Innholdsfortegnelse. Årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3"

Transkript

1 Årsregnskap 2011

2 2 Årsregnskap 2011

3 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedtall... 5 Hovedoversikt investering... 7 Hovedoversikt driftsregnskap... 8 Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler Hovedoversikt balanseregnskap Regnskapsprinsippene Noter til regnskapet Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskap Regnskapsskjema 2B Revisjonsberetning Årsregnskap

4 FORORD Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. I tillegg er det laget et vedlegg til årsregnskapet som inneholder detaljerte regnskapstall, oversikter over prosjekter med finansiering og overførte bevilgninger i investeringsregnskapet. For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten. Tore Sirnes rådmann Odd Fosså regnskapssjef 3 4 Årsregnskap 2011

5 HOVEDTALL (I HELE 1000 KR) drift Skatteinntekter Rammetilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat Netto finansutgifter Reverserte avskrivninger Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Regnskapsmessig mindreforbruk InVesterInger Brutto investeringer likviditet Kasse, bank, postgiro Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig gjeld) finansiering/egenkapital Langsiktig gjeld (ekskl. avsetning for pensjonsforpliktelse) Egenkapital Årsregnskap

6 skatteinntekter (1000 Kr) Kr År Kr driftsutgifter (1000 Kr) År Kr netto driftsresultat (1000 Kr) År Kr BrUtto InVesterInger (1000 Kr) År 6 Årsregnskap 2011

7 hovedoversikter InVesterIng regnskap reg. oppr. regnskap budsjett budsjet ( 1000 kr. ) Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 6 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. Fordelte utgifter -336 sum utgifter finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond sum finansieringstransaksjoner finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve sum finansiering Udekket/udisponert Årsregnskap

8 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Regnskap Reg. Oppr. Regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Årsregnskap 2011

9 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Regnskap Reg. Oppr. Regnskap budsjett budsjett ( 1000 kr. ) Interne finanstransaksjoner Driftsinntekter Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Brukerbetalinger Bruk av disposisjonsfond Andre salgs- og leieinntekter Bruk av bundne fond Overføringer med krav til motytelse Bruk av likviditetsreserve Rammetilskudd sum bruk av avsetninger Andre statlige overføringer Andre overføringer Overført til investeringsregnskapet Skatt på inntekt og formue Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Eiendomsskatt Avsetninger til disposisjonsfond Andre direkte og indirekte skatter Avsetninger til bundne fond Sum driftsinntekter Avsetninger til likviditetsreserven sum avsetninger Driftsutgifter regnskapsmessig mer/mindreforbruk Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Årsregnskap

10 hovedoversikter AnsKAffelse/AnVendelse AV MIdler Regnskap Reg. Oppr. Regnskap budsjett budsjet ( 1000 kr. ) Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv netto interne overføringer Årsregnskap 2011

11 hovedoversikt BAlAnseregnsKAP (1000 kr.) noter regnskap %- regnskap %- eiendeler 2011 andel 2010 andel ANLEGGSMIDLER Eiendommer/anlegg Maskiner, biler,utstyr Ansvarlig lån Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 2, Premieavvik Kasse, bank, postgiro sum omløpsmidler sum eiendeler egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 11, Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regskapsprinsipp Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto sum egenkapital AVSETNING FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse % fordeling gjeld og egenkapital % 65 % ANNEN LANGSIKTIG GJELD sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kreditorer Skyldig mva. skattetrekk arbeidsgiveravg. og feriepenger Annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld Korts.gjeld Egenkapital Langs.gjeld sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTO Ubrukte midler av eksterne lån Andre memoriakonti GARANTIANSVAR Årsregnskap

12 (1000 kr.) Noter Regnskap %- Regnskap %- EIENDELER 2011 andel 2010 andel 0 kr.) Noter SPESIFIKASJON (1000 Regnskap kr.) AV %- Regnskap Noter Regnskap %- %- Regnskap %- DELER ENDRING EIENDELER 2010 ARBEIDSKAPITAL: andel 2009 andel 2010 andel 2009 andel SIFIKASJON AV SPESIFIKASJON AV OMLØPSMIDLER RING ARBEIDSKAPITAL: ENDRING ARBEIDSKAPITAL: Endring betalingsmidler ØPSMIDLER Endring OMLØPSMIDLER premieavvik ing betalingsmidler Endring Endring kortsiktige -186 betalingsmidler 487 fordringer ing premieavvik ENDRING Endring 26 OMLØPSMIDLER premieavvik ing kortsiktige fordringer Endring 69 kortsiktige 675 fordringer RING OMLØPSMIDLER ENDRING -90 OMLØPSMIDLER TSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD ing kortsiktig gjeld Endring 15 kortsiktig 908 gjeld ENDRING ARBEIDSKAPITAL RING ARBEIDSKAPITAL ENDRING -74 ARBEIDSKAPITAL desember desember Sandnes, 2010 den 27. mars desember 2010 Sandnes, den 25 mars 2011 Sandnes, den 25 mars 2011 Tore Sirnes rådmann Tore Sirnes rådmann Odd Fosså regnskapssjef Odd Fosså regnskapssjef 12 Årsregnskap 2011

13 regnskapsprinsipper generelt Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15 desember 2000 med hjemmel i lov av 25 september 1992 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr 6. Kundefordringer Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning. (jfr note 2) Anleggsmidler Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i investeringsregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen dersom: utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover. anskaffelseskost er på kr eller mer I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til foreslått anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapssikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd. Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jfr note 6. Anlegg under utførelse Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr 31/ er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg». Årsregnskap

14 noter til regnskapet 2011 note 1 Kasse, bank og postgiro Innestående på kasse, bank, postgiro pr 31/12 er kr Av dette er kr bundne skattetrekksmidler. note 2 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen (tapsavsetningen) utgjør kr Totalt er det kostnadsført tap i driftsregnskapet i 2011på kr Økning avsetning tap på krav Konstaterte tap SUM Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi. note 3 fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap fordringer Sandnes havn KF Sandnes kulturhus KF Nordsjøvegen KF Renovasjonen IKS Ivar IKS Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Sandnes Parkering KF Sandnes tomteselskap KF KinoKino KF Sandnes indre havn KF Multihallen og storhallen IKS gjeld Sandnes kulturhus KF Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Sandnes tomteselskap KF KinoKino KF Sandnes Indre Havn KF Mulitihallen og storhallen IKS note 4 lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor Lønninger, Diverse oppgavepliktige utb Sum lønnsutgifter Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter Andre Ytelser Sum sosiale utgifter Ved utgangen av året var det ca ansatte i kommunen. 14 Årsregnskap 2011

15 Ytelser til ledende personer Ordførere Rådmann Lønn * Pensjonsutgifter Andre ytelser *Totalt utbetalt i 2011 til både nåværende og tidligere ordfører revisor Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende Lovpålagt revisjon kr Forvaltningsrevisjon, rådgivning, attestering kr note 5 Pensjonskostnader 2011 Pensjonskostnader Pensjonskasser skp KlP spk Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl adm.) Premieavvik Pensjonskasser skp KlP spk sum Forfalt premie: Administrasjonskostnad: Netto pensjonskostnad: Premieavvik: Arb.giv.avgift av premieavvik: Pensjonsforpliktelse Pensjonskasser skp KlP spk sum Pensjonsforpliktelse: Pensjonsmidler: Netto pensjonsforpliktelse: Arb.giv.avgift av netto p.forpl Pensjonsforpliktelse Pensjonskasser skp KlP spk sum ESTIMAT Pensjonsforpliktelse: Pensjonsmidler: Netto pensjonsforpliktelse: Arb.giv.avgift av netto p.forpl.: Årsregnskap

16 spesifikasjon av estimatavvik Pensjonskasser skp KlP spk Faktisk pensjonsforpliktelse: Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB 1.1: Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert og amortisert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) Sum Akkumulert premieavvik 01/ Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik 31/ Herav arbeidsgiveravgift Beregningsforutsetninger Årlig avkastning (i %) 5,50 6,00 Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,50 5,00 Årlig lønnsvekst (i %) 2,96 3,35 Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,96 3,35 Årlig vekst i pensjonsregulering (i %) 2,96 3,35 Forholdstall fra KRD 1,50 1,60 16 Årsregnskap 2011

17 note 6 Aksjer, andeler Antall eierandel i Bokført verdi aksjer/andeler % Lyse Energi AS ,53 * Forus Næringspark AS , Kino Z , Allservice AS , Sandnes Pro-Service Nord-Jæren Bompengeselskap AS 40 16, Fagforum Mat og Drikke AS Uni Storebrand AS Lysefjorden utviklings AS Vagle næringspark AS Stiftelser Diverse aksjer, andeler Andeler borettslag Sum Pålydende verdi på aksjene er kr i Lyse Energi AS. egenkapital innskudd kommunale foretak og IKs: eierandel i Bokført verdi % IVAR IKS 22, Rogaland kontrollutvalgssekretariat Rogaland revisjon IKS Brannvesenet Sør Rogaland IKS Renovasjonen IKS Sørmarka IKS Multihallen og Storhallen IKS Sandnes tomteselskap KF 100, Sandnes kulturhus KF 100, Sandnes parkering KF 100, Sandnes KinoKino 100, Sum egenkapital innskudd i kommunale pensjonskasser: KLP Sandnes kommunale pensjonskasse Sum sum aksjer, andeler note 7 Utlån Statens vegvesen Utlån stiftelser o.l Sosiale lån Utlån husbankmidler, startlån Utdanningslån Renovasjonen IKS sum utlån Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med en en-block avsetning (tapsavsetning) på kr Årsregnskap

18 note 8 Ansvarlig lån Sandnes kommune har følgende ansvarlige lån: lyse energi As Lån 1/ Avdrag Sum lån Lyse Energi AS sandnes tomteselskap Kf sum ansvarlig lån Ansvarlig lån til Lyse Energi AS nedbetales over 30 år. (oppstart 2009) Årlig avdrag vil være kr Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF på kr er avdragsfritt. Lånene renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +2%. note 9 Anleggsmidler Inventar, utstyr. transportmidler fast eiendom anlegg egne tomter Anlegg u/utførelse Bolig og næringstomter Kostpris 1/ Tilgang Avgang * Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger Årets avskr. i % 10%-20% 2%-5% * Overført til fast eiendom/anlegg og til inventar/utstyr. note 10 langsiktig gjeld Lån til selvkost (vann, avløp, renovasjon) Husbanklån Andre lån Total langsiktig gjeld Gj sn rente Langsiktig gjeld til flytende rente ,73% -3,21% Langsiktig gjeld med fast rente ,60% Langsiktig gjeld med fast rente ,10% 18 Årsregnskap 2011

19 note 11 selvkostfond Selvkostfond Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2011 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål. 1/1-11 Underskudd overskudd 31/ Vann Vann Va-drift Avløp * Renovasjon Feiervesenet Slamavskillere/septik tanker Oppmåling Byggesak *inkl overskudd Va- avløp kr De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd på oppmåling og vann skal dekke fremtidige kostnader og underskudd. note 12 Kapitalkonto debetposter i året: Balanse (Kapital) kr Kreditposter i året: Avskriving av utstyr, Aktivering av fast eiendom kr maskiner og transportmidler kr og anlegg Aktivering tomteområder kr Avskrivning bygg, anlegg kr Aktivering av utstyr, maskiner kr og transportmidler Pensjonsforpliktelse/midler kr Kjøp av aksjer og andeler kr Avskrivning på utlån kr Utlån kr Avdrag på utlån kr Avdrag på eksterne lån kr Avdrag sosiale lån kr Utlån sosiale lån kr Bruk av midler fra eksterne lån kr kr BALANSE (Kapital) kr SUM DEBET kr SUM KREDIT kr Årsregnskap

20 note 13 fond (1000 kr.) disposisjonsfond Disposisjonsfond pr Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Avsatt i investeringsregnskapet - Bruk i driftsregnskapet Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr Avsatt til i investeringsregnskapet - Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr Avsatt til i driftsregnskapet Bruk av i driftsregnskapet Bundne driftsfond pr endring i regnskapsprinsipp (drift)* Endring i regnskapsprinsipp Avsatt Endring i regnskapsprinsipp regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert Disponert Avsatt Udisponert Årsregnskap 2011

21 note 14 garantiansvar garantiansvar diverse foreninger og lag: Antall år Beløp Utløper A/L Hans og Grete barnehage(1991) Håbet barnehage(01/01-94) Sandnes foreldrebarnehage (17/6-95) Skaarlia barnehage(19/12-00) Prestholen borettslag(6/2-01) Bogafjellbakken Foreldrelagsbarnehage BA (25/6-02) Lundegård barnehage BA (28/8-02) Ormaskogen Barnehage BA (4/3-04) (tidl Trones foreldrelagsbh) Trollhaugen foreldrelagsbarnehage BA (23/01-04) Buggeland barnehage BA Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kirkelige fellesråd Sandnes kirkelige fellesråd Brannvesenet sør-rogaland IKS Interkommunalt arkiv i Rogaland Riska Bofellesskap Stft Huset vårt KS Grasdalen Foreldrelagsbarnehage BA Strutsen barnehage Utsikten Vest Foreldrelagsbarnehage BA (23/01-04) Håholen barnehage Diverse garantiansvar under 1 mill Private lånetakere: Forus Utvikling AS Ivar sum Alle garantier: Årsregnskap

22 regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Budsjett Budsjett regnskap regulert opprinnelig regnskap (1000 kr.) frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre inntekter Andre generelle statstilskudd sum frie disponible inntekter finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån netto finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift(fra skjema 1B) regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsregnskap 2011

23 regnskapsskjema 1B - driftssregnskap Tall i tusen kroner regnskap 2011 Årsbudsjett 2011 oppr. budsjett 2011 regnskap 2010 rådmannen, felles, samfunnsutvikling Kommune felles Rådmannen, samfunnsutvikling Politisk virksomhet Eiendom delsum sandnes Bydrift utførere Sandnes bydrift felles Vann og avløpsdrift Byggdrift Sandnes matservice Hustrykkeriet Idrett og landskapsdrift delsum organisasjon Organisasjon felles HMS Personal IT Servicekontoret Sandnes Kompetansesenter Dokumentsenter delsum Økonomi Skatt Regnskap/lønn Budsjett og analyse, anskaffelser delsum oppvekst skolene Skole felles Senter FBU Skoler Sandnes Læringssenter delsum oppvekst barn og unge Oppvekst Barn og unge felles Helsestasjonstjenesten Fritid Barnevern PP-tjenesten Styrket barnehage Barnehager delsum levekår Levekår felles NAV Sandnes Årsregnskap

24 regnskap 2011 Årsbudsjett 2011 oppr. budsjett 2011 regnskap 2010 Legevakt Mestringsenheten Fysio-Ergoterapi Omsorg Sentrum Omsorgsditrikt N Omsorgsdistrikt S Omsorgsdistrikt Ø Omsorgsdistrikt V Kvål Vågsgjerd Avlastning Flyktningenheten Kommunelege/legetjenester Samordningstjenesten AKS Boligtjenesten delsum Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles Kultur Bibliotek Kulturskole Bymiljø Landbruk Kommunalteknikk VAR Byplan Byggesak delsum Kultur og by sum resultatenheter - drift Kalkulatoriske renter og avskrivninger til fordeling drift skjema 1A Årsregnskap 2011

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak

NAMSOS KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak NAMSOS KOMMUNE Kommunestyrets vedtak ÅRSREGNSKAP 2013- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak Årsregnskap 2010 Stavanger kommune Kommunale foretak Regnskap Innhold Hovedtall..............................................................................................................................

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer