Boligsosialt utviklingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge

2 2 Boligsosialt utviklingsprogram I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram som skal løpe fra 2009 til I dette programmet satses det på et tettere og mer gjensidig forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner i regionen. Programmet skal gi bedre boligsosiale resultater for kommunene, innbyggerne i regionen og Husbanken

3 3 Innholdsfortegnelse Innhold og innledning...s. 2 Husbanken og Husbankens rolle og satsinger... s. 3 Husbanken og kommunene i region Midt-Norge...s. 4 Malvik kommune et godt eksempel...s. 5 Hva kjennetegner kommuner som lykkes i sitt boligsosiale arbeid...s. 6 Strategisk plattform i Husbanken...s. 7 Strategiske valg i kommunearbeidet i husbanken region Midt-Norge...s. 7 De ulike nivåene på kommunesatsingen i Husbanken region Midt-Norge...s. 8 Satsingskommuner og bakgrunnen for valg og prioriteringer...s. 11 Ønskede resultater fra et boligsosialt utviklingsprogram...s. 13 Mobilitet og utskiftning av satsingskommuner...s. 13 Bakside med kontaktinformasjon og generell informasjon...s. 14 Innhold / Innledning Innledning I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram. Bakgrunnen for programmet er de styringssignaler Husbankens mottar for sin virksomhet og sin rolle i det boligsosiale arbeidet. Region Midt-Norge er en stor region med mange og svært forskjellige kommuner, med varierende boligsosiale utfordringer og behov. Som regjeringens verktøy i boligpolitikken vil Husbanken derfor foreta noen strategiske valg og prioriteringer i den boligsosiale satsingen mot regionens 85 kommuner. Det boligsosiale utviklingsprogrammet er basert på et strategisk konsept der kommunene mottar ulike tilbud fra Husbanken, avhengig av utfordringene og mulighetene i den enkelte kommune. Husbanken region Midt-Norge vil med andre ord ha en differensiert tilnærming til kommunene i regionen i perioden Utviklingsprogrammet bygger på det strategiske verktøyet Husbanken region Midt-Norge har kalt kommune pyramiden eller satsingspyramiden. Kommunepyramiden innebærer at kommunene i regionen mottar tilbud på 4 forskjellige nivå, avhengig av deres boligsosiale utfordringer og Husbankens strategiske prioriteringer. Utviklingsprogrammet vil kunne resultere i en hensiktsmessig ressursutnyttelse og vil skape gode boligsosiale resultater i regionen. Målet er å utvikle kunnskap, kompetanse og en arbeidsmetodikk som vil komme alle regionens kommuner til gode. Marit Hubak, avdelingsleder Husbanken Region Midt-Norge

4 4 Husbanken Husbanken Husbanken er regjeringens verktøy i boligpolitikken, og vår visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbankens viktigste oppgave er å bidra til bosetting av vanskeligstilte husholdninger, og bosetting av de mest vanskeligstilte er jobb nummer en. I tillegg til å håndtere de økonomiske virkemidlene og kompetansetilskuddet, er samarbeid, rådgivning, kompetanseheving og kunnskapsformidling til kommunene viktige oppgaver. Som regjeringens verktøy i boligpolitikken er Husbanken pålagt en rekke mål og føringer som skal etterstrebes med de virkemidlene vi har til rådighet. Husbanken må benytte sine ressurser og de økonomiske virkemidlene på en slik måte at målene og føringene fra Regjeringen og Kommunal- og regional departementet innfris i størst mulig grad. Regionens kommuner er Husbankens viktigste samarbeidspartner og målgruppe. - Husbankens oppgave er å legge til rette for at kommunene ivaretar ansvaret for vanskeligstilte på boligmarkedet på en best mulig måte. Veien til gode resultater for Husbanken går gjennom å gjøre kommunene gode i det boligsosiale arbeidet, sier Geir Barvik, Administrerende Direktør i Husbanken Utgangspunktet for Husbankens rolle i boligpolitikken er den boligsosiale kompetansen Husbanken som organisasjon har opparbeidet seg gjennom å ha vært en koordinator på det statlige feltet gjennom en årrekke. Husbankens rolle skal fortsatt være å koordinere den statlige innsatsen og å være rådgiver for kommunene. Samarbeidet med andre statlige aktører som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Kommunenes sentralforbund (KS) og NAV vil derfor videreutvikles og påvirke Husbankens boligsosiale arbeid. Det boligsosiale arbeidet er høyt prioritert også i forslaget til statsbudsjett for Noen av de temaene og målgruppene som fremheves som viktige for Husbanken i 2010 er: Unge bostedsløse med psykiske problemer og rusproblemer Enslige mindreårige flyktninger Vanskeligstilte familier Innsats for forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Støtte opp under kommunenes boligsosiale arbeid Bidra til en velfungerende kommunal utleiesektor Husbanken er regjeringens viktigste verktøy for å nå nasjonale boligpolitiske mål og skal gjennomføre den statlige bolig- og bygningspolitikken målrettet og effektivt. I takt med at boligpolitikken i mindre grad omhandler boligvolum og boligforsyning, har Husbankens rolle gått fra å være en ren bolig forsyningsbank til å bli en sentral aktør i velferdspolitikken. En trygg og god bolig er sentralt for god helse, arbeid, utdanning og deltakelse i sosiale aktiviteter. Et hovedmål for Husbanken er å gjøre kommunene gode i utførelsen av det boligsosiale arbeidet.

5 5 Husbanken og kommunene i region Midt-Norge Regionen har 85 kommuner og over innbyggere. Kommunene varierer i størrelse, fra de minste kommunene med i overkant av 500 innbyggere til regionens største kommune, Trondheim, som nylig passerte innbyggere. Midt-Norge er også en region med både by-, industri-, fiskeri- og landbrukskommuner. I tillegg er det store variasjoner mellom kommunene i regionen med hensyn til befolkningsutvikling. Noen kommuner opplever en massiv befolkningstilvekst, som for eksempel Trondheim kommune med en befolkningstilvekst på over 4000 personer årlig. Andre kommuner har opplevd fraflytting og befolkningsnedgang over mange år. Befolkningssituasjonen påvirker de fleste samfunnsområdene i en kommune, og selvsagt også boligmarkedet og boligsituasjonen. Mange kommuner i regionen er presskommuner der høy etterspørsel etter boliger resulterer i et prispress på boligmarkedet. I disse kommunene, som ofte er de største kommunene, vil vanskeligstilte husholdninger ha et mer krevende utgangspunkt for etablering i leid eller eid bolig. Andre kommuner er i en situasjon med lav etterspørsel, mye ledig bygningsmasse og lave boligpriser. I tillegg til å ha et varierende antall boliger i forhold til befolkningen, varierer kommunenes tilgang til egnede boliger. Kommunene i regionen kan også sies å ha varierende boligsosiale utfordringer. Store bykommuner med mange innbyggere, stor befolkningstilvekst og sterkt press på boligmarkedet har andre og ofte mer omfattende boligsosiale utfordringer enn småkommuner med fraflytting, boligoverskudd og en stor andel av sysselsettingen i primærnæringer. De store kommunene har ofte et større antall vanskeligstilte, flere ulike grupper vanskeligstilte og større bredde i de boligsosiale utfordringene. Mange små kommuner kan ha noen av de samme utfordringene, men i langt mindre målestokk. Kommunene håndterer også sine boligsosiale utfordringer på forskjellige måter. Kommunene har ulik organisering, varierende ressursbruk og forskjellige perspektiver på det boligsosiale arbeidet. Dette har resultert i forskjellige måter å møte de boligsosiale utfordringene på. Det har også resultert i at noen kommuner har lykkes bedre enn andre i det boligsosiale arbeidet eller i deler av det boligsosiale arbeidet. Husbankens erfaring er i tillegg at godt boligsosialt arbeid ofte er personavhengig. Motiverte enkeltpersoner og ildsjeler kan få utrettet mye godt arbeid som gir resultater. Husbankens oppdrag fra departementet er å prioritere kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Med utgangspunkt i det store mangfoldet av kommuner og boligsosiale utfordringer i regionen, er Husbankens oppgave å velge ut og prioritere hvilke kommuner det skal satses på til enhver tid. Husbanken region Midt-Norge vil derfor prioritere de kommunene i regionen med de største boligsosiale utfordringene, der potensialet for gode boligsosiale resultater kan sies å være størst. Samtidig ønsker vi å ta med noen få kommuner som har lyktes på enkelte områder, for å bidra til kunnskapsoverføring og læring mellom kommunene. Husbanken og kommunene i Midt-Norge

6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 6 Malvik kommune - et godt eksempel Malvik kommune - et godt eksempel Husbanken region i Midt-Norge har i løpet av de siste årene opparbeidet mange gode erfaringer knyttet til kommunenes innsats i det boligsosiale arbeidet. På bakgrunn av disse erfaringene har Husbanken en formening om hvilke boligsosiale tiltak og hvilket boligsosialt arbeid Boligsosialt arbeid i Malvik Malvik kommune har oppnådd gode resultater i det boligsosiale arbeidet. Arbeidet med de boligsosiale virkemidlene er i stor grad samordnet. Det er god vertikal samhandling i form av godt samarbeid mellom saksbehandlere og den politiske og administrative ledelsen. I tillegg har Malvik kommune en god og integrert boligsosial handlingsplan, engasjerte saksbehandlere, politikere og en engasjert administrasjon. Malvik kommune gjør mye riktig og har en gjennomtenkt, tilpasset og helhetlig tilnærming til sine boligsosiale utfordringer. Malvik brukes nå som forbildekommune. som gir gode resultater, og hvilke tiltak og arbeidsformer som ikke har gitt tilsiktet, ønsket eller positiv effekt. Malvik kommune er en kommune som siden 2007 har gjort mye riktig. Malvik kommune er derfor valgt som satsingskommune delvis som en forbildekommune. Statens tiltakspris mot bostedsløshet Malvik kommune ble nominert til Statens tiltakspris mot bostedsløshet i Statens tiltakspris mot bostedsløshet er en hederspris til aktører som våger å tenke nytt i arbeidet med å bekjempe bostedsløshet. Prisen skal premiere kreativitet og nytenkning i arbeidet med etablering av boliger som integrerer tidligere bostedsløse i bomiljø og samfunn, eller tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår. I sin begrunnelse for nominasjonen skriver juryen blant annet at organisasjons- og holdningsendringer har resultert i at Malvik kommune i dag verken har venteliser på kommunale boliger eller bostedsløse. Malvik kommunes helhetlige boligsosiale arbeid anses å ha overføringsverdi til andre. Startlånbruken i Malvik kommune i 2008 og 2009 fortsatt vekst Utlånet i Malvik, med knappe innbyggere, var i 2008 på 36 millioner kroner fordelt på 46 lån. Dette gav et gjennomsnittlig startlån på nesten kroner. I 2009 økte utlånet til 46 millioner kroner fordelt på 36 lån, noe som betyr at også gjennomsnittslånet økte betraktelig. Gjennomsnitts Startlån Malvik Landet Region Sør-Tr.lag Møre og R.dal Nord-Trøndelag

7 7 Hva kjennetegner kommuner som lykkes? Kjennetegn til kommuner som lykkes i sitt boligsosiale arbeid Kommuner som lykkes i det boligsosiale arbeidet er kommuner som klarer å identifisere sine boligsosiale utfordringer, synliggjøre sine boligsosiale ambisjoner og som klarer å sette de boligsosiale utfordringene på dagsorden. Kommunene som gjør dette er de som erkjenner boligens betydning for velferd, et verdig liv og boligens betydning for at mennesker skal mestre sine liv. Kjennetegnene til kommuner som lykkes i det boligsosiale arbeidet er at det er godt samarbeid mellom strategisk og operativt nivået i kommunen. Slikt samarbeid er ofte basert på en felles forståelse av de boligsosiale utfordringene og hvordan disse bør møtes, både i den administrative og politiske ledelsen, og på det operative saksbehandlernivået i kommunen. I tillegg er det boligsosiale arbeidet og arbeidet med de boligsosiale virkemidlene ofte samordnet på et sted. Kommuner som lykkes har også konkrete boligsosiale handlingsplaner som brukes aktivt, og som er foranket i øvrig planverk som kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan. Kjennetegn på kommuner som ikke oppnår gode boligsosiale resultater Kommuner som ikke oppnår boligsosiale resultater greier i mindre grad å møte de boligsosiale utfordringene på en helhetlig måte. Bolig, boligsosialt arbeid og de boligsosiale virkemidlene er ofte ikke prioriterte tema eller oppgaver, og arbeidet er ofte splittet opp og lagt til forskjellige sektorer i kommunen. Kommuner med fragmentert organisering og lite koordinering av det boligsosiale arbeidet lykkes i mindre grad i å skape gode boligsosiale resultater. Liten grad av samarbeid mellom det administrative og operative nivået i kommunene resulterer i at de boligsosiale planene ofte mangler tilstrekkelig forankring. Det kan ofte føre til at disse kommunene ikke greier å løfte den boligsosiale innsatsen, sette mål og at en dermed ikke greier å skape konkrete boligsosiale resultater. Mange kommuner som ikke lykkes mangler boligsosiale handlingsplaner, eller så kan de ha et planverk som ikke er forankret i øvrig planverk, som ikke brukes eller som ikke egner seg til praktisk bruk. De fleste kommunene - mellom ytterpunktene Realiteten i region Midt-Norge kan sies å være at de fleste kommunene havner et sted midt i mellom disse ytterpunktene. De aller fleste kommunene gjør mye bra, men kan sies å ha potensial til å gjøre mye mer for å skape gode boligsosiale resultater i sin kommune. Hva kjennetegner kommuner som lykkes?

8 8 tema Strategisk beskrives plattform her for Husbanken Strategisk plattform for Husbanken Husbankens strategiske plattform for 2009 og 2010 inneholder en rekke viktige punkter, men for vårt boligsosiale utviklingsprogram kan man si at det er enkelte av momentene i den strategiske plattformen som er mer avgjørende enn andre. Momentene som er av størst betydning for det boligsosiale satsningsprogrammet i region Midt-Norge, er at Husbanken skal profesjonalisere sine leveranser til kommunene og rendyrke rollen som en andrelinjetjeneste. Sist, men ikke minst, så er målet om en differensiert og strategisk tilnærming til kommunene førende for Husbankens boligsosiale satsingsprogram for perioden 2009 til 2012.

9 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 9 Strategiske valg i kommunearbeidet i Husbanken region Midt-Norge På bakgrunn av de styringssignaler Husbanken har fått for 2009 og 2010, regionens store antall forskjellige kommuner og tidligere erfaringer, har Husbanken region Midt-Norge foretatt noen strategiske valg i etableringen av det boligsosiale utviklingsprogrammet. Under ser vi en fremstilling av hva den differensierte tilnærmingen til kommunene består i. Som det fremgår av figuren, som blir kalt satsings- eller kommunepyramiden, er satsingen mot kommunene i regionen delt inn i fire ulike nivå for de enkelte kommunene. Pyramiden utgjør plattformen i det boligsosiale utviklingsprogrammet og danner utgangspunkt for Husbankens boligsosiale arbeid i programperioden. Innholdet i nivåene beskrives på de følgende sidene. Strategiske valg i kommunearbeidet Kommunepyramiden Samarbeidsavtaler Satsingskommuner Kompetanseheving Grunntilbudet Kommunepyramiden illustrerer hvordan Husbanken i region Midt-Norge vil ha ulike nivå på tilbudet til regionens 85 kommuner. Alle kommunene vil motta et grunntilbud, mens en del kommuner i tillegg vil motta et tilbud om kompetansehevende tiltak innen boligsosial planlegging og organisering fra kommuner er valgt ut som satsingskommuner. Satsingskommunene vil være prioritert i fordelingen av enkelte av våre virkemidler, få tilbud om kompetansehevende tiltak og få økt tilgang til Husbankens rådgivende kompetanse. For noen få kommuner kan det være aktuelt med et mer gjensidig forpliktende samarbeid i form av en samarbeidsavtale, med en tilhørende handlingsplan. Det boligsosiale utviklingsprogrammet skal bidra til økt kvalitet, gjennomslagskaft og effektivitet i det boligsosiale arbeidet i kommunene. Innholdet i de ulike satsingsnivåene vil endres ettersom Husbankens styringsinstrukser endres, men målet er at utviklingsprogrammet vil resultere i kunnskap, kompetanse og en metodisk tilnærming til boligsosialt arbeid, som skal komme alle regionens kommuner til gode. Kunnskapen vil også spres til kommuner utover regionens grenser.

10 10 Innholdet i de ulike nivåene i det boligsosiale satsingsprogrammet Nivåene i det boligsosiale handlingsprogrammet Samarbeidsavtalenivået På samarbeidsavtalenivået vil det inngås en gjensidig forpliktende avtale om samarbeid med utvalgte kommuner for en bestemt periode. I tillegg vil det i forlengelsen av samarbeidsavtalene etableres prosjektgrupper og konkete handlingsplaner, tilpasset den enkelte kommunes spesifikke boligsosiale utfordringer og muligheter. Ambisjonene med samarbeidsavtalene er å bidra til at kommunene opplever et skikkelig løft i det boligsosiale arbeidet. I formuleringen gjensidig forpliktende samarbeidsavtale ligger det også en fordring om at kommunen må bidra inn i samarbeidet i form av boligsosiale forpliktelser og intensjoner, personellressurser og egenfinansiering av kompetansehevingsprosjekter. På dette nivået vil kommunene oppfordres til å ha en helhetlig tilnærming til det boligsosiale området. En helhetlig tilnærming til det boligsosiale arbeidet i kommunen vil kunne kreve kartlegging av boligsosiale utfordringer, kommunens kompetanse, ressursutnyttelse, organisering, virkemiddelbruk og det boligsosiale potensialet i den enkelte kommune. Ambisjonen for satsingskommunene er at tilbud innen kompetanseheving skal sette kommunene i stand til å møte sine boligsosiale utfordringer på en helhetlig, koordinert og strategisk måte. Dette kan skje gjennom adekvat organisering, kartlegging av utfordringer, planlegging av tiltak og gjennom å avsette tilstrekkelig med ressurser til arbeidet. På sikt er vårt mål at den enkelte kommune skal oppnå en organisering, strategisk tilnærming og arbeidsmetode innen det boligsosiale feltet, som gjør kommunen mer selvgående i det boligsosiale arbeidet. Resultatene og kunnskapen fra Husbankens arbeid med satsingskommunene skal formidles videre til regionens øvrige kommuner. Både på samarbeidsavtale- og satsingskommunenivået vil kommune også kunne dra nytte av Husbankens samarbeid med andre offentlige og statlige aktører. Husbanken samarbeider med offentlige aktører som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Barne-, ungdoms- og familie etaten(bufetat), Kommunenes sentralforbund (KS) og NAV, og det vil kunne gi positive effekter i kommunenes boligsosiale arbeid. Satsingskommunenivået Kommunene som er valgt ut som satsingskommuner vil for det første bli prioritert for enkelte av våre virkemidler, som boligtilskudd og kompetansetilskudd. I tillegg vil de få et varierende tilbud om kompetansehevende tiltak, med utgangspunkt i de utfordringene den enkelte kommune står ovenfor. Fra 2009 og 2010 får et utvalg av satsingskommunene tilbud om deltagelse i tre ulike programmer. De tre programmene er Rimelige boliger, Boligsosial planlegging og organisering samt Boligsosial lederutdanning.

11 11 Programmet Boligsosial organisering og planlegging Møreforsking AS har fått kompetansetilskudd fra Husbanken region Midt-Norge for å gjennomføre et Boligsosialt kompetanseutviklingsprogram, og Møreforsking står for det faglige og forskningsbaserte innholdet. I programmet legges det vekt på at kommunene som deltar skal foreta en systematisk og metodisk gjennomføring og rullering av de boligsosiale planene. Det er et mål at deltakerkommunene ved programmets avslutning skal ha utarbeidet boligsosiale planutkast som er klare for politisk behandling. Kommunene som deltar i oppstarten er Steinkjer, Stjørdal, Malvik, Levanger og Molde. Husbanken deltar også i opplegget med henblikk på å videreføre konseptet til andre kommuner i regionen i egen regi. Lederutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Nivåene i det boligsosiale handlingsprogrammet Utdanningstilbudet er rettet mot ledere innen det boligsosiale feltet i kommunene, og det er planlagt oppstart høsten Det er plass til inntil 35 deltagere og satsingskommunene vil bli prioritert. Kurset består av 15 studiepoeng med to moduler, bestående av tre samlinger på hver modul. Modul 1 omhandler det boligsosiale fagfeltet, relevant lovverk og aktører innen det boligsosiale området. Modul 2 handler om brukerorientering i det boligsosiale arbeidet, team- og prosjektarbeid og økonomi. Mot slutten av kurset arrangeres det en sluttkonferanse der alle studentene presenterer sine oppgaver. Oppgavene skal løses i fellesskap med utgangspunkt i konkrete utfordringer i de enkelte kommunene. Kurset kan ha videreføringspotensial, og dette vil bli vurdert fortløpende. Programmet Rimelige boliger Programmet er et samarbeid med SINTEF Byggforsk, der Sintef har regien på det faglige innholdet. Sintef og satsingskommunene som deltar skal gjennomføre en prosess, der målet er å utvikle konkrete og rimelige boligprosjekter for vanskeligstilte i den enkelte kommune. Fem kommuner deltar, og det skal gjennomføres tre arbeidsmøter eller verksted. Disse kommunene er Kristiansund, Hitra, Malvik, Stjørdal og Røros. Ambisjonen med programmet er å utvikle og formidle kunnskap om fremskaffelse av rimelige boliger for vanskeligstilte. Programmet vil derfor kunne generere kunnskap med stor overføringsverdi til andre kommuner i regionen.

12 12 tema Nivåene beskrives i det boligsosiale her handlingsprogrammet De tre programmene vil både generere boligsosiale resultater for den enkelte deltagerkommune, og kunnskap og kompetanse for Husbanken og andre kommuner. Det boligsosiale utviklingsprogrammet er basert på at den kunnskapen og kompetansen som har overføringsverdi til andre kommuner i regionen skal videreformidles i grunntilbudet og på kompetansehevingsnivået. Kompetansehevingsnivået På kompetansehevingsnivået vil et utvalg kommuner som ikke er satsingskommuner få tilbud om kompetanseheving innen boligsosial planlegging og organisering. Kompetansehevingskonseptet er under utvikling, og skal baseres på den kunnskapen og kompetansen Husbanken opparbeider seg gjennom programmet Boligsosial planlegging og organisering. Ambisjonen for kommunene som får kompetansehevende tiltak, er at de skal gjennomgå en prosess for å oppnå bedre organisering og planlegging av det boligsosiale arbeidet i sin kommune. Formålet er at bedre organisering og planlegging i den enkelte kommune skal kunne resultere i mer målrettet og effektivt boligsosialt arbeid, og på noe sikt konkrete boligsosiale resultater. Planlagt oppstart er tidligst høsten Omfanget og innholdet i tilbudet på kompetansehevingsnivået er ikke endelig avklart, og vil utarbeides i løpet av Husbanken region Midt-Norge har heller ikke tatt stilling til hvilke kommuner som skal inviteres til å delta. Grunntilbudet Grunnsatsingen består blant annet i at alle kommunene skal få tilbud om de fleste av husbankens virkemidler, samt nødvendig informasjon og opplæring i de prioriterte produktene som bostøtte, startlån og boligtilskudd til kommunale boliger. I tillegg vil kompetanseprosjekt og kompetanseprogram med overføringsverdi formidles aktivt til regionens kommuner, og Husbanken vil jobbe for å skape arenaer for erfaringsoverføring. For 2010 er det planlagt to erfaringskonferanser for formidling av kunnskap, kompetanse, gode prosjekter og arbeidsmetoder. Samtlige kommuner i regionen vil også få tilbud om deltagelse på aktuelle konferanser og kurs. I tillegg vil alle kommunene få tilgang på nyheter om hva som skjer i Husbanken og informasjon om forhold som påvirker det boligsosiale arbeidet. Alle kommunene, og alle som jobber på det boligsosiale området, oppfordres også til å abonnere på Husbankens nyhetsbrev og til å benytte www. husbanken.no aktivt i sitt arbeid.

13 13 Satsingskommunene og bakgrunnen for valg og prioriteringer Bakgrunnen for valget av satsingskommuner i 2009 er sammensatt. Husbanken har basert sine valg på årelang erfaring med boligsosialt arbeid i regionen, faglige diskusjoner internt i Husbanken, vurderinger av kommunenes boligsosiale utfordringer, kommunenes tidligere arbeid, gjennomgang av kommunestatistikk, analyse av virkemiddelbruk og diverse forskningsresultater. Satsingskommunenens andel av befolkningen i region Midt-Norge Husbanken har i 2009 valgt ut 17 satsingskommuner. Disse kommunene utgjør 20 % av regionens 85 kommuner, og hele 64 % av regionens befolkning. Begrunnelsene for valget av satsingskommuner har vært basert både på vurderinger av variabler av generell karakter og kommunespesifikke utfordringer. Satsingskommunenens andel av Startlånbruken i 2008 Satsingskommunene og bakgrunn for valg Øvrige Kommuner 36% Satsingskommuner 64% Øvrige Kommuner 21% Satsingskommuner 79% For det første er det foretatt vurderinger av generell karakter. Disse er vurderinger av variabler og forhold som befolkningsstørrelse, befolkningsutvikling, befolkningssammensetning, situasjonen i boligmarkedet og lignende. For det andre er det foretatt kommunespesifikke vurderinger knyttet til boligsosiale forhold i den enkelte kommune. Disse vurderingene har vært basert på Husbankens erfaringer fra arbeidet med kommunene i regionen, konkrete forhold som historisk og potensiell virkemiddelbruk, størrelsen på kommuneorganisasjonene, organisatoriske utfordringer, antallet og tilstanden på den kommunale boligmassen, antall bostedsløse, bruk av midlertidig botilbud, mottak av flyktninger med mer. På bakgrunn av dette har Husbanken valgt å prioritere noen av de største kommunene i regionen som satsingskommuner i det boligsosiale utviklingsprogrammet. De utvalgte satsingskommunene som er tatt med fra oppstarten er Ålesund, Kristiansund, Molde, Fræna, Haram, Ørsta, Volda, Trondheim, Melhus, Malvik, Orkdal, Røros, Stjørdal, Steinkjer, Namsos, Levanger og Verdal. Noen få kommuner, som Malvik og Fræna, er valgt som satsingskommuner fordi de har utfordringer, men også fordi det gjøres et godt boligsosialt arbeid på enkelte områder i disse kommunene.

14 14 Satsingskommunene og bakgrunn for valg Per desember 2009 har Husbanken inngått samarbeidsavtaler med Trondheim og Ålesund kommune. Videre er det avtale klar for signering med Kristiansund kommune. I løpet av 2010 har Husbanken region Midt-Norge i tillegg en intensjon om å initiere dialog om samarbeidsavtaler med ytterligere 5 kommuner. Disse kommunene er Molde, Steinkjer, Stjørdal, samkommunen Namdal og samkommunen Verdal/Levanger. Sammenligning av starlånbruk og potensial i satsingskommunene i forhold til utlån per innbygger i Malvik kommune i 2008 Startlånbruk og potensial i satsingskommunene Kommune Innbyggere Beløp toalt Pr. innb Potensiale Avvik Malvik Ålesund Trondheim Kristiansund Melhus Stjørdal Verdal Røros Volda Orkdal Molde Ørstad Steinkjer Namsos Fræna Levanger Haram Sum Her ser vi potensialet for startlån i satsingskommunene dersom de hadde hatt et tilsvarende utlån som Malvik kommune hadde per innbygger i Satsingskommunene kunne med andre ord lånt ut mer enn 900 millioner om de hadde hatt et tilsvarende utlån som i Malvik i 2008 (2924 kroner pr innbygger).

15 15 Ønskede resultater fra et boligsosialt utviklingsprogram Husbanken har stor tro på at det boligsosiale utviklingsprogrammet og våre strategiske valg skal gi gode boligsosiale resultater både for kommunene, kommunenes innbyggere Økt bosetting av unge vanskeligstilte Økt bosetting av vanskeligstilte familier Bedre tilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet Bedre utnyttelse av statlige virkemidler Bedre samarbeid mellom stat og kommune Bedre samordning av kommunens boligarbeid Økt sektorovergripende læring i kommunene Kompetanseheving innenfor det boligsosiale fagfeltet i kommunene, både på strategisk og operativt nivå Bedre analyseverktøy og beslutningsgrunnlag for kommunene og Husbanken Større fokus på konkrete og anvendbare boligsosiale handlingsplaner og integrering i øvrig planverk og Husbanken. Målet er at det boligsosiale utviklingsprogrammet for den kommende 3 års perioden skal resultere i: En målrettet sosial boligpolitikk er viktig for måloppnåelse på områder som helseog sosialpolitikk, rusomsorg, kriminalitetsforebygging, arbeidsliv og inkludering og ekskludering i samfunnet. Ønskede resultater / Mobilitet og utskiftinger Husbanken ønsker at det boligsosiale utviklingsprogrammet vi nå har valgt å utvikle skal bidra til metodeutvikling innen boligsosialt arbeid. Ambisjonen er å heve Husbankens og kommunenes kompetanse og å utarbeide en metodikk som kan benyttes i vårt fremtidige kommunearbeid. På sikt er målet at Husbanken blir bedre rustet til å bidra til å løfte det boligsosiale arbeidet i alle de 85 kommunene i regionen. For å kvalitetssikre at vi oppnår ønskede resultater, vil Husbanken foreta fortløpende evaluering av vår metode og vårt arbeid i hele programperioden fra 2010 til Resultatene vil også dokumenters og rapporteres, og gjøres tilgjengelig i så stor grad som mulig. Mobilitet og utskiftninger av satsingskommuner Husbanken er opptatt av at alle kommunene i regionen skal få et godt tilbud, og at alle innbyggerne i regionen vår skal kunne bo trygt og godt. Derfor er det slik at de kommunene som per i dag er valgt ut som satsingskommuner ikke nødvendigvis vil være satsingskommuner i hele perioden frem til Etter hvert vil arbeidet i satsingskommunene gi resultater, og noen kommuner vil bli selvgående. Andre kommuner vil kunne møte nye og store boligsosiale utfordringer som krever bistand fra Husbanken. Etter hvert som forutsetningene endres vil noen kommuner utgå fra de tre øverste satsingsnivå, og andre kommuner vil kunne få et tilbud ut over grunntilbudet. Husbanken vil også sikre at satsingen på enkelte kommuner ikke resulterer i et avhengighetsforhold. Det vil med andre ord kunne bli rullering av kommunene det satses på, og dermed muligheter for flere kommuner å komme med i våre ulike satsingsnivå etter hvert.

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

Årsmelding 2009. Alle skal kunne bo godt og trygt

Årsmelding 2009. Alle skal kunne bo godt og trygt 1-10 om husbanken 11-25 regionkontorene 26-37 hovedmål 40-48 effektiv forvaltning 56-70 årsberetning og regnskap Årsmelding 2009 Alle skal kunne bo godt og trygt 1-10 om husbanken 11-25 regionkontorene

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Husbanken Region Midt-Norge 2012

Husbanken Region Midt-Norge 2012 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31 www.husbanken.no 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

TERTIALRAPPORTEN 2009/3

TERTIALRAPPORTEN 2009/3 TERTIALRAPPORTEN 2009/3 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering...3 1 Et velfungerende boligmarked...4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Husbanken i et

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 1.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 Forord - Normalisering i første tertial... 3 1 Et velfungerende boligmarked... 4 Boligpolitikk i går, i dag og i morra... 4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. INNOVASJON I BOLIGETABLERING OG TJENESTER Rapport fra interkommunalt forprosjekt mellom kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Valparaiso i Chile Foto: L. Friberg Jeg er motstander av universell

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 2 0 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1 1-2 0 1 8 Rygge kommune Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1 Innledning 5 1.1 Mandat 6 1.2 Prosjektgruppe 6 1.3 Referansegruppe

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer