PolyDispla. Årsrapport for. PolyDisplay AS Foretak nr: NO MV A INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PolyDispla. Årsrapport 2009. for. PolyDisplay AS Foretak nr: NO 960 102 215 MV A INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2009"

Transkript

1 PolyDisplay AS PolyDispla Årsrapport 2009 for PolyDisplay AS Foretak nr: NO MV A INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2009 Del Il - Årsregnskapet for 2009 Resultat - Balanse - Noter Del III - Revisors beretning

2 PolyDisplay AS Styrets årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert i 1985, stiftet som AS i 1991, omdannet til ASA i 1995, og omdannet til AS igjen etter generalforsamlingens beslutning den 30. desember Selskapet har sin forretningsadresse på Akerholm i Sandefjord. Selskapets formål er å sikre og utvikle display teknologien EASL DMDTM (Electrically Addressable Smectic Liquid - Daylight Memory Display) for industrialisering og kommersialisering. PolyDisplays forretningside er å bli en ledende internasjonal aktør innen displayrelatert industri. PolyDisplay AS vil oppnå dette gjennom å kontrollere og produsere EASL væsken i Norge, samt å styre produksjon av (ImageDisplay) ID moduler for utvalgte kunder. PolyDisplay vil selge lisenser innen definerte geo markeder. Driften i 2009 Felttesting av dynamiske hastighetsskilt (Autodisplay VMS - Variable Message Signs), utviklet innenfor samarbeid med Saab AB, samt svenske Viigverket og norske Statens Vegvesen, ble gjennomført både i Norge og Sverige fram til sommeren Prosjektet er avsluttet og har gitt positivt resultat. Deretter har PolyDisplay påbegynt et prøveprosjekt for utvikling av AutoDisplay Fritekstskilt, basert på EASL DMDn1 teknologi sammen med Saab AB, svenske Viigverket og norske Statens Vegvesen, med finansielt bidrag bl.a fra Innovasjon Norge innen rammen for offentlig forsknings- og utviklingsprosje"1 (OFU). Forberedelsene har i tillegg omfattet andre kommersialiseringsmuligheter etter at teknologiutviklingen nå er kommet så langt at den kan legges til grunn for applikasjonsutvikling mot flere markedssegmenter. Da Saab tapte kampen om jagerfly til Norge ultimo 2008, ble samarbeidet vanskeligere. Aret 2009 gikk med til å kutte kostnader, samtidig som det ble ført forhandlinger med Saab om hvordan situasjonen kunne utnyttes optimalt for den videre utvikling, uten at Saab investerte ytterligere midler. Dette førte til at Saab konverterte samtlige innsatser og krav i PolyDisplay AS og morselskapet Fjord, til en 49 % eierposisjon i PolyDisplay AS sitt søsterselskap MobileDisplay AS, som deretter eies 51 % av Fjord International AS (Fjord). De generiske IDTM modulene, kjerneproduktet i den nye industri som kan bygges på basis av PolyDisplays teknologi, er basis for tre generiske produkter; PolyDisplay (med elektronikk i bakplaten), Vindauge n1 (transparent display med elektronikk i rammen) og SmartGrid (patentert matrise av de to foran nevnte produkter), som er fundamentale i den fremtidige industrialisering og kommersialisering. Sammen med SmartGrid (system for bygging av store tavler bestående av mange moduler i byggeklossystem), har PolyDisplay et meget konkurransedyktig konsept for å ITemstille dynamiske informasjonstavler og -skilt. Styret tok i 2008 en strategisk beslutning om å konsentrere kjernevirksomheten til at PolyDisplay selger lisenser for definerte geo markeder til forskjellige applikasjonsselskaper. Som første trinn i denne utvikling skal MobileDisplay AS, eid 49 % av Saab og 51 % av Fjord, utvikles til å bli applikasjonsselskap for AutoDisplay VMS. Denne beslutning syntes nødvendig for å underlette en oppkapitalisering av selskapet. MobileDisplay AS skal betale MNOK 30 for en global og tidsmessig ubegrenset rettighet innen markedssegmentet Dynamisk Vegskilt til PolyDisplay AS, som samtidig gjøres gjeldfri. Dertil kommer at PolyDisplay på kommersielle grunnlag, selv eller via partner(e), selger IDTM moduler til de veiskilt som MobileDisplay selger. Et forsøk på å hente inn ny kapital ITa aksjonærene på basis av ovennevnte strategi og avtale med Saab, viste at nåværende aksjonærer ikke er interessert i selskapet. Styret har konkludert med at det ikke er mulig å hente inn ny kapital, og har henstilt til hovedaksjonær å beslutte hva som skal skje videre. Styret har avstått ITa honorarer. Produksjonssamarbeid med LC-Tec AB i Borliinge i Sverige er videreført, og det etablerte samarbeidet med universitetsmiljøer i Europa sikrer PolyDisplay god tilgang på væske komponenter av høy kvalitet. Pilot volumproduksjon av IDn1 celler og moduler basert på glass, forberedes i Norge og Sverige, mens storskala volum produksjon forberedes hos eksisterende LCD-produsenter i Asia. Samtidig utvikles grunnlag for utvikling og miniatyrisering av elektronikk. Datterselskaper og kollsemforl101d PolyDisplay AS har fire heleide datterselskaper, hvorav det har vært minimumsaktivitet i to: - TechnoDisplay AS, etablert i 1994, har sin forretningsadresse i Horten kommune og gjennomfører prosjekter på oppdrag fra morselskapet innen utvikling av EASL DMDTM.

3 PolyDisplay AS - PolyDisplay Inc. ble etablert i Michigan, USA i 2001 og har bistått løpende i administrasjon av FoUprosjektet for fleksible plastdisplay basert på EASL DMDrM med universiteter i Ohio. Begge selskaper er avhengige av å bli tilført oppdrag fra morselskapet. I tillegg eier PolyDisplay AS de sovende datterselskapene, ImageDisplay Ltd. i London og PolyDisplay lberica SA i Madrid. PolyDisplay er morselskap i et lite konsern. Etter omdanning til AS har styret besluttet å ikke utarbeide konsernregnskap. Orgal/isasjol/ l PolyDisplay AS var det ved årets utgang ingen medarbeidere. Dr. Ole Skarin har vært styreleder fram til ordinær generalforsamling, hvoretter Eric Cameron har vært styreleder. Thor G Kamfjord var daglig leder innleid fra Fjord gjennom avtale om management via Fjord. Han ble erstattet av Kari Fredriksen den 22. februar i år. PolyDisplay AS morselskap hadde ingen ansatte, mens konsernet ved årets utgang hadde 4 ansatte, men permitterte, medarbeidere i TechnoDisplay AS. Arsregl/skapet Morselskapets driftsresultat var minus NOK etter bokføring av ikke utbetalte driftskostnader til Fjord International AS og styret på til sammen kr Resultat etter skatt var minus NOK II etter nedskriving av verdier i datterselskapet TechnoDisplay AS, på grunn av nedbemanning og innsparinger. Morselskapet og konsernet er ennå ikke i en selvfinansierende posisjon, og vil i 2010 trenge økte inntekter og tilførsel av kapital. Det er knyttet usikkerhet til verdivurderingen av eiendeler, men styret mener at disse, gitt nødvendig tilførsel av kapital, er potensielt betydelig høyere enn det som er oppført. Det er ikke foretatt avskrivninger i Den kortsiktige gjeld er relatert til den daglige løpende virksomhet. Selskapet har ved årsskiftet ikke fri egenkapital. Hovedeier, Fjord International AS, har den Il. februar i år sendt påkrav for betaling av til sammen kr for fakturerte men ikke betalte tjenester og lån som er sikret med tinglyst pant i alle selskapets eiendeler. Styret ser seg ikke i stand til å honorere dette kravet, og har etter påkrav anmodet Fjord om å overta eierskapet i selskapet ved å tiltre pantet. Dette omfatter alt driftstilbehør inkl. alle IP-rettigheter. Fjord p.t. holder åpen en mulighet for PolyDisplay AS til å beholde dette mot betaling av utestående pantesikrede krav innen I. desember 20 l O. Styret er ikke kjent med at det er inntrådt andre forhold etter som er av betydning for bedømming av konsernets stilling og resultat, ut over det som er vurdert over og under avsnittet om videre drift. Dekl/il/g av I/etto III/dersklldd Styret har foreslått følgende disposisjon for å dekke netto underskudd i PolyDisplay AS: Overført fra annen egenkapital: Overført til udekket tap Sum disponert NOK NOK NOK Il Arbeidsmiljo og det.ytre miljo Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det gjelder også konsernet som helhet. Det var ingen arbeidsrelaterte skader eller ulykker i Datterselskapet TechnoDisplay AS, der det er ansatte, rapporterer sin virksomhet selv. Kvil/I/erepresel/tasjol/ i styret og Iikestillil/g Styret har fram til ordinær generalforsamling hatt to kvinnelige styremedlemmer i 2009 av i alt fem styremedlemmer. Deretter har styret bestått aven kvinne av totalt tre medlemmer, som innfrir i forhold til lovens krav om 40 % kvinneandel i ASA-selskapers styrer. Etter omgjøring til AS den 30. desember, er ikke dette kravet lenger relevant, men generalforsamlingen ønsker likevel å opprettholde kvinneandelen i styret.

4 PolyDisplay AS Styret har likestillingsaspektet i fokus i forbindelse med den bemanningsøkning som vil komme i konsernet som følge av forestående industrialiserings- og kommersialiseringsprosess. Videre drift og utviklillg Konsernet har i 2009 gjennomført en særdeles stram ressurs- og økonomistyring, og holdt kostnader på et absolutt minimum. Økonomien har hele tiden vært under god kontroll og samarbeidsprosjektene med Saab, som startet i september 2006 respektive august 2008, tilførte selskapet totalt NOK ,-. Samarbeidet med Saab AB i 2009 endret konsernets karakter, både hva gjelder Saabs engasjement i de pågående AutoDisplay VMS prosjektene, og hva gjelder deltakelse på eiersiden i MobileDisplay AS. For å gjennomføre industrialiseringen og kommersialiseringen i større bredde, og med det momentum som styret mener er nødvendig for å optimalisere resultatene i et to til tre års perspektiv, kreves at konsernet tilføres ny kapital i størrelsesorden NOK 100 mill de nærmeste 4 årene. Styret konstaterer at selskapets minoritetsaksjonærer ikke har funnet det mulig å støtte selskapet, og har derfor besluttet å støtte hovedeier, Fjord International AS i sin prosess med å sikre tilførsel av hele eller deler av dette kapitalbehovet i løpet av 20 I O. Til tross for de muligheter og den sannsynlige positive utviklingen som foreligger, ignorerer styret ikke den risiko som ligger i å industrialisere en generisk teknologi som EASL DMDTM. Prosessen er i sin natur lang, og det er en krevende utfordring å drive selskapet likviditetsmessig frem til at investorer med rett industriell kunnskap og forståelse vil delta på eiersiden. PolyDisplay AS har hatt godkjent SkatteFUNN-prosjekt i Offentlige tilskudd og lån vil være en viktig finansieringskilde også i 20 l O. Styret vil peke på at verdien av de immaterielle rettighetene og andre aktiva er styrket gjennom 2009 ved at selskapet er kommet nærmere produkter for et marked hvor EASL-teknologien synes å ha klare konkurransefortrinn både kvalitativt og økonomisk i forhold til aktuelle konkurrenter, og at dette er bekreftet av sluttkundene, som er Vegmyndighetene i bl.a. Norge og Sverige. På grunn av den manglende interessen hos minoritetsaksjonærene, den betydelige nedskriving som er gjort i datterselskapet TeehnoDisplay AS, samt den svært vanskelige økonomiske situasjon selskapet befinner seg i, fremlegges regnskapet likevel i foreliggende form. Inntekter fra salg av lisenser er realistisk innen en tidshorisont på 10 måneder. I samsvar med Regnskapslovens krav, bekrefter styret at årsoppgjøret er satt opp under forutsetning om videre drift av selskapet ("going eoneem"). Grunnlaget for denne vurderingen er basert på de forutsetningene som er redegjort for ovenfor. SandefjordÆ 'j september 2010 ~ Erie Cameron Styrets leder Thor G. Kamfjord Styremedlem I i)..-r 1lCt4 'Yn-e/2rt-tc.JVvL Kari Fredriksen Styremedlem/daglig leder

5 Resultatregnskap PolyDisplay AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Varekostnader O Lønnskostnader m.m A vskrivning på dri ftsmidlerog immaterielle eiendeler 2 O Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt 2700 la 000 NedsIoivning av andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat -Il Ekstraordinære inntekter og kostnader Arsoverskudd (Arsunderskudd) -Il Overføringer Overført ti l udekket tap O Overført fra annen egenkapital Sum overføringer -Il PolyDlIplay AS Side t

6 Balanse PolyDisplay AS Eie nde ler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskningogutvikling IS Konsesjoner, patenter o.l Sum immaterielleeiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5 I1 JOD Lån til foretak i samme konsem O Investeringer i aksjer og andeler 6 Il 000 I1 000 Sum finansielleanleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmid ler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd,kontantero.l Sum om løpsmidler Sum eiendeler PoJyDllplay AS Side 1

7 Balanse PolyDisplay AS Ege nkapital og gje Id I nnskutt egenkapital Aksjekapital 3 I åo Sum innskutt egenkapital Note Opptjent egenkapital Annenegenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital 9 9 O O Sum egenkapital 9 l Gjeld Annen langsiktig gjeld øvrig langsiktiggjeld Sum annen langsiktig gjeld 7 O l O Kortsiktig gjeld Gjeld til konsernselskap Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktiggjeld Sum kortsiktig gjeld l Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandefjord(,!T:'seqtember 20 I O ForLstfr'et i :~ lyn isplay AS C.l Il":: L-iilllerOn... Styreleder '\.. ThorGqJ!ikKamfjord Styremedlem ~ \~ Ie.Je/L "1 Kari FreunK~cu Styremedlem / daglig leder PolyDlIplay AS Side l

8 Note 1 ~.! gn!.kapsprtnsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i ikke. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Aksjer 'Nota 2~lmmBt8ri.lle eiendeler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang kostpris Anskaffelseskost pr Akk.ord. avskrivninger Bokført verdi Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Sum Arets avskrivning O O O Økonomisk levetid Avskrivningsplan Inntil 5 år linær

9 Note 2 - Iffim atefhilleeiendeler forts. Det er ikke foretatt avskrivninger av bokførte verdier i immaterielle rettigheter og forskning og utvikling i De bokførte verdier fremkommer gjennom fiere år med forskning og utvikling samt aktivering gjennom 25 år av helhetlige patenter (rundt 30) som nå til dels er utløpt. Disse er kategorisert som "prior art" innen IPR (Intellectual Properties Rights). Flere nye patenter er etablert, og ytterligere patentgrunnlag er utviklet. Alle immaterielle rettigheter er, sammen med alt øvrig driftstilbehør, pantsatt og tinglyst til sikkerhetsstillelse for selskapets gjeld til Fjord International AS. PolyDisplay AS leier lokaler av Fjord International AS, et selskap eiet av Thor G. Kamfjord, med leiebeløp på kr ,- på årsbasis som er en del av managementavtalen. Fra er avtalen endret til kr pr år..note 4 - L'iiiiiSkostnader,antalfiiiSatte, godtiijii'øiser,låii'tll iiiiiittil.oii"iiod\iijiiilii til reviso!: Lønnskostnader Lønn, feriepenger med mer Arbeidsgiveravgift Sum Antall årsverk sysselsatt Selskapet er ikke pliktig til ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets lønnskostnader gjelder i sin helhet avsatt ikke utbetalt styrehonorar inkludert arbeidsgiveravgift. Gotdgjøre/se til revisor er fordelt ptj følgende; Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret Nota: S: Dittiiii liki-r ~, tllknyhet8elsksq-j,.."..-..j ~ -_,I'=. ;,+:'{,-.,," ff',,-,-tir.. ~:_. a'h"'~'-"':" '.'~--" "~, j. ~cf' I,, TechnoDisplay AS PolyDisplay Inc. ImageDisplay Ltd. PolyDisplay lberica S.L. Sum Anskaffelsestidspunkt Eierandel 100 % 100 % 100 % 100 % Anks.kost Balanseverdi foretak Sidsa Sistemas MicroTech Innovation Sum Eierandel 25% 3% Anks.kost Balanseverdi

10 Note 7 Mellomværende med selskap. I samme Konsern Fordringer Fordring på TechnoDisplay Gjeld; Gjeld til TechnoDisplay AS Langsiktig gjeld Fjord International Kortsiktig gjeld til Fjord International AS Leverandørgjeld til Fjord International AS Note 8- Skatt Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Endrina fremførbart underskudd rets skattegrunnlag Skattekostnad : Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad i resultatregnskapet Midlertidige forskjeller knyttet til: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Akkumulert fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår i beregningen Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel 28% Endring Selskapet har ikke bokført utsatt skattefordel. Note 9 Egeni(;!pltlil' og aksjonærlnfonnasjon Aksjekapital Egenkapital pr Ettergitt lån Saab I Arets resultat Egenkapital pr Konv.lånl Annen Ek Udekket ta( Sum I årsregnskapet for 2008 ble det presentert en netto annen egenkapital på Beløpet bestod i realiteten av et udekket tap på kr og et konvertibelt lån fra Saab AB på Iløpet av 2009 har Saab AB ettergitt totalt opprinnelig gitt som konvertibelt lån. Beløpet er i 2009 tatt som skattemessig inntekt jfr note 8 skatt permanente forskjeller.

11 Note 9 Egenkapital olf~jonæfinformasjon forts. Aksjekapital: stkåkr.0,10 kr Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet Selskapets aksjonærer er: Antall Eierandel Stemmeandel Fjord Investment AS ,5% 46,5% Fjord International AS ,7% 7,7% Nordnet Securities Bank AB ,1 % 5,1 % Storoslo Sikkerhetstjeneste AS ,2 % 4,2 % Oddmund Hammerstad ,9 % 1,9 % Rotors AS ,9 % 1,9 % MP Pensjon ,6 % 1,6 % Maxim Mitrokhine ,4 % 1,4 % Børre Holter ,2 % 1,2 % Per Jan Andersen ,1 % 1,1 % Ken Roger Kullerød ,1 % 1,1 % Ja Consult AS ,1 % 1,1 % Svein Jørgensen ,9% 0,9 % Dimitrij In vest AS ,9% 0,9% Thor Gullik Kamfjord ,9 % 0,9 % Hall Tho Invest AS ,8% 0,8 % Wias Wahllnvest AS ,7 % 0,7 % Per Christian Wahl ,7 % 0,7 % Ole Johan Olsen ,6 % 0,6 % Svenska Handelsbanken Depot ,6 % 0,6% Sum> 1 % eierandel ,9% 80,9% Sum øvrige ,1 % 19,1 % Totalt antall aksjer % 100 % Note 10 Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår pr kr i gjeld til AudioVision AS og kr for avsetninger knyttet til styrehonorarer og lønn inkl arb.giv.avg.

12 mo KPMGAS Telephone Thor Dahlsgt. 1-3 Fax Ol P.O. Sox 150 Intern et wwwkpmg.no N Sandefjord Enterpnse MVA Til generalforsamlingen i PulyDisplay AS REVISJONSBERETNING FOR 2009 Ledelsens ansvar og revisors 0l'pgave Vi har revidert årsregnskapet for PolyDisplay AS for regnskapsåret som viser et tap på kr Vi har også revide.1 opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tapet. Arsregnskapet består av resultatregnskap. balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og ovrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utfort revisjonen i samsvar med lov. forskrift og god revisjonsskikk i Norge. herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utforer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet. vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater. samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk. omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskapsog internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plih1 til å sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. forutsetningen for fortsatt drift og forslaget til dekning av tapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Forts,," dr{fr og I'erdi pa ill/materielle eiendeler Uten at det har betydning for konklusjonene i avsnittet over. vil vi presisere at mer enn halvparten av aksjekapitalen er tapt. samt at bokfo.t verdi av immaterielle eiendeler er avhengig av at selskapet kan skaffe finansiering for å kommersialiser~ selskapets produkter. Vi henviser for øvrig til omtale i årsberetning og årsregnskap med noter. Vi presiserer også at årsberetningen og årsregnskapet er avlagt etter lovens frist. Sandefjord. 21. september 20 I O KPMGAS ~ ~_ t-l.a:-. Siv Karlsen Moa Statsautorisert rf?l';sor 1) 11.,"",,, n,..., ~IM.:.,,,,.13/ 111,1'. ~.~ ' 1~ ';" "'.1"",n ~".I;." lørn,ill", I Fl, '...,,,... ')< 1, I,f, "'".""""" i:~'f- I\... " t..., I."", ~ tl,.. r,,' II~ ~ PUr. l " I'~I" II(.f>'II ".l- I~ >t,.'}, I n.lr; ~" l) 1 '. ' ~ I.n,.,," 1 ' "" t!~ -.n ~ t, ~I ' ".n F.",... ~ 1 11 "-.' 1... _1 1,,..,'... ". "... I ~",,"" 1.1:.,,,,,,,,<I ~ ~,. I <c>,1...,... ),.~,,,, \ I H H'..., Ii-~.J ~.UI.J j 1I ~!"."'~.. 1 lj', I,I'"P.11" M '. t... II. ' ~ R", ''''...','~... I : 1.. 1', ',1,, ol lo.,..., r, _... I,~...,... ~.d

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Konsern Polydisplay ASA Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Konsern Polydisplay ASA Årsberetning Historikk

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer