VEDLEGG. SAK 10/13 til 24/13. MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. SAK 10/13 til 24/13. MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune 25.04.13"

Transkript

1 VEDLEGG SAK 10/13 til 24/13 MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune

2

3

4 Detaljert budsjettjustering: Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Bruk av lån Formidlingslån Formidlingslån Avlastningsenhet/trygghetsavd Avlastningsenhet/trygghetsavd Sterkskjermet enhet Sterkskjermet enhet Hjemmetjenestebaser Marka Hjemmetjenestebaser Marka Klokkerlåven - sprinkleranelgg Klokkerlåven - sprinkleranelgg Solheim barnehage, ombygging Solheim barnehage, ombygging Energimering kommunale bygg Energimering kommunale bygg Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum VA K-sak 32/11 Gang og sykkelv. Storlinna K-sak 32/11 Gang og sykkelv. Storlinna Barrierevaskeri Marka Barrierevaskeri Marka IKT - sentral IKT - sentral Nytt lekeplassutstyr - grunnskole Nytt lekeplassutstyr - grunnskole Nytt lekeplassutstyr - barnehage Nytt lekeplassutstyr - barnehage Inventar og utstyr PLO Inventar og utstyr PLO Kommunedelplan Geodata

5 Gran sentrum gang og sykkelveg Gran sentrum gang og sykkelveg Gran sentrum gang og sykkelveg Veger - asfaltering Veger - asfaltering Utvikling Mohagan Sør Utvikling Mohagan Sør Utskifting biler og maskiner Utskifting biler og maskiner Trafikksikring Trafikksikring Hovedplan VA videref. Gran-Brbu Hovedplan VA sonevannm/lekkasjek Hovedplan VA etabl krisevannforsyning Sluttføring Emseområdet Tilleggsfin Gullerudvika Brannsikring kommunale bygg Brannsikring kommunale bygg Universell utforming Universell utforming Inneklima skoler/barnehager Inneklima skoler/barnehager Radonmålinger Radonmålinger Moen parkering Moen parkering Sum investering Som bruk av tidligere års ubrukte lånemidler

6 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato Frilufts- og utfartsområder - Prinsipper for parkeringsavgifter og bompenger samt tilskuddsordning for vedlikehold/drift av private veger Rådmannens innstilling: 1. Følgende tilrettelagte utfartsparkeringer/-veger defineres som viktige for allmennhetens muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv: Blokhus, Lygna, Lynnebakka, Lia, Storgrunnvika i Fjorda, Sølvsbergvegen, Ulsnestangen, Eidsand, Skutelandet og Røykenvik. Kommunen skal bidra til at disse er åpne for allmennheten uten betaling (avgift/bompenger for parkering). For Brandbukampen er det pr. d.d. ikke tilrettelagt utfartsparkering. Dette bør det derfor arbeides for å få etablert. 2. Avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold for aktuelle veger/plasser utarbeides av Kultur. 3. Etablering av ordning med tilskudd til drift/vedlikehold av private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for , jfr. foreslåtte tiltak i revidert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Saksdokumenter Overføring av veggrunn i Kjølvegen til Brandbu og Tingelstad Almenning Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv En veg til høyere livskvalitet Lov om friluftslivet Meld. St. 26 ( ) Den norske idrettsmodellen Vedlagt Nei Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Bakgrunn for saken er at en det siste året har sett behovet for å få på plass noen prinsipper i forhold til tilrettelagte parkeringsplasser og veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder. Dette gjelder både for å definere hvilke plasser/veger som kommunen anser å være så viktige for allmennheten at de bør være åpne uten betaling (avgifter/bompenger for parkering), og om kommunen skal kunne inngå driftsavtaler/gi tilskudd for vedlikehold/drift av enkelte private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder. Spørsmålet om avgift/bompenger har spesielt kommet opp i forbindelse med spørsmålet om overføring av veggrunn i Kjølvegen til Brandbu og Tingelstad Almenning. Allmenningen ønsker å ta over vegen fra sørsiden av utfartsparkeringen på Blokhus og avgiftsbelegge vegen derfra, dette vil i så fall bety at også dagens gratis utfartsparkering på Blokhus blir avgiftsbelagt. 1

7 Når det gjelder en evt. mulighet for inngåelse av driftsavtaler eller å gi tilskudd for drift/vedlikehold av private veger til frilufts- og utfartsområder, gjelder dette i første omgang i forhold til Sølvsbergvegen. Kommunen har i flere år bidratt på ulike måter når det gjelder driften av denne vegen, men det er behov for en mer permanent, langsiktig og ikke minst forutsigbar ordning, dette gjelder både for grunneierne og for kommunen. En slik ordning vil imidlertid også kunne være aktuell for andre veger/parkeringsplasser, f.eks. Bleikenvegen/Skihytta på Bleiken. Pr. i dag er det ikke særlig tilrettelagt for utfart til Brandbukampen. Vurdering: I følge St.meld. nr. 39 skal alle ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen. Regjeringen mener dessuten at man i større grad enn tidligere må ta i bruk friluftsliv som virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er mer aktuell enn noen gang. Landsomfattende undersøkelser viser at hoveddelen av den fysiske aktiviteten befolkning foretar seg er egenorganisert og at de viktigste aktivitetene er å gå tur, sykle, ski/langrenn. Dessverre viser også tallene at aktivitetsnivået blant nordmenn er nedadgående og stadig flere blir inaktive. Fokus på helsefremmende tiltak som kan demme opp for denne utviklingen er viktig, bl.a. kan tilgjengelighetsfremmende tiltak for å få flere til å benytte seg av de mange friluftsområdene kommunen kan by på - være et av flere satsingsområder innenfor folkehelsearbeidet. Friluftsliv er dessuten et lavterskeltilbud, dvs. aktivitet som egner seg for personer som i utgangspunktet er lite/ikke fysisk aktive, som ikke krever spesielle ferdigheter, som krever lite utstyr, har lav pris/er gratis og lett tilgjengelig fysisk, sosialt og kulturelt. Gjennom kommunens egne planer, spesielt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, er det klare målsettinger om at kommunen skal bidra til økt fysisk aktivitet, fremme folkehelsearbeidet i kommunen og legge føringer for å sikre arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedmålet i planen er dessuten idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle. Viktige utfartsparkering/veger En har sett på hvilke utfartsparkeringer/-veger som øker tilgjengeligheten og bruken mest, og som en derfor mener bør defineres som så viktige at de skal være åpne for allmennheten uten betaling. Disse er: Blokhus/Kjølvegen (parkering) Utfartsparkeringen ved Blokhus har fram til nå vært på kommunal grunn (Kjølvegen), vinterstid blir dessuten vegen stengt herfra og plassen er en naturlig snu/parkeringsplass. Plassen er et utmerket utgangspunkt for friluftsliv både sommer og vinter, men er nok mest brukt vinterstid. I forbindelse med overføring av veggrunnen til allmenningen ønsker de å sette opp bom på sørsiden av plassen, hvis de får anledning til dette har de også antydet at de vil utvide plassen. For hyttefeltet på vestsiden av Kjølvegen vil plasseringen av bommen også være av betydning. Fra kommunens side er det derfor ønskelig at Brandbu og Tingelstad allmenning overtar grunnen fra nordsiden av parkeringsplassen, at bommen settes opp her og at kommunen selv drifter plassen, dette for å sikre allmennheten gratis tilgang. Når det gjelder Kjølvegen er denne også en del av Pilegrimsleden. Tilfredsstillende drift av vegen må derfor sikres gjennom en egen avtale. Lygna (parkering) Kommunen leier grunn av Brandbu og Tingelstad allmenning og står for brøyting av plassen sør for Lygnasæter. Plassen er den mest brukte vinterparkeringsplassen i kommunen, og den er utgangspunktet for mange av løypetraseene som kjøres opp av Øståsen skiløyper og Lygna Skisenter (bl.a. lysløyper). Plassen er også et godt utgangspunkt for turer sommerstid. 2

8 I forbindelse med reguleringsplan for Lygna felt 2 er det vedtatt at parkeringsplassen skal utvides og vegen legges om. Framdrift og finansiering er ikke avklart. Gjennom denne prinsippsaken vil det derfor også være viktig å sikre allmennheten fri tilgang til utfartsparkeringen på Lygna. Lynnebakka (parkering) Parkeringsplassen/snuplassen på toppen av Lynnebakka leier kommunen av Thorstein Huser. Plassen benyttes mye på sommerstid da den er et godt utgangspunkt for fotturer, bl.a. til Hvalebykampen. Vinterstid benyttes den i noe mindre grad, da de fleste kjører allmenningsvegen til Storjuvet/Ulvilsdalen eller videre til bl.a. Sagvollen. Bommen til allmenningsvegen står innenfor selve snu-/parkeringsplassen, det bør fortsatt være gratis å benytte parkeringsplassen. Lia/Risbakkvegen Ved allmenningsbommen i Risbakkvegen er det kun en liten parkerings-/snuplass. Enn ser imidlertid ikke behov for ytterligere plasser her, da de fleste benytter vegen videre inn til Sandgrava/Svera e.l. Fjorda (parkering) Ved kommunens parkeringsplass ved Storgrunnvika er det også mulighet for kanoutsetting. Fjorda er et ypperlig område for kanoturer og kommunen har både etablert leirplasser og egen oppsynsmann i området. Det er viktig at allmennheten sikres fri tilgang til dette unike området. Det finnes for øvrig private aktører som leier ut kanoer i Fjorda. Buhammaren (parkering). Buhammaren er i det senere også blitt et godt besøkt turmål, mye p.g.a de godt opparbeidede stiene og skiltingen som er utført. Disse tiltakene har gjort området lett tilgjengelig og utfarten til området er derfor økende. Pr. d.d. finnes en liten parkeringsplass i vegen opp til grustaket. Granlund Vel er initiativtaker for tilretteleggingen av området, det vil derfor være naturlig å søke å samarbeide med dem hvis en utvidelse av parkeringsområdet skulle bli aktuelt. Uansett må utgangspunktet for Buhammaren fortsatt være gratis. «Storgrana» v/sølvsberget (parkering/veg) Sølvsberget er et lett tilgjengelig og godt tilrettelagt turmål som benyttes av mange på sommerstid. Både parkeringsplassen ved «Storgrana» og selve Sølvsbergvegen er privat grunn og den økende bruken har til tider vært en stor belastning for eiere/oppsittere. Kommunen har i flere år bidratt både praktisk og økonomisk til driften av vegen (støvdemping, grusing, høvling etc.) Ordningene har imidlertid vært tilfeldige og lite forutsigbare, både for grunneierne og kommune, og en ser derfor behovet for at det utarbeides en avtale om årlig driftstilskudd til vegvedlikehold/støvdemping (se eget punkt under). Det er viktig at området forblir tilgjengelig for allmennheten, bl.a. ved at vegen er åpen og at det finnes mulighet for fri parkering. Skihytta ved Bleiken (parkering/veg) Når det gjelder parkeringsmulighetene for utfart til Brandbukampen, er dette i dag ikke særlig godt tilrettelagt og det foregår derfor en del «villparkering» på private veger, gårdsplasser etc. En ønsker derfor å kunne se på mulighetene for å få til et samarbeid med Midtre Brandbu UIL og grunneier om bruk av parkeringsplassen v/skihytta på Bleiken. Det vil samtidig være aktuelt å tilby grunneierne av Bleikenvegen tilskudd til drift/vedlikehold ut fra samme prinsippene som for Sølvsbergvegen. Det tas kontakt med Midtre Brandbu UIL og grunneierne for å drøfte mulig tilrettelegging. I tillegg til de foran nevnte viktige utfartsparkeringene/-vegene bør også kommunens opparbeidede badeplasser være gratis for allmennheten, dvs. at parkeringsplassene ved disse ikke skal være avgiftsbelagt. Det samme må gjelde for kommunens parkeringsplass i Røykenvik, det vil si for hele området fra båthavna til kafé Oscar. Tilskudd til drift/vedlikehold av private veger Ut fra de erfaringene kommunen har vil en tilskuddsordning for drift/vedlikehold av private veger til frilufts- og utfartsområder først og fremst gjelde for Sølvsbergvegen og evt. Bleikenvegen. Kommunen har i flere år bidratt på ulike måter når det gjelder driften av Sølvsbergvegen, enten gjennom praktisk bistand (høvling, støvdemping etc.) eller som delvis dekning av driftsutgifter. Kommunen har tidligere hatt en liknende støtteordning, hvor den enkelte grunneier søkte om 3

9 utgiftsdekning og størrelsen på tilskuddet ble beregnet ut fra påløpte kostnader, prosentvis ekstern slitasje mm. Det er imidlertid behov for en mer langsiktig og forutsigbar ordning, dette gjelder både for grunneierne og ikke minst for kommunen selv. En foreslår at en slik ordning omfatter en avtale om et årlig driftstilskudd for vegvedlikehold og evt. støvdemping. Størrelsen på tilskuddet bør fastsettes ut fra kostnadene for avtalt vedlikehold og støvdemping og fordeles over de årene en slik opprustning vil vare (f.eks. 10 år) og ut fra en fastsatt kostnadsfordeling mellom grunneiere/oppsittere og kommunen. (prosentvis fordeling). Nødvendige avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold utarbeides av Kultur på grunnlag av ovennevnte prinsipper. De økonomiske rammene for avtalene søkes dekket gjennom foreslått nytt tiltak for sikring og opparbeidelse av grønne korridorer, turstier, friluftsområder e.l. i revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nevnte kommunedelplan skal sluttbehandles i høst og de budsjettmessige konsekvensene vil bli søkt innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for Rådmannens anbefaling: 1. Følgende tilrettelagte utfartsparkeringer/-veger defineres som viktige for allmennhetens muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv: Blokhus, Lygna, Lynnebakka, Lia, Storgrunnvika i Fjorda, Sølvsbergvegen, Ulsnestangen, Eidsand, Skutelandet og Røykenvik. Kommunen skal bidra til at disse er åpne for allmennheten uten betaling (avgift/bompenger for parkering). For Brandbukampen er det pr. d.d. ikke tilrettelagt utfartsparkering. Dette bør det derfor arbeides for å få etablert. 2. Avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold av private veger utarbeides av Kultur. 3. Etablering av ordning med tilskudd til drift/vedlikehold av private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for , jfr. foreslåtte tiltak i revidert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

10 From: Sent: 7. mars :30:39 To: Cc: Subject: kellys2013 Attachments: Elvelangs Vigga Budsjett 2013.pdf; Gran kommune - sknad Elvelangs.pdf; Elvelangs Vigga i fakkellys-rapport2012.pdf Hei Vi takker for støtten til Elvelangs Vigga i fakkellys 2012, og tillater oss å søke om støtte til arrangementet i 2013 også. Vedlagt søknad, rapport 2012 og budsjett Her er bildepresentasjon 2012: https://dl.dropbox.com/u/ /elvelangs%20vigga%20i%20fakkellys%20pr esentasjon.ppsx Med vennlig hilsen Gran frivilligsentral Hilde Tangen Mobil:

11 Elvelangs 2013 Budsjett 2013 Kostnader Lyd og lys Fakler Ved til bålkurvene 1500 Bålkurver 2500 Fyrverkeri 3000 Annonse 8500 Plakater, infobrosjyrer 3000 Førstehjelp, parkering 5000 Admin. kost Div. kostnader 500 Sum Inntekter / sponsorstøtte Gran kommune Sparebank1 Ringerike / Hadeland 5000 Hadeland Seniorforum 5000 Brandbu Næringsliv Brandbu Sanitetsforening 5000 Hadeland Energi Sum 55000

12 Elvelangs Vigga i fakkellys Notat fra møtet Tilstede: Brandbu Bygdekvinnelag: Solveig Sangnæs, Gunhild Myhren Egge, Ingeborg Sæthre. Brandbu Småbåtforening: Bjørn Martinsen Røykenvik Vel: Endre Raassum Brandbu Næringsliv: Johan Vardeberg Hadeland Seniorforum: Per Christian Christensen Gran frivilligsentral: Roald Braathen, Astrid Bilden, Kjell Sandbeck og Irene Thoresen Brandbu Idrettsforening, Gran Idrettsråd og Rune Resset er positive til arrangementet og er positive til å delta, både i forhold til innslag og praktisk hjelp. Per Christian Christensen ønsket velkommen til idedugnad og dialog for samarbeid om arrangementet Elvelangs Vigga. Elvelangs Vigga 2012 ble et arrangement som hadde vokst seg større siden første gangen det ble arrangert i I alt var 23 aktører innenfor kulturlivet delaktige og i tillegg deltok flere med stand. Hadeland Videregående skole tok utfordringen og deres installasjoner og utstillinger var et svært positivt tilskudd. Bygdekvinnelaget stod for servering og fyrverkeriet i Båthavna som avslutning på Elvelangs 2012, løftet arrangementet ytterligere. Norsk Folkehjelp sørget for at sikkerheten ble ivaretatt. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger. Det har raskt blitt et stort arrangement med mange involverte. Dette tilsier at det er behov for mer praktisk hjelp både i forkant, i forbindelse med og i etterkant av arrangementet. Like viktig er det å trekke med flere som kan komme med ideer og bidra og ta ansvar for gjennomføring av disse. Mange tanker og ideer kom frem på møtet: Avhengig av fornyelse Legge til rette for deltakelse barn/ungdom Plassering og rullering av deltakerne, ikke forutsigbart hva du møter rundt neste sving Rydding av busk og kratt langs elva Mer lys på elva. Fakler på motsatt side av elveløpet Natursti med tavler som forteller om industrihistorien langs elva Museet har en terrengmodell av området langs Vigga som kan være interessant å stille ut Fisk er sentralt, kan noe gjøres i forhold til dette. Jakt og fiskeforeningen? Gjøre mer ut av Båthavna Lys ute i fjorden Flere aktiviteter i Vika: både for å spre folk over et større område og for at folk blir lenger Korpsene dele seg opp i ensembler for å kunne ha musikk flere steder «HAUD» i båthavna Næringsdrivende i Brandbu bruke muligheten til å markedsføre seg i forbindelse med Elvelangs

13 Ikke kommersielle aktiviteter under arrangementet Skateparken Aktiviteter på HAPRO for barn/familier Alle som var til stede, samt de vi nådde på telefon var positive til å delta og ta ansvar på sine områder. Bygdekvinnelaget har ansvaret for serveringen i Vika og har tidligere år gitt overskuddet til et veldedig formål. I 2013 foreslo de at overskuddet skulle gå til å etablere naturstien mellom Brandbu og Røykenvika. Naturstien vil naturlig være en oppgave for Hadeland Museumslag, museet og kulturkontoret. Dette er et prosjekt som det må jobbes med på sikt, men for deltakerne på Elvelangs og for turgåere generelt, gjennom hele året, vil det være interessant å kunne lese om industrihistorien langs elva. Ansvarsgruppa hadde satt opp en rekke punkter med oversikt over praktiske oppgaver som det er behov for hjelp til. Det er ønskelig at det blir konkretisert hvor mange personer det er behov for i forhold til hver oppgave. Elvelangs Vigga engasjerer svært mange. Utøvere, flere lag og foreninger og andre frivillige som gjør en fantastisk innsats for at dette skal bli en opplevelse for alle som deltar. Med enda flere på laget er dette med på å sikre en god utvikling for et enda bedre Elvelangs Vigga i 2013.

14 Gran kommune v/ Else Hagen Lyngstad Brandbu, 4. mars 2013 Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av «Elvelangs Vigga i fakkellys» torsdag 19. september 2013 kl 1930 Høstjevndøgn - natt og dag er like lange over hele verden - solen blir svakere - innhøsting - heksenes høsttakkefest. Høstjevndøgns symbolikk og mystikk utgjør rammen for den store, årlige kulturmønstringen i Gran: Elvelangs Vigga i fakkellys er en vandring fra Hapro i Brandbu til Båthavna i Vika. Mellom 20 og 25 foreninger fra Gran sørger for kulturelle innslag og historie langs Vigga. Eneste opplysning er levende lys fra fakler som lager en magisk ramme rundt en helt spesiell opplevelse og atmosfære. Vandringen ender i Røykenvika hvor man kan kjøpe suppe av høstens råvarer og en «grande» avslutning med fyrverkeri. Elvelangs Vigga i fakkellys arrangeres i år for tredje gang, og vi må kunne si at det har vært en stor suksess de to første gangene. Arrangementet er et samarbeid mellom Hadeland Seniorforum, Gran frivilligsentral og Gran kommune. I tillegg til aktørene langs ruta bidrar veldig mange foreninger og enkeltfrivillige på ulike måter for å gjennomføre arrangementet. Vi vil takke Gran kommune for støtten til fjorårets arrangement og håper dere også kan støtte årets Elvelangs Vigga med kr ,-. Vedlagt bildepresentasjon, budsjett 2013 og evaluering av fjorårets arrangement. Med vennlig hilsen Hilde Tangen for arbeidskomitèen Elvelangs Vigga Hilde Tangen Mob:

15 Til Gran kommune, kultur. Brandbu i.f. har påtatt seg å arrangere et internasjonalt elitestevne i friidrett onsdag 22. mai Vi har avholdt oss fra å søke kommunal støtte til våre mange kretsmesterskap og større stevner de siste to årene, men håper å få litt hjelp denne gangen. Stevnet heter Hyundai Grand Prix Brandbu og er et av tre slike stevner i Norge Vi ser det som en tillitserklæring at vi er tildelt dette. Stevnet er spesielt på den måten at de økonomiske premissene stort sett er lagt av Norges friidrettsforbund Dugnadsinnsats i forbindelse med stevnet: 85 stk. stevnedagen i snitt 5 t. pr. stk. = 425 timer Forarbeid 10 stk. a 22 t. = 220 «Til sammen: = 645 timer For Brandbu i.f og friidrettsgruppa er målsettinga å sette bygda på friidrettskartet og markere oss som en så dyktig arrangør at vi kan komme i betraktning ved seinere tildeling, kanskje også som NM.arrangør. Vi er også opptatt av at det flotte anlegget vårt blir brukt. Vi er sikre på at stevnet vil trekke gode utøvere og bra med publikum. Friidrett på dette nivå bør også være til inspirasjon for våre egne utøvere, både de som deltar og de som denne gangen stiller som hjelpere og publikum.

16 Budsjett: Inntekter: Fra Hyundai Norge kr Startkontingent B-øvelser kr Til sammen: kr Sikre utgifter: Premier kr Fastlagt av NFF Reiser og opphold utøvere « «Web-overføring Internett « «Admin. av deltakere admin.nff « «Annonsering Bladet friidrett « ««Lokalt « Reiser og servering eksterne funksj. « Innleid proff tidtaker m.m. « «Jakker til funkjonærer « «Premier B-øvelser « «Samlede utgifter: kr Underskudd før støtte/sponsorer: kr. Vi håper å få inn kommunal støtte, sponsorer og noe billettsalg/kiosksalg, slik at vi kan komme ut i balanse. Vi søker med dette kommunal støtte til stevnet. Vi håper på et positivt svar på vår søknad. Eventuell støtte kan gå inn på konto Brandbu Elisabeth Seigerud Øverlier Odd Hovi

17 (leder friidrettsgruppa) (Leder BIF)

18 Brandbu i.f. Stevner Friidrett april. 25.april. Brandbukarusellen 1 på Brandbu Stadion Brandbukarusellen 2 på Brandbu Stadion 27. april: Viggaløpet 02.mai. 15.mai: Brandbukarusellen 3/Klubbmesterskap terrengløp Dæhlenmoen Friidrettens dag 22. mai: Internasjonalt elitestevne 29.mai: Avanciacup 1 01.juni: Kretsstevne Utviklingshemmede juni: KM alle klasser 26.juni: Avanciacup 2 28.august: Avanciacup Brandbukarusellen 4 på Dæhlenmoen 08.sept: Brandbuløpet 11.sept: Avaciacup 4 21.sept: 26.sept: Avanciacup 5 med klubbmesterskap Brandbukarusellen 5 Dæhlenmoen.

19

20 Notat Til Fra Kopi Sak : Gitte Korvann : Solveig Brekke : Leif Arne Vesteraas, Trygve Rognstad, Øyvind A. Sørlie : Sterkskjermingsenhet Saksnr./Arkivkode Sted Dato / Vurdering av alternative tomter for sterkskjermingsenhet Bakgrunn for notatet: Administrasjonen er bedt om å sjekke ut mulighetene for eventuelle andre steder enn Skirstadgutua 27 for plassering av en sterkskjermingsenhet. Kommunens avdelinger for Samfunnsutvikling/Plan/Bygg og Teknisk drift har gjennomgått 17 tomtealternativer innenfor kommunen. På grunnlag av et sett kriterier som eierforhold, tomteareal, status i arealplan, mulighet for privat eller offentlig veg/vann/avløp, tilgjengelighet, innsyn og støy er det gjennomført en silingsprosess av alternativene, og reduksjon av antall alternativer som er vurdert nærmere vedr. kostnader. Generelt: Det finnes ingen aktuelle tomter som er regulert til Tjenesteyting for denne typen virksomhet, og det må derfor påregnes en reguleringsplan-prosess for alle tomtealternativene. For alternativene som ligger inne som «byggeområde», men til annet formål enn Tjenesteyting, kan prosessen kanskje bli noe mindre omfattende enn tomtene som ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel. Det må påregnes at en slik prosess vil ta ca. et år. Oversikt over noen fordeler, ulemper og kostnader for de 6 alternativene som etter gjennomgang (siling) er vurdert nærmere: Betegnelse på tomt/område Haug tomtefelt, Bjoneroa Fordeler Ulemper Kostnad til kjøp, veg og VA (vann/avløp) Bygge-område i kommuneplanens arealdel, og regulert til boligformål. Prosess med endring til tjenesteyting kan bli mindre omfattende. Kommunen eier det meste av området. Nye arbeidsplasser på Vestsida. Må/bør kjøpe areal fra annen eier for å komme lengst mulig unna eksist. bebyggelse. Resterende del av tomtefeltet vil ikke kunne selges før sterkskjermingsenhet endrer bruk. Støy fra en grusbane i nærheten kan forstyrre. Usikkert om eksist. kompetanse fortsetter. Kjøp: Off. veg: Off. VA: Sum ekskl. bygg m/tomtearbeid Ca. 1,3 mill.

21 Kjosmoen Mulighet for offentlig vann og avløp. Forholdsvis usjenert. Usikkert om eksist. bygninger kan brukes i tillegg til nybygg (evt. rives). Turveg forbi eiendommen. Usikkert om tog-tuting kan forstyrre. Kjøp: Priv. veg: Off. VA: Ca. 3,7 mill. Emse Ubebygd og forholdsvis lett tilgjengelig. Usjenert. Forholdsvis nær offentlig veg, vann og avløp. Usikkert om eier vil selge og om et evt. erverv må skje ved skjønn. Et område hvor mange søknader om boligtomt er avslått p.g.a. nærhet til regulerte områder, men så spesielt at det ikke bør danne presedens. Kjøp: Priv. veg: Off. VA: Ca. 1,4 mill. Geitryggvegen 127 Forholdsvis usjenert. Nær offentlig veg. Eiendommen er til salgs pr Må kjøpes tomteareal i tillegg til det som er til salgs. Usikkert om eksist. bygninger kan brukes i tillegg til nybygg (evt. rives). Usikkerhet om grunnforholdene er egnet til avløpsanlegg. Alternativet er uaktuelt uten dette. Kjøp: P/O veg: Priv. VA: Ca. 2,7 mill. Bråtan, Nysetvegen Ubebygd og eies av Gran kommune. Forholdsvis nær sentrale deler av kommunen, og likevel forholdsvis usjenert. Usikkerhet om grunnforholdene er egnet til avløpsanlegg. Med offentlig VA øker kostnaden. Noe bil-støy (og tog-tuting?) kan forekomme. Ikke gode forhold for gående/syklende langs Nysetvegen. Kjøp: 0 Off. veg: P/O. VA: Ca. 0,7 1,3 mill. Grustaket, Grymyr Bygge-område til boligformål i kommuneplanens arealdel (ikke regulert). Prosess med endring til tjenesteyting kan bli mindre omfattende. Mye av resterende del av grustaket vil ikke kunne bebygges før sterkskjermingsenhet endrer bruk. Støy fra idrettsplass og kirkeklokker vil forstyrre. Kjøp: Off. veg: Off. VA: Ca. 2,3 mill. For alle alternativer må det gjøres en vurdering av muligheter, kapasitet og kostnader knyttet til strømnett, telefon og bredbånd/internett. Tomtekostnader er usikre og avhengig av forhandlinger med eiere, og om det evt. må foretas skjønn. Anbefaling av mulig alternativ tomt til Skirstadgutua 27: 1. Emse. Ut fra en totalvurdering basert på beliggenhet i.f.t. off. VA (kostnader) og avstand til annen bebyggelse m.m. (forstyrrelser), kan det se ut til at Emse er det beste alternativet. Det er da en forutsetning at eier vil selge. 2. Bråtan ved Nysetvegen eies av kommunen, og kan bli det rimeligste alternativet. Kostnadene avhenger av avløpsløsningen. For dette tomtealternativet er det mulighet for noe mer forstyrrelser enn i Emse-alternativet.

22 Alternative tomter for sterkskjermingsenhet Betegnelse på tomt/omåde Gnr/Bnr Eier Adresse Postnr. Sted Areal i Ikke daa bebygd Bygn. I bruk LNF i Byggeomr. Kom.plan Kom.plan Byggeomr. Reg.plan Priv. veg Off. Priv. veg VA Off. VA UU Innsyn Støy Kostnader kjøp, VVA Haug tomtefelt, Bjoneroa 18/27 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 10 X Bolig Bolig X X X Lite Lite Ca. 1,3 mill. Treningsbane i nærområdet Haug tomtefelt, Bjoneroa 19/2 Stina Seljelid Bjone Vestsidevegen Bjoneroa ca. 10 X Bolig Bolig X X X Lite Lite Ca. 1,3 mill. Treningsbane i nærområdet Grustaket, Elvestua 33/1 Trond Skarstad Bleikenvegen Brandbu ca. 10 X Grustak X X X Noe Noe Noe bilstøy togtuting?? Grustaket, Elvestua 54/1 Anders Møyner Eid Hoh Røykenviklinna Brandbu ca. 10 X Grustak X X X Noe Noe Noe bilstøy togtuting?? Bleiken Panorama nordøst 44/1 Torunn Lismoen Bleikenvegen Brandbu 2,4 X Bolig Bolig X? X X Ikke Lite Tog tuting kan forstyrre Badstubakken, Runden 46/22 Mari Toft/Per Helge Ber Rundenvegen Brandbu ca. 3 X X X X X? Lite Noe Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 34/14 Gerd Marie Hansen Parallellvegen Jaren ca. 28 X X X X X? Noe Noe Ca. 3,7 mill. Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 34/14 Helge Kjosmoen Korsbakken Brandbu ca. 28 X X X X X? Noe Noe Ca. 3,7 mill. Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 2 33/11 Brit Vangstad/Roger StrøBleikenvegen Brandbu ca. 7 X X X X X? Lite Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Skarimoen (Lere landet) 32/1, 5 Knut Helge Flaten Bleikenvegen Brandbu ca. 10 X X X X X Ikke Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Iversrud sør (Kjølvn./Blokkhus)73/1 Øyvind Skjold Bauer Frederik Stangs gt Oslo ca. 10 X X X X X X Ikke Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Skogskole området 77/243 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 10 X Bolig X X X X X X Flere forstyrrende forhold Vest for folkehøgskolen 77/140 Hadeland folkehøgskole Augedalsvegen Brandbu ca. 3 X Tjeneste X X X X Lite Noe Ikke til salgs, landbruksstøy Tomtehaugen nord 77/1 Hadeland Næringshage Postboks Brandbu ca. 6 X Bolig X X X X Lite Noe Ikke til salgs, landbruksstøy Emse 108/3 Kirsten H. Gaarder AuråeRosendalsvegen Brandbu ca. 10 X X X X X X Ikke Lite Ca. 1,4 mill. Ikke til salgs Geitryggvegen 127 (kennel) 283/41 Hilde og Ken Myrland PeÅsleia 2080 Eidsvoll 1,5 (+?) X X X X X X Ikke Lite Ca. 2,7 mill. Bolig til salgs pr Bråtan, Nysetvegen 282/200 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 21 X X X X X? Ikke Lite 0,7 1,3 mill. Noe bilstøy togtuting?? Orstadgutua 276/4 Anne Ingunn Hanserud Songedalstveiten 3870 Fyresdal ca. 10 X X X X X X? Ikke Lite Ikke til salgs Orstadgutua 276/4 Tone Kjellaug Hanserud Bjørnholtveien Kongsberg ca. 10 X X X X X X? Ikke Lite Ikke til salgs Rudsødegården 220/1 Vigdis Hellerud/Bjørn M Vienlinna Gran ca. 10 X X X X X? Lite Lite Ikke til salgs Grustaket, Grymyr 215/5 Kari J. Engebakken GrymFjordlinna Gran ca. 10 X Bolig X X X X X Noe Noe Ca. 2,3 mill. Støy fra idrettspl. og kirke Alternativene er framkommet ved at i hovedsak kommunens avdelinger for Teknisk drift og Samfunnsutvikling/Plan/Bygg har vurdert mulige tomter/områder i hele kommunen. Etter en silingsprosess er det gjort en ytterligere vurdering av bl.a. kostnader med kjøp, veg, vann og avløp for alternativene merket gult. Dato: (påført adresse til eiere ) Merknader

Tilleggssaksliste. Planutvalget. Tilleggssak. Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen

Tilleggssaksliste. Planutvalget. Tilleggssak. Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssaksliste Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssak 37/12 12/01553 2 Frilufts og utfartsområder Prinsipper for parkeringsavgifter og bompenger og

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Slamforskrift. Grimstad Kommune

Slamforskrift. Grimstad Kommune Grimstad Kommune Slamforskrift Vedtatt av Grimstad kommunestyre den 21.11.11 med ikrafttreden 01.01.12. Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

Kap. I. Generelle bestemmelser

Kap. I. Generelle bestemmelser Kap. I. Generelle bestemmelser 1.Forskriftens virkeområde Forskrifta gjelder tømming av slam fra renseanlegg, mindre renseanretninger som minirenseanlegg og slamavskillere, samt gråvannsanlegg. Forskrifta

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 10. august 2017 27.06.2017 nr. 1167 Forskrift om

Detaljer

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014 1 Vedlegg nr. I:\avd for kommunaltekniske tjenester\var-gebyrer\slamforskrift og gebyrregulativ 2014.doc Dato: 00.00.13 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIV FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE M.M. GJELDENDE FRA 01.01.2014

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL. Høringsuttalse - Utviklingsplan med Delplaner

Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL. Høringsuttalse - Utviklingsplan med Delplaner Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/01182-3 ---, F00, &13 27.05.2013 arlo Høringsuttalse - Utviklingsplan med Delplaner Kommunestyret i Gran har hatt

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune

Slamforskrift. for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Slamforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal kommune Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved avløpsanlegg, slik at forurensning

Detaljer

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forslag datert 11.06.07 Vedtatt av Lillehammer kommunestyre Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Vedtatt av Lillehammer kommustyre i møte. I medhold

Detaljer

Vedtekter kloakkslam

Vedtekter kloakkslam Vedtekter kloakkslam i Arendal kommune Froland kommune Grimstad kommune Forskrifter (vedtekter) for utkobling og tømming av slamavskillere (septiktanker) privet og tette tanker, samt slamavgift. Vedtatt

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Sluttbehandling

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Sluttbehandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Forskrift. for tvungen tømming av private slamavskillere med videre Bergen kommune

Forskrift. for tvungen tømming av private slamavskillere med videre Bergen kommune Forskrift for tvungen tømming av private slamavskillere med videre Bergen kommune Ikrafttredelse 17.01.2016 FOTO side1 og 2 - Helge Skodvin Gjelder for Bergen kommune, Hordaland Hjemmel LOV-1981-03-13-6-

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 11.05.2017 nr. 698 Forskrift om tømming

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjedene for 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i:

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i: Tjøme kommune Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune 17.12.2014, sak 071/14, med hjemmel i: - Lov av 13.mars 1981 nr. 6 vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Gol kommune, Buskerud. Dato FOR-2004-07-01-1862 Publisert II 2005 hefte 1 Ikrafttredelse 13.02.2005 Sist

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

Forskrift om slambehandling for Farsund kommune og Lyngdal kommune

Forskrift om slambehandling for Farsund kommune og Lyngdal kommune Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen Forskrift om slambehandling for Farsund kommune og Lyngdal kommune Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1. Formål... 2 2. Virkeområde...

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Vedtatt av Rissa kommunestyre xx.xx.200x, Bjugn kommunestyre xx.xx.200x Ørland kommunestyre

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/ OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2016/256-6/M42 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/12 07.03.2016 Endring av forskrift om tømming av slamavskillere,

Detaljer

SLAMFORSKRIFTER. med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune.

SLAMFORSKRIFTER. med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune. SLAMFORSKRIFTER med tekniske retningslinjer for slamavskillere, tette tanker og andre avløpsanlegg. Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret den 15.05.06. KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAM FRA

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: 2014/3 14/5557/1 Tove Ursin Hellebust Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 008/15 28.01.2015 Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien - igangsetting av planarbeid Vedlegg:

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv" tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere, priv" tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Vedtatt av Rissa kommunestyre xx.xx.200x, Bjugn kommunestyre xx.xx.200x Ørland kommunestyre xx.xx.200x

Detaljer

Velkommen til Granavollen!

Velkommen til Granavollen! Velkommen til Granavollen! 1 og til Gran kommune! 1. Hadeland 2. Gran kommune 3. Gran sentrum 4. Granavollen 5. Turmuligheter m.m. 6. Befaring 2 Regional satsing, stedsutviklings- og kulturlandskapsarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2013 kl 0900 1535 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Asprusten (Ap) Evy S Rief

Detaljer

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.05.2015 Referanse: 5754/2015 Arkiv: 231 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Saksnr Utvalg Møtedato 15/22

Detaljer

VEDLEGG SAK 2/13 4/13. MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13

VEDLEGG SAK 2/13 4/13. MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13 VEDLEGG SAK 2/13 4/13 MØTE I KLAGENEMNDA I Gran kommune 26.08.13 C. Blekkerud BA-Service Hammarenga 49b 2750 GRAN Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00592-3 56/8, ---, M45 03.05.2013 thgu 56/8 - Søknad

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune Tilrettelegging for friluftsliv s Innspill fra arbeidsgruppe som representerer idretten og friluftsorganisasjonene s Bakgrunn Kommunestyrets vedtak 14/12-09: Rådmannen skal i samarbeid med utarbeide en

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

56/8 Bygging av gråvannsanlegg for eksisterende fritidsbolig Klage på vedtak. 3/13 13/ /11 Utslipp fra privat avløpsanlegg Klage på avslag

56/8 Bygging av gråvannsanlegg for eksisterende fritidsbolig Klage på vedtak. 3/13 13/ /11 Utslipp fra privat avløpsanlegg Klage på avslag MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 26.08.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, Møterom Kultur Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2016/256-59/M42 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/27 11.04.2016 Kommunestyret 16/18 13.04.2016 Endring av

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 - gnr 43 bnr 543 og gnr 44 bnr 104 i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2012 43379/2012 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/146 Formannskapet 05.09.2012 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Inga Johanne Balstad Jon Bakken Tanja Fuglem Nils-Even

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Kontraktsformular. Kontrakt. mellom. Stange kommune, Kommunalteknikk (nedenfor kalt kommunen) , (nedenfor kalt renovatøren)

Kontraktsformular. Kontrakt. mellom. Stange kommune, Kommunalteknikk (nedenfor kalt kommunen) , (nedenfor kalt renovatøren) Kontraktsformular Kontrakt mellom Stange kommune, Kommunalteknikk (nedenfor kalt kommunen) og ---------------, (nedenfor kalt renovatøren) Gjeldende offentlig slamtømming i Stange kommune 1. Kontraktsdokumenter

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Eiendom og Infrastruktur

Eiendom og Infrastruktur Lunner kommune Eiendom og Infrastruktur INTERNT NOTAT Sak: Internt notat om økning av gebyr på septiktømming Underskrevet av: Atle Hermansen avdelingsleder Arkiv nr : Dokumentkode: Dato: 18.08.16 I:\A

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/07903-016 Dato: 18.03.03. UTSATT SAK FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning

Eiendom som kommunalstyret for byutvikling i medhold av plan- og bygningsloven 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning Forskrifter for vann og avløp 1 Plikt til å betale gebyr 1.1 Plikten til å betale vann- og / eller avløpsgebyrer gjelder: Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3496-38 DETALJREGULERING FOR HØYDEBASSENG HAMAR NORD Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: M14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 160/16 FORMANNSKAPET 20.04.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandlere: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING

JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Nes Kommune Arkivsak-dok. 15/01481-12 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01201506 - JORDESLIE GBNR 86/66-1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg Vedlegg: Planbeskrivelse_Jordeslie_110816

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg i drammensregionen. Tilsynet utøver kommunens myndighet

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3

Saksframlegg. Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3 Saksframlegg Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3 Saksbehandler: Signe-Marit Brattås / Rigmor Myhre G/BNR 210/17 M. FL. - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA OMRÅDEREGULERING SKEI

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer