Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT

2 2

3 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Økonomiskutvikling pr 1. tertial Kommunaleforetak Arbeidsgiverstrategi Tjenesteområdene Oppsummer ing og forslagtil budsjettendringer Vedlegg

4 1. Innledning Rådmannenleggermeddettefrem enrapportpr 1. tertial 2014somviserenforverretog særdeles vanskeligøkonomisksituasjonfor Arendalkommune. Budsjettvedtaket fra desember2013er fulgt oppog rapportensetterlys pådeområderhvor deter avvik i forhold til forutsetningenei budsjettet.det er storaktivitet i tjenesteområdene, og detutføresmyegodt arbeidav høykvalitet. Det er særligto forhold somskaperstoreavvik i dennetertialrapporten.revidertnasjonalbudsjett nedjustererskatteanslaget for 2014og dermedprognosenfor frie inntekter.rådmannenanbefalerderfor bystyret å reduserefrie inntekteri samsvarmedprognosenei revidertnasjonalbudsjett.videreforeslås justeringeri forhold til detsomble lagt til grunninnenforfinansieringav privatebarnehagerog toppfinansieringsordningen for ressurskrevendebrukeremåjusteres.kostnaderfor etterbetalingav i henholdtil forlik mellomks og arbeidstakerorganisasjonene vedrørendehelg/høytidvar ikke kjent eller forventetdabudsjettetble utarbeidet.i sumøkernevnteforhold kostnadenei 2014medomkring20 mill.kroner.i tillegg til detteforeslåsmindreendringerbådeknyttettil drifts- og investeringsbudsjettet for Det er krevendeå finne finansieringfor deforeslåtteendringer.rådmannenønskeri utgangspunktet ikke å henteinn mermidler ennbudsjettert (25 mill. kroner)fra pensjonskassens premiefond,dadetfortsatter storusikkerhetrundtåretsreguleringspremie.samtidiger detuheldigå reduseredereserversombystyreti budsjettvedtaketharsattav (13,6mill. kroner).rådmannenharlikevel ikke funnetandremuligheterennå nyttedeovernevntefinansieringsmulighetene, og leggertil grunnat dissemånyttestil å få budsjett2014i balanse. Flereenhetermelderogsåom økonomiskeutfordringerknyttettil vedtattdriftsramme.det er i liten grad kompensertfor disse,og enhetenemåsålangtdetlar seggjøreiverksettetiltak somredusererisikoenfor merforbruk.det er fortsatttidlig å anslå et resultatfor 2014,mentabellensomviserkonsekvenserav forslagetredusererforventetnettodriftsresultatfra negativt5 mill. kronertil negativt15 mill. kroner. Det harværtjobbetaktivt medbemanningsreduksjonog omorganiseringav deadministrativetjenestene. Iverksettingav endringerskjerfra 1. juni, mendeter fortsattet krevendearbeidsomgjenståri å skapenye miljøer og arbeidsfellesskap. Arbeidetmedå samleregnskap,lønnog dokumentsenteret sammenmed tilsvarendetjenesteri Grimstader godti gangog vedtekterm.v. ligger til behandlingsomegensak. 2. Økonomisk utvikling pr 1. tertial Revidert nasjonalbudsjett 2014 Revidertnasjonalbudsjettble lagt frem 14. mai i år, og inneholderenkeltejusteringerfor kommunesektoren.denendringenmedstørstkonsekvensfor kommuneneer ennedjusteringav forventet skatteveksti 2014,noesomredusererdefrie inntektenebetydelig.samtidiger forventningenetil lønnsoppgjøretredusertfra 3,5 til 3,3%, og befolkningsvekstener forventetnoelavereennlagt til grunn. Det er ogsåandremindrejusteringerknyttettil deenkeltefagområdene. 4

5 2.2 Befolkningsutvikling For førstegangsiden1.kvartal2012haddekommuneni 1. tertial 2014et fødselsunderskudd. Mer enn10 % færre fødslerenni 2013er merkbart.ellerser tallene i 1.kvartal2014 sværtlike 1.kvartal2013. Endringeni vekstpåom lag 10 % i samletvekstkanknyttesdirektetil få fødsler,samtidiger forskjellene såsmåat detikke opplevessomdramatisk.konklusjon er enutvikling om lag pålinje med2013.veksten i befolkningfor landetsomhelhetvar om lag personer. 2.3 Regnskap2013- Oppfølging av bystyrets budsjettvedtak Somvist i regnskapetfor 2013var detnoenenhetersomavsluttetdriften i 2013 medmerutgifteri forhold til revidertbudsjett.viderevar detendel enhetersomavsluttetdriften medinnsparinger. I regnskapssakenhadderådmannenfremmetforslagom at enhetermedmerutgifterburdetrekkesi budsjettetslik dettidligereharværtpraksis.for enhetermedinnsparingvar detklart at detfor 2013ikke var rom for avsetningav slike innsparingertil disposisjonsfond,slik dethellerikke var i 2011og Rådmannenfremmetderforforslagom at enhetermedinnsparingeri perioden skullefå avsatt 5 % av suminnsparinger.bystyretsluttetsegtil beggeforslagene. I ettertidvist segat deoversiktenesomlå vedregnskapssakenvedrørendeforslagtil trekk og avsetningtil disposisjonsfondinneholdtflere feil. Det er derforutarbeidetnyeoversikter.disseoversikteneer lagt ved dennetertialrapporten, jfr vedlegg3 og 4. I forslagtil vedtaker innarbeidetforslagom at bystyret godkjennerslike trekk og avsetningersomer vist her.sumtrekk på2,0 mill kronerog sumavsetningerpå 3,1 mill kronersamsvarermeddetallenesomvar presenterti regnskapssaken. 2.4 Driftsbudsjettet 2.4.1Sentraleinntektsposter Frie inntekter Revidertnasjonalbudsjett indikerereninnstrammingav frie inntekterfor kommunene.ks hari prognosemodellenlagt til grunndeendringersomer vedtatt,og enoppdatertforventetskatteinngangfor kommunene.for Arendalinnebærerdetteet redusertinntektsnivåpå12,4mill kroner.det vil være urealistiskikke å justerefor denneendringeni tertial 1. Nedjusteringenav frie inntekterbaserespået lavereskatteanslagfor 2014.Tendenseni skatteinngangen er ganskeklar sålangti 2014.og kommunenliggerbetydeliglavereennhvasomble lagt til grunnhøsten 2014,sefigurenunder. 5

6 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2014Arendal 2,9% 3,6% 2,4% 2,4% 2014landet 3,5% 2,8% 2,9% 2,4% Anslagskattevekstnasjonalt 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Vedtatt nivåskattevekstak 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Skjønnsmidler Somdel av statstilskuddeti inntektssystemetmottarkommunenskjønnsmidler.ettersøknadfra kommunenefordelerfylkesmannendessutenmidler til ulike prosjekter.arendalkommuneer tildelt i alt kr Av detteer kr gitt rentkommunaleprosjekter(med hjertefor Arendalog dagtilbud for unge),menskr er forutsattbrukt påinterkommunaleprosjekter(skråfoto,statistikk/ analyseportal).midleneblir inntektsførtpåenhet90 i førsteomgang,menvil bli formidlet til deenhetene somer ansvarligefor oppfølgingen. Eiendomsskatt Fakturerteiendomsskatter inntektsførtmedi alt 33,7mill kronerfor 1. tertial. Forutsattsammenivå påde to nesteterminenevil eiendomsskattenfor 2014beløpesegtil vel 100mill kroner.det er budsjettert med 99 mill kronerfor Det fremmesikke nåforslagom endringerav inntektsanslaget. Utbytte Agder Energi AS Endeligmeldingom utbetalingav utbyttefra AgderEnergiAS for 2013vil foreliggei sluttenav mai måned.iflg årsrapportenfor 2013er detforeslåttutbetaltet utbyttepå707mill kroneri samsvarmed gjeldendeutbyttepolitikk.det tilsvarerkr 262pr aksje.med kommunens172524aksjergir detteet utbyttepåom lag 45 mill kroner.i budsjetteter detlagt til grunnet utbyttepå44 mill kroner. Inntektspostenkandermedøkesmed1 mill kroner. Momskompensasjon Somkjent skalall momskompensasjon for utgifter i investeringsregnskapet fra og med2014inntektsføres i investeringsregnskapet. Momskompensasjonfor utgifter i driftsregnskapet skalfortsattinntektsføresi driftsregnskapet.vår praksisharværtat all momskompensasjonharblitt inntektsførtsomendel av de generelleinntektenetil kommunenog er derforført påenhet90 Fellesutgifter og inntekter.det er budsjettertmeden samletmomskompensasjon i driftsregnskapetpå32 mill kroner.det er relativt godt samsvarmellominntektsførtbeløpog budsjettert nivå pr 1. tertial. Det er noeulik praksisi kommunenei forhold til regnskapsføringav momskompensasjondrift. I ledermøtefor ØstreAgderble dethøsten2013gitt enanbefalingom at mva-kompensasjonsomble 6

7 mottattpåbasisav driften i ulike samarbeidsløsninger for ØstreAgder-kommunene, burdeinntektsføres slik at dennekompensasjonenbidro til reduksjonav netto utgifter til fordelingblantmedlemskommunene. For øvrig er detogsåpraksisblantendel andrekommunerå inntektsførekompensasjonendirektepåde enhetenesombetalermerverdiavgiften.rådmannenvil foreslåat deti kommunensregnskapgenerelt etableresenregnskapsføringi samsvarmeddetøstreagder-kommuneneforutsetter. En slik omleggingvil innebæreat alle enhetenei kommunenvil få justertsitt nettobudsjett. Enhetenes inntekterøker,mensenhet90 Fellesutgifter og inntekter,får redusertsineinntektertilsvarende.det må arbeidesvideremedå kvalitetssikrehvilke beløpsombøroverførestil deulike enhetene.det fremmes derforforslagom at rådmannenfår fullmakt til å gjøredebudsjettendringenesomfølgerav enslik endring av regnskapsføringen. Oversiktoverdissebudsjettendringenevil bli forelagtbystyretsomreferati løpetav høsten2014,evt i 2. tertial-saken. Toppfinansieringsordningen Toppfinansieringsordningen innebærerat kommunenfår kompensertdelerav utgifter knyttettil omsorg og pleiefor særligeressurskrevendebrukere.ordningener bygdoppslik at kommunenei løpetav et regnskapsårpåbasisav gjeldenderegelverkberegnerog inntektsførerstatstilskuddetfor åreti samsvar medanordningsprinsippet. Tilskuddetutbetalespåfølgendeår. Det er ikke uvanligat deter et mindreavvik mellomdetberegnedetilskuddetkommunenleverersøknad for og detbeløpetsomstatenutbetaler.kommuneninntektsfører det beregnedetilskuddet, menmå korrigerefor endeligtilskudd i etterkantav regnskapsåret. For 2013viserdetsegat detberegnedebeløpet avvikermerennnormaltfra mottatttilskudd. Det vil si at kommunenmåkorrigerenedsitt inntektsanslag for 2013medet fradragi 2014-regnskapetpå5,6 mill kroner. For 2014er detmesteav budsjettmidleneknyttettil finansiering av ressurskrevendebrukerefordelt på aktuelleenheter.det er imidlertid avsattendel budsjettmidlerogsåpåstabomsorgpåenhet88. Disse budsjettmidlenemv sammenmedtilhørendebudsjettertilskudd,skalfordelestil enheten ettersom aktivitetenutvikler seg.rådmannenber om fullmakt til å foretaslike budsjettendringer Sentraleutgiftsposter Lønnsutvikling Lønnsutgiftene(bruttolønninkl sosialeutgifter, ekskl.sykelønnsrefusjoner) regnetsomandelav årsbudsjettet, ligger pr 1. tertial noelavereennpå sammetid i fjor, menom lag påsammenivå som2012, jf. tabellenunder.i beløpetrevidertbudsjetter detinkludertca46 mill. kronertil lønnsoppgjørfor Dersomdettebeløpetholdesutenforblir forbruksprosentsats36,4%. Denneprosentsatsenvurderessom noefor høytfor 1. tertial. Tall i 1000kr 1. tertial tertial tertial 2014 Regnska Rev. Forbruki Regnska Rev. Forbruki Regnska Rev. Forbruki p Budsjett % p budsjett % p budsjett % ,9% ,6% ,4% Lønninkl sosialeutgifter, eksklsykelønnsrefusjoner Tendensengjenspeilesogsåi periodisertbudsjett(budsjettfor de4 førstemånedene)dertalleneviser at enhetenesamletsettligger litt overbudsjettertnivå, dvs2,4% eller 13,9mill kroneroverbudsjett. 7

8 Lønnsutgifteneutgjøri Arendalkommuneca60 % av alle utgiftene.for å få helelønnsbildetkandetvære nyttig å inkluderehvaenhetenefår i sykelønnsrefusjoner. Nettolønner daet aktueltbegrepog er definert somlønnfratrukketsykelønnsrefusjon.for skole- og barnehagesektoren er detpr 1. tertial ennettolønnpå om lag 6,6 mill kronerhøyereennperiodisertbudsjett.for sammeperiodeer detfor omsorgssektoren nettolønnenom lag 11,2mill kronerhøyereennperiodisertbudsjett.i og meddeter noeettersleppå føring av sykelønnsrefusjoner, vil nettolønnenbli redusertilsvarendeetterslepetpådisserefusjonene. Lønnsoppgjør I enhetenesvedtattebudsjetterfor 2014er lønnsoppgjør2013kompenserti sin helhet. Lønnsoppgjøret for 2014er et hovedoppgjørog antaså medføreenhøyerekostnadennmellomoppgjøret i 2013.Til dekningav merutgiftersomfølgeav åretslønnsoppgjører deti vedtattbudsjett2014avsatten sentralpott påca46 mill kroner.i avsattbeløper dettatt høydefor justeringerpåsatserinnenomsorg, menskostnaderknyttettil forlik helgog høytidinnenomsorgikke er medtatt. Rådmannenforeslåri dennetertialenå tileggsbevilgemidler for å imøtekommeetteroppgjøretfor , menvil seoppgjøret for 2014(ca3 mill. kroner)i sammenhengmedinneværendeårslønnsavsetningog endeliglønnsoppgjør. Ved beregningav densentralepottenble detlagt til grunnenforventetlønnsvekstpå3,5%. I revidert nasjonalbudsjetter vekstenanslåtttil 3,3%. Detteinnebærerat avsattemidler kanværetilstrekkeligtil å kompensereogsåfor forlik helgog høytid2014. Pensjon Pensjonskostnader inneholderflere elementer.det eneer løpendepensjonspremier til detre pensjonskassene derkommunaltansatteer medlem.disseutgiftenepåløpergjennomheleåret.det andre er premieavvik.beregningog regnskapsføringav premieavvikfor pensjonskassene skjeri forbindelse medregnskapsavslutningen. Videreer detamortiseringav tidligereårspremieavvik.disseføringeneskjer i løpetav 1. tertial.endeliger detåretsreguleringspremiesomfaktureresav pensjonskassene etterat årets lønnsoppgjørog trygdeoppgjører avsluttetog konsekvensenefor pensjonskassene er beregnet. Reguleringspremie For AKP bekrefteraktuareni mai at denforventederegningenpåg- og lønnsoppgjøretvil værei størrelsesorden75-93 mill. kroner.det er i vedtatt budsjettavsatt50 mill kronertil detteog deter videre forutsattat 25 mill kronerdekkesvia premiefondeti pensjonskassen. Premiefondeter på52 mill kroner etterregnskap2013. Det er enbetydeligrisiko for at reguleringspremienblir høyereennbudsjettert. Rådmannenanbefalerat detbudsjetteresmedennoehøyerebruk av premiefondet. Dette innebærerat budsjettertutgift i kommunensbudsjettreduseres. Premieavvik Det er budsjettertmedet positivt premieavvikpå52 mill kroner.det er ingennye beregningersomgir andreforutsetningerennprognosenfra høsten2013,menbudsjettertnivå innebærerenstorrisiko for avvik bådei positiv og negativretning.et positivt premieavvikvil i tillegg gi høyereamortiseringskostnad i 2015.Det visesi denneforbindelseogsåtil at regjeringennåforeslårat amortiseringstidenfor premieavvikreduseresfra 10 til 7 år medvirkning fra regnskapsførteavvik i Amortiseringpremieavvik Det er budsjettertmed14,8mill kroner(inkl arbeidsgiveravgift)til amortiseringav tidligereårs premieavvik.regnskapsføringener någjennomført.faktiskutgift beløpersegtil 12,6mill kroner.dette gir eninnsparingi forhold til budsjettertnivå på2,2 mill kroner. 8

9 Tilskudd private barnehager Kommunenbetaltei 2013tilskuddtil ordinæreprivatebarnehagerihht forskrift om likeverdigbehandling ut fra budsjettertekostnader.forskriftens 8, 3. leddsierat kommunenskalforetaenetterjusteringav tilskuddssatsenevedåretsslutt. Slik etterjusteringvar ikke klar til regnskapssakenble framlagtfor bystyret.etterjusteringer nåforetattog kommunerevisjonenssærattestasjoner mottatt.det er ikke avdekketvesentligefeil eller avvik i etterjusteringen. Beregningeneinnebærerfølgendeendringeri tilskuddssatsenefor 2013: a. Tilskuddssatsdrift pr heltidsplasspr år for småbarnøkesfra kr til kr b. Tilskuddssatsdrift pr heltidsplasspr år for storebarnøkesfra kr til kr Kommunenmåetterdettei løpetav juni månedoverføre til deprivatebarnehagenetil sammenom lag 6,7 mill kroner.dennemerutgiftener detikke tatt høydefor i vedtattbudsjett2014og detmådaskaffes dekningi tertialsaken Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet Kommunener i henholdtil kirkelovenansvarligfor å dekkedriftsutgiftenefor Arendalkirkelige fellesråd. Tilskuddtil dekningav disseutgifteneer i hovedsakinnarbeideti vedtattbudsjettfor 2014.Det er imidlertid lagt til grunnat kommunenjusterersitt tilskudddersomdetskjerendringermht uttakav avtalefestetpensjonblantfellesrådetsansatte.det er nåmottattmeldingfra kirkevergenom at slik endring skjeri 2014.Endringeninnebærerenmerutgiftpåkr Det foreslåsat tilskuddettil Arendal kirkelige fellesrådfor 2014økesmeddettebeløpet. Arendalhavnevesenharovertattansvaretfor vedlikeholdav dekommunalebryggeneog ferjeleiene.det er avtaltat detteskal skjevedat havnevesenet får overførtkr fra kommunenpr år. Avtalt beløper inkluderti budsjettetil enhet88, menbørføresoverenhet03 Infrastrukturog geodata.det foreslås derforat budsjettetfor enhet88 reduseresmedkr ,mensenhet03 får øketsitt budsjetttilsvarende. Postener ikke tatt inn i havnebudsjettet.det fremmesderforforslagom tilhørendebudsjettendringi havnebudsjettet. ArendalEiendomKF harovertattutgifter knyttettil drift av ny skatehall(renhold,feiing etc).for Arendal kommunemedførerdetteenøkt husleietil ArendalEiendommedkr og detteforeslåsinnarbeidet i 1. tertial. ArendalEiendomKF harvidererenholdsutgifterknyttettil avvikling boliggjøringfor rom på PlankemyraBOSutenat budsjettetderesharblitt justerttilsvarende.det foreslåsderforå øke husleieoverføringentil ArendalEiendommedkr for å retteoppdette. I forbindelsemedfullfinansieringav Arendalkommunalepensjonskasseble PlankemyraBOSi 2013solgt til AKP. Deretterble detinngåttavtaleom leie av helebygningsmassen. I budsjettetfor 2014ble detlagt inn 10 mill kronertil å dekkehusleientil AKP. Denfaktiskehusleiekostnadenbeløpersegtil om lag 11,7 mill kroner.det foreslåsat budsjettetøkestil riktig nivå. Budsjettendringeninnebærerderforenøkt overføringtil ArendalEiendomKF fra kommunen,somdekkerhusleieutgiftentil AKP oversitt budsjett. I vedtattbudsjett2014er detudisponertemidler knyttettil endringeri tilleggsproposisjonen påca4,8 mill kroner.dettebeløpetforeslåsdisponerti forbindelsemed1. tertial. Påkulturenhetener deti vedtattbudsjett2014ikke lagt inn kr til blomsterog renholdi sentrum. Detteforeslåsbevilgeti 1. tertial. Det foreslåsogsåbevilgetkr i tilskuddbrattekleivmuseum. Det visestil egensaki bystyreti juni. Ved regnskapsavslutningen for 2013ble detstrøketfondsmidler 9

10 øremerketforvaltningsplanen.detteforeslåstil bakeførtmedkr I hht justertavtalevedrørende FriluftsrådetSørmåkommunensbevilgningøkesmedkr Det foreslåsmeddetteå øke kulturenhetensbudsjettmedi alt kr Arendalkommuneharfått meldingom at styretfor IKT AgderIKS vil betaletilbakefor myeinnbetalti 2013i 2014medi alt 3,2 mill kroner.beløpetførespåenhet09 - IKT, strategi- og forvaltningsom dermedfår redusertsin nettoutgiftsrammemedtilsvarendebeløp. Arendalressurssenter vil få 2 nyeelever fra høsten2014.det vil si at rammenøkesfra elever.det foreslåsat rammenjusteresoppmedkr (halvårseffekt). NAV får øketsin budsjettrammemed3,4 mill kroner.bakgrunnenfor detteer økt behovpgamottakereav arbeidsavklaringspenger somgårut av denneordningen(konvertitter)og ikke harkommetinn i et arbeidsforhold.i tillegg kompenseresdetfor kostnaderknyttettil økningi i sosialhjelpsutbetalingene jf. økt arbeidsledighet, flere innbyggere,flere uføreog andrelevekårsparametre. I forbindelsemednedbemanningrådhusenhetener deti budsjettetfor 2014lagt inn eninnsparingpå enhet88 med3,0 mill kroner.formannskapetvedtok8. april ny bemanningsplanfor deadministrative tjenestene.rådmannenber om fullmakt til å fordelebudsjettertbesparelsetil deenhetersomer berørt. Søknaderom budsjettendringer En del av enheteneharfremmetsøknaderom økningav driftsrammenefor 2014i sinetertialrapporter. Slik detframkommerav dennesaken,er det genereltikke rom for å imøtekommeslike søknader. Det er enrekketiltak somkunneværtønskeligå følgeopp,mensomdetikke ansesmulig å etterkomme. Det innebærerat enhetenemåarbeidemedtiltak for å reduseredenøkonomiskeubalansen. Blant deenhetenesomharsøktkonkreteom øktebevilgningernevneskort følgende: enhet03 Infrastrukturog geodata søkerom entilleggsbevilgningpå4,5 mill kronertil vedlikeholdav kommunaleveier. enhet05 Barnevern signalisereret mulig merforbrukbasertpåforeløpigeberegninger. enhet37 Flostaskole antyderet behovpåkr enhet73 Enhethjemmebasertetjenester regnermedet overforbrukpåårsbasispå3 mill kroner basertpådriften etter1. tertial. Oppfølgingav ABEK enheter Ved utgangenav 2013var det14 enheterpåabek-listen(arendalbetingetkontroll), hvorav6 var nykommerei 2013.Ved førstetertial er det17 enhetersomharmerforbruki forhold til periodisert budsjett,8 av disseer påabek-listen.en del enheterpekerpåettersleppåinntektersomårsaktil merforbruketfor førstetertial. Det er 8 enhetersommelderat deikke vil klareøkonomiskbalansefor 2014underett,7 av disseer påabek. Disseenhetenemelderom ca14 mill kroneri merforbruk. 2.5 Finansrapport Renteinntekter Renteinntekterer budsjettertil 10 mill kronerfor 2014.De to foregåendeåreneble detinntektsførthhv 13,6mill kroner(2012)og 8,0 mill kroner(2013).utviklingen baserersegpåengradvissvekket bankbeholdning(likviditet). Inntektsanslaget for 2014er sattfor høytog rådmannenanbefalerat budsjettertinntektnåreduseresmed2 mill kroner. 10

11 Gjeldsforvaltning Det er budsjettertmedet låneopptaktil finansieringav investeringeri 2014pådrøyt300mill kroner.det er opptat et obligasjonslånmedløpetidpå2 år til dekningav disseutgiftene.det er avtaltenflytende rentepådettelånettilsvarende3 mndrnibor + marginpå0,135%. For øvrig er deti løpetav 1. tertial fornyetflere sertifikatlån.avtalte rentersamsvarer medutviklingeni markedet(3 mndrnibor medet mindrepåslag).månedliggjennomsnittfor 3 mndrnibor lå i desember2013på1,66%. I løpetav defire førstemånedenei 2014harmånedliggjennomsnittøketfra 1,65% i januartil 1,75% i april. NorgesBankhari densammeperiodenholdt styringsrentenfastpå1,5%. I rentemøte26. mars2014sier hovedstyretat styringsrentenvil bli beholdtmellom1-2 % fram til juni 2014.Pengepolitiskrapport publiserti desember2014leggertil grunnat styringsrententrolig vil bli beholdtpå1,5% fram til sommeren2015. Renter og avdrag Budsjetterteavdragsamsvarermedberegnetminimumsavdragi hht kommunelovenskrav. Avdragsutgifterer hittil ført i samsvarmedinngåttelåneavtaler.for endel lån er detinngåttavtalerom avdragsfrihet. Det innebærerdaat regnskapsførteavdraghittil ligger noelavereennbudsjettert.endelig regnskapsføringav avdragskjeri forbindelsemedregnskapsavslutningen å sikreat vi tilfredsstiller kommunelovenskrav. Renteutgiftenepåløpergjennomheleåretog betalingskjerhovedsakeligi form av 3 månedersterminer. Det er i budsjettetlagt til grunnengjennomsnittligeffektiv innlånsrentepå3,47%. Rådmannenanserikke at budsjetterterenteutgifterbørendrespådet nåværendetidspunkt. 2.6 Investeringsbudsjettet Det er enrekkeforhold knyttettil kommunaleinvesteringersomkreveroppmerksomhet. Investeringene skjerdelsi regi av kommunenog regnskapsføres i kommuneregnskapet. Delser dettaleom investeringer somivaretasav dekommunaleforetakene.fellesfor alle investeringstiltaker at alle i hovedsaker finansiertmedlån. Investeringsaktivitetenevil derforavspeilesegi form av økterente- og avdragsutgifter i driftsbudsjetten etterhvertsomlån blir tatt opp.fellesfor investeringstiltakener ogsåat detofte er taleom langplanleggingstidfra prosjekterblir tatt inn i budsjettetil dekommertil utførelseog blir ferdigstilt. Vedregnskapsavslutningen hvertår lagesdetenoversiktfra regnskapsavdelingenover investeringsprosjekter der detharpåløptutgifter ut overvedtattbudsjett.ordinærtskaldetsøkesom tilleggsbevilgningerfor slike prosjekterdersomarbeideneikke er avsluttet.eventueltsøkesdetom godkjenningav medgåtteutgifter i forbindelsemedavslutningav prosjektene.det kan erfaringsmessigå noetid fra prosjekterblir avsluttetarbeidsmessigtil denregnskapsmessig e avslutningenfinner sted. I forbindelsemeddennetertialrapportenharvi gåttgjennomoversiktoverprosjekterhvor detmangler dekningfor påløptekostnader. De eldsteprosjekteneer fra 2010, mensde yngsteprosjekteneskriversegfra 2013-regnskapet. Vedlagttertialrapportenligger enoversiktsomviserhvilke prosjekterdeter taleom og hvilke beløpsom manglerpr prosjekt, jfr vedlegg5. Det forslåsat bystyretøkerbevilgningenetil delistedeprosjekter. 11

12 Dekningforutsetteså skjevedøkt låneopptak. I tillegg til detteforeslårrådmannenat detinkludereset beløppåkr til sluttføringav 3 investeringsprosjekter i regi av kulturenheten(granestua, Skarestrand,Øyna(Tromøya)).Tiltakeneer rettetinn mot å gjøreområdeneletteretilgjengeligefor brukerne. Opptakav lån i hht bystyretsvedtakfor finansieringav investeringsprosjekter desisteåreneharblitt kontrollert.i hovedsakharopptakav lån i denneperiodenblitt konsentrertom opptakbasertpådet opprinneligebudsjettvedtaket.sidenlikviditeten gjennomgåendeharværtgodfram til detsisteåret,slik deter beskreveti årsberetningenfor 2013,og medet etterslepi gjennomføringenav investeringsarbeidene, hardethellerikke værtspesieltbehovfor slike supplerendelåneopptak.det er hellerikke ønskeligå opptaegnelån for å dekkeslike tilleggsbevilgninger,slik at vi blir sittendemed flere smålån. Basertpådengjennomgangensomnåer foretatt,kandetkonkluderesmedat detgjenstår opptakav lån påom lag 15,6mill kroner.dettevil bli inkludertvedfornying av et løpendesertifikatlån. Vedlagttertialrapportenfølger oversiktoveravsluttedeinvesteringsprosjekter i kommuneregnskapet, jfr vedlegg6. Totalt settinnebæreravslutningav disseprosjektenemerutgifterpåkr somforeslås dekketvedlån. 3. Kommunale foretak Det er mottatttertialrapporter fra dekommunaleforetakene.tertialrapporten er lagt veddennerapporten somvedlegg1 og 2. I detfølgendeharrådmannengitt kortekommentarertil disse. 3.1 Arendal HavnevesenKF Driftsbudsjettet Det foreliggerikke indikasjonerpr 1. tertial påspesielleproblemerknyttettil vedtattbudsjettfor havnevesenetsdrift i Somomtaltfor Arendalkommuneoverførerkommunenkr til havnevesenet til vedlikeholdav kommunalebrygger.beløpeter ikke tatt medi havnebudsjettet for 2014og detfremmesderforforslagom budsjettendringi samsvarmeddette Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet for 2014for havnevesenet ble vedtattmedeninvesteringsrammepå38,5mill kroner.med tillegg av overførteinvesteringsmidlerfra 2013i samsvarmedbystyretsvedtaki regnskapssaken, harhavneforetaket63,9mill kroneri investeringsmidlertil disposisjonfor Arendal Eiendom KF Driftsbudsjettet ArendalEiendomKF søkerom endringerav driftsbudsjettetpånoenfå punkter.i hovedsakdreierdet seg om overføringav midler fra kommunentil foretaket.disseer omtaltunderdriftsbudsjettetfor kommunen ovenfor. 12

13 I 2014flytter Østre AgderKrisesenterinn i nytt bygg.forventethusleiekostnader medtatti krisesenteret sitt budsjettfor 2014,mendennemåinnarbeidesi budsjettetfor ArendalEiendom.Det foreslåsderforøkt husleieoverføringtil Arendaleiendomfra kommunenmedkr I tillegg foreslåstilhørende strømbudsjettpåkr overførttil ArendalEiendom. I forbindelsemedfullfinansieringav Arendalkommunalepensjonskasseble PlankemyraBOSi 2013solgt til AKP. Husleiepåi alt 11,7mill kronerskalbetales overarendaleiendomsbudsjett.detteforeslås innarbeideti deresbudsjettmedøkt husleieoverføringfra Arendalkommune Investeringsbudsjettet Eiendomsforetaketharavsluttetendel investeringsprosjekter i løpetav 1. tertial.oversiktoverdisse prosjekteneer innarbeideti tertialrapporten.i forhold til ensamletbevilgningpå25,9mill kronerviser regnskapetet forbruk på 24,1mill kroner.det gir daeninnsparingpåom lag 1,8 mill kroner. Etterat tertialrapportener mottatt,hareiendomsforetaket oversendtoversiktermedflere investeringsprosjekter somer avsluttet.mottatteoversikterfølgersomvedlegg7 og 8 til denne tertialrapporten.det framgårav disseoversikteneat prosjektenei hht vedlegg7 innebærerennetto mer/mindreutgift på kr Prosjektenei vedlegg8 gir ensamletmerutgiftpåkr Til sammenvil prosjektenei disseoversiktenegi ennettoinnsparingpåkr I samsvarmed bystyretsbudsjettvedtakskaldennesummenbrukestil ekstraavdragpå etablerte investeringslån. Det er enunderliggendeforutsetningat eiendomsforetaket skalselgekommunaleeiendommerfor 50 mill kronerpr år i perioden i regnskapetfor 2013er detinntektsførtsalgfor i alt 18,4mill kroner. Iflg dagligledervil deti 2014kunneinntektsføresytterligere16 mill. kroner.det stårdaudekketet beløp på16 mill. kroner.i tillegg til detteindikererdagliglederat salgsinntektenei 2014vil sviktemedom lag 20 mill kroner.alternativ finansieringtil vedtatteprosjektervil daværeøkt låneopptak. For å unngåøkt låneopptakpgasalgssviktenfor 2013foreslårrådmanneni samrådmeddagliglederat prosjektet Akuttplasserungdom medenbruttoinvesteringsutgiftpå6,4 mill kronertasut av budsjettet. Dessutenforeslåsat bevilgningentil oppgraderingav Rolighetenskolereduseresmedbrutto8 mill kroner. Pådennemåtenkanlånebehovetil disseprosjektenereduseresmed11,5mill kronersomi stedetkan brukestil å erstattesvikteni salgsinntektene.det resterendebeløpetpå4,5 mill kronerforeslåsdekketved bruk av investeringsfondet. Eiendomsforetaket foreslårbevilget6,1 mill kronertil diverseinvesteringstiltak.tiltakeneforutsettes finansiertav ubruktemidler fra driftsregnskapet2013avsatt til disposisjonsfond.bruk av midler fra disposisjonsfondetkanreduseresmedkr pgaøkt mva-kompensasjon. Det er viderefremmetforslagom igangsettingav forprosjekttil ulike byggeprosjekter.dessutenforeslås bevilget7,3 mill kronertil kunstgressbaneog delanleggfriidrett påstuenes.her foreslåsdetat utgiftene dekkesvedbruk av investeringsfondet.endeliger detforeslåttat mulig svikt i salgsinntekterfor 2014 erstattesmedøkt låneopptak. Rådmannenvil anbefaleat anleggenepåstuenesblir innarbeideti budsjettet.det anbefalesvidere utarbeidetet forprosjektknyttettil etableringav 3-avdelingsbarnehagepåRykene. Ettersamtalemeddagliglederfor foretaketvil rådmannenikke i dennesakenfremmeforslagom å øke låneopptaketfor 2014pgasviktendesalgsinntekter.Eiendomsforetaket vil arbeidevideremedsitt 13

14 salgsarbeid.dessutenvil foretakethaenkritisk gjennomgangav investeringsbudsjettet medsiktepåom prosjekterkanutsettes/reduseres slik at detikke vil bli noebehovfor økt låneopptaki år. For øvrig vises dettil at tilleggsarbeidenevedstuenesvil utløseøkt mva-kompensasjonpåkr somvil redusere brukenav investeringsfondet tilsvarende. 4. Arbeidsgiverstrategi Ny arbeidsgiverstrategi ble vedtatti april 2014.I denvedtattearbeidsgiverstrategiener etiskrefleksjon innarbeidetsomet refleksjonsverktøyog erstattertidligeregjeldendeetiskeretningslinjer. Ledelsesutvikling I februarble resultateneav medarbeiderundersøkelsen 2013presentertfor enhetsledereog mellomlederei Arendalkommune.Undersøkelsener gjennomførti samarbeidmedlinda Lai fra BI. Resultateneav undersøkelsensynliggjørspesieltto utviklingsområderi organisasjonen;mestringsledelseog mestringsklima.arbeidetfølgesopp i Eurekakompetanse,kommunensinnovasjons- og kompetansesenter Eurekakompetans er flyttet inn i nyelokaleri Eureka2 byggeti april. Innovasjonsog kompetansesenteret gjennomførerkursog etterutdanningsprogram, er godti gangmedutleie av denye lokalene. Likestilling PlanarbeidetmedenfellesRegionalplanfor likestilling, integreringog mangfold,lim -Planenfor Agder ble vedtattav fylkestingenei Aust-AgderFylkeskommunerog Vest-AgderFylkeskommunerdesember 2013.Planenharstatus somenregionalplanog er hjemleti plan- og bygningsloven.planenskalpekeut fellesmål og strategierfor arbeidetmedlikestilling påagderi deneste12 årene.arendalkommunevil væreforpliktet til å leggeplanentil grunnfor sin virksomhet. Arendalkommunehardeltattvedflere av de5 temakonferansenesomer arrangertifb medplanarbeidetog Arendalkommuneharenrepresentant i styringsgruppafor planen.et høringsutkastav planenvil fremleggestil politisk behandlingi Arendal kommunei september2014. Seniortiltak Sakom seniortiltakble behandletav bystyreti januar,og rådmannenvarsletat detmåtteforventesen økningav utgiftenehvis omfangetav tiltakeneikke ble justerte.utviklingen sålangti 2014viserat utgifteneøker,og foreløpigviseroversiktenat deårligeutgifter til bonustillegger økt i størrelsesordenkr ,- og somfølgeav vedtaketi bystyretom at seniortiltakeneskalfortsettei sammeomfangsomfør medføreren ytterligerebudsjettjusteringpåkr , dvstotalt kr for Nærvær og helsefremmendearbeidsplasser Samletnærværi Arendalkommunei 1. tertial 2014økermed0,1 prosentpoengtil 90,4% sammenlignet medsammeperiodesistår. Alle gruppermedunntakav rådhusetharøkt fravær 1. tertial 2014sammenlignetmedsistår r 92 æ rv 90 æ N88 % Samletnærvær1. tertial sistetre år 95, ,2 90,7 91,3 90,9 90,5 90,5 90,5 89,990,3 88,5 87,5 87,9 Andre Omsorg Oppvekst Rådhuset TotaltAK 90,

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Rådmannensforslag 18.11.2013 Innledning.............4 1. Prioriterte satsingsområderi planperioden oppsummering......5 2. Budsjett2014.........6 2.1.Driftsbudsjett

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Årsberetning 2011. Side 1

Årsberetning 2011. Side 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 5 1.1. Politisk virksomhet... 5 1.2. Bystyrets sammensetning 2007-2011... 6 1.3. Bystyrets sammensetning 2011-2015... 7 1.4. Kommunestyrevalget

Detaljer

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2.1 Politisk organisering og aktivitet i kommunen 2013... 5 2.2 Arendalsuka 2013... 8 3. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING...

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

2. tertialrapport 2010

2. tertialrapport 2010 2. tertialrapport 2010 Rådmannen i Drammen 19. oktober 2010 Drammen kommune 2. tertialrapport 2010 2.TERTIALRAPPORT 2010 Kapittel 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2010... 5 1.1 STRAMMERE STYRING GIR LAVERE

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid ÅRSBERETNING Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer... 11 Organisering...

Detaljer