VEDLEGG. SAK 10/13 til 24/13. MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. SAK 10/13 til 24/13. MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune 25.04.13"

Transkript

1 VEDLEGG SAK 10/13 til 24/13 MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune

2

3

4 Detaljert budsjettjustering: Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Bruk av lån Formidlingslån Formidlingslån Avlastningsenhet/trygghetsavd Avlastningsenhet/trygghetsavd Sterkskjermet enhet Sterkskjermet enhet Hjemmetjenestebaser Marka Hjemmetjenestebaser Marka Klokkerlåven - sprinkleranelgg Klokkerlåven - sprinkleranelgg Solheim barnehage, ombygging Solheim barnehage, ombygging Energimering kommunale bygg Energimering kommunale bygg Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum VA K-sak 32/11 Gang og sykkelv. Storlinna K-sak 32/11 Gang og sykkelv. Storlinna Barrierevaskeri Marka Barrierevaskeri Marka IKT - sentral IKT - sentral Nytt lekeplassutstyr - grunnskole Nytt lekeplassutstyr - grunnskole Nytt lekeplassutstyr - barnehage Nytt lekeplassutstyr - barnehage Inventar og utstyr PLO Inventar og utstyr PLO Kommunedelplan Geodata

5 Gran sentrum gang og sykkelveg Gran sentrum gang og sykkelveg Gran sentrum gang og sykkelveg Veger - asfaltering Veger - asfaltering Utvikling Mohagan Sør Utvikling Mohagan Sør Utskifting biler og maskiner Utskifting biler og maskiner Trafikksikring Trafikksikring Hovedplan VA videref. Gran-Brbu Hovedplan VA sonevannm/lekkasjek Hovedplan VA etabl krisevannforsyning Sluttføring Emseområdet Tilleggsfin Gullerudvika Brannsikring kommunale bygg Brannsikring kommunale bygg Universell utforming Universell utforming Inneklima skoler/barnehager Inneklima skoler/barnehager Radonmålinger Radonmålinger Moen parkering Moen parkering Sum investering Som bruk av tidligere års ubrukte lånemidler

6 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato Frilufts- og utfartsområder - Prinsipper for parkeringsavgifter og bompenger samt tilskuddsordning for vedlikehold/drift av private veger Rådmannens innstilling: 1. Følgende tilrettelagte utfartsparkeringer/-veger defineres som viktige for allmennhetens muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv: Blokhus, Lygna, Lynnebakka, Lia, Storgrunnvika i Fjorda, Sølvsbergvegen, Ulsnestangen, Eidsand, Skutelandet og Røykenvik. Kommunen skal bidra til at disse er åpne for allmennheten uten betaling (avgift/bompenger for parkering). For Brandbukampen er det pr. d.d. ikke tilrettelagt utfartsparkering. Dette bør det derfor arbeides for å få etablert. 2. Avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold for aktuelle veger/plasser utarbeides av Kultur. 3. Etablering av ordning med tilskudd til drift/vedlikehold av private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for , jfr. foreslåtte tiltak i revidert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Saksdokumenter Overføring av veggrunn i Kjølvegen til Brandbu og Tingelstad Almenning Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv En veg til høyere livskvalitet Lov om friluftslivet Meld. St. 26 ( ) Den norske idrettsmodellen Vedlagt Nei Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Bakgrunn for saken er at en det siste året har sett behovet for å få på plass noen prinsipper i forhold til tilrettelagte parkeringsplasser og veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder. Dette gjelder både for å definere hvilke plasser/veger som kommunen anser å være så viktige for allmennheten at de bør være åpne uten betaling (avgifter/bompenger for parkering), og om kommunen skal kunne inngå driftsavtaler/gi tilskudd for vedlikehold/drift av enkelte private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder. Spørsmålet om avgift/bompenger har spesielt kommet opp i forbindelse med spørsmålet om overføring av veggrunn i Kjølvegen til Brandbu og Tingelstad Almenning. Allmenningen ønsker å ta over vegen fra sørsiden av utfartsparkeringen på Blokhus og avgiftsbelegge vegen derfra, dette vil i så fall bety at også dagens gratis utfartsparkering på Blokhus blir avgiftsbelagt. 1

7 Når det gjelder en evt. mulighet for inngåelse av driftsavtaler eller å gi tilskudd for drift/vedlikehold av private veger til frilufts- og utfartsområder, gjelder dette i første omgang i forhold til Sølvsbergvegen. Kommunen har i flere år bidratt på ulike måter når det gjelder driften av denne vegen, men det er behov for en mer permanent, langsiktig og ikke minst forutsigbar ordning, dette gjelder både for grunneierne og for kommunen. En slik ordning vil imidlertid også kunne være aktuell for andre veger/parkeringsplasser, f.eks. Bleikenvegen/Skihytta på Bleiken. Pr. i dag er det ikke særlig tilrettelagt for utfart til Brandbukampen. Vurdering: I følge St.meld. nr. 39 skal alle ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen. Regjeringen mener dessuten at man i større grad enn tidligere må ta i bruk friluftsliv som virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er mer aktuell enn noen gang. Landsomfattende undersøkelser viser at hoveddelen av den fysiske aktiviteten befolkning foretar seg er egenorganisert og at de viktigste aktivitetene er å gå tur, sykle, ski/langrenn. Dessverre viser også tallene at aktivitetsnivået blant nordmenn er nedadgående og stadig flere blir inaktive. Fokus på helsefremmende tiltak som kan demme opp for denne utviklingen er viktig, bl.a. kan tilgjengelighetsfremmende tiltak for å få flere til å benytte seg av de mange friluftsområdene kommunen kan by på - være et av flere satsingsområder innenfor folkehelsearbeidet. Friluftsliv er dessuten et lavterskeltilbud, dvs. aktivitet som egner seg for personer som i utgangspunktet er lite/ikke fysisk aktive, som ikke krever spesielle ferdigheter, som krever lite utstyr, har lav pris/er gratis og lett tilgjengelig fysisk, sosialt og kulturelt. Gjennom kommunens egne planer, spesielt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, er det klare målsettinger om at kommunen skal bidra til økt fysisk aktivitet, fremme folkehelsearbeidet i kommunen og legge føringer for å sikre arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedmålet i planen er dessuten idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle. Viktige utfartsparkering/veger En har sett på hvilke utfartsparkeringer/-veger som øker tilgjengeligheten og bruken mest, og som en derfor mener bør defineres som så viktige at de skal være åpne for allmennheten uten betaling. Disse er: Blokhus/Kjølvegen (parkering) Utfartsparkeringen ved Blokhus har fram til nå vært på kommunal grunn (Kjølvegen), vinterstid blir dessuten vegen stengt herfra og plassen er en naturlig snu/parkeringsplass. Plassen er et utmerket utgangspunkt for friluftsliv både sommer og vinter, men er nok mest brukt vinterstid. I forbindelse med overføring av veggrunnen til allmenningen ønsker de å sette opp bom på sørsiden av plassen, hvis de får anledning til dette har de også antydet at de vil utvide plassen. For hyttefeltet på vestsiden av Kjølvegen vil plasseringen av bommen også være av betydning. Fra kommunens side er det derfor ønskelig at Brandbu og Tingelstad allmenning overtar grunnen fra nordsiden av parkeringsplassen, at bommen settes opp her og at kommunen selv drifter plassen, dette for å sikre allmennheten gratis tilgang. Når det gjelder Kjølvegen er denne også en del av Pilegrimsleden. Tilfredsstillende drift av vegen må derfor sikres gjennom en egen avtale. Lygna (parkering) Kommunen leier grunn av Brandbu og Tingelstad allmenning og står for brøyting av plassen sør for Lygnasæter. Plassen er den mest brukte vinterparkeringsplassen i kommunen, og den er utgangspunktet for mange av løypetraseene som kjøres opp av Øståsen skiløyper og Lygna Skisenter (bl.a. lysløyper). Plassen er også et godt utgangspunkt for turer sommerstid. 2

8 I forbindelse med reguleringsplan for Lygna felt 2 er det vedtatt at parkeringsplassen skal utvides og vegen legges om. Framdrift og finansiering er ikke avklart. Gjennom denne prinsippsaken vil det derfor også være viktig å sikre allmennheten fri tilgang til utfartsparkeringen på Lygna. Lynnebakka (parkering) Parkeringsplassen/snuplassen på toppen av Lynnebakka leier kommunen av Thorstein Huser. Plassen benyttes mye på sommerstid da den er et godt utgangspunkt for fotturer, bl.a. til Hvalebykampen. Vinterstid benyttes den i noe mindre grad, da de fleste kjører allmenningsvegen til Storjuvet/Ulvilsdalen eller videre til bl.a. Sagvollen. Bommen til allmenningsvegen står innenfor selve snu-/parkeringsplassen, det bør fortsatt være gratis å benytte parkeringsplassen. Lia/Risbakkvegen Ved allmenningsbommen i Risbakkvegen er det kun en liten parkerings-/snuplass. Enn ser imidlertid ikke behov for ytterligere plasser her, da de fleste benytter vegen videre inn til Sandgrava/Svera e.l. Fjorda (parkering) Ved kommunens parkeringsplass ved Storgrunnvika er det også mulighet for kanoutsetting. Fjorda er et ypperlig område for kanoturer og kommunen har både etablert leirplasser og egen oppsynsmann i området. Det er viktig at allmennheten sikres fri tilgang til dette unike området. Det finnes for øvrig private aktører som leier ut kanoer i Fjorda. Buhammaren (parkering). Buhammaren er i det senere også blitt et godt besøkt turmål, mye p.g.a de godt opparbeidede stiene og skiltingen som er utført. Disse tiltakene har gjort området lett tilgjengelig og utfarten til området er derfor økende. Pr. d.d. finnes en liten parkeringsplass i vegen opp til grustaket. Granlund Vel er initiativtaker for tilretteleggingen av området, det vil derfor være naturlig å søke å samarbeide med dem hvis en utvidelse av parkeringsområdet skulle bli aktuelt. Uansett må utgangspunktet for Buhammaren fortsatt være gratis. «Storgrana» v/sølvsberget (parkering/veg) Sølvsberget er et lett tilgjengelig og godt tilrettelagt turmål som benyttes av mange på sommerstid. Både parkeringsplassen ved «Storgrana» og selve Sølvsbergvegen er privat grunn og den økende bruken har til tider vært en stor belastning for eiere/oppsittere. Kommunen har i flere år bidratt både praktisk og økonomisk til driften av vegen (støvdemping, grusing, høvling etc.) Ordningene har imidlertid vært tilfeldige og lite forutsigbare, både for grunneierne og kommune, og en ser derfor behovet for at det utarbeides en avtale om årlig driftstilskudd til vegvedlikehold/støvdemping (se eget punkt under). Det er viktig at området forblir tilgjengelig for allmennheten, bl.a. ved at vegen er åpen og at det finnes mulighet for fri parkering. Skihytta ved Bleiken (parkering/veg) Når det gjelder parkeringsmulighetene for utfart til Brandbukampen, er dette i dag ikke særlig godt tilrettelagt og det foregår derfor en del «villparkering» på private veger, gårdsplasser etc. En ønsker derfor å kunne se på mulighetene for å få til et samarbeid med Midtre Brandbu UIL og grunneier om bruk av parkeringsplassen v/skihytta på Bleiken. Det vil samtidig være aktuelt å tilby grunneierne av Bleikenvegen tilskudd til drift/vedlikehold ut fra samme prinsippene som for Sølvsbergvegen. Det tas kontakt med Midtre Brandbu UIL og grunneierne for å drøfte mulig tilrettelegging. I tillegg til de foran nevnte viktige utfartsparkeringene/-vegene bør også kommunens opparbeidede badeplasser være gratis for allmennheten, dvs. at parkeringsplassene ved disse ikke skal være avgiftsbelagt. Det samme må gjelde for kommunens parkeringsplass i Røykenvik, det vil si for hele området fra båthavna til kafé Oscar. Tilskudd til drift/vedlikehold av private veger Ut fra de erfaringene kommunen har vil en tilskuddsordning for drift/vedlikehold av private veger til frilufts- og utfartsområder først og fremst gjelde for Sølvsbergvegen og evt. Bleikenvegen. Kommunen har i flere år bidratt på ulike måter når det gjelder driften av Sølvsbergvegen, enten gjennom praktisk bistand (høvling, støvdemping etc.) eller som delvis dekning av driftsutgifter. Kommunen har tidligere hatt en liknende støtteordning, hvor den enkelte grunneier søkte om 3

9 utgiftsdekning og størrelsen på tilskuddet ble beregnet ut fra påløpte kostnader, prosentvis ekstern slitasje mm. Det er imidlertid behov for en mer langsiktig og forutsigbar ordning, dette gjelder både for grunneierne og ikke minst for kommunen selv. En foreslår at en slik ordning omfatter en avtale om et årlig driftstilskudd for vegvedlikehold og evt. støvdemping. Størrelsen på tilskuddet bør fastsettes ut fra kostnadene for avtalt vedlikehold og støvdemping og fordeles over de årene en slik opprustning vil vare (f.eks. 10 år) og ut fra en fastsatt kostnadsfordeling mellom grunneiere/oppsittere og kommunen. (prosentvis fordeling). Nødvendige avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold utarbeides av Kultur på grunnlag av ovennevnte prinsipper. De økonomiske rammene for avtalene søkes dekket gjennom foreslått nytt tiltak for sikring og opparbeidelse av grønne korridorer, turstier, friluftsområder e.l. i revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nevnte kommunedelplan skal sluttbehandles i høst og de budsjettmessige konsekvensene vil bli søkt innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for Rådmannens anbefaling: 1. Følgende tilrettelagte utfartsparkeringer/-veger defineres som viktige for allmennhetens muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv: Blokhus, Lygna, Lynnebakka, Lia, Storgrunnvika i Fjorda, Sølvsbergvegen, Ulsnestangen, Eidsand, Skutelandet og Røykenvik. Kommunen skal bidra til at disse er åpne for allmennheten uten betaling (avgift/bompenger for parkering). For Brandbukampen er det pr. d.d. ikke tilrettelagt utfartsparkering. Dette bør det derfor arbeides for å få etablert. 2. Avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold av private veger utarbeides av Kultur. 3. Etablering av ordning med tilskudd til drift/vedlikehold av private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for , jfr. foreslåtte tiltak i revidert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

10 From: Sent: 7. mars :30:39 To: Cc: Subject: kellys2013 Attachments: Elvelangs Vigga Budsjett 2013.pdf; Gran kommune - sknad Elvelangs.pdf; Elvelangs Vigga i fakkellys-rapport2012.pdf Hei Vi takker for støtten til Elvelangs Vigga i fakkellys 2012, og tillater oss å søke om støtte til arrangementet i 2013 også. Vedlagt søknad, rapport 2012 og budsjett Her er bildepresentasjon 2012: https://dl.dropbox.com/u/ /elvelangs%20vigga%20i%20fakkellys%20pr esentasjon.ppsx Med vennlig hilsen Gran frivilligsentral Hilde Tangen Mobil:

11 Elvelangs 2013 Budsjett 2013 Kostnader Lyd og lys Fakler Ved til bålkurvene 1500 Bålkurver 2500 Fyrverkeri 3000 Annonse 8500 Plakater, infobrosjyrer 3000 Førstehjelp, parkering 5000 Admin. kost Div. kostnader 500 Sum Inntekter / sponsorstøtte Gran kommune Sparebank1 Ringerike / Hadeland 5000 Hadeland Seniorforum 5000 Brandbu Næringsliv Brandbu Sanitetsforening 5000 Hadeland Energi Sum 55000

12 Elvelangs Vigga i fakkellys Notat fra møtet Tilstede: Brandbu Bygdekvinnelag: Solveig Sangnæs, Gunhild Myhren Egge, Ingeborg Sæthre. Brandbu Småbåtforening: Bjørn Martinsen Røykenvik Vel: Endre Raassum Brandbu Næringsliv: Johan Vardeberg Hadeland Seniorforum: Per Christian Christensen Gran frivilligsentral: Roald Braathen, Astrid Bilden, Kjell Sandbeck og Irene Thoresen Brandbu Idrettsforening, Gran Idrettsråd og Rune Resset er positive til arrangementet og er positive til å delta, både i forhold til innslag og praktisk hjelp. Per Christian Christensen ønsket velkommen til idedugnad og dialog for samarbeid om arrangementet Elvelangs Vigga. Elvelangs Vigga 2012 ble et arrangement som hadde vokst seg større siden første gangen det ble arrangert i I alt var 23 aktører innenfor kulturlivet delaktige og i tillegg deltok flere med stand. Hadeland Videregående skole tok utfordringen og deres installasjoner og utstillinger var et svært positivt tilskudd. Bygdekvinnelaget stod for servering og fyrverkeriet i Båthavna som avslutning på Elvelangs 2012, løftet arrangementet ytterligere. Norsk Folkehjelp sørget for at sikkerheten ble ivaretatt. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger. Det har raskt blitt et stort arrangement med mange involverte. Dette tilsier at det er behov for mer praktisk hjelp både i forkant, i forbindelse med og i etterkant av arrangementet. Like viktig er det å trekke med flere som kan komme med ideer og bidra og ta ansvar for gjennomføring av disse. Mange tanker og ideer kom frem på møtet: Avhengig av fornyelse Legge til rette for deltakelse barn/ungdom Plassering og rullering av deltakerne, ikke forutsigbart hva du møter rundt neste sving Rydding av busk og kratt langs elva Mer lys på elva. Fakler på motsatt side av elveløpet Natursti med tavler som forteller om industrihistorien langs elva Museet har en terrengmodell av området langs Vigga som kan være interessant å stille ut Fisk er sentralt, kan noe gjøres i forhold til dette. Jakt og fiskeforeningen? Gjøre mer ut av Båthavna Lys ute i fjorden Flere aktiviteter i Vika: både for å spre folk over et større område og for at folk blir lenger Korpsene dele seg opp i ensembler for å kunne ha musikk flere steder «HAUD» i båthavna Næringsdrivende i Brandbu bruke muligheten til å markedsføre seg i forbindelse med Elvelangs

13 Ikke kommersielle aktiviteter under arrangementet Skateparken Aktiviteter på HAPRO for barn/familier Alle som var til stede, samt de vi nådde på telefon var positive til å delta og ta ansvar på sine områder. Bygdekvinnelaget har ansvaret for serveringen i Vika og har tidligere år gitt overskuddet til et veldedig formål. I 2013 foreslo de at overskuddet skulle gå til å etablere naturstien mellom Brandbu og Røykenvika. Naturstien vil naturlig være en oppgave for Hadeland Museumslag, museet og kulturkontoret. Dette er et prosjekt som det må jobbes med på sikt, men for deltakerne på Elvelangs og for turgåere generelt, gjennom hele året, vil det være interessant å kunne lese om industrihistorien langs elva. Ansvarsgruppa hadde satt opp en rekke punkter med oversikt over praktiske oppgaver som det er behov for hjelp til. Det er ønskelig at det blir konkretisert hvor mange personer det er behov for i forhold til hver oppgave. Elvelangs Vigga engasjerer svært mange. Utøvere, flere lag og foreninger og andre frivillige som gjør en fantastisk innsats for at dette skal bli en opplevelse for alle som deltar. Med enda flere på laget er dette med på å sikre en god utvikling for et enda bedre Elvelangs Vigga i 2013.

14 Gran kommune v/ Else Hagen Lyngstad Brandbu, 4. mars 2013 Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av «Elvelangs Vigga i fakkellys» torsdag 19. september 2013 kl 1930 Høstjevndøgn - natt og dag er like lange over hele verden - solen blir svakere - innhøsting - heksenes høsttakkefest. Høstjevndøgns symbolikk og mystikk utgjør rammen for den store, årlige kulturmønstringen i Gran: Elvelangs Vigga i fakkellys er en vandring fra Hapro i Brandbu til Båthavna i Vika. Mellom 20 og 25 foreninger fra Gran sørger for kulturelle innslag og historie langs Vigga. Eneste opplysning er levende lys fra fakler som lager en magisk ramme rundt en helt spesiell opplevelse og atmosfære. Vandringen ender i Røykenvika hvor man kan kjøpe suppe av høstens råvarer og en «grande» avslutning med fyrverkeri. Elvelangs Vigga i fakkellys arrangeres i år for tredje gang, og vi må kunne si at det har vært en stor suksess de to første gangene. Arrangementet er et samarbeid mellom Hadeland Seniorforum, Gran frivilligsentral og Gran kommune. I tillegg til aktørene langs ruta bidrar veldig mange foreninger og enkeltfrivillige på ulike måter for å gjennomføre arrangementet. Vi vil takke Gran kommune for støtten til fjorårets arrangement og håper dere også kan støtte årets Elvelangs Vigga med kr ,-. Vedlagt bildepresentasjon, budsjett 2013 og evaluering av fjorårets arrangement. Med vennlig hilsen Hilde Tangen for arbeidskomitèen Elvelangs Vigga Hilde Tangen Mob:

15 Til Gran kommune, kultur. Brandbu i.f. har påtatt seg å arrangere et internasjonalt elitestevne i friidrett onsdag 22. mai Vi har avholdt oss fra å søke kommunal støtte til våre mange kretsmesterskap og større stevner de siste to årene, men håper å få litt hjelp denne gangen. Stevnet heter Hyundai Grand Prix Brandbu og er et av tre slike stevner i Norge Vi ser det som en tillitserklæring at vi er tildelt dette. Stevnet er spesielt på den måten at de økonomiske premissene stort sett er lagt av Norges friidrettsforbund Dugnadsinnsats i forbindelse med stevnet: 85 stk. stevnedagen i snitt 5 t. pr. stk. = 425 timer Forarbeid 10 stk. a 22 t. = 220 «Til sammen: = 645 timer For Brandbu i.f og friidrettsgruppa er målsettinga å sette bygda på friidrettskartet og markere oss som en så dyktig arrangør at vi kan komme i betraktning ved seinere tildeling, kanskje også som NM.arrangør. Vi er også opptatt av at det flotte anlegget vårt blir brukt. Vi er sikre på at stevnet vil trekke gode utøvere og bra med publikum. Friidrett på dette nivå bør også være til inspirasjon for våre egne utøvere, både de som deltar og de som denne gangen stiller som hjelpere og publikum.

16 Budsjett: Inntekter: Fra Hyundai Norge kr Startkontingent B-øvelser kr Til sammen: kr Sikre utgifter: Premier kr Fastlagt av NFF Reiser og opphold utøvere « «Web-overføring Internett « «Admin. av deltakere admin.nff « «Annonsering Bladet friidrett « ««Lokalt « Reiser og servering eksterne funksj. « Innleid proff tidtaker m.m. « «Jakker til funkjonærer « «Premier B-øvelser « «Samlede utgifter: kr Underskudd før støtte/sponsorer: kr. Vi håper å få inn kommunal støtte, sponsorer og noe billettsalg/kiosksalg, slik at vi kan komme ut i balanse. Vi søker med dette kommunal støtte til stevnet. Vi håper på et positivt svar på vår søknad. Eventuell støtte kan gå inn på konto Brandbu Elisabeth Seigerud Øverlier Odd Hovi

17 (leder friidrettsgruppa) (Leder BIF)

18 Brandbu i.f. Stevner Friidrett april. 25.april. Brandbukarusellen 1 på Brandbu Stadion Brandbukarusellen 2 på Brandbu Stadion 27. april: Viggaløpet 02.mai. 15.mai: Brandbukarusellen 3/Klubbmesterskap terrengløp Dæhlenmoen Friidrettens dag 22. mai: Internasjonalt elitestevne 29.mai: Avanciacup 1 01.juni: Kretsstevne Utviklingshemmede juni: KM alle klasser 26.juni: Avanciacup 2 28.august: Avanciacup Brandbukarusellen 4 på Dæhlenmoen 08.sept: Brandbuløpet 11.sept: Avaciacup 4 21.sept: 26.sept: Avanciacup 5 med klubbmesterskap Brandbukarusellen 5 Dæhlenmoen.

19

20 Notat Til Fra Kopi Sak : Gitte Korvann : Solveig Brekke : Leif Arne Vesteraas, Trygve Rognstad, Øyvind A. Sørlie : Sterkskjermingsenhet Saksnr./Arkivkode Sted Dato / Vurdering av alternative tomter for sterkskjermingsenhet Bakgrunn for notatet: Administrasjonen er bedt om å sjekke ut mulighetene for eventuelle andre steder enn Skirstadgutua 27 for plassering av en sterkskjermingsenhet. Kommunens avdelinger for Samfunnsutvikling/Plan/Bygg og Teknisk drift har gjennomgått 17 tomtealternativer innenfor kommunen. På grunnlag av et sett kriterier som eierforhold, tomteareal, status i arealplan, mulighet for privat eller offentlig veg/vann/avløp, tilgjengelighet, innsyn og støy er det gjennomført en silingsprosess av alternativene, og reduksjon av antall alternativer som er vurdert nærmere vedr. kostnader. Generelt: Det finnes ingen aktuelle tomter som er regulert til Tjenesteyting for denne typen virksomhet, og det må derfor påregnes en reguleringsplan-prosess for alle tomtealternativene. For alternativene som ligger inne som «byggeområde», men til annet formål enn Tjenesteyting, kan prosessen kanskje bli noe mindre omfattende enn tomtene som ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel. Det må påregnes at en slik prosess vil ta ca. et år. Oversikt over noen fordeler, ulemper og kostnader for de 6 alternativene som etter gjennomgang (siling) er vurdert nærmere: Betegnelse på tomt/område Haug tomtefelt, Bjoneroa Fordeler Ulemper Kostnad til kjøp, veg og VA (vann/avløp) Bygge-område i kommuneplanens arealdel, og regulert til boligformål. Prosess med endring til tjenesteyting kan bli mindre omfattende. Kommunen eier det meste av området. Nye arbeidsplasser på Vestsida. Må/bør kjøpe areal fra annen eier for å komme lengst mulig unna eksist. bebyggelse. Resterende del av tomtefeltet vil ikke kunne selges før sterkskjermingsenhet endrer bruk. Støy fra en grusbane i nærheten kan forstyrre. Usikkert om eksist. kompetanse fortsetter. Kjøp: Off. veg: Off. VA: Sum ekskl. bygg m/tomtearbeid Ca. 1,3 mill.

21 Kjosmoen Mulighet for offentlig vann og avløp. Forholdsvis usjenert. Usikkert om eksist. bygninger kan brukes i tillegg til nybygg (evt. rives). Turveg forbi eiendommen. Usikkert om tog-tuting kan forstyrre. Kjøp: Priv. veg: Off. VA: Ca. 3,7 mill. Emse Ubebygd og forholdsvis lett tilgjengelig. Usjenert. Forholdsvis nær offentlig veg, vann og avløp. Usikkert om eier vil selge og om et evt. erverv må skje ved skjønn. Et område hvor mange søknader om boligtomt er avslått p.g.a. nærhet til regulerte områder, men så spesielt at det ikke bør danne presedens. Kjøp: Priv. veg: Off. VA: Ca. 1,4 mill. Geitryggvegen 127 Forholdsvis usjenert. Nær offentlig veg. Eiendommen er til salgs pr Må kjøpes tomteareal i tillegg til det som er til salgs. Usikkert om eksist. bygninger kan brukes i tillegg til nybygg (evt. rives). Usikkerhet om grunnforholdene er egnet til avløpsanlegg. Alternativet er uaktuelt uten dette. Kjøp: P/O veg: Priv. VA: Ca. 2,7 mill. Bråtan, Nysetvegen Ubebygd og eies av Gran kommune. Forholdsvis nær sentrale deler av kommunen, og likevel forholdsvis usjenert. Usikkerhet om grunnforholdene er egnet til avløpsanlegg. Med offentlig VA øker kostnaden. Noe bil-støy (og tog-tuting?) kan forekomme. Ikke gode forhold for gående/syklende langs Nysetvegen. Kjøp: 0 Off. veg: P/O. VA: Ca. 0,7 1,3 mill. Grustaket, Grymyr Bygge-område til boligformål i kommuneplanens arealdel (ikke regulert). Prosess med endring til tjenesteyting kan bli mindre omfattende. Mye av resterende del av grustaket vil ikke kunne bebygges før sterkskjermingsenhet endrer bruk. Støy fra idrettsplass og kirkeklokker vil forstyrre. Kjøp: Off. veg: Off. VA: Ca. 2,3 mill. For alle alternativer må det gjøres en vurdering av muligheter, kapasitet og kostnader knyttet til strømnett, telefon og bredbånd/internett. Tomtekostnader er usikre og avhengig av forhandlinger med eiere, og om det evt. må foretas skjønn. Anbefaling av mulig alternativ tomt til Skirstadgutua 27: 1. Emse. Ut fra en totalvurdering basert på beliggenhet i.f.t. off. VA (kostnader) og avstand til annen bebyggelse m.m. (forstyrrelser), kan det se ut til at Emse er det beste alternativet. Det er da en forutsetning at eier vil selge. 2. Bråtan ved Nysetvegen eies av kommunen, og kan bli det rimeligste alternativet. Kostnadene avhenger av avløpsløsningen. For dette tomtealternativet er det mulighet for noe mer forstyrrelser enn i Emse-alternativet.

22 Alternative tomter for sterkskjermingsenhet Betegnelse på tomt/omåde Gnr/Bnr Eier Adresse Postnr. Sted Areal i Ikke daa bebygd Bygn. I bruk LNF i Byggeomr. Kom.plan Kom.plan Byggeomr. Reg.plan Priv. veg Off. Priv. veg VA Off. VA UU Innsyn Støy Kostnader kjøp, VVA Haug tomtefelt, Bjoneroa 18/27 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 10 X Bolig Bolig X X X Lite Lite Ca. 1,3 mill. Treningsbane i nærområdet Haug tomtefelt, Bjoneroa 19/2 Stina Seljelid Bjone Vestsidevegen Bjoneroa ca. 10 X Bolig Bolig X X X Lite Lite Ca. 1,3 mill. Treningsbane i nærområdet Grustaket, Elvestua 33/1 Trond Skarstad Bleikenvegen Brandbu ca. 10 X Grustak X X X Noe Noe Noe bilstøy togtuting?? Grustaket, Elvestua 54/1 Anders Møyner Eid Hoh Røykenviklinna Brandbu ca. 10 X Grustak X X X Noe Noe Noe bilstøy togtuting?? Bleiken Panorama nordøst 44/1 Torunn Lismoen Bleikenvegen Brandbu 2,4 X Bolig Bolig X? X X Ikke Lite Tog tuting kan forstyrre Badstubakken, Runden 46/22 Mari Toft/Per Helge Ber Rundenvegen Brandbu ca. 3 X X X X X? Lite Noe Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 34/14 Gerd Marie Hansen Parallellvegen Jaren ca. 28 X X X X X? Noe Noe Ca. 3,7 mill. Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 34/14 Helge Kjosmoen Korsbakken Brandbu ca. 28 X X X X X? Noe Noe Ca. 3,7 mill. Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 2 33/11 Brit Vangstad/Roger StrøBleikenvegen Brandbu ca. 7 X X X X X? Lite Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Skarimoen (Lere landet) 32/1, 5 Knut Helge Flaten Bleikenvegen Brandbu ca. 10 X X X X X Ikke Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Iversrud sør (Kjølvn./Blokkhus)73/1 Øyvind Skjold Bauer Frederik Stangs gt Oslo ca. 10 X X X X X X Ikke Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Skogskole området 77/243 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 10 X Bolig X X X X X X Flere forstyrrende forhold Vest for folkehøgskolen 77/140 Hadeland folkehøgskole Augedalsvegen Brandbu ca. 3 X Tjeneste X X X X Lite Noe Ikke til salgs, landbruksstøy Tomtehaugen nord 77/1 Hadeland Næringshage Postboks Brandbu ca. 6 X Bolig X X X X Lite Noe Ikke til salgs, landbruksstøy Emse 108/3 Kirsten H. Gaarder AuråeRosendalsvegen Brandbu ca. 10 X X X X X X Ikke Lite Ca. 1,4 mill. Ikke til salgs Geitryggvegen 127 (kennel) 283/41 Hilde og Ken Myrland PeÅsleia 2080 Eidsvoll 1,5 (+?) X X X X X X Ikke Lite Ca. 2,7 mill. Bolig til salgs pr Bråtan, Nysetvegen 282/200 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 21 X X X X X? Ikke Lite 0,7 1,3 mill. Noe bilstøy togtuting?? Orstadgutua 276/4 Anne Ingunn Hanserud Songedalstveiten 3870 Fyresdal ca. 10 X X X X X X? Ikke Lite Ikke til salgs Orstadgutua 276/4 Tone Kjellaug Hanserud Bjørnholtveien Kongsberg ca. 10 X X X X X X? Ikke Lite Ikke til salgs Rudsødegården 220/1 Vigdis Hellerud/Bjørn M Vienlinna Gran ca. 10 X X X X X? Lite Lite Ikke til salgs Grustaket, Grymyr 215/5 Kari J. Engebakken GrymFjordlinna Gran ca. 10 X Bolig X X X X X Noe Noe Ca. 2,3 mill. Støy fra idrettspl. og kirke Alternativene er framkommet ved at i hovedsak kommunens avdelinger for Teknisk drift og Samfunnsutvikling/Plan/Bygg har vurdert mulige tomter/områder i hele kommunen. Etter en silingsprosess er det gjort en ytterligere vurdering av bl.a. kostnader med kjøp, veg, vann og avløp for alternativene merket gult. Dato: (påført adresse til eiere ) Merknader

Tilleggssaksliste. Planutvalget. Tilleggssak. Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen

Tilleggssaksliste. Planutvalget. Tilleggssak. Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssaksliste Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssak 37/12 12/01553 2 Frilufts og utfartsområder Prinsipper for parkeringsavgifter og bompenger og

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL. Høringsuttalse - Utviklingsplan med Delplaner

Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL. Høringsuttalse - Utviklingsplan med Delplaner Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/01182-3 ---, F00, &13 27.05.2013 arlo Høringsuttalse - Utviklingsplan med Delplaner Kommunestyret i Gran har hatt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forslag datert 11.06.07 Vedtatt av Lillehammer kommunestyre Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Vedtatt av Lillehammer kommustyre i møte. I medhold

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Vedtatt av Rissa kommunestyre xx.xx.200x, Bjugn kommunestyre xx.xx.200x Ørland kommunestyre

Detaljer

Forskrift om slambehandling for Farsund kommune og Lyngdal kommune

Forskrift om slambehandling for Farsund kommune og Lyngdal kommune Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen Forskrift om slambehandling for Farsund kommune og Lyngdal kommune Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1. Formål... 2 2. Virkeområde...

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

SLAMFORSKRIFTER. med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune.

SLAMFORSKRIFTER. med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune. SLAMFORSKRIFTER med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret den 15.05.06. KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAM FRA

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv" tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv" tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Vedtatt av Rissa kommunestyre xx.xx.200x, Bjugn kommunestyre xx.xx.200x Ørland kommunestyre xx.xx.200x

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.05.2015 Referanse: 5754/2015 Arkiv: 231 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Saksnr Utvalg Møtedato 15/22

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2013 kl 0900 1535 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Asprusten (Ap) Evy S Rief

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2016/256-59/M42 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016 Endring av

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

VEDLEGG SAK 2/13 4/13. MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13

VEDLEGG SAK 2/13 4/13. MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13 VEDLEGG SAK 2/13 4/13 MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13 C. Blekkerud BA-Service Hammarenga 49b 2750 GRAN Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00592-3 56/8, ---, M45 03.05.2013 thgu 56/8 - Søknad

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

Velkommen til Granavollen!

Velkommen til Granavollen! Velkommen til Granavollen! 1 og til Gran kommune! 1. Hadeland 2. Gran kommune 3. Gran sentrum 4. Granavollen 5. Turmuligheter m.m. 6. Befaring 2 Regional satsing, stedsutviklings- og kulturlandskapsarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune Tilrettelegging for friluftsliv s Innspill fra arbeidsgruppe som representerer idretten og friluftsorganisasjonene s Bakgrunn Kommunestyrets vedtak 14/12-09: Rådmannen skal i samarbeid med utarbeide en

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

Kontraktsformular. Kontrakt. mellom. Stange kommune, Kommunalteknikk (nedenfor kalt kommunen) , (nedenfor kalt renovatøren)

Kontraktsformular. Kontrakt. mellom. Stange kommune, Kommunalteknikk (nedenfor kalt kommunen) , (nedenfor kalt renovatøren) Kontraktsformular Kontrakt mellom Stange kommune, Kommunalteknikk (nedenfor kalt kommunen) og ---------------, (nedenfor kalt renovatøren) Gjeldende offentlig slamtømming i Stange kommune 1. Kontraktsdokumenter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning Forskrifter for vann og avløp 1 Plikt til å betale gebyr 1.1 Plikten til å betale vann- og / eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg i drammensregionen. Tilsynet utøver kommunens myndighet

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt i k-sak 086/07 Endret definisjoner på boenhet/hybelleilighet i k-sak 033/09 Endret engangsgebyr for tilknytning i k-sak 002/11 SØR-FRON KOMMUNE

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Fritid for hele familien

Fritid for hele familien Fritid for hele familien HYTTETOMTER TIL SALGS PÅ VEGGELI - HØGGERUD - Hyttetomter med fantastisk utsikt - Solrikt og rolig område med aktivt friluftsliv - Kort avstand til ski- og turområder Årset hyttefelt

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune IKON ARKITEKT & INGENIØR AS Hopen 6570 SMØLA Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/2616-6 Astri Christine Bævre Istad 22.04.2016 Igangsettelse av privat reguleringsplanarbeid

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 Trykte vedlegg: 1. Rådmannens

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOME KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.12 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer