforum A/S Side 8

9 5. Visjoner, mål og arbeidsmål Arbeidsgruppens forslag til visjon, langsiktige mål og kortsiktige arbeidsmål. Disse er også retningsgivende for daglig leders arbeid. Endelig utforming vil måtte foretas av styret og vedtas i generalforsamlingen. Visjon: Klæbu Næringsforum A/S skal bidra til å gjøre lokalsamfunnet til en framgangsrik del av Trondheimsregionen kjennetegnet av en velutbygget infrastruktur, robuste og innovative bedrifter. Klæbu Næringsforum A/S skal være en felles interesse og utviklingsorganisasjon for næringslivet i kommunen, basert på allianser med andre aktører private og offentlige. Kortsiktige mål: Gjøre seg kjent i Klæbu bedrifter, aktiviteter, planer og prosjekter Skape relasjoner og tillit, tydelig rolle i viktige møtearenaer Skaffe oversikt og kunnskap. Definere behov, utfordringer og muligheter Utarbeide grunnlag for ny lokal næringsplan for behandling Saksbehandle fordeling av midler eventuelt innstille ( kommunalt næringsfond) Avklart forhold og god samhandling/utnyttelse av andre aktører og virkemiddelapparat: arbeid med tiltak iht kommuneplan for klæbu kommune med handlingsplan, Klæbu Næringshage A/S, kontakt mot Trondheimregionen og programdrivere for SNP og IKAP, Klæbu næringsforening, Næringsalliansen i Trondheimsregionen, Innovasjon Norge, fylkesmannen, fylkeskommunen og statlige og regionale tilskudd Langsiktige mål: Økning i antall lokale arbeidsplasser Redusert utpendling/arbeidspendling Økt lokal varehandel/redusert handelslekkasje Økt omsetning og lønnsomhet i lokale/eksisterende bedrifter Ungdom beholdes i kommunen Øke antall nyetableringer Øket innflagging av virksomheter til kommunen Økning i biarbeids-inntekt knyttet til gårdsbruk/landbruksressurser Arbeide aktivt for å nå næringspolitiske vedtatte mål i kommuneplanen og handlingsprogrammet Klæbu Næringsforum A/S Side 9

10 6. Framdriftsplan Høringsrunde med høringsfrist Det forutsettes at framtidige eiere innen denne fristen formelt vedtar å tre inn i selskapet og stille med den forutsatte aksjekapital. Det forutsettes også at framtidige eiere gir sine eierrepresentanter/medlemmer av interimsstyret nødvendige fullmakt til å rekruttere og ansette daglig leder, og gjøre alle nødvendige forberedelser til stiftelsesmøte i selskapet Klæbu kommunes behandling: - Utvalg for næring, miljø og samferdsel Formannskapet Kommunestyret Interimsstyret forutsettes å ha ansatt daglig leder innen med tiltredelse senest Interimsstyret forutsettes å ha gjort alle formelle avklaringer for stiftelse av selskapet før Stiftelsesmøte/generalforsamling avholdes primo mai 2011 med valg av styre, revisor og eventuell forretningsfører Klæbu Næringsforum A/S Side 10

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08. Nils Fr. Wisløff rådmann Kari E. Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/4219-2 Dato: 03.09.08 EIERSKAP OG STYRING - MELDING TIL BYSTYRET INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær

Møteinnkalling. Fra administrasjonen: LUlkd Li - Unni Wetlesen politisk sekretær Nore og Uvdal kommune m NUmEDAL DDR LA LO ER DAL Møteinnkalling Saksnr: 22-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Fra administrasjonen: Notat Områdeplan

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer