Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

2 2 INNHOLD KORT OM NOTODDEN ENERGI AS NETTVIRKSOMHET BREDBÅND ANNET KRAFTUTTAK OG FORBRUKSFORDELING STYRETS SLUTTKOMMENTAR RESULTATREGNSKAP BALANSE PR REGNSKAPSPRINSIPPER NOTER KONTANTSTRØMANALYSE NØKKELTALL REVISJONSBERETNING

3 STYRETS ÅRSBERETNING 3 KORT OM NOTODDEN ENERGI AS ORGANISASJONSFORM Notodden Energi AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 10 millioner kroner. Selskapet har vært kommunalt eid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten av Notodden Energi AS, av datterselskapet Notodden Energi ServicePartner AS (NESP). VIRKSOMHET Notodden Energi skal være et aktivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapet tilbyr totalleveranse av vedlikeholdstjenester innen elektro, bygg og eiendom. ANLEGG Notodden Energi har fire hovedinnføringstasjoner: Lienveien, Sam Eyde, Lienfoss og Moen. NETTET BESTÅR AV kv kabel: 1,6 km - Høyspenningsfordeling: 307 km - Lavspenningsfordeling: 975 km Notodden Energi har også en andel av produksjonen i Svelgfoss Kraftverk i Notodden tilsvarende 15 GWh middelproduksjon. STYRET Styret består av 7 medlemmer med 4 vararepresentanter. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med vararepresentanter er valgt av og blant de ansatte. Notodden Energis styre: Else Solberg Aasen, Ragnar Larsen, Helge Carlsen, Olav Sollid, styreleder Andreas Faye, Ole-Johan Sveva og Evy Ann Buverud. Styremedlemmer: Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Olav Sollid Else Solberg Aasen Helge Carlsen Ole-Johan Sveva (ansattes representant) Ragnar Larsen (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Jan Oterholt 2. Ewert M. Olsen 1. Mona Carlsen (ansattes representant) 2. Willy Roger Johansen (ansattes representant) LEDELSE Administrerende direktør Thorbjørn Kløvstad Vassbotn ble i september utpekt til å være prosjektleder og ivareta NE s interesser knyttet til et pågående prosjekt om bredbåndssatsing. Guttorm Listaul ble fra samme tidspunkt konstituert som administrerende direktør.

4 STYRETS ÅRSBERETNING ANSATTE Ved utgangen av 2003 hadde selskapet 30 fast ansatte og 1 lærling. Konsernet har 51 ansatte. Korttidssykefraværet var 0,6 %. Langtidssykefraværet var 3,8 %. Konsern: 0,7 % og 4,5 %. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 8 av 51 ansatte er kvinner. Selskapets fagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Vi har nå en kvinnelig lærling som bryter dette mønsteret. Selskapet har samme lønnsnorm for kvinner og menn. Notodden Energi har nå ansvaret for strømlevering til kunder i Kanalveien og Hyttebyen. ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) AMU er et lovbestemt arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg bestående av like mange medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I datterselskapet er ikke AMU etablert. UTVIKLINGSTREKK, GENERELT 2003 var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våre har første prioritet. I tillegg kommer nyinvesteringer på 15 mill. kr. til nett- og fiberanlegg samt utstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet også i jubileumsåret Notodden Energi utvidet i februar sin områdekonsesjon. Etter å ha inngått avtale med Tinfos AS, har vi nå ansvaret for strømlevering til kundene i Kanalveien og Hyttebyen. Dette dreier seg om ca. 60 kunder med et forbruk på omtrent 1 GWh. Vi har også hatt samtaler med Skagerak Energi om tilsvarende overtakelse i Årlifoss/Grønvollfossområdet. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) ga i 2002 pålegg om bedre rydding av våre linjetrasèer. Dette arbeidet har pågått i store deler av Vi har i tillegg til egne mannskaper hatt god hjelp av innleid personell fra AT-Skog. Aktiviteten på utbygging av bredbånd "tok av" i Vi har nå et stamnett på fiber som strekker seg fra Haugmotun til Høgås, med avgreininger til Meaksmoen og Sentrum. Notodden kommune har nå bredbåndforbindelse til mange av sine lokasjoner. Gjennom selskapet NotCom tilbys kommunen og annen næringsvirksomhet tilgang til bredbånd. Radiolink ble i år montert i TV-masta på Haugerud. Dette gjør at bredbånd også kan tilbys på steder der vi ikke har fibernett. I 2004 vil markedet for privatkunder utredes videre. Nye forretningsområder skal fortsatt ha fokus. I jubileumsåret 2004 ønsker bedriften å ta nye steg mot å bli et "multi utility" selskap, der annen og ny aktivitet vil øke og supplere vår nettvirksomhet. Vårt HMS-system er nå forenklet og alle ansatte er kurset i bruk og forståelse av systemet. Avtale med kommunen om drift og vedlikehold av gatelys til en fast punkt-pris, ble inngått høsten Dette førte til at gatelysene igjen ble innkoblet etter en periode med mørke lamper. Den nye avtalen gir avslått lys om natta med unntak av sentrumsnære områder. NETTVIRKSOMHET Det har vært høy aktivitet og stor variasjon i oppdragene på nettsiden dette året. Aktiviteten spenner fra linjebygging og kabellegging med nye og ombygde nettstasjoner, til gatelys og storstilt fiberkabellegging. NOTODDEN Totalregningen på vårt engasjement i Sam Eyde transformatorstasjon ble sluttført i mill. kr. har dette prosjektet kostet oss, hvorav vår andel av bygget som inngår i årets investeringer utgjør 4 mill. kr. Etappe 2 i sentrumsopprustningen startet allerede høsten Vårt arbeid har foregått etappevis gjennom hele Store mengder med høy- og lavspenningskabler med tilhørende kabelskap har blitt lagt. I til-

5 STYRETS ÅRSBERETNING 5 legg kommer rør og kummer til vårt bredbåndsnett som også er ivaretatt. Noe restarbeider og oppussing gjenstår. Framføringen av høyspenningskabelen til Kaasa Terrasse fra Høybøkåsa ble fullført. Videreføring av høyspenningsforbindelse mot Eikeskarfeltet til ny nettstasjon, Bjønnekreveien, ble også utført dette året. I tillegg ble det lagt ytterligere lavspenningskabler og rør på feltet. Usikker forsyning til nettstasjonen Høybødalen førte til at vi la ny høyspenningskabel fra Nordahl Griegs gate. I forbindelse med leggingen av fiberkabel til Tinnesmoen skole ble det også lagt høyspenningskabel mellom Sagafoss og Traverbanen. Økende last p.g.a. ny lavspenningsforsyning til Toreskås Terrasse, plassering av bredbåndsutstyr og ellers dårlig tilstand på inventar, førte til at nettstasjonen Samvirkelaget ble bygd om. På slutten av året startet vi også med ombyggingen av nettstasjonen Telegata II. Stasjonen er veldig gammel og i dårlig forfatning. Den skal etter ombyggingen ta over større deler av lasten i området. Arbeidet blir sluttført i I forbindelse med bruksendringer og nyetableringer ble vårt lavsepenningsnett på Tuven bygd ut mot Hillestadbygget og en ny bensinstasjon ved Funnemark. Notodden Energi overtok deler av forsyningsområdet til Tinfos i februar måned. Det dreier seg om i underkant av 60 nye kunder i Kanalveien og Kanalbyen. I sommer hadde vi en jobb for Tinfos med omlegging av høyspenningskabler i Kattekleiv. Etappe 2 i sentrumsopprustningen ble lagt ut som en totalentreprise. Trafikk & Anlegg fikk jobben. Som underentreprenør fikk vi leveransen og jobben med alt av belysning. Det dreide seg om nærmere 40 lyspunkt. For første etappe av Tinnesåsen boligfelt ble belysningen i og omkring boligfeltet satt i drift utpå høsten. Frode Høyland i arbeid med sentrumsopprustningen. Mye å holde på med. HEDDAL Som et ledd i opprustingen av høyspenningsnettet i Heddal, ble det lagt kabel fra Ryen til Holla via to nye nettstasjoner. Dette erstatter den gamle høyspenningslinja med tilhørende mastearrangement. I denne sammenhengen ble også lavspenningsnettene ut fra de nye nettstasjonene rustet opp. Nær Grene på vestsida i Heddal ble det bygget en ny etappe med isolert høyspenningslinje slik at området fra Glittenberg til Grene nå er ferdig ombygd. I forbindelse med stor aktivitet og investering i nye maskiner ble det bygget en ny 400 volt nettstasjon i Lidalen grustak. I Moenvegen nær Betesda ble flere nye boliger knyttet til vårt lavspenningsnett. På grunn av spenningsproblemer, ble forsyningen til Hagengrenda i Tinnegrend forsterket med ny lavspenningskabel.

6 6 STYRETS ÅRSBERETNING GRANSHERAD Av sikkerhetsmessige årsaker ble det bygget et kort strekke med isolert høyspenningslinje ved vegkryssingen og bekkeutløpet for Mjaugetjønn. På høyspenningslinja GV2 langs Tinnsjøen satte vi opp en automatisk seksjoneringsbryter for å forhindre utfall på større deler av nettet. Bryteren kan fjernbetjenes. Bredbånd til Tinnesmoen skole. Reidar Trontveit trekker fiberkabel. BREDBÅND I år har vi vært svært aktive med bygging av fibernett. Vi har lagt ut 10 km med fiberkabel og etablert et stamnett i kommunen. Med utgangspunkt i Hydro Næringspark går en fiberstreng mot Heddal for forsyning av Tuvenområdet, via Heddal ungdomsskole til kommunale bygg ved Haugmotun og Bekkhus. En avgreining er etablert fra Nesøya til Meaksmoen skole. Videre er fiber tilgjenglig i store deler av sentrum, blant annet er Sentrumsbygg tilknyttet. Fiberkabel er også lagt fra Hydro via Storgata 68 til Notodden Energi, forbi skoleområde på Sætre til Kaasa Terrasse og Høgås. Med dette stamnettet etablert ligger mye til rette for å utvikle nettet og tilslutte nye kunder. For å nå kunder som ikke har tilgjengelig fibernett er det installert en bredbånds radiolink i TV-masta på Haugerud. Notodden Energi leier ut dette fiber/radio nettet til det deleide (40%) selskapet NotCom AS, som selger bredbåndkommunikasjonsløsninger til bedrifter og offentlige bygg. Pågående utviklingsprosjekt tar sikte på å tilby et produkt også til private kunder. Et produkt som inneholder både internett, telefoni og TV-bilder. ANNET ENERGIMÅLING Notodden Energi har videreført avtalen med selskapet Energimåling AS om kvalitetssikring av våre målere. Avtalen omfatter både nye og gamle målere. Energimålings kvalitetsbevis med godkjenning fra norsk akkreditering er mottatt som dokumentasjon på dette. Notodden Energi er med dette et av få nettselskap i Norge som har denne godkjenningen. Høye kraftpriser i årets første måneder og stor mediaomtale førte til en tredobling av antall kraftleverandørskifter i I alt 2055 skifter mellom kraftleverandører ble registrert. SKOLEUNDERVISNING OG ENØK-INFORMASJON Vi har også i år bistått med skoleundervisning knyttet til brann og elsikkerhet. Etter opprettelsen av Enova SF er all enøkinformasjon i Norge kanalisert dit. På vegne av staten har vi i år innkrevd og oversendt 1,1 mill. kr. fra Notodden-samfunnet til Enova i Trondheim. DET LOKALE ELEKTRISITETSTILSYN -DLE Det ble utført tilsyn i totalt 354 anlegg samt 55 systemrevisjoner og andre kontroller. 5 anlegg ble frakoblet grunnet høy risiko. Det ble i løpet av året registrert 3 branner med årsak i det elektriske anlegget. DLE ved NE er utført i hht. rammeplan fra DBE for DLE ved Notodden Energi er også representert i bistandsgruppen "Samarbeidsgruppe for Telemark fylke ved brannetterforskning / ulykkesgransking".

7 STYRETS ÅRSBERETNING 7 SMÅPLUKK NE hadde landets laveste nettleie i Nytt kartverksprogram er tatt i bruk. Arbeidet med NE`s jubileumsbok og ny energiplan for Notodden er påbegynt. Videreføring av avtale med Fjordkraft om fakturering er inngått. Vår hjemmeside har nå mottak av måleravlesning og kundene har fått tilbud om E-faktura. Fokus er satt på bedriftskultur og merkevarebygging; "Gnisten i oss skal få Notodden til å lyse". DATTERSELSKAP Vår datterbedrift Notodden Energi ServicePartner har utviklet seg stort i Antall ansatte er nå 21 og av bedriftens omsetning på 14 mill. kr. ga et regnskapsresultat på kr ,-. Regnskapstallene inngår i vårt konsernregnskap. DRIFTSAVBRUDD I HØYSPENNINGSNETTET - referert til nettstasjoner * Stasjonstimer = timer utkoblet multiplisert med antall berørte nettstasjoner ** Stasjonsutkoplinger = antall utkoblinger multiplisert med antall berørte nettstasjoner Diagrammene viser konsekvensene av driftsavbruddene siste syv år. Øverste diagram forteller hvor mye energi som ikke ble levert pga. avbrudd. Det midtre diagrammet forteller hva samlet varighet ble og det nederste noe om utbredelsen, dvs. antall nettstasjoner og antall utkoplinger som avbruddene medførte.

8 8 STYRETS ÅRSBERETNING KRAFTUTTAK OG FORBRUKSFORDELING KRAFTUTTAK ÅR 2003 (GWH): Svelgfoss, 132 kv ,1 Svelgfoss, 11 kv L ,2 Moen - Gransherad... 14,4 Moen - Grønvollfoss... 0,4 Svelgfoss, 11 kv til Lisleherad... 3,8 Tinfos, 6 kv til Tveiten... 0,1 Kongsberg til Meheia... 0,9 Sam Eyde ,6 Sum uttak ,5 Andel av produksjon i Svelgfoss Kraftverk. 10,5 FORBRUKSFORDELING (GWH): Husholdning og jordbruk... 86,8 Kraftkrevende industri ,1 Næring og offentlig virksomhet... 83,3 Hytter og fritidshus... 1,9 Utkoblingsbar kraft... 9,5 Overføringstap... 16,9 Sum ,5

9 STYRETS ÅRSBERETNING 9 STYRETS SLUTTKOMMENTAR Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultat og balanse fyllestgjørende informasjon om energiverkets stilling ved årsskiftet. Arbeidsmiljølovens regelverk blir overholdt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt. Rutiner i henhold til krav om internkontroll er utarbeidet, og Lov om Likestilling mellom kjønnene er ivaretatt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Utover det som fremgår av ovenstående og av årsoppgjøret, kjenner ikke styret andre forhold som er av inntresse for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret, har det ikke inntruffet andre forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Omsetningen i 2003 var litt økende i forhold til foregående år. Dette er et omsetningsnivå som vil være oppnåelig også de nærmeste årene. Investeringene i 2003 var på 15,3 millioner kr., fordelt slik: Sam Eyde (4), nett (5,5), produksjon (1), bredbånd (3), transport (1) og utstyr (0,7). Selskapet har fortsatt en god økonomisk og finansiell stilling. Kortsiktig gjeld kan nedbetales ved hjelp av de mest likvide omløpsmidlene. Egenkapitalandelen er på 46,2 % etter utbyttedisponering og 45,4% i konsernet. Notodden Energis regnskap for 2003 har et resultat før årsoppgjør på kroner, som styret foreslår å disponere slik: Utbytte Annen egenkapital Totalt disponert Forslaget til utbyttedisponering til eier er innenfor aksjelovens regler for utbytte. Etter årets disponering er selskapets frie egenkapital kr ,- Notodden, Andreas Faye styreleder Evy Ann Buverud Else Solberg Aasen Olav Sollid nestleder Helge Carlsen Ragnar Larsen Ole-Johan Sveva Guttorm Listaul k. adm. dir.

10 10 RESULTATREGNSKAP 2003 KONSERNREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER NOTODDEN ENERGI AS noter Kraftsalg Nettleie Andre inntekter Driftsinntekter Varekostnad, kraftkjøp og hovednettleie Lønn og personal Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Oppskrivninger og overføringer: Avsatt til utbytte Avsatt til opptjent egenkapital Sum overført

11 BALANSE PR KONSERNREGNSKAP NOTODDEN ENERGI AS EIENDELER noter Anleggsmidler Utsatt skattefordel Anlegg, bygninger og goodwill Transportmidler og utstyr Akjer i andre selskap Utlån til datter/tilknyttet selskap Sum anleggsmidler/utsatt skatt Omløpsmidler Lagerbeholdning Utestående fordringer Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital, 1000 stk à kr Overkurs fond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig lån Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Offentlige krav Skyldig skatt Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Utbytte Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

12 12 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Notodden elverk ble formelt omdannet til Notodden Energi AS (NE) og underlagt aksjelovens bestemmelser. Regnskapene er avlagt etter aksjelovens bestemmelser og god regnskapsskikk. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter morselskapet NE og datterselskapet NE - ServicePartner AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. DATTERSELSKAP Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost. INNTEKTSFØRING Inntektsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For store industrikunder foretar NE fakturering månedlig. For store husholdningskunder foretas måleravlesning/avregning 4 ganger pr. år. Øvrige kunder blir akonto-fakturert med årsoppgjør knyttet til måleravlesning ved årsskifte. NE vurderer årlig om inntak av KILE - beløp i inntektsrammen skal foretas. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Regnskapsmessig klassifisering følger aksjeloven og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. BEHOLDNING AV RESERVEDELER OG DRIFTS- OG INSTALLASJONSMATERIELL Lagerbeholdninger er oppført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Det forventes nedskrivning for påregnelig ukurans. EGNE INVESTERINGSARBEIDER Nybygging av linjenett og anlegg utføres for en stor del av egne ansatte. Egne investeringsarbeider aktiveres på grunnlag av kostnadsbasert internprising. Kun kostnader som forlenger anleggets levetid og/eller øker kapasiteten regnskapsføres som investeringer.

13 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Ved regnskapsføringen av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). MER/MINDREINNTEKT Energiverkenes overføringsvirksomhet (monopolvirksomhet) er fra regulert gjennom NVE`s «Retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffene». NVE fastsetter gjennom enkeltvedtak konsesjonærens maksimalt tillatt inntekt for det enkelte regnskapsår. I tillegg skal det vurderes om resultat fra kileordningen skal inngå i innteksgrunnlaget. Økning av inntekt grunnet kile, forutsetter at leveringskvaliteten i nettet over tid har vært god. VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Aktivering av varige driftsmidler foretas til kostpris. Fornyelser og påkostninger som har en antatt levetid på mer enn tre år og kostpris over kr ,- aktiveres. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes på grunnlag av kostnadsbasert internprising og føres ikke som driftskostnader. Alle anlegg er aktivert ved regnskapsårets utløp og det er derfor ingen balansepost for anlegg under utførelse. Anleggsbidrag og andre inntekter i forbindelse med investeringer blir ført som reduksjon av investeringskostnaden. Avskrivninger foretas lineært over forventet gjenværende økonomisk levetid. Veiledende avskrivningstider for bransjen følges i hovedsak. Det blir beregnet avskrivninger fra og med den perioden investeringene blir sluttført. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

14 14 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Note 1 - Oversikt over avskrivbare varige driftsmidler, anlegg og byggninger Kraftstasjon Fallretter Regional Høyspent Lavspent Nett - Adm/lager Ikke avskr. Svelgfoss Svelgfoss anlegg fordeling fordeling stasjoner bygg bare dr.m. SUM Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til ansk.kost 0 Anskaffelseskost Samlet av/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. 2,5 % 2,9 % 2,9 % 3,3 % 4,0 % 2,0 % Note 1 - Oversikt over avskrivbare varige driftsmidler, apparater og utstyr. Transport Utstyr Samband EDB Målere Fiber SUM Total NE Datter KONSERN Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost Samlet av/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. 12,50 % 33,30 % 10 % 20 % 6,70 % 6,70 % Note 2 - Investeringer og salg av varige driftsmidler og fast eiendom de siste 5 år Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Byggninger Svelgfoss Annet Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM Konsern Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Bygninger Svelgfoss Annet Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM Solgte driftsmidler i perioden er alle fullt nedskrivne og salget representerer derfor en driftsinntekt i selskapet.

15 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note 3 - Lønnskostnader/honnorar i 1000 kr. Notodden Energi Konsern Lønnskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Antall ansatte Forskudd/lån til ansatte utgjør Ytelser til ledende personer Leder Honorar daglig leder Styret Andre honorar Revisjon Konsulentbistand Note 4 - Uteståenede fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende, dvs. anskaffelseskostnad, med fradrag av tapsavsetning på kr ,-. Tilsvarende avsetning var kr ,- også i Utestående og leverandørgjeld er nettoført utenom andrefirma`s krav som vi innkrever på oppdrag. Konserninformasjon er lik ovenstående.

16 16 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Note 5 - Pensjonsforpliktelser, i 1000 kr. Selskapet har pensjonsforpliktelser som omfatter i alt 30 personer i kollektiv pensjonsordning. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom KLP. Datterbedriften har også pensjon i KLP. Her føres utgiftene løpende (360 tusen kr. i 2003). Konserntall er derfor lik NE tall. Kollektiv pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Endring i kollektiv pensjonsforpliktelse Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsøkning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Årlig avkastning 7,0 % 7,0 % Diskonteringsrente 7,0 % 6,5 % Forventet lønnsvekst 3,5 % 3,4 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,5 % 3,4 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Note 6 - Bundne midler, i 1000 kr Notodden Energi AS Konsern Bundene skattetrekksmidler utgjør : Note 7 - Lagerbeholdning Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

17 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note 8 - Pantstillelser, i 1000 kr. Av selskapets bokførte gjeld pr er kr ,- sikret ved pant, konsern kr Notodden Energi AS Konsern Langsiktig gjeld Ansvarlig lån til eier utgjør kr. av sum langsiktig lån. Ingen fordringer forfaller senere enn ett år. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Pantelån DNB, restgjeld pr og Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Eierandel i Svelgfoss Kraftverk * (*= bokført verdi av de eiendelene som er pantsatt) Tallene for konsernet er likelydende Note 9 - Kraftkjøp Selskapet avviklet kraftomsetningen i Kraftkjøp er tapskraft samt kostnader vedr. eierandelen i Svelgfoss. Selskapet har en eierandel på 2,92% i Svelgfoss Kraftverk. I tillegg kommer kraftkjøp til leveringspliktkunder. Note 10 - Aksjer i andre selskap Energimåling AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 504 aksjer à kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Perpetum Energiteknikk AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 75 aksjer à 500 kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 2 aksjer à kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Thermokraft AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 500 aksjer à kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. NOTCOM AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 1600 aksjer à 25 kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Datterselskap Selskapet har i 2001/2002 investert i datterselskapet Notodden Energi ServicePartner AS (NESP) med forretningskontor i Notodden. Eierandel og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 100 %. NESP ble stiftet , aksjekapitalen er på ,- kroner. NE har 200 aksjer à kr. i selskapet (100%), disse er oppført i balansen til pålydende verdi. NESP har 1 aksje à kr i Gransherad Bensin AS, denne er oppført i balansen til pålydende verdi.

18 18 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Note 11 - Egenkapital, i 1000 kr. Notodden Energi AS Annen egen- kapital Annen innskutt egenkap. Selskapskapital Sum Notodden Energi AS Egenkapital Årets overskudd Utbytte Egenkapital Aksjekapital og aksjonærinformasjon Bokført Eierandel og stemmeandel 100 % 100 % KONSERN Egenkapital Årets overskudd Utbytte Egenkapital Sum Notodden Energi AS Aksjekapital og aksjonærinformasjon Bokført Antall Type Påaksjer lydende Selskapskapital ordinære Aksjonær Pålydende Antall Notodden kommune Sum Selskapskapital Annen egen- kapital Annen innskutt egenkap. Antall aksjer Type På- lydende Selskapskapital NE ordinære Aksjonær Antall Pålydende Eierandel og stemmeandel NE; Notodden kommune % Sum 100 % Note 12 - Salgsinntekter opptjent i Norge Notodden Energi Konsern Kraftsalg Nettleie Andre inntekter Sum inntekter Nettleieinntekten fastsettes årlig av NVE, i år er det i tillegg innregnet 800 tusen fra kile-ordningen (se note 13). Andre inntekter består av salg av varer og tjenester til bedrifter og privatpersoner. Salgsinntektene er i sin helhet opptjent i Norge.

19 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note 13 - Sektor regnskap Notodden Energi AS REGNSKAP SEKTOR - REGNSKAP SUM SELSKAP Annen omsetn Nett Produksjon Årsregnskap 1000 KR GWh 1000 KR GWh 1000 KR GWh 1000 KR Kraftsalg Nettleie Tilbf.meravkastning Årets mer/mindre-inntekt Andre inntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og overl.nett 3, , , Personal Drift Avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt 7205 Skatter Resultat før disp 5156 Balanse Annen omsetn. Nett Produksjon Sum selskap Utsatt skattefordel 497 Anlegg/bygg Utstyr/transport Aksjer-utlån Sum anleggsmiddel Lagerbeholdning Fordringer Kasse, bank og post 9821 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Overkurs fond Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelse 1042 Utsatt skatt 0 Lånegjeld Sum langsiktig gjeld Offentlige krav 3856 Leverandørgjeld 3424 Betalbar skatt 2065 Annen KG 9149 Utbytte 4000 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og EK Grunnlag for kapitalavkastning i nettvirksomheten: Avkastning i år i %: 8,6 % Det er avsatt 2,609 mill. kr. i mindreinntekt i år Status mer/mindre inntekt Mer Mindre Sum Merinntekt på nettvirksomheten inkl. renter pr Tilbakeført -mer/mindre inntekt inkl. renter i år Mer/-mindre inntekt på nettvirksomheten i år Avsatt renter i år Sum mer/-mindr inntekt inkl. renter pr KILE I ÅR Akk. Kile Akk.Renter Kile - ramme Årets kile resultat Faktisk kile Realisert i år Resultat kile Akk. Kile Nedgangen på kr er medtatt som inntekt under nettleie med kr

20 20 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Note 14 - Skatter/utsatt skatt Grunnrenteskatt Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk, beregnes salgsinntektene ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende tidsavsnitt med unntak av konsesjonskraft og visse nærmere bestemte kontrakter. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger, samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som for overskuddsskatten. Utover dette gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente. ÅRETS GRUNNLAG FOR GRUNNRENTESKATT FREMKOMMER SOM FØLGER: Inntekter Driftskostnader produksjon Skattemessige avskrivninger driftsmidler Fri inntekt Sum fradrag Grunnlag grunnrenteskatt Årets grunnrenteskatt 0 0 Spesifikasjon av årets skattekostnad Beregnet naturresursskatt betalbar inntektsskatt fratrukket utlignet naturresursskatt utsatt skatt Sum skattekostnad MIDLERTIDIGE FORSKJELLER BESTÅR AV: Inntektskatt Grunnrente Endring Kundefordringer Driftsmidler Pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto Grunnlag utsatt skatt Utsatt skattefordel 28 % Negativ grunnrente til fremføring Grunnlag utsatt skatt / grunnrente Betalbar skatt Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader Økning/reduksjon i midlertidige forskjeller Årets grunnlag for overskuddsskatt Årets overskuddsskatt (28%) Årets naturresursskatt: Egenproduksjon, beregnet

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 3 INNHOLD KORT OM NOTODDEN ENERGI AS......................................................... 4 NETTVIRKSOMHET......................................................................

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer