Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013"

Transkript

1 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: Konsernregnskap 2012 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at institusjoner som eier selskaper per 31/ utarbeider konsernregnskap som oversendes departementet. Retningslinjene og kravene til dette regnskapet er mindre formelle enn til det ordinære årsregnskapet. Konsernregnskapet for 2012 er utarbeidet med utgangspunkt i malen for årsregnskapet, men det er gjort forenklinger, flere noter er fjernet og noen av notene er mindre detaljerte. Grunnlaget for universitetets konsernregnskap er eget årsregnskap og årsregnskapene for de selskapene som eies av universitetet. Regnskapet for Universitetet i Bergen Eiendom AS (UIBEAS), for Uni Research AS, for Unifond AS og for Christian Michelsen Research AS, med datterselskaper, (CMR AS) inngår i konsernregnskapet. Universitetet eier 100 % av aksjene i UIBEAS og i Unifond AS og 85 % av aksjene i Uni Research AS. I CMR AS eier universitetet 50 % av aksjene og Uni Research AS eier 35 %. Fordi universitetet eier 85 % av aksjene i Uni Research AS, har universitetet en samlet eierandel på 79,8 % i CMR AS. Arsregnskap for 2012 for UIBEAS, Uni Research AS, Unifond AS og CMR AS vedlegges. Det reviderte regnskapet for universitetet er egen sak (sak 35/13). Alle regnskapene følger regnskapsprinsipper basert på regnskapslovens bestemmelser. Universitetets regnskap er i tillegg satt opp i samsvar med retningslinjer gitt som Statlige regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater fra Kunnskapsdepartementet. Regnskapene følger oppstillingsplan basert på NS 4102, vesentlige regnskapsposter i datterselskapene er justert slik at regnskapene er sammenlignbare. Alle vesentlige transaksjoner (handel) mellom selskapene er eliminert i konsernregnskapet, i tillegg er alle vesentlige mellomværender (balanseposter) mellom universitetet og selskapene eliminert. Unifond AS har beskjeden omsetning og balanseverdi sammenlignet med de andre selskapene og vises ikke i alle tabeller og analyser. Om brutto og netto omsetning og eliminering av intern handel Samlet hadde universitetet og selskapene en brutto omsetning (før eliminering) på 4,115 mrd. kroner i Tabell 1 viser brutto og netto omsetning ved universitetet og i det enkelte selskapet som eies av universitetet og eliminering av intern handel mellom disse. Tabell 1 Brutto og netto omsetning og eliminering av intern handel (i mill kroner) Universitetet i Bergen Uni Research AS Unifond AS (oms. 0,5 mill, ikke i tabell) UiB Eiendom AS CMR AS inkl. døtre Brutto omsetnin Eliminering av interne transaksjoner mellom UiB o selska ene Netto omsetning

2 Tabell 1 og figuren nedenfor viser at netto omsetning var 3,951 mrd. kroner i 2012 og viser utviklingen fra 2007 til Den samlede omsetningen har økt betydelig fra 2007 til Økningen er i det vesentligste en økning i omsetning ved universitetet og i CMR. Fra 2011 til 2012 er det en liten nedgang i omsetningen, som hovedsakelig skyldes at universitetet mottok en stor engangsbevilgning til utstyr i det nye odontologibygget i Omfanget av internhandel er redusert fra Figuren nedenfor viser at den interne handelen var 164 mill, kroner i Av dette var 21 mill. kroner inntekt til UiBEAS fra universitetet for leie av lokaler. Den største posten, 119 mill. kroner (35 mill + 84 mill), gjelder intern handel mellom UiB og Uni Research AS. Omfanget av intern handel mellom CMR og UiB og Uni Research har økt de siste par årene og var 24 mill. kroner i UiB konsern Kr mill. netto Uni Research AS UiB mill. brutto 84 mill mill. netto Kons4rnhandal 84 rnill = mill. 35 mill. 358 mill. netto UiB Eiendom 21 mill. brutto 21 mill. 0 mill. netto AS elimineres CMR AS inkl. døtre 240 mill. brutto 24 mill 216 mill netto Samlet resultat og virksomhetskapital Det samlede resultatet av universitetets og selskapenes drift var 5,2 mill. i 2012, hvor: årsresultatet for UiB, ga0,2 mill kroner i overskudd årsresultatet for Uni Research AS, ga 7 mill kroner i overskudd årsresultatet for CMR AS inkl, datterselskaper, ga 2 mill. kroner i underskudd Minoritetens andel av resultatet (15 % i Uni Research AS og 20,25 % i CMR AS), utgjør mill. kroner, og netto resultat for universitetet og selskapene var 4,6 mill. kroner. Arsresultatet for UiBEAS og Unifond AS var kr0 i Universitetets årsresultat gjelder salg av aksjer i SNF AS. Det negative årsresultatet ved CMR på 2,0 mill. i 2012, er hovedsakelig knyttet til interne satsinger, økte avskrivninger, høye pensjonskostnader og et svakt finansresultat. Uni Research hadde et overskudd på 7,3 mill, kroner i 2012, det var de finansielle postene som bidro til dette. Virksomhetskapitalen består av innskutt og opptjent virksomhetskapital. Samlet netto virksomhetskapital er 244 mill. kroner, det er 27 mill, kroner i innskutt virksomhetskapital og 2

3 217 mill, kroner i opptjent virksomhetskapital. Spesifikasjon av virksomhetskapitalen framgår av note 6 i konsernregnskapet. Om brutto og netto inntekter Universitetet har forskningssamarbeid med CMR og Uni Research. Omfanget av midler som inngår både i universitetets og i selskapenes regnskap (den interne handelen) må elimineres for å få et reelt bilde av samlet eksternt finansiert virksomhet. Fra 2007 er omfanget av internhandelen mellom UiB og Uni Research redusert fra 260 mill, kroner til 119 mill. i Dette er i hovedsak et uttrykk for at Uni Research i mindre grad forvalter forskning på vegne av universitetet. Universitetets bidrag til Sars-senteret utgjør alene vel 30 mill. kroner. Handelen mellom CMR og UiB og CMR og Uni Research har økt de siste årene og var 24 mill. kroner i Dette viser økt samarbeid, for eksempel om forskning for miljøvennlig energi (FME), senteret for havvind (NORCOWE) og for lagring av 002 (SUCCESS), samt senter for geometrisk energi (CGER). Den interne handelen mellom universitetet og UIBEAS er ikke endret de siste årene. Tabell 2: Brutto og netto inntekter for universitetet og selskapene universitetet eier 2011 Brutto Elimineringer Netto UiB Uni R AS CMR AS UiBEAS Konsernet NFR EU Andre BOA-inntekter Andre inntekter Sum inntekter Brutto Elimineringer Netto UiB Uni R AS CMR AS UiBEAS Konse rnet NFR EU Andre BOA-inntekter Andre inntekter Sum inntekter * Unifond AS sin omsetning vises ikke i tabellen pga lite omfang Tabell 3 viser omsetningstall etter elimineringer. Av samlet netto omsetning på mill. kroner i 2012, var 479 mill. kroner inntekter fra Norges forskningsråd, 66 mill. kroner inntekter fra EU. Den største posten var andre bidrags- og oppdragsinntekter med 684 mill kroner. Samlet har inntektene økt betydelig fra 2007 til Inntektene fra NFR, EU og andre inntekter (foruten KD-bevilgningen til UiB og basisbevilgningen til CMR og Uni Rokkansenteret) har økt med nesten 200 mill. kroner i samme periode. Tabell 3: Netto inntekter for U1Bog selskapene i perioden 2007 til NFR EU Andre BOA-inntekter Sum BOA + NFR Andre inntekter Sum inntekter

4 Universitetsdirektørens kommentarer Konsernregnskapet legges med dette fram for universitetsstyret for godkjenning før oversending til Kunnskapsdepartementet. Regnskapet viser en betydelig økning i de samlede ressursene ved universitetet og de selskapene universitetet eier, fra 3,3 mrd. kroner i 2007 til 3,9 mrd. kroner i Inntektene gikk noe ned fra 2011 til 2012, i hovedsak skyldtes det engangsbevilgningen på 165 mill. kroner i 2011 til utstyr i det nye odontologibygget. Inntektene fra NFR var også spesielt høye i 2011, dels fordi det inngikk kjøp av tungregnemaskin i beløpet. Omfanget av intern handel mellom UiB og Uni Research er redusert, i hovedsak som følge av atuni Research i mindre grad enn tidligere forvalter forskning på vegne av universitetet, men omfanget er fortsatt stort. Blant annet inngår universitetets bidrag til Sarssenteret og bidrag fra universitetet i forbindelse med de to sentrene for fremragende forskning som ble avsluttet i 2012, i bildet av internhandelens omfang. Omfanget av internhandel mellom UiB og CMR er økt de siste årene, dette knyttes både til økt samarbeid om forskning og til at CMR administrerer de to sentrene for forskning om bærekraftig energi, hvor universitetet er partner. Samlet netto virksomhetskapital 2011 til er 244 mill. kroner, den økte med 6 mill. kroner (2,5%) fra Med dette fremmes følgende forslag til Vedtak: Styret godkjenner konsernregnskapet for Kirsti Robertsen Aarøen Vedlegg: Konsernregnskap 2012 Arsregnskap 2012 for Uni Research AS Arsregnskap 2012 for CMR AS inkl. datterselskaper Arsregnskap 2012 for Universitetet i Bergen Eiendom AS Arsregnskap 2012 for Unifond AS 4

5 Universitetet i Bergen - Konsern Universitetet i Bergen Konsernregnskap 2012 Datterselskaper: Uni Research AS Unifond AS Universitetet i Bergen Eiendom AS Christian Michelsen Research AS inkl. datterselskaper UiB Konsernregnskap inkl. noter for 2012

6 Universitetet i Bergen - Konsern Innholdsfortegnelse SIDE 1 KONSERNRESULTAT 3 2 KONSERNBALANSE 4 3 KONSERNREGNSKAPSPRINSIPPER 6 4 NOTER 8 Konsernregnskap inkl. noter for

7 Universitetet i Bergen - Konsern 1. Konsernresultat for Universitetet i Bergen (Belop INOK 1000) Morselska : Konsern netto : Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overforinger Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter i Andre driftsinntekter Sumelirninerin er Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lonn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivnin er Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Ilnansinntekter og tinanskostnader Finansinntekter I 396 Finanskostnader Sum finansinntekter o, flnanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper mx Utb tte fra selska er rav Sum inntekter fra eierandeler i selska r m.s Resultat as ordinære aktiviteter Fkstraordinære poster Ekstraordinære inntekter 0 0 Sum resultat avekstraordinære ster Asregninger Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 0 Tilbakeforte utsatte inntekter ved av *an anle smidler Sum asre nin er Tilskuddsforsaltning Overforinger fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalin er av tilskudd til andre Sum tilskucklsforsultnin 0 0 Skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Sumskattekostnad Innkrevningssirksomhet 1nntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet 0 Overforin,er til statskassen Sum innkrevnin,ssirksomhet Tilskuddsforsaltning Overforinger fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalin er av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltnin Periodens resultat Mmontetenes andel av årets resultat Konsernresultat Konsernregnskap inkl. noter for

8 Universitetet i Bergen - Konsern 2. Konsernbalanse for Universiteteti Bergen (Beløp inok 1000) Morselska : Konsern netto : Note EIFINDELER A. Anleggs midler I. Immaterielle eiendeler Rettigheter og lignede immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler II. Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftslosore, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Anle under utførelse Sum vari e driftsmidler III. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Overdekning pensjonsmidler Andre lan,siktioe fordrin er Sum finansielle eiendeler Sum anle smidler B. Omlops midler I. Varebeholdninger og forskuddtil leverandorer Beholdninger Forskuddsbetalin til leverandører Sum varebeholdnin er forskuddtil leverandører Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordrin er Kasse, bank og yerdipapirfond Bankinnskudd, kontanter og lignende Verdi a irfond Sum kasse o bank Sum omlo midler SUMEIENDELER Konsernregnskap inkl. noter for

9 Universitetet i Bergen - Konsern 2. Konsernbalanse for Universiteteti Bergen (Belop 1NOK 1000) Morselska : Konsern (netto): Note VIRKSOMHETSKAPITAL OG GIELD C. Virksomhetskapital (egenkapital) Innskutt sirksomhetskapital Innskutt virksornhetskapital UiB Innskutt virksomhetskapital Uni Research AS Innskutt virksomhetskapital Universitetet i Bergen Eiendorn AS Innskutt virksomhetskapital Unifond AS 6 0 Innskutt virksomhetska ital CMR-konsernet Sum innskutt e enka ital Opptjent sirksomhetskapital Opptjent virksornhetskapitaluib: Opptjent virksomhetskapital Uni Research AS (netto) Opptjent virksomhetskapital Universitet i Bergen Eiendom AS 6 0 Opptjent virksomhetskapital Unifond AS 6 0 Oppljent virksornhetskapital CMR-konsernet Minoritetsinteresser CMR Sum o 'ent virksomhetska ital Sum virksomhetska ital D Gjeld LMsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Fo liktelser kn ttet til anle smidler Sum assetnin for for liktelse Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner øvri lan sikti 'eld Sum annen lansikti 'eld Kortsiktig gjeld Leverandorgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte ikke opptjente inntekter (oppdrag UiB) Annen kortsikti 'eld Sum kortsikti 'eld Assetning for forpliktelse UiB sin avregning med Kunnskapsdeparternentet Avreimin NFR, bidra o o dra ( ros'ekt 'eld) Sum avsetnin for for liktelse Sum 'eld SUM EGENKAPITALOG G1ELD Konsernregnskap inkl. noter for

10 liniversitetet i Bergen - Konsern 3. KONSERNREGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet følger regnskapsprinsipper basert på regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Universitetet i Bergen (UiB) og datterselskapene Uni Rescarch AS (eies 85 %), Unifond AS (cies 100 %), Universitetet i Bergen Eiendom AS (eics 100%) og Christian Michelsen Research AS (cies 79,75% gjennom både direkte eierskap 50% og 35% indirekte gjennom Uni Research AS). Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er alle vesentlige transaksjoner (handel) mellom selskapene climinert. Alle mellomværender av vesentlig størrelse mellom enhetene i konsernet er også clirninert. Dc fern regnskapene for 2012 praktiserer ulike regnskapsprinsipper på noen områder. Universitetets regnskap er i tillegg å følge regnskapsloven satt opp i samsvar mcd Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og vciledningsnotater. Hovedforskjellen er bla. knyttet til at UiB som nettobudsjettert statlig institusjon ikke kan generere overskudd/egenkapital fra hele virksomheten sin, men kun fra den ekstemt finansierte virksomheten og knyttet til kjøp og salg av aksjer. En annen forskjell er at pensjonskostnadene regnskapsføres iht. ulike regnskapsprinsipper. I morselskapets regnskap er det lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pcnsjoner, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for cvt. over-/underdekning i pensjonsordningen. UiB aktiverer sine ciendeler og genererer avskrivninger, men forpliktelsesmodellen innebærer at varige driftsmidler balanseføres med en motpost på passivasiden i balansen. I regnskapsmalen for universitets- og høyskolesektoren, fremgår balanseposten Virksomhetskapital. I de andre selskapene i konsernet fremgår en tilsvarende post som heter Egenkapital. I konsernrcgnskapet benyttes begrepet Virksomhetskapital. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varckretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler Konsernregnskap inkl. noter for

11 Universitetet i Bergen - Konsern Varige driftsmidler cr balanseført og avskrives over driftsrnidlets forventede levetid. For UiB: Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi avlbrpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt,frafirpliktelse knyttet til investeringer, bokfort verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten sely, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker cr i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. Statens konsernkontordning (gjelder UiB). Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Likviditet tilføres løpende gjennom året i henhold til utbetalingsplan fra overordnet fagdepartement. Virksomheten disponerer en egen oppgjørskonto i konsernkontoordningen i Norges Bank. Denne renteberegnes ikke. Likviditeten beholdes ved årets slutt. Konsernrenskap inkl. noter for

12 Universitetet i Bergen - Konsern 4. NOTER Note 1 S esifikas'on av driftsinntekter Slorselskap: Kunsern: Belop i 1000 NOK Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utbetaling av tilskudd til andre (Ole Bull akademet) Andre poster som vedrorerbevilgninger fnt Kunnskapsdepartementet Sum inntekt fra 6601,nin,er fra Kunnska de rtementet Tilskudd og oserforinger fra andre departement Periodens tilskudd.overforing fra andre departement Sum tilskudduo oserfurinoer fra andre de rtement Inntekt fra be, dgninger - effekt av as skrivninger - brutto bera ttet til ir, esterings fornitl varige driftsmidler av periodens bes, ilgning ' drifistilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (av skris ninger) utsatt inntekt fra forp Sum inntekt fra besiloni.. er -eflekt avalskriminoer Sum inntekt fra hesil nin,er Tilskudd fra NFR Periodens tilskuddfoverforinger fra Norges Forskningsråd (NFR) utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrorer tilskudd og overforinger fra NFR Sum riudens tilskuddo merforin.er fra NFR Tilskudd og overforinger fra andre statlige forvaltningsorganer Tilskudd og overforinger fra andre statlige forvaltningsorganer utbetaling av tilskudd til andre Smn riodens tilskudd o, oserforinoer fra andre statlioe forsaltninosor mner Inntekt fra annen bidrags fmansien, irksonthet Kommunale- og fyikeskomuunale etater (S) 74 03) Stiftelser og organisasjoner Næringslis pris at kl; tilskudd tildeling fra ranuneprogram for forskning Ell tilskudd tildeling til unders isning annet og Andre Sum inntekt fra annen bidragsfinansiert sirksomhet Tilskudd fra gav er og ga, eforsterkninger Mottatt gaver'gas eforsterkninger i perioden ikke inntektsforte gaver og gaseforsterkning utsatt inntekt fra mottatte gaverigavelbrsterkninger Sum tilskuddfra aser uo mseforsterknin Sum tilskudd oserforin fra andre I Konsernregnskap inkl. noter for

13 Universitete Bergen - Konsern Belop i 1000NOK (.;:s inst sed salg av eiendom, anlegg, maskiner mv Salg aseiendom Salg av nmskiner, utstyr my 7 41 Salg av andre driftsmidler Gevinst sedsal avelendom, anle maskiner mv Salgs- og leieinntekter Inntekter fra oppdragsfinansien virksombet : II Statlige etater Komnunale- og fylkeskonununale etater Stiftelser I 400 Organisasjoner SI Næringsliv'privat Andre (utland ekskl. Eti) Sum inntekt fra o aosvirksombet: Andre salgs-og leieinntekter Leieinntekter Pasientinntekter lloker og kopieringstjenester Salg as kopieringstjenester Sum andre salos- leieinntekter Sum sal ts- o leleinntekter Andre driftsinntekter , rige andre inntekter Sum andre driftsinntekter: Hirnineringer Sum driftsinntekter Konsernreu.nskap inkl. noter for

14 Universitetet i Bergen - Konsern Note 2 Lonnskostnader, antall ansatte mm. Belop i 1000NOK Morsds kap: konsern: Lonns kostnader I Lonninger, inkl feriegenger og refusjon sykepenger Arheidttgin eravgin Pensjonskos to ader 00kepenger og andre refu ner Andre r teher Sum lonnskostnader Ctiennononittlig antall alsverk i lopel ar regotkapmret Det har ikke i arrt faste ansaue junivers hetet i Bergen hendom AS eller L'nifond AS Note 3 Finansinntekter og finanskostnader Belop i 1000NOK Mors els kap: konsern: Finansinntekter 2 )r63 I 115 Rentehmleln I 032 I 040 Agio gevinsl 1230 I Annen linansionted I Sum finansinntekter Finanskostnader Rent ekos tneder Ned0krit. ing to aksjer Agio tap -7I6-580 Annen tinanskostnad -I Sum finanskostnader Inntekter fra eierande1er i selskaper nss: Iltbvtte Ila selska er 0 Sum inntekter fra eierandeler i selska r mv 0 Konsernreenskap inkl. noter for

15 Universitetet i Bergen - Konsern Note 4 Investeringer i aksjer og selskapsandeler Itslor : Brulto 2011 Netto 2012 Neno insesteringer Forretnings- Berarak Stemnse. naah for 6.11 far Nean insesteringer i i andre aksjer 1113 kontor 1 konsernet konsernet Iilknyttet selskap og andeler cs [1,,er FJ,Ishss AS Bergen 111, NIn loioo. Reoesrlh AS Wrgen 1,101 1,se11,crInnskudd Stlitd.en 13,s ggen Nhbeurn Vis,,en , ,gen AS Ikrg,n 441., 4E, -IS e s: l'nisshias Fkr.g,n 2,X1 RsSen AS Ber,s Brutto balanseforlseed i Heseareh 35 els N1s1,1,en. Reocarch AS Silo Brotto halan,efert wrci , as,3'4s7 5,11117 Ishulsgeurst Groop GoF 11 TyskIsud 014,,, s l'scrgs 11,orch fissp AS Beipm I,p1s,,e 1.1s170 a Utsspetc11,1 A 5 Ber,,en 40 '? Andr, sk. jer Brulto Isslonsefiablersi '22 - I SINIAICSJFINVESTERINGFIl 1KONSFRNEI Note 5 Bankinnskudd, kontanter og verdipapirfond Belop i 1000 NOK Mors els kap: Konsern: Innskudd statens konsernkonto (ikke renteb1.rende Andre hankinnskudd og intenonkonti i Bankinnskudd kontanter og lignende, iliniversitetet i Bergen hiendomas Bankinnskudd kontanter og lignende i Uni Researek AS Bankinnskudd kontanterog lignende i Unifond AS Bankinnskudd kontanter og lignende i CMR-konsernet Sum bankinnskuddo kontanter I erdipapirfond Andeler verdipapirfond CIVIR-konsernet Andeler verdi a irfond Uni Researek AS Sum bankinuskudd kontanter Konsernregnskap inkl. noter for

16 Universitetet i Bergen - Konsern Note 6 Virksomhetskapital 13,100 i 1000 NOK Konsern. Brutto Netto Netto innskutt Nettu oppljent lib sin sirksomhetskapita1 bestar sirksonthets sirksomhets- Nirksorohels-kapital virksonthetskapital 2012 kapital kapital 2012 Innsk utt Innskult vir otska all ) Sum brutto Omajent I Ont II1,01111WISka Sum netto Lbi Researe sin egenkapital (sirksonthetskapital)bestar ag Innskutt: A100jokapilal erklin Sum brutto Opprjenb euenka , 7,1 7), Sum nettre CSIK-konsernet sin egenkapital (,irksonthetskapital) bestar ag Innskutt Selska ska ilal 2I31e Sum brutto Oppljent: Annen eg en kap ital NII/lOriletsin68,8sel I 099 I Sum nello: Unisersitetet i Bergen Fiendom AS sin egenkapital bestar all Innskulg Aksjokapital ,1115, Sum brutto Oninjent: Anwi et6,1161 ihil Sum Il 0 Unifond AS sin egenkapital består ag Innskult, Akajokapilal 100 Overkurs 87 Sum bruttsi Opptjeng Annen eeenka I Sunt netto: Sum Virksomhetska 'tmlikonsernet Konsernregnskap inkl. noter for

17 Uni ResearchAS Arsregnskap2012

18 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivninger , 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 7 Renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring på markedsbaserte finansielle omløpsmidk Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat Arsresultat

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Dette er Uni Research

Dette er Uni Research 2012 Dette er Uni Research Uni Research styre Adm. direktør Hovedkontor Uni CIPR Uni Computing Uni Helse Uni Klima Uni Miljø Uni Rokkansenteret Uni Sars Centre Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum

Detaljer