Boligsosialt utviklingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosialt utviklingsprogram"

Transkript

1 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge

2 2 Boligsosialt utviklingsprogram I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram som skal løpe fra 2009 til I dette programmet satses det på et tettere og mer gjensidig forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner i regionen. Programmet skal gi bedre boligsosiale resultater for kommunene, innbyggerne i regionen og Husbanken

3 3 Innholdsfortegnelse Innhold og innledning...s. 2 Husbanken og Husbankens rolle og satsinger... s. 3 Husbanken og kommunene i region Midt-Norge...s. 4 Malvik kommune et godt eksempel...s. 5 Hva kjennetegner kommuner som lykkes i sitt boligsosiale arbeid...s. 6 Strategisk plattform i Husbanken...s. 7 Strategiske valg i kommunearbeidet i husbanken region Midt-Norge...s. 7 De ulike nivåene på kommunesatsingen i Husbanken region Midt-Norge...s. 8 Satsingskommuner og bakgrunnen for valg og prioriteringer...s. 11 Ønskede resultater fra et boligsosialt utviklingsprogram...s. 13 Mobilitet og utskiftning av satsingskommuner...s. 13 Bakside med kontaktinformasjon og generell informasjon...s. 14 Innhold / Innledning Innledning I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram. Bakgrunnen for programmet er de styringssignaler Husbankens mottar for sin virksomhet og sin rolle i det boligsosiale arbeidet. Region Midt-Norge er en stor region med mange og svært forskjellige kommuner, med varierende boligsosiale utfordringer og behov. Som regjeringens verktøy i boligpolitikken vil Husbanken derfor foreta noen strategiske valg og prioriteringer i den boligsosiale satsingen mot regionens 85 kommuner. Det boligsosiale utviklingsprogrammet er basert på et strategisk konsept der kommunene mottar ulike tilbud fra Husbanken, avhengig av utfordringene og mulighetene i den enkelte kommune. Husbanken region Midt-Norge vil med andre ord ha en differensiert tilnærming til kommunene i regionen i perioden Utviklingsprogrammet bygger på det strategiske verktøyet Husbanken region Midt-Norge har kalt kommune pyramiden eller satsingspyramiden. Kommunepyramiden innebærer at kommunene i regionen mottar tilbud på 4 forskjellige nivå, avhengig av deres boligsosiale utfordringer og Husbankens strategiske prioriteringer. Utviklingsprogrammet vil kunne resultere i en hensiktsmessig ressursutnyttelse og vil skape gode boligsosiale resultater i regionen. Målet er å utvikle kunnskap, kompetanse og en arbeidsmetodikk som vil komme alle regionens kommuner til gode. Marit Hubak, avdelingsleder Husbanken Region Midt-Norge

4 4 Husbanken Husbanken Husbanken er regjeringens verktøy i boligpolitikken, og vår visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbankens viktigste oppgave er å bidra til bosetting av vanskeligstilte husholdninger, og bosetting av de mest vanskeligstilte er jobb nummer en. I tillegg til å håndtere de økonomiske virkemidlene og kompetansetilskuddet, er samarbeid, rådgivning, kompetanseheving og kunnskapsformidling til kommunene viktige oppgaver. Som regjeringens verktøy i boligpolitikken er Husbanken pålagt en rekke mål og føringer som skal etterstrebes med de virkemidlene vi har til rådighet. Husbanken må benytte sine ressurser og de økonomiske virkemidlene på en slik måte at målene og føringene fra Regjeringen og Kommunal- og regional departementet innfris i størst mulig grad. Regionens kommuner er Husbankens viktigste samarbeidspartner og målgruppe. - Husbankens oppgave er å legge til rette for at kommunene ivaretar ansvaret for vanskeligstilte på boligmarkedet på en best mulig måte. Veien til gode resultater for Husbanken går gjennom å gjøre kommunene gode i det boligsosiale arbeidet, sier Geir Barvik, Administrerende Direktør i Husbanken Utgangspunktet for Husbankens rolle i boligpolitikken er den boligsosiale kompetansen Husbanken som organisasjon har opparbeidet seg gjennom å ha vært en koordinator på det statlige feltet gjennom en årrekke. Husbankens rolle skal fortsatt være å koordinere den statlige innsatsen og å være rådgiver for kommunene. Samarbeidet med andre statlige aktører som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Kommunenes sentralforbund (KS) og NAV vil derfor videreutvikles og påvirke Husbankens boligsosiale arbeid. Det boligsosiale arbeidet er høyt prioritert også i forslaget til statsbudsjett for Noen av de temaene og målgruppene som fremheves som viktige for Husbanken i 2010 er: Unge bostedsløse med psykiske problemer og rusproblemer Enslige mindreårige flyktninger Vanskeligstilte familier Innsats for forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Støtte opp under kommunenes boligsosiale arbeid Bidra til en velfungerende kommunal utleiesektor Husbanken er regjeringens viktigste verktøy for å nå nasjonale boligpolitiske mål og skal gjennomføre den statlige bolig- og bygningspolitikken målrettet og effektivt. I takt med at boligpolitikken i mindre grad omhandler boligvolum og boligforsyning, har Husbankens rolle gått fra å være en ren bolig forsyningsbank til å bli en sentral aktør i velferdspolitikken. En trygg og god bolig er sentralt for god helse, arbeid, utdanning og deltakelse i sosiale aktiviteter. Et hovedmål for Husbanken er å gjøre kommunene gode i utførelsen av det boligsosiale arbeidet.

5 5 Husbanken og kommunene i region Midt-Norge Regionen har 85 kommuner og over innbyggere. Kommunene varierer i størrelse, fra de minste kommunene med i overkant av 500 innbyggere til regionens største kommune, Trondheim, som nylig passerte innbyggere. Midt-Norge er også en region med både by-, industri-, fiskeri- og landbrukskommuner. I tillegg er det store variasjoner mellom kommunene i regionen med hensyn til befolkningsutvikling. Noen kommuner opplever en massiv befolkningstilvekst, som for eksempel Trondheim kommune med en befolkningstilvekst på over 4000 personer årlig. Andre kommuner har opplevd fraflytting og befolkningsnedgang over mange år. Befolkningssituasjonen påvirker de fleste samfunnsområdene i en kommune, og selvsagt også boligmarkedet og boligsituasjonen. Mange kommuner i regionen er presskommuner der høy etterspørsel etter boliger resulterer i et prispress på boligmarkedet. I disse kommunene, som ofte er de største kommunene, vil vanskeligstilte husholdninger ha et mer krevende utgangspunkt for etablering i leid eller eid bolig. Andre kommuner er i en situasjon med lav etterspørsel, mye ledig bygningsmasse og lave boligpriser. I tillegg til å ha et varierende antall boliger i forhold til befolkningen, varierer kommunenes tilgang til egnede boliger. Kommunene i regionen kan også sies å ha varierende boligsosiale utfordringer. Store bykommuner med mange innbyggere, stor befolkningstilvekst og sterkt press på boligmarkedet har andre og ofte mer omfattende boligsosiale utfordringer enn småkommuner med fraflytting, boligoverskudd og en stor andel av sysselsettingen i primærnæringer. De store kommunene har ofte et større antall vanskeligstilte, flere ulike grupper vanskeligstilte og større bredde i de boligsosiale utfordringene. Mange små kommuner kan ha noen av de samme utfordringene, men i langt mindre målestokk. Kommunene håndterer også sine boligsosiale utfordringer på forskjellige måter. Kommunene har ulik organisering, varierende ressursbruk og forskjellige perspektiver på det boligsosiale arbeidet. Dette har resultert i forskjellige måter å møte de boligsosiale utfordringene på. Det har også resultert i at noen kommuner har lykkes bedre enn andre i det boligsosiale arbeidet eller i deler av det boligsosiale arbeidet. Husbankens erfaring er i tillegg at godt boligsosialt arbeid ofte er personavhengig. Motiverte enkeltpersoner og ildsjeler kan få utrettet mye godt arbeid som gir resultater. Husbankens oppdrag fra departementet er å prioritere kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Med utgangspunkt i det store mangfoldet av kommuner og boligsosiale utfordringer i regionen, er Husbankens oppgave å velge ut og prioritere hvilke kommuner det skal satses på til enhver tid. Husbanken region Midt-Norge vil derfor prioritere de kommunene i regionen med de største boligsosiale utfordringene, der potensialet for gode boligsosiale resultater kan sies å være størst. Samtidig ønsker vi å ta med noen få kommuner som har lyktes på enkelte områder, for å bidra til kunnskapsoverføring og læring mellom kommunene. Husbanken og kommunene i Midt-Norge

6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 6 Malvik kommune - et godt eksempel Malvik kommune - et godt eksempel Husbanken region i Midt-Norge har i løpet av de siste årene opparbeidet mange gode erfaringer knyttet til kommunenes innsats i det boligsosiale arbeidet. På bakgrunn av disse erfaringene har Husbanken en formening om hvilke boligsosiale tiltak og hvilket boligsosialt arbeid Boligsosialt arbeid i Malvik Malvik kommune har oppnådd gode resultater i det boligsosiale arbeidet. Arbeidet med de boligsosiale virkemidlene er i stor grad samordnet. Det er god vertikal samhandling i form av godt samarbeid mellom saksbehandlere og den politiske og administrative ledelsen. I tillegg har Malvik kommune en god og integrert boligsosial handlingsplan, engasjerte saksbehandlere, politikere og en engasjert administrasjon. Malvik kommune gjør mye riktig og har en gjennomtenkt, tilpasset og helhetlig tilnærming til sine boligsosiale utfordringer. Malvik brukes nå som forbildekommune. som gir gode resultater, og hvilke tiltak og arbeidsformer som ikke har gitt tilsiktet, ønsket eller positiv effekt. Malvik kommune er en kommune som siden 2007 har gjort mye riktig. Malvik kommune er derfor valgt som satsingskommune delvis som en forbildekommune. Statens tiltakspris mot bostedsløshet Malvik kommune ble nominert til Statens tiltakspris mot bostedsløshet i Statens tiltakspris mot bostedsløshet er en hederspris til aktører som våger å tenke nytt i arbeidet med å bekjempe bostedsløshet. Prisen skal premiere kreativitet og nytenkning i arbeidet med etablering av boliger som integrerer tidligere bostedsløse i bomiljø og samfunn, eller tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår. I sin begrunnelse for nominasjonen skriver juryen blant annet at organisasjons- og holdningsendringer har resultert i at Malvik kommune i dag verken har venteliser på kommunale boliger eller bostedsløse. Malvik kommunes helhetlige boligsosiale arbeid anses å ha overføringsverdi til andre. Startlånbruken i Malvik kommune i 2008 og 2009 fortsatt vekst Utlånet i Malvik, med knappe innbyggere, var i 2008 på 36 millioner kroner fordelt på 46 lån. Dette gav et gjennomsnittlig startlån på nesten kroner. I 2009 økte utlånet til 46 millioner kroner fordelt på 36 lån, noe som betyr at også gjennomsnittslånet økte betraktelig. Gjennomsnitts Startlån Malvik Landet Region Sør-Tr.lag Møre og R.dal Nord-Trøndelag

7 7 Hva kjennetegner kommuner som lykkes? Kjennetegn til kommuner som lykkes i sitt boligsosiale arbeid Kommuner som lykkes i det boligsosiale arbeidet er kommuner som klarer å identifisere sine boligsosiale utfordringer, synliggjøre sine boligsosiale ambisjoner og som klarer å sette de boligsosiale utfordringene på dagsorden. Kommunene som gjør dette er de som erkjenner boligens betydning for velferd, et verdig liv og boligens betydning for at mennesker skal mestre sine liv. Kjennetegnene til kommuner som lykkes i det boligsosiale arbeidet er at det er godt samarbeid mellom strategisk og operativt nivået i kommunen. Slikt samarbeid er ofte basert på en felles forståelse av de boligsosiale utfordringene og hvordan disse bør møtes, både i den administrative og politiske ledelsen, og på det operative saksbehandlernivået i kommunen. I tillegg er det boligsosiale arbeidet og arbeidet med de boligsosiale virkemidlene ofte samordnet på et sted. Kommuner som lykkes har også konkrete boligsosiale handlingsplaner som brukes aktivt, og som er foranket i øvrig planverk som kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan. Kjennetegn på kommuner som ikke oppnår gode boligsosiale resultater Kommuner som ikke oppnår boligsosiale resultater greier i mindre grad å møte de boligsosiale utfordringene på en helhetlig måte. Bolig, boligsosialt arbeid og de boligsosiale virkemidlene er ofte ikke prioriterte tema eller oppgaver, og arbeidet er ofte splittet opp og lagt til forskjellige sektorer i kommunen. Kommuner med fragmentert organisering og lite koordinering av det boligsosiale arbeidet lykkes i mindre grad i å skape gode boligsosiale resultater. Liten grad av samarbeid mellom det administrative og operative nivået i kommunene resulterer i at de boligsosiale planene ofte mangler tilstrekkelig forankring. Det kan ofte føre til at disse kommunene ikke greier å løfte den boligsosiale innsatsen, sette mål og at en dermed ikke greier å skape konkrete boligsosiale resultater. Mange kommuner som ikke lykkes mangler boligsosiale handlingsplaner, eller så kan de ha et planverk som ikke er forankret i øvrig planverk, som ikke brukes eller som ikke egner seg til praktisk bruk. De fleste kommunene - mellom ytterpunktene Realiteten i region Midt-Norge kan sies å være at de fleste kommunene havner et sted midt i mellom disse ytterpunktene. De aller fleste kommunene gjør mye bra, men kan sies å ha potensial til å gjøre mye mer for å skape gode boligsosiale resultater i sin kommune. Hva kjennetegner kommuner som lykkes?

8 8 tema Strategisk beskrives plattform her for Husbanken Strategisk plattform for Husbanken Husbankens strategiske plattform for 2009 og 2010 inneholder en rekke viktige punkter, men for vårt boligsosiale utviklingsprogram kan man si at det er enkelte av momentene i den strategiske plattformen som er mer avgjørende enn andre. Momentene som er av størst betydning for det boligsosiale satsningsprogrammet i region Midt-Norge, er at Husbanken skal profesjonalisere sine leveranser til kommunene og rendyrke rollen som en andrelinjetjeneste. Sist, men ikke minst, så er målet om en differensiert og strategisk tilnærming til kommunene førende for Husbankens boligsosiale satsingsprogram for perioden 2009 til 2012.

9 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 9 Strategiske valg i kommunearbeidet i Husbanken region Midt-Norge På bakgrunn av de styringssignaler Husbanken har fått for 2009 og 2010, regionens store antall forskjellige kommuner og tidligere erfaringer, har Husbanken region Midt-Norge foretatt noen strategiske valg i etableringen av det boligsosiale utviklingsprogrammet. Under ser vi en fremstilling av hva den differensierte tilnærmingen til kommunene består i. Som det fremgår av figuren, som blir kalt satsings- eller kommunepyramiden, er satsingen mot kommunene i regionen delt inn i fire ulike nivå for de enkelte kommunene. Pyramiden utgjør plattformen i det boligsosiale utviklingsprogrammet og danner utgangspunkt for Husbankens boligsosiale arbeid i programperioden. Innholdet i nivåene beskrives på de følgende sidene. Strategiske valg i kommunearbeidet Kommunepyramiden Samarbeidsavtaler Satsingskommuner Kompetanseheving Grunntilbudet Kommunepyramiden illustrerer hvordan Husbanken i region Midt-Norge vil ha ulike nivå på tilbudet til regionens 85 kommuner. Alle kommunene vil motta et grunntilbud, mens en del kommuner i tillegg vil motta et tilbud om kompetansehevende tiltak innen boligsosial planlegging og organisering fra kommuner er valgt ut som satsingskommuner. Satsingskommunene vil være prioritert i fordelingen av enkelte av våre virkemidler, få tilbud om kompetansehevende tiltak og få økt tilgang til Husbankens rådgivende kompetanse. For noen få kommuner kan det være aktuelt med et mer gjensidig forpliktende samarbeid i form av en samarbeidsavtale, med en tilhørende handlingsplan. Det boligsosiale utviklingsprogrammet skal bidra til økt kvalitet, gjennomslagskaft og effektivitet i det boligsosiale arbeidet i kommunene. Innholdet i de ulike satsingsnivåene vil endres ettersom Husbankens styringsinstrukser endres, men målet er at utviklingsprogrammet vil resultere i kunnskap, kompetanse og en metodisk tilnærming til boligsosialt arbeid, som skal komme alle regionens kommuner til gode. Kunnskapen vil også spres til kommuner utover regionens grenser.

10 10 Innholdet i de ulike nivåene i det boligsosiale satsingsprogrammet Nivåene i det boligsosiale handlingsprogrammet Samarbeidsavtalenivået På samarbeidsavtalenivået vil det inngås en gjensidig forpliktende avtale om samarbeid med utvalgte kommuner for en bestemt periode. I tillegg vil det i forlengelsen av samarbeidsavtalene etableres prosjektgrupper og konkete handlingsplaner, tilpasset den enkelte kommunes spesifikke boligsosiale utfordringer og muligheter. Ambisjonene med samarbeidsavtalene er å bidra til at kommunene opplever et skikkelig løft i det boligsosiale arbeidet. I formuleringen gjensidig forpliktende samarbeidsavtale ligger det også en fordring om at kommunen må bidra inn i samarbeidet i form av boligsosiale forpliktelser og intensjoner, personellressurser og egenfinansiering av kompetansehevingsprosjekter. På dette nivået vil kommunene oppfordres til å ha en helhetlig tilnærming til det boligsosiale området. En helhetlig tilnærming til det boligsosiale arbeidet i kommunen vil kunne kreve kartlegging av boligsosiale utfordringer, kommunens kompetanse, ressursutnyttelse, organisering, virkemiddelbruk og det boligsosiale potensialet i den enkelte kommune. Ambisjonen for satsingskommunene er at tilbud innen kompetanseheving skal sette kommunene i stand til å møte sine boligsosiale utfordringer på en helhetlig, koordinert og strategisk måte. Dette kan skje gjennom adekvat organisering, kartlegging av utfordringer, planlegging av tiltak og gjennom å avsette tilstrekkelig med ressurser til arbeidet. På sikt er vårt mål at den enkelte kommune skal oppnå en organisering, strategisk tilnærming og arbeidsmetode innen det boligsosiale feltet, som gjør kommunen mer selvgående i det boligsosiale arbeidet. Resultatene og kunnskapen fra Husbankens arbeid med satsingskommunene skal formidles videre til regionens øvrige kommuner. Både på samarbeidsavtale- og satsingskommunenivået vil kommune også kunne dra nytte av Husbankens samarbeid med andre offentlige og statlige aktører. Husbanken samarbeider med offentlige aktører som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Barne-, ungdoms- og familie etaten(bufetat), Kommunenes sentralforbund (KS) og NAV, og det vil kunne gi positive effekter i kommunenes boligsosiale arbeid. Satsingskommunenivået Kommunene som er valgt ut som satsingskommuner vil for det første bli prioritert for enkelte av våre virkemidler, som boligtilskudd og kompetansetilskudd. I tillegg vil de få et varierende tilbud om kompetansehevende tiltak, med utgangspunkt i de utfordringene den enkelte kommune står ovenfor. Fra 2009 og 2010 får et utvalg av satsingskommunene tilbud om deltagelse i tre ulike programmer. De tre programmene er Rimelige boliger, Boligsosial planlegging og organisering samt Boligsosial lederutdanning.

11 11 Programmet Boligsosial organisering og planlegging Møreforsking AS har fått kompetansetilskudd fra Husbanken region Midt-Norge for å gjennomføre et Boligsosialt kompetanseutviklingsprogram, og Møreforsking står for det faglige og forskningsbaserte innholdet. I programmet legges det vekt på at kommunene som deltar skal foreta en systematisk og metodisk gjennomføring og rullering av de boligsosiale planene. Det er et mål at deltakerkommunene ved programmets avslutning skal ha utarbeidet boligsosiale planutkast som er klare for politisk behandling. Kommunene som deltar i oppstarten er Steinkjer, Stjørdal, Malvik, Levanger og Molde. Husbanken deltar også i opplegget med henblikk på å videreføre konseptet til andre kommuner i regionen i egen regi. Lederutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Nivåene i det boligsosiale handlingsprogrammet Utdanningstilbudet er rettet mot ledere innen det boligsosiale feltet i kommunene, og det er planlagt oppstart høsten Det er plass til inntil 35 deltagere og satsingskommunene vil bli prioritert. Kurset består av 15 studiepoeng med to moduler, bestående av tre samlinger på hver modul. Modul 1 omhandler det boligsosiale fagfeltet, relevant lovverk og aktører innen det boligsosiale området. Modul 2 handler om brukerorientering i det boligsosiale arbeidet, team- og prosjektarbeid og økonomi. Mot slutten av kurset arrangeres det en sluttkonferanse der alle studentene presenterer sine oppgaver. Oppgavene skal løses i fellesskap med utgangspunkt i konkrete utfordringer i de enkelte kommunene. Kurset kan ha videreføringspotensial, og dette vil bli vurdert fortløpende. Programmet Rimelige boliger Programmet er et samarbeid med SINTEF Byggforsk, der Sintef har regien på det faglige innholdet. Sintef og satsingskommunene som deltar skal gjennomføre en prosess, der målet er å utvikle konkrete og rimelige boligprosjekter for vanskeligstilte i den enkelte kommune. Fem kommuner deltar, og det skal gjennomføres tre arbeidsmøter eller verksted. Disse kommunene er Kristiansund, Hitra, Malvik, Stjørdal og Røros. Ambisjonen med programmet er å utvikle og formidle kunnskap om fremskaffelse av rimelige boliger for vanskeligstilte. Programmet vil derfor kunne generere kunnskap med stor overføringsverdi til andre kommuner i regionen.

12 12 tema Nivåene beskrives i det boligsosiale her handlingsprogrammet De tre programmene vil både generere boligsosiale resultater for den enkelte deltagerkommune, og kunnskap og kompetanse for Husbanken og andre kommuner. Det boligsosiale utviklingsprogrammet er basert på at den kunnskapen og kompetansen som har overføringsverdi til andre kommuner i regionen skal videreformidles i grunntilbudet og på kompetansehevingsnivået. Kompetansehevingsnivået På kompetansehevingsnivået vil et utvalg kommuner som ikke er satsingskommuner få tilbud om kompetanseheving innen boligsosial planlegging og organisering. Kompetansehevingskonseptet er under utvikling, og skal baseres på den kunnskapen og kompetansen Husbanken opparbeider seg gjennom programmet Boligsosial planlegging og organisering. Ambisjonen for kommunene som får kompetansehevende tiltak, er at de skal gjennomgå en prosess for å oppnå bedre organisering og planlegging av det boligsosiale arbeidet i sin kommune. Formålet er at bedre organisering og planlegging i den enkelte kommune skal kunne resultere i mer målrettet og effektivt boligsosialt arbeid, og på noe sikt konkrete boligsosiale resultater. Planlagt oppstart er tidligst høsten Omfanget og innholdet i tilbudet på kompetansehevingsnivået er ikke endelig avklart, og vil utarbeides i løpet av Husbanken region Midt-Norge har heller ikke tatt stilling til hvilke kommuner som skal inviteres til å delta. Grunntilbudet Grunnsatsingen består blant annet i at alle kommunene skal få tilbud om de fleste av husbankens virkemidler, samt nødvendig informasjon og opplæring i de prioriterte produktene som bostøtte, startlån og boligtilskudd til kommunale boliger. I tillegg vil kompetanseprosjekt og kompetanseprogram med overføringsverdi formidles aktivt til regionens kommuner, og Husbanken vil jobbe for å skape arenaer for erfaringsoverføring. For 2010 er det planlagt to erfaringskonferanser for formidling av kunnskap, kompetanse, gode prosjekter og arbeidsmetoder. Samtlige kommuner i regionen vil også få tilbud om deltagelse på aktuelle konferanser og kurs. I tillegg vil alle kommunene få tilgang på nyheter om hva som skjer i Husbanken og informasjon om forhold som påvirker det boligsosiale arbeidet. Alle kommunene, og alle som jobber på det boligsosiale området, oppfordres også til å abonnere på Husbankens nyhetsbrev og til å benytte www. husbanken.no aktivt i sitt arbeid.

13 13 Satsingskommunene og bakgrunnen for valg og prioriteringer Bakgrunnen for valget av satsingskommuner i 2009 er sammensatt. Husbanken har basert sine valg på årelang erfaring med boligsosialt arbeid i regionen, faglige diskusjoner internt i Husbanken, vurderinger av kommunenes boligsosiale utfordringer, kommunenes tidligere arbeid, gjennomgang av kommunestatistikk, analyse av virkemiddelbruk og diverse forskningsresultater. Satsingskommunenens andel av befolkningen i region Midt-Norge Husbanken har i 2009 valgt ut 17 satsingskommuner. Disse kommunene utgjør 20 % av regionens 85 kommuner, og hele 64 % av regionens befolkning. Begrunnelsene for valget av satsingskommuner har vært basert både på vurderinger av variabler av generell karakter og kommunespesifikke utfordringer. Satsingskommunenens andel av Startlånbruken i 2008 Satsingskommunene og bakgrunn for valg Øvrige Kommuner 36% Satsingskommuner 64% Øvrige Kommuner 21% Satsingskommuner 79% For det første er det foretatt vurderinger av generell karakter. Disse er vurderinger av variabler og forhold som befolkningsstørrelse, befolkningsutvikling, befolkningssammensetning, situasjonen i boligmarkedet og lignende. For det andre er det foretatt kommunespesifikke vurderinger knyttet til boligsosiale forhold i den enkelte kommune. Disse vurderingene har vært basert på Husbankens erfaringer fra arbeidet med kommunene i regionen, konkrete forhold som historisk og potensiell virkemiddelbruk, størrelsen på kommuneorganisasjonene, organisatoriske utfordringer, antallet og tilstanden på den kommunale boligmassen, antall bostedsløse, bruk av midlertidig botilbud, mottak av flyktninger med mer. På bakgrunn av dette har Husbanken valgt å prioritere noen av de største kommunene i regionen som satsingskommuner i det boligsosiale utviklingsprogrammet. De utvalgte satsingskommunene som er tatt med fra oppstarten er Ålesund, Kristiansund, Molde, Fræna, Haram, Ørsta, Volda, Trondheim, Melhus, Malvik, Orkdal, Røros, Stjørdal, Steinkjer, Namsos, Levanger og Verdal. Noen få kommuner, som Malvik og Fræna, er valgt som satsingskommuner fordi de har utfordringer, men også fordi det gjøres et godt boligsosialt arbeid på enkelte områder i disse kommunene.

14 14 Satsingskommunene og bakgrunn for valg Per desember 2009 har Husbanken inngått samarbeidsavtaler med Trondheim og Ålesund kommune. Videre er det avtale klar for signering med Kristiansund kommune. I løpet av 2010 har Husbanken region Midt-Norge i tillegg en intensjon om å initiere dialog om samarbeidsavtaler med ytterligere 5 kommuner. Disse kommunene er Molde, Steinkjer, Stjørdal, samkommunen Namdal og samkommunen Verdal/Levanger. Sammenligning av starlånbruk og potensial i satsingskommunene i forhold til utlån per innbygger i Malvik kommune i 2008 Startlånbruk og potensial i satsingskommunene Kommune Innbyggere Beløp toalt Pr. innb Potensiale Avvik Malvik Ålesund Trondheim Kristiansund Melhus Stjørdal Verdal Røros Volda Orkdal Molde Ørstad Steinkjer Namsos Fræna Levanger Haram Sum Her ser vi potensialet for startlån i satsingskommunene dersom de hadde hatt et tilsvarende utlån som Malvik kommune hadde per innbygger i Satsingskommunene kunne med andre ord lånt ut mer enn 900 millioner om de hadde hatt et tilsvarende utlån som i Malvik i 2008 (2924 kroner pr innbygger).

15 15 Ønskede resultater fra et boligsosialt utviklingsprogram Husbanken har stor tro på at det boligsosiale utviklingsprogrammet og våre strategiske valg skal gi gode boligsosiale resultater både for kommunene, kommunenes innbyggere Økt bosetting av unge vanskeligstilte Økt bosetting av vanskeligstilte familier Bedre tilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet Bedre utnyttelse av statlige virkemidler Bedre samarbeid mellom stat og kommune Bedre samordning av kommunens boligarbeid Økt sektorovergripende læring i kommunene Kompetanseheving innenfor det boligsosiale fagfeltet i kommunene, både på strategisk og operativt nivå Bedre analyseverktøy og beslutningsgrunnlag for kommunene og Husbanken Større fokus på konkrete og anvendbare boligsosiale handlingsplaner og integrering i øvrig planverk og Husbanken. Målet er at det boligsosiale utviklingsprogrammet for den kommende 3 års perioden skal resultere i: En målrettet sosial boligpolitikk er viktig for måloppnåelse på områder som helseog sosialpolitikk, rusomsorg, kriminalitetsforebygging, arbeidsliv og inkludering og ekskludering i samfunnet. Ønskede resultater / Mobilitet og utskiftinger Husbanken ønsker at det boligsosiale utviklingsprogrammet vi nå har valgt å utvikle skal bidra til metodeutvikling innen boligsosialt arbeid. Ambisjonen er å heve Husbankens og kommunenes kompetanse og å utarbeide en metodikk som kan benyttes i vårt fremtidige kommunearbeid. På sikt er målet at Husbanken blir bedre rustet til å bidra til å løfte det boligsosiale arbeidet i alle de 85 kommunene i regionen. For å kvalitetssikre at vi oppnår ønskede resultater, vil Husbanken foreta fortløpende evaluering av vår metode og vårt arbeid i hele programperioden fra 2010 til Resultatene vil også dokumenters og rapporteres, og gjøres tilgjengelig i så stor grad som mulig. Mobilitet og utskiftninger av satsingskommuner Husbanken er opptatt av at alle kommunene i regionen skal få et godt tilbud, og at alle innbyggerne i regionen vår skal kunne bo trygt og godt. Derfor er det slik at de kommunene som per i dag er valgt ut som satsingskommuner ikke nødvendigvis vil være satsingskommuner i hele perioden frem til Etter hvert vil arbeidet i satsingskommunene gi resultater, og noen kommuner vil bli selvgående. Andre kommuner vil kunne møte nye og store boligsosiale utfordringer som krever bistand fra Husbanken. Etter hvert som forutsetningene endres vil noen kommuner utgå fra de tre øverste satsingsnivå, og andre kommuner vil kunne få et tilbud ut over grunntilbudet. Husbanken vil også sikre at satsingen på enkelte kommuner ikke resulterer i et avhengighetsforhold. Det vil med andre ord kunne bli rullering av kommunene det satses på, og dermed muligheter for flere kommuner å komme med i våre ulike satsingsnivå etter hvert.

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge 2 Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2012 I løpet av 2009 har Husbanken region Midt-Norge utarbeidet et boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

BONO. Husbankens boligpolitiske satsing i nord

BONO. Husbankens boligpolitiske satsing i nord 2010 BONO Husbankens boligpolitiske satsing i nord 2 BONO- Husbankens boligpolitiske satsing i nord Ulike løsninger for ulike kommuner Med bakgrunn i styringssignalene Husbanken mottar for sin virksomhet,

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen Helhetlig boligpolitisk planlegging Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen 16.11.16 Marit Iversen Hvorfor skal vi planlegge for boligpolitikken? 2 Nasjonale mål for boligpolitikken

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Fagdag barnefattigdom Skien, 4.12.15, Inger Lise Skog Hansen Boligpolitikken formet det norske samfunnet 2 Verdens beste boligstandard, men 130 000 vanskeligstilte på boligmarkedet. 90

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Husbanken. Programavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Husbanken REGION ØST Oslo kommune Programavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (heretter kalt kommunen) og Husbanken

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE?

BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE? BARN OG UNGES BOFORHOLD HVEM ER DE VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIENE OG HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE? INGRID LINDEBØ KNUTSEN Bolig for velferd 2014-2020: En særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør. 3. februar 2016

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør. 3. februar 2016 Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør 3. februar 2016 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bolig for velferd Fra strategi til handling

Bolig for velferd Fra strategi til handling Bolig for velferd Fra strategi til handling Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Karin Lindgård ass.reg.direktør Ny boligsosial strategi! 2 Fem departementer ansvarlig Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på andre velferdsområder Et trygt og egnet sted å bo er en forutsetning for god helse, rehabilitering,

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Konferanse boligsosialt arbeid, Fylkesmannen Oslo og Akershus, 20.5.2014 Inger Lise Skog Hansen, Fafo På agendaen Boligsosialt arbeid på dagsorden Definisjoner

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE

z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE 22 FE. 2011 z Husbanken REG1ON ØST ELVERUM KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Elverum Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN

BOLIG FOR VELFERD EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN BOLIG FOR VELFERD 2014-2020 EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN Hva skal jeg snakke om? 1. Bolig for velferd 2014-2020 5 statsråder/departement

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Husbankkonferansen 12 oktober 2016 Marit Iversen

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Husbankkonferansen 12 oktober 2016 Marit Iversen Helhetlig boligpolitisk planlegging Husbankkonferansen 12 oktober 2016 Marit Iversen «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Boligøkonomi,

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato. Tekfon Vår referanse Deres referanse /5956 SigrunKlausen

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato. Tekfon Vår referanse Deres referanse /5956 SigrunKlausen Side I av 5 Vår saksbehandler Deres dato REGION MIDT-NORGE Kristin Myraunet Hals 17.06.14 01.03.14 Tekfon Deres referanse 73 89 23 33 2014/5956 SigrunKlausen Ørlandkommune l v. rådmannen Pb 401 7129 Brekstad

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Er bolig et kommunalt ansvar?

Er bolig et kommunalt ansvar? Er bolig et kommunalt ansvar? BAKGRUNN/ STATUS I 2007 - Lange ventelister - Flere kokker (Mange virksomheter) - Virkemidler lite kjent - Lite synlig og tilgjengelig kompetanse Sentrale prinsipper 6 BÆREBJELKER

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

"Utviklingsrapport" Vedlegg til metodehefte for prosess og gruppearbeid 2. september 2010

Utviklingsrapport Vedlegg til metodehefte for prosess og gruppearbeid 2. september 2010 Boligsosialt sprogram "Utviklingsrapport" Vedlegg til metodehefte for prosess og gruppearbeid 2. september 2010 Hvor er vi i 2015? Årsaker til velfungering Oppfølging Funn Gule lapper og oppsummering i

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Halden Kommune. (heretter kalt kommunen) Husbanken Region øst 10/ cfss Husbanken REGION ØST Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Halden Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne avtalen

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Margot Telnes Reiondirektør Husbanken sør Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi,

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeidsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) Husbanken REGIONØST Sarpsborg kommune Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Sarpsborg Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken)

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

Velkommen til samling i programnettverket for boligfremskaffelse. Værnes

Velkommen til samling i programnettverket for boligfremskaffelse. Værnes Velkommen til samling i programnettverket for boligfremskaffelse Værnes 24.11.2016 Onsdag 24. november 10.00 15.30 10.00 Velkommen v/husbanken Program for dagen 10.15 Status boligfremskaffelse deltakerkommunene

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklings- og kompetansehevende arbeid 1. Bakgrunn Det regionale kompetansetilskuddet er et viktig virkemiddel for å fremme kunnskapsutvikling

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen)

Samarbeiclsavtale. Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom. Asker Kommune (heretter kalt kommunen) 12.11.2010 fl4ks9husbanken REGION ØST Asker kommune Samarbeiclsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Asker Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Skien 21.11.2013 Robert Helland-Olsen HKKR as Presentasjon Robert Helland-Olsen 52 år Mandal Sosialøkonom + bedriftsøkonom + strategi/ledelse Arbeidet i

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst

Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Programbeskrivelse 2014-2017 Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Alle skal bo godt og trygt 2 Om dette dokumentet Programbeskrivelsen er et styringsdokument for perioden 2011-2017 for Boligsosialt

Detaljer

HB 3.D.10. Strategi

HB 3.D.10. Strategi HB 3.D.10 Strategi 2016-2021 Innhold 1. Visjonen side 3 2. Husbankens mål i perioden side 3 3. Strategiske veivalg for å nå målene side 4 1. Visjonen «Alle skal bo godt og trygt» 2. Husbankens mål i perioden

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) & Bostedsløsekartleggingen 2016

Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) & Bostedsløsekartleggingen 2016 Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) & Bostedsløsekartleggingen 2016 Kartleggingen av bostedsløse 2016 Uke 48 i 2016 var 3909 personer 0,75 prosent bostedsløse per 1

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringens boligpolitikk Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringen utvider lånerammen Ø Fra 20 til 25 mrd kroner Ø Økt ramme skal hovedsakelig gå til boligbygging Ø Stor søknadsinngang i Husbanken Ø Søknad

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer