PolyDispla. Årsrapport for. PolyDisplay AS Foretak nr: NO MV A INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PolyDispla. Årsrapport 2009. for. PolyDisplay AS Foretak nr: NO 960 102 215 MV A INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2009"

Transkript

1 PolyDisplay AS PolyDispla Årsrapport 2009 for PolyDisplay AS Foretak nr: NO MV A INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2009 Del Il - Årsregnskapet for 2009 Resultat - Balanse - Noter Del III - Revisors beretning

2 PolyDisplay AS Styrets årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert i 1985, stiftet som AS i 1991, omdannet til ASA i 1995, og omdannet til AS igjen etter generalforsamlingens beslutning den 30. desember Selskapet har sin forretningsadresse på Akerholm i Sandefjord. Selskapets formål er å sikre og utvikle display teknologien EASL DMDTM (Electrically Addressable Smectic Liquid - Daylight Memory Display) for industrialisering og kommersialisering. PolyDisplays forretningside er å bli en ledende internasjonal aktør innen displayrelatert industri. PolyDisplay AS vil oppnå dette gjennom å kontrollere og produsere EASL væsken i Norge, samt å styre produksjon av (ImageDisplay) ID moduler for utvalgte kunder. PolyDisplay vil selge lisenser innen definerte geo markeder. Driften i 2009 Felttesting av dynamiske hastighetsskilt (Autodisplay VMS - Variable Message Signs), utviklet innenfor samarbeid med Saab AB, samt svenske Viigverket og norske Statens Vegvesen, ble gjennomført både i Norge og Sverige fram til sommeren Prosjektet er avsluttet og har gitt positivt resultat. Deretter har PolyDisplay påbegynt et prøveprosjekt for utvikling av AutoDisplay Fritekstskilt, basert på EASL DMDn1 teknologi sammen med Saab AB, svenske Viigverket og norske Statens Vegvesen, med finansielt bidrag bl.a fra Innovasjon Norge innen rammen for offentlig forsknings- og utviklingsprosje"1 (OFU). Forberedelsene har i tillegg omfattet andre kommersialiseringsmuligheter etter at teknologiutviklingen nå er kommet så langt at den kan legges til grunn for applikasjonsutvikling mot flere markedssegmenter. Da Saab tapte kampen om jagerfly til Norge ultimo 2008, ble samarbeidet vanskeligere. Aret 2009 gikk med til å kutte kostnader, samtidig som det ble ført forhandlinger med Saab om hvordan situasjonen kunne utnyttes optimalt for den videre utvikling, uten at Saab investerte ytterligere midler. Dette førte til at Saab konverterte samtlige innsatser og krav i PolyDisplay AS og morselskapet Fjord, til en 49 % eierposisjon i PolyDisplay AS sitt søsterselskap MobileDisplay AS, som deretter eies 51 % av Fjord International AS (Fjord). De generiske IDTM modulene, kjerneproduktet i den nye industri som kan bygges på basis av PolyDisplays teknologi, er basis for tre generiske produkter; PolyDisplay (med elektronikk i bakplaten), Vindauge n1 (transparent display med elektronikk i rammen) og SmartGrid (patentert matrise av de to foran nevnte produkter), som er fundamentale i den fremtidige industrialisering og kommersialisering. Sammen med SmartGrid (system for bygging av store tavler bestående av mange moduler i byggeklossystem), har PolyDisplay et meget konkurransedyktig konsept for å ITemstille dynamiske informasjonstavler og -skilt. Styret tok i 2008 en strategisk beslutning om å konsentrere kjernevirksomheten til at PolyDisplay selger lisenser for definerte geo markeder til forskjellige applikasjonsselskaper. Som første trinn i denne utvikling skal MobileDisplay AS, eid 49 % av Saab og 51 % av Fjord, utvikles til å bli applikasjonsselskap for AutoDisplay VMS. Denne beslutning syntes nødvendig for å underlette en oppkapitalisering av selskapet. MobileDisplay AS skal betale MNOK 30 for en global og tidsmessig ubegrenset rettighet innen markedssegmentet Dynamisk Vegskilt til PolyDisplay AS, som samtidig gjøres gjeldfri. Dertil kommer at PolyDisplay på kommersielle grunnlag, selv eller via partner(e), selger IDTM moduler til de veiskilt som MobileDisplay selger. Et forsøk på å hente inn ny kapital ITa aksjonærene på basis av ovennevnte strategi og avtale med Saab, viste at nåværende aksjonærer ikke er interessert i selskapet. Styret har konkludert med at det ikke er mulig å hente inn ny kapital, og har henstilt til hovedaksjonær å beslutte hva som skal skje videre. Styret har avstått ITa honorarer. Produksjonssamarbeid med LC-Tec AB i Borliinge i Sverige er videreført, og det etablerte samarbeidet med universitetsmiljøer i Europa sikrer PolyDisplay god tilgang på væske komponenter av høy kvalitet. Pilot volumproduksjon av IDn1 celler og moduler basert på glass, forberedes i Norge og Sverige, mens storskala volum produksjon forberedes hos eksisterende LCD-produsenter i Asia. Samtidig utvikles grunnlag for utvikling og miniatyrisering av elektronikk. Datterselskaper og kollsemforl101d PolyDisplay AS har fire heleide datterselskaper, hvorav det har vært minimumsaktivitet i to: - TechnoDisplay AS, etablert i 1994, har sin forretningsadresse i Horten kommune og gjennomfører prosjekter på oppdrag fra morselskapet innen utvikling av EASL DMDTM.

3 PolyDisplay AS - PolyDisplay Inc. ble etablert i Michigan, USA i 2001 og har bistått løpende i administrasjon av FoUprosjektet for fleksible plastdisplay basert på EASL DMDrM med universiteter i Ohio. Begge selskaper er avhengige av å bli tilført oppdrag fra morselskapet. I tillegg eier PolyDisplay AS de sovende datterselskapene, ImageDisplay Ltd. i London og PolyDisplay lberica SA i Madrid. PolyDisplay er morselskap i et lite konsern. Etter omdanning til AS har styret besluttet å ikke utarbeide konsernregnskap. Orgal/isasjol/ l PolyDisplay AS var det ved årets utgang ingen medarbeidere. Dr. Ole Skarin har vært styreleder fram til ordinær generalforsamling, hvoretter Eric Cameron har vært styreleder. Thor G Kamfjord var daglig leder innleid fra Fjord gjennom avtale om management via Fjord. Han ble erstattet av Kari Fredriksen den 22. februar i år. PolyDisplay AS morselskap hadde ingen ansatte, mens konsernet ved årets utgang hadde 4 ansatte, men permitterte, medarbeidere i TechnoDisplay AS. Arsregl/skapet Morselskapets driftsresultat var minus NOK etter bokføring av ikke utbetalte driftskostnader til Fjord International AS og styret på til sammen kr Resultat etter skatt var minus NOK II etter nedskriving av verdier i datterselskapet TechnoDisplay AS, på grunn av nedbemanning og innsparinger. Morselskapet og konsernet er ennå ikke i en selvfinansierende posisjon, og vil i 2010 trenge økte inntekter og tilførsel av kapital. Det er knyttet usikkerhet til verdivurderingen av eiendeler, men styret mener at disse, gitt nødvendig tilførsel av kapital, er potensielt betydelig høyere enn det som er oppført. Det er ikke foretatt avskrivninger i Den kortsiktige gjeld er relatert til den daglige løpende virksomhet. Selskapet har ved årsskiftet ikke fri egenkapital. Hovedeier, Fjord International AS, har den Il. februar i år sendt påkrav for betaling av til sammen kr for fakturerte men ikke betalte tjenester og lån som er sikret med tinglyst pant i alle selskapets eiendeler. Styret ser seg ikke i stand til å honorere dette kravet, og har etter påkrav anmodet Fjord om å overta eierskapet i selskapet ved å tiltre pantet. Dette omfatter alt driftstilbehør inkl. alle IP-rettigheter. Fjord p.t. holder åpen en mulighet for PolyDisplay AS til å beholde dette mot betaling av utestående pantesikrede krav innen I. desember 20 l O. Styret er ikke kjent med at det er inntrådt andre forhold etter som er av betydning for bedømming av konsernets stilling og resultat, ut over det som er vurdert over og under avsnittet om videre drift. Dekl/il/g av I/etto III/dersklldd Styret har foreslått følgende disposisjon for å dekke netto underskudd i PolyDisplay AS: Overført fra annen egenkapital: Overført til udekket tap Sum disponert NOK NOK NOK Il Arbeidsmiljo og det.ytre miljo Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det gjelder også konsernet som helhet. Det var ingen arbeidsrelaterte skader eller ulykker i Datterselskapet TechnoDisplay AS, der det er ansatte, rapporterer sin virksomhet selv. Kvil/I/erepresel/tasjol/ i styret og Iikestillil/g Styret har fram til ordinær generalforsamling hatt to kvinnelige styremedlemmer i 2009 av i alt fem styremedlemmer. Deretter har styret bestått aven kvinne av totalt tre medlemmer, som innfrir i forhold til lovens krav om 40 % kvinneandel i ASA-selskapers styrer. Etter omgjøring til AS den 30. desember, er ikke dette kravet lenger relevant, men generalforsamlingen ønsker likevel å opprettholde kvinneandelen i styret.

4 PolyDisplay AS Styret har likestillingsaspektet i fokus i forbindelse med den bemanningsøkning som vil komme i konsernet som følge av forestående industrialiserings- og kommersialiseringsprosess. Videre drift og utviklillg Konsernet har i 2009 gjennomført en særdeles stram ressurs- og økonomistyring, og holdt kostnader på et absolutt minimum. Økonomien har hele tiden vært under god kontroll og samarbeidsprosjektene med Saab, som startet i september 2006 respektive august 2008, tilførte selskapet totalt NOK ,-. Samarbeidet med Saab AB i 2009 endret konsernets karakter, både hva gjelder Saabs engasjement i de pågående AutoDisplay VMS prosjektene, og hva gjelder deltakelse på eiersiden i MobileDisplay AS. For å gjennomføre industrialiseringen og kommersialiseringen i større bredde, og med det momentum som styret mener er nødvendig for å optimalisere resultatene i et to til tre års perspektiv, kreves at konsernet tilføres ny kapital i størrelsesorden NOK 100 mill de nærmeste 4 årene. Styret konstaterer at selskapets minoritetsaksjonærer ikke har funnet det mulig å støtte selskapet, og har derfor besluttet å støtte hovedeier, Fjord International AS i sin prosess med å sikre tilførsel av hele eller deler av dette kapitalbehovet i løpet av 20 I O. Til tross for de muligheter og den sannsynlige positive utviklingen som foreligger, ignorerer styret ikke den risiko som ligger i å industrialisere en generisk teknologi som EASL DMDTM. Prosessen er i sin natur lang, og det er en krevende utfordring å drive selskapet likviditetsmessig frem til at investorer med rett industriell kunnskap og forståelse vil delta på eiersiden. PolyDisplay AS har hatt godkjent SkatteFUNN-prosjekt i Offentlige tilskudd og lån vil være en viktig finansieringskilde også i 20 l O. Styret vil peke på at verdien av de immaterielle rettighetene og andre aktiva er styrket gjennom 2009 ved at selskapet er kommet nærmere produkter for et marked hvor EASL-teknologien synes å ha klare konkurransefortrinn både kvalitativt og økonomisk i forhold til aktuelle konkurrenter, og at dette er bekreftet av sluttkundene, som er Vegmyndighetene i bl.a. Norge og Sverige. På grunn av den manglende interessen hos minoritetsaksjonærene, den betydelige nedskriving som er gjort i datterselskapet TeehnoDisplay AS, samt den svært vanskelige økonomiske situasjon selskapet befinner seg i, fremlegges regnskapet likevel i foreliggende form. Inntekter fra salg av lisenser er realistisk innen en tidshorisont på 10 måneder. I samsvar med Regnskapslovens krav, bekrefter styret at årsoppgjøret er satt opp under forutsetning om videre drift av selskapet ("going eoneem"). Grunnlaget for denne vurderingen er basert på de forutsetningene som er redegjort for ovenfor. SandefjordÆ 'j september 2010 ~ Erie Cameron Styrets leder Thor G. Kamfjord Styremedlem I i)..-r 1lCt4 'Yn-e/2rt-tc.JVvL Kari Fredriksen Styremedlem/daglig leder

5 Resultatregnskap PolyDisplay AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Varekostnader O Lønnskostnader m.m A vskrivning på dri ftsmidlerog immaterielle eiendeler 2 O Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt 2700 la 000 NedsIoivning av andre finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat -Il Ekstraordinære inntekter og kostnader Arsoverskudd (Arsunderskudd) -Il Overføringer Overført ti l udekket tap O Overført fra annen egenkapital Sum overføringer -Il PolyDlIplay AS Side t

6 Balanse PolyDisplay AS Eie nde ler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskningogutvikling IS Konsesjoner, patenter o.l Sum immaterielleeiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5 I1 JOD Lån til foretak i samme konsem O Investeringer i aksjer og andeler 6 Il 000 I1 000 Sum finansielleanleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmid ler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd,kontantero.l Sum om løpsmidler Sum eiendeler PoJyDllplay AS Side 1

7 Balanse PolyDisplay AS Ege nkapital og gje Id I nnskutt egenkapital Aksjekapital 3 I åo Sum innskutt egenkapital Note Opptjent egenkapital Annenegenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital 9 9 O O Sum egenkapital 9 l Gjeld Annen langsiktig gjeld øvrig langsiktiggjeld Sum annen langsiktig gjeld 7 O l O Kortsiktig gjeld Gjeld til konsernselskap Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktiggjeld Sum kortsiktig gjeld l Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandefjord(,!T:'seqtember 20 I O ForLstfr'et i :~ lyn isplay AS C.l Il":: L-iilllerOn... Styreleder '\.. ThorGqJ!ikKamfjord Styremedlem ~ \~ Ie.Je/L "1 Kari FreunK~cu Styremedlem / daglig leder PolyDlIplay AS Side l

8 Note 1 ~.! gn!.kapsprtnsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i ikke. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Aksjer 'Nota 2~lmmBt8ri.lle eiendeler Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang kostpris Anskaffelseskost pr Akk.ord. avskrivninger Bokført verdi Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Sum Arets avskrivning O O O Økonomisk levetid Avskrivningsplan Inntil 5 år linær

9 Note 2 - Iffim atefhilleeiendeler forts. Det er ikke foretatt avskrivninger av bokførte verdier i immaterielle rettigheter og forskning og utvikling i De bokførte verdier fremkommer gjennom fiere år med forskning og utvikling samt aktivering gjennom 25 år av helhetlige patenter (rundt 30) som nå til dels er utløpt. Disse er kategorisert som "prior art" innen IPR (Intellectual Properties Rights). Flere nye patenter er etablert, og ytterligere patentgrunnlag er utviklet. Alle immaterielle rettigheter er, sammen med alt øvrig driftstilbehør, pantsatt og tinglyst til sikkerhetsstillelse for selskapets gjeld til Fjord International AS. PolyDisplay AS leier lokaler av Fjord International AS, et selskap eiet av Thor G. Kamfjord, med leiebeløp på kr ,- på årsbasis som er en del av managementavtalen. Fra er avtalen endret til kr pr år..note 4 - L'iiiiiSkostnader,antalfiiiSatte, godtiijii'øiser,låii'tll iiiiiittil.oii"iiod\iijiiilii til reviso!: Lønnskostnader Lønn, feriepenger med mer Arbeidsgiveravgift Sum Antall årsverk sysselsatt Selskapet er ikke pliktig til ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets lønnskostnader gjelder i sin helhet avsatt ikke utbetalt styrehonorar inkludert arbeidsgiveravgift. Gotdgjøre/se til revisor er fordelt ptj følgende; Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret Nota: S: Dittiiii liki-r ~, tllknyhet8elsksq-j,.."..-..j ~ -_,I'=. ;,+:'{,-.,," ff',,-,-tir.. ~:_. a'h"'~'-"':" '.'~--" "~, j. ~cf' I,, TechnoDisplay AS PolyDisplay Inc. ImageDisplay Ltd. PolyDisplay lberica S.L. Sum Anskaffelsestidspunkt Eierandel 100 % 100 % 100 % 100 % Anks.kost Balanseverdi foretak Sidsa Sistemas MicroTech Innovation Sum Eierandel 25% 3% Anks.kost Balanseverdi

10 Note 7 Mellomværende med selskap. I samme Konsern Fordringer Fordring på TechnoDisplay Gjeld; Gjeld til TechnoDisplay AS Langsiktig gjeld Fjord International Kortsiktig gjeld til Fjord International AS Leverandørgjeld til Fjord International AS Note 8- Skatt Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Endrina fremførbart underskudd rets skattegrunnlag Skattekostnad : Betalbar skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad i resultatregnskapet Midlertidige forskjeller knyttet til: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Akkumulert fremførbart underskudd Sum midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår i beregningen Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel 28% Endring Selskapet har ikke bokført utsatt skattefordel. Note 9 Egeni(;!pltlil' og aksjonærlnfonnasjon Aksjekapital Egenkapital pr Ettergitt lån Saab I Arets resultat Egenkapital pr Konv.lånl Annen Ek Udekket ta( Sum I årsregnskapet for 2008 ble det presentert en netto annen egenkapital på Beløpet bestod i realiteten av et udekket tap på kr og et konvertibelt lån fra Saab AB på Iløpet av 2009 har Saab AB ettergitt totalt opprinnelig gitt som konvertibelt lån. Beløpet er i 2009 tatt som skattemessig inntekt jfr note 8 skatt permanente forskjeller.

11 Note 9 Egenkapital olf~jonæfinformasjon forts. Aksjekapital: stkåkr.0,10 kr Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet Selskapets aksjonærer er: Antall Eierandel Stemmeandel Fjord Investment AS ,5% 46,5% Fjord International AS ,7% 7,7% Nordnet Securities Bank AB ,1 % 5,1 % Storoslo Sikkerhetstjeneste AS ,2 % 4,2 % Oddmund Hammerstad ,9 % 1,9 % Rotors AS ,9 % 1,9 % MP Pensjon ,6 % 1,6 % Maxim Mitrokhine ,4 % 1,4 % Børre Holter ,2 % 1,2 % Per Jan Andersen ,1 % 1,1 % Ken Roger Kullerød ,1 % 1,1 % Ja Consult AS ,1 % 1,1 % Svein Jørgensen ,9% 0,9 % Dimitrij In vest AS ,9% 0,9% Thor Gullik Kamfjord ,9 % 0,9 % Hall Tho Invest AS ,8% 0,8 % Wias Wahllnvest AS ,7 % 0,7 % Per Christian Wahl ,7 % 0,7 % Ole Johan Olsen ,6 % 0,6 % Svenska Handelsbanken Depot ,6 % 0,6% Sum> 1 % eierandel ,9% 80,9% Sum øvrige ,1 % 19,1 % Totalt antall aksjer % 100 % Note 10 Annen kortsiktig gjeld I posten annen kortsiktig gjeld inngår pr kr i gjeld til AudioVision AS og kr for avsetninger knyttet til styrehonorarer og lønn inkl arb.giv.avg.

12 mo KPMGAS Telephone Thor Dahlsgt. 1-3 Fax Ol P.O. Sox 150 Intern et wwwkpmg.no N Sandefjord Enterpnse MVA Til generalforsamlingen i PulyDisplay AS REVISJONSBERETNING FOR 2009 Ledelsens ansvar og revisors 0l'pgave Vi har revidert årsregnskapet for PolyDisplay AS for regnskapsåret som viser et tap på kr Vi har også revide.1 opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tapet. Arsregnskapet består av resultatregnskap. balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og ovrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utfort revisjonen i samsvar med lov. forskrift og god revisjonsskikk i Norge. herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utforer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet. vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater. samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk. omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskapsog internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plih1 til å sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. forutsetningen for fortsatt drift og forslaget til dekning av tapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Forts,," dr{fr og I'erdi pa ill/materielle eiendeler Uten at det har betydning for konklusjonene i avsnittet over. vil vi presisere at mer enn halvparten av aksjekapitalen er tapt. samt at bokfo.t verdi av immaterielle eiendeler er avhengig av at selskapet kan skaffe finansiering for å kommersialiser~ selskapets produkter. Vi henviser for øvrig til omtale i årsberetning og årsregnskap med noter. Vi presiserer også at årsberetningen og årsregnskapet er avlagt etter lovens frist. Sandefjord. 21. september 20 I O KPMGAS ~ ~_ t-l.a:-. Siv Karlsen Moa Statsautorisert rf?l';sor 1) 11.,"",,, n,..., ~IM.:.,,,,.13/ 111,1'. ~.~ ' 1~ ';" "'.1"",n ~".I;." lørn,ill", I Fl, '...,,,... ')< 1, I,f, "'".""""" i:~'f- I\... " t..., I."", ~ tl,.. r,,' II~ ~ PUr. l " I'~I" II(.f>'II ".l- I~ >t,.'}, I n.lr; ~" l) 1 '. ' ~ I.n,.,," 1 ' "" t!~ -.n ~ t, ~I ' ".n F.",... ~ 1 11 "-.' 1... _1 1,,..,'... ". "... I ~",,"" 1.1:.,,,,,,,,<I ~ ~,. I <c>,1...,... ),.~,,,, \ I H H'..., Ii-~.J ~.UI.J j 1I ~!"."'~.. 1 lj', I,I'"P.11" M '. t... II. ' ~ R", ''''...','~... I : 1.. 1', ',1,, ol lo.,..., r, _... I,~...,... ~.d

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert

Detaljer

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Årsrapport 2004 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Full light A2 (2 x A3) glass EASL Vindauge 16 Polylevels First flexible EASL display

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt.

Selskapet vil i 2009 lansere flere nye versjoner som vil øke konkurranseevnen og omsetningen på kort og lang sikt. Årsberetning 2008 Virksomhetens art og beliggenhet utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte i 1998 en spesialisert løsning for

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) ÅRSBERETNING 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS, og datterselskapet Multipower Manufacturing AS, utvikler og distribuer engangsbatterier

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) ÅRSBERETNING 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS sin virksomhet består i dag av oppfølging av søksmål. Virksomheten relatert

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer