SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201"

Transkript

1 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/ SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret : 19 MAI Årsregnskap for 2010 godkjennes. Overskudd ved drift kr ,92 avsettes til disposrsonsfod 1\d P Styrets vedtak: Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt Saksopplysninger: Vedlagt følger revisjonsberetning til årsregnskapet for Dokumentene til årsregnskapet 2010 ble oversendt ved behandling av sak Årsregnskapet ble første gang behandlet i styret den 7. mars d.å. jf sak 1/2011. Som nevnt ved første gangs behandling ville årsregnskapet bli forelagt styret på ny, ved mottak av revisjonsberetning i tråd med gjeldende bestemmelser for selskaper etter kommunelovens 27. Det er ikke foretatt endringer i forhold til første gangs behandling av årsregnskapet. Daglig leder anbefaler at årsregnskapet godkjennes og at mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. Budsjett for 2011 reguleres tilsvarende. Vedlegg: Revisjonsberetning fra Telemark kommunerevisjon IKS

2 VestfoId `Kommunerevis Jjon Driftsregnskap 2010 Driftsinntekter Salgsinntekter - note 2 Refusjoner - note 3 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter note 4 Sosiale utgifter note 5 Kjøp av varer og tjenester - note 6 Overføringer - note 7 Kalkulatoriske avskrivninger Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Sum finansposter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 ( ,57) ( ,00) ( ,00) ( ,70) , , , , , , , ,13 Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finanstransaksjoner Avsetninger til fond note 10 Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av fond note 10 ( ,08) ( ,00) ( ,00) ( ,57) , , , , , , , , , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,43

3 \estfod I Kommunerevisjon Investeringsregnskap 2010 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Utgifter Investeringer i varige driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån, kjøp av aksjer og andeler-note , , , ,00 Sum investeringer , , , ,00 Finansiering Bruk av lånemidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond- note , , , ,00 Sum finansiering , , , ,00 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00

4 V estfo ld ommunerevisjon Balanseregnskap EIENDELER Anleggsmidler , ,00 Herav: Faste eiendommer og anlegg 0,00 0,00 Utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 Aksjer og andeler - note , ,00 Pensjonsmidler - note , ,00 Omløpsmidler , ,22 Herav: Kortsiktige fordringer - note , ,30 Premieavvik - note , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,92 SUM EIENDELER , ,22 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,72 Herav: Disposisjonsfond - note , ,36 Bundne driftsfond 0,00 0,00 Ubundne investeringsfond 0,00 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,92 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto - note , ,00 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser - note , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,94 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld -note , ,94 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,22

5 MEMORIAKONTI Memorlakonto 0,00 0,00 Herav: Ubrukte lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto for memoriakontiene 0,00 0,00 Vestfold Kommunerevisjon Borre den 7. mars me-carsen Maria Helena Solbakken Mette Holmen

6 Side 1 Regnskap 2010 V estfo l K ommunerevisjon d NOTE 1- PENSJONER Nøkkeltallenefor Vestfold Kommunerevisjon er: Netto pensjonskostnad ,00 Sum amortisert premieavvik ,00 Administrasjonskostnad ,00 Samlet kostnad ,00,mbetalt premietilskudd inkl. adm ,00 Årets premieavvik ,00 AGA av premieavvik 7357,00 Sum ,00 ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse eksklusive AGA ,00 AGA av netto pensjonsforpliktelse ,00 Sum brutto pensjonsforpliktelse ,00 Pensjonsmidler ,00 Tallene ovenfor viser samlet sum for alle risikofellesskap Vestfold Kommunerevisjon har i KLP. NOTE 2 EKSTERNE INNTEKTER AVG.PL. _vgiftspliktige inntekter Sum , ,00 NOTE 3- REFIISJONER Følgende ble overført som driftstilskudd fra eierkommunene og andre for 2010: Refusjon fra eierkommunene: Horten kommune ,00 Holmestrand kommune ,00 Hof kommune ,00 Re kommune ,00 Vestfold fylkeskommune ,00 Refusjon fra andre: Deltakerandel fra andre - Sande/Svelvik ,00 Refusjon fra foretak i egen kommune ,00 Kompensasjon MVA 81721,74 Sum ,74

7 Side 2 Regnskap 2010 NOTE 4 LØNN /STYREHONORAR Lønn faste stillinger Overtid Møtegodtgjørelse Diverse kontingenter Kjøregodtgjørelse trekkpliktig 740 Sum NOTE 5 SOSIALE UTGIFTER Gruppe og ulykkesforsikring Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Sum NOTE 6 - EKSTERNE UTGIFTER ontorutgifter Fagtidsskrifter Bevertning, møter, utvalg, kurs, etc 14252,00 Andre kostnader 2,95 Velferdstiltak og gaver ,00 Porto og fraktkostnader 8465,40 Trafikk 18420,68 Post og bankgebyr 736,50 Annonser ,50 Kurs og etterutdanning ,00 Skyss og kostgodtgjørelse ,10 Andre godtgjørelser 12215,74 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter ,50 Forsikringer 5 050,00 Husleie ,00 -ontigenter og årsavgifter ,00 Inventar og utstyr 4 620,32 serviceavtaler, driftsavtaler, reparasjoner ,40 Ekstern bistand ,00 Sum ,57 NOTE 7 MVA KOMPENSASJON MVA 81721,74 NOTE 8 KJØP AV AKSJER OG ANDELER, Egenkapitalinnskudd KLP ,00 Egenkapitalinnskudd KLP betalt i ,00 EgenkapitalinnskuddKLP ,00 NOTE 9 KORTSIKTIGE FORDRINGER MVA komp 6. termin ,30 Mellomregning Horten kommune ,00 Sum ,30

8 Side 3 Regnskap 2010 NOTE 10 DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond ,93 Bruk av disposisjonsfond drift ,00 Bruk av disposisjonsfond investering ,00 Avsatt til disposisjonsfond ,43 Disposisjonsfondpr ,36 NOTE 11 KORTSIKTIG GJELD Forskuddstrekk ,00 Arbeidsgiveravgift ,42 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger ,68 Skyldig merverdiavgift ,75 Leverandørgjeld ,78 Mellomregnskap Horten kommune - "4løpte feriepenger ,56 ragforbundet 563,00 Interimskonto mellom år 2 778,75 Sum ,94 NOTE 12 - KAPITALKONTO Debet Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Kreditt IB (Kapital) ( ,00) aktivering/avskrivning eiendom av fast Oppskriving av fast eiendom og anlegg - Aktivering og avskriving av utstyr, maskiner og transportmidler - Av- og nedskrivning av utstyr og inventar alg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler ,00 Nedskrivning av aksjer/andeler Oppskriving av aksjer og andeler - Avdrag på utlån Utlån - Avskrivning på utlån Avdrag på ekstern lån - Bruk av midler fra eksterne lån Pensjonsforpliktelser ,00 Endring pensjonsmidler , BALANSE (Kapital) ( ,00) SUM DEBET ( ,00) SUM KREDIT ( ,00)

9 Side 4 Regnskap 2010 NOTE 13 ENDRING ARBEIDSKAPITAL Regnskap 2010 Regnskap 2009 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler ( ,53) ,44 Endring kortsiktig fordringer , ,34 Endring premieavvik , ,00 Endring omløpsmidler (373055,42) ,90 Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld , ,33 Endring arbeidskapital ( ,08) Anskaffelse og anvendelse av midler Inntekter driftsdel ,74 T-mbetalinger finans ,49 oum annskaffelse av midler ,23 Anvendelseav midler Utgifter driftsdel ,31 Utbetaling finans ,00 Sum anvendelse av midler ,31 Endring arbeidskapital (192938,08)

10 \Vestfold Kommunerevisjon Vårdato: Vårreferanse: Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: ÅRSMELDING 2010 FOR VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 1. REVISJONENS ORGANISASJON OG VIRKSOMHET Vestfold Kommunerevisjon er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 - egen juridisk enhet. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Samarbeide ble stiftet den og virksomheten startet den Organisasjonen har vedtatt interne vedtekter og er etablert i hensiktsmessige lokaler i " Herredshuset" på Borre i Horten kommune. Deltakere/eiere Eiere av selskapet er Vestfold fylkeskommune, Horten kommune, Holmestrand kommune, Re kommune og Hof kommune. Deltakerne har ansvar for Vestfold Kommunerevisjons forpliktelser. Styrets sammensetning Holmestrand kommune Arild Øynes Leder Vestfold fylkeskommunearne Larsen Nestleder Re kommune Håvar Bettum Medlem Hof kommune Maria Helena Solbakken Medlem Horten kommune Alfred Berg Medlem Ansattes representant Mette Holmen Medlem Kjønnsbalanse Ved Vestfold Kommunerevisjon er det ansatt 5 kvinner og 5 menn. I styret sitter 2 kvinner og 4 menn. Administrativ organisering Styret ved Vestfold Kommunerevisjon er selskapets øverste administrative organ. Styret består av 6 medlemmer, hvorav et politisk medlem fra hver av eierne og et medlem fra de ansatte. Styret har i 2010 i vesentlig grad beskjeftiget seg med organisatoriske forhold, herunder lønnsforhandlinger, budsjett og regnskap. Revisjonssjef er sekretær for styret og har sørget for innkalling til møter, saksutredning med innstillinger og protokoller. Revisjonssjefen er oppdragsansvarlig revisor for de fleste oppdrag og har hatt det administrative og faglige ansvar for revisjonsarbeidet og andre oppgaver tillagt Vestfold Kommunerevisjon. Leder av regnskapsrevisjon er stedfortreder for revisjonssjefen ved denne fravær. Postadresse: Telefon Telefax E-post: Gannestadveien ost vestfbldkonnnunerevis'on.no Herredshuset 3184 BORRE Org.nr MVA

11 Side 2 av 3 Ved utgangen av 2010 har enheten 10 ansatte. Det samme antall ansatte som forutsatt ved etablering av selskapet i Ved oppstarten av selskapet ble antall ansatte redusert med tilnærmet 20 %. Det er en nytilsatt regnskapsrevisor i Dette som følge av at en av våre medarbeidere i en alder av knappe 70 år ble alderspensjonist på heltid. Arbeidet har vært utført i en flat organisasjonsstruktur også i 2010, med en ledelse bestående av revisjonssjef ledere for henholdsvis regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Fem stillinger er øremerket regnskapsrevisjon. Tre stillinger er øremerket forvaltningsrevisjon. Her må legges til at de ansatte til visse tider av året har blitt omrokert for å løse de oppgaver og pålegg revisjonen ti enhver tid planmessig jobber ut i fra, eller at uforutsette oppdrag / tiltak har oppstått utenom planen som revisjonen har måttet ta tak i. Uavhengighet Revisjonen har en uavhengig posisjon i forhold til rådmannen, fylkes-/ den kommunale og fylkeskommunale administrasjonfor øvrig og sekretariat for kontrollutvalg. Revisjonen har rapportert direkte til fylkesting /kommunestyre/bystyre når det gjelder regnskapsrevisjon og via sekretariatet til kontrollutvalget som er valgt av kommunestyret/fylkestinget ved andre forhold. Oppdrag Vestfold Kommunerevisjon er valgt og skal i følge vedtekter sørge for den lovbestemte revisjon av Vestfold fylkeskommune samt kommunene Horten, Holmestrand, Re og Hof. Med lovbestemt revisjon menes regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg er Vestfold Kommunerevisjon valgt som revisor for 7 interkommunale selskaper eller samarbeid etter kommunelovens 27, 3 kommunale/fylkeskommunale foretak, 8 kirkelige fellesråd, 21 menighetsråd, 4 overformynderier, 7 stiftelser, 25 legater og 6 andre offentlige organer. Alle har mottatt revisjonsberetning for 2009 i I tillegg er det avgitt et betydelig antall særattestasjoner og revisjonsuttalelser i Av nye tilførte oppdrag for Vestfold Kommunerevisjon fra og med regnskapsåret 2010 er Tjøme kirkelige fellesråd med 2 menighetsråd. Styret inngikk en samarbeidsavtale med Sandefjord distriktsrevisjon med virkning fra 1. januar 2010 etter henvendelse fra Styret i Sandefjord distriktsrevisjon. Samarbeidsavtalen regulerte arbeidet som Vestfold Kommunerevisjon for en kortere periode ville ha som revisor ved Sandefjord Distriktsrevisjon for den tid leder ved Sandefjord var midlertidig ute av stilling. I tillegg fungerte leder av regnskapsrevisjonen i avtaleperioden som ansvarligrevisor for årsregnskap underlagt Sandefjord Distriktsrevisjon. Avtalen ble avsluttet 1. juni Sykefravær Det har vært ubetydelig sykefravær også i arbeidsåret Kompetanse Vestfold Kommunerevisj on har en godt sammensatt kompetanse med bred erfaring og solid realkompetanse. De ansatte ved Vestfold Kommunerevisj on er godt forberedt på å møte framtidens utfordringer. Postadresse: Telefon Telefax E-post: Gannestadveien Herredshuset 3184 BORRE Org.nr MVA

12 Side 3 av 3 Leverer en effektiv, objektiv og uavhengig revisjon Gjennom revisjonens arbeid har det kontinuerlig vært fokus på objektivitet og uavhengighet for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Arbeidet har i 2010 vært basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Løpende prioriteringer har både vært knyttet opp mot økonomi og hva som måanses somvesentlig i et perspektiv for bruk av kommunenes og fylkeskommunens midler. Det er gjennomført bestilte oppdrag om forvaltningskontroller i 2010 i forhold til vedtak som er fattet i kontrollutvalgene. 2. ØKONOMI Vestfold Kommunerevisjons regnskap viser god balanse med et budsjett på 7,4 millioner kroner i 2010 og et avlagt regnskap for drift som viser et mindreforbruk på kr ,92. Overskuddet kan i vesentlig grad henføres til mindre bokførte kostnader for pensjon til KLP i 2010 i forhold til prognose. Overskuddet anbefales avsatt til disposisjonsfond. Borre den 7. mars 2011 Styret for Vestfold Kommunerevisjon x_.11 Lar Håvar Bettum Maria Helena Solbakken Alfred Berg Mette Holmen Postadresse : Telefon Telefax E post : Gannestadveien Herredshuset 3184 BORRE Org.nr MVA

13 Til styret i Vestfold kommunerevisjon k ieee Ieee 1 EE TELEMARK KOMMUNEREVISJON Hovedkontor: Fylkeshuset 3706 Skien TIf.: Fm e-pose vnvw.tekomrevno Distriktskontor: Postboks 83,3833 Bø Mi.: F a x : I S IKS Foretaksregisteret MVA Revisors beretning Vår ref.: 11/822/aurf Deres ref.: Arkivkode: Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Vestfold kommunerevisjon, som består av balanse pr 31. desember 2010, driftsregnskap, som viser et ordinært resultat på kr ,08 og et regnskapsmessig resultat på kr ,92 og investeringsregnskap avsluttet pr denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene, for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatninger innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

14 Iu.1.ffia, TEtEMfu K KOMMUNERF,VISJON IKS 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Vestfold kommunerevisjon pr 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon om budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag.(isae)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av samarbeidets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Skien 31. mars 2011 Telemark kommunerevisjon IKS i,4.111-g 4.c Finn-Egil A ure revisjonssjef

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen www.telemark.no INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS Vår saksbehandler: Vår dato: 15.03.2012 Vår referanse: Side: l av 2 Til Sandnes bystyre REVISORS BERETNING FOR SANDNES PARKERING KF FOR 2011 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Lillesand kommune.... -I

Lillesand kommune.... -I Lillesand kommune I.... -I Innholdsfortegnelse skommentar Revisjonsberetning Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse / anvendelse av midler Balanseregnskap Økonomiske oversikter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28599/2015 2015/2319 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/40 Bystyret 07.05.2015 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2014 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

2 APR.2[114 OSLO KOMMUNE. ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral. Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo

2 APR.2[114 OSLO KOMMUNE. ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral. Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo OSLO KOMMUNE 2 APR.2[114 ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo Styrets medlemmer Leder: Knut Saraby, Norsk Folkehjelp (kollektivt medlem) Nestleder: Heidi

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer