FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17"

Transkript

1 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, i sak nr. 68/13. 1

2 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan for Frosta kommune ble initiert i forbindelse med Økonomiplan og Budsjett Arbeidet starta i februar og var organisert som et tverretatlig prosjekt med Formannskapet som styringsgruppe, og rådmannen som prosjektansvarlig. Prosjektgruppa har bestått av : Torgunn Østbø, prosjektleder Geir Olav Jensen, assisterende rådmann/økonomisjef Anne Mille Røttereng / Jostein Myhr, enhetsleder Helse og omsorg Borgny Marie Grøtting, driftsleder Teknisk område og landbruk Tomas Søberg, NAV I forbindelse med kommunestyrets behandling av Boligsosial handlingsplan i sak 68/13, ble det gjort følgende vedtak : Boligsosial handlingsplan for Frosta kommune vedtas som retningsgivende for det boligsosiale arbeidet i Frosta kommune. De ulike tiltakene med de endringer som er foretatt i møt, følges opp i videre behandling av budsjett og økonomiplan for perioden. Forslag om nybygg av 5 ungboenheter med plassering innarbeides i budsjettet for I samme møte ble også forespørsel fra IMDI om bosetting av flyktninger behandla, og disse to sakene henger tett sammen, jfr. innhold i teksten i Boligsosial handlingsplan, blant anna punkt 2.2. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 67/13 Bosetting av flyktninger i Frosta kommune forespørsel fra IMDI : 1 Frosta kommune er positiv til å bosette flyktninger. 2 I første omgang sier Frosta kommune ja til mottak av 10 flyktninger fra høsten Vi vil innen utgangen av oktober 2014 ta stilling til mottak av flyktninger i 2015 og TAKK for samarbeidet med å utarbeide Boligsosial handlingsplan for Frosta kommune Frosta, 11. november 2013 Torgunn Østbø, prosjektleder 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning side Litt om bakgrunn for planarbeidet, mandat og organisering Plan og bygningsloven Hva er en boligsosial handlingsplan 5 2 Situasjonsbeskrivelse side Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur Bosetting av flyktninger Bolyst-prosjektet Integrering for å skape bolyst Ungbo prosjektet Boforhold og bomuligheter - oppsummering 9 3 Målsettinger side Delmål for boligsosial handlingsplan på Frosta Målgruppe hvem er vanskeligstilte Kartlegging av situasjonen på Frosta Kommunale utleieboliger Beskrivelse av ulike kommunale boliger Hva slags boliger er det behov for? Kriterier for tildeling av bolig 13 4 Oversikt over boligsosiale virkemidler side Husbankens produktsatsing Husbankens virkemidler Kommunale virkemidler Private utleieboliger 16 5 Strategier og tiltak i planperioden side Organisering av boligarbeidet i Frosta kommune Strategier og tiltak i Boligsosial handlingsplan 18 Organisatoriske tiltak 18 UngBo 18 Vurdering av kommunal eiendom Varpet 19 Vurdering av kommunal eiendom Presthushaugen 19 Vurdering av kommunal eiendom Berglund 19 Vurdering av kommunal eiendom Skarstun 19 Vurdering av kommunal eiendom Trygdeboliger Andre tiltak uprioriterte Prioritering av tiltakene Prosjektgruppas vurderinger oppsummering 21 6 Oppfølging og rullering av planen i planperioden side 22 7 Avslutning side 22 Tidslinje for oppfølging av Boligsosial handlingsplan 23 Vedlegg 3

4 1 Innledning 1.1 Litt om bakgrunn for planarbeidet, mandat og organisering Boligsosialt arbeid handler om å bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg og bli boende i en godt egna bolig. En velegna og tilpassa bolig kan defineres som en sunn bolig med god fysisk utforming, og som fyller forutsetningene for trygghet, deltakelse og inkludering, og som inngår i et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Boligsosialt arbeid er omfattende og sammensatt og omhandler alt fra kommunens arbeid med å skaffe og tildele boliger til individuelle tiltak retta mot hver enkelt for å bedre forutsetningene til mestre sin egen bosituasjon. Den første utgaven av boligsosial handlingsplan for Frosta ble utarbeidd av ei tverrfaglig prosjektgruppe og vedtatt i Etter den tid er det gjort et forberedende arbeid for å revidere den i 2010, men uten at dette arbeidet ble fullført. Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan ble igjen initiert i forbindelse med forarbeidet til budsjett 2013 og økonomiplan Boligsosial handlingsplan er en del av kommunens vedtatte planstrategi og inngår i kommunens plan-, og styringssystem etter Plan-, og bygningsloven. Planstrategien er utarbeidd for å gi en oversikt over kommunens viktigste mål og utfordringer, og skal operasjonalisere de viktigste målene i kommuneplanens samfunnsdel Frosta Parallelt med arbeidet med Boligsosial handlingsplan er Frosta, som en av flere kommuner med boligsosiale utfordringer, blitt invitert til å være med i Husbankens produktsatsing Frosta har takka ja til å bli med på dette prosjektet, og det videre arbeidet med å følge opp boligsosial handlingsplan må sjølsagt ses i sammenheng med dette prosjektet. Det forventes oppstart av denne produktsatsinga i løpet av høsten Prosjektgruppa som har utarbeidd Boligsosial handlingsplan har bestått av Anne Mile Røttereng enhetsleder helse og omsorg, Geir Olav Jensen assisterende rådmann, Borgny Grøtting koordinator teknisk område og landbruk, Thomas Søberg - NAV og Torgunn Østbø rådmannens stab med sistnevnte som prosjektleder. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet og vedtok prosjektplana prosjektleder orienterte Formannskapet om arbeidet i prosjektet, Forslag til Boligsosial handlingsplan er også presentert for Rådmannens ledergruppa og Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre i løpet av juni Det har vært avholdt 4 møter i prosjektgruppa i prosjektperioden. I tillegg har det vært kontakt på epost og kommunikasjon mellom enkeltmedlemmer i prosjektgruppa. I vedtatt prosjektplan var det planlagt at boligsosial handlingsplan skulle sendes ut på høring i juni for politisk behandling i august Denne tidsplanen er blitt noe forskyvet slik at plana sendes ut på høring i august. Dette skyldes hovedsakelig at underliggende prosjekt ikke var ferdigstilt først. 4

5 1.2 Plan og bygningsloven Plan og bygningsloven er et av de viktigste redskapene kommunene har til å styre kommunens utvikling i ønska retning. Da plan og bygningsloven sist ble revidert, ble planstrategi innført som et hjelpemiddel for kommunene for å skape bedre samordning i den lokale samfunnsutviklinga. Samordning og tverrsektoriell samhandling er nevnt som suksessskriterier for god samfunnsutvikling. Gjennom loven har kommunene stort handlingsrom til å løse oppgaven med å utforme sin egen planstrategi. Den lokale planstrategien for Frosta kommune i perioden ble vedtatt av Kommunestyret i februar Plan for boligsosialt arbeid er i planstrategien nevnt som et av de områdene der er behov for å utarbeide en egen plan i løpet av Boligsosial handlingsplan blir i tråd med plan og bygningsloven juridisk bindende og delplan for dette området i Frosta kommune, og det er viktig at Boligsosial handlingsplan får et bredt politisk og administrativt eierskap. KS framhever særlig tre områder der en overordna planstrategi er viktig for kommunene : - Rom for å gjøre strategiske veivalg for ønsket utvikling - Videreutvikling av et godt lokaldemokrati - Anledning til å foreta en samlet vurdering av planbehov for valgperioden I tillegg til føringer og anbefalinger i Plan-, og bygningsloven har Husbanken utarbeidd en egen veileder for arbeidet med lokale boligsosiale handlingsplaner Slik gjør vi det. Denne veilederen er brukt som utgangspunkt og huskeliste i det lokale arbeidet. 1.3 Hva er en boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan er et juridisk bindende dokument som en kommunal delplan for dette området etter Plan og bygningsloven. Den skal danne grunnlaget for en helhetlig tenkning og prioritering i arbeidet med boligutfordringer for vanskeligstilte grupper på boligområdet. Boligsosial handlingsplan er et arbeidsverktøy for å hente inn informasjon og oversikt over arbeidsområdet til hjelp for kommunene. Det er viktig at Boligsosial handlingsplan har en konkret og målbar tiltaksdel som kan følges opp både underveis og etterpå. Boligsosial handlingsplan omhandler boliger og botiltak for de gruppene av befolkninga som strever med å skaffe seg eller beholde en tilfredsstillende bolig. Dette rammer sjølsagt de det gjelder hardt, og i mange tilfelle vil bolig være grunnleggende for den øvrige livskvaliteten også. En boligsosial handlingsplan må ha et langsiktig perspektiv og ha fokus både på å etablere seg i bolig og bli boende i bolig. Ei viktig målsetting er at flere kan gå over fra å leie hus til å eie sin egen bolig. 2 Situasjonsbeskrivelse 5

6 Et overordna mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt (fra Husbankens veileder). Boligsituasjonen for de aller fleste i Norge er god, og det er sterk enighet om hvordan boligpolitikken skal være. Det er behov for et variert boligtilbud, og det eksisterende boligtilbudet vil være med på å definere hvilke grupper som bosetter seg hvor. Den vedtatte strategien På vei til egen bolig ( ) har som hovedmål å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Når det gjelder rollefordeling i boligforvaltninga er det staten som setter sentrale retningslinjer og mål for boligpolitikken. Staten gjennom Husbanken tilbyr også finansieringsordninger og andre støtteordninger. Det er kommunene som tilrettelegger for lokale løsninger og sørger for at nye boliger kan bygges og / eller rehabiliteres. Det er også kommunens ansvar å hjelpe personer som ikke klarer å skaffe seg bolig på egen hånd gjennom lov om sosiale tjenester. På Frosta tildeles ledige kommunale boliger med egne vedtak gjort av et inntaksteam som er organisert på enhet helse og omsorg. Det er utarbeidd egne kriterier for hvem som skal prioriteres til ledige boliger. NAV har også egne rutiner for boligtildeling ut fra økonomiske kriterier. I tillegg til direkte kontakt informeres det om dette på kommunens hjemmeside Prosjektgruppa mener det er noe å hente på en bedre koordinering av dette arbeidet for å sikre bedre oversikt og et kvalitativt bedre tilbud for brukerne der de møter et kontor, jfr. tanken rundt Koordinerende enhet. Dette tas opp som et tiltak seinere i planen. Private aktører har sjølsagt også en viktig rolle i forhold til et totalbilde rundt boligutleie og boligbygging. Det er i dag liten samhandling mellom kommunen og private aktører når det gjelder planlagt bruk av eksisterende boliger eller ved nybygging. NAV bruker en del private aktører i situasjoner som kan virke akutte og må løss på kort varsel. I en del tilfelle kan dette også omfatteboenheter på campingplassene i kommunen. Befolkningas behov endrer seg, og boligstrukturen må dermed være både fleksibel og variert. Bakgrunnen for at noen ikke klarer å løse boligutfordringene sjøl, kan være både sammensatte og kompliserte, og det gjør et aktivt og godt tverretatlig samarbeid er nødvendig. 2.1 Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur Frosta har hatt et stabilt og økende folketall de siste 40 åra og har nå i overkant av 2600 innbyggere. Samfunnsdelen av kommuneplanen Frosta 2020 har et uttalt mål om 3000 innbyggere i Det er forholdsvis jevn fordeling mellom kvinner og menn, og befolkningssammensetninga ligger tett opp til normale for andre kommuner. En større andel av befolkninga enn fylket for øvrig befinner seg i aldersgruppa 0-17 år. Befolkningsgruppa mellom 20 og 39 år er underrepresentert i kommunen. Det er ei overordna målsetting at det skal bo folk i alle grender i kommunen, og det er lagt til rette for dette blant anna gjennom planlegging av nye boligfelt. Likevel har det skjedd en klar fortetting i Alstad-området de seineste årene en trend som Frosta deler med mange andre kommuner. 6

7 Dette har ført til at en større del av befolkninga bosetter seg i leiligheter eller mindre boenheter. Det har imidlertid ikke automatisk ført til at det er blitt flere ledige hus ettersom husene forblir i familien, og i noen tilfelle får status som feriebolig. Det har også vært en tydelig trend de siste åra at stadig flere utlendinger bosetter seg fast i kommunen. Dette gjelder særlig innvandrere fra Øst-Europa som kommer hit for å arbeide i landbruket og drivhusnæringa. Dette har blant anna ført til at mange ledige boliger er kjøpt av arbeidsgivere og seinere leid ut til denne yrkesgruppa. Dette er sjølsagt positivt for arbeidstakerne og gir dem mer ordna boforhold, men samtidig har det gjort det generelle presset på boligmarkedet tøffere, og prisene er økt. Etter en periode der nesten bare enkeltpersoner bosatte seg i kommunen som arbeidsinnvandrer, er dette endra til at stadig flere familier flytter permanent til kommunen. Deltidsfrostinger er etter hvert blitt et mye brukt begrep, og befolkninga i kommunen øker sterkt i sommerhalvåret. Denne gruppa hører i utgangspunktet ikke inn som ei målgruppe for boligsosial handlingsplan ettersom de er heimehørende i en annen kommune. Likevel er det viktig å ta med denne gruppa i en helhetlig vurdering av kommunens totale boligtilbud og boligbehov ettersom denne gruppa bruker stadig lengre tid i kommunen. I en helhetlig vurdering av boligarbeidet i Frosta kommune er det viktig å se de ulike delene i en helhetlig sammenheng. God oversikt og lokal kompetanse er et viktig og nødvendig stikkord for de små kommuners fortrinn. 2.2 Bosetting av flyktninger Frosta har, som alle andre kommuner i Norge, fått forespørsel fra IMDI om å bosette flyktninger. Det er ikke tatt standpunkt til dette enda ettersom det er ønskelig at det ses i sammenheng med arbeidet med å lage og vedta boligsosial handlingsplan for kommunen. Forespørselen til Frosta fra IMDI består i 10 flyktninger i 2013 og 10 i IMDI har en klar forventning til kommunene om å svare positivt på sin oppfordring om å bosette flyktninger. Dette begrunnes ikke minst med Norge sin rolle i verdenssamfunnet. Formannskapet drøfta dette spørsmålet og var positiv og åpen for å vurdere det videre. Det er ikke opp til Boligsosial handlingsplan å vedta bosetting av flyktninger ettersom det bety mer omfattende og helhetlig vurdering på de ulike kommunale tjenesteområdene med særlig fokus på barnehage, skole, norskopplæring og helse. I denne sammenhengen har prosjektgruppa kun vurdert spørsmålet i forhold til bolig og boligsituasjonen på Frosta. Bolig vil være et sentralt utfordringsområde i en slik sammenheng i tillegg til helse og oppvekstvilkår. Forrige gang kommunen bosatte flyktninger, på slutten av 1980-tallet, ble det bygd egne boliger med øremerka tilskudd fra statlige myndigheter for denne gruppa. I dag er det mindre øremerka midler for denne formen for boligbygging, men samtidig har dette området klar prioritet i forhold til de ordinære virkemidlene som Husbanken rår over. I tillegg til disse midlene gis det et generelt integreringstilskudd pr. flyktning til kommunene over en fem-årsperiode, og tilskuddet skal dekke de ekstraordinære utgiftene som bosetting fører med seg. Det er også inngått en forpliktende samarbeidsavtale mellom KS, regjeringa og Husbanken om å ha fokus på å bosette flyktninger. 7

8 Spørsmålet rundt bosetting av flyktninger handler ikke bare om å ha et sted å bo sjøl om det er tema for denne plana. Muligheter for å skaffe bolig til flyktningene må vurderes i sammenheng med den generelle boligsituasjonen i kommunen både når det gjelder det offentlige og private leiemarkedet. Slik prosjektgruppa vurderer situasjonen i dag, er ikke bosetting av flyktninger mulig ut fra det eksisterende boligmarkedet i kommunen. Et positivt kommunalt vedtak om bosetting av flyktninger vil i være avhengig av en prosess med utbygging av nye boliger, gjerne sammen med private aktører. Erfaringsvis fra andre kommuner og også fra forrige periode på Frosta, er det en fordel at disse boligene bygges sentrumsnært med korte avstander til offentlige tjenester, barnehage, skole, arena for fritidsaktiviteter og servicefunksjoner. Boliger som i utgangspunktet er øremerka for flyktninger, vil sjølsagt også ha positiv effekt på den totale boligsituasjonen i kommunen når det gjelder nye boenheter. 2.3 Bolystprosjektet Integrering for å skape bolyst På bakgrunn av den store andelen av utenlandsk arbeidskraft i kommunen en arbeidskraftressurs som Frostalandbruket for øvrig er helt avhengig av har Frosta sendt søknad om Bolyst-midler for å initiere et arbeid med å integrere denne gruppa, både voksne og unger, bedre i lokalsamfunnet, og arbeide for at de skal bli aktive deltakere i samfunnsutviklinga på Frosta. Dette arbeidet vil ikke bare omfatte utenlandsk arbeidskraft, men deltidsfrostingene innehar også en ressurs som kan værenyttig for lokalmiljøet. Hovedmålsettinga med prosjektet er bidra til bedre integrering av utenlandske arbeidstakere og deres familier som har etablert seg på Frosta samt øke bolysten blant alle innbyggere på Frosta. Søknaden ble i løpet av våren 2013 prioritert av fylkeskommunen, og den endelige avgjørelsen ble gjort i Kommunal og regionaldepartementet i løpet av juni. Statlige myndigheter så positivt på søknaden, og Frosta kommune ble tildelt totalt 1.9 millioner kroner over en periode på 2 år i prosjektmidler for å arbeide mer med dette. Også for denne gruppa vil bolig være et sentralt punkt for integrering, og derfor er det viktig å se de to prosjektene i sammenheng. 2.4 Ungbo prosjektet Et av de foreslåtte nye tiltakene i pleie-, og omsorgsplanen er å bygge en eller flere boenheter for unge brukere med nedsatt funksjonsevne. Dette arbeidet var i sluttfasen under ferdigstillelsen av Boligsosial handlingsplan. Etter prosjektplanen skulle arbeidet med Ungbo-prosjektet legges fram til politisk behandling i Sluttrapporten ble presentert for styringsgruppa, som er Rådmannens ledergruppe for Ungboprosjektet i juni 2013, og sluttrapporten er tatt med som vedlegg til Boligsosial handlingsplan og tiltakene er innarbeidd i Boligsosial handlingsplan som en del av den. 8

9 Arbeidet er gjennomført som et prosjekt der også den aktuelle brukergruppa har vært representert. Det er utarbeidd egen prosjektplan med tittelen Bygging av tilrettelagte boliger for ungdom med funksjonsnedsettelse, eller Ungbo-prosjektet som etter hvert er blitt arbeidstittelen. Avdelingsleder ved Enhet helse og omsorg Liv Leth-Olsen har vært prosjektleder for arbeidet med Ungbo. Hovedmålet med arbeidet er å utarbeide et forslag til løsning for et bofellesskap for ca 5 beboere. Prosjektplanen er et delprosjekt under den helhetlige planen. For Ungbo-prosjektet har det vært ei gjennomgående målsetting å gi et godt tilbud og sikre at ungdommene et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud. Det er viktig å ivareta og sikre følgende grunnleggende verdier som er nevnt i sluttrapporten : - Trygghet - Selvstendig mestring av eget liv - Mulighet til å bo i egen bolig livet ut - Bevisst holdning til forhold mellom den enkeltes ansvar for eget liv, det offentliges ansvar og bruken av frivillig innsats Det foreslås ulike måter å organisere dette på enten ved nybygg eller ved rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Det arbeides ut fra et behov på 5-6 unge brukere. Sluttrapporten er ferdig utarbeidd (vedlegg 5), og i et notat fra Tore Tagseth av (jfr. vedlegg 6) foreslås det at det bygges nye boliger i nytt bygg i et bofellesskap med 5 enheter. I tillegg kommer felles areal med vaktrom og garderobe for tilgjengelig personale. I notatet sies dette om plassering av boligene : Vi har i denne prosessen vurdert flere tomter på Frosta og har tidligere kommet med flere forslag til plassering av disse. Det prosjektet som følger vedlagt er et prosjekt som egentlig kan plasseres på flere alternative tomter. Men tomta bør være forholdsvis flat (opparbeidet) og inngangssone til leilighetene bør helst være fra nord eller fra øst. Situasjonsplanen viser tomt i Nedre Kjelsåsen, men kunne like gjerne vært i Bergslia eller annen forholdsvis sentrumsnær tomt. I prosjektet er det lagt inn en kostnad på kr pr. m2, totalt 1.1 million pr. boenhet. Det har vært en diskusjon hvor vidt boligene skal eies eller leies av ungdommene. Prosjektgruppa for Boligsosial handlingsplan er av den formening at i de tilfelle ungdommer (og andre) kan eie sin egen bolig, så foretrekkes det. Etter prosjektgruppas vurderinger vil det også gi hver enkelt en sterkere følelse av sjølstendghet og mestring av eget liv. Samtidig er det nødvendig at hver enkelt får oppfølging av sine individuelle behov for booppfølging og grunnleggende ADL-trening og opplæring. 2.5 Boforhold og bomuligheter oppsummering En boligsosial handlingsplan kan gi : 9

10 - Økt kunnskap om boligbehovet i Frosta, - Økt kunnskap om statlige virkemidler, - En mer samkjørt og samordna boligpolitikk i kommunen, - Mer målretta og effektiv bruk av virkemidler og ressurser, 3 Målsettinger Boligsosial handlingsplan for Frosta skal være et arbeidsverktøy og ei samla plan for kommunen sitt arbeid for at vanskeligstilte grupper skal kunne etablere seg og bli boende i en bolig. Boligsosial handlingsplan må avspeile de ulike boligtrendene og behovene som finnes i kommunen. Det kan være urealistisk at kommunen alene skal sørge for boligtilbudet i kommunen, og det blir derfor viktig med et samarbeid med private utbyggere og huseiere. 3.1 Delmål for boligsosial handlingsplan på Frosta : - Kartlegge behov hos målgruppa. - Kartlegge og skaffe oversikt over kommunens boligmasse og tilstanden til de kommunale utleieboligene. - Ha dialog med private utbyggere og utleiere i de tilfelle dette finnes. - Skaffe oversikt over aktuelle og mulige eksterne økonomiske virkemidler. - Kartlegge hva slags boliger det er behov for. 3.2 Målgruppe hvem er vanskeligstilte Med begrepet vanskeligstilte i denne sammenhengen menes den/de som av ulike grunner har problemer med å etablere seg, eller bli boende, i egen god bolig i et godt bomiljø for en kortere eller lengre periode. Dette kan skyldes økonomiske, sosiale, medisinske eller fysiske grunner. For at en husstand skal defineres som vanskeligstilt i forhold til boligmarkedet er tre indikatorer avgjørende : - Bor svært dårlig. Har ikke bolig eller står i fare for å miste boligen sin. Boligen er uegna. - Små muligheter for å skaffe seg bolig sjøl på grunn av inntekt, formue eller har spesielle behov som gjør boligetablering vanskelig. 10

11 - Situasjonen er vedvarende og/eller at dette opprettholdes av at det er barn eller mennesker med funksjonsnedsettelser i husstanden. Det blir dermed viktig å kartlegge hvem denne gruppa er, og hvor stort omfang det har i kommunen. Aktuelle målgrupper i denne sammenhengen kan være : - unge i etableringsfasen - fysisk og psykisk funksjonshemmede - eldre - sosialt vanskeligstilte - økonomisk vanskeligstilte - flyktninger - enslige forsørgere - familier med funksjonshemmede barn - rusmiddelmisbrukere - psykiatripasienter - utenlandske arbeidstakere 3.3 Kartlegging av situasjonen på Frosta En bolig er et sted vi bor og alle boliger uansett hvordan de ser ut eller hvilken tilstand de er i, befinner seg i et bomiljø med naboer, veier, trafikk, infrastruktur og natur i kortere eller lengre avstand fra boligen. Et bomiljø kan defineres som et avgrensa geografisk boligområde og/eller en juridisk enhet som borettslag eller sameie. Bomiljøet omhandler fysiske forhold i og rundt boligen, men også graden av sosiale relasjoner, trivsel/mistrivsel og beboernes følelse av, trygghet eller utrygghet. Kommuneplanens samfunnsdel Frosta 2020 har ei uttalt målsetting om at det skal bo folk i alle grender i kommunen. Pleie-, og omsorgsplanen for Frosta definerer boenhet på følgende måte en bolig (omsorgsbolig) som reguleres av Husleieloven. Beboeren betaler husleie og får sine tjenester etter Lov om sosiale tjenester (eks: hjemmehjelp) og Lov om kommunehelsetjenesten (eks: hjemmesykepleie). En kommunal bolig defineres som en bolig kommunen eier eller leier til ulike formål, blant anna til husstander som av ulike grunner ikke klarer å skaffe seg bolig på egen hånd. Husleieloven har særregler for boliger som øremerkes til bruk for personer med spesielle behov. 11

12 3.4 Kommunale utleieboliger : Bygg Grunnflate Ant. etasjer Bruttoareal Byggeår Ko Elvarheim, nye boliger Elvarheim, eldre bygg /1995 Berglund, Hovedleielighet + sokkel Presthushaugen, liten og stor leilighet ?/1950 Trygdebolig 1,2, Trygdebolig 4,5, Skarstun vest+øst Tunet 1, Tunet 3, Tunet 5, Tunet 7, Tunet 9, Tunet 11,12,13, Tunet Tunet 16, Tunet Tunet 19, Beskrivelse av ulike kommunale boliger Det er utarbeidd en egen statusvurdering og tilstandsrapport på kvaliteten av alle kommunale utleieboliger. Denne beskriver bygget, når det er satt opp, og materialer som er brukt. Rapporten vurderer tilstandsgraden og kommenterer det som er nødvendig for hvert enkelt bygg,, Dette blir for omfattende og detaljert å ta med i denne plana. En generell oppfatning er at alle boligene etter hvert har et større eller mindre vedlikeholdsbehov. Prosjektgruppa vurderer det slik at det beste vil være at noen av boligene blir solgt, og dette kommer fram som forslag i tiltaksdelen. 3.6 Hva slags boliger er det behov for? Det kan se ut for at behovet for boliger har endra seg, og at de kommunale boliger ikke passer dagens etterspørsel godt nok. Det er i dag behov for flere små og fleksible enheter i stedet for store hus som bebos av få leietakere. Dette kan løses ved å bygge nytt noe som er et forholdsvis stort og omfattende tiltak. Samtidig er det ønskelig med bedre gjennomstrømming i de kommunale boligene for å skape større fleksibilitet og handlingsrom. Det kan oppnås gjennom å gå gjennom og endre de inngåtte husleiekontraktene. Det vil i perioder være ventelister på kommunale boliger. Det gjelder kanskje særlig omsorgsboliger der det er ventelister når boligene blir ledige. For øvrige boliger oppleves ikke store generelle utfordringer med tildeling av boliger. 12

13 NAV opplever at de i en del akutte situasjoner må ta i bruk det private utleiemarkedet i krisetilfeller. Det kan også være å ta i bruk campingplassene i kommunen hvis ikke brukeren sjøl eller gjennom sitt eget nettverk, klarer å skaffe seg bolig. Ut fra en total vurdering oppleves ikke behovet som prekært, men dette vil sjølsagt variere, og det er vanskelig å forutsi når kriser og akutte behov oppstår. En ideell situasjon ville være å ha en leilighet stående ledig og tom for å kunne være gjennomgangsbolig i akutte situasjoner. Ut fra prosjektgruppas vurdering innebærer at en slik beredskap kunne vært ønskelig, men at det for stor risiko, og det vil ikke dette være mulig verken økonomisk eller på bakgrunn av tilgjengelige boliger. I skrivende stund (1.juni 2013) er en leilighet på Elvarheim ledig. Prosjektgruppa ser også behovet for en form for treningsleilighet for enkeltpersoner som har behov for tett booppfølging og grunnleggende opplæring i det å bo og klare seg sjøl. Det virker ikke å være et godt nok system for dette i dag. 3.7 Kriterier for tildeling av bolig : Enhet for pleie og omsorg har utarbeidd regler og rutiner for hvem som skal prioriteres for tildeling av kommunale boliger. AD - avsnitt: Kriterier for inntak: Liggetid: Langtids: Kriterier for inntak: Liggetid: Omsorgsboliger Kriterier for inntak: Hjemmetienesten Kriterier for inntak: Observasjon - diagnostisering av AD Aldersdemente: med uro, aggresjon Korttids/ avlastning Sterkt pleietrengende overflyttes langtidsavdeling 2-4 uker v/korttids/avlastning/obervasjon Intensiv pleie Kronisk syke Sterkt pleietrengende Terminalpleie Langtidsopphold (inntil videre) Brukers ønske ADL - trening Fysisk/psykisk funksjonshemming Pleietrengende Sosial situasjon Bosituasjon Fysiske/psykiske behov Terminalpleie Medisinsk behandling ADL - trening Pleie / behandling 13

14 Sosial situasjon Korttids: Kriterier for inntak Rehabilitering Avlastning Liggetid : I perioder kan det være behov for langtidsopphold 4 Oversikt over boligsosiale virkemidler 4.1 Husbankens produktsatsing Som nevnt i innledninga er Frosta sammen med 6 andre kommuner i Midt-Norge valgt ut av Husbankens regionkontor til å være med i dette arbeidet. Det er satt en foreløpig oppstartsdato for dette arbeidet i november Hovedmålsettinga med denne produktsatsinga er å spisse virkemiddeltilbudet bedre til hver enkelte kommune sine utfordringer og bidra til en god og effektiv bruk av de finansielle virkemidlene som Husbanken rår over startlån, bostøtte og boligtilskudd. Det er et uttalt mål at kommunene som deltar skal kunne bruke Husbankens tilbud på en god og effektiv måte samtidig som det legges til rette for at kommunene kan lære av hverandre. Kommunene er valgt ut på bakgrunn både av en indikatormodell på boligsosiale utfordringer, og kommuner som Husbanken mener har potensial for å utnytte tilskuddsmulighetene bedre. 4.2 Husbankens virkemidler Husbanken har ulike økonomiske virkemidler for å bidra til at den enkelte kan ivareta de økonomiske forpliktelsene knyttet til det å bo. Dette er i hovedsak virkemidler for å redusere og dekke boutgifter til personer med lav inntekt, men også virkemidler som skal hjelpe enkeltpersoner til å skaffe sin egen bolig med hovedmålsetting om å eie i stedet for å leie. Personretta boligvirkemidler : Dette defineres som virkemidler kommunen kan benytte seg av for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet til å etablere seg, og/eller bli boende i en bolig. Virkemidler for etablering i bolig kan være kommunal eller privat utleiebolig eller økonomiske virkemidler. Virkemidler til å bli boende kan være booppfølging, botrening og økonomiske virkemidler. Økonomiske virkemidler : Husbanken forvalter flere økonomiske virkemidler som er retta mot ulike målgrupper og formål. Her er et grovt oppsett henta fra Husbankens hjemmesider : 14

15 Personretta Bolig/bomiljøretta Spesielle formål LÅN Grunnlån X X Startlån/kommune X Barnehage X Studentbolig X TILSKUDD Boligtilskudd X - Etablering X - Tilpasning X - Prosjektering X Kompetansetilskudd X 4.3 Kommunale virkemidler De økonomiske virkemidlene som kommunen rår over i forhold til boligspørsmål kan i tillegg til gjeldsrådgiving, deles i tre hovedgrupper - - Startlån og tilskudd - Økonomisk sosialhjelp - Bostøtte For første gang på mange år mottok Frosta kommune i 2013 øremerka midler fra Husbanken til etablerings-, og utbedringstilskudd Startlån Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av Startlån, og formålet med Startlån er å bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Retningslinjene ligger som vedlegg til Boligsosial handlingsplan. Det kan søkes om lån til - Kjøp av bolig, - Utbedring av bolig, - Oppføring av bolig, - Refinansiering, - Forhåndsgodkjenning kan gis hvis søker finner en egna bolig, På bakgrunn av innsendt søknad har Frosta i 2013 fått bevilga tilskudd til etablering av egen bolig og tilpasninger for ekstra tilrettelegging i egna bolig. Tilskuddet fra Husbanken er på totalt kr , og er et virkemiddel i denne sammenhengen. Tilskuddet til etablering kan brukes til oppføring, kjøp og refinansiering etter økonomisk behovsprøving Økonomisk støtte / sosialhjelp. 15

16 Dette er en økonomisk støtteordning som administrerers av NAV og er knytta til Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen. Det finnes Informasjon om økonomisk støtte / sosialhjelp finnes på kommunens hjemmeside og NAV sin hjemmeside. Søknad sendes kommunen. Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Dette er i utgangspunktet en tidsavgrensa og midlertidig sikring av inntekt, og hovedmålsettinga er å gjøre søkeren økonomisk sjølhjulpen, og alle muligheter for det må kartlegges først Bostøtte. Informasjon om bostøtte finnes på kommunens hjemmeside, og det kan søkes om bostøtte i tilfelle der husstanden har lave inntekter og store boutgifter. Dette er en behovsprøvd ytelse, og det skjer en automatisk kontroll over de opplysningene som gis opp. Bostøtte er en statlig og kommunal støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen. Hovedmålsettinga er at husstander med lave inntekter kan etablere seg og bli boende i en god og egna bolig Gjeldsrådgiving Frosta sitt tilbud om gjeldsrådgiving organiseres av NAV og er lokalisert til Stjørdal Juridiske virkemidler Plan-, og bygningsloven - Kommuneplanens arealdel - Kommunedelplaner - Reguleringsplaner - Bebyggelsesplaner - Utbyggingsavtaler Tomter arealressurser, lokalisering Planlegging er viktig i forhold til boligsosialt arbeid som for alle andre områder innenfor den kommunale forvaltninga. I forhold til boliger skal visjonen om universell utforming ivaretas i alle sammenhenger. Det blir også viktig å ivareta hensynet til at behov kan endres i løpet av livsløpet, og det boligene må kunne tilrettelegges for ulike overganger i forskjellige livssituasjoner. 4.4 Private utleieboliger - Marked - Tilbud - Etterspørsel - Pris - Kan private utleieboliger være et boligsosialt virkemiddel I løpet av den tida arbeidet med boligsosial handlingsplan har pågått, er det kommet flere initiativ fra private utbyggere der de ønsker å ha en dialog med kommunen om bygging av boliger, både når det gjelder plassering og vurdering av type bolig. 16

17 På bakgrunn av dette tas det sikte på å gjennomføre et felles dialogmøte mellom frosta kommune og aktuelle utbyggere i løpet av høsten. 5 Strategier og tiltak i planperioden 5.1 Organisering av boligarbeidet i Frosta kommune Boligsosialt arbeidsoppgaver er fordelt på ulike enheter i Frosta kommune alt etter hva det er. Her er det forslag på å sette opp en oversikt over hvem som gjør hva Overordna planlegging - Arealplanlegging - Oversikt over generelle boligbehov - Oversikt over boligbehov for vanskeligstilte - Hovedansvarlig : Enhet for teknisk område og landbruk (TOL) Arbeidet med å skaffe boliger - Byggesaksbehandling - Byggherre for ombygging og utbygging - Kontakt med private entreprenører - Utbyggingsavtaler - Kjøp/leie av kommunale boliger - Boligformidler i det private markedet - Hovedansvarlig : Enhet for teknisk område og landbruk Boligtildeling - Tildeling av kommunale boliger i alle målgrupper - Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger - Hovedansvarlig : Enhet for helse og omsorg (HO) Forvaltning, drift og vedlikehold - Inngå husleiekontrakter - Husleieinnkreving - Innflytningsrutiner - Vedlikehold - Tilrettelegging og rehabilitering - Hovedansvarlig : Enhet for helse og omsorg Booppfølging - Booppfølging knytta til husleiekontrakt - Botrening - Gjeldsrådgiving - Tjenesteyting (hjemmetjenesten) 17

18 - Opprette ordning med boveiledere - Hovedansvarlig : Enhet for helse og omsorg Boligfinansiering - Tildeling av lån og tilskudd til utbedring av bolig - Tildeling av personretta lån og tilskudd - Økonomisk rådgiving - Bostøtte - Sosialhjelp til boligformål - Hovedansvarlig : Stab / NAV Bomiljø - Nærmiljø/bomiljøprosjekter - Tilrettelegging og fornyelse av boligområder - Boligtildeling - Hovedansvarlig : Enhet for teknisk område og landbruk 5.2 Strategier og tiltak i Boligsosial handlingsplan Organisatoriske tiltak : Tiltak Ansvarlig Tidsplan for oppstart Kostnad 1 Deltakelse i Husbankens Stab Vår 2013 Egeninnsats produktsatsing Bedre samordning i inntaksteam HO / NAV Høst 2013, faste Egeninnsats gjennom faste møter møter 4 ganger årlig 3 Fokusere på booppfølging og HO / NAV Ved behov Egeninnsats boveiledning i UngBo 4 Bruke hjemmetjenesten aktivt for å informere om Startlån HO Høst 2013 Egeninnsats, opplæring 5 Utarbeide felles rutiner for NAV Høst 2013 Egeninnsats beredskap i akuttsaker 6 Utarbeide nye husleiekontrakter TOL Høst 2013 Egeninnsats med kortere leietid for å skape bedre gjennomstrømming 7 Oppfordre leietakere med varige ytelser i kommunale boliger til å eie boligen sin i stedet for å leie TOL Høst 2013 Egeninnsats Tilskuddsmidler fra Husbanken 8 Starte en prosess internt i enhet HO i forhold til organisering av arbeidet med ressurskrevende HO Høst 2013 Egeninnsats tjenester 9 Avslutte samarbeidsavtalen med ML-senteret vurderes HO 2014 Kostnad kr pr døgn UngBo Tiltak Ansvarlig Tidsplan for oppstart Kostnad 18

19 10 Avklare og følge opp prioriteringer og konklusjoner i UngBo-prosjektet 11 Utrede og detaljplanlegge økonomiske konsekvenser av Ungbo 12 Nybygg av 5 enheter med plassering, innarbeides i budsjettet for Videreføre dialog med private utbyggere i sentrum etter hvert som planer og prosjekt fullføres Styringsgruppa / Rådmann / HO / TOL Høst 2013 Egeninnsats HO / TOL Høst 2013 Kostnadsberegnet til pr enhet HO / TOL Høst 2013 Kr HO / TOL Høst 2013 vinter 2014 Egeninnsats Vurdering av kommunale eiendommer Varpet (Elvarheim) Tiltak Ansvarlig Tidsplan for oppstart Kostnad 14 Vurdere for framtidig bruk av Varpet HO Høst 2013 Egen arbeidsgruppe 15 Utrede økonomiske konsekvenser for nybygg og renovering av Varpet HO / TOL Høst 2013 Kostnadsberegnes TOL Vurdering av kommunale eiendommer - Presthushaugen Tiltak Ansvarlig Tidsplan for Kostnad oppstart 16 Starte en prosess med å vurdere framtidig bruk av Presthushaugen videre utleie/salg/rehabilitering Ulike alternativ : TOL Høst 2013 Renoveringsbehov, januar-09: Skifting av vinduer, etterisolering og - Renovering/rehabilitering ny bordkledning - Utleie ca kr Salg Presthushaugen Antatt salgspris : ca kr Bruke Presthushaugen som HO/TOL Høst 2013 kriseleilighet i utredningsperioden 18 Utrede behovet for å bygge 4 nye boenheter ved salg av Presthushaugen TOL Høst Vurdering av kommunale eiendommer - Berglund Tiltak Ansvarlig Tidsplan for oppstart Kostnad 19 Avklare salg av Berglund - bolig TOL Vår 2014 Antatt salgspris ca på Skaret kr , Vurdering av kommunale eiendommer - Skarstun 19

20 Tiltak Ansvarlig Tidsplan for oppstart Kostnad 20 Avklare salg av Skarstun TOL Høst Vurdering av kommunale eiendommer - Trygdeboliger 1 6 Tiltak Ansvarlig Tidsplan for oppstart Kostnad 21 Starte en prosess for salg av TOL Høst 2014 Antatt salgspris boliger 22 Starte en prosess med nybygg av kommunale boliger ved salg TOL Høst Andre tiltak : Tiltak Ansvarlig Tidsplan for oppstart Kostnad 23 Bygge egne psykiatriboliger TOL Vår Boliger for flyktninger ved evt. positivt vedtak om mottak Alle Avhengig av positivt vedtak om bosetting 25 Klargjøre attraktive tomter med TOL Kontinuerlig opparbeidd infrastruktur 26 Vurdere framtidig bruk av HO Høst 2014 omsorgsboligene ved Frostatunet 27 Bygge demensboliger - tiltak i HO / TOL Vår 2016 økonomiplan Fortsette dialog med private TOL Høst 2013 utbyggere for et videre samarbeid om nybygg av boliger i sentrum 29 Vurdere realisering av Helsehus Rådmannen/ 2015 HO/TOL 30 Rullere Boligsosial handlingsplan Rådmannen Vår Prioritering av tiltakene revidert og oppdatert etter Kommunstyrets vedtak : TILTAK ØKONOMI 1 Organisatoriske tiltak innad driftstiltak, jfr. egen liste i Egeninnsats 2 Realisere Ungbo-prosjektet med å bygge 5 nye boenheter med plassering, innarbeides i budsjettet for 2014 Totalt for 5 enheter, legges inn i budsjett 2014, UngBogruppa utreder videre og 3 Bygge nye flyktningeboliger ved positivt vedtak om mottak og bosetting av flyktninger tomt avklares, Vedtak om bosetting av 10 flyktninger i 2014, eget delprosjekt Vurdere for framtidig bruk av Varpet, og utrede økonomiske konsekvenser for nybygg og renovering av Varpet Eget delprosjekt, tett knytta til tiltak 1 om organisering av enheten, 5 Ved salg av Presthushaugen legges salgsinntekter i nybygg av Nybygg kr pr 20

21 mindre enheter - øremerka til psykiatriboliger enhet 6 Bruke leilighet i Presthushaugen til utleie mens framtidig bruk vurderes Leieinntekter pr. mnd utgjør pr ,- (80.820,- pr år) 7 Avklare salg av Berglund bolig på Skaret, våren 2014 Antatt salgspris: Ca. kr ,- 8 Avklare salg av Skarstun, høsten 2014 Antatt salgspris : Ca Kostnad på rehabilitering begge leilighetene ca kr Leieinntekter pr år er ,- (pr ) 9 Trygdeboliger Starte en prosess for salg av leiligheter, høsten 2014, og starte en prosess med nybygg av kommunale boliger ved salg, høsten Vurdere videre dialog med private utbyggere for et samarbeid om utbygging i sentrum 11 Utrede tiltak om utbygging av demensboliger i 2016 i forhold med økonomiplan og omsorgsplan 12 Utrede behovet for Helsehus planlagt til Starte prosess med å rullere Boligsosial handlingsplan vår Prosjektgruppas vurderinger oppsummering Når det gjelder antall boliger vurderer prosjektgruppa det slik at antall tilgjengelige boliger er ok, men at det må til en mye raskere gjennomstrømming i de kommunale boligene, og at dette vil være nøkkelen for å få til et mer fleksibelt kommunalt utleiemarked for boliger. Prosjektgruppa mener at det beste tiltaket i denne sammenhengen er å gå gjennom og endre husleiekontraktene, og at nøkkelen for bedre gjennomstrømming ligger her. Koordinering av boligarbeidet vil stå sentralt framiver. Frosta er en oversiktlig kommune, og på grunn av størrelsen ser vi ikke behovet for et eget boligkontor. Prosjektgruppa vil likevel anbefale at det holdes faste møter 3-4 ganger i året mellom enhetene HO og TOL for å sikre kontinuitet og felles holdninger og vurderinger på en tverrfaglig arena. Dette kan gjerne ligge til en funksjon som boligkoordinator. En boligkoordinator kan også få oppgaver i forhold til boveiledning og booppfølging. Ungbo-prosjektet må avklares, både plasseringsmessig og økonomisk. Prosjektgruppa mener at en plassering i tilknytning til frostatunet vil være den beste løsninga totalt sett med tanke på god utnyttelse av en del felles funksjoner. Det er viktig at dette tilbudet er fleksibelt ettersom behovet vil svinge til enhver tid. I forbindelse med avslutninga av UngBo-prosjektet er det kommet innspill fra to private utbyggere med invitasjon inn i prosjektene til Frosta Park og Kenneth Aakerholm. Begge prosjektene er sentrumsnære og spennende, men ut fra en helhetlig vurdering anbefaler prosjektgruppa at 21

22 kommunen bygger og eier UngBo-leilighetene, og at disse leies ut. Dette mener prosjektgruppa gir størst fleksibilitet, og er også økonomisk gunstig på grunn av MVA-kompensasjonen. Vurdering av kommunens plan-, og byggesaksbehandler er vedlagt. Prosjektgruppa mener det er positivt at unge brukere eier sin egen bolig i den grad det er mulig. I denne sammenhengen vil det være to aktuelle grupper med noe forskjellig behov. Ei gruppe har behov for døgnkontinuerlig hjelp og omsorg, og det vil være mindre aktuelt at denne gruppa eier sin egen bolig. Avlastningsboligen vil det være behov for også framover. Den andre målgruppa består av forholdsvis friske mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og denne gruppa klarer seg sjøl med bistand og bør også ha anledning til å eie sin egen bolig. Det bør settes i gang en prosess med tanke på å vurdere framtidig bruk både av Presthushaugen; Bergtun og Varpet/Elvarheim. Dette gjelder både i forhold til vurdering av behov og økonomi. Vurderinger rundt mottak av flyktninger er en viktig del av arbeidet med Boligsosial handlingsplan, og de to områdene vil påvirke hverandre gjensidig. I arbeidet med Boligsosial handlingsplan har prosjektgruppa sett på forespørselen i forhold til bolig og har ikke vurdert ja eller nei til mottak av flyktninger. Dette legges fram som egen sak til politisk behandling. Prosjektgruppa er likevel tydelig i sin oppfatning av at et positivt vedtak forutsetter nye boliger slik som boligsituasjonen er i dag. Økonomi er en viktig del av Boligsosial handlingsplan både når det gjelder nybygg og rehabilitering / vedlikehold / utbedring av eksisterende boligmasse. Det vil derfor i all hovedsak måtte bli anslagstall og skjønn på dette i skrivende stund. Det er utarbeidd tilstandsrapport for den kommunale boligmassen, og dette kan være et hjelpemiddel i det videre arbeidet og prioriteringene framover. 6 Oppfølging og rullering av planen i planperioden Boligsosial handlingsplan vedtas høsten 2013 med varighet for perioden Det tas initiativ for å evaluere og gå gjennom planen ved halvgått periode i 2015 før den rulleres for fullt i Det har vært fornuftig å organisere dette arbeidet som et tverrsektorielt prosjekt, og det anbefales også ved seinere anledninger. Det er viktig at Boligsosial handlingsplan blir et levende arbeidsverktøy og ikke bare en statisk plan som vedtas en gang for alle. Boligsosial handlingsplan må derfor ta opp de endringene som skjer på boligområdet i kommunen, både når det gjelder kommunens egen boligmasse og i samarbeid med private utbyggere. De ulike tiltakene i Boligsosial handlingsplan vurderes i årsbudsjett og økonomiplan i den grad det er økonomisk mulig. 7 Avslutning 22

23 Arbeidet med høringsutkast til Boligsosial handlingsplan for Frosta kommune ble avslutta i juni Planforslaget er lagt fram for Rådmannens ledergruppe, sammen med Ungbo-prosjektet. Planforslaget er også presentert for Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre, Innspill fra disse møtene er satt inn i plana av prosjektleder i forbindelse med sluttføringa av planforslaget. Boligsosial handlingsplan for Frosta kommune legges fram for styringsgruppa (Formannskapet) i møte , og det foreslås at den deretter legges ut til offentlig høring i 3 uker. Under høringsperioden kom det inn et direkte høringsinnspill, og det var fra Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre. I tillegg til det er det tatt med to innspill fra private utbyggere, og andre interne drøftinger og prosesser som er kommet fram i løpet av arbeidet med Boligsosial handlingsplan. Høringsinnspillene er behandla av prosjektgruppa etterpå, og vurderingene er tatt med inn i den endelige utgaven av Boligsosial handlingsplan. Etter Kommunestyrets vedtak er tiltaksplan og oversikt over prioriteringene revidert og oppdatert i henhold til vedtaket. Den øvrige teksten i planen er ikke endra. For å konkretisere og visualisere det videre arbeidet, er de ulike tiltakene samla og satt opp i en egen tidslinje som følger her : Tidslinje for oppfølging av Boligsosial handlingsplan konkretisert etter Kommunestyrets vedtak : HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR HØST VÅR Organisatoriske tiltak X X X X X X X X UngBo X X X Varpet / Elvarheim X X X Bygge flyktningeboliger X X X Presthushaugen salg X Salg av Berglund X Salg av Skarstun Salg av Trygdeboliger 1-6 X X Klargjøre tomteareal X X X X X X X X Dialog med private utbyggere / utleiere Bygge psykiatriboliger X X X X X X X X X 23

24 Demensboliger X X Helsehus X X Rullere Boligsosial handlingaplan X 24

25 Vedlegg : Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Retningslinjer for tildeling av startlån Eksempel på en standard husleiekontrakt som brukes i dag Økonomisk stønad soslalhjelp NAV Bostøtte Frosta kommune Sluttrapport - Bygging av tilrettelagte boliger for ungdom med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 6 Ungbo Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, Frosta 2014 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Oppsett over priser rehabilitering / salg av kommunal eiendom Uttalelse fra brukerrepresentant i arbeidet med Ungbo 25

26 26

27 27

28 28

29 HUSLEIEKONTRAKT Kommunale boliger til utleie Mellom Frosta kommune (utleier) og (leier) er det inngått følgende avtale: 1. Fra leier av Frosta kommune, Trygdebolig nr. --, Skaret 2. Den månedlige husleie er for tiden kr ,- som husleier betaler uten løpedager den 20. i hver måned. Leien blir for ettertiden å regulere i henhold til regler fastsatt av Frosta kommunestyre, med årlig regulering etter konsumprisindeksen, tidligst første gang Husleien inkluderer kommunale avgifter (vann, kloakk, renovasjon og feiing). Leiligheten er delvis møblert. 3. Leiligheten ble overtatt av leieren den Leieforholdet er løpende og tidsubestemt. Det kan sies opp med en gjensidig oppsigelsestid på 3 tre - måneder. Merk: Oppsigelsestiden går til utløpet av en kalendermåned. 4. Utleieren plikter å stille leiligheten til rådighet for leieren til avtalt tid, i ordentlig stand. Klage over at leiligheten ikke er i lovbestemt stand eller kontraktsmessig stand må i tilfelle settes fram innen 14 dager etter overtagelsen med oppgave over hva som kreves rettet. I motsatt fall regnes forholdet som godtatt. 5. Framleie er ikke tillatt uten kommunens skriftlige tillatelse. 6. Når leieforholdet opphører, skal leieren levere leiligheten med tilbehør tilbake rengjort og i samme stand som da han overtok den, bortsett fra forringelse som følge av alminnelig slitasje. På flyttedagen skal leieren ha flyttet ut innen kl Faller avtalens flyttedag ikke sammen med betalingsterminene, reguleres leien for de mellomliggende dagene. Hvis ikke annet er avtalt, må leieren ikke fjerne fast inventar, ledninger og lignende som han har satt opp, med mindre han/hun setter leiligheten i samme stand som da han overtok den. Utleieren har rett til slikt inventar uten vederlag, likeså har han rett til låser som leieren har satt inn og latt være tilbake og alle nøkler til låsene. Mangler som leieren ikke har utbedret, kan utleieren utbedre på leierens kostnad. Leieren skal underrette kommunen om hvilken dag leiligheten kan inspiseres. Når slikt varsel er gitt, plikter kommunen innen en uke å ha foretatt inspeksjon og deretter innen 29

30 ytterligere en uke å ha varslet leieren om det om det er forhold som kreves rettet. I motsatt fall betraktes leiligheten som overtatt av kommunen og krav om vederlag for utbedringer m.v. kan ikke senere fremsettes. 7. Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. 8. For de forhold som ikke er regulert i denne avtale, gjelder husleielovens bestemmelser. Undertegnede utleier og leiere er kjent med og vedtar alle punkter i denne avtale, som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett. Frosta den (leietaker) (for utleier) - stk nøkkel er mottatt. Gjenpart sendt: Kommunekassen 30

31 31

32 BOSTØTTE fra Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Inntekten din må være så lav at du har problemer med å betale boutgiftene. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å kunne få bostøtte. Inntektsgrensene finner du her: Fra 2013 er det innført en automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregningen av bostøtte. Kategorier Helse, sosial og barnevern Kriterier/vilkår For å få bostøtte må du og boligen din oppfylle disse kravene: Du må ha fylt 18 år. Hvis du har egne barn, kan du søke selv om du er under 18 år. Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Du må også være registrert på denne boligen i Folkeregisteret. Boligen din må være godkjent for helårsbruk. Det kan ikke være en fritidsbolig. I tillegg må den ha egen inngang og mulighet for å hvile og lage mat. Du kan ha rett til bostøtte hvis du er student med egne barn eller studerer som del av et offentlig program for arbeidskvalifisering gjennom Nav eller kommunen. Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Inntekten din må være så lav at du har problemer med å betale boutgiftene. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å kunne få bostøtte. Inntektsgrensene finner du her: Fra 2013 er det innført en automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregningen av bostøtte. 32

33 BYGGING AV TILRETTELAGTE BOLIGER FOR UNGDOM MED NEDSATT FUNKSJONESVNE Bakgrunn og mål 1.1Bakgrunn Prosjektet følger opp:helhetlig plan for pleie og omsorgstjenesten Frosta kommune : Punkt 13-forslag til ny handlingsplan står følgende: 5 ungboliger i bofelleskap ferdigstilt Frosta kommune har behov for tilrettelagte boliger til unge funksjonhemmede.det vil være individuelt behov for tjenester. I dag har kommunen følgende tilrettelagte boliger: Elvarheim bokollektiv:5 heldøgnsbemannet boliger.3 av boligmassen har byggeår 1995.De øvrige to har byggeår Trygdeboliger Skaret:6 boliger Omsorgsboliger Nertunet:20 boliger Omsorgsboliger Frostatunet :12 heldøgnsbemannet boliger. Det er bygd selveierleiligheter i Bergslia og på Sentrumsgården som er tilrettelagt. Felles for alle disse boligene er at de er sentrumsnært og i tilknytning til tjenesteapparatet. 1.2 Mål Utarbeide ett forslag til løsning for ett bofellesskap for ca.5 beboere. Prosjektplanen er ett delprosjekt under den helhetlige planen. Målet må være ett godt tilbud for ungdom med funksjonsnedsettelser. Kommunen har ansvar for å sikre ungdommene et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud av helse og omsorgstjenester. Følgende grunnleggende verdier må ivaretas: Trygghet 33

34 Selvstendig mestring av eget liv Individuelt tilpassede tjenester Mulighet til å bo i egen bolig livet ut Bevisst holdning til forhold mellom den enkeltes ansvar for eget liv,det offentliges ansvar og bruken av frivillig innsats. Delmål: anslå antallet som er aktuell plassering av nye boliger bruk eksisterende bygninger Kommunal/privat eie finansiering av boliger Mandat for prosjektet Mandat: Lage plan for bygging av boliger til unge med funksjonsnedsettelser 1.2 Rammer Spesielle premisser: Spesielle krav til organisering: Delprosjektet følger mal for PLP-metoden. Ansvar: Prosjektleder navn:avdelingsleder Enhet helse og omsorg Prosjektansvarlig:Enhetsleder Enhet helse og omsorg Frist: Sluttrapport klar innen: Ressurser: Prosjektdeltakernes utgifter bæres av den enkelte kommune/enhet. Det var avsatt kr ,-til prosjekt fra Enhet teknisk område og landbruk.det er i økonomiplanen tatt bort i påvente av Boligsosial handlingsplan. 34

35 2. OMFANG OG AVGRENSNING Prosjektet er ett delprosjekt som følger PLP metoden. Det opprettes en arbeidsgruppe med prosjektleder som ansvarlig.prosjektet skal utarbeide en sluttrapport innen Vi avgrenser prosjektet til å gjelde for unge med funksjonsnedsettelser. Vi kjenner til at behovet for boliger for ungdom med andre utfordringer også er tilstede. Frosta kommune må sikre at bokollektivet er i tråd med nasjonale føringer. Dersom de boligene som er tenkt til funksjonsnedsettelse er ledig kan ungdom/andre med utfordringer kunne leie. Antallet som har behov for tilrettelagte boliger er ca.5-6.behovet er avdekket i den enkeltes Individuelle plan.de ønsker bolig innen kort tid da det er ungdommer fra 17 år og til ca.22 år.vi kjenner til at flere ønsker slike boliger etter hvert som de vokser til.det vil være behov for 3-4 boliger om ca.10år.det er vanskelig å si eksakt om behovene da det avhenger av flere faktorer. Dersom kommunen klarer å skaffe godt tilbud innen arbeids og fritidstilbud vil en ungdom som i dag bor i nabokommunen vurdere tilbakeflytting.samtidlig hindrer vi utflytting.hvordan det blir med tilflytting vet vi ikke noe om. Noen foreldre er avventende på hvor boligene blir plassert og ønsker at deres ungdom selv skal være med i avgjørelsen. Frosta er en liten kommune der variasjonene i diagnoser og tjenestebehov vil variere mye.det vil være av betydning hvem som bor i de tilrettelagte boligene. Den kommunale avlastningsboligen for barn ligger i dag i enheten for bemannede omsorgsboliger på Frostatunet.Behovet der er våken nattevakt og bemanning døgnet rundt.den er ikke tatt med i dette prosjektet som ett behov for ny tilrettelagt bolig. Prosjektgruppen ser en løsning der de med størst behov for tilsyn/tjenster kan bo i samme bokompleks.de med mindre behov kan plasseres i boform i gangavstand til sentrum.avlastningsboligen kan være der den er i dag.det er viktig at den blir vurdert i dette prosjektet.brukere med stort behov for tilsyn bør bo i nærhet av tjensteapparatet i forhold til ressurser.det kan være nybygg eller ta i bruk eksisterende bygninger. Dersom de med stort behov for tjenester (avlastningsboligen) blir flyttet i ett nytt bokollektiv vil det være behov for ressurser hele døgnet.det blir en ny base. Prosjektgruppen har vurdert flere alternativer for ungdom med funksjonsnedsettelser. Alle kan bo samlet i boliger med felles areal for personalet,evt.bygd på ulike måter Boligene kan være nybygg eller ta i bruk eksisterende bygninger Det kan bygges nytt for de med minst behov for ressurser Det kan bygges nybygg for de med størst behov og for de med minst behov Det kan benyttes eksisterende bygninger for de med størst behov for tilsyn. 3. Organisering 3.1 Prosjektet er organisert slik: 35

36 OPPDRAGSGIVER Kommunestyret STYRINGSGRUPPE Ledergruppen PROSJEKTANSVARLIG Enhetsleder Helse og omsorg PROSJEKTLEDER Avdelingsleder tiltak funksjonsnedsettelse 36

37 PROSJEKTGRUPPE Brukerrepr.,ansatte,politikere og teknisk sjef. REFERANSEGRUPPE KOH,ulike råd og utvalg. 3.2 Bemanning prosjektet U Prosjektgruppe Navn Representerer Rolle /ansvar Liv Leth-Olsen Enhet helse og omsorg Prosjektleder Signe Seem Politiker Prosj.medarbeider Anne Hagerup Politiker Prosj.medarbeider Steinar Hansen Brukerrepresentant Prosj.medarbeider Marit Austeng Tillitsvalgt Prosj.medarbeider Anne Mille Røttereng Enhetsleder Prosjektansvarlig Tore Tagseth Teknisk-byggeansvarlig Prosj.medarbeider Referansegruppe Navn Representerer Harald Skogholdt Leder KOH 37

38 Ola Alstad Janne Viktil Brit Rannveig Hernes KOH Rådet for funksjonsnedsettelse KOH 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Når Dokumentasjon Hvem deltar på møtet Rapportering over status i delprosjektet Prosjektansvarlig,prosjektleder og rådmannens ledergruppe Sluttrapportering Prosjektansvarlig, prosjektleder,prosjektgruppen 4.2 Oppfølging/Rapportering Prinsippet om avviksrapportering i forhold til godkjent prosjektplan praktiseres for alle ansvarsledd. Slik rapportering skjer skriftlig til nærmeste overordna. 4.3 Milepæler Når Milepæl Ansvarlig mai.2011 Prosjektleder oppnevnt PA Nov.2011 Okt.2011 Utkast til prosjektplan og forslag til prosjektgruppe fremlegges for PA til foreløpig godkjenning. Prosjektgruppen etablert og første møte gjennomføres. Prosjektplan utarbeides ferdig. PL PL Aug.2012 Prosjektplan godkjennes i styringsgruppa PA / SG Okt.2012 Ferdig kartlegging SWOT-analyse og ressursbruk (Status over dagens situasjon innen ulike felt. Organisering, bemanning, tilbud, økonomi, utfordringer) Prosjektgruppen 38

39 Okt.2012 Skriftlig innspill fra prosjektgruppen/referansegruppen vedr. svar på mandatet Medlemmer i prosjektgruppen og referansegruppen Nov.2012 Ferdig forslag til forprosjekt Medlemmer i prosjektgruppen og referansegruppen Nov.2012 Ferdig utkast prosjektrapport PL Juni 2013 Prosjektrapport ferdig PL Juni 2013 Prosjektrapport levert PL 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet Identifiserte kritiske suksessfaktorer for forstudiet: Kritiske suksessfaktorer Tiltak 1. Kommunevalg Politikere-måtte ha ett opphold pga nyvalg og konstituering. 2. Usikkerhet mht antall aktuelle beboere Søke på bolig når den ferdigstilles 3. Navnet «Elvarheim» og «Varpet» Endre navn,nye brukere,endre historie. 4. Blandet gruppe av funksjonsnedsettelser,ulike utfordringer. Usikkert om alle passer sammen,leier hus i stedet for å eie 5. Arbeidsplasser,fritidstilbud Kommunen ordner lavterskeltilbud. 6. Boliger for de som bor på Elvarheim dersom det blir valgt Kommunen må skaffe egnet boform dersom behov for utflytting. 6 Gjennomføringsplan 6.1 Hovedaktiviteter 39

40 Prosjektmøter, befaring i andre kommuner, møter med brukergruppen,befaring i egen kommune og åpent møte. Vi startet arbeidet med å se på eksisterende bygninger på Elvarheim.Der er 5 leiligheter og tre av dem skal kunne benyttes med rehabilitering.de andre to er lite aktuell da de er nedslitte. For å kunne utvide bygningsmassen må gamle bygninger rives. Kommunen må også skaffe egnet boform for de som i dag bor ved Elvarheim. Prosjektgruppen med foreldre har vært på befaring til «Kjellsåsen» (se vedlegg )Det kan startes med 4-5 boliger for så å utvide etter behov. Vi har vært på befaring ved Fosslia bokollektiv i Stjørdal kommune.der var nybygg både som enkeltstående leiligheter og som kollektiv.der var egnede uteområder og boder for oppbevaring av hjelpemidler. Kommunen har hatt to åpne møter etter prosjektets oppstart.det har vært representert med foreldere til barn og ungdom. Prosjektmøtene har alltid vært representert med brukerrepresentant. Brukerrepresentanten legger ved egen uttalelse for prosjektet.(vedlegg 1). 6.2 Samlet ressursplan Forlag til oppsett ressursbruk: Medarbeidere Prosjektleder Projektmedarbeidere 18 timer (møter) x7 personer 10 timer(skriftlig arbeid) X 1 person Referansegruppen Ressurs (timer) 28 timer 90 timer(alle møtte ikke på alle møter) Teknisk:75timer Brukerrep.:10 timer 2timer 10 timer (Møtevirksomhet og kartleggingsarbeid) X ca 7 personer Totalt 205 timer 6.3 Møteplan i prosjektet 40

41 Dato Kl. Sted Tema Prosj.gr. Ref.gr Frostatunets møterom Oppstartmøte X Møterom Oppstartsmøte,nye kommunestyremdl Elvarheim,møterom Befaring på Elvarheim/Varpet X X Møterom Prosjektgruppemøte X Spiserommet Frostatunet Åpent møte annonsert i Frostingen X Møterom Tegninger,kostnad X Møterom Tomtemuligheter X Møterom Prosjektgruppemøte X Befaring av Kjellsåsen,Spiseromm et Åpent annonsert møte X Kommunestyresalen Orientering til styringsgruppen X Møterrommet Sluttmøte X Kommunestyresalen Ferdigrapport til styringsgruppen X På oppstartmøte deltok Geir Olav Jensen.Det var planlagt nytt møte den ,det ble utsatt pga.kommunestyrevalg.det tok lang tid før tilbakemelding av nye kommunestyremedlemmer som skulle være med i prosjektet.neste møte ble ett nytt oppstartmøte I forkant av prosjektet har vi hatt møter med foreldre til barn/ungdom med funksjonsnedsettelser. Vi har hatt to møter med foreldrene og andre intereserte i løpet av planperioden.der har mange møtt. Prosjektgruppen er samlet enig om at nybygg er det beste. Brukerrepresentanten på vegne av foreldrene vil bygge på «Kjellsåsen» litt bort ifra det eksisterende tjenetapparatet.de ønsker tjenester etter behov. De vil ikke eie, men leie inntil de ser om deres ungdom vil bo der. Det kan være aktuelt med kjøp dersom alt fungerer. Det er ulike tilskudd fra Husbanken samt at det kan søkes på bostøtte. Kommunen må vurdere om de som er best fungerende kan bygge selv og at de med størst behov kan leie. Prosjektgruppen er delt i det synet. 41

42 De tilrettelagte boligene må være funksjonell og ha fleksible løsninger. De må ligge sentrumsnært, gang avstand. De må ha livløpsstandard, kan ha ett soverom Fellesareal for tjenesteyterne(lite) Vil at kommunen skal være husbygger.faglig er det en fordel i forhold til å kunne disponere etter behov. Prosjektgruppen legger ved tegninger over nybygg.(vedlegg 2).Prosjektet kan plasseres på flere alternative tomter.vi ha vurdert flere tomteløsninger. Bergslia nord krever regulering før bygging. Elvarheim må rives og evt.rehabiliteres. Kjellsåsen er ferdigregulert. Brukergruppen er samlet enig om Kjellsåsen med nybygg og muligheter for påbygg. Tore Tagseth har deltatt i prosjektgruppen.han har skissert prosjektet for nybygg. Byggemåten som kan benyttes på flere områder kommer på ca.kr.18000,-pr.m2 pluss sikkerhetsmargin.totalpris pr.boenhet kr ,- Han har beskrevet Elvarheim som ett dyrere prosjekt enn nybygg. 7 ØKONOMI Prosjektet «Ungbo» vil bli sett sammen med Boligsosial handlingsplan. 8 KONTRAKTER OG AVTALER GODKJENNING Overordnet prosjektplan for forprosjektet godkjent av Prosjektansvarlig Navn: Anne Mille Røttereng Dato: 42

43 Prosjektleder Navn. Liv Leth-Olsen Dato: Styringsgruppen har vedtatt overordnet prosjektplan for forprosjektet Dato:. (vedtatt i sak nr: ) 43

44 44

45 45

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Arkiv: 144 Saksbehandler: Torgunn Østbø Dato: 26.09.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.10.2013 Kommunestyret 29.10.2013 Boligsosial

Detaljer

FROSTAKOMMUNE BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTAKOMMUNE BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta kommune farst ogfremst 1 9 FROSTAKOMMUNE BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN - 2013-17 HØRINGSUTKAST ' Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, i sak nr. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Innbyggernes behov Boligsosiale hensyn integrert i samfunns- og arealplanleggingen Organisering STRATEGI

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen

Helhetlig boligpolitisk planlegging. Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen Marit Iversen Helhetlig boligpolitisk planlegging Hvorfor, hvem, hvor og hvordan? Plan og byggesakskonferansen 16.11.16 Marit Iversen Hvorfor skal vi planlegge for boligpolitikken? 2 Nasjonale mål for boligpolitikken

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd 2 Bolig for velferd Veiviser Bolig for velferd 4 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Boligmelding

Boligmelding Orientering til komite for helse og sosial Boligmelding 2014-2020 03.12.2014 Temaene i meldingen Kommunens organisering Nasjonale mål og føringer Lokale føringer Demografiske utviklingstrekk Kommunens

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Samordnet innsats i kommunen

Samordnet innsats i kommunen Samordnet innsats i kommunen Bamble kommune Bambles naboer er Kragerø, Porsgrunn og Skien Ca 14 000 innbyggere (null forventet befolkningsvekst) Tre tettsteder: Langesund, Stathelle og Herre Noen utfordringer:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

v GRUE kommune Møteinnkalling Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune Møteinnkalling Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: v GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Komité for omsorg og miljø Grue rådhus, form annskapssalen Mandag 11.11.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer