Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan Budsjett 2015 Administrasjonens innstilling Oppdatert: 3. november 2014

2

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...3 RÅDMANNENSINNLEDNING...4 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN ØKONOMISKEHANDLINGSREGLER...10 GENERELLE BUDSJETTEN DRINGER...12 SENTRALADMINISTRASJO N...13 NAV...17 BARNOGUNGE...19 HELSEOGOMSORG...22 KULTUROGSAMFUNN...27 SELVKOST...32 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN...38

4 4 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE RÅDMANNENS INNLEDNING Befolkningsutviklingenvar i 2009på2,4%, i 20101,9%, i 20110,2%, i 2012på1,4%, i 2013på2,1% og hittil i 2014( )er økningenpåca1 % (10.387innbyggere). Det somfortsattpregerkommunener høy næringsaktivitetog etableringav nyearbeidsplasser,mendet er verdtå merkesegdeendringenesomskjeri petroleumsnæringenhøsten2014. Hammerfestkommuneutviklessværtpositivt. Dendemografiskeutviklingen er interessant,setabellunder. 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0, Hammerfest2011 Hammerfest2012 Hammerfest2013 Hammerfest2014 Hammerfest2015 Finnmark2015 Talleneer hentetfra Grønt hefte -KMD. Tallet 1 er landsnitt.det er blant annetverdtå merkesegendringeri innbyggerei skolepliktigalder. Endringenfra 2014til 2015er 51 stk.det er ogsåverdtå merkesegat andelen nå er underlandssnitt.befolkningssammensetningen noenav kriterienesomdannergrunnlagfor utgiftsbehoveti kommunene.vi får et høyeretrekki 2015( ) enni 2014( ). Vi er deneneste kommuneni Finnmarksomhar trekk.enkeltekommuneri Finnmarkfår over i tillegg på dette området. Administrasjonenønsker å utvikle budsjettdokumentene i størregradtil et styringsverktøy.hensiktener blant annetå forbedrekvalitetenpåvåretjenester.budsjetteti desemberer nåi størregradet tallbudsjett,mens økonomiplanenstrategiskedel (vedtatti juni) leggerframtidigeføringer. Kvalitet påvåretjenesterer fokusområdeti forbindelsemedbudsjettarbeidet.det visesi denforbindelsetil strategiskanalyse. Vi harutfordringerpåkompetanseområdet. Grunnskoleelevenes resultaterog tilstrekkelig fagkompetanseinnenhelseog omsorgssektorener sentraleområderhvor detmåjobbesmeremålrettet.andre utfordrendeområderer boligertil våreulike brukere,organiseringav pleiesektoreni forbindelsemed omsorgssenteret og industriarealer. Regnskapsmessignettodriftsresultatharutviklet segpositivt fram til og med2013,menvar ikke pået tilfredsstillendenivå. Fraog med2014skalresultateneværeakseptable. Kommunenharjustertbudsjettet (innsparinger)i perioden medmellom og hvertår. For 2014og 2015hardet ikke værtfokuspånedskjæringer. Fondssituasjoneni kommunenharværtkritisk lav. Fraog medregnskapsåret 2014 vil fondssituasjonenvære tilstrekkelig.denstørsteøkonomiskerisikofaktorenkommunenharer høygjeldsbelastningog renteøkning. Hammerfestkommuneharbudsjetterti 2015medenrentemargin,menpålangtnærsomi 2014hvor detvar budsjettertmed5 % renteutgifter for lån betjentav kommunen. Denkommunaledeflatorener satttil 3 %. Overføringenefra staten(skatt/ramme)øktemedca kronerfra 2013til 2014.Fra2014til 2015er anslagetpå (4,1%). I Finnmarker snittet4 % og i hele landet4,8%. Vi haddefor 2014 budsjettertca overstatensanslagpåskatt.For 2015harvi budsjettert med mer.dettetil trossfor sviktendeskatteinntekterfor alle landetskommuner,ogsåhammerfest, beregnetil minimum0,5% totalt påskattog ramme.medfinansieringeni samhandlingsreformener fjernet.det er gunstigfor Hammerfestsidenvi harbetaltmer ennopprinneliganslag.

5 RÅDMANNENS INNLEDNING 5 Det er avsatt1,7% i lønnsreservefor 2015.Overhengeter ikke fangetoppi opprinneligbudsjettfor 2015.Det er derforavsattnødvendigemidler til lokaleforhandlingersomgjennomføresetterat budsjetteter lagt fram. Våre to storepensjonsleverandører harberegnetnettopensjonskostnader til; KLP 17,2% (17 % i 2014på fellesordningen)og SPK13,55(14,25% i 2014).Behandlingenav premieavviketog amortiseringeni budsjettog regnskaper problematiskøkonomisk,spesieltlikv iditetsmessig. PåVARF-området(vann,avløp,renovasjonog feiing) foreslåsdetendringeri tråd medregnskap,budsjettog planer.det gjennomføre storeinvesteringerbådepåvann- og avløpssiden.gebyretfor ennormalbolig endres slik: Vann- 6%(0 % i 2014),avløp+6%(+20 %), renovasjon+4%(+5 %) og feiing +3 % (+3 %). For envanlig bolig vil dekommunalevarf-avgiftenedermedøkesmedkun 1,6%. Hjemmelsregisterethar947,24årsverk.Det var 962 årsverki oktober2012og 927 årsverki oktober2013. Endringen skyldtesi hovedsaktff, pensjonærhjemmet og noeinnenforbarnog unge.endringenefra skyldesblantannet;byggeprosjektavdelingen+4, KirkeparkenOS+1, legetjenesten+1,8, samhandlingsreformen+2,89,vo +2, barnevern+2, NAV leder+1, psykolog+1, Breilia sfo +1 og kommunale tilbud barnehage+2. Pådriftsområdeter detgjennomførtjusteringer.sentraladministrasjonenharenbudsjettreduksjonpå 27 %, NAV enøkningpå24 %, barnog unge+2,8%, helseog omsorg 3,4% og kultur og samfunnmed- 17 %. Noenprioriteringeri budsjettet(detvisestil sektoreneskommentarer): Økteeiendomsskatteinntekterer ikke budsjettertil varig drift (spesieltlønn),mentil fond, overføringtil investeringereller til tidsbegrensedeprosjekt. Kommunaleavgiftertil husholdningerøkerminimalt (lavereennkommunaldeflator). HammerfestEiendomKF er prioritert i budsjettetmed FDVU-overføringener økt med3 %, ca Rådmannenforeslårat kommunenbetjenerlånenetil HE KF (beregnetil i renterog avdrag),menbelastes Resterende er avsatti kommunentil vedlikeholdav formålsbygg.fdvu-overføringentil HE KF blir Videreforventerrådmannenfor kommendeår et organisasjonskart for HE KF medoppdaterthjemmelsregister,samtentilstrekkeligoversiktover vedlikeholdsmidlenemedplan. NAV: Økningentil stilling somkommunalnav -lederog til annendrift for Sterkprioriteringav ulike brukergrupperinnenfor helseog omsorg;støttekontakt,omsorgslønn,bpa, rus og psykiatriog ikke minsttjenestenfor funksjonshemmede(tff) medover15 årsverk Videreføringav prosjektetkulturfagutvikling Brannfår tilført ekstra. Det er kun foreslått til nyeinvesteringer. Det haddeværtønskeligå kunneleggefram tall for drift av detnyeomsorgssenteret, menrådmannenharikke kvalitetssikretall for dennevirksomheten. Rådmannenberfortsattom spesieltfokuspåkommunensøkonomiskehandlingsregler.

6 6 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Økonomiplan HOVEDOVERSIKT DRIFT Hovedoversiktdrift R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Brukerbetalinger Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermed kravtil motytelse Rammetilskudd Andrestatlige overføringer Andreoverføringer Skattpå inntekt ogformue Eiendomsskatt Andredirekte ogindirekte skatter SUMDRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøpavvarer ogtjenester sominngåri kommtjenesteprod Kjøpavvarer ogtjenester somerstatter kommtjprod Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter SUMDRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTODRIFTSRESULTAT (D=B-C) Renteinntekter, utbytte ogeieruttak Gevinstpå finansielle instrumenter Mottatte avdragpå utlån SUMEKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner ogandre finansutgifter Tappå finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUMEKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultateksternefinansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTODRIFTSRESULTAT (I) Brukavtidligere års regnskapsmessigmindreforbruk Brukavdisposisjonsfond Brukavbundnefond Brukavlikviditesreserve SUMBRUKAVAVSETNINGER (J) Overførttil investeringsregnskapet Dekningavtidligere års merforbruk Avsetningertil disposisjonsfond Avsetningertil bundnefond Avsetningertil likviditetsreserven SUMAVSETNINGER (K) REGNSKAPSM ESSIGMER-MINDREFORBRUK (L=I+J-K) * Alletall i hele tusen.

7 DRIFTSBUDSJETT2014 ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT FORDEL T PÅ SEKTOR 10 Sentraladministrasjon R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt NAV R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Barnog unge R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Helseog omsorg R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Kultur og samfunn R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt * Alle tall i hele tusen BUDSJETTSKJEM A 1A - DRIFT Budsjettskjema1Adrift R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Skattpå inntekt ogformue Ordinærtrammetilskudd Skattpå eiendom Andredirekte eller indirekte skatter Andregenerellestatstilskudd Sumfrie disponibleinntekter Renteinntekter ogutbytte Gevinstpå finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner ogandre finansutgifter Tappå finansielle instrumenter Avdragpå lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekningavtidl års regnskmmerforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Brukavtidl års regnskmmindreforbruk Brukavubundneavsetninger Brukavbundneavsetninger Netto avsetninger Overførttil investeringsbudsjettet Til fordelingdrift Sumfordelt drift Merforbruk/mindreforbruk * Alletall i hele tusen.

8 8 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE HOVEDOVERSIKT INVESTERING Hovedoversikt investering R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) * Alle tall i hele tusen. LÅNEØKNING Låneøkning R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Bruk av lån Betalte avdrag investeringsregnskap Betalte avdrag driftsregnskap Gjeldsøkning

9 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN BUDSJETTSKJEM A 2A INVESTERING Budsjettskjema2AInvestering R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdragpå lån Avsetninger Åretsfinansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Bruk av ubunnet investeringsfond Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sumeksternfinansiering Overførtfra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sumfinansiering Udekket/udisponert * Alle tall i hele tusen. Lån, renter og avdrag Beregningav renter og avdragløpendelån. Hammerfestkommune Saldo1/ Rente Renter Avdrag Kommunalbanken ,25% KLP(FASTRENTEFREMTIL2/2-2017) ,94% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Sertefikatlån DNB ,70% Totalt eks startlån I tillegg kommer lån somskal overføresfra HammerfesteiendomKF. Forutsetninger: Budsjettert rente i henhold til Strategisk analyse 4,00% Startlånfremkommerikke av oversiktenovenfor.de utgjørp.t menbelaster ikke kommunens regnskap. GJELDSUTVIKLING Denneer foreløpigikke oppdaterti økonomiplanen.det harsammenhengmedat alle endringenesomfølgeav flytting av lån fra HammerfesteiendomKF til Hammerfestkommuneikke er foretatt.genereltkansiesat gjeldsgradeni Hammerfestkommunetotalt vil gånedi 2015.

10 10 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER For beskrivelseog mål for økonomiskehandlingsreglervisestil strategiskanalysevedtattjuni BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Brutto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon Avskrivninger MVA-komp investeringer (Fra 2014føres dette -12i 184 investeringsregnskapet) Resultat selvkost Finansdel husleie HEKF Korrigertbrutto driftsresultat Eiendomsskatt Korrigertfor eiendomsskatt * Alle tall i heletusen :2 R 7 0 :2 R 8 0 :2 R 9 0 :2 R :2 R 1 0 :2 R :2 R :2 R :2 B :2 B :2 B :2 B :2 B Hammerfestkommunemåi årenefremover reduseredetnegativekorrigertebrutto driftsresultatet betydelig,og innen2020haet positivt korrigertdriftsresultat.det vil si at vi hvertår fremovermåøkekostnadenemindre enninntektene. Denstoreendringeni bruttodriftsresultatkommersomfølgeav at avskrivningeneikke er tatt medi budsjettet for 2015og utover.videreer finanskostnadenetil HammerfesteiendomKF ikke lengeremed.dissekommer somrenterog avdragi kommunensregnskap.

11 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER 11 NETTO DRIFTSRESULTAT /HANDLEFRIHET Handlefrihet R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Netto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon MVA-komp investeringer (Fra 2014føres dette-12 i investeringsregnskapet) Resultat selvkost Korrigertnetto driftsresultat Frie inntekter R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre statlige overførsler Frie inntekter Handlefriehet 0,65% 1,24% 7,12% 6,74% 5,68% 5,15% * Alle tall i hele tusen. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Myndigheteneanbefalerat kommunenharet netto driftsresultatpå3-5 % av frie inntekter,menpågrunn av denhøyegjeldsgradenhammerfestkommunehar børvi liggeover6 %. For å få et mestmulig korrekt bilde av nettodriftsresultatkorrigeresresultatetfor MVA kompensasjoninvesteringog premieavvik/amortiseringpensjon. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond R:2012 R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2018 Disposisjonsfond Totalt Brutto driftsinntekter Disposisjonsfondi % 2,45% 2,67% 2,80% 4,57% 6,81% 7,40% * Alle tall i hele tusen. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % For å sikreet fremtidig tilfredsstillende handlingsrombørdisposisjonsfondetutgjøre mellom7 og 10 % av kommunensbrutto driftsinntekter.

12 12 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE GENERELLE BUDSJETTEN DRINGER B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 SR Endring av skatt og rammetilskudd SR Endring av eiendomsskatt SR Økt integreringstilskudd DF Avsetning/bruk av disposisjonsfond Totalt I 2014budsjettertevi medhøyereskatteinngangenks sin prognosemodellgarom for. Landetsomhelhetfikk enskattesmellsomogsåharrammetoss. For 2015ligger vårt budsjettogsånoeover prognosemodellen,men avviketer redusert. Eiendomsskattenøkessomfølgeav denretakseringensomble gjort i 2013.Imidlertid er detfortsattstor usikkerhetomkringbeløpetdablantannetstatoil haranketpådenne.

13 SENTRALADMINISTRASJON 13 SENTRALADMINISTRASJON Status,utviklingstrekk og utfordringer Sentraladministrasjonen ivaretarsektorovergripendefunksjonerog harservice,- rådgivnings- og utviklingsoppgaverettetbådemot innbyggere,næringsliv,politiskeorganerog politisk ledelse,og kommuneorganisasjonens egneansatteog virksomheter. Sentraladministrasjonenbestårav avdelingeneserviceog internutvikling, økonomiavdelingen, IT-avdelingen, lønnog personalavdelingen, plan- og utviklingsavdelingenog prosjektavdelingen. Sentraladministrasjonen skalkontinuerligarbeidemedutvikling av kvalitet og systemersomskalgi enbest mulig tjenestetil brukereinternti organisasjonenog utadtil befolkningen.man måhafokuspåeffektiv drift og arbeidspraksisinternt,og leggetil rettefor kontinuerligutvikling i Hammerfestsamfunngjennomplanverkog investeringer. I budsjettetfor 2015ligger detikke innespesieltstorestrukturelledriftsendringer,menenvidereføringav dagensdrift. Det er derforlønns- og pensjonsutgiftersomøkerpådeulike avdelingene.i tillegg er dettatt høyde for prisstigningog justeringerpånoensentraleavtalerog hosinterkommunaleselskaper.for øvrig er detdettatt hensyntil utgifter i forbindelsemedkommunestyre- og fylkestingsvalgi 2015,samtat innføringav elektronisk utvalgsbehandlingog e-møterer ivaretatt. Tiltakeneinnenforsentraladministrasjonen i 2015er spesifiktnevntnedenfor,mengenereltkanmansi at personalutviklingstiltaki form av sykefraværsprosjekt, rekrutteringav ungdommerog tilretteleggingfor minoritetsspråkligemedarbeidere er i varetatt.det sammegjelderinvesteringstiltaki forhold til reguleringsplaner for bolig- og næringsutviklingsamtutbyggingsavtaler. Budsjett for sektoren 10 Sentraladministrasjon R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 LØNNINK.SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTER KJØPAVTJENESTERERSTATTERKOMM.EGENPR OVERFØRI NGER FINANSUTGI FTER SumKostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Suminntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer PRISJUSTERINGER Det er registrertgenerelleprisjusteringerfor sektorenbådefor detvi fakturererut vedsalgav tjenesterog økte kostnaderfor våresamarbeidspartnere. Disseer ikke spesifiserti dettedokumentet. NYE TILTAK

14 14 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Sentraladministrasjon B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 SA EDI. Overvåking av meldingstjenester og ny Citrix løsning SA Reduserte leasingkostnader ved kjøp av biler SA Økte salgsinntekter for fra IT SA Opprydding av arkiv i Rypefjord SA Rekrutering: Utvidelse av prosjekt sommerjonn år SA Felles fokus - utvikling av arbeidsmetodikk SA Inkludering og mangfold SA Adressering - skilting av veier og hus SA Prosjekt Ren havn SA Reingjerde SA Fly Artic SA Endring betaling til Hammerfest eiendom KF SA Internsalg prosjektavdelingen * Beløpet viderebelastes investeringsprosjektene Sentraladministrasjon SA EDI. Overvåking av meldingstjenester og ny Citrix løsning Hammerfest kommune har pr. dags dato 5 EDI tjenere som levere elektroniske meldinger for legetjenesten, samhandling PLO og helsesøster. EDI meldinger kan være av en slik art at feil med disse truer liv og helse. Drift av denne tjenesten er ressurskrevende noe som er grunnen til at det er inngått avtale med ekstern partner. Kommune levere i dag tjenester til Kvalsund, Måsøy og Loppa. Denne tjenesten leveres via en Citrix løsning. Vi skal også ta i bruk e-møter via nettbrett. På bakgrunn av dette ble det i 2014 foretatt en oppgradering og utvidelse på kommunen sin Citrix løsning. Tiltaket gjelder vedlikeholdsavtale av Citrix. SA Reduserte leasingkostnader. Utkjøp av biler og lignende Hammerfest kommune har kjøpt ut noen biler som et ledd i å avvikle leasingordningen. Dette medfører at kostnadene for de enkelte virksomheter vil bli redusert. SA Økte inntekter IT IT-avdelingen levere pr. dags dato en rekke tjenesten til Kvalsund, Måsøy og Loppa kommune. Avdelingen har i løpet av 2014 utvidet leveransen til også å omfatte sak/arkiv systemene ESA for kommunene Måsøy og Kvalsund. Det har i 2014 også blitt inngått en avtale med Broadnet i forbindelse med at selskapet ønsker å leie plass til 2 skap med utstyr i kommunen sitt serverrom. SA Opprydding av arkiv i Rypefjord Arkivlokalene skal stenges og dokumenter skal hentes ut, sorteres og pakkes. Dette krever en større ekstrainnsats og må løses med innleie av personell eller overtid. SA Rekrutering: Utvidelse av prosjekt sommerjobb år Det er ønskelig med en utvidelse av Prosjekt sommerjobb med 5 ungdommer. Dette er et fint tiltak som er med på å presentere Hammerfest kommunes arbeidsplasser overfor potensielle fremtidige medarbeidere. SA Felles fokus - utvikling av arbeidsmetodikk Tiltaksmidler til prosjektet Felles fokus for reduksjon av sykefraværet i regi av personalavdelingen som blant annet skal innebære kompetanseheving, individuelle tiltak i virksomheter, samtalegrupper(frikjøp) arbeidsmiljøprosjekt, og andre HMS tiltak. SA Inkludering og mangfold Det er ønskelig med et tiltak i regi av personalavdelingen som skal ha til hensikt å styrke våre minoritetsspråklige medarbeidere ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, og få en større kulturell- og samfunnsmessig forståelse. Det er viktig å bidra til hjelp med fortolkning av lokal kultur, arbeidskultur, koder og forventninger i det daglige arbeidet når man introduserer den nyansatte.

15 SENTRALADMINISTRASJON 15 SA Adressering - skilting av veier og hus Alle kommuneri landeter pålagtå adressereall bebyggelse.kommunener kommetgodti gangmed adresseringen,menstårigjen medadresseringav Sørøyaog Seiland.Forslagvil bli lagt frem for KOU. Ut fra oversiktlagetav ansvarligfor dettearbeidetvil derværebehovfor oppsettingav ca.30 skilt. Vi haringen erfaringstallå forholdeosstil, mendaarbeideti sin helhetskalskjeutepåøyenetilsier detstørrekostnader ennhvis dettehaddeværti Hammerfest. SA Prosjekt Ren havn Egenandeleri 2015(vår) til undersøkelser i havneområdetetteranbefalingenei Tiltaksplanen.I framdriftsplanen vil detaljprosjekteringog utarbeidelseav anbudsdokumenter kunneskjei løpetav 2015/2016.Utlysningog kontraheringvil ogsåkunnegjennomføresi løpetav vinteren Prosessenvil imidlertid væreavhengig av framdrifteni tiltaksplanleggingenog statligegarantier.noeusikkerhetmht. kostnadsvurderingene i denne prosessenog størrelsenpådenkommunaleandelen. SA Reingjerde Tidligereordningmedkr i tilskuddfra Statentil vedlikeholdav reingjerdetharopphørt.det er derfor behovfor tilføring av ekstramidler i årene2015og 2016.Hva somskjeretterdette,vil avhengeav resultateti forhandlingerom ny gjerdeavtale. SA Fly Artic I 2013ble detstartetoppet arbeidmednyeflyrutetilbud mellomstavangerog petroleumsbyeri Nord-Norge. Arbeidetharført til at detharblitt opprettetnyedirekteruter.dettearbeideter et spleiselagmellom petroleumsbyeneog foreslåsvidereførtdekommendeårene. SA Endring betaling til Hammerfest eiendom KF Dettegjelderendringav finansieringav formålsbygg.fdvu kostnadeneøkesmedkommunaldeflator3 %. Finanskostnadenebortfaller.Hammerfestkommuneharovertattansvarfor gjeld og betjeningav denne. Hammerfesteiendombetalerenandelav finanskostnadenesomtilpassesdethusleieinntektenemedfratrekk av drifts og vedlikeholdskostnader for boliger.for eksisterendeboligermednåværendel eieinntektersettes summentil pertår fordelt pårenterog avdrag.av økningensettesdetav somdisponeresav Hammerfestkommunetil egenprioriteringav vedlikehold.dettebeløpetoverføresikke somendel av den samledefastehusleien. SA Internsalg prosjektavdelingen Beløpeneherinkludererlønnog noeninternebelastninger.alle kostnaderer ikke med,meneventuelleøkte utgifter vil bli belastetinvesteringsprosjektene. Ved opprettelse/organiseringav prosjektavdelingenvil endel oppgaverog personelloverføresfra tekniskdrift til prosjektavdelingen.avdelingenvil arbeideprosjektorientert og detforventesat dettevil gi et korrektkostnadsbilde,spesieltknyttettil kostnadervedva anlegg. Det beregnesderforendriftsbesparelse. TILTAK SOM IKKE ER PRIORITERT: Kjøp av ekstra rotasjon i Bygderuta(Sørøysundxpressen) I dennye kontaktensomfinnmarkfylkeskommunehartegnetmedboreal,somskal gjeldefra 2016,er detikke båtavgangi Bygderutapåtorsdagsmorgen/formiddagom vinteren.hammerfestkommuneharfått forespørsel om å kjøpeenekstraavgangpåtorsdagsformiddag.dennevil passegodtfor demsomharmindreærendi byen, dadeslipperå værei byenheledagen,og vil gi et tilbud til befolkningenpåhelårsbasis.en slik rotasjoner spesieltønsketfra pensjonistene.tiltaket gjelderfra 2016medenårlig rammepå Økning av fiskerifondet StørrelsenpåFiskerifondetharværtuendretsiden2008.Kostnadsbildetvedanskaffelseav båterog kvoteri dag harforandretsegmyesidendengang.fiskerifondetværtensuksessog bidratttil at vi i Hammerfestharhatten flaterekurvenårdetgjeldernedgangi fiskeriene.nå servi at deter størrepågangpåsøknadertil fondetog det er kommetinn ny optimismei næringa,spesielthammerfest,medmyenytenkingi fiskeriene.sentraltleggesdet nået løp derlærlingerfår kvotermedsegnårdefår lærlingeplass.kommunenleggermyeressursernedi tilretteleggingfor at vi i framtidenogsåskalkunnekalle ossenfiskerikommune.en økningpå årlig til fondetvil væreet viktig signaltil næringa.

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Formannskapets innstilling INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 FORMANNSKAPETS

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

Årsmelding 2010 Bamble kommune

Årsmelding 2010 Bamble kommune Årsmelding Bamble kommune Vannkrig i Uksodden barnehage, litt kaldt, men veldig moro å bli spylt av en ekte brannmann. Foto: Siw Borgen 10/4046-5697/11 25.02.2011 Side 1 av 118 10/4046-5697/11 25.02.2011

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10. Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer