Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

2 2 INNHOLD KORT OM NOTODDEN ENERGI AS NETTVIRKSOMHET BREDBÅND ANNET KRAFTUTTAK OG FORBRUKSFORDELING STYRETS SLUTTKOMMENTAR RESULTATREGNSKAP BALANSE PR REGNSKAPSPRINSIPPER NOTER KONTANTSTRØMANALYSE NØKKELTALL REVISJONSBERETNING

3 STYRETS ÅRSBERETNING 3 KORT OM NOTODDEN ENERGI AS ORGANISASJONSFORM Notodden Energi AS eies 100 % av Notodden kommune med en aksjekapital på 10 millioner kroner. Selskapet har vært kommunalt eid siden 1954, og ble organisert som aksjeselskap Konsernet består foruten av Notodden Energi AS, av datterselskapet Notodden Energi ServicePartner AS (NESP). VIRKSOMHET Notodden Energi skal være et aktivt lokalt nettselskap. Selskapet skal være pådriver for å utvikle eksisterende og nye forretningsområder gjennom samarbeid og kompetanseutvikling. Datterselskapet tilbyr totalleveranse av vedlikeholdstjenester innen elektro, bygg og eiendom. ANLEGG Notodden Energi har fire hovedinnføringstasjoner: Lienveien, Sam Eyde, Lienfoss og Moen. NETTET BESTÅR AV kv kabel: 1,6 km - Høyspenningsfordeling: 307 km - Lavspenningsfordeling: 975 km Notodden Energi har også en andel av produksjonen i Svelgfoss Kraftverk i Notodden tilsvarende 15 GWh middelproduksjon. STYRET Styret består av 7 medlemmer med 4 vararepresentanter. Fem av medlemmene er oppnevnt av eieren. To av medlemmene med vararepresentanter er valgt av og blant de ansatte. Notodden Energis styre: Else Solberg Aasen, Ragnar Larsen, Helge Carlsen, Olav Sollid, styreleder Andreas Faye, Ole-Johan Sveva og Evy Ann Buverud. Styremedlemmer: Andreas Faye (styrets leder) Evy Ann Buverud (nestleder) Olav Sollid Else Solberg Aasen Helge Carlsen Ole-Johan Sveva (ansattes representant) Ragnar Larsen (ansattes representant) Varamedlemmer: 1. Jan Oterholt 2. Ewert M. Olsen 1. Mona Carlsen (ansattes representant) 2. Willy Roger Johansen (ansattes representant) LEDELSE Administrerende direktør Thorbjørn Kløvstad Vassbotn ble i september utpekt til å være prosjektleder og ivareta NE s interesser knyttet til et pågående prosjekt om bredbåndssatsing. Guttorm Listaul ble fra samme tidspunkt konstituert som administrerende direktør.

4 STYRETS ÅRSBERETNING ANSATTE Ved utgangen av 2003 hadde selskapet 30 fast ansatte og 1 lærling. Konsernet har 51 ansatte. Korttidssykefraværet var 0,6 %. Langtidssykefraværet var 3,8 %. Konsern: 0,7 % og 4,5 %. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 8 av 51 ansatte er kvinner. Selskapets fagområder er tradisjonelt knyttet til menn. Vi har nå en kvinnelig lærling som bryter dette mønsteret. Selskapet har samme lønnsnorm for kvinner og menn. Notodden Energi har nå ansvaret for strømlevering til kunder i Kanalveien og Hyttebyen. ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) AMU er et lovbestemt arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalg bestående av like mange medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I datterselskapet er ikke AMU etablert. UTVIKLINGSTREKK, GENERELT 2003 var igjen et aktivt år for selskapet. Vedlikehold og drift av anleggene våre har første prioritet. I tillegg kommer nyinvesteringer på 15 mill. kr. til nett- og fiberanlegg samt utstyr. Planlagt utvikling gir stor aktivitet også i jubileumsåret Notodden Energi utvidet i februar sin områdekonsesjon. Etter å ha inngått avtale med Tinfos AS, har vi nå ansvaret for strømlevering til kundene i Kanalveien og Hyttebyen. Dette dreier seg om ca. 60 kunder med et forbruk på omtrent 1 GWh. Vi har også hatt samtaler med Skagerak Energi om tilsvarende overtakelse i Årlifoss/Grønvollfossområdet. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) ga i 2002 pålegg om bedre rydding av våre linjetrasèer. Dette arbeidet har pågått i store deler av Vi har i tillegg til egne mannskaper hatt god hjelp av innleid personell fra AT-Skog. Aktiviteten på utbygging av bredbånd "tok av" i Vi har nå et stamnett på fiber som strekker seg fra Haugmotun til Høgås, med avgreininger til Meaksmoen og Sentrum. Notodden kommune har nå bredbåndforbindelse til mange av sine lokasjoner. Gjennom selskapet NotCom tilbys kommunen og annen næringsvirksomhet tilgang til bredbånd. Radiolink ble i år montert i TV-masta på Haugerud. Dette gjør at bredbånd også kan tilbys på steder der vi ikke har fibernett. I 2004 vil markedet for privatkunder utredes videre. Nye forretningsområder skal fortsatt ha fokus. I jubileumsåret 2004 ønsker bedriften å ta nye steg mot å bli et "multi utility" selskap, der annen og ny aktivitet vil øke og supplere vår nettvirksomhet. Vårt HMS-system er nå forenklet og alle ansatte er kurset i bruk og forståelse av systemet. Avtale med kommunen om drift og vedlikehold av gatelys til en fast punkt-pris, ble inngått høsten Dette førte til at gatelysene igjen ble innkoblet etter en periode med mørke lamper. Den nye avtalen gir avslått lys om natta med unntak av sentrumsnære områder. NETTVIRKSOMHET Det har vært høy aktivitet og stor variasjon i oppdragene på nettsiden dette året. Aktiviteten spenner fra linjebygging og kabellegging med nye og ombygde nettstasjoner, til gatelys og storstilt fiberkabellegging. NOTODDEN Totalregningen på vårt engasjement i Sam Eyde transformatorstasjon ble sluttført i mill. kr. har dette prosjektet kostet oss, hvorav vår andel av bygget som inngår i årets investeringer utgjør 4 mill. kr. Etappe 2 i sentrumsopprustningen startet allerede høsten Vårt arbeid har foregått etappevis gjennom hele Store mengder med høy- og lavspenningskabler med tilhørende kabelskap har blitt lagt. I til-

5 STYRETS ÅRSBERETNING 5 legg kommer rør og kummer til vårt bredbåndsnett som også er ivaretatt. Noe restarbeider og oppussing gjenstår. Framføringen av høyspenningskabelen til Kaasa Terrasse fra Høybøkåsa ble fullført. Videreføring av høyspenningsforbindelse mot Eikeskarfeltet til ny nettstasjon, Bjønnekreveien, ble også utført dette året. I tillegg ble det lagt ytterligere lavspenningskabler og rør på feltet. Usikker forsyning til nettstasjonen Høybødalen førte til at vi la ny høyspenningskabel fra Nordahl Griegs gate. I forbindelse med leggingen av fiberkabel til Tinnesmoen skole ble det også lagt høyspenningskabel mellom Sagafoss og Traverbanen. Økende last p.g.a. ny lavspenningsforsyning til Toreskås Terrasse, plassering av bredbåndsutstyr og ellers dårlig tilstand på inventar, førte til at nettstasjonen Samvirkelaget ble bygd om. På slutten av året startet vi også med ombyggingen av nettstasjonen Telegata II. Stasjonen er veldig gammel og i dårlig forfatning. Den skal etter ombyggingen ta over større deler av lasten i området. Arbeidet blir sluttført i I forbindelse med bruksendringer og nyetableringer ble vårt lavsepenningsnett på Tuven bygd ut mot Hillestadbygget og en ny bensinstasjon ved Funnemark. Notodden Energi overtok deler av forsyningsområdet til Tinfos i februar måned. Det dreier seg om i underkant av 60 nye kunder i Kanalveien og Kanalbyen. I sommer hadde vi en jobb for Tinfos med omlegging av høyspenningskabler i Kattekleiv. Etappe 2 i sentrumsopprustningen ble lagt ut som en totalentreprise. Trafikk & Anlegg fikk jobben. Som underentreprenør fikk vi leveransen og jobben med alt av belysning. Det dreide seg om nærmere 40 lyspunkt. For første etappe av Tinnesåsen boligfelt ble belysningen i og omkring boligfeltet satt i drift utpå høsten. Frode Høyland i arbeid med sentrumsopprustningen. Mye å holde på med. HEDDAL Som et ledd i opprustingen av høyspenningsnettet i Heddal, ble det lagt kabel fra Ryen til Holla via to nye nettstasjoner. Dette erstatter den gamle høyspenningslinja med tilhørende mastearrangement. I denne sammenhengen ble også lavspenningsnettene ut fra de nye nettstasjonene rustet opp. Nær Grene på vestsida i Heddal ble det bygget en ny etappe med isolert høyspenningslinje slik at området fra Glittenberg til Grene nå er ferdig ombygd. I forbindelse med stor aktivitet og investering i nye maskiner ble det bygget en ny 400 volt nettstasjon i Lidalen grustak. I Moenvegen nær Betesda ble flere nye boliger knyttet til vårt lavspenningsnett. På grunn av spenningsproblemer, ble forsyningen til Hagengrenda i Tinnegrend forsterket med ny lavspenningskabel.

6 6 STYRETS ÅRSBERETNING GRANSHERAD Av sikkerhetsmessige årsaker ble det bygget et kort strekke med isolert høyspenningslinje ved vegkryssingen og bekkeutløpet for Mjaugetjønn. På høyspenningslinja GV2 langs Tinnsjøen satte vi opp en automatisk seksjoneringsbryter for å forhindre utfall på større deler av nettet. Bryteren kan fjernbetjenes. Bredbånd til Tinnesmoen skole. Reidar Trontveit trekker fiberkabel. BREDBÅND I år har vi vært svært aktive med bygging av fibernett. Vi har lagt ut 10 km med fiberkabel og etablert et stamnett i kommunen. Med utgangspunkt i Hydro Næringspark går en fiberstreng mot Heddal for forsyning av Tuvenområdet, via Heddal ungdomsskole til kommunale bygg ved Haugmotun og Bekkhus. En avgreining er etablert fra Nesøya til Meaksmoen skole. Videre er fiber tilgjenglig i store deler av sentrum, blant annet er Sentrumsbygg tilknyttet. Fiberkabel er også lagt fra Hydro via Storgata 68 til Notodden Energi, forbi skoleområde på Sætre til Kaasa Terrasse og Høgås. Med dette stamnettet etablert ligger mye til rette for å utvikle nettet og tilslutte nye kunder. For å nå kunder som ikke har tilgjengelig fibernett er det installert en bredbånds radiolink i TV-masta på Haugerud. Notodden Energi leier ut dette fiber/radio nettet til det deleide (40%) selskapet NotCom AS, som selger bredbåndkommunikasjonsløsninger til bedrifter og offentlige bygg. Pågående utviklingsprosjekt tar sikte på å tilby et produkt også til private kunder. Et produkt som inneholder både internett, telefoni og TV-bilder. ANNET ENERGIMÅLING Notodden Energi har videreført avtalen med selskapet Energimåling AS om kvalitetssikring av våre målere. Avtalen omfatter både nye og gamle målere. Energimålings kvalitetsbevis med godkjenning fra norsk akkreditering er mottatt som dokumentasjon på dette. Notodden Energi er med dette et av få nettselskap i Norge som har denne godkjenningen. Høye kraftpriser i årets første måneder og stor mediaomtale førte til en tredobling av antall kraftleverandørskifter i I alt 2055 skifter mellom kraftleverandører ble registrert. SKOLEUNDERVISNING OG ENØK-INFORMASJON Vi har også i år bistått med skoleundervisning knyttet til brann og elsikkerhet. Etter opprettelsen av Enova SF er all enøkinformasjon i Norge kanalisert dit. På vegne av staten har vi i år innkrevd og oversendt 1,1 mill. kr. fra Notodden-samfunnet til Enova i Trondheim. DET LOKALE ELEKTRISITETSTILSYN -DLE Det ble utført tilsyn i totalt 354 anlegg samt 55 systemrevisjoner og andre kontroller. 5 anlegg ble frakoblet grunnet høy risiko. Det ble i løpet av året registrert 3 branner med årsak i det elektriske anlegget. DLE ved NE er utført i hht. rammeplan fra DBE for DLE ved Notodden Energi er også representert i bistandsgruppen "Samarbeidsgruppe for Telemark fylke ved brannetterforskning / ulykkesgransking".

7 STYRETS ÅRSBERETNING 7 SMÅPLUKK NE hadde landets laveste nettleie i Nytt kartverksprogram er tatt i bruk. Arbeidet med NE`s jubileumsbok og ny energiplan for Notodden er påbegynt. Videreføring av avtale med Fjordkraft om fakturering er inngått. Vår hjemmeside har nå mottak av måleravlesning og kundene har fått tilbud om E-faktura. Fokus er satt på bedriftskultur og merkevarebygging; "Gnisten i oss skal få Notodden til å lyse". DATTERSELSKAP Vår datterbedrift Notodden Energi ServicePartner har utviklet seg stort i Antall ansatte er nå 21 og av bedriftens omsetning på 14 mill. kr. ga et regnskapsresultat på kr ,-. Regnskapstallene inngår i vårt konsernregnskap. DRIFTSAVBRUDD I HØYSPENNINGSNETTET - referert til nettstasjoner * Stasjonstimer = timer utkoblet multiplisert med antall berørte nettstasjoner ** Stasjonsutkoplinger = antall utkoblinger multiplisert med antall berørte nettstasjoner Diagrammene viser konsekvensene av driftsavbruddene siste syv år. Øverste diagram forteller hvor mye energi som ikke ble levert pga. avbrudd. Det midtre diagrammet forteller hva samlet varighet ble og det nederste noe om utbredelsen, dvs. antall nettstasjoner og antall utkoplinger som avbruddene medførte.

8 8 STYRETS ÅRSBERETNING KRAFTUTTAK OG FORBRUKSFORDELING KRAFTUTTAK ÅR 2003 (GWH): Svelgfoss, 132 kv ,1 Svelgfoss, 11 kv L ,2 Moen - Gransherad... 14,4 Moen - Grønvollfoss... 0,4 Svelgfoss, 11 kv til Lisleherad... 3,8 Tinfos, 6 kv til Tveiten... 0,1 Kongsberg til Meheia... 0,9 Sam Eyde ,6 Sum uttak ,5 Andel av produksjon i Svelgfoss Kraftverk. 10,5 FORBRUKSFORDELING (GWH): Husholdning og jordbruk... 86,8 Kraftkrevende industri ,1 Næring og offentlig virksomhet... 83,3 Hytter og fritidshus... 1,9 Utkoblingsbar kraft... 9,5 Overføringstap... 16,9 Sum ,5

9 STYRETS ÅRSBERETNING 9 STYRETS SLUTTKOMMENTAR Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultat og balanse fyllestgjørende informasjon om energiverkets stilling ved årsskiftet. Arbeidsmiljølovens regelverk blir overholdt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt. Rutiner i henhold til krav om internkontroll er utarbeidet, og Lov om Likestilling mellom kjønnene er ivaretatt. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Utover det som fremgår av ovenstående og av årsoppgjøret, kjenner ikke styret andre forhold som er av inntresse for å bedømme selskapet. Etter utgangen av regnskapsåret, har det ikke inntruffet andre forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Omsetningen i 2003 var litt økende i forhold til foregående år. Dette er et omsetningsnivå som vil være oppnåelig også de nærmeste årene. Investeringene i 2003 var på 15,3 millioner kr., fordelt slik: Sam Eyde (4), nett (5,5), produksjon (1), bredbånd (3), transport (1) og utstyr (0,7). Selskapet har fortsatt en god økonomisk og finansiell stilling. Kortsiktig gjeld kan nedbetales ved hjelp av de mest likvide omløpsmidlene. Egenkapitalandelen er på 46,2 % etter utbyttedisponering og 45,4% i konsernet. Notodden Energis regnskap for 2003 har et resultat før årsoppgjør på kroner, som styret foreslår å disponere slik: Utbytte Annen egenkapital Totalt disponert Forslaget til utbyttedisponering til eier er innenfor aksjelovens regler for utbytte. Etter årets disponering er selskapets frie egenkapital kr ,- Notodden, Andreas Faye styreleder Evy Ann Buverud Else Solberg Aasen Olav Sollid nestleder Helge Carlsen Ragnar Larsen Ole-Johan Sveva Guttorm Listaul k. adm. dir.

10 10 RESULTATREGNSKAP 2003 KONSERNREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER NOTODDEN ENERGI AS noter Kraftsalg Nettleie Andre inntekter Driftsinntekter Varekostnad, kraftkjøp og hovednettleie Lønn og personal Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Oppskrivninger og overføringer: Avsatt til utbytte Avsatt til opptjent egenkapital Sum overført

11 BALANSE PR KONSERNREGNSKAP NOTODDEN ENERGI AS EIENDELER noter Anleggsmidler Utsatt skattefordel Anlegg, bygninger og goodwill Transportmidler og utstyr Akjer i andre selskap Utlån til datter/tilknyttet selskap Sum anleggsmidler/utsatt skatt Omløpsmidler Lagerbeholdning Utestående fordringer Kasse, bank og postgiro Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital, 1000 stk à kr Overkurs fond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Langsiktig lån Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Offentlige krav Skyldig skatt Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Utbytte Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

12 12 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELT Notodden elverk ble formelt omdannet til Notodden Energi AS (NE) og underlagt aksjelovens bestemmelser. Regnskapene er avlagt etter aksjelovens bestemmelser og god regnskapsskikk. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter morselskapet NE og datterselskapet NE - ServicePartner AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. DATTERSELSKAP Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost. INNTEKTSFØRING Inntektsføring av varer og tjenester foretas ved levering. For store industrikunder foretar NE fakturering månedlig. For store husholdningskunder foretas måleravlesning/avregning 4 ganger pr. år. Øvrige kunder blir akonto-fakturert med årsoppgjør knyttet til måleravlesning ved årsskifte. NE vurderer årlig om inntak av KILE - beløp i inntektsrammen skal foretas. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Regnskapsmessig klassifisering følger aksjeloven og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. BEHOLDNING AV RESERVEDELER OG DRIFTS- OG INSTALLASJONSMATERIELL Lagerbeholdninger er oppført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Det forventes nedskrivning for påregnelig ukurans. EGNE INVESTERINGSARBEIDER Nybygging av linjenett og anlegg utføres for en stor del av egne ansatte. Egne investeringsarbeider aktiveres på grunnlag av kostnadsbasert internprising. Kun kostnader som forlenger anleggets levetid og/eller øker kapasiteten regnskapsføres som investeringer.

13 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Ved regnskapsføringen av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). MER/MINDREINNTEKT Energiverkenes overføringsvirksomhet (monopolvirksomhet) er fra regulert gjennom NVE`s «Retningslinjer for inntektsrammen for overføringstariffene». NVE fastsetter gjennom enkeltvedtak konsesjonærens maksimalt tillatt inntekt for det enkelte regnskapsår. I tillegg skal det vurderes om resultat fra kileordningen skal inngå i innteksgrunnlaget. Økning av inntekt grunnet kile, forutsetter at leveringskvaliteten i nettet over tid har vært god. VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Aktivering av varige driftsmidler foretas til kostpris. Fornyelser og påkostninger som har en antatt levetid på mer enn tre år og kostpris over kr ,- aktiveres. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes på grunnlag av kostnadsbasert internprising og føres ikke som driftskostnader. Alle anlegg er aktivert ved regnskapsårets utløp og det er derfor ingen balansepost for anlegg under utførelse. Anleggsbidrag og andre inntekter i forbindelse med investeringer blir ført som reduksjon av investeringskostnaden. Avskrivninger foretas lineært over forventet gjenværende økonomisk levetid. Veiledende avskrivningstider for bransjen følges i hovedsak. Det blir beregnet avskrivninger fra og med den perioden investeringene blir sluttført. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

14 14 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Note 1 - Oversikt over avskrivbare varige driftsmidler, anlegg og byggninger Kraftstasjon Fallretter Regional Høyspent Lavspent Nett - Adm/lager Ikke avskr. Svelgfoss Svelgfoss anlegg fordeling fordeling stasjoner bygg bare dr.m. SUM Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til ansk.kost 0 Anskaffelseskost Samlet av/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. 2,5 % 2,9 % 2,9 % 3,3 % 4,0 % 2,0 % Note 1 - Oversikt over avskrivbare varige driftsmidler, apparater og utstyr. Transport Utstyr Samband EDB Målere Fiber SUM Total NE Datter KONSERN Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost Samlet av/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats for ord.avskr. 12,50 % 33,30 % 10 % 20 % 6,70 % 6,70 % Note 2 - Investeringer og salg av varige driftsmidler og fast eiendom de siste 5 år Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Byggninger Svelgfoss Annet Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM Konsern Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Investering Salg Transportmidler Maskiner, utstyr EDB og samband Målere Bygninger Svelgfoss Annet Høyspent fordeling Lavspent fordeling Nettstasjoner SUM Solgte driftsmidler i perioden er alle fullt nedskrivne og salget representerer derfor en driftsinntekt i selskapet.

15 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note 3 - Lønnskostnader/honnorar i 1000 kr. Notodden Energi Konsern Lønnskostnader Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum Antall ansatte Forskudd/lån til ansatte utgjør Ytelser til ledende personer Leder Honorar daglig leder Styret Andre honorar Revisjon Konsulentbistand Note 4 - Uteståenede fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende, dvs. anskaffelseskostnad, med fradrag av tapsavsetning på kr ,-. Tilsvarende avsetning var kr ,- også i Utestående og leverandørgjeld er nettoført utenom andrefirma`s krav som vi innkrever på oppdrag. Konserninformasjon er lik ovenstående.

16 16 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Note 5 - Pensjonsforpliktelser, i 1000 kr. Selskapet har pensjonsforpliktelser som omfatter i alt 30 personer i kollektiv pensjonsordning. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom KLP. Datterbedriften har også pensjon i KLP. Her føres utgiftene løpende (360 tusen kr. i 2003). Konserntall er derfor lik NE tall. Kollektiv pensjonsordning Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Endring i kollektiv pensjonsforpliktelse Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsøkning Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Årlig avkastning 7,0 % 7,0 % Diskonteringsrente 7,0 % 6,5 % Forventet lønnsvekst 3,5 % 3,4 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,5 % 3,4 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Note 6 - Bundne midler, i 1000 kr Notodden Energi AS Konsern Bundene skattetrekksmidler utgjør : Note 7 - Lagerbeholdning Lagerbeholdning driftsmateriell er oppført med laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

17 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note 8 - Pantstillelser, i 1000 kr. Av selskapets bokførte gjeld pr er kr ,- sikret ved pant, konsern kr Notodden Energi AS Konsern Langsiktig gjeld Ansvarlig lån til eier utgjør kr. av sum langsiktig lån. Ingen fordringer forfaller senere enn ett år. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Pantelån DNB, restgjeld pr og Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Eierandel i Svelgfoss Kraftverk * (*= bokført verdi av de eiendelene som er pantsatt) Tallene for konsernet er likelydende Note 9 - Kraftkjøp Selskapet avviklet kraftomsetningen i Kraftkjøp er tapskraft samt kostnader vedr. eierandelen i Svelgfoss. Selskapet har en eierandel på 2,92% i Svelgfoss Kraftverk. I tillegg kommer kraftkjøp til leveringspliktkunder. Note 10 - Aksjer i andre selskap Energimåling AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 504 aksjer à kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Perpetum Energiteknikk AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 75 aksjer à 500 kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 2 aksjer à kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Thermokraft AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 500 aksjer à kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. NOTCOM AS ble stiftet med en aksjekapital på ,- NE har 1600 aksjer à 25 kr. i selskapet, disse er oppført i balansen til pålydende verdi. Datterselskap Selskapet har i 2001/2002 investert i datterselskapet Notodden Energi ServicePartner AS (NESP) med forretningskontor i Notodden. Eierandel og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 100 %. NESP ble stiftet , aksjekapitalen er på ,- kroner. NE har 200 aksjer à kr. i selskapet (100%), disse er oppført i balansen til pålydende verdi. NESP har 1 aksje à kr i Gransherad Bensin AS, denne er oppført i balansen til pålydende verdi.

18 18 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Note 11 - Egenkapital, i 1000 kr. Notodden Energi AS Annen egen- kapital Annen innskutt egenkap. Selskapskapital Sum Notodden Energi AS Egenkapital Årets overskudd Utbytte Egenkapital Aksjekapital og aksjonærinformasjon Bokført Eierandel og stemmeandel 100 % 100 % KONSERN Egenkapital Årets overskudd Utbytte Egenkapital Sum Notodden Energi AS Aksjekapital og aksjonærinformasjon Bokført Antall Type Påaksjer lydende Selskapskapital ordinære Aksjonær Pålydende Antall Notodden kommune Sum Selskapskapital Annen egen- kapital Annen innskutt egenkap. Antall aksjer Type På- lydende Selskapskapital NE ordinære Aksjonær Antall Pålydende Eierandel og stemmeandel NE; Notodden kommune % Sum 100 % Note 12 - Salgsinntekter opptjent i Norge Notodden Energi Konsern Kraftsalg Nettleie Andre inntekter Sum inntekter Nettleieinntekten fastsettes årlig av NVE, i år er det i tillegg innregnet 800 tusen fra kile-ordningen (se note 13). Andre inntekter består av salg av varer og tjenester til bedrifter og privatpersoner. Salgsinntektene er i sin helhet opptjent i Norge.

19 NOTER TIL REGNSKAPET FOR Note 13 - Sektor regnskap Notodden Energi AS REGNSKAP SEKTOR - REGNSKAP SUM SELSKAP Annen omsetn Nett Produksjon Årsregnskap 1000 KR GWh 1000 KR GWh 1000 KR GWh 1000 KR Kraftsalg Nettleie Tilbf.meravkastning Årets mer/mindre-inntekt Andre inntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og overl.nett 3, , , Personal Drift Avskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt 7205 Skatter Resultat før disp 5156 Balanse Annen omsetn. Nett Produksjon Sum selskap Utsatt skattefordel 497 Anlegg/bygg Utstyr/transport Aksjer-utlån Sum anleggsmiddel Lagerbeholdning Fordringer Kasse, bank og post 9821 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Overkurs fond Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelse 1042 Utsatt skatt 0 Lånegjeld Sum langsiktig gjeld Offentlige krav 3856 Leverandørgjeld 3424 Betalbar skatt 2065 Annen KG 9149 Utbytte 4000 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og EK Grunnlag for kapitalavkastning i nettvirksomheten: Avkastning i år i %: 8,6 % Det er avsatt 2,609 mill. kr. i mindreinntekt i år Status mer/mindre inntekt Mer Mindre Sum Merinntekt på nettvirksomheten inkl. renter pr Tilbakeført -mer/mindre inntekt inkl. renter i år Mer/-mindre inntekt på nettvirksomheten i år Avsatt renter i år Sum mer/-mindr inntekt inkl. renter pr KILE I ÅR Akk. Kile Akk.Renter Kile - ramme Årets kile resultat Faktisk kile Realisert i år Resultat kile Akk. Kile Nedgangen på kr er medtatt som inntekt under nettleie med kr

20 20 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003 Note 14 - Skatter/utsatt skatt Grunnrenteskatt Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk, beregnes salgsinntektene ut fra årets timesoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende tidsavsnitt med unntak av konsesjonskraft og visse nærmere bestemte kontrakter. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger, samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som for overskuddsskatten. Utover dette gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente. ÅRETS GRUNNLAG FOR GRUNNRENTESKATT FREMKOMMER SOM FØLGER: Inntekter Driftskostnader produksjon Skattemessige avskrivninger driftsmidler Fri inntekt Sum fradrag Grunnlag grunnrenteskatt Årets grunnrenteskatt 0 0 Spesifikasjon av årets skattekostnad Beregnet naturresursskatt betalbar inntektsskatt fratrukket utlignet naturresursskatt utsatt skatt Sum skattekostnad MIDLERTIDIGE FORSKJELLER BESTÅR AV: Inntektskatt Grunnrente Endring Kundefordringer Driftsmidler Pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto Grunnlag utsatt skatt Utsatt skattefordel 28 % Negativ grunnrente til fremføring Grunnlag utsatt skatt / grunnrente Betalbar skatt Årets grunnlag for inntektsskatt fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader Økning/reduksjon i midlertidige forskjeller Årets grunnlag for overskuddsskatt Årets overskuddsskatt (28%) Årets naturresursskatt: Egenproduksjon, beregnet

Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T

Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T Alltid i nærheten! Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 3 INNHOLD KORT OM NOTODDEN ENERGI AS......................................................... 4 NETTVIRKSOMHET......................................................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15

KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15 KortomNotoddenEnergiAS s.5 Eierstyringogvirksomhetsledelse s.8 Samfunnsansvar s.12 Nettvirksomhet s.13 Forbruksfordeling s.15 Detlokaleelektrisitetstilsyn DLE s.15 Driftsavbrudd i høyspenningsnettet s.16

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011

Årsrapport 20 Årsr apport appor 2 11t 2011 Årsrapport 20 1 1 Årsrapport 20 1 1 1 ÅRSBERETNING 2011 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet 18/11-1993 som eget aksjeselskap, med Rakkestad kommune som eneeier av aksjene fram til

Detaljer