Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT

2 2

3 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Økonomiskutvikling pr 1. tertial Kommunaleforetak Arbeidsgiverstrategi Tjenesteområdene Oppsummer ing og forslagtil budsjettendringer Vedlegg

4 1. Innledning Rådmannenleggermeddettefrem enrapportpr 1. tertial 2014somviserenforverretog særdeles vanskeligøkonomisksituasjonfor Arendalkommune. Budsjettvedtaket fra desember2013er fulgt oppog rapportensetterlys pådeområderhvor deter avvik i forhold til forutsetningenei budsjettet.det er storaktivitet i tjenesteområdene, og detutføresmyegodt arbeidav høykvalitet. Det er særligto forhold somskaperstoreavvik i dennetertialrapporten.revidertnasjonalbudsjett nedjustererskatteanslaget for 2014og dermedprognosenfor frie inntekter.rådmannenanbefalerderfor bystyret å reduserefrie inntekteri samsvarmedprognosenei revidertnasjonalbudsjett.videreforeslås justeringeri forhold til detsomble lagt til grunninnenforfinansieringav privatebarnehagerog toppfinansieringsordningen for ressurskrevendebrukeremåjusteres.kostnaderfor etterbetalingav i henholdtil forlik mellomks og arbeidstakerorganisasjonene vedrørendehelg/høytidvar ikke kjent eller forventetdabudsjettetble utarbeidet.i sumøkernevnteforhold kostnadenei 2014medomkring20 mill.kroner.i tillegg til detteforeslåsmindreendringerbådeknyttettil drifts- og investeringsbudsjettet for Det er krevendeå finne finansieringfor deforeslåtteendringer.rådmannenønskeri utgangspunktet ikke å henteinn mermidler ennbudsjettert (25 mill. kroner)fra pensjonskassens premiefond,dadetfortsatter storusikkerhetrundtåretsreguleringspremie.samtidiger detuheldigå reduseredereserversombystyreti budsjettvedtaketharsattav (13,6mill. kroner).rådmannenharlikevel ikke funnetandremuligheterennå nyttedeovernevntefinansieringsmulighetene, og leggertil grunnat dissemånyttestil å få budsjett2014i balanse. Flereenhetermelderogsåom økonomiskeutfordringerknyttettil vedtattdriftsramme.det er i liten grad kompensertfor disse,og enhetenemåsålangtdetlar seggjøreiverksettetiltak somredusererisikoenfor merforbruk.det er fortsatttidlig å anslå et resultatfor 2014,mentabellensomviserkonsekvenserav forslagetredusererforventetnettodriftsresultatfra negativt5 mill. kronertil negativt15 mill. kroner. Det harværtjobbetaktivt medbemanningsreduksjonog omorganiseringav deadministrativetjenestene. Iverksettingav endringerskjerfra 1. juni, mendeter fortsattet krevendearbeidsomgjenståri å skapenye miljøer og arbeidsfellesskap. Arbeidetmedå samleregnskap,lønnog dokumentsenteret sammenmed tilsvarendetjenesteri Grimstader godti gangog vedtekterm.v. ligger til behandlingsomegensak. 2. Økonomisk utvikling pr 1. tertial Revidert nasjonalbudsjett 2014 Revidertnasjonalbudsjettble lagt frem 14. mai i år, og inneholderenkeltejusteringerfor kommunesektoren.denendringenmedstørstkonsekvensfor kommuneneer ennedjusteringav forventet skatteveksti 2014,noesomredusererdefrie inntektenebetydelig.samtidiger forventningenetil lønnsoppgjøretredusertfra 3,5 til 3,3%, og befolkningsvekstener forventetnoelavereennlagt til grunn. Det er ogsåandremindrejusteringerknyttettil deenkeltefagområdene. 4

5 2.2 Befolkningsutvikling For førstegangsiden1.kvartal2012haddekommuneni 1. tertial 2014et fødselsunderskudd. Mer enn10 % færre fødslerenni 2013er merkbart.ellerser tallene i 1.kvartal2014 sværtlike 1.kvartal2013. Endringeni vekstpåom lag 10 % i samletvekstkanknyttesdirektetil få fødsler,samtidiger forskjellene såsmåat detikke opplevessomdramatisk.konklusjon er enutvikling om lag pålinje med2013.veksten i befolkningfor landetsomhelhetvar om lag personer. 2.3 Regnskap2013- Oppfølging av bystyrets budsjettvedtak Somvist i regnskapetfor 2013var detnoenenhetersomavsluttetdriften i 2013 medmerutgifteri forhold til revidertbudsjett.viderevar detendel enhetersomavsluttetdriften medinnsparinger. I regnskapssakenhadderådmannenfremmetforslagom at enhetermedmerutgifterburdetrekkesi budsjettetslik dettidligereharværtpraksis.for enhetermedinnsparingvar detklart at detfor 2013ikke var rom for avsetningav slike innsparingertil disposisjonsfond,slik dethellerikke var i 2011og Rådmannenfremmetderforforslagom at enhetermedinnsparingeri perioden skullefå avsatt 5 % av suminnsparinger.bystyretsluttetsegtil beggeforslagene. I ettertidvist segat deoversiktenesomlå vedregnskapssakenvedrørendeforslagtil trekk og avsetningtil disposisjonsfondinneholdtflere feil. Det er derforutarbeidetnyeoversikter.disseoversikteneer lagt ved dennetertialrapporten, jfr vedlegg3 og 4. I forslagtil vedtaker innarbeidetforslagom at bystyret godkjennerslike trekk og avsetningersomer vist her.sumtrekk på2,0 mill kronerog sumavsetningerpå 3,1 mill kronersamsvarermeddetallenesomvar presenterti regnskapssaken. 2.4 Driftsbudsjettet 2.4.1Sentraleinntektsposter Frie inntekter Revidertnasjonalbudsjett indikerereninnstrammingav frie inntekterfor kommunene.ks hari prognosemodellenlagt til grunndeendringersomer vedtatt,og enoppdatertforventetskatteinngangfor kommunene.for Arendalinnebærerdetteet redusertinntektsnivåpå12,4mill kroner.det vil være urealistiskikke å justerefor denneendringeni tertial 1. Nedjusteringenav frie inntekterbaserespået lavereskatteanslagfor 2014.Tendenseni skatteinngangen er ganskeklar sålangti 2014.og kommunenliggerbetydeliglavereennhvasomble lagt til grunnhøsten 2014,sefigurenunder. 5

6 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2014Arendal 2,9% 3,6% 2,4% 2,4% 2014landet 3,5% 2,8% 2,9% 2,4% Anslagskattevekstnasjonalt 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Vedtatt nivåskattevekstak 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Skjønnsmidler Somdel av statstilskuddeti inntektssystemetmottarkommunenskjønnsmidler.ettersøknadfra kommunenefordelerfylkesmannendessutenmidler til ulike prosjekter.arendalkommuneer tildelt i alt kr Av detteer kr gitt rentkommunaleprosjekter(med hjertefor Arendalog dagtilbud for unge),menskr er forutsattbrukt påinterkommunaleprosjekter(skråfoto,statistikk/ analyseportal).midleneblir inntektsførtpåenhet90 i førsteomgang,menvil bli formidlet til deenhetene somer ansvarligefor oppfølgingen. Eiendomsskatt Fakturerteiendomsskatter inntektsførtmedi alt 33,7mill kronerfor 1. tertial. Forutsattsammenivå påde to nesteterminenevil eiendomsskattenfor 2014beløpesegtil vel 100mill kroner.det er budsjettert med 99 mill kronerfor Det fremmesikke nåforslagom endringerav inntektsanslaget. Utbytte Agder Energi AS Endeligmeldingom utbetalingav utbyttefra AgderEnergiAS for 2013vil foreliggei sluttenav mai måned.iflg årsrapportenfor 2013er detforeslåttutbetaltet utbyttepå707mill kroneri samsvarmed gjeldendeutbyttepolitikk.det tilsvarerkr 262pr aksje.med kommunens172524aksjergir detteet utbyttepåom lag 45 mill kroner.i budsjetteter detlagt til grunnet utbyttepå44 mill kroner. Inntektspostenkandermedøkesmed1 mill kroner. Momskompensasjon Somkjent skalall momskompensasjon for utgifter i investeringsregnskapet fra og med2014inntektsføres i investeringsregnskapet. Momskompensasjonfor utgifter i driftsregnskapet skalfortsattinntektsføresi driftsregnskapet.vår praksisharværtat all momskompensasjonharblitt inntektsførtsomendel av de generelleinntektenetil kommunenog er derforført påenhet90 Fellesutgifter og inntekter.det er budsjettertmeden samletmomskompensasjon i driftsregnskapetpå32 mill kroner.det er relativt godt samsvarmellominntektsførtbeløpog budsjettert nivå pr 1. tertial. Det er noeulik praksisi kommunenei forhold til regnskapsføringav momskompensasjondrift. I ledermøtefor ØstreAgderble dethøsten2013gitt enanbefalingom at mva-kompensasjonsomble 6

7 mottattpåbasisav driften i ulike samarbeidsløsninger for ØstreAgder-kommunene, burdeinntektsføres slik at dennekompensasjonenbidro til reduksjonav netto utgifter til fordelingblantmedlemskommunene. For øvrig er detogsåpraksisblantendel andrekommunerå inntektsførekompensasjonendirektepåde enhetenesombetalermerverdiavgiften.rådmannenvil foreslåat deti kommunensregnskapgenerelt etableresenregnskapsføringi samsvarmeddetøstreagder-kommuneneforutsetter. En slik omleggingvil innebæreat alle enhetenei kommunenvil få justertsitt nettobudsjett. Enhetenes inntekterøker,mensenhet90 Fellesutgifter og inntekter,får redusertsineinntektertilsvarende.det må arbeidesvideremedå kvalitetssikrehvilke beløpsombøroverførestil deulike enhetene.det fremmes derforforslagom at rådmannenfår fullmakt til å gjøredebudsjettendringenesomfølgerav enslik endring av regnskapsføringen. Oversiktoverdissebudsjettendringenevil bli forelagtbystyretsomreferati løpetav høsten2014,evt i 2. tertial-saken. Toppfinansieringsordningen Toppfinansieringsordningen innebærerat kommunenfår kompensertdelerav utgifter knyttettil omsorg og pleiefor særligeressurskrevendebrukere.ordningener bygdoppslik at kommunenei løpetav et regnskapsårpåbasisav gjeldenderegelverkberegnerog inntektsførerstatstilskuddetfor åreti samsvar medanordningsprinsippet. Tilskuddetutbetalespåfølgendeår. Det er ikke uvanligat deter et mindreavvik mellomdetberegnedetilskuddetkommunenleverersøknad for og detbeløpetsomstatenutbetaler.kommuneninntektsfører det beregnedetilskuddet, menmå korrigerefor endeligtilskudd i etterkantav regnskapsåret. For 2013viserdetsegat detberegnedebeløpet avvikermerennnormaltfra mottatttilskudd. Det vil si at kommunenmåkorrigerenedsitt inntektsanslag for 2013medet fradragi 2014-regnskapetpå5,6 mill kroner. For 2014er detmesteav budsjettmidleneknyttettil finansiering av ressurskrevendebrukerefordelt på aktuelleenheter.det er imidlertid avsattendel budsjettmidlerogsåpåstabomsorgpåenhet88. Disse budsjettmidlenemv sammenmedtilhørendebudsjettertilskudd,skalfordelestil enheten ettersom aktivitetenutvikler seg.rådmannenber om fullmakt til å foretaslike budsjettendringer Sentraleutgiftsposter Lønnsutvikling Lønnsutgiftene(bruttolønninkl sosialeutgifter, ekskl.sykelønnsrefusjoner) regnetsomandelav årsbudsjettet, ligger pr 1. tertial noelavereennpå sammetid i fjor, menom lag påsammenivå som2012, jf. tabellenunder.i beløpetrevidertbudsjetter detinkludertca46 mill. kronertil lønnsoppgjørfor Dersomdettebeløpetholdesutenforblir forbruksprosentsats36,4%. Denneprosentsatsenvurderessom noefor høytfor 1. tertial. Tall i 1000kr 1. tertial tertial tertial 2014 Regnska Rev. Forbruki Regnska Rev. Forbruki Regnska Rev. Forbruki p Budsjett % p budsjett % p budsjett % ,9% ,6% ,4% Lønninkl sosialeutgifter, eksklsykelønnsrefusjoner Tendensengjenspeilesogsåi periodisertbudsjett(budsjettfor de4 førstemånedene)dertalleneviser at enhetenesamletsettligger litt overbudsjettertnivå, dvs2,4% eller 13,9mill kroneroverbudsjett. 7

8 Lønnsutgifteneutgjøri Arendalkommuneca60 % av alle utgiftene.for å få helelønnsbildetkandetvære nyttig å inkluderehvaenhetenefår i sykelønnsrefusjoner. Nettolønner daet aktueltbegrepog er definert somlønnfratrukketsykelønnsrefusjon.for skole- og barnehagesektoren er detpr 1. tertial ennettolønnpå om lag 6,6 mill kronerhøyereennperiodisertbudsjett.for sammeperiodeer detfor omsorgssektoren nettolønnenom lag 11,2mill kronerhøyereennperiodisertbudsjett.i og meddeter noeettersleppå føring av sykelønnsrefusjoner, vil nettolønnenbli redusertilsvarendeetterslepetpådisserefusjonene. Lønnsoppgjør I enhetenesvedtattebudsjetterfor 2014er lønnsoppgjør2013kompenserti sin helhet. Lønnsoppgjøret for 2014er et hovedoppgjørog antaså medføreenhøyerekostnadennmellomoppgjøret i 2013.Til dekningav merutgiftersomfølgeav åretslønnsoppgjører deti vedtattbudsjett2014avsatten sentralpott påca46 mill kroner.i avsattbeløper dettatt høydefor justeringerpåsatserinnenomsorg, menskostnaderknyttettil forlik helgog høytidinnenomsorgikke er medtatt. Rådmannenforeslåri dennetertialenå tileggsbevilgemidler for å imøtekommeetteroppgjøretfor , menvil seoppgjøret for 2014(ca3 mill. kroner)i sammenhengmedinneværendeårslønnsavsetningog endeliglønnsoppgjør. Ved beregningav densentralepottenble detlagt til grunnenforventetlønnsvekstpå3,5%. I revidert nasjonalbudsjetter vekstenanslåtttil 3,3%. Detteinnebærerat avsattemidler kanværetilstrekkeligtil å kompensereogsåfor forlik helgog høytid2014. Pensjon Pensjonskostnader inneholderflere elementer.det eneer løpendepensjonspremier til detre pensjonskassene derkommunaltansatteer medlem.disseutgiftenepåløpergjennomheleåret.det andre er premieavvik.beregningog regnskapsføringav premieavvikfor pensjonskassene skjeri forbindelse medregnskapsavslutningen. Videreer detamortiseringav tidligereårspremieavvik.disseføringeneskjer i løpetav 1. tertial.endeliger detåretsreguleringspremiesomfaktureresav pensjonskassene etterat årets lønnsoppgjørog trygdeoppgjører avsluttetog konsekvensenefor pensjonskassene er beregnet. Reguleringspremie For AKP bekrefteraktuareni mai at denforventederegningenpåg- og lønnsoppgjøretvil værei størrelsesorden75-93 mill. kroner.det er i vedtatt budsjettavsatt50 mill kronertil detteog deter videre forutsattat 25 mill kronerdekkesvia premiefondeti pensjonskassen. Premiefondeter på52 mill kroner etterregnskap2013. Det er enbetydeligrisiko for at reguleringspremienblir høyereennbudsjettert. Rådmannenanbefalerat detbudsjetteresmedennoehøyerebruk av premiefondet. Dette innebærerat budsjettertutgift i kommunensbudsjettreduseres. Premieavvik Det er budsjettertmedet positivt premieavvikpå52 mill kroner.det er ingennye beregningersomgir andreforutsetningerennprognosenfra høsten2013,menbudsjettertnivå innebærerenstorrisiko for avvik bådei positiv og negativretning.et positivt premieavvikvil i tillegg gi høyereamortiseringskostnad i 2015.Det visesi denneforbindelseogsåtil at regjeringennåforeslårat amortiseringstidenfor premieavvikreduseresfra 10 til 7 år medvirkning fra regnskapsførteavvik i Amortiseringpremieavvik Det er budsjettertmed14,8mill kroner(inkl arbeidsgiveravgift)til amortiseringav tidligereårs premieavvik.regnskapsføringener någjennomført.faktiskutgift beløpersegtil 12,6mill kroner.dette gir eninnsparingi forhold til budsjettertnivå på2,2 mill kroner. 8

9 Tilskudd private barnehager Kommunenbetaltei 2013tilskuddtil ordinæreprivatebarnehagerihht forskrift om likeverdigbehandling ut fra budsjettertekostnader.forskriftens 8, 3. leddsierat kommunenskalforetaenetterjusteringav tilskuddssatsenevedåretsslutt. Slik etterjusteringvar ikke klar til regnskapssakenble framlagtfor bystyret.etterjusteringer nåforetattog kommunerevisjonenssærattestasjoner mottatt.det er ikke avdekketvesentligefeil eller avvik i etterjusteringen. Beregningeneinnebærerfølgendeendringeri tilskuddssatsenefor 2013: a. Tilskuddssatsdrift pr heltidsplasspr år for småbarnøkesfra kr til kr b. Tilskuddssatsdrift pr heltidsplasspr år for storebarnøkesfra kr til kr Kommunenmåetterdettei løpetav juni månedoverføre til deprivatebarnehagenetil sammenom lag 6,7 mill kroner.dennemerutgiftener detikke tatt høydefor i vedtattbudsjett2014og detmådaskaffes dekningi tertialsaken Øvrige forslag til endringer i driftsbudsjettet Kommunener i henholdtil kirkelovenansvarligfor å dekkedriftsutgiftenefor Arendalkirkelige fellesråd. Tilskuddtil dekningav disseutgifteneer i hovedsakinnarbeideti vedtattbudsjettfor 2014.Det er imidlertid lagt til grunnat kommunenjusterersitt tilskudddersomdetskjerendringermht uttakav avtalefestetpensjonblantfellesrådetsansatte.det er nåmottattmeldingfra kirkevergenom at slik endring skjeri 2014.Endringeninnebærerenmerutgiftpåkr Det foreslåsat tilskuddettil Arendal kirkelige fellesrådfor 2014økesmeddettebeløpet. Arendalhavnevesenharovertattansvaretfor vedlikeholdav dekommunalebryggeneog ferjeleiene.det er avtaltat detteskal skjevedat havnevesenet får overførtkr fra kommunenpr år. Avtalt beløper inkluderti budsjettetil enhet88, menbørføresoverenhet03 Infrastrukturog geodata.det foreslås derforat budsjettetfor enhet88 reduseresmedkr ,mensenhet03 får øketsitt budsjetttilsvarende. Postener ikke tatt inn i havnebudsjettet.det fremmesderforforslagom tilhørendebudsjettendringi havnebudsjettet. ArendalEiendomKF harovertattutgifter knyttettil drift av ny skatehall(renhold,feiing etc).for Arendal kommunemedførerdetteenøkt husleietil ArendalEiendommedkr og detteforeslåsinnarbeidet i 1. tertial. ArendalEiendomKF harvidererenholdsutgifterknyttettil avvikling boliggjøringfor rom på PlankemyraBOSutenat budsjettetderesharblitt justerttilsvarende.det foreslåsderforå øke husleieoverføringentil ArendalEiendommedkr for å retteoppdette. I forbindelsemedfullfinansieringav Arendalkommunalepensjonskasseble PlankemyraBOSi 2013solgt til AKP. Deretterble detinngåttavtaleom leie av helebygningsmassen. I budsjettetfor 2014ble detlagt inn 10 mill kronertil å dekkehusleientil AKP. Denfaktiskehusleiekostnadenbeløpersegtil om lag 11,7 mill kroner.det foreslåsat budsjettetøkestil riktig nivå. Budsjettendringeninnebærerderforenøkt overføringtil ArendalEiendomKF fra kommunen,somdekkerhusleieutgiftentil AKP oversitt budsjett. I vedtattbudsjett2014er detudisponertemidler knyttettil endringeri tilleggsproposisjonen påca4,8 mill kroner.dettebeløpetforeslåsdisponerti forbindelsemed1. tertial. Påkulturenhetener deti vedtattbudsjett2014ikke lagt inn kr til blomsterog renholdi sentrum. Detteforeslåsbevilgeti 1. tertial. Det foreslåsogsåbevilgetkr i tilskuddbrattekleivmuseum. Det visestil egensaki bystyreti juni. Ved regnskapsavslutningen for 2013ble detstrøketfondsmidler 9

10 øremerketforvaltningsplanen.detteforeslåstil bakeførtmedkr I hht justertavtalevedrørende FriluftsrådetSørmåkommunensbevilgningøkesmedkr Det foreslåsmeddetteå øke kulturenhetensbudsjettmedi alt kr Arendalkommuneharfått meldingom at styretfor IKT AgderIKS vil betaletilbakefor myeinnbetalti 2013i 2014medi alt 3,2 mill kroner.beløpetførespåenhet09 - IKT, strategi- og forvaltningsom dermedfår redusertsin nettoutgiftsrammemedtilsvarendebeløp. Arendalressurssenter vil få 2 nyeelever fra høsten2014.det vil si at rammenøkesfra elever.det foreslåsat rammenjusteresoppmedkr (halvårseffekt). NAV får øketsin budsjettrammemed3,4 mill kroner.bakgrunnenfor detteer økt behovpgamottakereav arbeidsavklaringspenger somgårut av denneordningen(konvertitter)og ikke harkommetinn i et arbeidsforhold.i tillegg kompenseresdetfor kostnaderknyttettil økningi i sosialhjelpsutbetalingene jf. økt arbeidsledighet, flere innbyggere,flere uføreog andrelevekårsparametre. I forbindelsemednedbemanningrådhusenhetener deti budsjettetfor 2014lagt inn eninnsparingpå enhet88 med3,0 mill kroner.formannskapetvedtok8. april ny bemanningsplanfor deadministrative tjenestene.rådmannenber om fullmakt til å fordelebudsjettertbesparelsetil deenhetersomer berørt. Søknaderom budsjettendringer En del av enheteneharfremmetsøknaderom økningav driftsrammenefor 2014i sinetertialrapporter. Slik detframkommerav dennesaken,er det genereltikke rom for å imøtekommeslike søknader. Det er enrekketiltak somkunneværtønskeligå følgeopp,mensomdetikke ansesmulig å etterkomme. Det innebærerat enhetenemåarbeidemedtiltak for å reduseredenøkonomiskeubalansen. Blant deenhetenesomharsøktkonkreteom øktebevilgningernevneskort følgende: enhet03 Infrastrukturog geodata søkerom entilleggsbevilgningpå4,5 mill kronertil vedlikeholdav kommunaleveier. enhet05 Barnevern signalisereret mulig merforbrukbasertpåforeløpigeberegninger. enhet37 Flostaskole antyderet behovpåkr enhet73 Enhethjemmebasertetjenester regnermedet overforbrukpåårsbasispå3 mill kroner basertpådriften etter1. tertial. Oppfølgingav ABEK enheter Ved utgangenav 2013var det14 enheterpåabek-listen(arendalbetingetkontroll), hvorav6 var nykommerei 2013.Ved førstetertial er det17 enhetersomharmerforbruki forhold til periodisert budsjett,8 av disseer påabek-listen.en del enheterpekerpåettersleppåinntektersomårsaktil merforbruketfor førstetertial. Det er 8 enhetersommelderat deikke vil klareøkonomiskbalansefor 2014underett,7 av disseer påabek. Disseenhetenemelderom ca14 mill kroneri merforbruk. 2.5 Finansrapport Renteinntekter Renteinntekterer budsjettertil 10 mill kronerfor 2014.De to foregåendeåreneble detinntektsførthhv 13,6mill kroner(2012)og 8,0 mill kroner(2013).utviklingen baserersegpåengradvissvekket bankbeholdning(likviditet). Inntektsanslaget for 2014er sattfor høytog rådmannenanbefalerat budsjettertinntektnåreduseresmed2 mill kroner. 10

11 Gjeldsforvaltning Det er budsjettertmedet låneopptaktil finansieringav investeringeri 2014pådrøyt300mill kroner.det er opptat et obligasjonslånmedløpetidpå2 år til dekningav disseutgiftene.det er avtaltenflytende rentepådettelånettilsvarende3 mndrnibor + marginpå0,135%. For øvrig er deti løpetav 1. tertial fornyetflere sertifikatlån.avtalte rentersamsvarer medutviklingeni markedet(3 mndrnibor medet mindrepåslag).månedliggjennomsnittfor 3 mndrnibor lå i desember2013på1,66%. I løpetav defire førstemånedenei 2014harmånedliggjennomsnittøketfra 1,65% i januartil 1,75% i april. NorgesBankhari densammeperiodenholdt styringsrentenfastpå1,5%. I rentemøte26. mars2014sier hovedstyretat styringsrentenvil bli beholdtmellom1-2 % fram til juni 2014.Pengepolitiskrapport publiserti desember2014leggertil grunnat styringsrententrolig vil bli beholdtpå1,5% fram til sommeren2015. Renter og avdrag Budsjetterteavdragsamsvarermedberegnetminimumsavdragi hht kommunelovenskrav. Avdragsutgifterer hittil ført i samsvarmedinngåttelåneavtaler.for endel lån er detinngåttavtalerom avdragsfrihet. Det innebærerdaat regnskapsførteavdraghittil ligger noelavereennbudsjettert.endelig regnskapsføringav avdragskjeri forbindelsemedregnskapsavslutningen å sikreat vi tilfredsstiller kommunelovenskrav. Renteutgiftenepåløpergjennomheleåretog betalingskjerhovedsakeligi form av 3 månedersterminer. Det er i budsjettetlagt til grunnengjennomsnittligeffektiv innlånsrentepå3,47%. Rådmannenanserikke at budsjetterterenteutgifterbørendrespådet nåværendetidspunkt. 2.6 Investeringsbudsjettet Det er enrekkeforhold knyttettil kommunaleinvesteringersomkreveroppmerksomhet. Investeringene skjerdelsi regi av kommunenog regnskapsføres i kommuneregnskapet. Delser dettaleom investeringer somivaretasav dekommunaleforetakene.fellesfor alle investeringstiltaker at alle i hovedsaker finansiertmedlån. Investeringsaktivitetenevil derforavspeilesegi form av økterente- og avdragsutgifter i driftsbudsjetten etterhvertsomlån blir tatt opp.fellesfor investeringstiltakener ogsåat detofte er taleom langplanleggingstidfra prosjekterblir tatt inn i budsjettetil dekommertil utførelseog blir ferdigstilt. Vedregnskapsavslutningen hvertår lagesdetenoversiktfra regnskapsavdelingenover investeringsprosjekter der detharpåløptutgifter ut overvedtattbudsjett.ordinærtskaldetsøkesom tilleggsbevilgningerfor slike prosjekterdersomarbeideneikke er avsluttet.eventueltsøkesdetom godkjenningav medgåtteutgifter i forbindelsemedavslutningav prosjektene.det kan erfaringsmessigå noetid fra prosjekterblir avsluttetarbeidsmessigtil denregnskapsmessig e avslutningenfinner sted. I forbindelsemeddennetertialrapportenharvi gåttgjennomoversiktoverprosjekterhvor detmangler dekningfor påløptekostnader. De eldsteprosjekteneer fra 2010, mensde yngsteprosjekteneskriversegfra 2013-regnskapet. Vedlagttertialrapportenligger enoversiktsomviserhvilke prosjekterdeter taleom og hvilke beløpsom manglerpr prosjekt, jfr vedlegg5. Det forslåsat bystyretøkerbevilgningenetil delistedeprosjekter. 11

12 Dekningforutsetteså skjevedøkt låneopptak. I tillegg til detteforeslårrådmannenat detinkludereset beløppåkr til sluttføringav 3 investeringsprosjekter i regi av kulturenheten(granestua, Skarestrand,Øyna(Tromøya)).Tiltakeneer rettetinn mot å gjøreområdeneletteretilgjengeligefor brukerne. Opptakav lån i hht bystyretsvedtakfor finansieringav investeringsprosjekter desisteåreneharblitt kontrollert.i hovedsakharopptakav lån i denneperiodenblitt konsentrertom opptakbasertpådet opprinneligebudsjettvedtaket.sidenlikviditeten gjennomgåendeharværtgodfram til detsisteåret,slik deter beskreveti årsberetningenfor 2013,og medet etterslepi gjennomføringenav investeringsarbeidene, hardethellerikke værtspesieltbehovfor slike supplerendelåneopptak.det er hellerikke ønskeligå opptaegnelån for å dekkeslike tilleggsbevilgninger,slik at vi blir sittendemed flere smålån. Basertpådengjennomgangensomnåer foretatt,kandetkonkluderesmedat detgjenstår opptakav lån påom lag 15,6mill kroner.dettevil bli inkludertvedfornying av et løpendesertifikatlån. Vedlagttertialrapportenfølger oversiktoveravsluttedeinvesteringsprosjekter i kommuneregnskapet, jfr vedlegg6. Totalt settinnebæreravslutningav disseprosjektenemerutgifterpåkr somforeslås dekketvedlån. 3. Kommunale foretak Det er mottatttertialrapporter fra dekommunaleforetakene.tertialrapporten er lagt veddennerapporten somvedlegg1 og 2. I detfølgendeharrådmannengitt kortekommentarertil disse. 3.1 Arendal HavnevesenKF Driftsbudsjettet Det foreliggerikke indikasjonerpr 1. tertial påspesielleproblemerknyttettil vedtattbudsjettfor havnevesenetsdrift i Somomtaltfor Arendalkommuneoverførerkommunenkr til havnevesenet til vedlikeholdav kommunalebrygger.beløpeter ikke tatt medi havnebudsjettet for 2014og detfremmesderforforslagom budsjettendringi samsvarmeddette Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet for 2014for havnevesenet ble vedtattmedeninvesteringsrammepå38,5mill kroner.med tillegg av overførteinvesteringsmidlerfra 2013i samsvarmedbystyretsvedtaki regnskapssaken, harhavneforetaket63,9mill kroneri investeringsmidlertil disposisjonfor Arendal Eiendom KF Driftsbudsjettet ArendalEiendomKF søkerom endringerav driftsbudsjettetpånoenfå punkter.i hovedsakdreierdet seg om overføringav midler fra kommunentil foretaket.disseer omtaltunderdriftsbudsjettetfor kommunen ovenfor. 12

13 I 2014flytter Østre AgderKrisesenterinn i nytt bygg.forventethusleiekostnader medtatti krisesenteret sitt budsjettfor 2014,mendennemåinnarbeidesi budsjettetfor ArendalEiendom.Det foreslåsderforøkt husleieoverføringtil Arendaleiendomfra kommunenmedkr I tillegg foreslåstilhørende strømbudsjettpåkr overførttil ArendalEiendom. I forbindelsemedfullfinansieringav Arendalkommunalepensjonskasseble PlankemyraBOSi 2013solgt til AKP. Husleiepåi alt 11,7mill kronerskalbetales overarendaleiendomsbudsjett.detteforeslås innarbeideti deresbudsjettmedøkt husleieoverføringfra Arendalkommune Investeringsbudsjettet Eiendomsforetaketharavsluttetendel investeringsprosjekter i løpetav 1. tertial.oversiktoverdisse prosjekteneer innarbeideti tertialrapporten.i forhold til ensamletbevilgningpå25,9mill kronerviser regnskapetet forbruk på 24,1mill kroner.det gir daeninnsparingpåom lag 1,8 mill kroner. Etterat tertialrapportener mottatt,hareiendomsforetaket oversendtoversiktermedflere investeringsprosjekter somer avsluttet.mottatteoversikterfølgersomvedlegg7 og 8 til denne tertialrapporten.det framgårav disseoversikteneat prosjektenei hht vedlegg7 innebærerennetto mer/mindreutgift på kr Prosjektenei vedlegg8 gir ensamletmerutgiftpåkr Til sammenvil prosjektenei disseoversiktenegi ennettoinnsparingpåkr I samsvarmed bystyretsbudsjettvedtakskaldennesummenbrukestil ekstraavdragpå etablerte investeringslån. Det er enunderliggendeforutsetningat eiendomsforetaket skalselgekommunaleeiendommerfor 50 mill kronerpr år i perioden i regnskapetfor 2013er detinntektsførtsalgfor i alt 18,4mill kroner. Iflg dagligledervil deti 2014kunneinntektsføresytterligere16 mill. kroner.det stårdaudekketet beløp på16 mill. kroner.i tillegg til detteindikererdagliglederat salgsinntektenei 2014vil sviktemedom lag 20 mill kroner.alternativ finansieringtil vedtatteprosjektervil daværeøkt låneopptak. For å unngåøkt låneopptakpgasalgssviktenfor 2013foreslårrådmanneni samrådmeddagliglederat prosjektet Akuttplasserungdom medenbruttoinvesteringsutgiftpå6,4 mill kronertasut av budsjettet. Dessutenforeslåsat bevilgningentil oppgraderingav Rolighetenskolereduseresmedbrutto8 mill kroner. Pådennemåtenkanlånebehovetil disseprosjektenereduseresmed11,5mill kronersomi stedetkan brukestil å erstattesvikteni salgsinntektene.det resterendebeløpetpå4,5 mill kronerforeslåsdekketved bruk av investeringsfondet. Eiendomsforetaket foreslårbevilget6,1 mill kronertil diverseinvesteringstiltak.tiltakeneforutsettes finansiertav ubruktemidler fra driftsregnskapet2013avsatt til disposisjonsfond.bruk av midler fra disposisjonsfondetkanreduseresmedkr pgaøkt mva-kompensasjon. Det er viderefremmetforslagom igangsettingav forprosjekttil ulike byggeprosjekter.dessutenforeslås bevilget7,3 mill kronertil kunstgressbaneog delanleggfriidrett påstuenes.her foreslåsdetat utgiftene dekkesvedbruk av investeringsfondet.endeliger detforeslåttat mulig svikt i salgsinntekterfor 2014 erstattesmedøkt låneopptak. Rådmannenvil anbefaleat anleggenepåstuenesblir innarbeideti budsjettet.det anbefalesvidere utarbeidetet forprosjektknyttettil etableringav 3-avdelingsbarnehagepåRykene. Ettersamtalemeddagliglederfor foretaketvil rådmannenikke i dennesakenfremmeforslagom å øke låneopptaketfor 2014pgasviktendesalgsinntekter.Eiendomsforetaket vil arbeidevideremedsitt 13

14 salgsarbeid.dessutenvil foretakethaenkritisk gjennomgangav investeringsbudsjettet medsiktepåom prosjekterkanutsettes/reduseres slik at detikke vil bli noebehovfor økt låneopptaki år. For øvrig vises dettil at tilleggsarbeidenevedstuenesvil utløseøkt mva-kompensasjonpåkr somvil redusere brukenav investeringsfondet tilsvarende. 4. Arbeidsgiverstrategi Ny arbeidsgiverstrategi ble vedtatti april 2014.I denvedtattearbeidsgiverstrategiener etiskrefleksjon innarbeidetsomet refleksjonsverktøyog erstattertidligeregjeldendeetiskeretningslinjer. Ledelsesutvikling I februarble resultateneav medarbeiderundersøkelsen 2013presentertfor enhetsledereog mellomlederei Arendalkommune.Undersøkelsener gjennomførti samarbeidmedlinda Lai fra BI. Resultateneav undersøkelsensynliggjørspesieltto utviklingsområderi organisasjonen;mestringsledelseog mestringsklima.arbeidetfølgesopp i Eurekakompetanse,kommunensinnovasjons- og kompetansesenter Eurekakompetans er flyttet inn i nyelokaleri Eureka2 byggeti april. Innovasjonsog kompetansesenteret gjennomførerkursog etterutdanningsprogram, er godti gangmedutleie av denye lokalene. Likestilling PlanarbeidetmedenfellesRegionalplanfor likestilling, integreringog mangfold,lim -Planenfor Agder ble vedtattav fylkestingenei Aust-AgderFylkeskommunerog Vest-AgderFylkeskommunerdesember 2013.Planenharstatus somenregionalplanog er hjemleti plan- og bygningsloven.planenskalpekeut fellesmål og strategierfor arbeidetmedlikestilling påagderi deneste12 årene.arendalkommunevil væreforpliktet til å leggeplanentil grunnfor sin virksomhet. Arendalkommunehardeltattvedflere av de5 temakonferansenesomer arrangertifb medplanarbeidetog Arendalkommuneharenrepresentant i styringsgruppafor planen.et høringsutkastav planenvil fremleggestil politisk behandlingi Arendal kommunei september2014. Seniortiltak Sakom seniortiltakble behandletav bystyreti januar,og rådmannenvarsletat detmåtteforventesen økningav utgiftenehvis omfangetav tiltakeneikke ble justerte.utviklingen sålangti 2014viserat utgifteneøker,og foreløpigviseroversiktenat deårligeutgifter til bonustillegger økt i størrelsesordenkr ,- og somfølgeav vedtaketi bystyretom at seniortiltakeneskalfortsettei sammeomfangsomfør medføreren ytterligerebudsjettjusteringpåkr , dvstotalt kr for Nærvær og helsefremmendearbeidsplasser Samletnærværi Arendalkommunei 1. tertial 2014økermed0,1 prosentpoengtil 90,4% sammenlignet medsammeperiodesistår. Alle gruppermedunntakav rådhusetharøkt fravær 1. tertial 2014sammenlignetmedsistår r 92 æ rv 90 æ N88 % Samletnærvær1. tertial sistetre år 95, ,2 90,7 91,3 90,9 90,5 90,5 90,5 89,990,3 88,5 87,5 87,9 Andre Omsorg Oppvekst Rådhuset TotaltAK 90,

15 AMU behandletny mål og retningslinjerfor HMS -utvalgenei sitt aprilmøte.i mandatetydeliggjøres fokusetog forventningertil å jobbeaktivt mednærværog helsefremmendearbeidsplassutvikling.amu ble i sammemøteinformertom nyerutinerfor behandlingav egenmeldtfravær. Tiltaket Raskerefrisk pågårfortsattog er nåutvidettil å kunnebenyttesi alle enheter.finansieringi form av tilretteleggingstilskuddsyneså væremindreaktueltnåenntidligere.det er usikkertom detteskyldes endrederutineri NAV, eller at pengenetil tilretteleggingstilskudder brukt opp. Kommunener fortsattmedi utviklingsprogrammet Samanom ein betrekommune. HMS arbeid Det er vedtattnyeverneområderi Arendalkommune.De nyemål og retningslinjenefor HMS utvalgene synliggjørbådeutvalgetsrolle og oppgaver,og tydeliggjørrapporteringsrutinene. 5. Tjenesteområdene 5.1 Oppvekst Enhetenemelderom stammebudsjetter. Etterkuttenepåtil sammen2,5% i 2012og 13 ble tiltak satti verk for å tilpassedriften til reduserterammer. Mendetmåpåregnesnoeoverforbrukinnenforoppvekst. Det visestil enhetenesrapporter.det er vanskeligå anslået samletoverforbruk, daenhetenesomhar merforbrukpr utgangenav 1. tertial, vil gjøretiltak for å forsøkeå holdebudsjettene Skole De skolenesommelderom budsjettutfordringer,knytterdisseoppmot elevermedstoreekstrabehov. Tilførsel av friske midler vedskolestrukturtiltakslårlite inn i Asdalskole,Ressurssenteret, meldertil 1. tertial om behovfor justering av rammenefor 2 elevermeren budsjettertfra august. Detteutgjørtil sammenkr Selvom enhetene melderom sværtstrammebudsjetter,er fokusetstortpåå leveregodetjenester. Satsingsområdene stårvedlag, og nærværeter stortsetthøyt,menvariererfra enhettil enhet. Bystyretsvedtattetidsplanfor arbeidetmedskolestrukturfølges.ad hoc-utvalgetfor skolestrukturhar hattsin møteaktivitet,og sakangåendeskolestrukturpåtromøyble ferdigstilt fra rådmanneni april. I forbindelsemedoverflytting av eleverfra Løddesøloppvekstsenter til Rykeneskole,pågårutbyggingog noentilpasningerpårykeneskole.i tillegg lagesdetsnuplassfor skolebusspåløddesølsomventes ferdigstilt til skolestart Barnehage Barnehage- og skolekontoretharet merforbrukpågrunnav pensjonskostnader i barnehagene. Samletsett gir dettecakr 6,7mill. kronertil utbetalingtil privatebarnehager. 15

16 Pr datoharalle barnmedrett til plass,fått barnehageplass fra nytt barnehageårav. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak i barnehagener noeoverbudsjett,menvil forsøkestatt nedi høstsemesteret. Det er utført mangetilsyn og veiledningmedbarnehagenefra Barnehage- og skolekontoreti 1. tertial. Detteer et tidkrevendearbeidmedvåremangebarnehager,menkommunensomtilsynsmyndighetfår et sværtgodtbilde at barnehagesektoren veddissetilsynene Øvrige enheter Barnevernetvil habetydeligeutfordringermedbudsjettbalansefor 2014,selvom regnskapstallenefor førstetertial er positive.det herskerimidlertid storusikkerhetknyttettil regelverketfor utgiftsfordeling mellomstatog kommune.det er satti gangtiltak medovertidsarbeidfor å få bort fristoverskridelserpå undersøkelsessaker, og dissevirker. Ny barnevernlederer tilsatt, og hunbegynneri august. Vi ser vi samhandler,veilederfor ansattederdeter bekymringfor gravideog familier medbarn0-6-år er ferdigstilt, somendel av Modellkommuneprosjektet ( ). Dettestatligeprosjektetharhatt sommål å utarbeideengodkommunalarbeidsmodellfor tidlig identifiseringav gravideog barn0-6 år, derdeter psykisksykdom,vold og/ellerrusi familien, samtutarbeidelseav heletiltakskjeden. Veilederener et produktav tverrfagligog tverretatligsamarbeid. 5.2 Helseog omsorg Rammer og prognosehelseog omsorg Budsjettramme2014var i hovedsaken videreføringav rammenfor 2013.Alle enhetenemeldtebehovfor nyetiltak og noeble løstgjennombudsjettprosessen. De to enhetenesomhaddedenstørsteutfordringen vedinngangentil 2014,enhetHjemmebasertetjenesterog NAV, melderom høyereaktivitetsnivåennhva manharbudsjettrammetil. EnhetHjemmebasertetjenestermelderom et merforbrukpåca.3 millioner kronermensnav melderet merforbrukpåom lag 5,5 millioner kroner. Østre-Agderkrisesentermelder merforbrukpåca kronerhvor Arendalkommunesandelav detteer om lag kr Det vises til enhetenesrapporterfor årsakog tiltak. Øvrigeenheterstyrermot balanse. Ressurskrevendetjenester Det er i løpetav budsjettåretmeldt2 ny ressurskrevendebrukere. Budsjettbehovet i denneforbindelse forutsettesløstinnenforderammersomstatstilskuddetog driftsbudsjettetforøvrig gir rom for. Det vil i tertial 2 bli drøftetendringeri toppfinansieringenog egnekostnader. Forlik helg og høytid Formannskapetble gjennommeldingi møte orientertom konsekvenserav inngåttforlik mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om tolkning av bestemmelserknyttettil helgog høytid.inndekningav kostnadenble forutsattbehandleti 1.tertial.Forliket medførerat kommunenmåendrepraksisfremoverog betaleansattekompensasjonfor heleperiodendetharværtuenighetom, detvil si årenefra 2011til og med2013.for 2014leggesny tolkning til grunn.en tar siktepåå sluttførearbeidetmedetterbetaling innen15. juli. Ut fra erfaringstallnåestimereskostnadeneknyttettil etterbetalingfor årene2011,2012og 2013å være8,5 millioner kroner.detteer et anslagsomvil kunnebli justertbeggeveier.endeligoversikt vil kunnegis til bystyretsmøtei juni. Kostnadenefor 2014er beregnetil om lag 3,1 millioner kroner,og dettevil bli setti sammenhengmedlønnsavsetningsposten, og vurderti tertial 2. 16

17 Vaskeri EnhetInstitusjonhari løpetav vårengjennomførtenstørreprosessfor å sepåvaskeritjenesten.en hari dag7 vaskerierog gjennomprosessenharenkommettil enighetom å reduseredettetil 2 vaskerier plassertpåfærvikog Plankemyra.Dettegir positiveeffekterbådefor ansatteog drift. Omleggingenhar gitt somresultatat enkanomdisponereårsverk,og rådmannen foreslårat dagen9 årsverkdisponere slik: Vaskeriene 6,4 årsverk Transport 0,5 årsverk Solhaug 1,0 årsverksykepleier Resterendelønnsmidlerfordelesmellominstitusjoneneog transporttjenesten, somkompensasjonfor nye oppgaverog øktedriftskostnadermedomlegging.tiltaket ønskesgjennomførthøsten2014. Omdisponeringav stilling til Solhaugvil møtenoeav detsomer meldtsombehovfor å styrkepleie- og sykepleiefagligfaktor vedinstitusjonen.behovetble meldti forbindelsemedhandlingsprogram Tiltaket vil krevebygningsmessigetilpasninger,somarendaleiendomkf vil foretainnenfor budsjettramme2014.disseer kostnadsberegnet til ca kroner.foretaketvil påsikt få reduserte driftsutgiftermedvedlikeholdav vaskerierog maskinpark. Opphør 2 plasserukp I forbindelsemedsamhandlingsreformenble detopprettet4 plasserfor utskrivningsklarepasienter,som nåer plassertpåmyratunet.beleggprosenteni 2013var 38,3%. I løpetav våren2014er detgjort en vurderingpåbehov,og enharfra mai redusertfra 4 til 2 plasserfor utskrivningsklarepasienter.dette frigjør kr Rådmannenforeslårdetteomdisponertil optimaliseringinstitusjonsplassermedkr (helårsvirkning50 % stilling) til lønnsmidlerog istandsettinglokalermedkr Resterendebeholdesi enhethjemmebasertetjenesteri 2014,og vil bedreenhetensresultatmedom lag 1 million kroner. Optimalisering institusjonsplasser I handlingsplan ble vurderingpå framtidig plasseringog organiseringav korttidsplasserlagt fram. Gruppensomarbeidetmeddettekom medanbefalingom å flytte lindrendeavdelingpåplankemyra og korttidsavdelingenfor utredningav demenslidelserpåmyratunet. PåMyratunetble deti 2013etablertenavdelingfor kommunaløyeblikkelighjelp (KØH) og for utskrivningsklarepasienter(ukp). Avdelingenharsykepleieremedhøymedisinskfagkompetansesamt legedekningalle dageri uken. Myratunethari dagendemensavdelingmed10 korttidsplasser.påplankemyraer detbyggetoppet sterkt fagmiljø pådemenstilstanderog adferdknyttettil dennebrukergruppen.ved å samletjenestentil dementepåplankemyravil brukernefå et bedrefaglig tilbud, og ansattekansamarbeidepåtversmellom avdelingeneog dranytteav kompetanseutveksling. Detteforslagetinnebærerat manvil gåfra 10 til 8 korttidsplasser,for demente. Lindrendeavdelinghari dag8 plasser,og målgruppener personermedbehovfor spesialisertsykepleieog omsorgi livets sistefasedersmertelindringer enviktig del av tilbudet. Avdelingenharennoehøyere bemanningenndeøvrigesykehjemsavdelingeneog godsykepleiedekning.det harvist segovertid at 6 plassertreffer behovetbedre,slik at 2 plasserofte er belagtmedbrukeremedandrebehov.lindrende avdelingi dagensform børrevurderesog omdefinerestil å ta i mot et brederepasientgrunnlag,menhvor 17

18 desomgis et tilbud harbehovfor tett oppfølgingav sykepleiereog annethelsepersonell.det vurderesat ensamlokaliseringpåmyratunethvor enøkerfra 8 til 10 plassermedredefinertmålgruppei tett nærhetil KØH og UKP - plassersamletsettvil gi enstørregruppebrukereet godtkvalifisert medisinsktilbud. Rådmannenvisertil forslagpåhvordandetteløsesøkonomiski punktetoverom utskrivningsklare pasienter.videreigangsettesprosesshvor berørteavdelinger,hovedtillitsvalgteog hovedverneombud sammenmedenhetslederer medi detviderearbeidet.bestemmelseom tidspunktfor flytting tasi denne prosessen Bosettingflyktninger IMDI SørhartidligereanmodetArendalkommuneom bosettingav flere flyktninger ennhvasomer vedtattav bystyret.påbakgrunnav at detskalbosettes10 000flyktninger bådei 2014og 2015er Arendal kommuneanmodet om å fattenytt vedtakfor 2014og 2015somer i trådmedimdi`s tidligere anmodning: Minst 95 nyankomneflyktninger i 2014,hvorav6 av disseer ensligebarnog unge. Minst 105nyankomneflyktninger i 2015,hvorav6 av disseer ensligebarnog unge. Forutsattat detbosettes10 000flyktninger i 2014og 2015,vil bosettingsbehovet i 2016og 2017bli 8000 ut fra dagensprognoser.dettegir følgendeplantallfor 2016og 2017: Minst 95 nyankomneflyktninger i 2016,hvorav6 av disseer ensligebarnog unge. Minst 95 nyankomneflyktninger i 2017,hvorav6 av disseer ensligebarnog unge. Sakom bosettingbehandlesi egensaki sammemøtesomtertialrapport1, og rådmannensforslager at en leggerimdi`s anmodningtil grunnfor bosettingflyktninger framtil og med Nærvær Utviklingen i fraværog nærværi helseog omsorgsynliggjøresi tabellunder: NærværHelseog omsorg Fravær korttid 1. tertial 2013 Fravær korttid 1. tertial 2014 Fravær langtid1. tertial 2013 Fravær langtid1. tertial 2014 Nærvær1. tertial Nærvær1. tertial 2014 Kommunensmåltall 1,5 6,5 92 Koordinerendeenhet 1,3 2,1 2,3 3,3 96,4 94,6 Enhetpsykiskhelse 2,8 2,2 10,7 11,9 86,4 86,0 og rus Enhet 2,1 2,5 8,9 10,5 89,0 87,0 Funksjonshemmede EnhetHjemmebaserte 2,6 2,5 11,3 11,8 86,1 85,7 tjenester EnhetInstitusjon 2,6 2,5 8,5 7,7 88,9 89,8 Nav 3,9 2,8 5,9 6,5 90,2 90,7 EnhetØstre-Agder 1,8 0,4 6,1 8,0 92,1 91,6 krisesenter EnhetLegevakta 2,8 1,3 4,5 8,4 92,7 90,3

19 Nærværstallener til delsmegetsprikende.en enheter overkommunensnærværsmålpå92 %, menstre enheterligger mellom90,3og 91,6% nærvær.fire enheterharet nærværpåmellom85,7oppmot 89,8% nærvær.det jobbeskontinuerligi enhetenemedoppfølging av sykemeldteog ulike tiltak i forhold til økt nærvær.det visestil enhetenestertialrapporterpåhvordandenenkelteenhetfølgerdetteopp. 19

20 6. Oppsummering og forslag til budsjettendringer 6.1 Hovedtall i budsjett/regnskap Rådmannensforeslåtteendringerforverrerbrutto driftsresultat. Det sammeskjermednettodriftsresultat, menutslageter noemindreher.hovedårsakentil detteer foreslåttøkningi renteinntekterfra eiendomsforetaket.oversiktennedenforviser hvordanhovedstørrelsene i driftsbudsjettetendresmedde forslagtil budsjettendringerrådmannenfremmerforslagom i forhold til opprinneligvedtattbudsjett. Vedtak 2014 Forslag endringer Forslag justert budsjett Sumdriftsinntekter Sumdriftsutgifter Brutto driftsresultat Sumfinans/avskrivng Netto driftsresultat Sumbruk av fonds Regnskapsresultat Forslag til endringer i driftsbudsjett for Arendal kommune Nedenforer tatt inn tabellsomvisersamtligeforslagtil endringeri budsjettetfor Arendalkommunefor En del av endringeneomfatterflere enheter.det leggestil grunnat rådmannenfår fullmakt til å fordeleendringenepåaktuelleenheter. Enhet DRIFTSBUDSJETT Økte utg./ Red.utg./ Forslag til endringer Red. innt./ økte innt. 01 Økt tilskuddarendalkirkelige fellesråd TilskuddArendalHavnevesenKF - komm. Brygger Kultur Eiendom- skatehallen Seniortiltak,vedtakHP Tilbakebetalingfra IKT AgderIKS AsdalRessurssenter BoliggjøringPlankemyra NAV Privatebarnehager- korreksjontilskudd Udisponertemidler tilleggsprp Plankemyrahusleie

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Byrådssak 45 /12. Dato:8. februar2012. Byrådet

Byrådssak 45 /12. Dato:8. februar2012. Byrådet Dato:8. februar2012 Byrådssak 45 /12 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettetfor 2012for tre parkeringsanleggsprosjekter- tilleggsbevilgninger TOOP SARK-1212-201014405-91 Hva sakengjelder: Somenfølgeav

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: TERTIALRAPPORT 2 2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 3 2. Økonomisk utvikling pr 2. kvartal 2015.. 3 3. Driftsbudsjett Skjema 1 A. 4 4. Spesielle budsjettposter 7 5. Skjema 1 B Netto utgifter pr

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012.

Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012. Dato:10. februar 2012 Byrådssak 39/12 Byrådet Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012. GOMI SARK-15-201200043-1

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

1. Innledning. 2. Befolkningsutvikling

1. Innledning. 2. Befolkningsutvikling TERTIALRAPPORT 1 2015 1 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 4 2. Befolkningsutvikling... 4 3. Økonomisk utvikling pr 1. tertial 2015... 4 4. Driftsbudsjettet Skjema 1A... 6 5. Skjema 1 B Netto utgifter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR RÅDMANNENS

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2011/1086-0 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 04.12.2012 Budsjettreguleringer 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Regnskapsresultat 2008

Regnskapsresultat 2008 Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer