Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan Budsjett 2015 Administrasjonens innstilling Oppdatert: 3. november 2014

2

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...3 RÅDMANNENSINNLEDNING...4 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN ØKONOMISKEHANDLINGSREGLER...10 GENERELLE BUDSJETTEN DRINGER...12 SENTRALADMINISTRASJO N...13 NAV...17 BARNOGUNGE...19 HELSEOGOMSORG...22 KULTUROGSAMFUNN...27 SELVKOST...32 INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN...38

4 4 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE RÅDMANNENS INNLEDNING Befolkningsutviklingenvar i 2009på2,4%, i 20101,9%, i 20110,2%, i 2012på1,4%, i 2013på2,1% og hittil i 2014( )er økningenpåca1 % (10.387innbyggere). Det somfortsattpregerkommunener høy næringsaktivitetog etableringav nyearbeidsplasser,mendet er verdtå merkesegdeendringenesomskjeri petroleumsnæringenhøsten2014. Hammerfestkommuneutviklessværtpositivt. Dendemografiskeutviklingen er interessant,setabellunder. 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0, Hammerfest2011 Hammerfest2012 Hammerfest2013 Hammerfest2014 Hammerfest2015 Finnmark2015 Talleneer hentetfra Grønt hefte -KMD. Tallet 1 er landsnitt.det er blant annetverdtå merkesegendringeri innbyggerei skolepliktigalder. Endringenfra 2014til 2015er 51 stk.det er ogsåverdtå merkesegat andelen nå er underlandssnitt.befolkningssammensetningen noenav kriterienesomdannergrunnlagfor utgiftsbehoveti kommunene.vi får et høyeretrekki 2015( ) enni 2014( ). Vi er deneneste kommuneni Finnmarksomhar trekk.enkeltekommuneri Finnmarkfår over i tillegg på dette området. Administrasjonenønsker å utvikle budsjettdokumentene i størregradtil et styringsverktøy.hensiktener blant annetå forbedrekvalitetenpåvåretjenester.budsjetteti desemberer nåi størregradet tallbudsjett,mens økonomiplanenstrategiskedel (vedtatti juni) leggerframtidigeføringer. Kvalitet påvåretjenesterer fokusområdeti forbindelsemedbudsjettarbeidet.det visesi denforbindelsetil strategiskanalyse. Vi harutfordringerpåkompetanseområdet. Grunnskoleelevenes resultaterog tilstrekkelig fagkompetanseinnenhelseog omsorgssektorener sentraleområderhvor detmåjobbesmeremålrettet.andre utfordrendeområderer boligertil våreulike brukere,organiseringav pleiesektoreni forbindelsemed omsorgssenteret og industriarealer. Regnskapsmessignettodriftsresultatharutviklet segpositivt fram til og med2013,menvar ikke pået tilfredsstillendenivå. Fraog med2014skalresultateneværeakseptable. Kommunenharjustertbudsjettet (innsparinger)i perioden medmellom og hvertår. For 2014og 2015hardet ikke værtfokuspånedskjæringer. Fondssituasjoneni kommunenharværtkritisk lav. Fraog medregnskapsåret 2014 vil fondssituasjonenvære tilstrekkelig.denstørsteøkonomiskerisikofaktorenkommunenharer høygjeldsbelastningog renteøkning. Hammerfestkommuneharbudsjetterti 2015medenrentemargin,menpålangtnærsomi 2014hvor detvar budsjettertmed5 % renteutgifter for lån betjentav kommunen. Denkommunaledeflatorener satttil 3 %. Overføringenefra staten(skatt/ramme)øktemedca kronerfra 2013til 2014.Fra2014til 2015er anslagetpå (4,1%). I Finnmarker snittet4 % og i hele landet4,8%. Vi haddefor 2014 budsjettertca overstatensanslagpåskatt.For 2015harvi budsjettert med mer.dettetil trossfor sviktendeskatteinntekterfor alle landetskommuner,ogsåhammerfest, beregnetil minimum0,5% totalt påskattog ramme.medfinansieringeni samhandlingsreformener fjernet.det er gunstigfor Hammerfestsidenvi harbetaltmer ennopprinneliganslag.

5 RÅDMANNENS INNLEDNING 5 Det er avsatt1,7% i lønnsreservefor 2015.Overhengeter ikke fangetoppi opprinneligbudsjettfor 2015.Det er derforavsattnødvendigemidler til lokaleforhandlingersomgjennomføresetterat budsjetteter lagt fram. Våre to storepensjonsleverandører harberegnetnettopensjonskostnader til; KLP 17,2% (17 % i 2014på fellesordningen)og SPK13,55(14,25% i 2014).Behandlingenav premieavviketog amortiseringeni budsjettog regnskaper problematiskøkonomisk,spesieltlikv iditetsmessig. PåVARF-området(vann,avløp,renovasjonog feiing) foreslåsdetendringeri tråd medregnskap,budsjettog planer.det gjennomføre storeinvesteringerbådepåvann- og avløpssiden.gebyretfor ennormalbolig endres slik: Vann- 6%(0 % i 2014),avløp+6%(+20 %), renovasjon+4%(+5 %) og feiing +3 % (+3 %). For envanlig bolig vil dekommunalevarf-avgiftenedermedøkesmedkun 1,6%. Hjemmelsregisterethar947,24årsverk.Det var 962 årsverki oktober2012og 927 årsverki oktober2013. Endringen skyldtesi hovedsaktff, pensjonærhjemmet og noeinnenforbarnog unge.endringenefra skyldesblantannet;byggeprosjektavdelingen+4, KirkeparkenOS+1, legetjenesten+1,8, samhandlingsreformen+2,89,vo +2, barnevern+2, NAV leder+1, psykolog+1, Breilia sfo +1 og kommunale tilbud barnehage+2. Pådriftsområdeter detgjennomførtjusteringer.sentraladministrasjonenharenbudsjettreduksjonpå 27 %, NAV enøkningpå24 %, barnog unge+2,8%, helseog omsorg 3,4% og kultur og samfunnmed- 17 %. Noenprioriteringeri budsjettet(detvisestil sektoreneskommentarer): Økteeiendomsskatteinntekterer ikke budsjettertil varig drift (spesieltlønn),mentil fond, overføringtil investeringereller til tidsbegrensedeprosjekt. Kommunaleavgiftertil husholdningerøkerminimalt (lavereennkommunaldeflator). HammerfestEiendomKF er prioritert i budsjettetmed FDVU-overføringener økt med3 %, ca Rådmannenforeslårat kommunenbetjenerlånenetil HE KF (beregnetil i renterog avdrag),menbelastes Resterende er avsatti kommunentil vedlikeholdav formålsbygg.fdvu-overføringentil HE KF blir Videreforventerrådmannenfor kommendeår et organisasjonskart for HE KF medoppdaterthjemmelsregister,samtentilstrekkeligoversiktover vedlikeholdsmidlenemedplan. NAV: Økningentil stilling somkommunalnav -lederog til annendrift for Sterkprioriteringav ulike brukergrupperinnenfor helseog omsorg;støttekontakt,omsorgslønn,bpa, rus og psykiatriog ikke minsttjenestenfor funksjonshemmede(tff) medover15 årsverk Videreføringav prosjektetkulturfagutvikling Brannfår tilført ekstra. Det er kun foreslått til nyeinvesteringer. Det haddeværtønskeligå kunneleggefram tall for drift av detnyeomsorgssenteret, menrådmannenharikke kvalitetssikretall for dennevirksomheten. Rådmannenberfortsattom spesieltfokuspåkommunensøkonomiskehandlingsregler.

6 6 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Økonomiplan HOVEDOVERSIKT DRIFT Hovedoversiktdrift R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Brukerbetalinger Andresalgs-ogleieinntekter Overføringermed kravtil motytelse Rammetilskudd Andrestatlige overføringer Andreoverføringer Skattpå inntekt ogformue Eiendomsskatt Andredirekte ogindirekte skatter SUMDRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosialeutgifter Kjøpavvarer ogtjenester sominngåri kommtjenesteprod Kjøpavvarer ogtjenester somerstatter kommtjprod Overføringer Avskrivninger Fordelteutgifter SUMDRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTODRIFTSRESULTAT (D=B-C) Renteinntekter, utbytte ogeieruttak Gevinstpå finansielle instrumenter Mottatte avdragpå utlån SUMEKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner ogandre finansutgifter Tappå finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUMEKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultateksternefinansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTODRIFTSRESULTAT (I) Brukavtidligere års regnskapsmessigmindreforbruk Brukavdisposisjonsfond Brukavbundnefond Brukavlikviditesreserve SUMBRUKAVAVSETNINGER (J) Overførttil investeringsregnskapet Dekningavtidligere års merforbruk Avsetningertil disposisjonsfond Avsetningertil bundnefond Avsetningertil likviditetsreserven SUMAVSETNINGER (K) REGNSKAPSM ESSIGMER-MINDREFORBRUK (L=I+J-K) * Alletall i hele tusen.

7 DRIFTSBUDSJETT2014 ØKONOMIPLAN DRIFTSBUDSJETT FORDEL T PÅ SEKTOR 10 Sentraladministrasjon R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt NAV R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Barnog unge R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Helseog omsorg R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt Kultur og samfunn R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Sumutgifter Suminntekter Netto utgift/inntekt * Alle tall i hele tusen BUDSJETTSKJEM A 1A - DRIFT Budsjettskjema1Adrift R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Skattpå inntekt ogformue Ordinærtrammetilskudd Skattpå eiendom Andredirekte eller indirekte skatter Andregenerellestatstilskudd Sumfrie disponibleinntekter Renteinntekter ogutbytte Gevinstpå finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner ogandre finansutgifter Tappå finansielle instrumenter Avdragpå lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekningavtidl års regnskmmerforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Brukavtidl års regnskmmindreforbruk Brukavubundneavsetninger Brukavbundneavsetninger Netto avsetninger Overførttil investeringsbudsjettet Til fordelingdrift Sumfordelt drift Merforbruk/mindreforbruk * Alletall i hele tusen.

8 8 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE HOVEDOVERSIKT INVESTERING Hovedoversikt investering R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER (L) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod Overføringer Renteutg, provisjoner og andre finansutg Fordelte utgifter SUM UTGIFTER (M) Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning tidligere års udekket Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING (R) UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) * Alle tall i hele tusen. LÅNEØKNING Låneøkning R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Bruk av lån Betalte avdrag investeringsregnskap Betalte avdrag driftsregnskap Gjeldsøkning

9 DRIFTSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN BUDSJETTSKJEM A 2A INVESTERING Budsjettskjema2AInvestering R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdragpå lån Avsetninger Åretsfinansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Bruk av ubunnet investeringsfond Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sumeksternfinansiering Overførtfra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sumfinansiering Udekket/udisponert * Alle tall i hele tusen. Lån, renter og avdrag Beregningav renter og avdragløpendelån. Hammerfestkommune Saldo1/ Rente Renter Avdrag Kommunalbanken ,25% KLP(FASTRENTEFREMTIL2/2-2017) ,94% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Kommunalbanken ,25% Sertefikatlån DNB ,70% Totalt eks startlån I tillegg kommer lån somskal overføresfra HammerfesteiendomKF. Forutsetninger: Budsjettert rente i henhold til Strategisk analyse 4,00% Startlånfremkommerikke av oversiktenovenfor.de utgjørp.t menbelaster ikke kommunens regnskap. GJELDSUTVIKLING Denneer foreløpigikke oppdaterti økonomiplanen.det harsammenhengmedat alle endringenesomfølgeav flytting av lån fra HammerfesteiendomKF til Hammerfestkommuneikke er foretatt.genereltkansiesat gjeldsgradeni Hammerfestkommunetotalt vil gånedi 2015.

10 10 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER For beskrivelseog mål for økonomiskehandlingsreglervisestil strategiskanalysevedtattjuni BRUTTO DRIFTSRESULTAT Brutto driftsresultat R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Brutto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon Avskrivninger MVA-komp investeringer (Fra 2014føres dette -12i 184 investeringsregnskapet) Resultat selvkost Finansdel husleie HEKF Korrigertbrutto driftsresultat Eiendomsskatt Korrigertfor eiendomsskatt * Alle tall i heletusen :2 R 7 0 :2 R 8 0 :2 R 9 0 :2 R :2 R 1 0 :2 R :2 R :2 R :2 B :2 B :2 B :2 B :2 B Hammerfestkommunemåi årenefremover reduseredetnegativekorrigertebrutto driftsresultatet betydelig,og innen2020haet positivt korrigertdriftsresultat.det vil si at vi hvertår fremovermåøkekostnadenemindre enninntektene. Denstoreendringeni bruttodriftsresultatkommersomfølgeav at avskrivningeneikke er tatt medi budsjettet for 2015og utover.videreer finanskostnadenetil HammerfesteiendomKF ikke lengeremed.dissekommer somrenterog avdragi kommunensregnskap.

11 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER 11 NETTO DRIFTSRESULTAT /HANDLEFRIHET Handlefrihet R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Netto driftsresultat Amortisering pensjon Premieavvik pensjon MVA-komp investeringer (Fra 2014føres dette-12 i investeringsregnskapet) Resultat selvkost Korrigertnetto driftsresultat Frie inntekter R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre statlige overførsler Frie inntekter Handlefriehet 0,65% 1,24% 7,12% 6,74% 5,68% 5,15% * Alle tall i hele tusen. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Myndigheteneanbefalerat kommunenharet netto driftsresultatpå3-5 % av frie inntekter,menpågrunn av denhøyegjeldsgradenhammerfestkommunehar børvi liggeover6 %. For å få et mestmulig korrekt bilde av nettodriftsresultatkorrigeresresultatetfor MVA kompensasjoninvesteringog premieavvik/amortiseringpensjon. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond R:2012 R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2018 Disposisjonsfond Totalt Brutto driftsinntekter Disposisjonsfondi % 2,45% 2,67% 2,80% 4,57% 6,81% 7,40% * Alle tall i hele tusen. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % For å sikreet fremtidig tilfredsstillende handlingsrombørdisposisjonsfondetutgjøre mellom7 og 10 % av kommunensbrutto driftsinntekter.

12 12 ØKONOMIPLAN HAMMERFESTKOMMUNE GENERELLE BUDSJETTEN DRINGER B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 SR Endring av skatt og rammetilskudd SR Endring av eiendomsskatt SR Økt integreringstilskudd DF Avsetning/bruk av disposisjonsfond Totalt I 2014budsjettertevi medhøyereskatteinngangenks sin prognosemodellgarom for. Landetsomhelhetfikk enskattesmellsomogsåharrammetoss. For 2015ligger vårt budsjettogsånoeover prognosemodellen,men avviketer redusert. Eiendomsskattenøkessomfølgeav denretakseringensomble gjort i 2013.Imidlertid er detfortsattstor usikkerhetomkringbeløpetdablantannetstatoil haranketpådenne.

13 SENTRALADMINISTRASJON 13 SENTRALADMINISTRASJON Status,utviklingstrekk og utfordringer Sentraladministrasjonen ivaretarsektorovergripendefunksjonerog harservice,- rådgivnings- og utviklingsoppgaverettetbådemot innbyggere,næringsliv,politiskeorganerog politisk ledelse,og kommuneorganisasjonens egneansatteog virksomheter. Sentraladministrasjonenbestårav avdelingeneserviceog internutvikling, økonomiavdelingen, IT-avdelingen, lønnog personalavdelingen, plan- og utviklingsavdelingenog prosjektavdelingen. Sentraladministrasjonen skalkontinuerligarbeidemedutvikling av kvalitet og systemersomskalgi enbest mulig tjenestetil brukereinternti organisasjonenog utadtil befolkningen.man måhafokuspåeffektiv drift og arbeidspraksisinternt,og leggetil rettefor kontinuerligutvikling i Hammerfestsamfunngjennomplanverkog investeringer. I budsjettetfor 2015ligger detikke innespesieltstorestrukturelledriftsendringer,menenvidereføringav dagensdrift. Det er derforlønns- og pensjonsutgiftersomøkerpådeulike avdelingene.i tillegg er dettatt høyde for prisstigningog justeringerpånoensentraleavtalerog hosinterkommunaleselskaper.for øvrig er detdettatt hensyntil utgifter i forbindelsemedkommunestyre- og fylkestingsvalgi 2015,samtat innføringav elektronisk utvalgsbehandlingog e-møterer ivaretatt. Tiltakeneinnenforsentraladministrasjonen i 2015er spesifiktnevntnedenfor,mengenereltkanmansi at personalutviklingstiltaki form av sykefraværsprosjekt, rekrutteringav ungdommerog tilretteleggingfor minoritetsspråkligemedarbeidere er i varetatt.det sammegjelderinvesteringstiltaki forhold til reguleringsplaner for bolig- og næringsutviklingsamtutbyggingsavtaler. Budsjett for sektoren 10 Sentraladministrasjon R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 LØNNINK.SOSIALEUTGIFTER KJØPAVVAREROGTJENESTER KJØPAVTJENESTERERSTATTERKOMM.EGENPR OVERFØRI NGER FINANSUTGI FTER SumKostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Suminntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer PRISJUSTERINGER Det er registrertgenerelleprisjusteringerfor sektorenbådefor detvi fakturererut vedsalgav tjenesterog økte kostnaderfor våresamarbeidspartnere. Disseer ikke spesifiserti dettedokumentet. NYE TILTAK

14 14 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Sentraladministrasjon B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 SA EDI. Overvåking av meldingstjenester og ny Citrix løsning SA Reduserte leasingkostnader ved kjøp av biler SA Økte salgsinntekter for fra IT SA Opprydding av arkiv i Rypefjord SA Rekrutering: Utvidelse av prosjekt sommerjonn år SA Felles fokus - utvikling av arbeidsmetodikk SA Inkludering og mangfold SA Adressering - skilting av veier og hus SA Prosjekt Ren havn SA Reingjerde SA Fly Artic SA Endring betaling til Hammerfest eiendom KF SA Internsalg prosjektavdelingen * Beløpet viderebelastes investeringsprosjektene Sentraladministrasjon SA EDI. Overvåking av meldingstjenester og ny Citrix løsning Hammerfest kommune har pr. dags dato 5 EDI tjenere som levere elektroniske meldinger for legetjenesten, samhandling PLO og helsesøster. EDI meldinger kan være av en slik art at feil med disse truer liv og helse. Drift av denne tjenesten er ressurskrevende noe som er grunnen til at det er inngått avtale med ekstern partner. Kommune levere i dag tjenester til Kvalsund, Måsøy og Loppa. Denne tjenesten leveres via en Citrix løsning. Vi skal også ta i bruk e-møter via nettbrett. På bakgrunn av dette ble det i 2014 foretatt en oppgradering og utvidelse på kommunen sin Citrix løsning. Tiltaket gjelder vedlikeholdsavtale av Citrix. SA Reduserte leasingkostnader. Utkjøp av biler og lignende Hammerfest kommune har kjøpt ut noen biler som et ledd i å avvikle leasingordningen. Dette medfører at kostnadene for de enkelte virksomheter vil bli redusert. SA Økte inntekter IT IT-avdelingen levere pr. dags dato en rekke tjenesten til Kvalsund, Måsøy og Loppa kommune. Avdelingen har i løpet av 2014 utvidet leveransen til også å omfatte sak/arkiv systemene ESA for kommunene Måsøy og Kvalsund. Det har i 2014 også blitt inngått en avtale med Broadnet i forbindelse med at selskapet ønsker å leie plass til 2 skap med utstyr i kommunen sitt serverrom. SA Opprydding av arkiv i Rypefjord Arkivlokalene skal stenges og dokumenter skal hentes ut, sorteres og pakkes. Dette krever en større ekstrainnsats og må løses med innleie av personell eller overtid. SA Rekrutering: Utvidelse av prosjekt sommerjobb år Det er ønskelig med en utvidelse av Prosjekt sommerjobb med 5 ungdommer. Dette er et fint tiltak som er med på å presentere Hammerfest kommunes arbeidsplasser overfor potensielle fremtidige medarbeidere. SA Felles fokus - utvikling av arbeidsmetodikk Tiltaksmidler til prosjektet Felles fokus for reduksjon av sykefraværet i regi av personalavdelingen som blant annet skal innebære kompetanseheving, individuelle tiltak i virksomheter, samtalegrupper(frikjøp) arbeidsmiljøprosjekt, og andre HMS tiltak. SA Inkludering og mangfold Det er ønskelig med et tiltak i regi av personalavdelingen som skal ha til hensikt å styrke våre minoritetsspråklige medarbeidere ved å gi mulighet til å lære bedre norsk, og få en større kulturell- og samfunnsmessig forståelse. Det er viktig å bidra til hjelp med fortolkning av lokal kultur, arbeidskultur, koder og forventninger i det daglige arbeidet når man introduserer den nyansatte.

15 SENTRALADMINISTRASJON 15 SA Adressering - skilting av veier og hus Alle kommuneri landeter pålagtå adressereall bebyggelse.kommunener kommetgodti gangmed adresseringen,menstårigjen medadresseringav Sørøyaog Seiland.Forslagvil bli lagt frem for KOU. Ut fra oversiktlagetav ansvarligfor dettearbeidetvil derværebehovfor oppsettingav ca.30 skilt. Vi haringen erfaringstallå forholdeosstil, mendaarbeideti sin helhetskalskjeutepåøyenetilsier detstørrekostnader ennhvis dettehaddeværti Hammerfest. SA Prosjekt Ren havn Egenandeleri 2015(vår) til undersøkelser i havneområdetetteranbefalingenei Tiltaksplanen.I framdriftsplanen vil detaljprosjekteringog utarbeidelseav anbudsdokumenter kunneskjei løpetav 2015/2016.Utlysningog kontraheringvil ogsåkunnegjennomføresi løpetav vinteren Prosessenvil imidlertid væreavhengig av framdrifteni tiltaksplanleggingenog statligegarantier.noeusikkerhetmht. kostnadsvurderingene i denne prosessenog størrelsenpådenkommunaleandelen. SA Reingjerde Tidligereordningmedkr i tilskuddfra Statentil vedlikeholdav reingjerdetharopphørt.det er derfor behovfor tilføring av ekstramidler i årene2015og 2016.Hva somskjeretterdette,vil avhengeav resultateti forhandlingerom ny gjerdeavtale. SA Fly Artic I 2013ble detstartetoppet arbeidmednyeflyrutetilbud mellomstavangerog petroleumsbyeri Nord-Norge. Arbeidetharført til at detharblitt opprettetnyedirekteruter.dettearbeideter et spleiselagmellom petroleumsbyeneog foreslåsvidereførtdekommendeårene. SA Endring betaling til Hammerfest eiendom KF Dettegjelderendringav finansieringav formålsbygg.fdvu kostnadeneøkesmedkommunaldeflator3 %. Finanskostnadenebortfaller.Hammerfestkommuneharovertattansvarfor gjeld og betjeningav denne. Hammerfesteiendombetalerenandelav finanskostnadenesomtilpassesdethusleieinntektenemedfratrekk av drifts og vedlikeholdskostnader for boliger.for eksisterendeboligermednåværendel eieinntektersettes summentil pertår fordelt pårenterog avdrag.av økningensettesdetav somdisponeresav Hammerfestkommunetil egenprioriteringav vedlikehold.dettebeløpetoverføresikke somendel av den samledefastehusleien. SA Internsalg prosjektavdelingen Beløpeneherinkludererlønnog noeninternebelastninger.alle kostnaderer ikke med,meneventuelleøkte utgifter vil bli belastetinvesteringsprosjektene. Ved opprettelse/organiseringav prosjektavdelingenvil endel oppgaverog personelloverføresfra tekniskdrift til prosjektavdelingen.avdelingenvil arbeideprosjektorientert og detforventesat dettevil gi et korrektkostnadsbilde,spesieltknyttettil kostnadervedva anlegg. Det beregnesderforendriftsbesparelse. TILTAK SOM IKKE ER PRIORITERT: Kjøp av ekstra rotasjon i Bygderuta(Sørøysundxpressen) I dennye kontaktensomfinnmarkfylkeskommunehartegnetmedboreal,somskal gjeldefra 2016,er detikke båtavgangi Bygderutapåtorsdagsmorgen/formiddagom vinteren.hammerfestkommuneharfått forespørsel om å kjøpeenekstraavgangpåtorsdagsformiddag.dennevil passegodtfor demsomharmindreærendi byen, dadeslipperå værei byenheledagen,og vil gi et tilbud til befolkningenpåhelårsbasis.en slik rotasjoner spesieltønsketfra pensjonistene.tiltaket gjelderfra 2016medenårlig rammepå Økning av fiskerifondet StørrelsenpåFiskerifondetharværtuendretsiden2008.Kostnadsbildetvedanskaffelseav båterog kvoteri dag harforandretsegmyesidendengang.fiskerifondetværtensuksessog bidratttil at vi i Hammerfestharhatten flaterekurvenårdetgjeldernedgangi fiskeriene.nå servi at deter størrepågangpåsøknadertil fondetog det er kommetinn ny optimismei næringa,spesielthammerfest,medmyenytenkingi fiskeriene.sentraltleggesdet nået løp derlærlingerfår kvotermedsegnårdefår lærlingeplass.kommunenleggermyeressursernedi tilretteleggingfor at vi i framtidenogsåskalkunnekalle ossenfiskerikommune.en økningpå årlig til fondetvil væreet viktig signaltil næringa.

16 16 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Kommunedelplan Destinasjon Hammerfest Samarbeid mellom Hammerfest kommune, Kvalsund kommune, Innovasjon Norge og Hammerfest Turist for å komme i gang med en prosess som tar sikte på å få realisert områder som blant annet Salen til turist-/ attraksjons- eller andre formål. Potensialet til området er stort, men det vil kreve at det bevilges midler slik at potensialet kan utnyttes. Vi kommer til å få utfordringer i forhold til både campingplass og annen destinasjonsutvikling i årene som kommer. Det er allerede opprettet dialog mellom kommunen, HT og Innovasjon Norge med tanke på Hammerfest som destinasjonsmål. Tiltaket forutsettes å fullfinansieres av Innovasjon Norge i Prosessen forutsettes å ende ut i en kommunedelplan for turistnæringen i Hammerfest kommune. Netto kostnad fra 2016.

17 NAV 17 NAV STATUS OG UTVIKLINGST REKK NAV Hammerfestharjobbetmedorganisering,arbeidsmiljøog rutineforbedringer.det er igangsattennasjonal rutineinnenforoppfølgingav brukerne.dennerutinenskalsikrealle brukereriktig oppfølgingfra NAV. Rutinen medførerbredkartleggingav brukeresomigjen skaldokumenteresi datasystemene. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er enav NAVs stimuleringsordningersomharmål om å få personerut av passiveytelser,altså sosialhjelp. UTFORDRINGER OG SATSN INGSOMRÅDER I ØKONOMIPLANPERIODEN Det blir spennendeå følgemedom KVP gjør nyttefor segjfr mål om færrepåpassiveytelser.det er relativt tidlig å konkluderemednoe,mensålangtkandeseut somat KVP i segselvikke er nok for å få personerut av sosialhjelpsordningen.nav vil ogsåframoverhautfordringeri fordelingav arbeidsoppgavermellomkommune og stat.denneutfordringenjobbersdetaktivt med.det er enutfordringi antallpåsosialhjelpi forbindelsemed brukeresomoppnårmaksdatopåarbeidsavklaringspenger.sosialtjenestenvil i budsjettperiodeni likhet med tidligerehaet sterktfokuspå ungemellom18-25 år. De tiltaksordningenesomnav forvalterer et viktig arbeidsverktøyfor å få dennebrukergruppenut påarbeidsmarkedet.økteutgifter til leie av bolig til brukereer enutfordring.hammerfesteiendomkf harikke i tilstrekkeliggradklart å skaffebolig til forholdsvismange brukere.vi serogsåenøkningav bidragtil ungeførstegangsetablerere og forutsetterøkningheri årenesom kommer.når detgjelderflyktningerharvi storeutfordringeri å få deut i arbeidsrettedetiltak. Utfordringene bestårhovedsakeligi språkproblemer.vi gårnåinn i samarbeidmedinnvandretjenesteni ett prosjektkalt Jobb sjansen somvi håpervil gi goderesultateri forbindelsemedovergangtil arbeidfor dennebrukergruppen.det harværtenøkningi antallavviksmeldingeri forbindelsemedvold og trusselsituasjonerfra brukerne. Hammerfestkommuneer sammenmed3 andrekommuneri Finnmarkinvitert til å delta i pilotprosjektet ForsøkmedNAV veilederi videregåendeskole. Prosjekteter ett 3-årig samarbeidsprosjektmellom kommunenog Hammerfestvideregåendeskoleog medoppstart prosjekteter initiert av 3 direktorat og fullfinansieresav Arbeids- og velferdsdirektoratetmed perår til lønn, samtdekkingav kursog samlingerknyttettil prosjektet.nav veilederi skolenvil væreenviktig aktøri samarbeidetmedetablerte miljøer vedskolenfor å styrketjenesteinnholdetmot arbeidsmarkedsfagligeog sosialetjenester.målgruppener ungdommellom15/16år 21 år. Målet er mindrefraværog størredeltakelse,størregjennomstrømningog mindrefrafall, bedreskoleresultatersamtbedreovergangfra videregåendeskoletil arbeidog/ellervidere utdanning.i praksisskalnav veilederenarbeidepåskoleni 4 dagerog 1 dagpånav kontoret.rektor disponererveilederensarbeidsressurs i skolen.

18 18 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE BUDSJETT FOR SEKTOREN. Hjemmelsregisteret er oppdatert med en stillingshjemmel fra Budsjett for sektoren 15 NAV R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KOMM. EGENPR OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Sum Kostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer NAV B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 NA Økning i kostnadene (Midlertidig) NAV NA Økning i driftskostnadene (Midlertidig) Dersom utviklingen innen området fortsetter som i 2014, har NAV kommune et økt utgiftsbehov på over når vi ser bort fra lønn. Økte utgifter til leie av bolig signaliseres til , sosialhjelp til flykninger og tilskudd til jobbsjansen med Rådmannen har kun valgt å øke budsjettet med for 2015, dette for å se om situasjonen endrer seg.

19 BARN OGUNGE 19 BARN OG UNGE Viser til strategiskanalysesomble vedtattjuni Status,utviklingstrekk og utfordringer Folketallsutviklingenfår direktekonsekvensfor tjenestenei Barnog unge.en konsekvenser at planenefor barnehageutbygginger blitt noeforskjøveti tid. Vi vil kunneredusereantallavdelingeri barnehagenei førstedel av økonomiperioden.en konsekvensav realiseringav tunnelprosjekteter at vi måetablereenbarnehagei Baksalenområdet. Vi ønskerå sedeni sammenhengmedbyggingav nyebaksalenskole. Høyefødselskullfor få år tilbakegir imidlertid enpositiv veksti skolen.slik elevtallsbildetserut, er kapasiteten samletsetttilstrekkeligunderforutsetningav at planeneknyttettil byggingav ny skolei Baksalenrealiseresi løpetav økonomiplanperioden. Antall eleversomfår spesialpedagogiskopplæringer høyereenni sammenlignbarekommuner.skolenemelder om økt behovfor ressursertil elevermedstorthjelpebehov.det er fortsattenspesielløkningi antallbarn/ unge medpsykososialeproblemer,og flere kompleksesakerinvolvererflere hjelpeinstanser.det er ogsåøkningi antallbarn somutløservedtakom barnevernstiltak. Rettbemanningfordrerat kommunenfokusererpågodrekrutteringog stimulerertil etter- og videreutdanning. Sykefraværsproblematikken er fortsattgjeldende,og sykefraværeter særlighøyti sfo og noenav barnehagene. Lederneharenkrevendeoppgavemedå følgeopp IA-arbeidetsamtandretiltak for å møteutfordringene.gode vikarordningerer enforutsetningfor at barnehagerog skolerskalkunneopprettholdeplanlagtdrift og forventet kvalitet. Målet om nedgang i sykefraværetmåståsentralt,og erfaringsbasertegodevirkemidlermåvidereføres. Forebyggendetjenester. Tett samarbeidog godsamordningav kommunensforebyggendetjenesterer avgjørendefor å utvikle godeog helhetligetiltak til barnog unge.vi måhaet spesieltfokuspåprosessenmedå videreutvikleforebyggende tjenester,bådegjennomsamordningog gjennomå styrkehverdeltjeneste.forebyggendetjenesterer en kompetanse- ogveiledningsleverandør til skoleneog barnehagene.det er viktig at vi harengod kompetanseutviklin gjennometter- og videreutdanningblantdeansattei tjenesten. Hammerfestbarnehagene I 2014startetvi implementeringav Kvalitetsplanfor Hammerfestbarnehagene somleggerføringerfor fagutvikling i barnehagen.en konsekvensav prosjekttidlig innsatser å styrkeomfangetog kvaliteteni spesialpedagogiskhjelp i førskolealder. Hammerfestskolen For å oppnåønskederesultateri Hammerfestskolenmåvi væregodepådegrunnleggendeferdighetene.dette kreverenforsterketinnsatsi skolen,deulike hjemog lokalsamfunnetgenerelt.vi menerat prosjektet«tidlig innsats»er enviktig faktor for å lykkesi dettearbeidet.en av destoreutfordringenepåskoleområdeter ivaretakelseav balansenmellomordinærundervisningog spesialundervisning.det er viktig å ivaretaordinær undervisninggjennomhøykompetansehosledereog ansatte,organiseringsomivaretargod ressursutnyttelseog metodevalgsommotivererelevene.alle i skolenmåretteoppmerksomhetenmot elevenslæringsutbyttebåde faglig og sosialt.spesialundervisningskalgis til enliten gruppeeleverog ordinærundervisningskalgis til «de mange».kvalitetsplanfor skoleskalværestyrendefor skolensfokusog arbeid. Hammerfestskoleni samarbeidmedrsk og UIT vil høsten2015starteoppet videreutdanningstilbudi Lesing somgrunnleggendeferdighet.vi vil dakunnegi videreutdanning til 20 lærerei Hammerfestskolen.

20 20 ØKONOMIPLAN HAMMERFEST KOMMUNE Budsjett for sektoren 20 Barn og unge R:2013 B:2014 B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 LØNN INK. SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER KJØP AV TJENESTER ERSTATTER KOMM. EGENPR OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER Sum Kostnader SALGSINNTEKTER REFUSJONER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Netto * Alle tall i hele tusen Driftsendringer PRISJUSTERINGER Det er registrert generelle prisjusteringer for sektoren både for det vi fakturerer ut ved salg av tjenester og økte kostnader for våre samarbeidspartnere. Disse er ikke spesifisert i dette dokumentet. NYE TILTAK Barn og unge B:2015 B:2016 B:2017 B:2018 BU Resurser kompetanseutvikling forebyggende tjeneste BU Ressurser til etter- og videreutdanning i skolen BU Opprettelse av team som gir bistand til skoler BU Frukt i skolen BU Økt makspris i barnehagen BU Utgiftsøkning statlig barnevern Barn og unge BU Ressurser kompetanseutvikling Forebyggende tjenester FT er en kompetanseleverandør. Det er behov for en systematisk etter- og videreutdanning av personalet i tjenesten Statlig ordning fagleder PPTutdanning Utdanne egen logoped Kurs og kompetanse barnevern/helsesøster BU Ressurser til etter- og videreutdanning i skolen I forbindelse men vedtak «Kvalitetsplan for Hammerfestskolen» er det sagt at Hammerfestskolen skal ha 4 % av sine ansatte i et etter- eller videreutdanningstilbud. Det iverksettes videreutdanningstilbud (lesing) med studiested Hammerfest (15 stp) for lærere i grunnskolen. Hammerfest vil gjennom denne satsingen kunne gjennomføre et videreutdanningstilbud for 20 lærere i løpet av 2015/2016. Våre utgifter til dette er knyttet til vikarutgifter og litteratur.

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer