VEDLEGG. SAK 10/13 til 24/13. MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. SAK 10/13 til 24/13. MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune 25.04.13"

Transkript

1 VEDLEGG SAK 10/13 til 24/13 MØTE I FORMANNSKAPET I Gran kommune

2

3

4 Detaljert budsjettjustering: Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Bruk av lån Formidlingslån Formidlingslån Avlastningsenhet/trygghetsavd Avlastningsenhet/trygghetsavd Sterkskjermet enhet Sterkskjermet enhet Hjemmetjenestebaser Marka Hjemmetjenestebaser Marka Klokkerlåven - sprinkleranelgg Klokkerlåven - sprinkleranelgg Solheim barnehage, ombygging Solheim barnehage, ombygging Energimering kommunale bygg Energimering kommunale bygg Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum - rundkjøring Gran sentrum VA K-sak 32/11 Gang og sykkelv. Storlinna K-sak 32/11 Gang og sykkelv. Storlinna Barrierevaskeri Marka Barrierevaskeri Marka IKT - sentral IKT - sentral Nytt lekeplassutstyr - grunnskole Nytt lekeplassutstyr - grunnskole Nytt lekeplassutstyr - barnehage Nytt lekeplassutstyr - barnehage Inventar og utstyr PLO Inventar og utstyr PLO Kommunedelplan Geodata

5 Gran sentrum gang og sykkelveg Gran sentrum gang og sykkelveg Gran sentrum gang og sykkelveg Veger - asfaltering Veger - asfaltering Utvikling Mohagan Sør Utvikling Mohagan Sør Utskifting biler og maskiner Utskifting biler og maskiner Trafikksikring Trafikksikring Hovedplan VA videref. Gran-Brbu Hovedplan VA sonevannm/lekkasjek Hovedplan VA etabl krisevannforsyning Sluttføring Emseområdet Tilleggsfin Gullerudvika Brannsikring kommunale bygg Brannsikring kommunale bygg Universell utforming Universell utforming Inneklima skoler/barnehager Inneklima skoler/barnehager Radonmålinger Radonmålinger Moen parkering Moen parkering Sum investering Som bruk av tidligere års ubrukte lånemidler

6 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato Frilufts- og utfartsområder - Prinsipper for parkeringsavgifter og bompenger samt tilskuddsordning for vedlikehold/drift av private veger Rådmannens innstilling: 1. Følgende tilrettelagte utfartsparkeringer/-veger defineres som viktige for allmennhetens muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv: Blokhus, Lygna, Lynnebakka, Lia, Storgrunnvika i Fjorda, Sølvsbergvegen, Ulsnestangen, Eidsand, Skutelandet og Røykenvik. Kommunen skal bidra til at disse er åpne for allmennheten uten betaling (avgift/bompenger for parkering). For Brandbukampen er det pr. d.d. ikke tilrettelagt utfartsparkering. Dette bør det derfor arbeides for å få etablert. 2. Avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold for aktuelle veger/plasser utarbeides av Kultur. 3. Etablering av ordning med tilskudd til drift/vedlikehold av private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for , jfr. foreslåtte tiltak i revidert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Saksdokumenter Overføring av veggrunn i Kjølvegen til Brandbu og Tingelstad Almenning Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet St.meld. nr. 39 ( ) Friluftsliv En veg til høyere livskvalitet Lov om friluftslivet Meld. St. 26 ( ) Den norske idrettsmodellen Vedlagt Nei Nei Nei Nei Nei Saksopplysninger: Bakgrunn for saken er at en det siste året har sett behovet for å få på plass noen prinsipper i forhold til tilrettelagte parkeringsplasser og veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder. Dette gjelder både for å definere hvilke plasser/veger som kommunen anser å være så viktige for allmennheten at de bør være åpne uten betaling (avgifter/bompenger for parkering), og om kommunen skal kunne inngå driftsavtaler/gi tilskudd for vedlikehold/drift av enkelte private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder. Spørsmålet om avgift/bompenger har spesielt kommet opp i forbindelse med spørsmålet om overføring av veggrunn i Kjølvegen til Brandbu og Tingelstad Almenning. Allmenningen ønsker å ta over vegen fra sørsiden av utfartsparkeringen på Blokhus og avgiftsbelegge vegen derfra, dette vil i så fall bety at også dagens gratis utfartsparkering på Blokhus blir avgiftsbelagt. 1

7 Når det gjelder en evt. mulighet for inngåelse av driftsavtaler eller å gi tilskudd for drift/vedlikehold av private veger til frilufts- og utfartsområder, gjelder dette i første omgang i forhold til Sølvsbergvegen. Kommunen har i flere år bidratt på ulike måter når det gjelder driften av denne vegen, men det er behov for en mer permanent, langsiktig og ikke minst forutsigbar ordning, dette gjelder både for grunneierne og for kommunen. En slik ordning vil imidlertid også kunne være aktuell for andre veger/parkeringsplasser, f.eks. Bleikenvegen/Skihytta på Bleiken. Pr. i dag er det ikke særlig tilrettelagt for utfart til Brandbukampen. Vurdering: I følge St.meld. nr. 39 skal alle ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen. Regjeringen mener dessuten at man i større grad enn tidligere må ta i bruk friluftsliv som virkemiddel i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er mer aktuell enn noen gang. Landsomfattende undersøkelser viser at hoveddelen av den fysiske aktiviteten befolkning foretar seg er egenorganisert og at de viktigste aktivitetene er å gå tur, sykle, ski/langrenn. Dessverre viser også tallene at aktivitetsnivået blant nordmenn er nedadgående og stadig flere blir inaktive. Fokus på helsefremmende tiltak som kan demme opp for denne utviklingen er viktig, bl.a. kan tilgjengelighetsfremmende tiltak for å få flere til å benytte seg av de mange friluftsområdene kommunen kan by på - være et av flere satsingsområder innenfor folkehelsearbeidet. Friluftsliv er dessuten et lavterskeltilbud, dvs. aktivitet som egner seg for personer som i utgangspunktet er lite/ikke fysisk aktive, som ikke krever spesielle ferdigheter, som krever lite utstyr, har lav pris/er gratis og lett tilgjengelig fysisk, sosialt og kulturelt. Gjennom kommunens egne planer, spesielt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, er det klare målsettinger om at kommunen skal bidra til økt fysisk aktivitet, fremme folkehelsearbeidet i kommunen og legge føringer for å sikre arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedmålet i planen er dessuten idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle. Viktige utfartsparkering/veger En har sett på hvilke utfartsparkeringer/-veger som øker tilgjengeligheten og bruken mest, og som en derfor mener bør defineres som så viktige at de skal være åpne for allmennheten uten betaling. Disse er: Blokhus/Kjølvegen (parkering) Utfartsparkeringen ved Blokhus har fram til nå vært på kommunal grunn (Kjølvegen), vinterstid blir dessuten vegen stengt herfra og plassen er en naturlig snu/parkeringsplass. Plassen er et utmerket utgangspunkt for friluftsliv både sommer og vinter, men er nok mest brukt vinterstid. I forbindelse med overføring av veggrunnen til allmenningen ønsker de å sette opp bom på sørsiden av plassen, hvis de får anledning til dette har de også antydet at de vil utvide plassen. For hyttefeltet på vestsiden av Kjølvegen vil plasseringen av bommen også være av betydning. Fra kommunens side er det derfor ønskelig at Brandbu og Tingelstad allmenning overtar grunnen fra nordsiden av parkeringsplassen, at bommen settes opp her og at kommunen selv drifter plassen, dette for å sikre allmennheten gratis tilgang. Når det gjelder Kjølvegen er denne også en del av Pilegrimsleden. Tilfredsstillende drift av vegen må derfor sikres gjennom en egen avtale. Lygna (parkering) Kommunen leier grunn av Brandbu og Tingelstad allmenning og står for brøyting av plassen sør for Lygnasæter. Plassen er den mest brukte vinterparkeringsplassen i kommunen, og den er utgangspunktet for mange av løypetraseene som kjøres opp av Øståsen skiløyper og Lygna Skisenter (bl.a. lysløyper). Plassen er også et godt utgangspunkt for turer sommerstid. 2

8 I forbindelse med reguleringsplan for Lygna felt 2 er det vedtatt at parkeringsplassen skal utvides og vegen legges om. Framdrift og finansiering er ikke avklart. Gjennom denne prinsippsaken vil det derfor også være viktig å sikre allmennheten fri tilgang til utfartsparkeringen på Lygna. Lynnebakka (parkering) Parkeringsplassen/snuplassen på toppen av Lynnebakka leier kommunen av Thorstein Huser. Plassen benyttes mye på sommerstid da den er et godt utgangspunkt for fotturer, bl.a. til Hvalebykampen. Vinterstid benyttes den i noe mindre grad, da de fleste kjører allmenningsvegen til Storjuvet/Ulvilsdalen eller videre til bl.a. Sagvollen. Bommen til allmenningsvegen står innenfor selve snu-/parkeringsplassen, det bør fortsatt være gratis å benytte parkeringsplassen. Lia/Risbakkvegen Ved allmenningsbommen i Risbakkvegen er det kun en liten parkerings-/snuplass. Enn ser imidlertid ikke behov for ytterligere plasser her, da de fleste benytter vegen videre inn til Sandgrava/Svera e.l. Fjorda (parkering) Ved kommunens parkeringsplass ved Storgrunnvika er det også mulighet for kanoutsetting. Fjorda er et ypperlig område for kanoturer og kommunen har både etablert leirplasser og egen oppsynsmann i området. Det er viktig at allmennheten sikres fri tilgang til dette unike området. Det finnes for øvrig private aktører som leier ut kanoer i Fjorda. Buhammaren (parkering). Buhammaren er i det senere også blitt et godt besøkt turmål, mye p.g.a de godt opparbeidede stiene og skiltingen som er utført. Disse tiltakene har gjort området lett tilgjengelig og utfarten til området er derfor økende. Pr. d.d. finnes en liten parkeringsplass i vegen opp til grustaket. Granlund Vel er initiativtaker for tilretteleggingen av området, det vil derfor være naturlig å søke å samarbeide med dem hvis en utvidelse av parkeringsområdet skulle bli aktuelt. Uansett må utgangspunktet for Buhammaren fortsatt være gratis. «Storgrana» v/sølvsberget (parkering/veg) Sølvsberget er et lett tilgjengelig og godt tilrettelagt turmål som benyttes av mange på sommerstid. Både parkeringsplassen ved «Storgrana» og selve Sølvsbergvegen er privat grunn og den økende bruken har til tider vært en stor belastning for eiere/oppsittere. Kommunen har i flere år bidratt både praktisk og økonomisk til driften av vegen (støvdemping, grusing, høvling etc.) Ordningene har imidlertid vært tilfeldige og lite forutsigbare, både for grunneierne og kommune, og en ser derfor behovet for at det utarbeides en avtale om årlig driftstilskudd til vegvedlikehold/støvdemping (se eget punkt under). Det er viktig at området forblir tilgjengelig for allmennheten, bl.a. ved at vegen er åpen og at det finnes mulighet for fri parkering. Skihytta ved Bleiken (parkering/veg) Når det gjelder parkeringsmulighetene for utfart til Brandbukampen, er dette i dag ikke særlig godt tilrettelagt og det foregår derfor en del «villparkering» på private veger, gårdsplasser etc. En ønsker derfor å kunne se på mulighetene for å få til et samarbeid med Midtre Brandbu UIL og grunneier om bruk av parkeringsplassen v/skihytta på Bleiken. Det vil samtidig være aktuelt å tilby grunneierne av Bleikenvegen tilskudd til drift/vedlikehold ut fra samme prinsippene som for Sølvsbergvegen. Det tas kontakt med Midtre Brandbu UIL og grunneierne for å drøfte mulig tilrettelegging. I tillegg til de foran nevnte viktige utfartsparkeringene/-vegene bør også kommunens opparbeidede badeplasser være gratis for allmennheten, dvs. at parkeringsplassene ved disse ikke skal være avgiftsbelagt. Det samme må gjelde for kommunens parkeringsplass i Røykenvik, det vil si for hele området fra båthavna til kafé Oscar. Tilskudd til drift/vedlikehold av private veger Ut fra de erfaringene kommunen har vil en tilskuddsordning for drift/vedlikehold av private veger til frilufts- og utfartsområder først og fremst gjelde for Sølvsbergvegen og evt. Bleikenvegen. Kommunen har i flere år bidratt på ulike måter når det gjelder driften av Sølvsbergvegen, enten gjennom praktisk bistand (høvling, støvdemping etc.) eller som delvis dekning av driftsutgifter. Kommunen har tidligere hatt en liknende støtteordning, hvor den enkelte grunneier søkte om 3

9 utgiftsdekning og størrelsen på tilskuddet ble beregnet ut fra påløpte kostnader, prosentvis ekstern slitasje mm. Det er imidlertid behov for en mer langsiktig og forutsigbar ordning, dette gjelder både for grunneierne og ikke minst for kommunen selv. En foreslår at en slik ordning omfatter en avtale om et årlig driftstilskudd for vegvedlikehold og evt. støvdemping. Størrelsen på tilskuddet bør fastsettes ut fra kostnadene for avtalt vedlikehold og støvdemping og fordeles over de årene en slik opprustning vil vare (f.eks. 10 år) og ut fra en fastsatt kostnadsfordeling mellom grunneiere/oppsittere og kommunen. (prosentvis fordeling). Nødvendige avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold utarbeides av Kultur på grunnlag av ovennevnte prinsipper. De økonomiske rammene for avtalene søkes dekket gjennom foreslått nytt tiltak for sikring og opparbeidelse av grønne korridorer, turstier, friluftsområder e.l. i revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nevnte kommunedelplan skal sluttbehandles i høst og de budsjettmessige konsekvensene vil bli søkt innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for Rådmannens anbefaling: 1. Følgende tilrettelagte utfartsparkeringer/-veger defineres som viktige for allmennhetens muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv: Blokhus, Lygna, Lynnebakka, Lia, Storgrunnvika i Fjorda, Sølvsbergvegen, Ulsnestangen, Eidsand, Skutelandet og Røykenvik. Kommunen skal bidra til at disse er åpne for allmennheten uten betaling (avgift/bompenger for parkering). For Brandbukampen er det pr. d.d. ikke tilrettelagt utfartsparkering. Dette bør det derfor arbeides for å få etablert. 2. Avtaler om tilskudd til drift/vedlikehold av private veger utarbeides av Kultur. 3. Etablering av ordning med tilskudd til drift/vedlikehold av private veger i forbindelse med frilufts- og utfartsområder søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplan for , jfr. foreslåtte tiltak i revidert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

10 From: Sent: 7. mars :30:39 To: Cc: Subject: kellys2013 Attachments: Elvelangs Vigga Budsjett 2013.pdf; Gran kommune - sknad Elvelangs.pdf; Elvelangs Vigga i fakkellys-rapport2012.pdf Hei Vi takker for støtten til Elvelangs Vigga i fakkellys 2012, og tillater oss å søke om støtte til arrangementet i 2013 også. Vedlagt søknad, rapport 2012 og budsjett Her er bildepresentasjon 2012: https://dl.dropbox.com/u/ /elvelangs%20vigga%20i%20fakkellys%20pr esentasjon.ppsx Med vennlig hilsen Gran frivilligsentral Hilde Tangen Mobil:

11 Elvelangs 2013 Budsjett 2013 Kostnader Lyd og lys Fakler Ved til bålkurvene 1500 Bålkurver 2500 Fyrverkeri 3000 Annonse 8500 Plakater, infobrosjyrer 3000 Førstehjelp, parkering 5000 Admin. kost Div. kostnader 500 Sum Inntekter / sponsorstøtte Gran kommune Sparebank1 Ringerike / Hadeland 5000 Hadeland Seniorforum 5000 Brandbu Næringsliv Brandbu Sanitetsforening 5000 Hadeland Energi Sum 55000

12 Elvelangs Vigga i fakkellys Notat fra møtet Tilstede: Brandbu Bygdekvinnelag: Solveig Sangnæs, Gunhild Myhren Egge, Ingeborg Sæthre. Brandbu Småbåtforening: Bjørn Martinsen Røykenvik Vel: Endre Raassum Brandbu Næringsliv: Johan Vardeberg Hadeland Seniorforum: Per Christian Christensen Gran frivilligsentral: Roald Braathen, Astrid Bilden, Kjell Sandbeck og Irene Thoresen Brandbu Idrettsforening, Gran Idrettsråd og Rune Resset er positive til arrangementet og er positive til å delta, både i forhold til innslag og praktisk hjelp. Per Christian Christensen ønsket velkommen til idedugnad og dialog for samarbeid om arrangementet Elvelangs Vigga. Elvelangs Vigga 2012 ble et arrangement som hadde vokst seg større siden første gangen det ble arrangert i I alt var 23 aktører innenfor kulturlivet delaktige og i tillegg deltok flere med stand. Hadeland Videregående skole tok utfordringen og deres installasjoner og utstillinger var et svært positivt tilskudd. Bygdekvinnelaget stod for servering og fyrverkeriet i Båthavna som avslutning på Elvelangs 2012, løftet arrangementet ytterligere. Norsk Folkehjelp sørget for at sikkerheten ble ivaretatt. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger. Det har raskt blitt et stort arrangement med mange involverte. Dette tilsier at det er behov for mer praktisk hjelp både i forkant, i forbindelse med og i etterkant av arrangementet. Like viktig er det å trekke med flere som kan komme med ideer og bidra og ta ansvar for gjennomføring av disse. Mange tanker og ideer kom frem på møtet: Avhengig av fornyelse Legge til rette for deltakelse barn/ungdom Plassering og rullering av deltakerne, ikke forutsigbart hva du møter rundt neste sving Rydding av busk og kratt langs elva Mer lys på elva. Fakler på motsatt side av elveløpet Natursti med tavler som forteller om industrihistorien langs elva Museet har en terrengmodell av området langs Vigga som kan være interessant å stille ut Fisk er sentralt, kan noe gjøres i forhold til dette. Jakt og fiskeforeningen? Gjøre mer ut av Båthavna Lys ute i fjorden Flere aktiviteter i Vika: både for å spre folk over et større område og for at folk blir lenger Korpsene dele seg opp i ensembler for å kunne ha musikk flere steder «HAUD» i båthavna Næringsdrivende i Brandbu bruke muligheten til å markedsføre seg i forbindelse med Elvelangs

13 Ikke kommersielle aktiviteter under arrangementet Skateparken Aktiviteter på HAPRO for barn/familier Alle som var til stede, samt de vi nådde på telefon var positive til å delta og ta ansvar på sine områder. Bygdekvinnelaget har ansvaret for serveringen i Vika og har tidligere år gitt overskuddet til et veldedig formål. I 2013 foreslo de at overskuddet skulle gå til å etablere naturstien mellom Brandbu og Røykenvika. Naturstien vil naturlig være en oppgave for Hadeland Museumslag, museet og kulturkontoret. Dette er et prosjekt som det må jobbes med på sikt, men for deltakerne på Elvelangs og for turgåere generelt, gjennom hele året, vil det være interessant å kunne lese om industrihistorien langs elva. Ansvarsgruppa hadde satt opp en rekke punkter med oversikt over praktiske oppgaver som det er behov for hjelp til. Det er ønskelig at det blir konkretisert hvor mange personer det er behov for i forhold til hver oppgave. Elvelangs Vigga engasjerer svært mange. Utøvere, flere lag og foreninger og andre frivillige som gjør en fantastisk innsats for at dette skal bli en opplevelse for alle som deltar. Med enda flere på laget er dette med på å sikre en god utvikling for et enda bedre Elvelangs Vigga i 2013.

14 Gran kommune v/ Else Hagen Lyngstad Brandbu, 4. mars 2013 Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av «Elvelangs Vigga i fakkellys» torsdag 19. september 2013 kl 1930 Høstjevndøgn - natt og dag er like lange over hele verden - solen blir svakere - innhøsting - heksenes høsttakkefest. Høstjevndøgns symbolikk og mystikk utgjør rammen for den store, årlige kulturmønstringen i Gran: Elvelangs Vigga i fakkellys er en vandring fra Hapro i Brandbu til Båthavna i Vika. Mellom 20 og 25 foreninger fra Gran sørger for kulturelle innslag og historie langs Vigga. Eneste opplysning er levende lys fra fakler som lager en magisk ramme rundt en helt spesiell opplevelse og atmosfære. Vandringen ender i Røykenvika hvor man kan kjøpe suppe av høstens råvarer og en «grande» avslutning med fyrverkeri. Elvelangs Vigga i fakkellys arrangeres i år for tredje gang, og vi må kunne si at det har vært en stor suksess de to første gangene. Arrangementet er et samarbeid mellom Hadeland Seniorforum, Gran frivilligsentral og Gran kommune. I tillegg til aktørene langs ruta bidrar veldig mange foreninger og enkeltfrivillige på ulike måter for å gjennomføre arrangementet. Vi vil takke Gran kommune for støtten til fjorårets arrangement og håper dere også kan støtte årets Elvelangs Vigga med kr ,-. Vedlagt bildepresentasjon, budsjett 2013 og evaluering av fjorårets arrangement. Med vennlig hilsen Hilde Tangen for arbeidskomitèen Elvelangs Vigga Hilde Tangen Mob:

15 Til Gran kommune, kultur. Brandbu i.f. har påtatt seg å arrangere et internasjonalt elitestevne i friidrett onsdag 22. mai Vi har avholdt oss fra å søke kommunal støtte til våre mange kretsmesterskap og større stevner de siste to årene, men håper å få litt hjelp denne gangen. Stevnet heter Hyundai Grand Prix Brandbu og er et av tre slike stevner i Norge Vi ser det som en tillitserklæring at vi er tildelt dette. Stevnet er spesielt på den måten at de økonomiske premissene stort sett er lagt av Norges friidrettsforbund Dugnadsinnsats i forbindelse med stevnet: 85 stk. stevnedagen i snitt 5 t. pr. stk. = 425 timer Forarbeid 10 stk. a 22 t. = 220 «Til sammen: = 645 timer For Brandbu i.f og friidrettsgruppa er målsettinga å sette bygda på friidrettskartet og markere oss som en så dyktig arrangør at vi kan komme i betraktning ved seinere tildeling, kanskje også som NM.arrangør. Vi er også opptatt av at det flotte anlegget vårt blir brukt. Vi er sikre på at stevnet vil trekke gode utøvere og bra med publikum. Friidrett på dette nivå bør også være til inspirasjon for våre egne utøvere, både de som deltar og de som denne gangen stiller som hjelpere og publikum.

16 Budsjett: Inntekter: Fra Hyundai Norge kr Startkontingent B-øvelser kr Til sammen: kr Sikre utgifter: Premier kr Fastlagt av NFF Reiser og opphold utøvere « «Web-overføring Internett « «Admin. av deltakere admin.nff « «Annonsering Bladet friidrett « ««Lokalt « Reiser og servering eksterne funksj. « Innleid proff tidtaker m.m. « «Jakker til funkjonærer « «Premier B-øvelser « «Samlede utgifter: kr Underskudd før støtte/sponsorer: kr. Vi håper å få inn kommunal støtte, sponsorer og noe billettsalg/kiosksalg, slik at vi kan komme ut i balanse. Vi søker med dette kommunal støtte til stevnet. Vi håper på et positivt svar på vår søknad. Eventuell støtte kan gå inn på konto Brandbu Elisabeth Seigerud Øverlier Odd Hovi

17 (leder friidrettsgruppa) (Leder BIF)

18 Brandbu i.f. Stevner Friidrett april. 25.april. Brandbukarusellen 1 på Brandbu Stadion Brandbukarusellen 2 på Brandbu Stadion 27. april: Viggaløpet 02.mai. 15.mai: Brandbukarusellen 3/Klubbmesterskap terrengløp Dæhlenmoen Friidrettens dag 22. mai: Internasjonalt elitestevne 29.mai: Avanciacup 1 01.juni: Kretsstevne Utviklingshemmede juni: KM alle klasser 26.juni: Avanciacup 2 28.august: Avanciacup Brandbukarusellen 4 på Dæhlenmoen 08.sept: Brandbuløpet 11.sept: Avaciacup 4 21.sept: 26.sept: Avanciacup 5 med klubbmesterskap Brandbukarusellen 5 Dæhlenmoen.

19

20 Notat Til Fra Kopi Sak : Gitte Korvann : Solveig Brekke : Leif Arne Vesteraas, Trygve Rognstad, Øyvind A. Sørlie : Sterkskjermingsenhet Saksnr./Arkivkode Sted Dato / Vurdering av alternative tomter for sterkskjermingsenhet Bakgrunn for notatet: Administrasjonen er bedt om å sjekke ut mulighetene for eventuelle andre steder enn Skirstadgutua 27 for plassering av en sterkskjermingsenhet. Kommunens avdelinger for Samfunnsutvikling/Plan/Bygg og Teknisk drift har gjennomgått 17 tomtealternativer innenfor kommunen. På grunnlag av et sett kriterier som eierforhold, tomteareal, status i arealplan, mulighet for privat eller offentlig veg/vann/avløp, tilgjengelighet, innsyn og støy er det gjennomført en silingsprosess av alternativene, og reduksjon av antall alternativer som er vurdert nærmere vedr. kostnader. Generelt: Det finnes ingen aktuelle tomter som er regulert til Tjenesteyting for denne typen virksomhet, og det må derfor påregnes en reguleringsplan-prosess for alle tomtealternativene. For alternativene som ligger inne som «byggeområde», men til annet formål enn Tjenesteyting, kan prosessen kanskje bli noe mindre omfattende enn tomtene som ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel. Det må påregnes at en slik prosess vil ta ca. et år. Oversikt over noen fordeler, ulemper og kostnader for de 6 alternativene som etter gjennomgang (siling) er vurdert nærmere: Betegnelse på tomt/område Haug tomtefelt, Bjoneroa Fordeler Ulemper Kostnad til kjøp, veg og VA (vann/avløp) Bygge-område i kommuneplanens arealdel, og regulert til boligformål. Prosess med endring til tjenesteyting kan bli mindre omfattende. Kommunen eier det meste av området. Nye arbeidsplasser på Vestsida. Må/bør kjøpe areal fra annen eier for å komme lengst mulig unna eksist. bebyggelse. Resterende del av tomtefeltet vil ikke kunne selges før sterkskjermingsenhet endrer bruk. Støy fra en grusbane i nærheten kan forstyrre. Usikkert om eksist. kompetanse fortsetter. Kjøp: Off. veg: Off. VA: Sum ekskl. bygg m/tomtearbeid Ca. 1,3 mill.

21 Kjosmoen Mulighet for offentlig vann og avløp. Forholdsvis usjenert. Usikkert om eksist. bygninger kan brukes i tillegg til nybygg (evt. rives). Turveg forbi eiendommen. Usikkert om tog-tuting kan forstyrre. Kjøp: Priv. veg: Off. VA: Ca. 3,7 mill. Emse Ubebygd og forholdsvis lett tilgjengelig. Usjenert. Forholdsvis nær offentlig veg, vann og avløp. Usikkert om eier vil selge og om et evt. erverv må skje ved skjønn. Et område hvor mange søknader om boligtomt er avslått p.g.a. nærhet til regulerte områder, men så spesielt at det ikke bør danne presedens. Kjøp: Priv. veg: Off. VA: Ca. 1,4 mill. Geitryggvegen 127 Forholdsvis usjenert. Nær offentlig veg. Eiendommen er til salgs pr Må kjøpes tomteareal i tillegg til det som er til salgs. Usikkert om eksist. bygninger kan brukes i tillegg til nybygg (evt. rives). Usikkerhet om grunnforholdene er egnet til avløpsanlegg. Alternativet er uaktuelt uten dette. Kjøp: P/O veg: Priv. VA: Ca. 2,7 mill. Bråtan, Nysetvegen Ubebygd og eies av Gran kommune. Forholdsvis nær sentrale deler av kommunen, og likevel forholdsvis usjenert. Usikkerhet om grunnforholdene er egnet til avløpsanlegg. Med offentlig VA øker kostnaden. Noe bil-støy (og tog-tuting?) kan forekomme. Ikke gode forhold for gående/syklende langs Nysetvegen. Kjøp: 0 Off. veg: P/O. VA: Ca. 0,7 1,3 mill. Grustaket, Grymyr Bygge-område til boligformål i kommuneplanens arealdel (ikke regulert). Prosess med endring til tjenesteyting kan bli mindre omfattende. Mye av resterende del av grustaket vil ikke kunne bebygges før sterkskjermingsenhet endrer bruk. Støy fra idrettsplass og kirkeklokker vil forstyrre. Kjøp: Off. veg: Off. VA: Ca. 2,3 mill. For alle alternativer må det gjøres en vurdering av muligheter, kapasitet og kostnader knyttet til strømnett, telefon og bredbånd/internett. Tomtekostnader er usikre og avhengig av forhandlinger med eiere, og om det evt. må foretas skjønn. Anbefaling av mulig alternativ tomt til Skirstadgutua 27: 1. Emse. Ut fra en totalvurdering basert på beliggenhet i.f.t. off. VA (kostnader) og avstand til annen bebyggelse m.m. (forstyrrelser), kan det se ut til at Emse er det beste alternativet. Det er da en forutsetning at eier vil selge. 2. Bråtan ved Nysetvegen eies av kommunen, og kan bli det rimeligste alternativet. Kostnadene avhenger av avløpsløsningen. For dette tomtealternativet er det mulighet for noe mer forstyrrelser enn i Emse-alternativet.

22 Alternative tomter for sterkskjermingsenhet Betegnelse på tomt/omåde Gnr/Bnr Eier Adresse Postnr. Sted Areal i Ikke daa bebygd Bygn. I bruk LNF i Byggeomr. Kom.plan Kom.plan Byggeomr. Reg.plan Priv. veg Off. Priv. veg VA Off. VA UU Innsyn Støy Kostnader kjøp, VVA Haug tomtefelt, Bjoneroa 18/27 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 10 X Bolig Bolig X X X Lite Lite Ca. 1,3 mill. Treningsbane i nærområdet Haug tomtefelt, Bjoneroa 19/2 Stina Seljelid Bjone Vestsidevegen Bjoneroa ca. 10 X Bolig Bolig X X X Lite Lite Ca. 1,3 mill. Treningsbane i nærområdet Grustaket, Elvestua 33/1 Trond Skarstad Bleikenvegen Brandbu ca. 10 X Grustak X X X Noe Noe Noe bilstøy togtuting?? Grustaket, Elvestua 54/1 Anders Møyner Eid Hoh Røykenviklinna Brandbu ca. 10 X Grustak X X X Noe Noe Noe bilstøy togtuting?? Bleiken Panorama nordøst 44/1 Torunn Lismoen Bleikenvegen Brandbu 2,4 X Bolig Bolig X? X X Ikke Lite Tog tuting kan forstyrre Badstubakken, Runden 46/22 Mari Toft/Per Helge Ber Rundenvegen Brandbu ca. 3 X X X X X? Lite Noe Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 34/14 Gerd Marie Hansen Parallellvegen Jaren ca. 28 X X X X X? Noe Noe Ca. 3,7 mill. Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 34/14 Helge Kjosmoen Korsbakken Brandbu ca. 28 X X X X X? Noe Noe Ca. 3,7 mill. Ikke til salgs (tog tuting?) Kjosmoen 2 33/11 Brit Vangstad/Roger StrøBleikenvegen Brandbu ca. 7 X X X X X? Lite Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Skarimoen (Lere landet) 32/1, 5 Knut Helge Flaten Bleikenvegen Brandbu ca. 10 X X X X X Ikke Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Iversrud sør (Kjølvn./Blokkhus)73/1 Øyvind Skjold Bauer Frederik Stangs gt Oslo ca. 10 X X X X X X Ikke Lite Ikke til salgs (tog tuting?) Skogskole området 77/243 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 10 X Bolig X X X X X X Flere forstyrrende forhold Vest for folkehøgskolen 77/140 Hadeland folkehøgskole Augedalsvegen Brandbu ca. 3 X Tjeneste X X X X Lite Noe Ikke til salgs, landbruksstøy Tomtehaugen nord 77/1 Hadeland Næringshage Postboks Brandbu ca. 6 X Bolig X X X X Lite Noe Ikke til salgs, landbruksstøy Emse 108/3 Kirsten H. Gaarder AuråeRosendalsvegen Brandbu ca. 10 X X X X X X Ikke Lite Ca. 1,4 mill. Ikke til salgs Geitryggvegen 127 (kennel) 283/41 Hilde og Ken Myrland PeÅsleia 2080 Eidsvoll 1,5 (+?) X X X X X X Ikke Lite Ca. 2,7 mill. Bolig til salgs pr Bråtan, Nysetvegen 282/200 Gran kommune Rådhusvegen Jaren ca. 21 X X X X X? Ikke Lite 0,7 1,3 mill. Noe bilstøy togtuting?? Orstadgutua 276/4 Anne Ingunn Hanserud Songedalstveiten 3870 Fyresdal ca. 10 X X X X X X? Ikke Lite Ikke til salgs Orstadgutua 276/4 Tone Kjellaug Hanserud Bjørnholtveien Kongsberg ca. 10 X X X X X X? Ikke Lite Ikke til salgs Rudsødegården 220/1 Vigdis Hellerud/Bjørn M Vienlinna Gran ca. 10 X X X X X? Lite Lite Ikke til salgs Grustaket, Grymyr 215/5 Kari J. Engebakken GrymFjordlinna Gran ca. 10 X Bolig X X X X X Noe Noe Ca. 2,3 mill. Støy fra idrettspl. og kirke Alternativene er framkommet ved at i hovedsak kommunens avdelinger for Teknisk drift og Samfunnsutvikling/Plan/Bygg har vurdert mulige tomter/områder i hele kommunen. Etter en silingsprosess er det gjort en ytterligere vurdering av bl.a. kostnader med kjøp, veg, vann og avløp for alternativene merket gult. Dato: (påført adresse til eiere ) Merknader

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer