ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS"

Transkript

1 ORGANISERING AV HARDANGERBADET Både Hardangerbadet v/ubostad (vedlegg 3) og rådmannen (i samarbeid med PwC) (vedlegg 5) har utgreidd ulike måtar å organisera Hardangerbadet på. I rådmannen si vurdering av dei ulike organisasjonsmodellane for Hardangerbadet er omsynet til forutsigbarheit og lågast mogleg risiko for kommunen vektlagt høgast, men det er sjølvsagt òg tatt omsyn til heilskapen og alle deltakande aktørar. I det følgjande skal det gjerast ein kort gjennomgang av fordelar og ulemper ved den føretrekte modellen (ein variant av «modell 2» i PwC-rapport) og den modell som er framlagd av Hardangerbadet AS («modell 1» i PwC-rapport). For utfyllande utgreiing blir det vist til rapport utarbeidd av Advokatfirmaet PWC av 10. mars I det vidare notat vert det ikkje skilt mellom kommunen og Hardangerbadet KF, og me omtaler Kvam herad og Hardangerbadet KF som «kommunen». Tilrådd modell Modell framlagt av Hardangerbadet AS Her organiserer kommunen sjølv drift av eigen aktivitet gjennom eit kommunalt føretak. Hardangerbadet drift AS driftar den kommersielle aktiviteten i anlegget. All drift vil skje gjennom selskapet Hardangerbadet Drift AS som blir eigd 100 % av Hardangerbadet Eiendom AS. Kvam herad Hardangerbadet Eiendom AS (bygg) Hardangerbadet KF leigeavtale Hardangerbadet Drift AS Samarbeid mellom driftsselskapa Offentlege innkjøp Offentlege innkjøp Drift av eige anlegg gjennom eit kommunalt føretak (KF) kan skje utan at regelverket for offentlege innkjøp slår inn, då aktiviteten blir drive i eigenregi. Utleigeavtale kan inngåast på fritt grunnlag. Forenklande prosess og ressurssparande. Kvam herad må i dette tilfellet følgja regelverket om offentlege innkjøp og Hardangerbadet Drift AS må tildelast ein tenestekonsesjon dersom ikkje full utlysing skal skje. Tenestekonsesjon må også kunngjerast men vil vera unnateken frå dei detaljerte prosesskrava for tilbodsrunde. Ein meir ressurskrevjande prosess der tildeling skal skje etter likebehandlingsprinsippet og der det ikkje er gitt at Hardangerbadet Drift AS er

2 det selskapet som får tenestekonsesjonen. Meirverdiavgift Kommunen sin bruk i eigenregi innanfor kjerneområda til kommunen, som helsetenester, sosiale tenester og grunnutdanning, er omfatta av momskompensasjonslova, og det vil derfor vera rett til momskompensasjon for mva. på kostnadar knytt til oppføring og drift av kommunen sin del av anlegget, i den utstrekninga anlegget blir brukt innanfor kjerneområda til kommunen. Kommunen si utleiga av kommunen sin del av anlegget til Hardangerbadet AS, vert ikkje omfatta av momskompensasjonslova.for denne delen av kommunen si verksemd vil frådragsrett kunne oppnåast ved at kommunen søkjer frivillig registrering av utleigeverksemda i meirverdiavgiftsregisteret, jfr. utsegn frå Skatt Vest av 15. juni Samla sett vil kommunen oppnå full refusjon av meirverdiavgift på kostnadar knytte til oppføring og drift av kommunen sin del av anlegget. Økonomisk risiko Kommunen vil her inneha ansvar og risiko for den daglege drifta av den offentlege delen av anlegget, i tillegg til den økonomiske risikoen for drifta. Samtidig vil kommunen få ein større kontroll med den delen av drifta av anlegget som gjeld offentlege tenester. Kommunen kan leiga ut anlegget i tidsperiodar den sjølv ikkje nyttar anlegget i eigenregi. Dette sikrar kommunen inntekter, men betyr også at kommunen påtar seg ein leigetakarrisiko. Ca. 1 mill. pr år i 10 år av leigeinntektene til kommunen er sikra gjennom garantiar frå lokalt næringsliv. Ved å skilja mellom den offentlege og den private delen av anlegget, både med omsyn til Meirverdiavgift Ved å organisera drifta i eksternt driftsselskap vil kommunen ikkje ha rett til kompensasjon for meirverdiavgift etter momskompensasjonslova for utgifter knytt til oppføring og drift av bygget. Kommunen vil her leiga ut sin del av anlegget. Utleigeverksemd blir ikkje omfatta av momskompensasjonslova, og frådrag/refusjon for meirverdiavgift følgjer derfor berre av meirverdiavgiftslova, og føreset at kommunen blir frivillig registrert i meirverdiavgiftsregisteret for utleigeverksemda si. Vilkåra for frivillig registrering er til stades, og kommunen vil oppnå frådragsrett i den utstrekninga leigetakar bruker anlegget som "opplevingssenter", jfr. utsegn frå Skatt vest av 15. juni Det er likevel usikkert om kommunen vil oppnå frådragsrett i den grad anlegget blir brukt i kommunal kjerneverksemd, dersom det er kommunen sin leigetakar som driv denne kjernen aktiviteten for kommunen. Økonomisk risiko Kommunen vil her ikkje ha dagleg ansvar for drift av anlegget. Det vil likevel vera kommunen som er ansvarleg for at offentlege tenester faktisk blir ytte til innbyggjarane i den graden kommunen er forplikta til å yta slike tenester gjennom lov e.l. (f.eks. skulebading). Driftsselskapet står berre for den praktiske utføringa. Det vil seia at kommunen likevel vil vera ansvarleg for at offentlege tenester vert levert og dermed indirekte for at drifta er av ein slik art at tenestetilbodet er godt nok. Lokalt næringsliv har stilt underskotsgaranti på ca 1 mill. pr år i 10 år. Kommunen kan til ei viss grad sikra drifta si gjennom gode kontraktsreguleringar. Slike avtalar er likevel forbundet med ein viss grad av

3 drift og eigarskap, bør dette også spegla seg i fordeling av driftsoppgåver. For at kommunen skal kunne drifta delen sin av anlegget uavhengig av den kommersielle delen, bør forhold som er kritisk med omsyn til drift av anlegget vera under Kvam herad sin fulle kontroll. Det vil seia at driftsmiddel knytt til slik drift også i utgangspunktet bør eigast av Kvam herad. Det tekniske anlegget er eit typisk eksempel på eit driftsmiddel som bør eigast og driftast av det kommunale føretaket. Dette gjer også drifta mindre sårbar då den tekniske kompetansen kan fordelast på fleire personar. Når det gjeld forhold som ikkje er kritisk for drifta av den offentlege delen av anlegget, vil Kvam herad lettare kunne ha eit nærmare samarbeid med Hardangerbadet AS utan at det inneber stor risiko ved for eksempel ein konkurs i Hardangerbadet AS. Ved å sjølv drifta den offentlege delen vil dermed Kvam herad ha kontroll over eigen del av anlegget og vera uavhengig av den økonomiske situasjonen og eller disponeringane til det/private selskapet. Så lenge eigedomen er seksjonert føremålstenleg vil Kvam herad kunne levera tenestene sine uavhengig av om det private selskapet evnar å drifta den private delen av anlegget. Sidan Kvam herad har kontroll over eigen del av anlegget, er risikoen for brot på vilkåra for spelemidlar eller momskompensasjon monaleg redusert for kommunen. Modellen sikrar ei god privat og kommersiell drift på heile anlegget, og gjev private investorar hæve til å tena pengar, men også risikoen for variasjon i besøkstal og driftskostnadar. risiko. Dersom driftsselskapet skulle gå konkurs, eller av andre årsaker ikkje blir i stand til å gjennomføra pliktene sine i tråd med avtaleverket, vil kommunen likevel få ansvar for å levera tenestene. Dette har ein ukjent, men høg kostnad for kommunen. Dersom drifta stoppar over tid, kan kommunen få krav om tilbakebetaling av spelemidlar. I denne modellen er det personell tilsett i Hardangerbadet drift AS som står for drift av teknisk anlegg. Dette er ein sårbar modell der kompetansen gjerne vil sitja hos berre ein person. Fordelen for kommunen er at ein unngår arbeidsgjevaransvar. Dersom ein ikkje gjennomfører ei føremålstenleg seksjonering vil Kvam herad si utøving av offentlege aktivitetar avhenga av drift i den kommersielle delen av anlegget. Det same gjeld all samanblanding av aktivitetane som igjen vil medføra at Kvam herad i større grad vil vera avhengig av at den kommersielle delen fungerer godt. Modellen gjev mindre offentleg styring og kontroll. Avtaleverk kan bøta på dette, men dette er alltid forbundet med meir risiko enn ein unngår avtaleverk. Kommunen vil i denne modellen måtte inngå avtale med Hardangerbadet drift AS for å få ein rett til bruka badet til skulesymjing. Kommunen må betala for denne retten. Modellen sikrar ei god privat og kommersiell drift på heile anlegget og gjev private investorar høve til å tena pengar, men også risikoen for variasjon i besøkstal og driftskostnadar.

4 Framlegg til løysing Det er såleis utgreidd alternative eigar- og driftsmodellar, jamfør vedtak i HST 026/14. Føretrekte modell sikrar både dei offentlege interessene med eit skule- og idrettsbasseng og dei kommersielle interessene med eit badeland for leik og moro, samstundes som den er tilpassa lover og reglar for meirverdiavgift, spelemidlar, offentlege innkjøp og liknande. Litt meir detaljert ser den føreslegne modellen ser slik ut: Kvam herad har enorme økonomiske utfordringar i åra framover og skal årleg spara om lag 40 mill (5 %) av driftsbudsjettet. Drift av eit kommersielt badeanlegg er ikkje, og bør ikkje vera ei kommunal forvaltningsoppgåve, slik som den lovpålagte symjeopplæringa er. Difor bør kommunen ha styring og kontroll med det som er kommunale kjerneoppgåver, og samstundes sleppa til det private næringslivet til å gjera det dei gjer best. Det blir òg påpeika i Ubostad sin rapport at privat drift av badeland har større suksessrate enn offentleg drift. Samstundes som det er eit økonomisk gevinstpotensiale i denne type anlegg, er det viktig at kommunen ikkje eksponerer seg for den risiko som ligg i denne type prosjekt. Gjennomgangen av status i andre badeanlegg viser at dette er ein type prosjekt som kan bli kostbare for kommunar. Det seier seg då at Kvam herad må finna ein modell som gjev kommunen stabile og forutsigbare inntekter og utgifter frå år til år, ikkje utset kommunen for marknadsrisiko, og aller helst ikkje fører til auka driftsutgifter samanlikna med dagens nivå. Det siste er også fylkesmannen svært opptatt av i sine årlege budsjettbrev til Kvam herad. Den modellen rådmannen føreslår i saka er den som er framlagd i PwC-rapporten som modell 2D med det unnatak at Kvam herad i tillegg ønskjer å leggja eigarskap til bygget i det kommunale føretaket. Når ein vel eit tydelegare skille mellom den offentlege og den private delen av anlegget, både med omsyn til drift og eigarskap, bør dette også spegla seg i fordeling av driftsoppgåver. For at kommunen skal kunne drifta delen sin av anlegget uavhengig av den kommersielle delen, bør forhold som er kritisk med omsyn til drift av anlegget vera under Kvam herad sin fulle kontroll. Det vil seia at driftsmiddel knytte til slik drift også i utgangspunktet bør eigast av Kvam herad. Det tekniske anlegget er eit typisk eksempel på eit driftsmiddel som bør eigast og driftast av det kommunale føretaket. Når det gjeld forhold som ikkje er kritisk for drifta av den offentlege delen av anlegget vil Kvam herad lettare kunne ha eit nærmare samarbeid med Hardangerbadet AS utan at det inneber stor risiko ved for eksempel ein konkurs i Hardangerbadet AS.

5 Modellen byggjer på følgjande føresetnadar: 1. Kvam herad skal ikkje påførast nye driftskostnadar (Kvam herad/hardangerbadet KF må minimum gå i null kvart år, samanlikna med dagens situasjon) a. Det skal reknast kapitalkostnadar på kommunen sin eigenandel b. Det skal reknast kapitalkostnadar på kommunen si forskotering av spelemidlar c. Det må òg påreknast kommunale utgifter til administrasjon, rekneskap, ol. 2. Bassenga i Norheimsund, Øystese og Ålvik vert lagt ned a. Netto innsparing ved nedlegging av 3 skulebasseng (med fråtrekk for skyss) kr Hardangerbadet (badeanlegget) vert seksjonert i to deler; a. Den offentlege delen, Hardangerbadet KF består av idrettsbasseng, opplæringsbasseng og garderobeanlegg b. Hardangerbadet eigedom AS eig resten av badeanlegget, kafé, kontorlokaler, treningsstudio 4. Heradsstyret har fatta vedtak om kommunalt bidrag på inntil mill (førebels estimert tomteverdi) 5. Ordlyden i garantiane frå det lokale næringslivet, 1 mill pr år i ti år, vert endra slik at dei garanterer for husleiga frå HB AS/ eventuelt underskot i HB KF. Garantiane skal kredittvurderast og det skal eventuelt stillast tilfredsstillande tryggleik for garantiane der det vert vurdert som naudsynt. 6. Hardangerbadet KF driftar eige anlegg til skulebading a. Hardangerbadet AS sin seksjon vert ikkje nytta til skulebading, slik at kommunen betalar ikkje leige til HB AS 7. For at kommunen skal ha kontroll over sin del av anlegget uavhengig av den kommersielle delen, bør forhold som er kritisk med omsyn til drift av anlegget vera under Kvam herad sin fulle kontroll. Det vil seia at driftsmiddel knytte til slik drift også i utgangspunktet bør eigast av Hardangerbadet KF. Det tekniske anlegget er eit typisk eksempel på eit driftsmiddel som bør eigast og driftast av det kommunale føretaket. Dette sikrar KH mot driftsstans ved eventuell konkurs hjå privat leigetakar, og Kvam herad unngår tilbakebetaling av spelemidlar og momskompensasjon. 8. Hardangerbadet KF har sjølv ansvar for vedlikehald av eige anlegg a. Bruk av tilsette ved FDV Bygg til drift og vedlikehald betyr kunnskap og kompetanse kan spreiast på fleire tilsette, og drifta vert mindre sårbar enn dersom ein har ein tilsett i HB AS. Dette veg opp for litt høgare pensjonsutgifter 9. Hardangerbadet KF leiger ut det offentlege anlegget til Hardangerbadet Drift AS når anlegget ikkje er i kommunal bruk 10. Hardangerbadet KF kjøper reinhaldstenester av Hardangerbadet Drift AS Kalkyle for byggjekostnad av badedelen i Hardangerbadet er totalt berekna til 135 mill inkl mva. Rådmannen har i samråd med Hardangerbadet stipulert ei fordeling av kostnadane av dei ulike seksjonane til at den offentleg seksjonen er 2/3 av totalen og den private delen er 1/3. Dette er ei fordeling som må bereknast heilt nøyaktig i prosjekteringa av bygget.

6 2/3 av bad 1/3 av bad HB KF HB AS Samla m Arkitektfag Byggteknisk VVS Elektro Rigg og drift, 8 % Prosjektering, 5 % Uforutsett, diverse 10 % Tillegg for å kompensere reduksjon av "rimelige arealer" 470m2* SUM eks. mva % mva SUM inkl. mva Med desse føresetnadane vil byggjekostnaden og finansieringsbehovet for den kommunale delen av anlegget vera 90,5 mill. Rådmannen har ikkje gått inn og vurdert realismen i estimerte byggjekostnad, men registrerer at pris pr kvm er noko lågare enn standard byggjekostnad på denne type prosjekt. Rådmannen legg til grunn at kommunen sitt bidrag i prosjektet er avgrensa til kr 20 mill og at tiltak vert sett i verk for at byggjekostnad ikkje aukar, eller at eventuell kostnadsauke vert finansiert eksternt. Med utgangspunkt i Hardangerbadet sitt finansieringsbudsjett vil Hardangerbadet KF finansierast slik: Finansiering av Hardangerbadet KF Finansieringskjelde - mill. kr. Tilsagn Moglege Kvam herad 20 Kvam herad, tomt 3 EXTRAStiftelsen 3 6 Spelemidlar 17 Spelemidlar - samarbeid med andre kommunar (30 % auke) 5 Samarbeid med andre kommunar 6 Hordaland Fylkeskommune 5 HFK kompensasjonsmidlar 4 6 Trond Mohn 10 Sparebankstiftinga Hardanger 0,5 5 Andre stiftingar (Gjensidige m.fl.) 5 Andre sponsorar** 1,25 4 Gåvebrev 0,5 Momskompensasjon (må avklarast) 12 Mva.frådrag (må avklarast) 6 Sum 77,25 Finansieringsbehov 90,5 Manglande finansiering 13,25 Med desse føresetnadane er attståande finansieringsbehov av den kommunale delen av badeanlegget 13,25 mill. Fullfinansiering må hentast frå dei «moglege» finansieringskjeldene.

7 Basert på føreslegne driftsbudsjett i rapporten til Gaute Ubostad har rådmannen fordelt budsjetta mellom selskapa på nytt i tråd med den nye driftsmodellen. Driftsbudsjettet til Hardangerbadet KF vert då sjåande slik ut: Utgifter HB KF Kr Energi Personalkostnad Forsikring Kjøp av reinhaldstenester Avdrag og renter Finans - forskot spelemidlar Regnskap - drift av selskap Kommunale avgifter Vedlikehald/vedlikehaldsfond Totale kostnader Inntekter HB KF Kr Husleigeinntekter Utleige vaktmester/teknisk leiar Totale inntekter Underskot Netto innsparing nedlegging 3 basseng Likviditetsbehov Selskapet får eit underskot på kr som tilsvarar netto innsparing ved å leggja ned 3 kommunale basseng. - Kostnaden på kr er «ny» samanlikna med forslaget i rapporten til Ubostad men det skuldast at han ikkje hadde tatt høgd for desse kostnadane i sitt forslag, sjølv om dei i høgste grad er reelle (jmfr til dømes Alta kommune) - Det er ein føresetnad at ordlyden i garantiane frå det lokale næringslivet, 1 mill pr år i ti år, vert endra slik at dei garanterer for husleiga frå HB AS/ eventuelt underskot i HB KF. - Det er ein føresetnad at Kvam herad sitt bidrag til finansiering er maksimum 20 mill, også ved ein eventuell kostnadssprekk i byggjeperioden - Det er ikkje rekna finanskostnadar (tapt avkastning) på kommunen sitt bidrag med gratis tomt - Det er slik at spelemidlane ikkje vert utbetalt ved byggjestart eller opning, men dei blir utbetalt over fleire år. Utan å kunne seia det med vissa så kan det kanskje forventast at desse blir utbetalte over minimum 5 år. Desse er med å finansiera den offentlege seksjonen og må følgjeleg forskoterast av kommunen (eller andre eigarar i det offentlege selskapet) Om me trur at spelemidlane blir utbetalte over 5 år med ein rentekostnad på 3,1 % så vil dette ha ein kostnad på desse åra på ca. 1,58 millionar, som i denne modellen er finansiert over kommunen sitt ordinære driftsbudsjett o Fyrste år Kr ,- o Andre år Kr ,- o Tredje år Kr ,-

8 o Fjerde år Kr ,- o Femte år Kr Dersom HST vel å ikkje leggja ned tre kommunale basseng må Kvam herad si finansiering på 20 mill reduserast slik at kommunen ikkje får ytterlegare auka årlege driftsutgifter Rådmannen er heilt klar på at det er ein føresetnad i saka at kommunen sine årlege driftsutgifter ikkje må auke ut frå dagens nivå. For å unngå at kapitalkostnadane ved forskotering av spelemidlar påfører kommunen ei auka utgift i minst fem år, sannsynlegvis endå fleire år, tilrår rådmannen at forskotteringa vert gjort som eit lån frå Kraftverksfondet. Dette fører til redusert tilførsel av avkastning på fondet, men drifta til Kvam herad vil vera upåverka. Dersom ein isolerer badedelen og ikkje tar omsyn til helse- og kontordelen i Hardangerbadet drift AS blir driftsbudsjettet til selskapet sjåande slik ut: Utgifter HB drift AS Kr Energi Personalkostnad Dagleg leiar, reinhald, badevaktar Forsikring Utendørsvaktmester tjeneste Husleige til HB eigedom AS Husleige 25 m basseng/ opptrening/ garderobe (inkl vaktmester/teknisk sjef) Kostnader - leasing/utstyr Regnskap - drift av selskap Kommunale avgifter Markedsføring Vedlikehold /utviklingsfond Totale kostnader Inntekter HB BAD AS Kr Billettar Årskort Billettar Hardangerfjord hotell Leieinntekter - Tonus - Varmtvann Leieinntekter - Hardangerfjord Hotell Sponsor Totale inntekter Overskot HB AS vil få eit overskot på kr og grunnlaget for kommersiell drift på desse premissane bør vera til stades. Driftsbudsjettet syner at Hardangerbadet bør vera eit attraktivt investeringsobjekt for næringslivet. Ved at badeanlegget er seksjonert i ein privat del og ein offentleg del kan Hardangerbadet eigedom AS stilla sin del som pantesikkerhet ved ei eventuell lånefinansiering av selskapet. Det styrkjer soliditeten til selskapet.

9 Tala byggjer på dei føresetnadar som er lagt til grunn i Hardangerbadet v/ubostad sin rapport. Føresetnadane bak besøkstal, bemanning, prisprofil og avtalar med samarbeidspartnarar er i dette tilfellet heilt privatrettslege tilhøve som tilhøyrer Hardangerbadet drift AS og rådmannen finn det ikkje nødvendig å gå inn og vurdera dette. Det same gjeld finansiering av Hardangerbadet eigedom AS og Hardangerbadet drift AS. Rådmannen ser berre på dette som eit vilkår som må oppfyllast i saka før oppstart av prosjektet. Konklusjon Dette er ein modell som sikrar heradet sine interesser i å få eit attraktivt badeanlegg for symjeopplæring og idrett utan at det går ut over den kommunale drifta. Anlegget vil vera organisert slik at Kvam herad ikkje påtar seg risiko for tilbakebetaling av mva eller spelemidlar sidan heradet sjølve er ansvarleg for å halda anlegget opent. Kvam herad sit at med ein leigetakarrisiko, men denne er delvis sikra gjennom underskotsgarantiane frå lokalt næringsliv. Ein skal likevel ikkje underslå at dersom føresetnadane for drift i Hardangerbadet sviktar vesentleg og Hardangerbadet såleis får betalingsproblem, at Kvam herad kan få utfordringar med å få inn husleiga si. Men Kvam herad vil i denne modellen vera betydeleg mindre utsett for risikoen med svingande besøkstal eller utfordringar med personalkostnader. Kommunen vil heller ikkje ha moglegheiter for overskot. Kvam herad oppnår heradsstyret sitt ynskje om relativt forutsigbare inntekter og utgifter og så liten risiko som mogleg. For å bøta på uforutsette hendingar som kan føra til underskot i Hardangerbadet KF tilrår rådmannen at kr 10 millionar av mastefondet vert låst som buffer mot dette. Ein oppnår samstundes kommersiell drift av badelandet, og dette gjev anlegget gode føresetnadar for sunn og god drift. I tillegg får kommunen gjennom anlegget eit positivt bidrag til utviklinga av samfunnet. Rådmannen tilrår at Kvam heradsstyre godkjenner modellen med dei føresetnadar som er slik dei er skissert i utgreiinga og at dette kan leggjast til grunn i det vidare arbeidet.

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Avgjerd av: Arkiv: N - 252 Arkivsaknr Saksh.: Arild McClellan Steine Objekt: 14/293-61 KOMMUNAL DELTAKING I HARDANGERBADET Samandrag: Hardangerbadet AS og Kvam Herad og planlegg

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad

Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad I rapporten datert 3.11.15 vedr. Hardangerbadet Bade- og velværesenter og i presentasjonen til kulturdepartementet 2.2.15, er det trekt fram og greia ut ei

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF

Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF Arkivref: 2011/823-7624/2011 Saksh.: Rune Hansen Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF Kommunestyret UTBYGGING OG UTVIKLING AV ÅDLAND STUDENTHEIM Framlegg til vedtak:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar:

3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar: 1) Innleiing Ut frå Kvinnherad skyttarlag sin trong for innandørs skytebane og Kvinnherad kommune sin trong for ny brannstasjon i Rosendal er det arbeidd fram ei løysing med samlokalisering av dei to funksjonane.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Espira Ree barnehage Postboks 353 4291 KOPERVIK Vår ref.: 2010/6453 Dykkar ref.: Arkivnr.: 611 Vår dato: 16.06.2011 Vedtak i klagesak om avkorting av kommunalt

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr

Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Nytt Gebyrregulativ for lokal forskrift for VA-gebyr Ny lokal forskrift for VA-gebyr vart vedteken i Luster kommunestyre den 23.10.2008 sak 81/08. Forskrifta medfører, som det framkom av saksutgreiinga

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M. BUDSJETT 215 - REKNESKAP 213 M.M. 1 Statlege verksemder under Kulturdepartementet Frist: 1. mars 214 Dato: Styreleiar (sign): Dagleg leiar (sign): Tabell 1: Administrasjon Organisasjonsnummer (9 siffer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT

FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT Informasjonsmøte om bustadbygging i Tørvikbygd Lars Kristian Vikøy Banksjef i DNB Bank ASA Tema Bustadmarknaden i Tørvikbygd Byggja i eigen regi eller nøkkelferdig hus? Krav

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen

Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen Bassengstruktur og symjing i Kvammaskulen Situasjonen pr i dag for symjeopplæringa i Kvammaskulen. Elevane i Kvam har symjing på alle klassesteg, med unntak av elevane ved Kvam ungdomsskule. Årstimetalet

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer