ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS"

Transkript

1 ORGANISERING AV HARDANGERBADET Både Hardangerbadet v/ubostad (vedlegg 3) og rådmannen (i samarbeid med PwC) (vedlegg 5) har utgreidd ulike måtar å organisera Hardangerbadet på. I rådmannen si vurdering av dei ulike organisasjonsmodellane for Hardangerbadet er omsynet til forutsigbarheit og lågast mogleg risiko for kommunen vektlagt høgast, men det er sjølvsagt òg tatt omsyn til heilskapen og alle deltakande aktørar. I det følgjande skal det gjerast ein kort gjennomgang av fordelar og ulemper ved den føretrekte modellen (ein variant av «modell 2» i PwC-rapport) og den modell som er framlagd av Hardangerbadet AS («modell 1» i PwC-rapport). For utfyllande utgreiing blir det vist til rapport utarbeidd av Advokatfirmaet PWC av 10. mars I det vidare notat vert det ikkje skilt mellom kommunen og Hardangerbadet KF, og me omtaler Kvam herad og Hardangerbadet KF som «kommunen». Tilrådd modell Modell framlagt av Hardangerbadet AS Her organiserer kommunen sjølv drift av eigen aktivitet gjennom eit kommunalt føretak. Hardangerbadet drift AS driftar den kommersielle aktiviteten i anlegget. All drift vil skje gjennom selskapet Hardangerbadet Drift AS som blir eigd 100 % av Hardangerbadet Eiendom AS. Kvam herad Hardangerbadet Eiendom AS (bygg) Hardangerbadet KF leigeavtale Hardangerbadet Drift AS Samarbeid mellom driftsselskapa Offentlege innkjøp Offentlege innkjøp Drift av eige anlegg gjennom eit kommunalt føretak (KF) kan skje utan at regelverket for offentlege innkjøp slår inn, då aktiviteten blir drive i eigenregi. Utleigeavtale kan inngåast på fritt grunnlag. Forenklande prosess og ressurssparande. Kvam herad må i dette tilfellet følgja regelverket om offentlege innkjøp og Hardangerbadet Drift AS må tildelast ein tenestekonsesjon dersom ikkje full utlysing skal skje. Tenestekonsesjon må også kunngjerast men vil vera unnateken frå dei detaljerte prosesskrava for tilbodsrunde. Ein meir ressurskrevjande prosess der tildeling skal skje etter likebehandlingsprinsippet og der det ikkje er gitt at Hardangerbadet Drift AS er

2 det selskapet som får tenestekonsesjonen. Meirverdiavgift Kommunen sin bruk i eigenregi innanfor kjerneområda til kommunen, som helsetenester, sosiale tenester og grunnutdanning, er omfatta av momskompensasjonslova, og det vil derfor vera rett til momskompensasjon for mva. på kostnadar knytt til oppføring og drift av kommunen sin del av anlegget, i den utstrekninga anlegget blir brukt innanfor kjerneområda til kommunen. Kommunen si utleiga av kommunen sin del av anlegget til Hardangerbadet AS, vert ikkje omfatta av momskompensasjonslova.for denne delen av kommunen si verksemd vil frådragsrett kunne oppnåast ved at kommunen søkjer frivillig registrering av utleigeverksemda i meirverdiavgiftsregisteret, jfr. utsegn frå Skatt Vest av 15. juni Samla sett vil kommunen oppnå full refusjon av meirverdiavgift på kostnadar knytte til oppføring og drift av kommunen sin del av anlegget. Økonomisk risiko Kommunen vil her inneha ansvar og risiko for den daglege drifta av den offentlege delen av anlegget, i tillegg til den økonomiske risikoen for drifta. Samtidig vil kommunen få ein større kontroll med den delen av drifta av anlegget som gjeld offentlege tenester. Kommunen kan leiga ut anlegget i tidsperiodar den sjølv ikkje nyttar anlegget i eigenregi. Dette sikrar kommunen inntekter, men betyr også at kommunen påtar seg ein leigetakarrisiko. Ca. 1 mill. pr år i 10 år av leigeinntektene til kommunen er sikra gjennom garantiar frå lokalt næringsliv. Ved å skilja mellom den offentlege og den private delen av anlegget, både med omsyn til Meirverdiavgift Ved å organisera drifta i eksternt driftsselskap vil kommunen ikkje ha rett til kompensasjon for meirverdiavgift etter momskompensasjonslova for utgifter knytt til oppføring og drift av bygget. Kommunen vil her leiga ut sin del av anlegget. Utleigeverksemd blir ikkje omfatta av momskompensasjonslova, og frådrag/refusjon for meirverdiavgift følgjer derfor berre av meirverdiavgiftslova, og føreset at kommunen blir frivillig registrert i meirverdiavgiftsregisteret for utleigeverksemda si. Vilkåra for frivillig registrering er til stades, og kommunen vil oppnå frådragsrett i den utstrekninga leigetakar bruker anlegget som "opplevingssenter", jfr. utsegn frå Skatt vest av 15. juni Det er likevel usikkert om kommunen vil oppnå frådragsrett i den grad anlegget blir brukt i kommunal kjerneverksemd, dersom det er kommunen sin leigetakar som driv denne kjernen aktiviteten for kommunen. Økonomisk risiko Kommunen vil her ikkje ha dagleg ansvar for drift av anlegget. Det vil likevel vera kommunen som er ansvarleg for at offentlege tenester faktisk blir ytte til innbyggjarane i den graden kommunen er forplikta til å yta slike tenester gjennom lov e.l. (f.eks. skulebading). Driftsselskapet står berre for den praktiske utføringa. Det vil seia at kommunen likevel vil vera ansvarleg for at offentlege tenester vert levert og dermed indirekte for at drifta er av ein slik art at tenestetilbodet er godt nok. Lokalt næringsliv har stilt underskotsgaranti på ca 1 mill. pr år i 10 år. Kommunen kan til ei viss grad sikra drifta si gjennom gode kontraktsreguleringar. Slike avtalar er likevel forbundet med ein viss grad av

3 drift og eigarskap, bør dette også spegla seg i fordeling av driftsoppgåver. For at kommunen skal kunne drifta delen sin av anlegget uavhengig av den kommersielle delen, bør forhold som er kritisk med omsyn til drift av anlegget vera under Kvam herad sin fulle kontroll. Det vil seia at driftsmiddel knytt til slik drift også i utgangspunktet bør eigast av Kvam herad. Det tekniske anlegget er eit typisk eksempel på eit driftsmiddel som bør eigast og driftast av det kommunale føretaket. Dette gjer også drifta mindre sårbar då den tekniske kompetansen kan fordelast på fleire personar. Når det gjeld forhold som ikkje er kritisk for drifta av den offentlege delen av anlegget, vil Kvam herad lettare kunne ha eit nærmare samarbeid med Hardangerbadet AS utan at det inneber stor risiko ved for eksempel ein konkurs i Hardangerbadet AS. Ved å sjølv drifta den offentlege delen vil dermed Kvam herad ha kontroll over eigen del av anlegget og vera uavhengig av den økonomiske situasjonen og eller disponeringane til det/private selskapet. Så lenge eigedomen er seksjonert føremålstenleg vil Kvam herad kunne levera tenestene sine uavhengig av om det private selskapet evnar å drifta den private delen av anlegget. Sidan Kvam herad har kontroll over eigen del av anlegget, er risikoen for brot på vilkåra for spelemidlar eller momskompensasjon monaleg redusert for kommunen. Modellen sikrar ei god privat og kommersiell drift på heile anlegget, og gjev private investorar hæve til å tena pengar, men også risikoen for variasjon i besøkstal og driftskostnadar. risiko. Dersom driftsselskapet skulle gå konkurs, eller av andre årsaker ikkje blir i stand til å gjennomføra pliktene sine i tråd med avtaleverket, vil kommunen likevel få ansvar for å levera tenestene. Dette har ein ukjent, men høg kostnad for kommunen. Dersom drifta stoppar over tid, kan kommunen få krav om tilbakebetaling av spelemidlar. I denne modellen er det personell tilsett i Hardangerbadet drift AS som står for drift av teknisk anlegg. Dette er ein sårbar modell der kompetansen gjerne vil sitja hos berre ein person. Fordelen for kommunen er at ein unngår arbeidsgjevaransvar. Dersom ein ikkje gjennomfører ei føremålstenleg seksjonering vil Kvam herad si utøving av offentlege aktivitetar avhenga av drift i den kommersielle delen av anlegget. Det same gjeld all samanblanding av aktivitetane som igjen vil medføra at Kvam herad i større grad vil vera avhengig av at den kommersielle delen fungerer godt. Modellen gjev mindre offentleg styring og kontroll. Avtaleverk kan bøta på dette, men dette er alltid forbundet med meir risiko enn ein unngår avtaleverk. Kommunen vil i denne modellen måtte inngå avtale med Hardangerbadet drift AS for å få ein rett til bruka badet til skulesymjing. Kommunen må betala for denne retten. Modellen sikrar ei god privat og kommersiell drift på heile anlegget og gjev private investorar høve til å tena pengar, men også risikoen for variasjon i besøkstal og driftskostnadar.

4 Framlegg til løysing Det er såleis utgreidd alternative eigar- og driftsmodellar, jamfør vedtak i HST 026/14. Føretrekte modell sikrar både dei offentlege interessene med eit skule- og idrettsbasseng og dei kommersielle interessene med eit badeland for leik og moro, samstundes som den er tilpassa lover og reglar for meirverdiavgift, spelemidlar, offentlege innkjøp og liknande. Litt meir detaljert ser den føreslegne modellen ser slik ut: Kvam herad har enorme økonomiske utfordringar i åra framover og skal årleg spara om lag 40 mill (5 %) av driftsbudsjettet. Drift av eit kommersielt badeanlegg er ikkje, og bør ikkje vera ei kommunal forvaltningsoppgåve, slik som den lovpålagte symjeopplæringa er. Difor bør kommunen ha styring og kontroll med det som er kommunale kjerneoppgåver, og samstundes sleppa til det private næringslivet til å gjera det dei gjer best. Det blir òg påpeika i Ubostad sin rapport at privat drift av badeland har større suksessrate enn offentleg drift. Samstundes som det er eit økonomisk gevinstpotensiale i denne type anlegg, er det viktig at kommunen ikkje eksponerer seg for den risiko som ligg i denne type prosjekt. Gjennomgangen av status i andre badeanlegg viser at dette er ein type prosjekt som kan bli kostbare for kommunar. Det seier seg då at Kvam herad må finna ein modell som gjev kommunen stabile og forutsigbare inntekter og utgifter frå år til år, ikkje utset kommunen for marknadsrisiko, og aller helst ikkje fører til auka driftsutgifter samanlikna med dagens nivå. Det siste er også fylkesmannen svært opptatt av i sine årlege budsjettbrev til Kvam herad. Den modellen rådmannen føreslår i saka er den som er framlagd i PwC-rapporten som modell 2D med det unnatak at Kvam herad i tillegg ønskjer å leggja eigarskap til bygget i det kommunale føretaket. Når ein vel eit tydelegare skille mellom den offentlege og den private delen av anlegget, både med omsyn til drift og eigarskap, bør dette også spegla seg i fordeling av driftsoppgåver. For at kommunen skal kunne drifta delen sin av anlegget uavhengig av den kommersielle delen, bør forhold som er kritisk med omsyn til drift av anlegget vera under Kvam herad sin fulle kontroll. Det vil seia at driftsmiddel knytte til slik drift også i utgangspunktet bør eigast av Kvam herad. Det tekniske anlegget er eit typisk eksempel på eit driftsmiddel som bør eigast og driftast av det kommunale føretaket. Når det gjeld forhold som ikkje er kritisk for drifta av den offentlege delen av anlegget vil Kvam herad lettare kunne ha eit nærmare samarbeid med Hardangerbadet AS utan at det inneber stor risiko ved for eksempel ein konkurs i Hardangerbadet AS.

5 Modellen byggjer på følgjande føresetnadar: 1. Kvam herad skal ikkje påførast nye driftskostnadar (Kvam herad/hardangerbadet KF må minimum gå i null kvart år, samanlikna med dagens situasjon) a. Det skal reknast kapitalkostnadar på kommunen sin eigenandel b. Det skal reknast kapitalkostnadar på kommunen si forskotering av spelemidlar c. Det må òg påreknast kommunale utgifter til administrasjon, rekneskap, ol. 2. Bassenga i Norheimsund, Øystese og Ålvik vert lagt ned a. Netto innsparing ved nedlegging av 3 skulebasseng (med fråtrekk for skyss) kr Hardangerbadet (badeanlegget) vert seksjonert i to deler; a. Den offentlege delen, Hardangerbadet KF består av idrettsbasseng, opplæringsbasseng og garderobeanlegg b. Hardangerbadet eigedom AS eig resten av badeanlegget, kafé, kontorlokaler, treningsstudio 4. Heradsstyret har fatta vedtak om kommunalt bidrag på inntil mill (førebels estimert tomteverdi) 5. Ordlyden i garantiane frå det lokale næringslivet, 1 mill pr år i ti år, vert endra slik at dei garanterer for husleiga frå HB AS/ eventuelt underskot i HB KF. Garantiane skal kredittvurderast og det skal eventuelt stillast tilfredsstillande tryggleik for garantiane der det vert vurdert som naudsynt. 6. Hardangerbadet KF driftar eige anlegg til skulebading a. Hardangerbadet AS sin seksjon vert ikkje nytta til skulebading, slik at kommunen betalar ikkje leige til HB AS 7. For at kommunen skal ha kontroll over sin del av anlegget uavhengig av den kommersielle delen, bør forhold som er kritisk med omsyn til drift av anlegget vera under Kvam herad sin fulle kontroll. Det vil seia at driftsmiddel knytte til slik drift også i utgangspunktet bør eigast av Hardangerbadet KF. Det tekniske anlegget er eit typisk eksempel på eit driftsmiddel som bør eigast og driftast av det kommunale føretaket. Dette sikrar KH mot driftsstans ved eventuell konkurs hjå privat leigetakar, og Kvam herad unngår tilbakebetaling av spelemidlar og momskompensasjon. 8. Hardangerbadet KF har sjølv ansvar for vedlikehald av eige anlegg a. Bruk av tilsette ved FDV Bygg til drift og vedlikehald betyr kunnskap og kompetanse kan spreiast på fleire tilsette, og drifta vert mindre sårbar enn dersom ein har ein tilsett i HB AS. Dette veg opp for litt høgare pensjonsutgifter 9. Hardangerbadet KF leiger ut det offentlege anlegget til Hardangerbadet Drift AS når anlegget ikkje er i kommunal bruk 10. Hardangerbadet KF kjøper reinhaldstenester av Hardangerbadet Drift AS Kalkyle for byggjekostnad av badedelen i Hardangerbadet er totalt berekna til 135 mill inkl mva. Rådmannen har i samråd med Hardangerbadet stipulert ei fordeling av kostnadane av dei ulike seksjonane til at den offentleg seksjonen er 2/3 av totalen og den private delen er 1/3. Dette er ei fordeling som må bereknast heilt nøyaktig i prosjekteringa av bygget.

6 2/3 av bad 1/3 av bad HB KF HB AS Samla m Arkitektfag Byggteknisk VVS Elektro Rigg og drift, 8 % Prosjektering, 5 % Uforutsett, diverse 10 % Tillegg for å kompensere reduksjon av "rimelige arealer" 470m2* SUM eks. mva % mva SUM inkl. mva Med desse føresetnadane vil byggjekostnaden og finansieringsbehovet for den kommunale delen av anlegget vera 90,5 mill. Rådmannen har ikkje gått inn og vurdert realismen i estimerte byggjekostnad, men registrerer at pris pr kvm er noko lågare enn standard byggjekostnad på denne type prosjekt. Rådmannen legg til grunn at kommunen sitt bidrag i prosjektet er avgrensa til kr 20 mill og at tiltak vert sett i verk for at byggjekostnad ikkje aukar, eller at eventuell kostnadsauke vert finansiert eksternt. Med utgangspunkt i Hardangerbadet sitt finansieringsbudsjett vil Hardangerbadet KF finansierast slik: Finansiering av Hardangerbadet KF Finansieringskjelde - mill. kr. Tilsagn Moglege Kvam herad 20 Kvam herad, tomt 3 EXTRAStiftelsen 3 6 Spelemidlar 17 Spelemidlar - samarbeid med andre kommunar (30 % auke) 5 Samarbeid med andre kommunar 6 Hordaland Fylkeskommune 5 HFK kompensasjonsmidlar 4 6 Trond Mohn 10 Sparebankstiftinga Hardanger 0,5 5 Andre stiftingar (Gjensidige m.fl.) 5 Andre sponsorar** 1,25 4 Gåvebrev 0,5 Momskompensasjon (må avklarast) 12 Mva.frådrag (må avklarast) 6 Sum 77,25 Finansieringsbehov 90,5 Manglande finansiering 13,25 Med desse føresetnadane er attståande finansieringsbehov av den kommunale delen av badeanlegget 13,25 mill. Fullfinansiering må hentast frå dei «moglege» finansieringskjeldene.

7 Basert på føreslegne driftsbudsjett i rapporten til Gaute Ubostad har rådmannen fordelt budsjetta mellom selskapa på nytt i tråd med den nye driftsmodellen. Driftsbudsjettet til Hardangerbadet KF vert då sjåande slik ut: Utgifter HB KF Kr Energi Personalkostnad Forsikring Kjøp av reinhaldstenester Avdrag og renter Finans - forskot spelemidlar Regnskap - drift av selskap Kommunale avgifter Vedlikehald/vedlikehaldsfond Totale kostnader Inntekter HB KF Kr Husleigeinntekter Utleige vaktmester/teknisk leiar Totale inntekter Underskot Netto innsparing nedlegging 3 basseng Likviditetsbehov Selskapet får eit underskot på kr som tilsvarar netto innsparing ved å leggja ned 3 kommunale basseng. - Kostnaden på kr er «ny» samanlikna med forslaget i rapporten til Ubostad men det skuldast at han ikkje hadde tatt høgd for desse kostnadane i sitt forslag, sjølv om dei i høgste grad er reelle (jmfr til dømes Alta kommune) - Det er ein føresetnad at ordlyden i garantiane frå det lokale næringslivet, 1 mill pr år i ti år, vert endra slik at dei garanterer for husleiga frå HB AS/ eventuelt underskot i HB KF. - Det er ein føresetnad at Kvam herad sitt bidrag til finansiering er maksimum 20 mill, også ved ein eventuell kostnadssprekk i byggjeperioden - Det er ikkje rekna finanskostnadar (tapt avkastning) på kommunen sitt bidrag med gratis tomt - Det er slik at spelemidlane ikkje vert utbetalt ved byggjestart eller opning, men dei blir utbetalt over fleire år. Utan å kunne seia det med vissa så kan det kanskje forventast at desse blir utbetalte over minimum 5 år. Desse er med å finansiera den offentlege seksjonen og må følgjeleg forskoterast av kommunen (eller andre eigarar i det offentlege selskapet) Om me trur at spelemidlane blir utbetalte over 5 år med ein rentekostnad på 3,1 % så vil dette ha ein kostnad på desse åra på ca. 1,58 millionar, som i denne modellen er finansiert over kommunen sitt ordinære driftsbudsjett o Fyrste år Kr ,- o Andre år Kr ,- o Tredje år Kr ,-

8 o Fjerde år Kr ,- o Femte år Kr Dersom HST vel å ikkje leggja ned tre kommunale basseng må Kvam herad si finansiering på 20 mill reduserast slik at kommunen ikkje får ytterlegare auka årlege driftsutgifter Rådmannen er heilt klar på at det er ein føresetnad i saka at kommunen sine årlege driftsutgifter ikkje må auke ut frå dagens nivå. For å unngå at kapitalkostnadane ved forskotering av spelemidlar påfører kommunen ei auka utgift i minst fem år, sannsynlegvis endå fleire år, tilrår rådmannen at forskotteringa vert gjort som eit lån frå Kraftverksfondet. Dette fører til redusert tilførsel av avkastning på fondet, men drifta til Kvam herad vil vera upåverka. Dersom ein isolerer badedelen og ikkje tar omsyn til helse- og kontordelen i Hardangerbadet drift AS blir driftsbudsjettet til selskapet sjåande slik ut: Utgifter HB drift AS Kr Energi Personalkostnad Dagleg leiar, reinhald, badevaktar Forsikring Utendørsvaktmester tjeneste Husleige til HB eigedom AS Husleige 25 m basseng/ opptrening/ garderobe (inkl vaktmester/teknisk sjef) Kostnader - leasing/utstyr Regnskap - drift av selskap Kommunale avgifter Markedsføring Vedlikehold /utviklingsfond Totale kostnader Inntekter HB BAD AS Kr Billettar Årskort Billettar Hardangerfjord hotell Leieinntekter - Tonus - Varmtvann Leieinntekter - Hardangerfjord Hotell Sponsor Totale inntekter Overskot HB AS vil få eit overskot på kr og grunnlaget for kommersiell drift på desse premissane bør vera til stades. Driftsbudsjettet syner at Hardangerbadet bør vera eit attraktivt investeringsobjekt for næringslivet. Ved at badeanlegget er seksjonert i ein privat del og ein offentleg del kan Hardangerbadet eigedom AS stilla sin del som pantesikkerhet ved ei eventuell lånefinansiering av selskapet. Det styrkjer soliditeten til selskapet.

9 Tala byggjer på dei føresetnadar som er lagt til grunn i Hardangerbadet v/ubostad sin rapport. Føresetnadane bak besøkstal, bemanning, prisprofil og avtalar med samarbeidspartnarar er i dette tilfellet heilt privatrettslege tilhøve som tilhøyrer Hardangerbadet drift AS og rådmannen finn det ikkje nødvendig å gå inn og vurdera dette. Det same gjeld finansiering av Hardangerbadet eigedom AS og Hardangerbadet drift AS. Rådmannen ser berre på dette som eit vilkår som må oppfyllast i saka før oppstart av prosjektet. Konklusjon Dette er ein modell som sikrar heradet sine interesser i å få eit attraktivt badeanlegg for symjeopplæring og idrett utan at det går ut over den kommunale drifta. Anlegget vil vera organisert slik at Kvam herad ikkje påtar seg risiko for tilbakebetaling av mva eller spelemidlar sidan heradet sjølve er ansvarleg for å halda anlegget opent. Kvam herad sit at med ein leigetakarrisiko, men denne er delvis sikra gjennom underskotsgarantiane frå lokalt næringsliv. Ein skal likevel ikkje underslå at dersom føresetnadane for drift i Hardangerbadet sviktar vesentleg og Hardangerbadet såleis får betalingsproblem, at Kvam herad kan få utfordringar med å få inn husleiga si. Men Kvam herad vil i denne modellen vera betydeleg mindre utsett for risikoen med svingande besøkstal eller utfordringar med personalkostnader. Kommunen vil heller ikkje ha moglegheiter for overskot. Kvam herad oppnår heradsstyret sitt ynskje om relativt forutsigbare inntekter og utgifter og så liten risiko som mogleg. For å bøta på uforutsette hendingar som kan føra til underskot i Hardangerbadet KF tilrår rådmannen at kr 10 millionar av mastefondet vert låst som buffer mot dette. Ein oppnår samstundes kommersiell drift av badelandet, og dette gjev anlegget gode føresetnadar for sunn og god drift. I tillegg får kommunen gjennom anlegget eit positivt bidrag til utviklinga av samfunnet. Rådmannen tilrår at Kvam heradsstyre godkjenner modellen med dei føresetnadar som er slik dei er skissert i utgreiinga og at dette kan leggjast til grunn i det vidare arbeidet.

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Hardangerbadet eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Prosjektomtale 14. februar 2014 1 Hardangerbadet (HB) - eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter er under

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Foto: Sigbjørn Linga Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innhaldsliste 1. Nære eller lause ting?...3 2. Om budsjett og økonomiplan... 12 2.1 Hovudlinjer... 12 2.2 Budsjettarbeidet... 14 2.3 Risikomoment...

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001

Kvam herad. Framlegg til Årsmelding og rekneskap. Dato framlagt 13. mars 2001 Kvam herad 2000 Framlegg til Årsmelding og rekneskap Dato framlagt 13. mars 2001 1. GENERELLE KOMMENTARAR...4 1.1 Innleiing... 4 1.2 Driftsrekneskapen... 6 1.3 Kapitalrekneskapen...15 1.4 Balansen...19

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer