JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16. Hva tjener de andre? KONTAKT. Lønnsstatistikken: Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22"

Transkript

1 JURIST KONTAKT Lønnsstatistikken: Hva tjener de andre? Side 11 Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 Elden tar til motmæle Side 57 Overser UDI torturofre? Side 48 Killengreen mot Bugge Fougner: Åremål er statens sovepute Side 16 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1/ ÅRGANG

2 En rendyrket bransjeløsning for Advokatkontorer! Visma Business Advokat er et windowsbasert økonomistyringssystem utviklet spesielt for advokatkontorer. Visma Business Advokat håndterer de daglige oppgavene ved advokatkontoret, og inneholder det du trenger for en effektiv drift av både den økonomiske og faglige virksomheten. Visma Business Advokat er utviklet for å rasjonalisere og kvalitetsikre de daglige prosessene ved Advokatkontoret. Visma Business Advokat inneholder gode rutiner for: Klient- og saksregistre Konfliktsøk Registrering av timer og utlegg Fakturering Komplett regnskap Klientmiddelhåndtering Dokumentbehandling Rapportering og statistikk Oppfølging av klienter og saker Rask fremhenting og søk etter informasjon Ta kontakt med oss på telefon for mer informasjon, eller besøk våre hjemmesider på

3 NNHOLD Rettspolitisk Forum: En arena for rettspolitisk debatt er etablert Rettspolitisk Forum gjennomførte sitt første debattmøte 22. januar. Temaet var "Åremålsstillinger som personal- og samfunnspolitisk virkemiddel". Else Bugge Fougner ga en grundig gjennomgang av gjeldende regelverk, og Ingelin Killengreen vurderte ulike behov for å benytte åremålsstillinger. Innlederne ga oss som var til stede bred innsikt i argumenter for og imot bruk av åremålsstillinger. Den etterfølgende debatt var engasjert og ble ledet med et fast grep og en god porsjon humor av Roger Andresen. Forbundsstyret har lenge vært av den oppfatning at Norges Juristforbund har behov for et debattforum. Det er viktig at våre medlemmer blir gitt anledning til å sette rettsregler og rettspolitiske spørsmål under debatt. Norges Juristforbund består av ulike grupperinger. Disse kan tidvis ha motstridende interesser. For en interesseorganisasjon er det derfor en viktig oppgave å formidle betydningen av juristenes innsats i samfunnslivet. Meningsforskjeller må ikke hindre dette arbeidet. Debatter om rettspolitiske og rettslige problemstillinger tydeliggjør juristenes rolle og kompetanse. Gjennom debattmøter i Rettspolitisk Forum vil Norges Juristforbund arbeide for at viktige rettspolitiske spørsmål settes på dagsordenen. Vi ønsker å anskueliggjøre betydningen av rettsregler og juristers innsats i alle ledd i rettssamfunnet fra lovgivning til konfliktløsning. I Norges Juristforbund setter vi stor pris på at Rettspolitisk Forum er etablert og at fremstående representanter for ulike juridiske profesjoner og fagområder har vært villige til å delta. Det var også gledelig at så mange hadde funnet veien til det første møtet. Vi håper at forumet med dette har kommet for å bli. Brit Seim Jahre, leder av Norges Juristforbund NJ Forum 4 Siden sist 6 Nå er den klar: Lønnsstatistikken Rettspolitisk Forum: En sovepute for staten som arbeidsgiver 16 Givende å være tillitsvalgt: Oppdrag lokomotiv 20 Høyesterett i Kina: Dialog med kinesisk rettsvesen etablert 22 Klart svar: Statsansattes rett til velferdspermisjoner 26 Euro Info: Nye forordninger og direktiv for EU/EØS 28 Bokhyllen 30 Sivilombudsmannen: Tvilsomt vilkår ved bytte av skole 32 Kryssord 35 Fristilling av arbeidstakere: Hvor står du juridisk sett? 36 Asylsøkende torturofre: Hvordan kan medisin, etikk og jus samarbeide? 48 Nye bøker 51 Jurister 52 Elden svarer Christensen: Forsvarets dokumentinnsyn i strafferettspleien 57 Første norske mastergrad: Studerte EU-rett i Bremen 60 På tampen: Å være eller ikke være 62 Juristkontakt

4 NJ Forum Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Layout Pia Anthony, Stibo Norge AS Teknisk produksjon Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, Højbjerg, Danmark Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik, MediaFokus Telefon: /Telefaks: Abonnement Kr 390,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 25. januar Forsidefoto: Bo-Aje Mellin/Photo Disc Norges Juristforbund Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Internett: E-post: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: NJ-akutten Telefon: E-post: Juristforsikringen Telefon: E-post: Adresse- og stillingsendringer E-post: Forbundstyret: Lagdommer Brit Seim Jahre (leder) Advokat Haakon I. Haraldsen (nestleder) Rådmann Leif Lie Prosjektdirektør Dag Westby Politimester Bjørn Valvik Advokat Torill Løebekken Komitésekretær Kari Kiil Ass. avdelingssjef Jofrid Trandem Myhre Stud jur Morten Andreassen Fung. generalsekretær: Erik Graff Rettspolitisk Forum i gang Det første åpne debattmøtet i regi av Rettspolitisk Forum ble gjennomført i Oslo 22. januar. Høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner og politidirektør Ingelin Killengreen innledet om temaet "Åremålsstillinger som personal- og samfunnspolitisk virkemiddel". Mer enn 60 fremmøtte fulgte den engasjerte debatten og ga jevnt over svært gode tilbakemeldinger på arrangementet. Forumet vurderer derfor å sette opp en nytt møte allerede før sommeren. Rettspolitisk Forum er Norges Juristforbunds frittstående panel for rettspolitisk debatt. Panelet består av advokat Harald Fagforeningskontingenten innberettes Medlemmer som er registrert med personnummer hos Norges Juristforbund, får ikke tilsendt skjema for utfylling av selvangivelsen. Den fradragsberettigede kontingenten blir innberettet direkte til Skattedirektoratet. Øvrige medlemmer får tilsendt skjema som før. Stabell, professor Eivind Smith, høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, dommer/avdelingsleder Ruth Anker Høyer, divisjonsdirektør Anne Lise Ryel, statssekretær Jørn Holme, visepolitimester Roger Andresen, ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer og advokat Elin I. Malt. Kontingentsatsene for 2002 Medlemskontingenter til Norges Juristforbund 2002, vedtatt på representantskapsmøtet 2001: Ordinært medlemskap kr 3.132,- Juridiske studenter kr 175,- Medlemskap to første kalenderhalvår etter juridisk embetseksamen kr 1.566,- Medlemskap via DNA (betales av DNAs sekretariat) kr 468,- Advokatfullmektiger (er/må også være medlem DNA) kr 1.500,- Tilleggsmedlemskap i Privatgruppen utover medlemskap DNA kr 468,- Pensjonister kr 100,- Arbeidssøkende/under ulønnet permisjon/under førstegangstjeneste kr 0,- Generalsekretæren til ny stilling Generalsekretær Knut Flottorp har anmodet forbundsstyret i Norges Juristforbund om å få gå over til en annen stilling i forbundet. Styret har imøtekommet dette. Fra 1. februar 2002 vil Knut Flottorp være tilknyttet forbundet som spesialrådgiver/advokat. Forbundsstyret vil uttrykke takknemlighet for den innsats som generalsekretær Knut Flottorp har nedlagt i forbundet i en arbeidskrevende tid preget av omstilling og organisasjonsmessige endringer. 4 Juristkontakt

5 NJ Forum Ny leder i Dommerforeningen Erik Elstad har trukket seg som leder av Den norske Dommerforening pga. arbeidsbelastningen som styremedlem for domstolsadministrasjonen. Nestleder Kjell Buer vil fungere som leder frem til årsmøtet i mai Ekstraordinært representantskap Nesten medlemmer Ved årsskiftet hadde Norges Juristforbund medlemmer, fordelt på kvinner og menn. De seks seksjonene hadde følgende medlemstall: NJ-S (statsansatte) 4.539, NJ-A (Den Norske Advokatforening) 3.888, NJ-P (privatansatte) 2.141, NJ-Stud (studentene) 1002, NJ-K (kommuneansatte) 812 og NJ-D (Den norske Dommerforening) 456. Det ekstraordinære representantskapsmøtet, som skal fullføre organisasjonsreformen 4. Valg av 3 medlemmer til hovedstyret, 3. Prinsipprogram i Norges Juristforbund, avholdes 1. mars på deriblant lederen Klækken hotell utenfor Hønefoss. Møtet 5. Tid og sted for neste representantskapsmøte åpner kl og fortsetter, avbrutt av et faglig innslag, frem til lunsj kl Valg av revisor Sakslisten ser slik ut: 7. Evt. fullmakt for hovedstyret til å forvalte forbundets økonomi fra juni Konstituering 2. Evt. innkomne forslag til neste representantskapsmøte NJ-S og NJ-K konstitueres I forkant av det ekstraordinære representantskapsmøtet 1. mars blir det holdt konstituerende møter i seksjonene for statsansatte jurister (NJ-S) og kommuneansatte jurister (NJ-K) 28. februar på Klækken hotell utenfor Hønefoss. Et representativt utvalg av tillitsvalgte for de ulike gruppene innen hver av seksjonene vil velge de nye seksjonsstyrene, seksjonenes medlemmer av hovedstyret og delegatene til det ekstraordinære representantskapsmøtet. Akademikerne-helse opprettet 19. desember 2001 ble det inngått tariffavtale mellom Akademikerne og NAVO for helseforetakene som fra 1. januar 2002 i sin helhet er overført til staten. Avtalen omfatter midlertidig hovedavtale og midlertidige tariffavtaler. Avtalen med NAVO gjelder til Som følge av avtalen med NAVO vedtok styret i Akademikerne å opprette et nytt forhandlingsutvalg Akademikernehelse. Akademikerne-helse var operativ samtidig med ovennevnte avtaleinngåelse. Øyvind Sæbø, Legeforeningen er valgt som leder med Rune Frøyland, Norsk Psykologforening som nestleder. Se mer på Sosial- og helsedepartementet delt Sosial- og helsedepartementet ble delt fra nyttår. Norges Juristforbund har mer enn 30 medlemmer i begge departementene, slik at det blir dannet egen medlemsforening begge steder. Juristkontakt

6 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Grenseløst i luften Et felles europeisk luftrom kan være en realitet innen Europakommisjonen ønsker å lage et indre marked også i luften. Dette skal gi færre forsinkelser, bedre betingelser for de reisende og øke flysikkerheten, mener Kommisjonen. Den ønsker også å forbedre sikkerheten på veiene. I 2000 mistet europeere livet i trafikkulykker. Målet er å halvere antallet innen 2010 (Nytt fra EU). Kommunalrettslig Forum 12. februar "Utbyggingsavtaler med kommuner juridiske problemstillinger" er tema for Kommunalrettslig Forum tirsdag 12. februar. Møtet finner sted i Kommunenes Hus, Haakon VIIs gate i Oslo kl ca Innledninger ved bl.a. advokat Gunnar Meyer (Wikborg, Rein & Co) og seniorrådgiver Egil Stabell Rasmussen (Kommunal- og regionaldepartementet). Foreslår delvis umyndiggjøring Umyndiggjøring av personer, slik vi kjenner det i Norge i dag, har utspilt sin rolle. Det er konklusjonen i en avhandling av juristen Lars Edvard Erichsen. Emnet er hjelpevergeordningens betydning for klientens rådighet over egne penger. Erichsen mener det med dagens ordning ofte kan oppstå situasjoner hvor hjelpevergen må operere på et tvilsomt rettslig grunnlag. Han foreslår en ordning med delvis umyndiggjøring, hvor klienten ikke faller utenfor samfunnet i samme grad som ved dagens system. Avhandlingen er publisert av Institutt for privatrett ved. Mangelfull info på nettet 80 prosent av butikkene på Internett gir mangelfull eller ingen informasjon om kjøpers angrerett. Det viser en kontrollaksjon Forbrukerombudet har foretatt. Dessuten unnlater over halvparten av butikkene å opplyse tilfredsstillende om fraktomkostninger. Forbrukerombudet og stiftelsen E- forum er blitt enige om et samarbeid for å bedre etterlevelse av regelverket (FO bulletin). Eva Joly kåret til årets europeer Den norskfødte forhørsdommeren Eva Joly er kåret til årets europeer av magasinet Readers Digest. Det er redaktørene i de 20 europeiske utgavene av bladet, i Norge kjent under navnet Det Beste, som står for kåringen. Hennes uredde holdning overfor maktpersoner blir fremhevet i begrunnelsen (Aftenposten). 6 Juristkontakt

7 Siden sist Færre nyregistrerte foretak Antallet registrerte foretak gikk i fjor ned med nesten ti prosent i forhold til året før. Det viser tall fra foretaksregisteret. Underdirektør ved registeret, Jostein Dyrkorn, mener dette skyldes at antallet nå er nede på et mer normalt nivå etter et rekordår i Fortsatt blir det registrert flest aksjeselskaper, men andelen enkeltmannsforetak øker stadig. Andelen av disse er på 36 prosent, mens registrerte aksjeselskap for første gang er under 50 prosent. Antallet ansvarlige selskap (ANS) gikk ned med nesten atten prosent. Det ble slettet 1748 av disse i Årsaken er særskilte tiltak satt i verk av Foretaksregisteret for å sanere selskaper som ikke var liv laga (Brønnøysundregistrene). Tøffere mot datakrim Norge undertegnet i fjor Europarådets konvensjon om IKT-kriminalitet. Regjeringen har nå nedsatt et utvalg som skal vurdere hvilke lover som må endres som følge av dette. Datakrim-utvalget skal også se om det er nødvendig å endre flere lover enn konvensjonen krever. Justisminister Od Einar Dørum uttaler at han tror utvalget vil yte et vesentlig bidrag i kampen mot datakriminalitet. Men hensynet til kriminalitetsbekjempelsen må her som ellers veies mot hensynet til den enkeltes personvern og rettssikkerhet, sier han. Utvalget skal avgi en delinnstilling om gjennomføringen innen årets utløp (Justisdepartementets nettsted). Ny stilling eller adresse? Fyll ut kupongen og send den til Norges Juristforbund. Medlemsnummer (se adressen på Juristkontakt): Navn: Juridisk embetseksamen år: Tlf. arbeid (direkte): E-post: Uforutsigbar skattrett Den som vil være på høyden i skatterett, kan ikke bare engasjere seg i intern norsk rett, skriver dr.juris Frederik Zimmer i siste utgave av tidsskriftet "Skatterett". Økt verdenshandel, EØS avtalen, og regler i menneskerettskonvensjonen er alle relevante i skattespørsmål, peker han på. Zimmer mener rettsutviklingen drives fremover av ambisiøse domstoler med en dynamisk tilnærming til sin virksomhet. Derfor kan det være vanskelig å vite hva som er i vente. Andre bidragsytere i denne utgaven av "Skatterett" er Morten Wishman, Ole Gjems-Onstad, Anders Myklebust og Ann Johnsen. Fortsatt kontroll nær grensene 44 straffbare forhold ble avdekket under en større politiaksjon ved grenseovergangene i november. Samtlige politidistrikter deltok i aksjonen som gikk under navnet "Aksjon Grensenær". Også Tollvesenet gjennomførte kontroller. Schengen-samarbeidet skal sikre individer fri bevegelighet innen EU, og personkontroller skal ikke gjennomføres ved de indre grensene. Reglene begrenser imidlertid ikke landenes rett til innenlandske politikontroller. Politidirektoratet signaliserer at personkontroller i grensenære områder vil fortsette som en del av det ordinære politiarbeidet (politi.no). Mobil tlf: Gammelt arbeidssted: Nytt arbeidssted: Ny tittel: Fra dato: Medlem i Den Norske Advokatforening: Ja Nei Ny privat adresse: Vil nevnes under ansettelser i Juristkontakt: Ja Nei For offentlig ansatte: Trekk i lønn? Ja Nei Norges Juristforbund Kristian Augusts gate Oslo Faks E-post: Juristkontakt

8 Siden sist Direktør for Domstolsadministrasjonen på plass Knut Sæther er ansatt som direktør for Domstolsadministrasjonen for en åremålsperiode på seks år. Sæther er 47 år og utdannet jurist. Han kommer fra stillingen som rådmann i Trondheim kommune. Den nye administrasjonen skal etableres i Trondheim og vil være i drift fra november. Det enkleste er pistol Norge har i utgangspunktet en av Europas mest liberale våpenlover. I tillegg er det et stort sprik mellom antall registrerte håndvåpen og aktiviteten på norske skytebaner. Etter reglene skal håndvåpen, dvs. pistol eller revolver, brukes til konkurranseskyting eller trening til dette. Politiet har registrert holdninger hos enkelte våpeneiere som avslører at man kun bruker skyteklubbene for å erverve våpen. Hensikten er ikke å delta i konkurransesammenheng. Nå henstiller Politidirektoratet skytterorganisasjonene til å ordne opp i egne rekker. Hvis ikke, kan direktoratet ta initiativ til å innskjerpe dagens våpenlov (politi.no). Politi hedret etter Åstaulykken Pensjonert politioverbetjent Oddmund Wilsgård og politibetjent Ove Osgjelten fikk Politiprisen 2001 for sin innsats under Åsta-ulykken. Wilsgård var stabssjef i den lokale redningssentralen, mens Osgjelten var skadestedsleder. Prisen deles ut til den eller de som på en særdeles positiv måte har utmerket seg i sitt arbeid (politi.no). NY VERSJON BIBJURE 3 Håndverkere skal oppgi rabatter Ved utregning av priser på håndverkertjenester kan håndverkerens rabatter på materialinnkjøp være et viktig tema, skriver advokat Petter Holmen i siste utgave av hefteserien "Eurojuris Informerer". I en dom fra Gulating lagmannsrett mente nemlig retten at en byggmester hadde plikt til å opplyse om at han beholdt hele rabatten selv. Bygg- og entrepriserett er tema i denne utgivelsen av heftet. Det er advokatene i den aktuelle faggruppen av Eurojuris Norge som har skrevet artiklene. Kjøp av fast eiendom, anbudsregler, frister, konkurser ved byggeprosjekter og standarder ved boligkjøp er blant temaene. Terror gir nye lover Et regjeringsoppnevnt utvalg skal gjennomgå de gjeldende reglene om forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet, og komme med fremlegg til ny lovgivning. Utvalget skal også vurdere nye etterforskningsmetoder i disse sakene. Leder av utvalget er høyesterettsdommer Ketil Lund. De aktuelle reglene er fra 1902 og ble delvis revidert i Justisminister Odd Einar Dørum mener trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang og at det nå er på tide å tilpasse reglene. Etter hendelsene 11. september er arbeidet med ny lovgivning på dette feltet fremskyndet et halvt år (Justisdepartementets nettsted). Elektronisk bibliotek og erfaringsarkiv inkludert håndtering av fulltekst. BIBJURE 3 tilrettelegger elektronisk informasjonshåndtering som omfatter publisert og internt materiale. Informasjon katalogiseres etter BIBJURE-INDEX eller hjemmel. Database i BIBJURE 3: Nyere norsk juridisk litteratur. Tidsskriftsartikler (LoR,JV,TfR ++). Nordiske festskriftsartikler. Arkiv som etableres av bruker: Kartotek over eget bibliotek. Erfaringsarkiv m/tekstdokumenter. BIBJURE-INDEX benyttes i det systematiske registeret i Norges Lover og i registerene RT og RG. Tilleggsmodul for strekkode utlån og begrenset innsyn er tilgjengelig. PRIS: kr ,- eks.mva per lisens. Antallet lisenser tilsvarer antall arbeidsstasjoner programmet skal benyttes fra. Minimum 2 lisenser. Oppdatering: Ta kontakt. BibJure Tel: Diagnostica, Sondrevn 1 Fax: Oslo 8 Juristkontakt

9 Siden sist Justismord 1 Justismord 2 Det beviselige antall justismord begått i en syvårsperiode fra 1992 ligger på 40 saker, viser en undersøkelse gjort av Justisdepartementet. I tillegg kommer saker etter den undersøkte perioden, slik at det riktige tallet de siste ti årene sannsynligvis er 50. Videre er en del saker ennå ikke er avgjort. Statistisk er det liten mulighet for å få gjenopptatt saker ved norske domstoler. I den undersøkte perioden ble bare rundt 14 prosent av begjæringene om gjenopptakelse tatt til følge. Av de som ble gjenopptatt, endte imidlertid over 60 prosent med frifinnelse. I en rekke saker er det også oppnådd delvis frifinnelse eller domfellelse etter annen straffebestemmelse. Gjenopptakelsessaker skal nå behandles i en egen kommisjon som trer i kraft i løpet av 2003 (Adresseavisen). Bestemor Ducks frisyre til besvær Da bestemor Duck fikk en ny frisyre i gave fra sine barnebarn, viste det seg at den kun holdt i noen sekunder før håret falt tilbake til sin gamle fasong. Er det like umulig å forandre rutinene for behandling av økonomisk kriminalitet i forbindelse med konkurser? Sorenskriver Knut Rønning drar sammenlikningen i siste utgave av "Konkursråd". Han peker på at konkursrådet har gitt flere anbefalinger om koordinering av ressurser og samarbeid mellom involverte etater. Men dette ser ut til å være vanskelig å omsette til praktisk handling, skriver Rønning, som er leder av rådet. Det er ventet en strøm av begjæringer om gjenopptakelse når en ny kommisjon trer i funksjon i Den fem personer sterke kommisjonen skal avgjøre om straffesaker skal gjenopptas. Kommisjonen skal bestå av en leder og nestleder, begge jurister. Også et av de tre andre faste medlemmene skal være jurist. Dette betyr at to kommisjonsmedlemmer ikke har juridisk embetseksamen, et såkalt legmannselement. Også tre varapersoner som trer inn etter behov, skal tilknyttes kommisjonen. Sakene skal i utgangspunktet avgjøres ved alminnelig flertall. Sier kommisjonen ja til gjenopptakelse, skal saken opp til ny behandling i rettssystemet på tradisjonell måte. Saken skal ikke tilbake til den domstolen hvor vedkommende ble dømt, men til en sideordnet domstol (Dagbladet). Avgjør selv rettshjelp Nå kan Høyesterett gi fri rettshjelp uten hensyn til inntekt og formue, dersom de mener saken har prinsipiell interesse. Før en sak kommer til Høyesterett, er den som regel behandlet i to rettsinstanser. Da er ofte utgiftene til advokat blitt svært høye, og folk flest har ikke alltid råd til å få prøvet saken for den høyeste domstolen i landet. Til nå har bare de med inntekter under kroner kunnet få fri rettshjelp i Høyesterett. Den nye loven gjør at Høyesterett selv kan gjøre unntak fra inntektsgrensene (Justisdepartementets nettsted). Effektiv kontroll gir konkurransefortrinn Finansnæringen plikter å melde fra om mistenkelige transaksjoner til ØKOKRIM. Dessuten skal det foretas legitimasjonskontroll av kunder. Disse pliktene kan være ressurskrevende å overholde. Den som finner effektive metoder for å oppfylle lovens krav, vil derfor få en konkurransefordel, skriver advokat Jone Engh i siste utgave av "Tidsskrift for forretningsjus". I en artikkel gir han en presentasjon av hvilke plikter loven gir og hvordan kravene kan oppfylles. Andre temaer denne gang er ny lov om personalopplysninger, styrets ansvar og fiendtlige oppkjøp av selskaper. Juristkontakt

10 Siden sist Ledig kontor i kontorfellesskap I vårt hyggelige og sentralt beliggende kontorfellesskap har vi et ledig kontor, fortrinnsvis for en advokat/jurist. Kontorfellesskapet består i dag av fire advokater og én sekretær. Interesserte kan henvende seg til advokatene Erling Rein eller Bernt Nakken. Nærmere opplysninger kan også fås ved Advokatene NAKKEN, REIN, HERNÆS & ØGLAND Kr. Augustsgt. 13, 0164 Oslo. Tlf Tryggere kjøp over grensen Et nytt nettverk mellom forbrukerkontorer i Europa er etablert. Dette skal bidra til å løse forbrukertvister utenfor rettsalene og finne løsninger når forbruker og leverandør befinner seg i ulike land. Problemene kan oppstå i forbindelse med levering, ødelagte varer, samt varer og tjenester som ikke svarer til beskrivelsen. I Norge er det Forbrukerrådet som er det nasjonale kontaktpunktet. Nettverket er foreløpig i en pilotfase, men skal bli permanent innen dette året (Nytt fra EU). ap ro pos [translatørbyrå] Et av Norges største og ledende translatørbyråer Bred juridisk kompetanse - 2 fast ansatte jurister 17 ansatte medarbeidere, hvorav 6 statsautoriserte translatører Rask levering Rutiner for kvalitetssikring Rammeavtaler med flere store bedrifter Apropos Translatørbyrå AS Karl Johans gate 16 B Postboks 266 Sentrum 0103 Oslo Telefon (+47) Telefaks (+47) E-post: Internett: Kriminalitet i tall Statistisk sentralbyrå er nå ute med en ny publikasjon kalt "Kriminalitet og rettsvesen". Her er det nøkkelopplysninger om norsk rettssystem, kriminalitet, lov og orden og kriminalitetsutviklingen i etterkrigstiden. Det tas opp temaer som utvikling i volds- og sedelighetslovbrudd, narkotikakriminalitet og økonomisk kriminalitet (SSB). Program våren 2002 Juskursvirksomheten i Tromsø har et omfattende kursprogram for våren 2002, og vi tar fremdeles i mot påmeldinger. Kursprogrammet finner du på: eller du kan kontakte Det juridiske fakultet ved Christin Skjervold på telefon Ikke så ille likevel Dekanus ved Det juridiske fakultet,, Knut Kaasen, mener en artikkel i Aftenposten har gitt et skjevt bilde av kjønnsfordelingen av lærekreftene på fakultetet. Som referert i Juristkontakt, pekte artikkelen på at det kun var én kvinnelig foreleser i obligatoriske fag. Kaasen gjør oppmerksom på at det riktige antall er tre, samt at åtte kvinner holder kurs i obligatoriske fag. I tillegg er det flere kvinner som underviser i ulike valgfag. Bildet blir altså ikke like skjevt dersom en ser på undervisningen under ett. Han vedgår likevel at det burde være en bedre balanse i undervissningskreftene. Grunnlaget må legges ved ansettelse av stipendiater, noe vi er på vei til å bedre, sier han i et svar på kritikken. 10 Juristkontakt

11 Nå er den klar: Lønnsstatistikken 2001 Lønnsutviklingen for jurister i fjor var svært variabel fra gruppe til gruppe, kommenterer forhandlingssjef Gry M. Hellberg i Norges Juristforbund. Vi legger også merke til det markante lønnsetterslepet i offentlig sektor til sammenligning med privatansatte jurister. Dette må kompenseres for at offentlige etater skal kunne holde på kompetanseressursene og sikre rekrutteringen av jurister. Lønnsstatistikken for 2001 viser store variasjoner mellom gruppene av jurister. Nytt i år er tabeller for jurister innen revisjon og i NAVO-bedrifter (Foto: PhotoDisc).

12 Lønnsstatistikken for 2001 er basert på en svarprosent på hele 68, blant de høyeste i statistikkens historie. Til sammen ble det sendt ut 9136 spørreskjemaer, og Norges Juristforbund takker alle medlemmer som har svart og dermed bidratt til et nyttig og solid tariffverktøy. Bonus er medregnet Statistikken angir fast avtalt årslønn gjeldende pr. 1. september 2001 medregnet provisjon og bonus. Det er første gang provisjon og bonus er inkludert i lønnsbegrepet, et forhold som er viktig å være oppmerksom på når tallene for prosentvise endringer vurderes. Median er den midterste lønnen når tallene i vedkommende gruppe er ordnet etter størrelse. Aritmetisk middel er summen av lønnen i vedkommende gruppe delt på antall svar (gjennomsnitt). Den prosentvise endringen per årskull er basert på sammenligninger av aritmetisk middellønn for kullet (ansiennitet) året før (eks. er årskull 2001 sammenlignet med årskull 2000 fra fjorårets statistikk). Nytt av året er en egen tabell for NAVO-sektoren. Økt fristilling av offentlige virksomheter gjør at dette tariffområdet er i sterk vekst og derfor vil bli fulgt nøye av Norges Juristforbund og de andre forbundene i Akademikerne. Tabellen for jurister ansatt innen revisjon er også en nyhet i år. Mer info for privat sektor Våre medlemmer i offentlig sektor får sin lønn fastsatt med utgangspunkt i kollektive tariffavtaler. For medlemmer i privat sektor fastsettes lønn og andre ytelser individuelt. Sekretariatet vil bedre sin service overfor medlemmer i private virksomheter. Vi kan tilby upublisert statistikk/tallmateriale om utbredelse av diverse tillegg til lønn som utbetales av arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt med sekretariatet på hvis du har spørsmål. Hele lønnsstatistikken finner du også på vårt nettsted Statlig sektor Årslønn etter eksamensår Tabell 1a: Forvaltning Tabell 1b: Domstoler Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % Siste årskull (2001) er sammenlignet med siste årskull fra fjorårets statistikk (2000) 12 Juristkontakt

13 Kommunal sektor Årslønn etter eksamensår Tabell 1c: Politi/påtalemyndighet Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % Tabell 2 Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % Siste årskull (2001) er sammenlignet med siste årskull fra fjorårets statistikk (2000) Tabell 1d: Annet Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % NAVO Årslønn etter eksamensår Tabell 3 Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn / / / / / / Før Juristkontakt

14 Privat sektor Årslønn etter eksamensår Tabell 4a: Bank/Finans/Forsikring Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % Tabell 4c: Organisasjon Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % Tabell 4b: Industri/Shipping Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % Tabell 4d: Revisjon Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn / / / / / / Før Juristkontakt

15 Tabell 4e: Advokatfullmektiger Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ / % -70/ Før Tabell 4g: Annet Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % % % % % % % % % % % % -88/ % -85/ % -82/ % -79/ % -75/ % -70/ % Før % Tabell 4f: Ansatt advokat i advokatfirma Årskull Antall Median Aritm. Gj.sn Endr. i % / / / / / / Før Juristkontakt

16 Rettspolitisk Forum om åremålsstillinger: En sovepute for staten som arbeidsgiver Stadig flere ledere i staten ansettes på åremål. Ordningen reiser spørsmål om arbeidsgivers handlekraft og lederens integritet. Sporer åremål til entusiasme og innsatsvilje eller løper arbeidsgiveren fra sitt ansvar? Ikke uventet er meningene delte når jurister møtes til debatt. Så også på Rettspolitisk Forums første møte, noe møtelederen, visepolitimester Roger Andresen, tok real høyde for. Av Ole-Martin Gangnes Foto: Bo-Aje Mellin Ordningen med åremål fungerer nærmest som en sovepute for staten som arbeidsgiver. Den vil heller ikke trekke til seg de beste lederne. Det var en kritisk høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner som innledet til debatt under det første møtet i Rettspolitisk Forum. Bugge Fougner mente åremålsordningen ikke er et sesam-sesam for å oppnå godt lederskap i offentlig virksomhet. Lederskap er dialog Det burde være en tankevekker at dette ikke er en ordning som brukes i det private næringsliv. Der oppnås godt lederskap i et samspill mellom øverste ledelse og virksomhetens styre. Det handler nemlig om dialog. Men dette ansvaret tar ikke staten på seg i dag. Dialog om måloppnåelse og rammebetingelser blir fraværende ved åremålsordningen, sa hun. Den tidligere justisministeren mener det blir lett for arbeidsgiver å unngå de virkelige problemene på denne måten. Arbeidsgiveren gir ingen incitamenter til forbedring, da de tenker at problemet forsvinner om seks år uansett. Politikerne har ikke tenkt skikkelig igjennom hva de vil med ordningen, og forarbeidet til loven viser stor mangel på utredning og analyse, sa hun. Det skal vel mye til for at "timingen" er riktig for et skifte akkurat ved åremålets slutt, sa advokat Trond Stang. Hans erfaring fra privat næringsliv er en ganske annen. Dersom en leder ikke fungerer lenger, tar styret kontakt, og det utarbeides løsninger og retrettmuligheter begge parter kan leve med. Men det forutsetter at styret som arbeidsgiver gjør jobben sin. Stang drar en parallell til fotballtrenere. En trener som ikke leverer resultater, går uavhengig av når kontrakten utløper. Hør etter når politiet snakker. Roger Andresen var møteleder. I panelet satt også bl.a. Anne Lise Ryel og Elin I. Malt. 16 Juristkontakt

17 Politidirektør Ingelin Killengreen og tidligere justisminister Else Bugge Fougner. Gammeldagse byråkrater Direktør Ingelin Killengreen i Politidirektoratet sitter selv på åremål. En posisjon hun føler seg komfortabel i. Jeg har nok et mer nyansert syn på ordningen, slo hun fast. Men hun er enig med Else Bugge Fougner i at det har vært for lite debatt om åremålsordningen i forkant. Skremmende lite diskusjon egentlig. Man har ikke gått inn på de tunge spørsmålene om hvorfor det er nødvendig å gjøre noe og hva vi vil med ordningen. Man har sett et behov for forandring og deretter begynt å lete etter begrunnelsene. Løsningene er ikke godt nok drøftet. Likevel mener Killengreen det måtte gjøres noe nå, selv om ordningen ikke er optimal. Vi må erkjenne at mange offentlige virksomheter har kommet til kort med hensyn til resultater. Samfunnet setter også helt andre krav til en leder i dag. Det holder ikke lenger å være en gammeldags byråkrat. Den offentlige sektor må gjøre seg sin eksistens fortjent. En leder må være fleksibel og oppdatert. Heller ikke vi i politiet kan lukke oss inne i vår egen verden ved å si at vi vet alt best. Nye krav og et samfunn i forandring stiller store krav til en leder om å ha engasjementet og initiativet tilstede hele veien, mente Killengreen. Hun tror en leder raskt kan bli utbrent eller fagmessig parkert og at det derfor er nødvendig å ikke sitte for lenge. Med alle sine svakheter synes jeg ordningen er positiv fordi vi må forsøke å sikre bedre ledere. Det er ennå langt å gå, men dette er en begynnelse til forandring. Det gjenstår å se hvordan vi kommer ut, men den gamle ordningen vil ikke fungere lenger, sa hun. Trynefaktoren Et sterkt oppsigelsesvern fører til at en leder kan være frittalende og politisk ukorrekt, er det blitt hevdet. Dette kan være særlig viktig i posisjoner som fungerer som vaktbikkjer i forhold til politisk ledelse. Åremålsordningen kan svekke denne funksjonen, mente Else Bugge Fougner. Hun fikk støtte av førstestatsadvokat Lasse Qvigstad. Etter å ha blitt nektet å publisere en kronikk med sterke meninger da han var stasjonert i Washington, har han gjort seg opp noen tanker om integritet. Jeg mener uavhengigheten er i fare. Sterke meninger er i orden så lenge dine overordnede er enig med deg. Er de ikke det, blir det problematisk. Det er naivt å tro noe annet. Dermed fører åremålsordningen til at trynefaktoren rett og slett blir for dominerende. Ordningen blir basert på denne faktoren, mente han. Fougner fulgte opp. Jeg tror heller ikke ledelsen liker for plagsomme Juristkontakt

18 Fører ordningen til at det offentlige trekker til seg de beste lederne, spør politimester Ole Petter Parnemann. ledere. Er det mye bråk, orker de ikke seks nye år med denne personen, sa hun. Inge Lorange Backer er ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Også han ser at lederens integritet kan trues. Forholdet mellom uavhengighet og det å være frittalende er ikke uproblematisk. Å snakke fritt blir ofte oppfattet positivt så lenge det ikke dreier seg om de virkelig vanskelige sakene. Når det gjør det, er begeistringen mindre. Åremålsordningen har et Janusansikt, og det har vært for lite prinsippell tenkning bak den. Forarbeidet har ikke vært gjennompløyende nok, mente han. For øvrig mener jeg man skal være forsiktig så en ikke driver rovdrift på folk, noe åremål kan bli. En skal ikke glemme at det kan ligge en positiv verdi i kontinuitet. Overdrevet problem Ingelin Killengreen må forholde seg til potensielt bråkete undersåtter. Med det politimesterkorpset jeg har under meg, er jeg nødt til å orke det, ler hun. Sjefen i Politidirektoratet er ikke like pessimistisk i synet på uavhengighet. Det ligger tunge og interessante diskusjoner i temaet om uavhengighet, men jeg tror også at argumentet kan trekkes for langt. Uavhengighet handler ikke bare om åremål eller ei. Mange som sitter på åremål, er svært frittalende. Seks år er heller ikke svært kort tid. Hun tror tidsbegrensningen heller kan ha en motsatt effekt. Du vet at du har din tid til å gjøre en innsats, og du jobber deg frem til neste stilling. Faren er ikke de engasjerte lederne, men de som har parkert. Frittalende tjenestemenn blir ofte både kjente og populære, og det er ikke lett å kvitte seg med disse i stillhet, mente hun. Det offentlige har kommet til kort når det gjelder resultater. Det må sikres bedre ledere, mener Politidirektør Ingelin Killengreen. 18 Juristkontakt

19 Feil fokus En uønsket effekt av åremålsordningen kan være at lederen får feil fokus på tidsperspektivet. Departementsråd Morten Ruud i Justisdepartementet pekte på dette. Oppmerksomheten begynner å rettes mot etterfølgeren allerede ett år før lederskiftet. Det kan være uheldig både for lederen og de som sitter under, hevdet han. Divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, Anne Lise Ryel, bekreftet Ruuds påstand. Jeg har selv opplevd dette. Alle spør om hva du skal gjøre etterpå, inkludert deg selv. Da har man et feil fokus, sa Ryel. Hun mener likevel at åremål er et riktig virkemiddel på veien til bedre ledere. Bra nok Til tross for ulike synspunkter, var alle enige om én ting: Alle kan ikke gå på åremål. Det vil rett og slett bli for mange mennesker som trenger retrettstillinger etterpå. Hvor skal man finne oppgaver til alle disse, spurte Bugge Fougner. Det snakkes hele tiden om kvalitet på ledelsen. Jeg tror vi snart må se på hva som er tilstrekkelig kvalitet. Alt kan ikke være av optimal kvalitet til enhver tid. Da bryter hele forvaltningen sammen til slutt, hevdet hun. Visepolitimester og møteleder Roger Andresen smilte. Jeg gleder meg til å se en advokat si til politiet at kvaliteten på det vi har gjort, ikke er optimal, men tilstrekkelig, sa han. Åremålsordningen vil bare bli en sovepute for en stat som ikke tar skikkelig arbeidsgiveransvar, sa tidligere justisminister Else Bugge Fougner. Lasse Qvigstad mener det er mange måter å betrakte kvalitet på. Gode resultater kan kompenseres med dårlig kvalitet, kommenterer han tørt. Jørn Holme er statssekretær i Justisdepartementet og sitter på sitt eget spesielle åremål. Du kan vel si det sånn at det er Carl I. Hagen som bestemmer mitt åremål, humret han. Dette med åremål har kanskje blitt litt som rundkjøringer i trafikken. Noen tror det kan løse alle problemer. Debatten viser vel at det ikke er fullt så enkelt. Lasse Qvigstad (t.h.) tror uavhengigheten er i fare fordi trynefaktoren blir stor. Per Sefland (t.v.) overvåket interessert møtet, men hva var det nå egentlig Else Bugge Fougner mente med manglende dialog? Juristkontakt

20 Givende å være tillitsvalgt i NJ: Oppdrag lokomotiv Jarand Felland, Marta Gjengedal og Dag Digernes er alle valgt til lokomotiv for sine medlemsgrupper i Norges Juristforbund. Og det får de mye igjen for, hevder de. Av Ole-Martin Gangnes Jarand Felland er leder i Dommerfullmektiggruppen og jobber i Hallingdal tingrett på Nesbyen. Dommerfullmektigene blir en medlemsgruppe i seksjon stat etter omorganiseringen av Juristforbundet. Felland synes mulighetene til å påvirke beslutninger er det mest spennende ved å engasjere seg som tillitsvalg i forbundet. Gjennom arbeidet som tillitsvalgt treffer jeg beslutningstakere som har stor påvirkning på domstolene. På den måten får jeg innsikt i hvordan ting fungerer og muligheter til å påvirke det som skjer. Jeg har et faglig og personlig utbytte av dette arbeidet, forteller Felland. Han leder en medlemsgruppe hvor det ikke er særlig vanskelig å finne kandidater til ulike verv. Hos oss har det de siste årene vært mange som har villet ta del i foreningsarbeid. Ved de siste suppleringsvalgene til styret har det vært lett å finne kandidater, sier Felland. Medlemsfordeler viktig Han understreker at det er viktig for medlemmene å føle at de får noe igjen for kontingenten. Og da bør det være mer enn hjelp til lønnsforhandlinger. Medlemmene må i større grad få nyte godt av ulike fordeler. Jeg tenker blant annet på forsikring og lån. Disse godene må være konkurransedyktige, noe en del av tilbudene ikke er i dag. Selv om han er opptatt av å sette fokus på hvilke fordeler et medlemskap bør gi, vil han også gi kreditt til Juristforbundet for bra oppfølging. Han synes det er viktig å ha en slagkraftig organisasjon i ryggen Vi jobber ganske selvstendig, men det er viktig å få hjelp når det trengs. Fra forbundet har vi en fast kontaktperson i sekretariatet som hjelper oss med råd og praktiske spørsmål. Når det gjelder den nye strukturen på Juristforbundet, er han som tillitsvalgt positiv til å inndele forbundet etter tariffområder. Selv om han er noe avventende foreløpig. Det skal bli spennende å se hvordan en ny organisasjon vil fungere i praksis. Foreløpig vet vi jo ikke så mye om det, sier han. For øvrig skal medlemmene i styret nå være kursledere på dommerfullmektigkursene. Det vil gi oss en fin mulighet til å treffe mange dommerfullmektiger på en gang og få tilbakemeldinger på hvilke saker som opptar medlemmene. Snudde negativ trend Ikke alle tillitsvalgte opplever at det er lett å verve tillitsvalgte. Leder av Skattevesenets Juristforening, Marta Johanne Gjengedal, forteller at det tradisjonelt har vært vanskelig å rekruttere tillitsvalgte i Skattevesenets Juristforening. Særlig til ledende verv. Foreningen har derfor gjort en innsats for å bedre kontakten ut til medlemmene. Det gir resultater, og trenden ser ut til å snu, sier Gjengedal. Før var det gjerne slik at det var de sist ansatte som ble presset til å ta et verv. Vi har jobbet aktivt for å forandre denne holdningen. Styret har markedsført viktigheten av å ha en bevisst og aktiv medlemsmasse. På denne måten kan vi lage gode arbeidsplasser for jurister. Flere enn meg har funnet ut at det er spennende å være med å påvirke både lønnspolitikk og andre områder. Det ser ikke ut til at det blir vanskelig å finne personer når vi nå skal velge et nytt styre, forteller hun. Gjengedal peker på at det er viktig å nå ut med informasjon. Vi har bedret informasjonsstrømmen gjennom månedlige informasjonsskriv, fellesmøter og ikke minst bruk av elektroniske hjelpemidler. Det er raskere og greiere å få en mail med informasjon. De lokale tillitsvalgte brukes også mer aktivt, og vi har en direkte dialog med disse. Da det nye styret ble samlet, tok vi en ringerunde til samtlige tillitsvalgte for å gjøre oss kjent. Det er blitt en klarere kommunikasjonslinje nedover i organisasjonen, forteller hun. Dette gjelder også informasjon som berører lønnsforhandlinger: 20 Juristkontakt

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16 KONTAKT. Lønnsstatistikken: Hva tjener de andre? Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22

JURIST. Åremål er statens sovepute Side 16 KONTAKT. Lønnsstatistikken: Hva tjener de andre? Side 11. Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 JURIST KONTAKT Lønnsstatistikken: Hva tjener de andre? Side 11 Høyesteretts kinesiske dialog Side 22 Elden tar til motmæle Side 57 Overser UDI torturofre? Side 48 Killengreen mot Bugge Fougner: Åremål

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A vedrørende utnevnelse av sorenskriver ved X tingrett.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Invitasjon til temadag 20. november 2013 Næringslivet og Skatteetaten Utland Skatteadferd Personvern Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Program 0830 Velkommen Møteleder Halvor Folgerø 0840 Tøffere

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT En oversikt noen sentrale vurderingstemaer vedrørende styringsrettens grenser, et fagdokument for tillitsvalgte i Finansforbundet Innledning I tillegg til at arbeidsgiver har

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

STYREPROTOKOLL STYREMØTE 5. MARS 2003 I TRONDHEIM

STYREPROTOKOLL STYREMØTE 5. MARS 2003 I TRONDHEIM STYREPROTOKOLL STYREMØTE 5. MARS 2003 I TRONDHEIM Til stede: Styrets medlemmer: Styreleder Ingeborg Moen Borgerud, nestleder Erik Elstad, Jan Fougner, Kjersti Graver, Turid Moldenæs og Anne S. Nordmo Styrets

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer