Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen"

Transkript

1 Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen

2 Innhold Side Forord 4 1. Formål 5 2. Tildelingsregler Videretildelingsmidler 5 3. Utmålingsregler Øvrige bestemmelser Prioritering Sikkerhet Utbetaling av tilskuddet Avskriving av tilskuddet Krav om tilbakebetaling Tilskudd tilbakebetalt til kommunen Klageadgang Husbankens vedtak og avgjørelser Kommunens vedtak Andre bestemmelser Retningslinjene gjelder for alle avgjørelser om tilskudd Rapportering - tilskudd som er gitt til kommunene for videretildeling Behandling av personopplysninger Overgangs- og unntaksbestemmelser 19 Oversikt virkemiddel 22 Eksempel 1, 2 og 3 24 Budsjetter

3 Forord 1. Formål Målgruppen for veilederen er kommunale saksbe- spille en aktiv rolle i å avdekke behov, gi råd om Hvem kan få tilskudd? handlere som behandler søknader om tilskudd til tilpassing. Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre og formidle god bruk av tilskuddet, støtte kommunene i vurderingene som må gjøres og motvirke uheldige forskjeller i kommunenes praksis. mulige løsninger og bistå finansieringsmessig. Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentralen anbefaler at kommunen etablerer et tverrfaglig team som samarbeider i boligsaker. Teamet bør være sammensatt av boligkonsulent med kunnskap om Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen. Husstander som har behov for tilpasset bolig på grunn av funksjonsnedsettelse kan få tilskudd. Det er uten betydning hva slags funksjonsnedsettelse det er snakk om, det er behovet som er avgjørende. Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. I tillegg legger samhandlingsreformen opp til at funksjonshemmede og eldre i størst mulig grad skal kunne bo hjemme og motta tjenester i eget hjem. Behovet for å gjøre eksisterende boliger mer tilgjengelige er stort, bare ti prosent av boligene er tilgjengelige for rullestolbrukere. Økt tilgjengelighet gir økt selvstendighet og mindre behov for tjenester. Husbankens virkemidler og privatøkonomi, ergoterapeut/fysioterapeut og en fagperson med bygningsteknisk bakgrunn. Vi oppfordrer kommunene til å se tilskudd til tilpassing i sammenheng med Husbankens øvrige økonomiske virkemidler, og håper at veilederen kan lette saksbehandlingen i kommunene Bruk av veilederen: Retningslinjene er gjengitt i egen boks ved innledningen til hvert kapittel. Tilskudd til tilpassing skal være et tilbud om enten hel eller delfinansiering av tilpassingstiltak i både nye og eksisterende boliger. 2. Tildelingsregler 2.1 Videretildelingsmidler Husbanken kan gi tilskudd til kommuner for videretildeling til enkeltpersoner. Kommunen kan gi tilskudd til Også eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpassingstiltak, kan søke kommunen om tilskudd til tilpassing for å tilrettelegge boligen med tanke på alderdommen. Dette innebærer å være i forkant av behovet for en tilrettelagt bolig. Dette kan også motivere eldre, som likevel bruker midler på å pusse opp boligen sin, til å gjøre spesielle tiltak som gjør at de fortsatt kan bo hjemme ved senere sykdom, funksjonsnedsettelse eller generell alderdomssvekkelse. Det kan også være hensiktsmessig å gjennomføre I tillegg vil økt tilgjengelighet kunne tilrettelegge bedre for tjenesteyting i hjemmet når det er nødvendig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger, og tilskudd til tilpassing er et godt virkemiddel for å få dette til. Veiledningen utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket. tilpassing av bolig til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling fra kommunene gjøres etter en økono- tilretteleggingstiltak mens man ennå har helse og overskudd til å initiere og gjennomføre tiltakene. Med eldre menes i denne sammenhengen personer som nærmer seg pensjonsalder eller som er pensjonister. Kommunene kan gjennom sin kontakt med innbyggerne og sin kompetanse på boligrådgivning misk behovsprøving og tilpassingen må være hensiktsmessig. 4 5

4 Nærmere om den økonomiske behovs- Er husstanden i målgruppen for tilskudd? For husstander som ikke har eiendom må det Ønsker søker å gjøre endringer som ikke vurderes prøvingen utvises skjønn som gjør at denne gruppen ikke som nødvendig, må søker i sin helhet bekoste dette Husstander med alminnelig god økonomi (inntekt behandles vesentlig forskjellig fra de som eier selv. Tilpassingen må også vurderes som hensikts- Husbanken er kjent med at den økonomiske be- og formue), er i målgruppen for tilskuddet. Bare eiendom. Dette innebærer at også denne gruppen messig og til å dekke behovene. hovsvurdering i flere kommuner har vært praktisert dersom familien har inntekter eller formue, som kan ha formue uten at de er utenfor målgruppen for I valg mellom flere ulike måter å løse behovet på, strengt. Det understrekes at personer med alminne- ligger klart over det som er vanlig, bør man si at de tilskuddet. må kommunen bruke sitt faglige skjønn for å av- lig god økonomi er i målgruppen. er utenfor målgruppen for å kunne motta tilskudd. gjøre hvilken tilpassing som skal velges og på den Kommunene bør ikke benytte absolutte inntekts- måten også hvilke utgifter som skal dekkes. Den økonomiske vurderingen må sees i sammen- En gjennomsnittslønn i Norge i dag ligger rundt grenser. heng med at tilskuddsutmålingen gir rom for et kr Slike husstander er i målgruppen selv Tilskudd til eldre for å dekke et fremtidig behov for å tilskudd tilpasset den enkelte husstands økonomi. om det er to inntekter i familien. Kravet om at tilpassingen må være bli boende i boligen, bør normalt bare gis til gene- hensiktsmessig relle tilpassingstiltak, som f.eks. etablere trinnfri Vurderingen er todelt: Når det gjelder formue så er det nettoformue, dvs. adkomst og få alle nødvendige boligfunksjoner 1. Er husstandens økonomi slik at den er i mål- etter fradrag for gjeld, som er relevant. Det skal vektlegges at medlem(mer) har behov for på ett plan. Dersom det ut fra konkret diagnose gruppen for å kunne motta tilskudd? Boligformue og formue knyttet til en eventuell tilpassing for å kunne bli boende i boligen over tid. eller lignende er klart at husstanden vil få særskilte 2. Hvor stor andel av tilpasningsutgiftene bør fritidsbolig medfører normalt ikke at man er utenfor Dette betyr bl.a. at dersom husstanden ikke selv tilpassingsbehov, kan kommunen vurdere å fravike dekkes av tilskudd? målgruppen. Unntak kan tenkes der søker har en eier boligen, må det foreligge en langsiktig leie- utgangspunktet. Dette handler om utmåling og er regulert i svært verdifull eiendom. avtale, fortrinnsvis at leietaker kan bo i boligen til retningslinjene, se punkt 3. Utmålingsregler. Har man en nettoformue av vesentlig omfang ut tilskuddet er avskrevet (10 år). over boligen og evt. en fritidseiendom, så er man En leieavtale som ikke er tidsbegrenset, og som ikke i målgruppen for tilskuddet. mangler avtale om oppsigelse, må anses som en Formuen som stammer fra erstatning for tap i frem- langsiktig leieavtale tidig erverv etter ulykke e.l. som har medført funksjonsnedsettelsen, kan ikke gjøre at en person faller Videre innebærer kravet at det bare gis tilskudd utenfor målgruppen for tilskuddet. til dekning av nødvendige utgifter. Hva dette innebærer må vurderes konkret. 6 7

5 Hvilken type utgifter kan det gis tilskudd til? For personer som har behov for omfattende om- Søknadsbehandling Kommunen skal følge forvaltningsloven og ulovfestet bygging eller tilpassing av bolig, kan det være en forvaltningsrett. Dette gjelder bl.a. krav om likebe- Det kan gis tilskudd til utgifter knyttet til spesialinnred- påkjenning både å innhente anbud for arbeidene, Søknad om tilskudd til tilpassing behandles på bak- handling, begrunnelse i vedtaket og adgangen til å ning/spesialtilpasning/ombygging i forhold til tilrette- være byggeleder gjennom en ombygging og samtidig grunn av utfylt skjema HB 7.S.13 med nødvendige klage på vedtaket. legging av både nye og eksisterende boliger, samt håndtere hverdagen med nedsatt funksjonsevne eller vedlegg. Ved søknader om tilskudd til tilpassing må Kommunen må også følge god forvaltningspraksis og uteområder, som f.eks.: funksjonshemmede barn. De færreste har bygnings- saksbehandler vurdere: sikre at det ikke utøves usaklig forskjellsbehandling utvendig terrengarbeid der det er nødvendig messig kompetanse og føler seg lite kvalifisert til å søkers behov for tilpassing av bolig (f.eks. mellom leietakere i kommunale utleieboliger for å bedre tilgjengeligheten vurdere anbudene og lede gjennomføring av ombyg- om den omsøkte tilpassingen løser søkers behov og private utleieboliger). spesialinnredning av kjøkken/bad ging/tilpassing. Resultatet blir da ofte at søker velger alternative løsninger Det er heller ikke slik at det skal gis høyere utmåling forsterkning av bygningskonstruksjoner for ikke å gjøre noe, eller at gjennomføring av tiltaket blir søkers økonomi, nå og på sikt ved tilpassing av utleiebolig enn ved egen eid bolig. å kunne tåle belastning fra heis eller andre redusert til det aller mest nødvendige og ikke til en aktuelle virkemidler Utmåling skal i utgangspunktet skje på bakgrunn tekniske installasjoner optimal løsning som vil fungere over tid. En byggele- støtte fra andre offentlige etater/forsikrings- av de føringer som fremkommer i retningslinjer og påbygging/ombygging av bolig for å få alle der vil kunne kvalitetssikre anbudene og lede ombyg- utbetalinger etc. veileder. nødvendige rom på ett plan gingen. andre forhold utvidelse av døråpninger/rom/korridorer. Dersom kommunen har besluttet å behandle alle bytte av dører, inkludert branndører Hvilke boliger det kan gis tilskudd til? Kommunen har innenfor sitt saksområde en alminne- søknader om tilskudd til tilpassing av fremtidige fjerning av terskler og terskelplater lig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal behov samlet på slutten av året, må kommunen når installering av eller tilrettelegging for Det kan gis tilskudd til: være å gi søkeren adgang til å vareta sine interesser søknaden kommer inn bekrefte mottagelsen og gi velferdsteknologi som får boligen til å tilpassing av eid bolig på best mulig måte. I forbindelse med veiledningen søker tilbakemelding om når et svar kan forventes å fungere bedre og forebygge behov for tjenester tilpassing av leid bolig bør kommunen være klar over at husleieloven åpner foreligge. eller innleggelse i institusjon Tilskudd kan gis til helårsboliger som er egnet i opp for at leietaker, med utleiers godkjenning kan andre arbeider som er nødvendig for at per- forhold til behovet til tilskuddsmottaker. Hva som er gjennomføre tilpasninger som er nødvendig på grunn soner med funksjonsnedsettelse å betrakte som egnet bolig vil kunne variere. Det av nedsatt funksjonsevne. Godkjenning kan ikke fortsatt kan bo hjemme avgjørende kriteriet for kommunens vurdering, er om nektes uten saklig grunn, jf. husleieloven 5-4. I tillegg kan man også gi tilskudd til leie av prosjektleder/byggeleder eller annen faglig bistand ved ombygginger/tilpasninger. boligen vil fylle de behov som husstanden har for en trygg og godt tilpasset bolig. Tilpassing kan også gis til leietakere i utleieboliger. Husleieloven 5-4:

6 3. Utmålingsregler Dokumentasjon til søknaden 2.2 Tilskudd direkte fra Husbanken Dersom det er knapphet på tilskuddsmidler må Omtales ikke i denne veilederen. a. Tilskudd til enkeltpersoner fra kommunen forsøke å forvalte tilskuddet slik at priori- Søknadskjema gir nærmere informasjon om nød- kommunen: terte grupper og de med største behov prioriteres vendig dokumentasjon. Kravet til dokumentasjon vil 2.3 Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at Størrelsen på tilskuddet gis ut fra (jf. punkt 4). Det er imidlertid ingen grunn til å være varier fra sak til sak alt etter søkers situasjon og hvor det er tilgjengelige budsjettmidler en helhetsvurdering av behov og restriktiv med bruken av midler dersom dette ivare- omfattende tilpasningen er. muligheter for støtte fra andre tas. Kommunene skal tilstrebe å tildele alle tilskudds- Søknadskjema finner du på Husbanken.no Dersom det dukker opp spesielle behov i kommunen offentlige støtteordninger. midler i løpet av året. (se lenke nederst på denne siden) som ikke kan dekkes av tildelte midler, kan Husbanken kontaktes for å avklare om det finnes ytterligere Dersom det finnes tilgjengelige midler bør utgangs- Taushetsplikt og fullmakt midler. Hvor stor andel av tilpassingsutgiftene skal punktet være at alle i målgruppen får dekket mest dekkes av tilskudd? mulig av sine utgifter. Med nok midler er det ingen All saksbehandling av tilskudd til tilpassing er ting i veien for å tildele 100 % tilskudd til husstander omfattet av Forvaltningslovens bestemmelser om Dersom husstanden er i målgruppen for tilskudd, som har begrenset evne til selv å klare utgiftene. taushetsplikt 13 og Offentlighetsloven 13. tilpassingen er hensiktsmessig, det er klart hva Saksbehandleren har taushetsplikt overfor andre tilpassingen vil koste og den aktuelle husstanden Husstander som kan klare utgiftene til tilpassingen instanser og andre personer som ber om skal prioriteres, blir spørsmålet hvor stort tilskudd selv gjennom låneopptak kan om det er tilgjengelige opplysninger i saken uten fullmakt fra søker. som skal gis. midler, gis eksempelvis 50 % tilskudd. Har husstan- Kredittopplysninger kan innhentes når det er behov Tilskuddsutmåling handler om å bestemme hvor stor den normalt god økonomi og er vurdert å være i for utfyllende opplysninger. Søker gir fullmakt til dette andel (%) av de utgifter kommunen har vurdert som målgruppen, blir det en konkret vurdering om kom- ved å skrive under på søknaden. nødvendig som skal dekkes av tilskudd. munen har tilgjengelige midler det enkelte år som er avgjørende for om det gis tilskudd. Søker skal ikke ha dekning av de samme Finnes det tilgjengelig tilskuddsmidler etter at de som utgiftene fra ulike offentlige etater, og det må derfor blir prioritert har fått tildelt midler, skal det gis tilskudd først avklares om noen av de utgiftene det søkes om også til denne gruppen. tilskudd til kan dekkes av andre støtteordninger. Dette gjelder også om husstanden etter tilpassingen Søknadskjema: fortsatt har en fornuftig reserve igjen. Det å ha litt reserve er ofte nødvendig for alle og det oppleves 10 11

7 som en trygghet. Hva som er en fornuftig reserve må gjennomført og en lengre periode etter det, som skal Til hjelp i vurdering av betjeningsevne Utover tilskudd til tilpassing kan også øvrige lån og vurderes i hvert enkelt tilfelle - hva er husstandens vurderes. anbefales: tilskuddsordninger vurderes. Tilskudd til utredning- behov? Bor familien eksempelvis i et gammelt hus Utgangspunktet for vurderingen blir husstandens Veileder til startlån - HB 7.C.17, punkt 2. og prosjektering, bostøtte, tilskudd til etablering og eller har en gammel bil, vil det kunne komme store inntekter ikke bare i dag, men også på sikt. grunnlån/startlån er også aktuelle virkemidler. NAV utgifter om tak må skiftes eller ny bil kjøpes. For eldre må det tas med i vurderingen at de vil få Hjelpemiddelsentrals forsøksordning med tilskudd i ikke ubetydelig reduserte inntekter når de blir pensjo- stedet for hjelpemiddel kan også i noen tilfelle være Ved knapphet på tilskuddsmidler må prioriterte nister. aktuell. grupper og deretter de med størst behov Familier med funksjonshemmede barn kan få inn- prioriteres. tektsbortfall som følge av at mor eller far må jobbe Se kortinformasjon om øvrige ordninger på Kommunen skal ikke fordele tilskuddet jevnt ut over redusert for å ivareta barnet. En funksjonsnedset- side 21 og 22. til de som har søkt. telse kan medføre helt eller delvis overgang til trygd Kommunen må prioritere hvem som skal få tilskudd med påfølgende inntektsnedgang osv. Mer utfyllende informasjon finner du på og deretter må det utmåles tilskudd basert på beho- vene, dvs. at husstander med størst behov for hjelp Husstandens inntekt kan ikke alene danne grunn- fra det offentlige for å klare utgiftene, gis mest. lag for vurderingen av husstandens evne til å selv Tilskudd til tilpasning er ikke en rettighetsbasert ord- å betale for tilpassingen. Det er like viktig å se hen ning, og dersom kommunen eksempelvis vurderer til hvilke utgifter husstanden har. En husstand med det slik at en familie med stort tilpassingsbehov skal mange barn vil ofte ha langt større livsoppholdsut- gis 100 % utmåling med den konsekvens at ingen gifter enn en enslig eldre. Utgifter til bil, medisiner, andre tildeles tilskudd det året, så er det ingen ting i behandlinger, bolig og boliglån etter tilpasningen etc veien for en slik løsning. trekkes inn. Hvordan vurdere husstandens mulighet til selv å bekoste tilpasningen? Det er viktig å merke seg at det er husstandens økonomiske situasjon, etter at tilpassingstiltaket er Dersom søker selv er i stand til å fremlegge et dokumentert månedsbudsjett og en oversikt over gjeld og formue, vil det danne et godt utgangspunkt for vurderingen. Veileder for Startlån: Retningslinjer om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer:

8 4. Øvrige bestemmelser 4.1. Prioritering Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det er Det er ingen ting i veien for at kommunene kunngjør tilskuddet lokalt og oppfordrer aktuelle søkere til å ta 4.2. Sikkerhet Tilskuddsmidlene skal fordeles ut fra videre klart at de søkere som har et foreliggende kontakt. Dette vil kunne bidra til at kommunen har Det kreves som hovedregel pantesikker- bolig- og bygningspolitiske prioriterin- behov skal prioriteres foran de som ønsker å tilrette- bedre oversikt over sakene før de begynner å tildele het for eventuelt tilbakebetalingskrav for ger gitt av departementet og føringer legge for et fremtidig behov. Blant de med et fore- midler. tilskudd til enkeltpersoner som er vide- fra Husbanken. liggende behov skal de som har størst behov, dvs. retildelt fra kommunen, se punkt 4.5. Til- der tilpassingen er mest nødvendig, prioriteres. Retningslinjene åpner for at saker kan behandles i skudd inntil kr gis uten sikkerhet. Kommunen kan behandle søknadene den rekkefølge og på det tidspunkt som er hensikts- Når kommunen videretildeler tilskudd, på det tidspunkt som er hensiktsmessig Søknadene bør prioriteres i følgende messig for å kunne gjøre gode prioriteringer. må kommunen selv sørge for nødvendig for å kunne gjøre gode prioriteringer. rekkefølge: Husbanken mener at følgende saksbehandlingsrek- sikkerhet. Ved videretildeling av tilskudd fra kommunen prioriteres søknader fra 1. Familier med funksjonshemmede barn og foreliggende behov. kefølge vil kunne være hensiktsmessig: Søkere i prioriteringskategori 1 og 2 Kommunen må utstede en tilskuddsavtale som skal undertegnes av søker. personer som har et foreliggende behov for tilpasning av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne. 2. Husstander med foreliggende behov og svak økonomi 3. Husstander med foreliggende behov og normal/ behandles fortløpende gjennom året evt. i flere bolker gjennom året. Søkere i kategori 3 og 4 behandles samlet mot Eksempler på slike avtaler finnes på: (søk på tilskuddsavtale ). god økonomi slutten av året. Ved behandling av søknad om tilskudd 4. Husstander som ønsker å tilrettelegge for fremti- til prosjektering og installering av heis, dig behov Retningslinjene åpner for at saker kan skal det legges vekt på antall leiligheter behandles samlet på slutten av året. som vil kunne betjenes av heisen, grad Med tanke på prioritering kan det være vanskelig å En slik utsettelse av søknadsbehandlingen bør av tilrettelegging av heis og bygning vurdere søknader om tilskudd tidlig i året. På den primært skje for saker man ikke ser for seg at det for rullestolbruk, og leilighetenes annen side er det uheldig om saker blir liggende for blir tilskuddsmidler igjen til eller hvor det er usikkert mulighet for tilpasning for bevegelses- lenge uten at de blir behandlet. Kommunen må der- om søknaden bør prioriteres. Dette antas å ville lette hemmede. for finne en fornuftig balanse. kommunes saksbehandling også

9 5. Klageadgang 6. Andre bestemmelser 4.3 Utbetaling av tilskuddet 4.5 Krav om tilbakebetaling 5.1. Husbankens vedtak og avgjørelser 6.1 Retningslinjene gjelder for alle Tilskuddet kan utbetales i takt med fremdrift eller i sin helhet når boligen er overtatt/prosjektet er ferdigstilt/ utbedringen er gjennomført, tilfredsstillende sikkerhet er etablert og søker har dokumentert at kostnadene er påløpt og fakturert. I tilpassingssaker der byggmester eller annen fagperson krever betaling i forhold til fremdrift, vil det være vanskelig for mange søker å forskuttere tilskuddet. Dette kan bidra til at noen ikke har råd til å tilpasse boligen, selv om de har tilsagn om 100 % tilskudd til arbeidene. Husbanken anbefaler delutbetaling av tilskudd i henhold til fremdrift av byggearbeidene. Husbanken skal kunne innhente og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Det kan fastsettes en tidsramme for videretildeling av innvilget tilskudd. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, kan gjenstående tilskudd bli krevd tilbakebetalt, eventuelt gjøres om til rente- og avdragspliktig lån. I særlige tilfeller, f.eks. ved salg av bolig som fører til tap, kan kravet om tilbakebetaling av tilskudd frafalles. Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørerelse om tilskudd til kommuner for videretildeling til enkeltpersoner 5.2 Kommunens vedtak Kommunens vedtak skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om klageadgang på kommunale vedtak. Det kan klages på tildeling, utmåling, avvisning og avslag på tilskudd etter forvaltningslovens regler. Klagen skal sendes kommunen. avgjørelser om tilskudd Retningslinjene for ordningen gjelder for alle avgjørelser om tilskudd uavhengig av om kommunen eller Husbanken behandler sakene. Husbankens administrasjon fastsetter utfyllende bestemmelser og rutiner for administreringen av ordningen Rapportering - tilskudd som er gitt til kommunene for videretildeling Kommuner som ikke bruker StartSak skal rapportere forløpende på alle utbetalinger og avslag i StartRap Avskriving av tilskuddet Tilskudd til tilpassing for enkeltpersoner avskrives med 10 prosent per fullført år fra utbetalingsdatoen. Bevilget tilskudd under kr og tilskudd til leietaker avskrives umiddelbart Tilskudd tilbakebetalt til kommunen Hvis kommunen selv har innvilget tilskuddet og tilskuddsmidler tilbakebetales, tilbakeføres de til den rammen som kommunen disponerer. Det forutsettes at midlene blir fordelt på nytt i samsvar med formålet for ordningen. Reglene for klage finner du i forvaltningsloven og 18. Vi gjør oppmerksom på at søker har rett til å se sakens dokumenter. Kommunens vedtak må inneholde opplysninger om tilskuddsbeløp, hva tilskuddet skal benyttes til, klageadgang og eventuelt andre forhold av betydning for tilskuddet. Saker som saksbehandles i StartSak rapporteres automatisk. Husbanken skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering. Manglende rapportering kan føre til at kommunen ikke får tildelt tilskudd påfølgende år. Husbanken kan også avslå eller redusere tilskuddet dersom kommunen har igjen midler når ny søknad om videretildelingsmidler skal behandles

10 7. Overgangs- og unntaksbestemmelser 6.3 Behandling av personopplysninger Ved søknad om tilskudd til tilpassing, kan det være aktuelt å innhente opplysninger fra NAV og Søknader behandles som hovedregel Boligrådgivning Kommunen og Husbanken er selv Hjelpemiddelsentralen samt helsepersonell. etter de retningslinjer som gjelder når Boligrådgivning er også et viktig virkemiddel. ansvarlig for å oppfylle lovpålagte krav søknaden avgjøres, uavhengig av når Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentralen anbefaler knyttet til egen behandling av person- Opplysninger om deg/dere vil bli utlevert til søknaden kom inn til Husbanken. at kommunen etablerer et tverrfaglig team som opplysninger. Dersom kommunen ikke Husbanken for bruk i statistikk, rapportering og even- arbeider tett i boligsaker. benytter Husbankens søknadsskjema tuelt forskning. I forbindelse med forskningsprosjekter Dersom det vil virke urimelig å avgjøre Teamet bør være sammensatt av boligkonsulent med [HB 7.S.13 eller HB 7.S.13 (N)], må kan det forekomme at opplysningene blir utlevert og/ søknad etter retningslinjer som ble kunnskap om Husbankens virkemidler og privat- kommunen på annen måte sørge for eller koblet med opplysninger i andre offentlige regis- fastsatt etter at søknaden ble mottatt i økonomi, ergoterapeut/fysioterapeut og en fagperson at søker får den informasjonen og gir tre. Du kan lese mer om Husbankens behandling av Husbanken, kan det gjøres unntak fra med bygningsteknisk bakgrunn. slike samtykker som fremgår i punkt personopplysninger på de nye kravene. Dette kan blant annet 9 «Underskrift søker» i Husbankens gjelde prosjekter som over lang tid er Teamet bør forankres i kommunens administrative søknadsskjema. Opplysningene om deg/dere vil bli lagret også etter at planlagt etter tidligere retningslinjer. ledelse og bør kunne ta kontakt med andre i kundeforholdet er opphørt jfr. arkiv-loven. kommunen dersom de anser det som nødvendig. Du kan be om å få se de opplysninger kommunen og Ovenfornevnte gjelder ikke dersom det Ett av medlemmene i teamet bør fungere som Kommuner som ikke benytter Husbankens skjema, Husbanken har registret om deg. Du kan også kreve strider mot forskrift eller instrukser fra kontaktperson for bruker. må sørge for at søker får tilsvarende informasjon og at vi retter opplysniner som er feil. departementet. gir samtykke jfr. Husbankens søknadsskjema. Jeg/vi bekrefter at opplysningene i skjemaet er riktige Husbanken kan i særskilte tilfeller Teksten på søknadsskjemaet som er relevant for og fullstendige. Jeg/vi gir kommunen fullmakt til å fravike retningslinjene dersom det ikke tilskudd til tilpassing er som følger: innhente opplysninger, også taushetsbelagte, som er strider mot forskrift eller instrukser fra «Husbanken og kommunen trenger mange opplys- nødvendige for å behandle søknaden. Hvis det skjer departementet. ninger for å behandle søknaden din/deres. endringer som kan ha betydning for behandling av Alle som behandler opplysninger om deg/dere har søknaden, plikter jeg/vi å melde fra om det.» taushetsplikt

11 Heftet Boligtilpassing Øvrige økonomiske virkemidler Oversikt over andre økonomiske virkemidler Virkemiddel Omtale Økonomisk ramme/vilkår Vi anbefaler kommunen å lese heftet Boligtilpassing der roller, ansvar, samarbeid, rådgiving og finansiering i forbindelse med tilrettelegging av bolig blir omtalt og utdypet. Husbanken, kommunen og NAV Hjelpemiddelsentralen har ulike tilskuddsordninger som kan benyttes ved tilpassing av bolig. På side 21og 22 følger en opplisting (se Oversikt virkemiddel) av hvilken etat som innvilger tilskuddet, kort omtale og økonomisk ramme/vilkår for virkemiddelet. I tillegg kan grunnlån og startlån benyttes. Eksempler På side 23 og 24 finner du tre eksempler på tilskuddsutmåling og på slutten av denne veilederen finner du budsjettutmåling for hver av eksemplene. Tilskudd til utredning fra Husbanken. Tilskudd til prosjektering fra Husbanken. Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av eksisterende boliger. Tilskudd til utredning kan gis til enkle undersøkelser av bolig og uteområder, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag. Utredning skal utføres av fagkyndig. Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Tilskudd til prosjektering kan gis til dekning av kostnader, til faglig bistand til prosjektering, det vil si til arkitekthonorar eller lignende. Søker velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen. Prosjektering skal utføres av fagkyndig. Husbanken kan dekke utgifter til utredning med inntil kr per sak. Tilskuddet gis i hovedsak til eksisterende boliger. Husbanken kan dekke utgifter til prosjektering med inntil kr per sak. Tilskuddet kan gis til både nye og eksisterende boliger. Det kan i særskilte tilfeller gis høyere tilskudd. I tilfeller hvor tilskudd går ut over standardsatsene, skal søkers økonomi vurderes. Heftet Boligtilpassing er utviklet i samarbeid mellom Nav og Husbanken og kan lastes ned fra eller Tilskudd i stedet for heis, løfteplattform, trappeheis og/eller rampe fra Nav Hjelpemiddelsentralen Startlån fra kommunen Tilskuddet skal brukes for å løse brukers forflytningsproblemer i eksisterende bolig. Tilskudd gis til brukere som er berettiget til trappeheis løfteplattform, og/eller rampe i henhold til lov om folketrygd. Tilskuddet skal i større grad gi bruker alternative valgmuligheter enn dagens ordning. Ordningen erstatter ikke eksisterende ordninger fra Husbanken og kommunen og skal inngå i en felles kasse sammen med disse midlene. Startlån er til personer som har varige problemer med å etablere seg i egen bolig og til vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Startlån kan finansiere hele boligkjøpet eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Startlån kan også gis til utbedring av bolig. Utbetaling forutsetter at hjelpemidlet (trappeheis, løfteplattform og/eller rampe) ikke blir installert. Tilskuddet skal ikke overstige hjelpemidlets kostnad. Tilskuddet skal ikke inngå i brukers egenkapital. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om lån skal gis, og eventuelt størrelsen på lånet. Retningslinjer og praksis kan variere noe fra kommune til kommune. Brosjyren Boligtilpassing :

12 Oversikt over andre økonomiskevirkemidler Eksempel 1 Virkemiddel Omtale Økonomisk ramme/vilkår Tilskudd til etablering fra kommunen Grunnlån fra Husbanken Boligtilskudd skal bidra til at husstander med svak økonomi blant funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen skal få nøkterne og egnede boliger. Tilskuddet er til oppføring, kjøp og refinansiering av bolig og gis som oftest i kombinasjon med lån. Grunnlån kan benyttes til bygging av nye boliger og utbedring av brukte boliger. Grunnlån kan unntaksvis gis til kjøp og utbedring av brukt bolig. Grunnlån kan også gis til spesialtilpassing av boliger for funksjonshemmede og andre som har behov for dette. Tildeling fra kommunene gis etter en økonomisk behovsprøving. Det vil bli lagt vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Nivået på tilskuddet vurderes ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. Ved utbedring kan grunnlån utgjøre inntil 100 % av de utbedringskostnadene som Husbanken godkjenner. Det er likevel en forutsetning at samlet lånebelastning ikke overstiger 90 % av antatt omsetningsverdi etter utbedring. Husbanken presiserer at dette bare er eksempler på vurderinger. Dersom det finnes tilgjengelig budsjettmidler er det ingen ting i veien for å gi mer i tilskudd. Tilsvarende kan det gis mindre i tilskudd dersom det er mange søknader som bør prioriteres. Eksempel 1 På grunn av Bjarnes situasjon, boligens beliggenhet og behov for oppfølgning til behandlings osv. har familien behov for to biler. Behandlingsutgiftene, medisiner og transportkostnader i den forbindelse koster familien ca. kr per måned. Familien eier sin egen bolig og har månedlige låneutgifter. I tillegg har familien arvet en hytte etter Karis foreldre. Denne hytten er gjeldfri. Resultat: Bostøtte Med spesialinnredning/spesialtilpassing menes: ekstra utvendig terrengarbeid der det er nødvendig for å bedre tilgjengeligheten spesialinnredning av kjøkken/bad forsterking av bygningskonstruksjoner for å kunne tåle belasting fra heis eller andre tekniske installasjoner annet arbeid som etter dokumentasjon fra lege, ergoterapeut eller andre fagpersoner er nødvendige for den funksjonshemmede. Bostøtten skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i bolig. Forholdet mellom boutgifter og inntekter for husstanden avgjør om det bevilges bostøtte og hvor stor bostøtten blir. Søknad om bostøtte sendes kommunen. Alle som er over 18 år kan søke bostøtte med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste/ siviltjeneste. Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring. Er du under 18 år og har egne barn, kan du også søke. Per og Kari er gift og har tre barn, hvorav det ene, Bjarne, er funksjonshemmet. Familien har behov for tilpassing av boligen sin for at Bjarne, som sitter i rullestol, skal kunne fungere i hjemmet. Utgiftene til nødvendig tilpassing er kostnadsberegnet til kr Per er i full jobb, men på grunn av familiesituasjonen har Kari redusert stilling. Per har en inntekt lik gjennomsnittsinntekten i Norge med kr Kari tjener kr Søker er i målgruppe og utbedringen er vurdert som hensiktsmessig. Arbeidende er kostnadsberegnet til kr ,- Overskudd i månedsbudsjett kr 1 295,- er ikke mer enn familien trenger som buffer. Tilskudd kr ,- anbefales. Se vedlagte budsjett

13 Eksempel 2 og 3 Eksempel 2 Eksempel 3 Enkefru Olsen, 72 år god pensjon, (kr ,-) Formue i form av bankinnskudd kr Helsen er redusert og hun har behov for å tilpasse bad og fjerne terskler i hele leiligheten. Arbeidene er kostnadsberegnet til kr ,-. Familien Andersen består av to voksne og to barn, hvorav et barn er funksjonshemmet og har behov for omfattende spesialtilpassing av flere funksjoner i boligen. Familien bor i selveid enebolig og har boliggjeld på kr ,-, billån kr ,- og studiegjeld kr ,-. Resultat: Søker er i målgruppen og utbedringen er vurdert som hensiktsmessig. Lønnsinntekter for herr Andersen er kr ,-. Fru Andersen har redusert sin stilling for å ivareta det funksjonshemmede barnet og har arbeidsinntekt kr ,- og omsorgslønn kr ,-. Ved utmåling av tilskudd er det laget budsjett som viser et lite månedlig overskudd. Utbedringsarbeidet er kostnadsberegnet til kr ,-. Søker har formue, der det anbefales at hun beholder kr til andre uforutsette utgifter. Jfr. pkt. 3 og at hun bruker kr av formue/bankinnskudd. Begrunnelsen for dette er at hun bor i borettslagsleilighet og de tyngste vedlikeholdsutgiftene betales over husleien. Resultat: Søkerne er i målgruppen og barnet vil ha varig behov for pleie, tilsyn, tilrettelegging og avlastning. Det er et sterkt ønske at barnet fortsatt kan bo hjemme. Ved vurdering av den økonomiske situasjonen har vi lagt til grunn at familien tar låneopptak kr ,- Tilskudd kr anbefales. Se vedlagte budsjett. og får tilskudd på kr ,-. Budsjettet viser da et lite underskudd som vil bli rettet opp av skattelette etter låneopptak. Tilskudd kr ,- anbefales. Se vedlagte budsjett

14 For ditt nærmeste regionkontor, ring For ditt nærmeste regionkontor, ring HB 8.B.27 Veileder for tilskudd til tilpasning Husbanken, redigert juli 2015

Veileder for tilskudd til tilpasning. For saksbehandlere i kommunen

Veileder for tilskudd til tilpasning. For saksbehandlere i kommunen Veileder for tilskudd til tilpasning For saksbehandlere i kommunen Alle skal bo godt og trygt 1 Innhold Side 1. Formål 3 2. Hvem kan få tilskudd? 3 3. Hva kan det gis tilskudd til? 3 4. Tilskuddsutmåling

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Tilpassing av bustad. Finansieringsalternativ

Tilpassing av bustad. Finansieringsalternativ Tilpassing av bustad Finansieringsalternativ Alle skal bo godt og trygt 2 INNHALD Tilskot til tilpassing av bustad side 3 Tilskot (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskot side 4 Utgreiingsstilskot

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Tidspunkt: 08:30 11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 95 07 02 21 eller e-post: grete.waaseth@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen

Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen Innhold Side Forord 4 1. Formål 5 2. Tildelingsregler 5 2.1 Videretildelingsmidler 5 3. Utmålingsregler 11 4. Øvrige bestemmelser 14

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Tilskudd til tilpasning. Monica Ketelsen Husbanken vest

Tilskudd til tilpasning. Monica Ketelsen Husbanken vest Tilskudd til tilpasning Monica Ketelsen Husbanken vest Boliger som møter fremtidens behov Det er et mål at alle grupper av befolkningen skal kunne tilbys egnede boliger, dvs. boliger tilpasset deres funksjonsnivå

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Tilskudd og tiltak for tilpasning Elisabeth Sommer Unni Schmidt Gusrud

Tilskudd og tiltak for tilpasning Elisabeth Sommer Unni Schmidt Gusrud Tilskudd og tiltak for tilpasning Elisabeth Sommer Unni Schmidt Gusrud Formål Tilskudd skal bidra til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Med vanskeligstilte menes i denne sammenheng

Detaljer

HB 8.B.27. Veileder for tilskudd til tilpasning For saksbehandlere i kommunen

HB 8.B.27. Veileder for tilskudd til tilpasning For saksbehandlere i kommunen HB 8.B.27 Veileder for tilskudd til tilpasning For saksbehandlere i kommunen Innhold 1. Formål 6 2. Tildelingsiterier 6 2.1 Videretildelingsmidler 6 2.2 Tilskudd direkte fra Husbanken 10 2.3 Øvrige vilkår

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Innledning Side 3 1. Formål Side 4 2. Tildelingskriterier Side 4 3. Tilskuddsutmåling Side 4 4. Prioriteringer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK. Hilde Duelien NAV Kongsvinger

LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK. Hilde Duelien NAV Kongsvinger LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK Hilde Duelien NAV Kongsvinger Hvem defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet? De som er uten eid/leid bolig De som står i fare for å miste bolig De som bor i en uegnet

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Husbankens finansieringsordninger ved tilpasning. Karina Culley

Husbankens finansieringsordninger ved tilpasning. Karina Culley Husbankens finansieringsordninger ved tilpasning Karina Culley Tilpassede boliger nødvendig for noen, bra for alle 2 HB 8.B.28 - Tilskudd til tilpasning 1. Formål Tilskudd skal bidra til at personer med

Detaljer

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern Tilskotskonferanse i Hordaland 17.01.17 Helse sosial og barnevern - Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar endringar frå 2017 - Øvrige tilskotsmidlar Lene Løken Vikøren og Frode Hovlandsdal

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut»

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Region Sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Husbanken. ...med mannen min, veldig mye bedre. Med litt

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Kommunale råd for funksjonshemmede i Verdal og Levanger, Ekne Boligtilpassing Tilskudd til ombygging som erstatning for heis

Kommunale råd for funksjonshemmede i Verdal og Levanger, Ekne Boligtilpassing Tilskudd til ombygging som erstatning for heis Kommunale råd for funksjonshemmede i Verdal og Levanger, Ekne 23.10.08. Boligtilpassing Tilskudd til ombygging som erstatning for heis NAV Hjelpemiddelsentral delt oppgave Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Innhold. forord s 3. BOLIGTILPASSING Boligrådgivning Finansiering

Innhold. forord s 3. BOLIGTILPASSING Boligrådgivning Finansiering Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold forord s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVNING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgivning Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 September 2008 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål...- 1-2. Hva kan det gis lån til...- 1-3. Vurdering av lånsøker...- 2-4. Vurdering av sikkerhet...- 2-5. Miljøvennlige

Detaljer

En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt

En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt En støtteordning for deg med høye boutgifter og lav inntekt Blomster gir meg mer hverdagslykke når de daglige bekymringene blir mindre. Helene Bratthammer, 41 år og permittert. Bostøtte er en statlig økonomisk

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Aktuelle virkemidler i Husbanken. Jarle Knutsen Ivar Hvattum

Aktuelle virkemidler i Husbanken. Jarle Knutsen Ivar Hvattum Aktuelle virkemidler i Husbanken Jarle Knutsen Ivar Hvattum Regionkontorene Viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransje i sine fylker Står for det meste av Husbankens kundekontakt Nærhet til

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut?» 3.september 2014 Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud Innhold Kort om min rolle som

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA?

Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA? Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA? HJELPEMIDDELSENTRALENS ROLLE: Hjelpemiddelsentralene er «et ressurs- og kompetansesenter for

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Fånge i sitt eget hem att åldras i otillgängliga bostäder

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Fånge i sitt eget hem att åldras i otillgängliga bostäder Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Fånge i sitt eget hem att åldras i otillgängliga bostäder Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Visby

Detaljer

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud

Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14. Hjelpemiddelsentral Buskerud Fagkveld Foreningen for muskelsyke i Buskerud 18.09.14 Hjelpemiddelsentral Buskerud 1 Mål for kvelden En presentasjon av HMS Buskerud og vår rolle Samarbeid med kommunen og kommunens rolle Lover og regler

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG KOMMUNAL UTLEIEBOLIG AKUTT-/MIDLERTIDIG BOLIG Ny søknad Søknad om forlengelse av leie Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7. Boliger til vanskeligstilte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 Februar 2015 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Låntaker 1 3. Hva kan det gis lån til... 1 4. Prioriteringer... 2 5. Vurdering av lånsøker mv.... 2 6. Vurdering

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Nordhordland Handverk- og industrilag Fagdag tilpasning av bolig Alver Hotel

Nordhordland Handverk- og industrilag Fagdag tilpasning av bolig Alver Hotel Nordhordland Handverk- og industrilag Fagdag tilpasning av bolig Alver Hotel 6.2.2014 Rådgiver Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken Den overordnede visjon for

Detaljer