Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013"

Transkript

1 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: Konsernregnskap 2012 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at institusjoner som eier selskaper per 31/ utarbeider konsernregnskap som oversendes departementet. Retningslinjene og kravene til dette regnskapet er mindre formelle enn til det ordinære årsregnskapet. Konsernregnskapet for 2012 er utarbeidet med utgangspunkt i malen for årsregnskapet, men det er gjort forenklinger, flere noter er fjernet og noen av notene er mindre detaljerte. Grunnlaget for universitetets konsernregnskap er eget årsregnskap og årsregnskapene for de selskapene som eies av universitetet. Regnskapet for Universitetet i Bergen Eiendom AS (UIBEAS), for Uni Research AS, for Unifond AS og for Christian Michelsen Research AS, med datterselskaper, (CMR AS) inngår i konsernregnskapet. Universitetet eier 100 % av aksjene i UIBEAS og i Unifond AS og 85 % av aksjene i Uni Research AS. I CMR AS eier universitetet 50 % av aksjene og Uni Research AS eier 35 %. Fordi universitetet eier 85 % av aksjene i Uni Research AS, har universitetet en samlet eierandel på 79,8 % i CMR AS. Arsregnskap for 2012 for UIBEAS, Uni Research AS, Unifond AS og CMR AS vedlegges. Det reviderte regnskapet for universitetet er egen sak (sak 35/13). Alle regnskapene følger regnskapsprinsipper basert på regnskapslovens bestemmelser. Universitetets regnskap er i tillegg satt opp i samsvar med retningslinjer gitt som Statlige regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater fra Kunnskapsdepartementet. Regnskapene følger oppstillingsplan basert på NS 4102, vesentlige regnskapsposter i datterselskapene er justert slik at regnskapene er sammenlignbare. Alle vesentlige transaksjoner (handel) mellom selskapene er eliminert i konsernregnskapet, i tillegg er alle vesentlige mellomværender (balanseposter) mellom universitetet og selskapene eliminert. Unifond AS har beskjeden omsetning og balanseverdi sammenlignet med de andre selskapene og vises ikke i alle tabeller og analyser. Om brutto og netto omsetning og eliminering av intern handel Samlet hadde universitetet og selskapene en brutto omsetning (før eliminering) på 4,115 mrd. kroner i Tabell 1 viser brutto og netto omsetning ved universitetet og i det enkelte selskapet som eies av universitetet og eliminering av intern handel mellom disse. Tabell 1 Brutto og netto omsetning og eliminering av intern handel (i mill kroner) Universitetet i Bergen Uni Research AS Unifond AS (oms. 0,5 mill, ikke i tabell) UiB Eiendom AS CMR AS inkl. døtre Brutto omsetnin Eliminering av interne transaksjoner mellom UiB o selska ene Netto omsetning

2 Tabell 1 og figuren nedenfor viser at netto omsetning var 3,951 mrd. kroner i 2012 og viser utviklingen fra 2007 til Den samlede omsetningen har økt betydelig fra 2007 til Økningen er i det vesentligste en økning i omsetning ved universitetet og i CMR. Fra 2011 til 2012 er det en liten nedgang i omsetningen, som hovedsakelig skyldes at universitetet mottok en stor engangsbevilgning til utstyr i det nye odontologibygget i Omfanget av internhandel er redusert fra Figuren nedenfor viser at den interne handelen var 164 mill, kroner i Av dette var 21 mill. kroner inntekt til UiBEAS fra universitetet for leie av lokaler. Den største posten, 119 mill. kroner (35 mill + 84 mill), gjelder intern handel mellom UiB og Uni Research AS. Omfanget av intern handel mellom CMR og UiB og Uni Research har økt de siste par årene og var 24 mill. kroner i UiB konsern Kr mill. netto Uni Research AS UiB mill. brutto 84 mill mill. netto Kons4rnhandal 84 rnill = mill. 35 mill. 358 mill. netto UiB Eiendom 21 mill. brutto 21 mill. 0 mill. netto AS elimineres CMR AS inkl. døtre 240 mill. brutto 24 mill 216 mill netto Samlet resultat og virksomhetskapital Det samlede resultatet av universitetets og selskapenes drift var 5,2 mill. i 2012, hvor: årsresultatet for UiB, ga0,2 mill kroner i overskudd årsresultatet for Uni Research AS, ga 7 mill kroner i overskudd årsresultatet for CMR AS inkl, datterselskaper, ga 2 mill. kroner i underskudd Minoritetens andel av resultatet (15 % i Uni Research AS og 20,25 % i CMR AS), utgjør mill. kroner, og netto resultat for universitetet og selskapene var 4,6 mill. kroner. Arsresultatet for UiBEAS og Unifond AS var kr0 i Universitetets årsresultat gjelder salg av aksjer i SNF AS. Det negative årsresultatet ved CMR på 2,0 mill. i 2012, er hovedsakelig knyttet til interne satsinger, økte avskrivninger, høye pensjonskostnader og et svakt finansresultat. Uni Research hadde et overskudd på 7,3 mill, kroner i 2012, det var de finansielle postene som bidro til dette. Virksomhetskapitalen består av innskutt og opptjent virksomhetskapital. Samlet netto virksomhetskapital er 244 mill. kroner, det er 27 mill, kroner i innskutt virksomhetskapital og 2

3 217 mill, kroner i opptjent virksomhetskapital. Spesifikasjon av virksomhetskapitalen framgår av note 6 i konsernregnskapet. Om brutto og netto inntekter Universitetet har forskningssamarbeid med CMR og Uni Research. Omfanget av midler som inngår både i universitetets og i selskapenes regnskap (den interne handelen) må elimineres for å få et reelt bilde av samlet eksternt finansiert virksomhet. Fra 2007 er omfanget av internhandelen mellom UiB og Uni Research redusert fra 260 mill, kroner til 119 mill. i Dette er i hovedsak et uttrykk for at Uni Research i mindre grad forvalter forskning på vegne av universitetet. Universitetets bidrag til Sars-senteret utgjør alene vel 30 mill. kroner. Handelen mellom CMR og UiB og CMR og Uni Research har økt de siste årene og var 24 mill. kroner i Dette viser økt samarbeid, for eksempel om forskning for miljøvennlig energi (FME), senteret for havvind (NORCOWE) og for lagring av 002 (SUCCESS), samt senter for geometrisk energi (CGER). Den interne handelen mellom universitetet og UIBEAS er ikke endret de siste årene. Tabell 2: Brutto og netto inntekter for universitetet og selskapene universitetet eier 2011 Brutto Elimineringer Netto UiB Uni R AS CMR AS UiBEAS Konsernet NFR EU Andre BOA-inntekter Andre inntekter Sum inntekter Brutto Elimineringer Netto UiB Uni R AS CMR AS UiBEAS Konse rnet NFR EU Andre BOA-inntekter Andre inntekter Sum inntekter * Unifond AS sin omsetning vises ikke i tabellen pga lite omfang Tabell 3 viser omsetningstall etter elimineringer. Av samlet netto omsetning på mill. kroner i 2012, var 479 mill. kroner inntekter fra Norges forskningsråd, 66 mill. kroner inntekter fra EU. Den største posten var andre bidrags- og oppdragsinntekter med 684 mill kroner. Samlet har inntektene økt betydelig fra 2007 til Inntektene fra NFR, EU og andre inntekter (foruten KD-bevilgningen til UiB og basisbevilgningen til CMR og Uni Rokkansenteret) har økt med nesten 200 mill. kroner i samme periode. Tabell 3: Netto inntekter for U1Bog selskapene i perioden 2007 til NFR EU Andre BOA-inntekter Sum BOA + NFR Andre inntekter Sum inntekter

4 Universitetsdirektørens kommentarer Konsernregnskapet legges med dette fram for universitetsstyret for godkjenning før oversending til Kunnskapsdepartementet. Regnskapet viser en betydelig økning i de samlede ressursene ved universitetet og de selskapene universitetet eier, fra 3,3 mrd. kroner i 2007 til 3,9 mrd. kroner i Inntektene gikk noe ned fra 2011 til 2012, i hovedsak skyldtes det engangsbevilgningen på 165 mill. kroner i 2011 til utstyr i det nye odontologibygget. Inntektene fra NFR var også spesielt høye i 2011, dels fordi det inngikk kjøp av tungregnemaskin i beløpet. Omfanget av intern handel mellom UiB og Uni Research er redusert, i hovedsak som følge av atuni Research i mindre grad enn tidligere forvalter forskning på vegne av universitetet, men omfanget er fortsatt stort. Blant annet inngår universitetets bidrag til Sarssenteret og bidrag fra universitetet i forbindelse med de to sentrene for fremragende forskning som ble avsluttet i 2012, i bildet av internhandelens omfang. Omfanget av internhandel mellom UiB og CMR er økt de siste årene, dette knyttes både til økt samarbeid om forskning og til at CMR administrerer de to sentrene for forskning om bærekraftig energi, hvor universitetet er partner. Samlet netto virksomhetskapital 2011 til er 244 mill. kroner, den økte med 6 mill. kroner (2,5%) fra Med dette fremmes følgende forslag til Vedtak: Styret godkjenner konsernregnskapet for Kirsti Robertsen Aarøen Vedlegg: Konsernregnskap 2012 Arsregnskap 2012 for Uni Research AS Arsregnskap 2012 for CMR AS inkl. datterselskaper Arsregnskap 2012 for Universitetet i Bergen Eiendom AS Arsregnskap 2012 for Unifond AS 4

5 Universitetet i Bergen - Konsern Universitetet i Bergen Konsernregnskap 2012 Datterselskaper: Uni Research AS Unifond AS Universitetet i Bergen Eiendom AS Christian Michelsen Research AS inkl. datterselskaper UiB Konsernregnskap inkl. noter for 2012

6 Universitetet i Bergen - Konsern Innholdsfortegnelse SIDE 1 KONSERNRESULTAT 3 2 KONSERNBALANSE 4 3 KONSERNREGNSKAPSPRINSIPPER 6 4 NOTER 8 Konsernregnskap inkl. noter for

7 Universitetet i Bergen - Konsern 1. Konsernresultat for Universitetet i Bergen (Belop INOK 1000) Morselska : Konsern netto : Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overforinger Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter i Andre driftsinntekter Sumelirninerin er Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lonn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivnin er Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Ilnansinntekter og tinanskostnader Finansinntekter I 396 Finanskostnader Sum finansinntekter o, flnanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper mx Utb tte fra selska er rav Sum inntekter fra eierandeler i selska r m.s Resultat as ordinære aktiviteter Fkstraordinære poster Ekstraordinære inntekter 0 0 Sum resultat avekstraordinære ster Asregninger Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 0 Tilbakeforte utsatte inntekter ved av *an anle smidler Sum asre nin er Tilskuddsforsaltning Overforinger fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalin er av tilskudd til andre Sum tilskucklsforsultnin 0 0 Skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Sumskattekostnad Innkrevningssirksomhet 1nntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet 0 Overforin,er til statskassen Sum innkrevnin,ssirksomhet Tilskuddsforsaltning Overforinger fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalin er av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltnin Periodens resultat Mmontetenes andel av årets resultat Konsernresultat Konsernregnskap inkl. noter for

8 Universitetet i Bergen - Konsern 2. Konsernbalanse for Universiteteti Bergen (Beløp inok 1000) Morselska : Konsern netto : Note EIFINDELER A. Anleggs midler I. Immaterielle eiendeler Rettigheter og lignede immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler II. Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftslosore, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Anle under utførelse Sum vari e driftsmidler III. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Overdekning pensjonsmidler Andre lan,siktioe fordrin er Sum finansielle eiendeler Sum anle smidler B. Omlops midler I. Varebeholdninger og forskuddtil leverandorer Beholdninger Forskuddsbetalin til leverandører Sum varebeholdnin er forskuddtil leverandører Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordrin er Kasse, bank og yerdipapirfond Bankinnskudd, kontanter og lignende Verdi a irfond Sum kasse o bank Sum omlo midler SUMEIENDELER Konsernregnskap inkl. noter for

9 Universitetet i Bergen - Konsern 2. Konsernbalanse for Universiteteti Bergen (Belop 1NOK 1000) Morselska : Konsern (netto): Note VIRKSOMHETSKAPITAL OG GIELD C. Virksomhetskapital (egenkapital) Innskutt sirksomhetskapital Innskutt virksornhetskapital UiB Innskutt virksomhetskapital Uni Research AS Innskutt virksomhetskapital Universitetet i Bergen Eiendorn AS Innskutt virksomhetskapital Unifond AS 6 0 Innskutt virksomhetska ital CMR-konsernet Sum innskutt e enka ital Opptjent sirksomhetskapital Opptjent virksornhetskapitaluib: Opptjent virksomhetskapital Uni Research AS (netto) Opptjent virksomhetskapital Universitet i Bergen Eiendom AS 6 0 Opptjent virksomhetskapital Unifond AS 6 0 Oppljent virksornhetskapital CMR-konsernet Minoritetsinteresser CMR Sum o 'ent virksomhetska ital Sum virksomhetska ital D Gjeld LMsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Fo liktelser kn ttet til anle smidler Sum assetnin for for liktelse Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner øvri lan sikti 'eld Sum annen lansikti 'eld Kortsiktig gjeld Leverandorgjeld Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte ikke opptjente inntekter (oppdrag UiB) Annen kortsikti 'eld Sum kortsikti 'eld Assetning for forpliktelse UiB sin avregning med Kunnskapsdeparternentet Avreimin NFR, bidra o o dra ( ros'ekt 'eld) Sum avsetnin for for liktelse Sum 'eld SUM EGENKAPITALOG G1ELD Konsernregnskap inkl. noter for

10 liniversitetet i Bergen - Konsern 3. KONSERNREGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet følger regnskapsprinsipper basert på regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Universitetet i Bergen (UiB) og datterselskapene Uni Rescarch AS (eies 85 %), Unifond AS (cies 100 %), Universitetet i Bergen Eiendom AS (eics 100%) og Christian Michelsen Research AS (cies 79,75% gjennom både direkte eierskap 50% og 35% indirekte gjennom Uni Research AS). Ved utarbeidelse av konsernregnskapet er alle vesentlige transaksjoner (handel) mellom selskapene climinert. Alle mellomværender av vesentlig størrelse mellom enhetene i konsernet er også clirninert. Dc fern regnskapene for 2012 praktiserer ulike regnskapsprinsipper på noen områder. Universitetets regnskap er i tillegg å følge regnskapsloven satt opp i samsvar mcd Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og vciledningsnotater. Hovedforskjellen er bla. knyttet til at UiB som nettobudsjettert statlig institusjon ikke kan generere overskudd/egenkapital fra hele virksomheten sin, men kun fra den ekstemt finansierte virksomheten og knyttet til kjøp og salg av aksjer. En annen forskjell er at pensjonskostnadene regnskapsføres iht. ulike regnskapsprinsipper. I morselskapets regnskap er det lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pcnsjoner, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for cvt. over-/underdekning i pensjonsordningen. UiB aktiverer sine ciendeler og genererer avskrivninger, men forpliktelsesmodellen innebærer at varige driftsmidler balanseføres med en motpost på passivasiden i balansen. I regnskapsmalen for universitets- og høyskolesektoren, fremgår balanseposten Virksomhetskapital. I de andre selskapene i konsernet fremgår en tilsvarende post som heter Egenkapital. I konsernrcgnskapet benyttes begrepet Virksomhetskapital. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varckretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler Konsernregnskap inkl. noter for

11 Universitetet i Bergen - Konsern Varige driftsmidler cr balanseført og avskrives over driftsrnidlets forventede levetid. For UiB: Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi avlbrpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt,frafirpliktelse knyttet til investeringer, bokfort verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten sely, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker cr i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. Statens konsernkontordning (gjelder UiB). Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Likviditet tilføres løpende gjennom året i henhold til utbetalingsplan fra overordnet fagdepartement. Virksomheten disponerer en egen oppgjørskonto i konsernkontoordningen i Norges Bank. Denne renteberegnes ikke. Likviditeten beholdes ved årets slutt. Konsernrenskap inkl. noter for

12 Universitetet i Bergen - Konsern 4. NOTER Note 1 S esifikas'on av driftsinntekter Slorselskap: Kunsern: Belop i 1000 NOK Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet utbetaling av tilskudd til andre (Ole Bull akademet) Andre poster som vedrorerbevilgninger fnt Kunnskapsdepartementet Sum inntekt fra 6601,nin,er fra Kunnska de rtementet Tilskudd og oserforinger fra andre departement Periodens tilskudd.overforing fra andre departement Sum tilskudduo oserfurinoer fra andre de rtement Inntekt fra be, dgninger - effekt av as skrivninger - brutto bera ttet til ir, esterings fornitl varige driftsmidler av periodens bes, ilgning ' drifistilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (av skris ninger) utsatt inntekt fra forp Sum inntekt fra besiloni.. er -eflekt avalskriminoer Sum inntekt fra hesil nin,er Tilskudd fra NFR Periodens tilskuddfoverforinger fra Norges Forskningsråd (NFR) utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrorer tilskudd og overforinger fra NFR Sum riudens tilskuddo merforin.er fra NFR Tilskudd og overforinger fra andre statlige forvaltningsorganer Tilskudd og overforinger fra andre statlige forvaltningsorganer utbetaling av tilskudd til andre Smn riodens tilskudd o, oserforinoer fra andre statlioe forsaltninosor mner Inntekt fra annen bidrags fmansien, irksonthet Kommunale- og fyikeskomuunale etater (S) 74 03) Stiftelser og organisasjoner Næringslis pris at kl; tilskudd tildeling fra ranuneprogram for forskning Ell tilskudd tildeling til unders isning annet og Andre Sum inntekt fra annen bidragsfinansiert sirksomhet Tilskudd fra gav er og ga, eforsterkninger Mottatt gaver'gas eforsterkninger i perioden ikke inntektsforte gaver og gaseforsterkning utsatt inntekt fra mottatte gaverigavelbrsterkninger Sum tilskuddfra aser uo mseforsterknin Sum tilskudd oserforin fra andre I Konsernregnskap inkl. noter for

13 Universitete Bergen - Konsern Belop i 1000NOK (.;:s inst sed salg av eiendom, anlegg, maskiner mv Salg aseiendom Salg av nmskiner, utstyr my 7 41 Salg av andre driftsmidler Gevinst sedsal avelendom, anle maskiner mv Salgs- og leieinntekter Inntekter fra oppdragsfinansien virksombet : II Statlige etater Komnunale- og fylkeskonununale etater Stiftelser I 400 Organisasjoner SI Næringsliv'privat Andre (utland ekskl. Eti) Sum inntekt fra o aosvirksombet: Andre salgs-og leieinntekter Leieinntekter Pasientinntekter lloker og kopieringstjenester Salg as kopieringstjenester Sum andre salos- leieinntekter Sum sal ts- o leleinntekter Andre driftsinntekter , rige andre inntekter Sum andre driftsinntekter: Hirnineringer Sum driftsinntekter Konsernreu.nskap inkl. noter for

14 Universitetet i Bergen - Konsern Note 2 Lonnskostnader, antall ansatte mm. Belop i 1000NOK Morsds kap: konsern: Lonns kostnader I Lonninger, inkl feriegenger og refusjon sykepenger Arheidttgin eravgin Pensjonskos to ader 00kepenger og andre refu ner Andre r teher Sum lonnskostnader Ctiennononittlig antall alsverk i lopel ar regotkapmret Det har ikke i arrt faste ansaue junivers hetet i Bergen hendom AS eller L'nifond AS Note 3 Finansinntekter og finanskostnader Belop i 1000NOK Mors els kap: konsern: Finansinntekter 2 )r63 I 115 Rentehmleln I 032 I 040 Agio gevinsl 1230 I Annen linansionted I Sum finansinntekter Finanskostnader Rent ekos tneder Ned0krit. ing to aksjer Agio tap -7I6-580 Annen tinanskostnad -I Sum finanskostnader Inntekter fra eierande1er i selskaper nss: Iltbvtte Ila selska er 0 Sum inntekter fra eierandeler i selska r mv 0 Konsernreenskap inkl. noter for

15 Universitetet i Bergen - Konsern Note 4 Investeringer i aksjer og selskapsandeler Itslor : Brulto 2011 Netto 2012 Neno insesteringer Forretnings- Berarak Stemnse. naah for 6.11 far Nean insesteringer i i andre aksjer 1113 kontor 1 konsernet konsernet Iilknyttet selskap og andeler cs [1,,er FJ,Ishss AS Bergen 111, NIn loioo. Reoesrlh AS Wrgen 1,101 1,se11,crInnskudd Stlitd.en 13,s ggen Nhbeurn Vis,,en , ,gen AS Ikrg,n 441., 4E, -IS e s: l'nisshias Fkr.g,n 2,X1 RsSen AS Ber,s Brutto balanseforlseed i Heseareh 35 els N1s1,1,en. Reocarch AS Silo Brotto halan,efert wrci , as,3'4s7 5,11117 Ishulsgeurst Groop GoF 11 TyskIsud 014,,, s l'scrgs 11,orch fissp AS Beipm I,p1s,,e 1.1s170 a Utsspetc11,1 A 5 Ber,,en 40 '? Andr, sk. jer Brulto Isslonsefiablersi '22 - I SINIAICSJFINVESTERINGFIl 1KONSFRNEI Note 5 Bankinnskudd, kontanter og verdipapirfond Belop i 1000 NOK Mors els kap: Konsern: Innskudd statens konsernkonto (ikke renteb1.rende Andre hankinnskudd og intenonkonti i Bankinnskudd kontanter og lignende, iliniversitetet i Bergen hiendomas Bankinnskudd kontanter og lignende i Uni Researek AS Bankinnskudd kontanterog lignende i Unifond AS Bankinnskudd kontanter og lignende i CMR-konsernet Sum bankinnskuddo kontanter I erdipapirfond Andeler verdipapirfond CIVIR-konsernet Andeler verdi a irfond Uni Researek AS Sum bankinuskudd kontanter Konsernregnskap inkl. noter for

16 Universitetet i Bergen - Konsern Note 6 Virksomhetskapital 13,100 i 1000 NOK Konsern. Brutto Netto Netto innskutt Nettu oppljent lib sin sirksomhetskapita1 bestar sirksonthets sirksomhets- Nirksorohels-kapital virksonthetskapital 2012 kapital kapital 2012 Innsk utt Innskult vir otska all ) Sum brutto Omajent I Ont II1,01111WISka Sum netto Lbi Researe sin egenkapital (sirksonthetskapital)bestar ag Innskutt: A100jokapilal erklin Sum brutto Opprjenb euenka , 7,1 7), Sum nettre CSIK-konsernet sin egenkapital (,irksonthetskapital) bestar ag Innskutt Selska ska ilal 2I31e Sum brutto Oppljent: Annen eg en kap ital NII/lOriletsin68,8sel I 099 I Sum nello: Unisersitetet i Bergen Fiendom AS sin egenkapital bestar all Innskulg Aksjokapital ,1115, Sum brutto Oninjent: Anwi et6,1161 ihil Sum Il 0 Unifond AS sin egenkapital består ag Innskult, Akajokapilal 100 Overkurs 87 Sum bruttsi Opptjeng Annen eeenka I Sunt netto: Sum Virksomhetska 'tmlikonsernet Konsernregnskap inkl. noter for

17 Uni ResearchAS Arsregnskap2012

18 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivninger , 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 7 Renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring på markedsbaserte finansielle omløpsmidk Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat Arsresultat

19 Balansepr. 31. desember NOTER EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 4 Driftsløsøre,inventar,verktøy, kontormaskiner Sum varigedriftsmidler Finansielle anleggsmidler 8 Overdekningpensjonsforpliktelse Aksjer i tilknyttetselskap Andre aksjer Sum finansielleanleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 9 Kundefordringer Ikke fakturertinntekt Aksjefond Obligasjonsfond Rentefond Andrefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

20 Balanse pr. 31. desember NOTER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 5 Aksjekapital(17.500aksjer å kr 1.000) Overkursfond Sum innskuttegenkapital Opptjent egenkapital Annenegenkapital Sum opptjentegenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld 9 Leverandørgjeld Skyldigeoffentligeavgifter Forskuddsbetaltfra oppdragsgivere/ikkeopptjentinntekt Annen kortsiktiggjeld Sum kortsiktiggjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD / Alf Erp g Fsa Styreleder Liv Holmefiord ' Anne Karen Bjelland; ub rrånefjæreide Chfl%tofferTroedsson Ole Andreas Brekke ( ; / Arne Svindland Adm. direktør

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Stiftelsen Institutt for Journalistikk. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Stiftelsen Institutt for Journalistikk. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2012 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekt 3 13 249 135 12 337 996 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer