EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:"

Transkript

1 utførte EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kontrollutvalget Formannskapssalen 8. april 2010 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Saksnr Innhold Å/L PS 009/10 PS 010/10 Avgjøres av kommunestyret Behandling av årsregnskap og årsmelding fra Eigersund kommune 2009 A Behandling av årsregnskap og årsmelding fra Eigersund Havnevesen 2009 A PS 01 1/10 PS 012/10 PS 013/10 PS 014/10 PS 015/10 PS 016/10 PS 017/10 PS 018/10 PS 019/10 Avgjøres av kontrollutvalget: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. februar 2010 Kontrolirapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune Byggesaksavdelingen - oppfølgning Bakkebø - oppfølgning Sjarkveien - oppfølgning Oppfølgning av politisk fattede vedtak Oppfølgning av forvaltningsrevisjon Oversikt over forvaltningsrevisjoner / i bestilling Oversikt over Kontrollutvalgets totale kostnader for 2009 A A A A L A A A A A RS 020/10 Spørsmål/orienteringer i møtet L MERKNADER: 1) Møtet starter med at økonomisjefen foretar en presentasjon av årsregnskapet og årsberetningen for Eigersund kommune. (PS=Politiske saker, RS=Referatsaker, FO=Forespørsler, DS=Delegerte saker) (Å= Åpent møte, L= Lukket møte)

2 Eigersund, 25. mars 2010 Kirsti B. Svalestad Leder Thale Thomseth Kontrollutvalgssekretær Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). - Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på tlf /24/45 - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: -Ingen. Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette viii så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumenter er utiagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleiand, samt på kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje eller ved henvendelse direkte til Politisk sekretariat i rådhuset 4.

3 Eigersund kommune Saksoversikt AIIdV: Saksmappe/lnr: Saksbehandler: Thale Thomseth Dir telefonnr: Avdeling: Kontrollutvalgssekretariatet Dato: Behandling av årsregnskap og årsmelding for Eigersund kommune 2009 Utvalssaksnr Utvalg Motedato Kontrol1utvalet Sammendrag: Saken gjelder behandling av årsregnskap og årsberetning for Eigersund kommune Driftsregnskapet avsluttes med (...). Brütto driftsresultat er (...), mens netto driftsresultat er (...). økonomisjefen vil foreta en presentasjon av årsregnskapet og årsberetningen for Eigersund kommune. Saksgang: Kontrollutvalget avgir en uttalelse som skal være et grunnlag for formannskapets og kommunestyrets behandling og godkjennelse av regnskapet. Forslag til vedtak : 1. Kontrollutvalget har gjennomgått årsregnskapet og årsberetningen for 2009, revisjonsberetningen og korrespondanse fra Rogaland Revisjon vedrørende budsjett og regnskapsdata på en informativ og betryggende måte. Utvalget mener at årsberetningen har presentert og kommentert budsjett og regnskapsdata på en informativ og betryggende måte. Arsregnskap og beretning gir også grunnlag for å konkludere med at kommunen har en forsvarlig økonomistyring og intern kontroll på Økonomiområdet. 2. Saken tas for øvrig til etterretning og oversendes formannskap og kommunestyre for videre behandling. Eventuell tidligere politisk behandling: Arsregnskapet for 2009 er ikke tidligere behandlet. Andre opplysninger/fakta i saken: Årsregnskapet skal være godkjent av kommunestyret innen i henhold til regnskapsforskriftene. Kontrollutvalgets uttalelse skal være et grunnlag for formannskapet og

4 kommunestyrets behandling og godkjennelse av regnskapet. Tidligere var det kontrollutvalget som gjorde innstilling på om regnskapet skulle godkjennes eller ikke. dçi Gjeldende regelverk: Forskrift av 15. desember 2000 nummer 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner): 10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret ogjj lkestinget selv senest seks måneder etter i egnskapsarets slutt Årsregnskapet skal være avlagt innen 15 februar i am et ettei regnskapsaret Admmnistrasjonssjefen eller kommune-/fylkesradet utat beider am sberetnzngen ogfremnmer denne for det organ kommunestyret ellerj5ilkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalger, skal den oversendes til kontrollutvalget for kontrollulvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skalforeligge til behandling i kommunestyret ellerfrlkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Der det er vesentlige avvik mellom utgjfler i årsregnskapet og bevilgning tilformålet i regulert budjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Administrasjonssjefen eller kommune-/j5 lkesrådet skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfolgingen gjennom året dersom det oppstår vesentlige avvik fra regulert budsjett. Forskrift 15. juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner: 6. Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller j5 lkeskomnmunens årsregnskap og komnmnunale eller j5dkeskommunaleforetaky årsregnskap blir revidert på en betmyggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet ogpåse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrfi, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 7 Uttalelse om arsregnskapet Nar kontrollutvalget ei blittforelagt revisjonsberetrnngenfra revisor skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formnannskaper/kommnunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den for dette organet avgir innstilling oni årsregnskapet til kommunesryret/fylkestinget. 4

5 frikestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet ellerj5ilkesutvalget/j5 lkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den for dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommuneslyret/j5 lkestinget. 8. Oppfolging av revisjonsmerknader Når revisor påpekerforhold i årsregnskapet, jf forskrfi om revisjon i kommuner ogfylkeskornmuner Ç 4, skal kontrollutvalgetpåse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blittfulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller j5 lkestinget om hvordan kommunestyrets ellerfrikestingets merknader er blittfulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. Kommunalt regelverk: Reglement for kontrollutvalg vedtatt av kommunestyret 9. mai 2005 (jf. PSOO8/05). Alternative løsninger: Det fremlegges ikke alternative løsninger. Fremgår av saken. økonomiske konsekvenser: Dokumenter vedlagt saken: 1) Årsmelding 2009 Eigersund kommune 2) Arsregnskap 2009 Eigersund kommune 3) Revisjonsberetning 2009 Eigersund kommune 4) Arsoppgjørsnotat 2009 Ingen. Parter i saken. 0

6 IiI

7 SENTRAIADMINISTRASJON LRVEKÅRSAVDELINGEN FELLES SKOLE-OG REGNSKAP DALANE 2 Eigersund kommime Årsmeldingfor 2009 Eigersundkoinmune Årsmelding for 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER 3 DEL i ØKONOMISKE 1-IOVEDTALL FOR I DRIFTEN ØKONOMISKEHOVEDTALL 4 Samlet drifismessig oversikt for ØKONOMISKE MÅl. 00 RESUITATER 5 økonomisk mål EVENTUELLE KONSEKVENSER AV FORHOLD I ÅRSREGNSKAPET FOR Forhold fra årsregnskapet 2009 som kan gi negative konsekvenser for Forhold fra årsregnskapet 2009 som kan gi positive konsekvenser for REGNSKAPSMRSSIG DRIFTSRESULTAT DE SISTE ÅRENE 6 Netto dr,ftsresullat for det enkelte år 7 Regnskapsmessig mer.nnndreforhnik, for det enkelte år OVERSIKT OVER AVSETNINGER, BRUK AV FOND OG FONOSOVERSIKT 7 Konimentarer knyttet til Eigersund kommune sitt premiefhnd i Vital 7 Oversikt over fond og fondimidler til Eigersund kommune 8 DEL 2-. AVDELINGENE SIN ØKONOMISKEVIRKSOMHET I ØKONOMISK GJENNOMGANG OG VURDERING AV DRIFPSÅRET FOR AVDELINGENE ØKONOMISK OVERSIKT ØKONOMISK OVERSIKT- LRVRKÅRSAVDRLINGEN - OPPVEKST ØKONOMISK OVERSIKT - HELSE & OMSORG ØKONOMISK OVERSIKT - LEVEKÅRSAVDELINGEN KULTUR ØKONOMISK OVERSIKT MILIØAVDELINGEN KAP. 7 DIVERSE FELLESKOSTNADER OMRÅDET FOR AVDEUNGENE 16 UO ikling av pens/onskostnadene 17 Kommentar knyttet til utvikling av pensjonskostnadene 17 Kommentar knyttet til halansepostene pensjonsnndler -forpliktelser ØKONOMISK OVERSIKT KAP. 8 SKATF OG ULIKE FRIE STATLIGE TILSKUDD ØKONOMISK OVERSIKT KAP. 9 FINANSPOSTER FORIIOLD RELATERT TIL EIGERSUND HAVNEVESEN KF 20 DEL 3 - REGNSKAPSMESSIG ENDRINGER I UTGIFTER OG INNTEKTER FORDELING AV INNTEKTENE TIL EIGERSUNO KOMMUNE DET ENKELT ÅR PROSENI VIS FORDELING AV KOSTNADENE FOR DET ENKELIE ÅR UTVIKLINGEN INNENFOR LØNN OG SOSIALE KOSTNADER 22 DEL 4- F1NANSREGLEMENT OG LIKVIDITETSMESSIGE FORHOLD VURDERING AV LIKVIDITETEN KOMMENTARER IOYTIET FINANSREOI..EMENTET 23 Eventuelle fondsplasseringer for Eigersund kommune 23 Gfeldens fordeling mellom lånegivere 23 Fordeling av gjelden på antall lån 24 Qjçpjionismttlig lånerente 24 Gienværende lapetidpå ln ldri,inher DEL 5-INVESTERINGER FINANSIERING OG SAMI.ET OVERSIKT AV INVESTERINGENE FOR OVERSIKT OVER ÅRLIGE INVESTERINGER FORETATI AV EIGERSUND KOMMUNE UDISPONERT BELØP INNENFOR INVESTERINGENE I DEL 6- UTVIKLING LANGSIKTIG GJELD! LÅN UTVIKLING FINANSKOSTNADER UTVIKlING samler LÅNEGJELD 26 DEL 7-ORGANISASJON - ADM. OG STYRING, OPPFØLGING AV ARBEIDSGIVERPOLITIKK ANTALL ANSATrE I EIGERSUND KOMMUNE 27 Generell inforinaston om antall ansatte Informasjon om stillingsnlessige ressurser i organisasfonen yr : ALDERSFORDELING ANSATTE I EIGERSUND KOMMUNE UTVIKLING SYKEFRAVÆR I EIGERSUND KOMMUNE ANNET KNYTTET OPP MOT FERSONALMESSIOE FORHOLD TILSETTINGER I EIGERSUND KOMMUNE ANTALL FRIVILLIGE OPPSIGELSER LIKESTILLING/MANOFOLD 29 DEL 8 - DEL 9 - FORHOLD KNYTTET TIL SATTE MÅL I ORGANISASJONEN 31 FOLKETALL, ARBEIDSMARKED OG NÆRINGSLIV I EIGERSUND KOMMUNE FOLKETALL ARBEIDSMARKEDET OG LEDIOHETEN 1 ROGALAND - OG EIGERSUND NÆRINGSLIVET I EIGERSUND 32 Etgersund kommune 32 Aker Solutians i Egersund 33 Eigestad næringsområde NorDanAS 33 Andre viktige hendelser i 2009: 36 DEL 10- SPESIELLE DRIFTSMESSIGE FORHOLD FOR 2009 SOM KOMMENTERES 36 DEL 11 - Selvkostberegntnger 36 FOR

8 Eigersuiul kommine Årsmeldingfor 2009 Eigersund kommune Årsmeldinfor 2009 betydelig korrigertfor er og punkt, Regnskap 3 4 påpekt i påpekt Forord rådmannens vurderinger o kommentarer Årsregnskapet 2009 viser at Eigersund kommune hadde en samlet inntekt på 880,3 millioner kroner og et netto driftsresultat på 15,9 millioner kroner. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond (oppsparte penger), avsetninger til fond og overføring til investeringer. Arsregnskapet viser videre et regnskapsmessig merforbruk på kroner. Merforbruket er knytte til seivkostområdet til feiervesenet og blir dekket inn i En påpeker at regnskapsmessig regnskap fremkommer i forbindelse med regnskapsføringen relatert til selvkostberegningene innenfor branntilsyn og feiing. Videre er det grunn til å påpeke at regnskapsmessig merforbruk blir dekket i Mer bekymring gir merforbruket som er dekket av strykninger. En ønsker å kommentere at beskrivelsen av den økonomiske situasjonen I status for kommunene kan virke forvirrende for både den enkelte innbygger og personer som jobber med budsjett/regnskap. Dette henger sammen med at avsetninger og bruk av fondsmidler fremkommer etter netto driftsresultat. Slik sett har en tidligere hatt fokus på hva en hatt i merinntekt/mindreinntekt etter disponeringer (avsetninger og bruk av fond). For 2009 er dette et viktig forhold for Eigersund kommune. Hvis en leser de tall som fremkommer ser vi at regnskapet for 2009 kun har et regnskapsmessig merforbruk på kroner, som er knytte til selvkostområdet til feiervesenet. En viser til at bruk av fond på denne måten ikke kommer frem som et merforbruk (som blir kommentert senere). avdragsbetaling. Dette er finansiert ved bruk av Premieavviksfondet på tilsvarende beløp. En påpeker at ingen av disse forholdene var budsjettert. Basert på dette er det grunn til å påpeke at netto driftsresultat gir et for godt bilde av den økonomiske situasjonen for Eigersund kommunel Vi ser at både netto driftsresultat og udisponert mindreforbruk ( overskudd ) har blitt redusert siden både 2006, 2007 og Videre ser vi at merforbruket øker ved gitte avdelinger og resultatenheter. Ut fra dette har vi økonomiske utfordringer i de årene som kommer. En peker videre på at Eigersund kommune i 2009 ikke har klart å foreta avsetninger av mindreforbruket innenfor finanspostene (verbalvedtak i budsjettet for 2009). Arsaken til at vi ikke har klart å foreta nevnte avsetninger henger sammen med merforbruk i driften ved ulike avdelinger. En viser til at årsregnskapet for 2009 ble åpnet igjen etter knyttet opp til følgende forhold (forholdene er korrigert i regnskapet): 1. økt estimat og refusjonskrav knyttet opp mot ressurskrevende tjenester (Ho). 2. Minimumsavdragsberegning av Rogaland Revisjon. 3. Momskorrigeringer / korrigeringer på investeringsprosjekt 1347 Aust-Agder - påpekt av Rogaland Revisjon. 4. Feil i premieavviksberegninger mottatt fra Vital - av Rogaland Revisjon. KS anbefaler at en kommune bør ha et netto driftsoverskudd på 3% av samlede driftsinntekter. I 2009 er Eigersund kommune sitt driftsoverskudd (netto driftsresultat) på 1,2% av samlede driftsinntekter, mens det i 2008 var på 3,3%, i 2007 på 3,75% og i 2006 var på 4%. Nok en gang peker vi på at netto driftsbudsjett blir blåst opp av inntektsføring av premieavvik og moms-refusjon knyttet opp mot investeringer. Dette er både iht. regnskapsforskriftene og på lik linje med samtlige kommuner. Problemet med disse føringene er: Premieavviket er en regnskapsmessig føring som ikke påvirker likviditeten. Det er en beregnet størrelse som regnskapsmessig reduserer pensjonsutgiftene. Mottatt momsredusjon på investeringer blir (fornuftig nok) for Eigersund kommune overført som egenkapital i investeringsregnskapet. På denne måten blir både Eigersund kommune sitt regnskap regnskapene til samtlige av landets kommuner bedre enn de reelt sett er. Videre må en ta hensyn til avsetninger og bruk av tidligere avsatte midler. Hvis en gjør dette viser regnskapet at vi har et merforbrnk på kroner (i tillegg til kroner). Som følge av merforbruk har det i 2009 vært nødvendig å bruke strykningsreglene i kommuneregnskapet. Dette da driftsutgiftene (inkludert budsjetterte avsetninger) var høyere enn driftsinntektene. Dvs, at vi har brukt penger som var iht verbalt budsjettvedtak skulle avsettes, men som vi ikke har hatt økonomi til å avsette. Metforbruket / underskuddet prernieavvik - dekket ved at tilsvarende overføringer til Pren,ieavviksfondet er strøket (iht. regnskapsforskriftene). Dvs, en har ikke kunnet sette av budsjettert beløp iht. budsjettvecltaket for En viser videre til at premieavviket ikke er likvide midler, men regnskapsmessige fønnger. Del i - økonomiske hovedtall for økonomiske hovedtall driften Samlet driftsmessig oversikt for 2009 Eigersund kommune hadde et netto driftsresultat på ,17 kroner. For 2009 hadde vi et inerforbruk på ,09 kroner i Udispoiiert årsoverskudd fremkommer på følgende måte: Reguskapsmessige poster Justert budsjett Oppr.budsjett 2008 For dnftsåret 2009 Regnskap Sum driftsinntekter , ,21 Sum dtiftsutgifter , ,38 Brutto driflsresuliat , ,17 Sum eksterne finansinntekter , ,07 Sum eksterne finansutgifter , ,06 Motpost avskrivninger , ,00 Netto drflsresultot , ,84 Sum bruk av avsetninger , ,75 Sum avsetninger , ,72 Mer /musdreforbruk , Regnskapsmessig merforbrnk i 2009 dekkes i 2010 og er knyttet til Feiervesenet. En påpeker videre at minimumsavdragsberegningene viser at vi hadde betalt for lite avdrag i Dette er korrigert i årsregnskapet ved at kroner er avsatt til okt

9 Eigersund kommune Årsmeldin,g for 2009 EiRersund kommune Årsmeldingfor 2009 bla. 5 6 eller hvor økonomiske mål og resultater økonomisk mål For å videreutvikle vår innsats i forhold til målsettinger i eksisterende kommuneplan, må Eigersund kommune ha økonomisk handlefrihet. Dette for å kunne møte uforutsette sviugninger i inntekter og utgifter, slik at en kan opprettholde en jevn drift. Iht. kommuneloven har vi ikke lov til å legge frem et kommunebudsjett (eller økonomiplan) som ikke er i balanse. Hvis et år ikke er i balanse må dette dekkes inn i økonomiplanperioden. Dvs, at det må være balanse i hele økonomiplanperioden. I forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 2002 vedtok kommunestyret følgende punkter: Fra 2004 skal det settes av 2% av brutto drfisutgfler tilfond. Fondene skal danne bufferfor uforutsetteforhold samt egenkapital på investeringer (punkt 21). For 2007 utgjør dette 14,6 millioner kroner. Basert på de vedtatte ogforeslåtte avsetninger er dette mål nådd i økonomisk overskudd sett i forhold til KS sine anbefalinger: KS opererer med 3% overskudd i sine anbefalinger. KS mener at 3% tilsvarer et nullresultat i privat sektor fordi avskrivninger, i motsetning til private bedrifter ikke ligger inne i kommunale regnskap. Basert på netto driftsresultat har Eigersund kommune nådd denne målsetting og beregning i Fra 2005 er det en målsetting at det skal være minst 50% egenfinansiering i investeringsprosjektene (punkt 22). Dette er ikke nådd i I økonomiplanen for har det ikke vært mulig å realisere dette mål. 1.3 Eventuelle konsekvenser av forhold i årsregnskapet for 2009 Forhold fra årsregnskapet 2009 som kan gi negative konsekvenser for 2010 I forbindelse med årsregnskapet for 2009 ser vi at det er gitte forhold som kan bli dyrere/slå negativt ut i 2010 dvs, mer enn det som det er avsatt i budsjettet for Dette er spesielt rettet mot følgende forhold: Skjermet avdeling ved Lagård sjukeheim er nå fullt ut disponert. Det vil derfor bli en utfordring knyttet opp mot nye ressurskrevende brukere. Vedlikeholdspostene for bygg og vei innenfor Miljøavdelingen fikk et merforbruk i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og Beregninger av premieavviket (en teknisk beregning som svinger) Vi har i Kommunestyre møte vedtatt en erstatningssak knyttet opp mot tidligere barnehjem (Waisenhuset). Vi har fått informasjon om at dette kan/vil omfatte 3 brukere fra Eigersund kommune. I verste fall vil dette utgjøre en erstatning på ca. 4,5 millioner kroner. En regner med at erstatningen ikke vil bli så stor. Samtidig peker en på at det for budsjettet 2010 ikke er avsatt midler til dekning av dette. Forholdet er tidligere beskrevet i bla økonomirapporten for august Mindreforbruket ved Levekårsavdelingen HO er bla. knyttet opp mot at vi ikke hadde full årsdrift ved gitte enheter. Skatteinngangen for kommunene ble dårligere i 2009 enn forutsatt. Videre har bemanningen ved Aker Solutions blitt betydelig redusert siden toppbemanningen. En må ha en ny gjennomgang av skatteinngangen for 2010 hvor en må forvente at budsjettert inngang for 2010 er satt for høyt. Avdragsutgiftene må økes som følge av minimusavdragsberegninger. Forhold fra årsregnskapet 2009 som kan gi positive konsekvenser for 2010 Det er vedtatt at Eigersund kommune skal foreta driftsmessige reduksjoner som skal ha effekt alt fra 2010, Samtidig er det rett å påpeke at det rent økonomisk er flere negative faktorer å se enn positive. Dette er felles for hele kommunesektoren. En er i den samme situasjonen som offentlig sektor i bla. Storbritannia kom inn i på tallet (og som de fortsatt er i). 1.4 Regnskapsmessig driftsresultat de siste årene I det kommunale regnskapet har vi brutto driftsresultal (før finansposter), netto driftsresultat (etter finansposter, men før interne avsetninger til fond og bruk av fond) samt regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Sistnevnte forhold er etter at samtlige avsetninger eller bruk av fond er foretatt. regnskapsmessig mer/mindreforbruk er sluttlinjen et eventuelt underskudd kommer frem et udisponert overskudd. For å kunne sammenlikne de siste år best har vii tabellen valgt å benytte: Netto driftsresultat (markert med blå stolpe) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk, dvs, etter budsjettert avsetning til driftsfond eller budsjettert bruk av driftsfond (markert med grønn stolpe). Sosialhjelpsutbetalingene signalene er at arbeidsledigheten kan stige og at sosialhjelpsutbetalingene kan stige. Lgnnskostnadene øker. I 2010 er det et hovedoppgjør noe som ofte resulterer i at lønnsøkningen blir større enn de forutsetninger staten har lagt til grunn i budsjettet og overføringene til kommunene. En økning i antall ressurskrevende tjenester og økte kostnader pr bruker innenfor både: o Helse- og omsorgssektoren o Grunnskolene o Barnehagene. o Barnevernet. o Vi ser nå klarere trender for at flere instanser må inn på gitte brukere. Vi fikk et betydelig merforbruk innenfor barnevernet i Det arbeides for å kartlegge om dette gir økte utgifter for 2010 og hvordan dette blir i forhold til avsatte midler i budsjettet. Generelt en økning i antall brukere ved Helse- og omsorg som følge av raskere utskrivning fra sykehusene. Dette kan gi økt overbelegg samt økt press på åpen omsorg

10 Eigersund koimnnne Årsmeldingfor 2009 Ei,ersund kommune Årsmeldingfor 2009 etter i iht. KOMP.MIDLER 7 8 DEKNING Netto driftsresultat for det enkelte år o Netto driftsresultat for 1995: kr o Netto driflsresultat for 1996: kr o Netto driftsresultat for 1997: kr o Netto driftsresultat for 1998: kr o Netto driftsresultat for 1999: kr o Netto driftsresultal for 2000: kr (underskudd) o Netto driftsresultat for 2001: kr o Netto clriftsresultat for 2002: kr (underskudd) o Netto driftsresullat for 2003: kr (underskudd) o Netto driftsresultat for 2004: kr o Netto driftsresultat for 2005: kr o Netto driftsresuttat for 2006: kr o Netto driflsresultat for 2007: kr o Netto clriftsresultat for 2008: kr o Netto driftsresultat for 2009: kr Regnskapsmessig mer/mindreforbruk. for det enkelte år o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1995: kr o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1996: kr o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1997: kr o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1998: kr o Regnskapsmessig mindreforbruk i 1999: kr o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2000: 0 kr (Vi bsdde mindre avsetning til driftsfond enn budsjettert. Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond) o Regnskapsmessig merforbruk i 2001: kr (Underskudd. Merforbruket ble dekket ved bruk av driftsfond.) o Regnskapsmessig merforbruk i 2002: kr (underskudd) o Regnskapsmessig merforbruk i 2003: kr (underskudd) o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2004: kr o Regnskaptmessig mindreforbruk i 2005: kr o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2006: ,000 kr o Regnskaptmessig mindreforbruk i 2007: kr o Regnskapsmessig mindreforbruk i 2008: kr o Regnskapsrnessig merforbruk i 2009: kr (underskudd) I 2002 og 2003 var de akkumulerte underskuddene samlet på 26,5 millioner kroner. Disse underskudd hadde vi ikke driftsfond til å dekke. Underskuddet ble dekket inn i løpet av 2004 og Opprinnelig plan var å dekke inn akkumulert underskudd på fire år. Tabellen og oversiktene viser store svingninger. Det er derfor viktig at Eigersund kommune setter av penger på ulike fond når økonomien tillater det. Ved at midler er avsatt på fond kan en lettere utjevne svingninger i økonomien og på den måten gi et fomtsigbart tjenestenivå. En viser ellers til at i perioden er effekten av reduksjoner innarbeidet (legges frem ). 1.5 Oversikt over avsetninger, bruk av fond og fondsoversikt Kommentarer knyttet til Eigersund kommune sitt premiefond i Vital Pr hadde Eigersund kommune et premiefond i Vital på kroner. Dette er disponert budsjettvedtak Pr har vi ikke midler på premiefondet i Vital. Kommentarer knyttet til Eigersund kommune sitt AFP fond i Vital Pr hadde Eigersund kommune et premiefond i Vital på ca. 2 millioner kroner Oversikt over fond o fondsmidler til Eigersund kommune I forbindelse med årsregnskapet 2009 har vi både brukt og avsatt midler til fond i Eigersund kommune politiske vedtak i kommunestyret. Pr har Eigersund kommune følgende fondsbeholdninger:.:. Navn på kommunalt fond UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDE Regnskap:: Regnskap ndrlng 1ondsoversikt pr : 008 i09 R08 : NÆRINGSFOND FOND FEIERVESENET VANNFOND FOND AVLØP OG RENSING RENOVASJONSFOND PARKERINGSFOND OPPMÅLINGSFOND BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN BOLIGTILSK HUSBANKEN - TAP VILTFORVALTNINGENS FOND FOND PSYKRIATRI PSYKIATRI INVESTERINGSFOND FOND UTVIKLING NÆRINGSOMRÅDER INVESTERINGSFOND H&S. FORMÅL TOMTEUTVIKLINGSFONDET KULTURBYGGMIDELR TILB.FØRTE PENSJONSM. FRA KLP EKSTRAORD.NEDBETALING LÅN FOND TILFLUKTSROM DRIFI SFOND PENSJONSFOND AFP-FOND FINANSFONDET DELFIN. SJØKABEL SKATrEREG.FOND FOND UNIVERSELL UTFORMING Samlet beløp for nevnte fond I oversikten av fond har vi ikke tatt med Preimeavviksfondet (konto ). Pr står det regnskapsmessig kroner på fondet (en økning fra kroner pr ). En påpeker at Prenlieavviksfondet er en regnskapsteknisk føring etter en beregning av pensjonskostnader og ingen likviditetsmessig føring. Kommunesektoren betaler pensjonsforsikring/-sparing for ansatte (basert på pensjonsgrunnlag og kostnadene i ordningen for livselskapene), som regnskapsføres. I tillegg til dette blir det foretatt en beregningsteknisk føring på hva vi skulle ha betalt ved jevn og egen pensjonsfordeling. Sistnevnte kan da bli lavere enn det vi har betalt inn i rene penger - og dette føres som en regnskapsmessig inntekt. Midlene på Premieavviksfondet skal iht. teorien videre kostnadsføres over de neste år. Vi har tidligere omtalt dette som Monopolpenger. En viser til at for kommende år er deler av fondsmidlene våre disponert.

11 Eigersund koinnuwe Årsmelding for 2009 Eigersund koinmwie Årsmeldingfor 2009 B09 som 9 10 bla. mot Del 2 Avdelinene sin økonomiskevirksomhet i økonomisk gjennomgang og vurdering av driftsåret for avdelingene Avdehuglansvarsoinrade Regnskap Budsejtt Avvik Regnskap R09-B SENTRALADMINISTRASJONEN SKOLE- OG OPPVEKST HELSE & OMSORG KULTUR MILJØAVDELING DIV. FELLESUTGIFTER SKATTER, RAMMETILSKUDD MV FINANSPOSTER Udisponert mer /mindrcforbruk Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. En vil under Del 2 ha en gjennomgang av den Økonomiske situasjonen for den enkelte avdeling. For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig resultat for den enkelte avdeling viser vi også til Regnskap 2008 og arkfanen Resultal (dr). En vil her finne detaljert informasjon om resultatet for den enkelte avdeling og for den enkelte resultatenhet. I den videre oversikt vil en se på den enkelte avdeling totalt sett og iklce de enkelte ansvar / resultateenhetene ved den enkelte avdeling. For en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig resultat for den enkelte avdeling viser vi også til Regnskap 2008 og skillearket Driflpr avdeling. En vil her finne detaljert informasjon om resultatet for den enkelte avdeling og for den enkelte resultatenhet. 2.2 økonomisk oversikt - Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon - drift Regnskap Budsjett Avvik Regnskap R LØNN OG SOSIALE UTGIFTER t3t KJØP AV VARER OG TJ. SOM tnngår I PROD KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGSUTGIFTER FINANSUTGIFFER t 660 Sum utgifter SALGSINNTEKTER t7 REFUSJONER OVERFØRINGSINNTEKTER FINANSINNTEKTER/TRANSAKSJONER t Sum inntekter Resultat ved avdelingen I Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. I 2008 hadde avdelingen et mindreforbruk på kroner hadde avdelingen et mindrelhrhrukpå kroner hadde avdelingen et,nerforhrukpå kroner hadde avdelingen et merforhrukpå kroner, For 2004 hadde Sentraladministrasjonen et mindreforhrukpå kroner. Kommentarer: Avdelingen fikk et merforbruk i 2009 på totalt koner. Dette er knyttet opp mot merforbmk innenfor gitte områder knyttet opp mot følgende forhold: o Et merforbruk på ansvar 1031 Valg på kroner. Budsjettet ble redusert (i rådmannens budsjettforslag) med kroner i forhold til det som lå inne i tidligere økonomirapport. I ettertid ser vi at denne endringen ikke skulle ha blitt foretatt. En har hatt økte utgifter knyttet mot valgprogram i forhold til tidligere år (hvor prisen er økt fra leverandørene sin side). En viser til at Politisk sekretariat har et mindreforbruk på kroner (på ansvar 1340). Flere engangsutgifter (knyttet til valgmateriale og utstyr) som ble belastet valg, kunne vært ført på ansvar Noe som hadde redusert merforbruket. Frem mot budsjettet må en ha en gjennomgang av valg-utgifter ved andre kommuner. En viser til at det i 2009 ble lagt om på valgrutinene og valgarbeidet, noe som medførte ekstra planleggingsarbeide i 2009, men som en vil ha fordel (også økonomisk) i valgene som kommer. o Et merforbruk ved Bakkebø gård på kroner. Dette er knyttet opp til økte utgifter ved gården. Samlede utgifter i 2009 ligger på kroner kroner i Dette er bla. knyttet opp mot økte lønnsutgifter, økte driftsutgifter og faktura fra tidligere år som er belastet i Inntektene for 2009 er totalt sett på linje med 2008, men det er omfordelinger mellom de ulike inntektstypene. En viser til at det legges opp til at Bakkebø gård skal forpaktes fra og med o Et merforbruk ved Personal på totalt kroner. Hovedforklaringen til merforbruket ligger på annonsering av stillinger samlet sett har et merforbruk på ca kroner. o Et merforbruk ved ansvar 1900 Felleskostnader Sentraladministrasjon på kroner. Hovedforklaringen på merforbruket er knyttet opp mot telfoni (både fast og mobil). Telefoni er en utgift (tjeneste) som er samlet for hele organisasjonen ved dette ansvaret. Telefoni har et samlet merforbruk på 1,1 million kroner. Årsakene til dette henger sammen med flere forhold, herunder økt bruk, flere telefoner, flere mobiltelefoner og at leverandør ikke hadde foretatt fakturering for ett kvartal i o En peker på at gitte ansvar har merforbruk, mens andre ansvar har mindreforbruk. o Merforbruket ved avdelingen er delvis kompensert ved følgende forhold: Merinntekt ved ansvar 1300 knyttet opp mot selvkostberegninger. Høyere inntekt enn budsjettert ved gitte enheter (for eksempel Regnskapskontoret). Mindreforbruk ved ulike ansvar. Gitte ubrukte midler har ikke blitt overført til En viser her til: Reguleringsplan for Egersund sentrum kroner. Reguleringsplan for Slettebø kroner.

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 Foto: Inger Toril Holte Breien DOKKA KULTURSTASJON INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 1 Forhold

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009 RÅDMANNEN APRIL 2009 I N N H O L D S FO R T E GNELSE 1 ÅRET FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 3 ORGANISERING OG ANSATTE... 8 3.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING... 8 3.2 ANTALL ANSATTE OG UTFØRTE

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer