TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING KL FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL"

Transkript

1 INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING KL FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY AT 1700 O CLOCK OSLO INNOVATION CENTER MEETING ROOM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO 1 VALG AV MØTELEDER OG MEDUNDERTEGNER TIL PROTOKOLLEN 1 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND CO-SIGNER OF THE MINUTES 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA OF THE GENERAL MEETING 3 GODKJENNELSE AV SERVICE AVTALE OG LÅNEAVTALER MED Epi-V I henhold til styrets vedlagte redegjørelse legger styret frem følgende forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner service avtalen med EPI-V og låneavtalene for henholdsvis NOK 9,5 mill. og NOK 9,1 mill. 3 APPROVAL OF SERVICE AGREEMENT AND LOAN AGREEMENTS WITH Epi-V In accordance with the enclosed statement, the Board discloses the following proposal to the EGM: The EGM approves the service agreement and loan agreements for a loan of NOK 9,5 million and a loan of NOK 9,1 million.

2 4 KAPITALFORHØYELSE MED VEDTEKTSENDRING På bakgrunn av at Epi-V Equity LP ( Epi-V ) i henhold til avtale med selskapet og enkelte aksjonærer har påtatt seg å bidra til den videre utvikling og finansiering av selskapet, foreslår styret for generalforsamlingen at det Epi-V deltar i en emisjon sammen med de eksisterende aksjonærer. 4 INCREASE OF CAPITAL AND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION On the background that Epi-V Equity LP ( Epi-V ) pursuant to an agreement with the company and certain shareholders has undertaken to contribute to the further development and financing of the company, the Board propose to the General Meeting that a private placement towards Epi-V Equity LP ( Epi-V ) and existing shareholders is carried out. På denne bakgrunn foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven 10-5 jf 10-4 fravikes for så vidt gjelder Epi-V s deltakelse i emisjonen. Hence, the board propose to set aside the shareholders preferential right cf. the private limited company act Clause 10-5, cf. Clause 10-4 regarding Epi-V s participation in the share issue. Overensstemmende med styrets forslag vil følgende bli foreslått: In accordance with the Board s suggestion the following will be proposed: Aksjekapitalen forhøyes med NOK The share capital is increased by fra NOK til NOK NOK ,- to NOK ,- by ved utstedelse av issuance of shares, each with a aksjer, hver pålydende NOK 0,10. nominal value of NOK Aksjene skal tegnes av Epi-V Equity LP og The shares shall be subscribed by Epi-V aksjonærer som vist i vedlagte Equity LP and shareholders as shown in the tegningsliste og aksjeeiernes fortrinnsrett enclosed subscription list, and the fravikes, jf aksjeloven 10-5 og shareholders preferential right is set aside, cf. the private limited company act sections 10-5 and Det skal betales NOK 5 pr aksje i The price per share shall be NOK 5 in cash. kontanter. Aksjene tegnes på generalforsamlingen The shares are subscribed in the General ved underskrift av protokollen. Meeting by signing the minutes.

3 Frist for betaling av innskuddet er én uke The due date of the payment is one week etter beslutningsdato. Betaling skal skje from the resolution date. Payment shall be til selskapets bankkonto made to the Company s bank account Selskapet skal kunne disponere over The Company shall be aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. permitted to use the proceeds before the capital increase has been registered with the register of business enterprises. (vi) De nye aksjer gir rett til utbytte som (vi) The new shares are entitled to dividend vedtas etter at kapitalforhøyelsen er resolved after the capital increase has been registrert i Foretaksregisteret. For øvrig registered with the register of business gir de nye aksjene rettigheter i selskapet enterprises. Otherwise, the new shares fra registreringen av kapitalforhøyelsen i give rights in the company from the Foretaksregisteret. registration of the capital increase with the register of business enterprises. (vii) Vedtektenes 4 endres til å lyde: (vii) Article 4 of the Articles of Association is amended and shall read: Selskapets aksjekapital er på NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. The Company s share capital is NOK divided on shares, each with nominal value of NOK The Company s shares shall be registered in the Securities Registry. 5 UTSTEDELSE AV TEGNINGSRETTER Som et ledd i styrets forslag om finansiering og videre utvikling av selskapet foreslår styret for generalforsamlingen at selskapet skal utstede frittstående tegningsretter til Epi-V som hver skal gi rett til å tegne en aksje i selskapet. 5 ISSUANCE OF WARRANTS In connection with the Board s proposal for the financing and the further development of the company, the Board propose to the General Meeting that the Company shall issue independent subscription rights ( warrants ) to Epi-V, which each shall give the right to subscribe for one share in the company. På denne bakgrunn fremmer styret forslag om at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes, jf aksjeloven og On this background, the Board propose that the shareholders preferential right is set aside, cf the private limited company act sections and Styrets forslag innebærer at tegningsrettighetene skal kunne utøves i to transjer: The Board s proposal means that the warrants could be exercised in two tranches:

4 aksjer skal kunne tegnes til shares may be subscribed at a NOK 1 per aksje dersom resultatet av de price of NOK 1 per share if the result of the pågående tester av selskapets teknologi ongoing tests of the company s technology ved SINTEF er tilfredsstillende for Epi-V by SINTEF is satisfactory to Epi-V (first (første transje), og tranch); and aksjer skal kunne tegnes til NOK shares may be subscribed at 2 per aksje forutsatt at første transje er NOK 2 per share provided that the first utøvet (andre transje). tranch has been exercised. Ved utøvelsen av tegningsrettighetene skal selskapet ta opp lån på henholdsvis NOK (første transje) og NOK (andre transje) i henhold til låneavtalene. Låneavtalene kan ses på generalforsamlingen. 5.1 Første transje Overensstemmende med styrets forslag vil det bli forslått vedtatt: Upon exercise of the warrants, the company shall borrow NOK (first tranch) and NOK (second tranch) in accordance with the loan agreements which can examined at the general assembly. 5.1 First tranch In accordance with the Board s proposal the following will be proposed to the general assembly: frittstående tegningsretter skal independent subscription rights utstedes. shall be issued. Tegningsrettene skal tegnes av Epi-V The subscription rights shall be subscribed Equity LP. Aksjonærenes fortrinnsrett til for by Epi-V Equity LP. The Shareholders tegning i henhold til aksjeloven settes til side, jf og preferential right according to the private limited company act is set aside, cf sections and Tegningsrettene skal tegnes på The subscription rights shall be subscribed generalforsamlingen ved underskrift i for in the General meeting by signing in the protokollen. minutes. Det skal ikke svares vederlag for No consideration shall be paid for the tegningsrettene. issuance of the subscription rights. Hver tegningsrett gir rett til senere å kreve utstedt én aksje i selskapet Each subscription right gives the right to demand the issuance of one share in the pålydende NOK 0,10 til tegningskurs Company with a nominal value of NOK 0.10 NOK 1. Dersom selskapet beslutter en at a subscription price of NOK 1. In the aksjesplitt eller liknende, skal antall event the Company resolves a share split aksjer og tegningskursen per aksje or similar, the number of shares and the justeres tilsvarende. subscription price per share shall be adjusted accordingly.

5 (vi) Utøvelse av tegningsretten skal skje ved (vi) The exercise of the subscription rights shall skriftlig melding til selskapets styre, med be done by written notice to the Board, angivelse av det antall tegningsretter som stating the number of subscription rights utøves og således det antall aksjer som that are being exercised and thus the tegnes. number shares that is subscribed. (vii) Tegningsretten må utøves innen (vii) The warrant must be exercised on or 15. februar before 15 February (viii) Betaling for tegnede aksjer skal skje (viii) The payment for the subscribed shares is innen 10 virkedager etter at skriftlig due 10 business days following the date beskjed om tegning er mottatt av styret. the written notice of subscription is received by the Board. (ix) Ved en eventuell beslutning i selskapet (ix) In the event the company after the date etter dags dato om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, ny hereof resolves to increase or decrease the share capital, to issue new subscription beslutning om utstedelse av rights, or in the event of liquidation, tegningsretter, eller ved beslutning om merger, de-merger or transformation, the oppløsning, fusjon, fisjon eller holder of the subscription right shall as far omdannelse, skal rettighetshaveren så as possible be treated as a shareholder. langt det er mulig ha samme rettigheter som en aksjeeier. (x) Aksjer utstedt på grunnlag av tegningsrettene skal gi rett til utbytte som (x) The shares that are issued based on the subscription rights shall be entitled to vedtas etter det tidspunkt dividend resolved after the share issuance aksjekapitalforhøyelsen er registrert i is registered with the register of business Foretaksregisteret. enterprises. (xi) Ved utøvelse av samtlige (xi) Upon exercise of all the subscription rights tegningsrettigheter utstedt i henhold til issued pursuant to this section 4.1, the dette punkt 4.1 skal selskapet ta opp et company shall borrow NOK lån stort NOK i henhold til låneavtalen inntatt som vedlegg 2 til pursuant to the loan agreement included as Appendix 2 hereto. protokollen. Tegningsrettighetene vil deretter bli foreslått tegnet som følger: The subscription rights will be proposed as follows:

6 Epi-V Equity LP tegnet seg herved for signatur tegningsretter som hver gir rett til å tegne 1 aksje i selskapet til NOK 1. Epi-V Equity LP hereby subscribes for subscription rights which each gives the right to subscribe for 1 share in the company at NOK 1. signature 5.2 Andre transje 5.2 Second tranch Overensstemmende med styrets forslag vil følgende bli fortslått vedtatt: In accordance with the Board s proposal the following will be proposed: frittstående tegningsretter skal independent subscription rights utstedes. shall be issued. Tegningsrettene skal tegnes av Epi-V The subscription rights shall be subscribed Equity LP. Aksjonærenes fortrinnsrett til for by Epi-V Equity LP. The Shareholders tegning i henhold til aksjeloven settes til preferential right according to the private side, jf og limited company act is set aside, cf sections and Tegningsrettene skal tegnes på The subscription rights shall be subscribed generalforsamlingen ved underskrift i for in the General meeting by signing in the protokollen. minutes. Det skal ikke svares vederlag for No consideration shall be paid for the tegningsrettene. issuance of the subscription rights. Hver tegningsrett gir rett til senere å Each subscription right gives the right to kreve utstedt én aksje i selskapet demand the issuance of one share in the pålydende NOK 0,10 til tegningskurs NOK 2. Dersom selskapet beslutter en Company with a nominal value of NOK 0.10 at a subscription price of NOK 2. In the aksjesplitt eller liknende, skal antall event the Company resolves a share split aksjer og tegningskursen per aksje or similar, the number of shares and the justeres tilsvarende. subscription price per share shall be adjusted accordingly. (vi) Utøvelse av tegningsretten skal skje ved (vi) The exercise of the subscription rights shall

7 skriftlig melding til selskapets styre, med be done by written notice to the Board, angivelse av det antall tegningsretter som stating the number of subscription rights utøves og således det antall aksjer som that are being exercised and thus the tegnes. number shares that is subscribed. (vii) Tegningsretten må utøves innen [15. februar] (vii) The subscription rights must be exercised on or before [15 February] (viii) Betaling for tegnede aksjer skal skje (viii) The payment for the subscribed shares is innen 10 virkedager etter at skriftlig due 10 business days following the date beskjed om tegning er mottatt av styret. the written notice of subscription is received by the Board. (ix) Ved en eventuell beslutning i selskapet (ix) In the event the company after the date etter dags dato om forhøyelse eller hereof resolves to increase or decrease the nedsettelse av aksjekapitalen, ny beslutning om utstedelse av share capital, to issue new subscription rights, or in the event of liquidation, tegningsretter, eller ved beslutning om merger, de-merger or transformation, the oppløsning, fusjon, fisjon eller holder of the subscription right shall as far omdannelse, skal rettighetshaveren så as possible be treated as a shareholder. langt det er mulig ha samme rettigheter som en aksjeeier. (x) Aksjer utstedt på grunnlag av (x) The shares that are issued based on the tegningsrettene skal gi rett til utbytte som vedtas etter det tidspunkt subscription rights shall be entitled to dividend resolved after the share issuance aksjekapitalforhøyelsen er registrert i is registered with the register of business Foretaksregisteret. enterprises. (xi) Ved utøvelse av samtlige (xi) Upon exercise of all the subscription rights tegningsrettigheter utstedt i henhold til issued pursuant to this section 4.2, the dette punkt 4.2 skal selskapet ta opp et company shall borrow NOK lån stort NOK i henhold til pursuant to the loan agreement included as låneavtalen inntatt som vedlegg 3 til protokollen. Appendix 3 hereto. Tegningsrettighetene vil deretter bli forslått tegnet som følger: The subscription rights will be proposed signed up as follows:

8 Epi-V Equity LP tegnet seg herved for 450 signatur 000 tegningsretter som hver gir rett til å tegne 1 aksje i selskapet til NOK 2. Epi-V Equity LP hereby subscribes for signature subscription rights which each gives the right to subscribe for 1 share in the company at NOK 2. 6 ENDRING AV VEDTEKTENES 6 Styret foreslår for generalforsamlingen at det i forbindelse med at Epi-V Equity LP kommer inn på eiersiden i selskapet skal gjøres visse endringer i vedtektenes 6 vedrørende overdragelse av Selskapets aksjer. 6 AMENDMENT OF SECTION 6 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION The Board propose to the General Meeting that section 6 of the articles of association regarding the transfer of the company s shares should be amended in connection with Epi-V Equity becoming a shareholder in the company. Overensstemmende med styrets forslag vil følgende forslag bli foreslått vedtatt: In accordance with the Board s proposal the following will be proposed: Det besluttes å endre vedtektenes 6, slik at det ikke vil gjelde noen forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer i Selskapet. It is decided to amend section 6 of the articles such that no right of first refusal will apply in the event of transfer of shares in the Company. Videre besluttes det å innta en ny bestemmelse i 6 om rett og plikt til nedsalg i tilfeller der Olav Ellingsen og Epi-V Equity LP i fellesskap velger å overdra aksjer i Selskapet. Furthermore it is decided to include a new provision in section 6 of the Articles regarding a right and obligation to sell shares in the event Olav Ellingsen and Epi-V Equity LP jointly decides to sell shares in the Company. Det foreslås således at vedtektenes 6 endres til å lyde: Consequently is proposed to amend section 6 of the articles to read as follows: Aksjonærene har ikke forkjøpsrett til aksjer som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. The shareholder shall have no right of first refusal to shares that are sold or otherwise change owner. Dersom Olav Ellingsen og Epi-V Equity LP ( Selgerne ) i felleskap ønsker å overdra samtlige av sine aksjer i Selskapet til en tredjepart In the event that Olav Ellingsen and Epi-V Equity LP (the Sellers ) jointly wish to transfer all of their shares in the Company to a third party (the

9 ( Overdragelsen ), har de øvrige aksjonærene i Selskapet en rett til å selge en forholdsmessig andel av sine aksjer på tilsvarende vilkår som Selgerne ( Medsalgsrett ). Transfer ), the other shareholders have the right to sell a proportionate number of shares under similar terms and conditions as the Sellers (the Tag-Along Right ). Det maksimale antall aksjer den enkelte har rett til å selge ved utøvelse av Medsalgsrett skal beregnes ved at det totale antall aksjer i Selskapet kjøperen ønsker å kjøpe multipliseres med en brøk der teller i brøken er vedkommende aksjonærs totale antall aksjer i Selskapet og nevner i brøken er det totale antallet aksjer i Selskapet. The maximum number of Shares each shareholder is entitled to sell by exercising a Tag-Along Right shall be the total number of Shares the third party buyer proposes to purchase multiplied by a fraction, the numerator of which shall be the number of shares held by the relevant shareholder, and the denominator of which shall be the aggregate number of Shares in the company. Selgerne plikter i forkant av Overdragelsen å gi Selskapets styre skriftlig melding om Overdragelsen ( Overdragelsesmelding ) og her angi det totale antall aksjer kjøperen ønsker å kjøpe, den tilbudte pris per aksje samt andre vesentlige vilkår for Overdragelsen. Styret skal snarest mulig videresende Overdragelsesmeldingen til de øvrige aksjonærene. Prior to the Transfer the Sellers are obliged to inform the Board in writing of the Transfer (the Sales Notice ), stating the total amount of shares that the buyer wishes to buy, the price per share offered and other material terms and conditions for the Transfer. The Board shall promptly forward the Sales Notice to the other shareholders. Aksjonærer som vil utøve Medsalgsrett må sende skriftlig varsel ( Medsalgsrettmelding ) om dette til styret innen 10 virkedager etter dato for Overdragelsesmeldingen. Styret skal snarest mulig videresende Medsalgsrettmeldinger til Selgerne. Shareholders who wish to exercise the Tag-Along Right shall inform the Board in writing (the Tag- Along Notice ) within 10 business days of its receipt of the Sales Notice. The Board shall promptly forward the Tag-Along Notice to the Sellers. Selgerne kan under enhver omstendighet gjennomføre Overdragelsen uavhengig av eventuelle Medsalgsrettmeldinger Selgerne ikke har mottatt innen 12 virkedager etter dato for Overdragelsesmeldingen. The Sellers may under any circumstances carry out a Transfer without regard to any Tag-Along Notice which has not been received by the Sellers within 12 business days after the date of the Sales Notice. Mottar Selgerne et tilbud fra en tredjepart om kjøp av aksjer i Selskapet ( Tilbudet ) og Selgerne ønsker å akseptere Tilbudet, kan Selgerne pålegge samtlige aksjonærer å selge en forholdsmessig andel av sine aksjer på like vilkår som Selgerne ( Medsalgsplikt ). In the event the Sellers receive an offer from a third party regarding the purchase of shares in the Company (the Offer ), the Sellers shall have a right to instruct all shareholders to sell a proportionate number of shares on the same terms and conditions as the Seller (the Drag-Along Right ). Det antall aksjer den enkelte aksjonær har plikt til å selge ved utøvelse av Medsalgsplikt skal beregnes ved at det totale antall aksjer i Selskapet tilbyderen The number of Shares each shareholder is obliged to sell in the event of the exercise of the Drag-Along Right shall be equal to the total number of Shares

10 ønsker å kjøpe multipliseres med en brøk der teller i brøken er vedkommende aksjonærs totale antall aksjer i Selskapet og nevner i brøken er det totale antallet aksjer i Selskapet. Selgerne skal gi styret skriftlig melding om utøvelsen av Medsalgsplikten ( Medsalgspliktsmelding ) og her angi det totale antall aksjer kjøperen ønsker å kjøpe, den tilbudte pris per aksje samt andre vesentlige vilkår for Tilbudet, herunder den dato aksjene skal kunne overføres til tilbyderen. Styret skal snarest mulig videresende Medsalgspliktmeldingen til de øvrige aksjonærene og her angi det totale antall aksjer den enkelte aksjonær plikter å selge. the third party proposes to purchase multiplied by a fraction, the numerator of which shall be the number of shares held by the relevant shareholder, and the denominator of which shall be the aggregate number of Shares in the Company. The Sellers shall inform the Board in writing of the exercise of Drag-Along Right (the Drag-Along Notice ), stating the total number of shares the prospective third party buyer wishes to buy, the price per share offered and other material terms and conditions of the Offer, including the date the shares should be available for transfer to the prospective buyer. The Board shall promptly forward the Drag- Along Notice to the other shareholders and state the total number of shares each of the shareholders is obliged to sell. Aksjonærene er forpliktet til å gjøre tilgjengelig og overdra det antall aksjer som omfattes av Medsalgsplikten fri for heftelser av enhver art innen den frist som er angitt i Medsalgspliktmeldingen og skal for øvrig utarbeide og levere all dokumentasjon som Selgerne med rimelighet kan kreve i forbindelse med salget. The shareholders are obliged to make available and transfer the number of shares comprised by the Drag-Along Right free and clear of any and all encumbrances on or prior to the date set out in the Drag-Along Notice and shall otherwise execute and deliver all documents the Sellers may reasonably require in connection with the sale. Ved salg av aksjer til en tredjepart etter utøvelse av Medsalgsrett og/eller Medsalgsplikt skal de dokumenterte transaksjonskostnader Selgerne pådrar seg i forbindelse med salget fordeles mellom de selgende aksjonærer på pro rata basis i det forhold de selger aksjer. In the event of a sale of shares to a third party following the exercise of the Tag-Along Right and/or the Drag-Along Right, all documented transaction costs incurred by the Sellers in connection with the sale shall be paid be the shareholders on a pro rata basis in proportion to the number of shares sold.

11 7 VALG AV STYRE Følgende styremedlemmer foreslås valgt: Morten Borch, Oslo styreformann Olav Ellingsen, Florø medlem Bjarte Sørebø Ellingsen, Florø - member Steve Kent, Great Britain - member 7 ELECTION OF BOARD MEMBERS The following members of the Board of Directors is proposed: Morten Borch, Oslo Chairman Olav Ellingsen, Florø member Bjarte Sørebø Ellingsen, Florø - member Steve Kent, Great Britain - member Florø/Oslo, The Board of Directors Fritz T. Wegmann Morten Borch Gemma Keaney Bjarte Sørebø Ellingsen CEO Olav Ellingsen Enclosure: Service agreement with Epi-V Loan agreements with Epi-V Statement from the Board to the General Assembly Statement from the Auditor

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr. 940376 645, for avholdelse i kontorlokalene til Advokatfirmaet

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY M I N U T E

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 9. januar

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA

NORSK TILLITSMANN ASA NORSK TILLITSMANN ASA Denne melding til obligasjonseierne er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN: NO 001 044769.1 -TST - 10 per

Detaljer

1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders

1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA* Ordinær generalforsamling i Renewable Energy Corporation

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer