Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen"

Transkript

1 Veileder for tilskudd til tilpassing For saksbehandlere i kommunen

2 Innhold Side Forord 4 1. Formål 5 2. Tildelingsregler Videretildelingsmidler 5 3. Utmålingsregler Øvrige bestemmelser Prioritering Sikkerhet Utbetaling av tilskuddet Avskriving av tilskuddet Krav om tilbakebetaling Tilskudd tilbakebetalt til kommunen Klageadgang Husbankens vedtak og avgjørelser Kommunens vedtak Andre bestemmelser Retningslinjene gjelder for alle avgjørelser om tilskudd Rapportering - tilskudd som er gitt til kommunene for videretildeling Behandling av personopplysninger Overgangs- og unntaksbestemmelser 19 Oversikt virkemiddel 22 Eksempel 1, 2 og 3 24 Budsjetter

3 Forord 1. Formål Målgruppen for veilederen er kommunale saksbe- spille en aktiv rolle i å avdekke behov, gi råd om Hvem kan få tilskudd? handlere som behandler søknader om tilskudd til tilpassing. Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre og formidle god bruk av tilskuddet, støtte kommunene i vurderingene som må gjøres og motvirke uheldige forskjeller i kommunenes praksis. mulige løsninger og bistå finansieringsmessig. Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentralen anbefaler at kommunen etablerer et tverrfaglig team som samarbeider i boligsaker. Teamet bør være sammensatt av boligkonsulent med kunnskap om Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen. Husstander som har behov for tilpasset bolig på grunn av funksjonsnedsettelse kan få tilskudd. Det er uten betydning hva slags funksjonsnedsettelse det er snakk om, det er behovet som er avgjørende. Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. I tillegg legger samhandlingsreformen opp til at funksjonshemmede og eldre i størst mulig grad skal kunne bo hjemme og motta tjenester i eget hjem. Behovet for å gjøre eksisterende boliger mer tilgjengelige er stort, bare ti prosent av boligene er tilgjengelige for rullestolbrukere. Økt tilgjengelighet gir økt selvstendighet og mindre behov for tjenester. Husbankens virkemidler og privatøkonomi, ergoterapeut/fysioterapeut og en fagperson med bygningsteknisk bakgrunn. Vi oppfordrer kommunene til å se tilskudd til tilpassing i sammenheng med Husbankens øvrige økonomiske virkemidler, og håper at veilederen kan lette saksbehandlingen i kommunene Bruk av veilederen: Retningslinjene er gjengitt i egen boks ved innledningen til hvert kapittel. Tilskudd til tilpassing skal være et tilbud om enten hel eller delfinansiering av tilpassingstiltak i både nye og eksisterende boliger. 2. Tildelingsregler 2.1 Videretildelingsmidler Husbanken kan gi tilskudd til kommuner for videretildeling til enkeltpersoner. Kommunen kan gi tilskudd til Også eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpassingstiltak, kan søke kommunen om tilskudd til tilpassing for å tilrettelegge boligen med tanke på alderdommen. Dette innebærer å være i forkant av behovet for en tilrettelagt bolig. Dette kan også motivere eldre, som likevel bruker midler på å pusse opp boligen sin, til å gjøre spesielle tiltak som gjør at de fortsatt kan bo hjemme ved senere sykdom, funksjonsnedsettelse eller generell alderdomssvekkelse. Det kan også være hensiktsmessig å gjennomføre I tillegg vil økt tilgjengelighet kunne tilrettelegge bedre for tjenesteyting i hjemmet når det er nødvendig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger, og tilskudd til tilpassing er et godt virkemiddel for å få dette til. Veiledningen utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket. tilpassing av bolig til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling fra kommunene gjøres etter en økono- tilretteleggingstiltak mens man ennå har helse og overskudd til å initiere og gjennomføre tiltakene. Med eldre menes i denne sammenhengen personer som nærmer seg pensjonsalder eller som er pensjonister. Kommunene kan gjennom sin kontakt med innbyggerne og sin kompetanse på boligrådgivning misk behovsprøving og tilpassingen må være hensiktsmessig. 4 5

4 Nærmere om den økonomiske behovs- Er husstanden i målgruppen for tilskudd? For husstander som ikke har eiendom må det Ønsker søker å gjøre endringer som ikke vurderes prøvingen utvises skjønn som gjør at denne gruppen ikke som nødvendig, må søker i sin helhet bekoste dette Husstander med alminnelig god økonomi (inntekt behandles vesentlig forskjellig fra de som eier selv. Tilpassingen må også vurderes som hensikts- Husbanken er kjent med at den økonomiske be- og formue), er i målgruppen for tilskuddet. Bare eiendom. Dette innebærer at også denne gruppen messig og til å dekke behovene. hovsvurdering i flere kommuner har vært praktisert dersom familien har inntekter eller formue, som kan ha formue uten at de er utenfor målgruppen for I valg mellom flere ulike måter å løse behovet på, strengt. Det understrekes at personer med alminne- ligger klart over det som er vanlig, bør man si at de tilskuddet. må kommunen bruke sitt faglige skjønn for å av- lig god økonomi er i målgruppen. er utenfor målgruppen for å kunne motta tilskudd. gjøre hvilken tilpassing som skal velges og på den Kommunene bør ikke benytte absolutte inntekts- måten også hvilke utgifter som skal dekkes. Den økonomiske vurderingen må sees i sammen- En gjennomsnittslønn i Norge i dag ligger rundt grenser. heng med at tilskuddsutmålingen gir rom for et kr Slike husstander er i målgruppen selv Tilskudd til eldre for å dekke et fremtidig behov for å tilskudd tilpasset den enkelte husstands økonomi. om det er to inntekter i familien. Kravet om at tilpassingen må være bli boende i boligen, bør normalt bare gis til gene- hensiktsmessig relle tilpassingstiltak, som f.eks. etablere trinnfri Vurderingen er todelt: Når det gjelder formue så er det nettoformue, dvs. adkomst og få alle nødvendige boligfunksjoner 1. Er husstandens økonomi slik at den er i mål- etter fradrag for gjeld, som er relevant. Det skal vektlegges at medlem(mer) har behov for på ett plan. Dersom det ut fra konkret diagnose gruppen for å kunne motta tilskudd? Boligformue og formue knyttet til en eventuell tilpassing for å kunne bli boende i boligen over tid. eller lignende er klart at husstanden vil få særskilte 2. Hvor stor andel av tilpasningsutgiftene bør fritidsbolig medfører normalt ikke at man er utenfor Dette betyr bl.a. at dersom husstanden ikke selv tilpassingsbehov, kan kommunen vurdere å fravike dekkes av tilskudd? målgruppen. Unntak kan tenkes der søker har en eier boligen, må det foreligge en langsiktig leie- utgangspunktet. Dette handler om utmåling og er regulert i svært verdifull eiendom. avtale, fortrinnsvis at leietaker kan bo i boligen til retningslinjene, se punkt 3. Utmålingsregler. Har man en nettoformue av vesentlig omfang ut tilskuddet er avskrevet (10 år). over boligen og evt. en fritidseiendom, så er man En leieavtale som ikke er tidsbegrenset, og som ikke i målgruppen for tilskuddet. mangler avtale om oppsigelse, må anses som en Formuen som stammer fra erstatning for tap i frem- langsiktig leieavtale tidig erverv etter ulykke e.l. som har medført funksjonsnedsettelsen, kan ikke gjøre at en person faller Videre innebærer kravet at det bare gis tilskudd utenfor målgruppen for tilskuddet. til dekning av nødvendige utgifter. Hva dette innebærer må vurderes konkret. 6 7

5 Hvilken type utgifter kan det gis tilskudd til? For personer som har behov for omfattende om- Søknadsbehandling Kommunen skal følge forvaltningsloven og ulovfestet bygging eller tilpassing av bolig, kan det være en forvaltningsrett. Dette gjelder bl.a. krav om likebe- Det kan gis tilskudd til utgifter knyttet til spesialinnred- påkjenning både å innhente anbud for arbeidene, Søknad om tilskudd til tilpassing behandles på bak- handling, begrunnelse i vedtaket og adgangen til å ning/spesialtilpasning/ombygging i forhold til tilrette- være byggeleder gjennom en ombygging og samtidig grunn av utfylt skjema HB 7.S.13 med nødvendige klage på vedtaket. legging av både nye og eksisterende boliger, samt håndtere hverdagen med nedsatt funksjonsevne eller vedlegg. Ved søknader om tilskudd til tilpassing må Kommunen må også følge god forvaltningspraksis og uteområder, som f.eks.: funksjonshemmede barn. De færreste har bygnings- saksbehandler vurdere: sikre at det ikke utøves usaklig forskjellsbehandling utvendig terrengarbeid der det er nødvendig messig kompetanse og føler seg lite kvalifisert til å søkers behov for tilpassing av bolig (f.eks. mellom leietakere i kommunale utleieboliger for å bedre tilgjengeligheten vurdere anbudene og lede gjennomføring av ombyg- om den omsøkte tilpassingen løser søkers behov og private utleieboliger). spesialinnredning av kjøkken/bad ging/tilpassing. Resultatet blir da ofte at søker velger alternative løsninger Det er heller ikke slik at det skal gis høyere utmåling forsterkning av bygningskonstruksjoner for ikke å gjøre noe, eller at gjennomføring av tiltaket blir søkers økonomi, nå og på sikt ved tilpassing av utleiebolig enn ved egen eid bolig. å kunne tåle belastning fra heis eller andre redusert til det aller mest nødvendige og ikke til en aktuelle virkemidler Utmåling skal i utgangspunktet skje på bakgrunn tekniske installasjoner optimal løsning som vil fungere over tid. En byggele- støtte fra andre offentlige etater/forsikrings- av de føringer som fremkommer i retningslinjer og påbygging/ombygging av bolig for å få alle der vil kunne kvalitetssikre anbudene og lede ombyg- utbetalinger etc. veileder. nødvendige rom på ett plan gingen. andre forhold utvidelse av døråpninger/rom/korridorer. Dersom kommunen har besluttet å behandle alle bytte av dører, inkludert branndører Hvilke boliger det kan gis tilskudd til? Kommunen har innenfor sitt saksområde en alminne- søknader om tilskudd til tilpassing av fremtidige fjerning av terskler og terskelplater lig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal behov samlet på slutten av året, må kommunen når installering av eller tilrettelegging for Det kan gis tilskudd til: være å gi søkeren adgang til å vareta sine interesser søknaden kommer inn bekrefte mottagelsen og gi velferdsteknologi som får boligen til å tilpassing av eid bolig på best mulig måte. I forbindelse med veiledningen søker tilbakemelding om når et svar kan forventes å fungere bedre og forebygge behov for tjenester tilpassing av leid bolig bør kommunen være klar over at husleieloven åpner foreligge. eller innleggelse i institusjon Tilskudd kan gis til helårsboliger som er egnet i opp for at leietaker, med utleiers godkjenning kan andre arbeider som er nødvendig for at per- forhold til behovet til tilskuddsmottaker. Hva som er gjennomføre tilpasninger som er nødvendig på grunn soner med funksjonsnedsettelse å betrakte som egnet bolig vil kunne variere. Det av nedsatt funksjonsevne. Godkjenning kan ikke fortsatt kan bo hjemme avgjørende kriteriet for kommunens vurdering, er om nektes uten saklig grunn, jf. husleieloven 5-4. I tillegg kan man også gi tilskudd til leie av prosjektleder/byggeleder eller annen faglig bistand ved ombygginger/tilpasninger. boligen vil fylle de behov som husstanden har for en trygg og godt tilpasset bolig. Tilpassing kan også gis til leietakere i utleieboliger. Husleieloven 5-4:

6 3. Utmålingsregler Dokumentasjon til søknaden 2.2 Tilskudd direkte fra Husbanken Dersom det er knapphet på tilskuddsmidler må Omtales ikke i denne veilederen. a. Tilskudd til enkeltpersoner fra kommunen forsøke å forvalte tilskuddet slik at priori- Søknadskjema gir nærmere informasjon om nød- kommunen: terte grupper og de med største behov prioriteres vendig dokumentasjon. Kravet til dokumentasjon vil 2.3 Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at Størrelsen på tilskuddet gis ut fra (jf. punkt 4). Det er imidlertid ingen grunn til å være varier fra sak til sak alt etter søkers situasjon og hvor det er tilgjengelige budsjettmidler en helhetsvurdering av behov og restriktiv med bruken av midler dersom dette ivare- omfattende tilpasningen er. muligheter for støtte fra andre tas. Kommunene skal tilstrebe å tildele alle tilskudds- Søknadskjema finner du på Husbanken.no Dersom det dukker opp spesielle behov i kommunen offentlige støtteordninger. midler i løpet av året. (se lenke nederst på denne siden) som ikke kan dekkes av tildelte midler, kan Husbanken kontaktes for å avklare om det finnes ytterligere Dersom det finnes tilgjengelige midler bør utgangs- Taushetsplikt og fullmakt midler. Hvor stor andel av tilpassingsutgiftene skal punktet være at alle i målgruppen får dekket mest dekkes av tilskudd? mulig av sine utgifter. Med nok midler er det ingen All saksbehandling av tilskudd til tilpassing er ting i veien for å tildele 100 % tilskudd til husstander omfattet av Forvaltningslovens bestemmelser om Dersom husstanden er i målgruppen for tilskudd, som har begrenset evne til selv å klare utgiftene. taushetsplikt 13 og Offentlighetsloven 13. tilpassingen er hensiktsmessig, det er klart hva Saksbehandleren har taushetsplikt overfor andre tilpassingen vil koste og den aktuelle husstanden Husstander som kan klare utgiftene til tilpassingen instanser og andre personer som ber om skal prioriteres, blir spørsmålet hvor stort tilskudd selv gjennom låneopptak kan om det er tilgjengelige opplysninger i saken uten fullmakt fra søker. som skal gis. midler, gis eksempelvis 50 % tilskudd. Har husstan- Kredittopplysninger kan innhentes når det er behov Tilskuddsutmåling handler om å bestemme hvor stor den normalt god økonomi og er vurdert å være i for utfyllende opplysninger. Søker gir fullmakt til dette andel (%) av de utgifter kommunen har vurdert som målgruppen, blir det en konkret vurdering om kom- ved å skrive under på søknaden. nødvendig som skal dekkes av tilskudd. munen har tilgjengelige midler det enkelte år som er avgjørende for om det gis tilskudd. Søker skal ikke ha dekning av de samme Finnes det tilgjengelig tilskuddsmidler etter at de som utgiftene fra ulike offentlige etater, og det må derfor blir prioritert har fått tildelt midler, skal det gis tilskudd først avklares om noen av de utgiftene det søkes om også til denne gruppen. tilskudd til kan dekkes av andre støtteordninger. Dette gjelder også om husstanden etter tilpassingen Søknadskjema: fortsatt har en fornuftig reserve igjen. Det å ha litt reserve er ofte nødvendig for alle og det oppleves 10 11

7 som en trygghet. Hva som er en fornuftig reserve må gjennomført og en lengre periode etter det, som skal Til hjelp i vurdering av betjeningsevne Utover tilskudd til tilpassing kan også øvrige lån og vurderes i hvert enkelt tilfelle - hva er husstandens vurderes. anbefales: tilskuddsordninger vurderes. Tilskudd til utredning- behov? Bor familien eksempelvis i et gammelt hus Utgangspunktet for vurderingen blir husstandens Veileder til startlån - HB 7.C.17, punkt 2. og prosjektering, bostøtte, tilskudd til etablering og eller har en gammel bil, vil det kunne komme store inntekter ikke bare i dag, men også på sikt. grunnlån/startlån er også aktuelle virkemidler. NAV utgifter om tak må skiftes eller ny bil kjøpes. For eldre må det tas med i vurderingen at de vil få Hjelpemiddelsentrals forsøksordning med tilskudd i ikke ubetydelig reduserte inntekter når de blir pensjo- stedet for hjelpemiddel kan også i noen tilfelle være Ved knapphet på tilskuddsmidler må prioriterte nister. aktuell. grupper og deretter de med størst behov Familier med funksjonshemmede barn kan få inn- prioriteres. tektsbortfall som følge av at mor eller far må jobbe Se kortinformasjon om øvrige ordninger på Kommunen skal ikke fordele tilskuddet jevnt ut over redusert for å ivareta barnet. En funksjonsnedset- side 21 og 22. til de som har søkt. telse kan medføre helt eller delvis overgang til trygd Kommunen må prioritere hvem som skal få tilskudd med påfølgende inntektsnedgang osv. Mer utfyllende informasjon finner du på og deretter må det utmåles tilskudd basert på beho- vene, dvs. at husstander med størst behov for hjelp Husstandens inntekt kan ikke alene danne grunn- fra det offentlige for å klare utgiftene, gis mest. lag for vurderingen av husstandens evne til å selv Tilskudd til tilpasning er ikke en rettighetsbasert ord- å betale for tilpassingen. Det er like viktig å se hen ning, og dersom kommunen eksempelvis vurderer til hvilke utgifter husstanden har. En husstand med det slik at en familie med stort tilpassingsbehov skal mange barn vil ofte ha langt større livsoppholdsut- gis 100 % utmåling med den konsekvens at ingen gifter enn en enslig eldre. Utgifter til bil, medisiner, andre tildeles tilskudd det året, så er det ingen ting i behandlinger, bolig og boliglån etter tilpasningen etc veien for en slik løsning. trekkes inn. Hvordan vurdere husstandens mulighet til selv å bekoste tilpasningen? Det er viktig å merke seg at det er husstandens økonomiske situasjon, etter at tilpassingstiltaket er Dersom søker selv er i stand til å fremlegge et dokumentert månedsbudsjett og en oversikt over gjeld og formue, vil det danne et godt utgangspunkt for vurderingen. Veileder for Startlån: Retningslinjer om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer:

8 4. Øvrige bestemmelser 4.1. Prioritering Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det er Det er ingen ting i veien for at kommunene kunngjør tilskuddet lokalt og oppfordrer aktuelle søkere til å ta 4.2. Sikkerhet Tilskuddsmidlene skal fordeles ut fra videre klart at de søkere som har et foreliggende kontakt. Dette vil kunne bidra til at kommunen har Det kreves som hovedregel pantesikker- bolig- og bygningspolitiske prioriterin- behov skal prioriteres foran de som ønsker å tilrette- bedre oversikt over sakene før de begynner å tildele het for eventuelt tilbakebetalingskrav for ger gitt av departementet og føringer legge for et fremtidig behov. Blant de med et fore- midler. tilskudd til enkeltpersoner som er vide- fra Husbanken. liggende behov skal de som har størst behov, dvs. retildelt fra kommunen, se punkt 4.5. Til- der tilpassingen er mest nødvendig, prioriteres. Retningslinjene åpner for at saker kan behandles i skudd inntil kr gis uten sikkerhet. Kommunen kan behandle søknadene den rekkefølge og på det tidspunkt som er hensikts- Når kommunen videretildeler tilskudd, på det tidspunkt som er hensiktsmessig Søknadene bør prioriteres i følgende messig for å kunne gjøre gode prioriteringer. må kommunen selv sørge for nødvendig for å kunne gjøre gode prioriteringer. rekkefølge: Husbanken mener at følgende saksbehandlingsrek- sikkerhet. Ved videretildeling av tilskudd fra kommunen prioriteres søknader fra 1. Familier med funksjonshemmede barn og foreliggende behov. kefølge vil kunne være hensiktsmessig: Søkere i prioriteringskategori 1 og 2 Kommunen må utstede en tilskuddsavtale som skal undertegnes av søker. personer som har et foreliggende behov for tilpasning av boligen på grunn av nedsatt funksjonsevne. 2. Husstander med foreliggende behov og svak økonomi 3. Husstander med foreliggende behov og normal/ behandles fortløpende gjennom året evt. i flere bolker gjennom året. Søkere i kategori 3 og 4 behandles samlet mot Eksempler på slike avtaler finnes på: (søk på tilskuddsavtale ). god økonomi slutten av året. Ved behandling av søknad om tilskudd 4. Husstander som ønsker å tilrettelegge for fremti- til prosjektering og installering av heis, dig behov Retningslinjene åpner for at saker kan skal det legges vekt på antall leiligheter behandles samlet på slutten av året. som vil kunne betjenes av heisen, grad Med tanke på prioritering kan det være vanskelig å En slik utsettelse av søknadsbehandlingen bør av tilrettelegging av heis og bygning vurdere søknader om tilskudd tidlig i året. På den primært skje for saker man ikke ser for seg at det for rullestolbruk, og leilighetenes annen side er det uheldig om saker blir liggende for blir tilskuddsmidler igjen til eller hvor det er usikkert mulighet for tilpasning for bevegelses- lenge uten at de blir behandlet. Kommunen må der- om søknaden bør prioriteres. Dette antas å ville lette hemmede. for finne en fornuftig balanse. kommunes saksbehandling også

9 5. Klageadgang 6. Andre bestemmelser 4.3 Utbetaling av tilskuddet 4.5 Krav om tilbakebetaling 5.1. Husbankens vedtak og avgjørelser 6.1 Retningslinjene gjelder for alle Tilskuddet kan utbetales i takt med fremdrift eller i sin helhet når boligen er overtatt/prosjektet er ferdigstilt/ utbedringen er gjennomført, tilfredsstillende sikkerhet er etablert og søker har dokumentert at kostnadene er påløpt og fakturert. I tilpassingssaker der byggmester eller annen fagperson krever betaling i forhold til fremdrift, vil det være vanskelig for mange søker å forskuttere tilskuddet. Dette kan bidra til at noen ikke har råd til å tilpasse boligen, selv om de har tilsagn om 100 % tilskudd til arbeidene. Husbanken anbefaler delutbetaling av tilskudd i henhold til fremdrift av byggearbeidene. Husbanken skal kunne innhente og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes. Det kan fastsettes en tidsramme for videretildeling av innvilget tilskudd. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, kan gjenstående tilskudd bli krevd tilbakebetalt, eventuelt gjøres om til rente- og avdragspliktig lån. I særlige tilfeller, f.eks. ved salg av bolig som fører til tap, kan kravet om tilbakebetaling av tilskudd frafalles. Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørerelse om tilskudd til kommuner for videretildeling til enkeltpersoner 5.2 Kommunens vedtak Kommunens vedtak skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om klageadgang på kommunale vedtak. Det kan klages på tildeling, utmåling, avvisning og avslag på tilskudd etter forvaltningslovens regler. Klagen skal sendes kommunen. avgjørelser om tilskudd Retningslinjene for ordningen gjelder for alle avgjørelser om tilskudd uavhengig av om kommunen eller Husbanken behandler sakene. Husbankens administrasjon fastsetter utfyllende bestemmelser og rutiner for administreringen av ordningen Rapportering - tilskudd som er gitt til kommunene for videretildeling Kommuner som ikke bruker StartSak skal rapportere forløpende på alle utbetalinger og avslag i StartRap Avskriving av tilskuddet Tilskudd til tilpassing for enkeltpersoner avskrives med 10 prosent per fullført år fra utbetalingsdatoen. Bevilget tilskudd under kr og tilskudd til leietaker avskrives umiddelbart Tilskudd tilbakebetalt til kommunen Hvis kommunen selv har innvilget tilskuddet og tilskuddsmidler tilbakebetales, tilbakeføres de til den rammen som kommunen disponerer. Det forutsettes at midlene blir fordelt på nytt i samsvar med formålet for ordningen. Reglene for klage finner du i forvaltningsloven og 18. Vi gjør oppmerksom på at søker har rett til å se sakens dokumenter. Kommunens vedtak må inneholde opplysninger om tilskuddsbeløp, hva tilskuddet skal benyttes til, klageadgang og eventuelt andre forhold av betydning for tilskuddet. Saker som saksbehandles i StartSak rapporteres automatisk. Husbanken skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering. Manglende rapportering kan føre til at kommunen ikke får tildelt tilskudd påfølgende år. Husbanken kan også avslå eller redusere tilskuddet dersom kommunen har igjen midler når ny søknad om videretildelingsmidler skal behandles

10 7. Overgangs- og unntaksbestemmelser 6.3 Behandling av personopplysninger Ved søknad om tilskudd til tilpassing, kan det være aktuelt å innhente opplysninger fra NAV og Søknader behandles som hovedregel Boligrådgivning Kommunen og Husbanken er selv Hjelpemiddelsentralen samt helsepersonell. etter de retningslinjer som gjelder når Boligrådgivning er også et viktig virkemiddel. ansvarlig for å oppfylle lovpålagte krav søknaden avgjøres, uavhengig av når Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentralen anbefaler knyttet til egen behandling av person- Opplysninger om deg/dere vil bli utlevert til søknaden kom inn til Husbanken. at kommunen etablerer et tverrfaglig team som opplysninger. Dersom kommunen ikke Husbanken for bruk i statistikk, rapportering og even- arbeider tett i boligsaker. benytter Husbankens søknadsskjema tuelt forskning. I forbindelse med forskningsprosjekter Dersom det vil virke urimelig å avgjøre Teamet bør være sammensatt av boligkonsulent med [HB 7.S.13 eller HB 7.S.13 (N)], må kan det forekomme at opplysningene blir utlevert og/ søknad etter retningslinjer som ble kunnskap om Husbankens virkemidler og privat- kommunen på annen måte sørge for eller koblet med opplysninger i andre offentlige regis- fastsatt etter at søknaden ble mottatt i økonomi, ergoterapeut/fysioterapeut og en fagperson at søker får den informasjonen og gir tre. Du kan lese mer om Husbankens behandling av Husbanken, kan det gjøres unntak fra med bygningsteknisk bakgrunn. slike samtykker som fremgår i punkt personopplysninger på de nye kravene. Dette kan blant annet 9 «Underskrift søker» i Husbankens gjelde prosjekter som over lang tid er Teamet bør forankres i kommunens administrative søknadsskjema. Opplysningene om deg/dere vil bli lagret også etter at planlagt etter tidligere retningslinjer. ledelse og bør kunne ta kontakt med andre i kundeforholdet er opphørt jfr. arkiv-loven. kommunen dersom de anser det som nødvendig. Du kan be om å få se de opplysninger kommunen og Ovenfornevnte gjelder ikke dersom det Ett av medlemmene i teamet bør fungere som Kommuner som ikke benytter Husbankens skjema, Husbanken har registret om deg. Du kan også kreve strider mot forskrift eller instrukser fra kontaktperson for bruker. må sørge for at søker får tilsvarende informasjon og at vi retter opplysniner som er feil. departementet. gir samtykke jfr. Husbankens søknadsskjema. Jeg/vi bekrefter at opplysningene i skjemaet er riktige Husbanken kan i særskilte tilfeller Teksten på søknadsskjemaet som er relevant for og fullstendige. Jeg/vi gir kommunen fullmakt til å fravike retningslinjene dersom det ikke tilskudd til tilpassing er som følger: innhente opplysninger, også taushetsbelagte, som er strider mot forskrift eller instrukser fra «Husbanken og kommunen trenger mange opplys- nødvendige for å behandle søknaden. Hvis det skjer departementet. ninger for å behandle søknaden din/deres. endringer som kan ha betydning for behandling av Alle som behandler opplysninger om deg/dere har søknaden, plikter jeg/vi å melde fra om det.» taushetsplikt

11 Heftet Boligtilpassing Øvrige økonomiske virkemidler Oversikt over andre økonomiske virkemidler Virkemiddel Omtale Økonomisk ramme/vilkår Vi anbefaler kommunen å lese heftet Boligtilpassing der roller, ansvar, samarbeid, rådgiving og finansiering i forbindelse med tilrettelegging av bolig blir omtalt og utdypet. Husbanken, kommunen og NAV Hjelpemiddelsentralen har ulike tilskuddsordninger som kan benyttes ved tilpassing av bolig. På side 21og 22 følger en opplisting (se Oversikt virkemiddel) av hvilken etat som innvilger tilskuddet, kort omtale og økonomisk ramme/vilkår for virkemiddelet. I tillegg kan grunnlån og startlån benyttes. Eksempler På side 23 og 24 finner du tre eksempler på tilskuddsutmåling og på slutten av denne veilederen finner du budsjettutmåling for hver av eksemplene. Tilskudd til utredning fra Husbanken. Tilskudd til prosjektering fra Husbanken. Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av eksisterende boliger. Tilskudd til utredning kan gis til enkle undersøkelser av bolig og uteområder, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag. Utredning skal utføres av fagkyndig. Tilskuddet gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Tilskudd til prosjektering kan gis til dekning av kostnader, til faglig bistand til prosjektering, det vil si til arkitekthonorar eller lignende. Søker velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen. Prosjektering skal utføres av fagkyndig. Husbanken kan dekke utgifter til utredning med inntil kr per sak. Tilskuddet gis i hovedsak til eksisterende boliger. Husbanken kan dekke utgifter til prosjektering med inntil kr per sak. Tilskuddet kan gis til både nye og eksisterende boliger. Det kan i særskilte tilfeller gis høyere tilskudd. I tilfeller hvor tilskudd går ut over standardsatsene, skal søkers økonomi vurderes. Heftet Boligtilpassing er utviklet i samarbeid mellom Nav og Husbanken og kan lastes ned fra eller Tilskudd i stedet for heis, løfteplattform, trappeheis og/eller rampe fra Nav Hjelpemiddelsentralen Startlån fra kommunen Tilskuddet skal brukes for å løse brukers forflytningsproblemer i eksisterende bolig. Tilskudd gis til brukere som er berettiget til trappeheis løfteplattform, og/eller rampe i henhold til lov om folketrygd. Tilskuddet skal i større grad gi bruker alternative valgmuligheter enn dagens ordning. Ordningen erstatter ikke eksisterende ordninger fra Husbanken og kommunen og skal inngå i en felles kasse sammen med disse midlene. Startlån er til personer som har varige problemer med å etablere seg i egen bolig og til vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Startlån kan finansiere hele boligkjøpet eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Startlån kan også gis til utbedring av bolig. Utbetaling forutsetter at hjelpemidlet (trappeheis, løfteplattform og/eller rampe) ikke blir installert. Tilskuddet skal ikke overstige hjelpemidlets kostnad. Tilskuddet skal ikke inngå i brukers egenkapital. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om lån skal gis, og eventuelt størrelsen på lånet. Retningslinjer og praksis kan variere noe fra kommune til kommune. Brosjyren Boligtilpassing :

12 Oversikt over andre økonomiskevirkemidler Eksempel 1 Virkemiddel Omtale Økonomisk ramme/vilkår Tilskudd til etablering fra kommunen Grunnlån fra Husbanken Boligtilskudd skal bidra til at husstander med svak økonomi blant funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen skal få nøkterne og egnede boliger. Tilskuddet er til oppføring, kjøp og refinansiering av bolig og gis som oftest i kombinasjon med lån. Grunnlån kan benyttes til bygging av nye boliger og utbedring av brukte boliger. Grunnlån kan unntaksvis gis til kjøp og utbedring av brukt bolig. Grunnlån kan også gis til spesialtilpassing av boliger for funksjonshemmede og andre som har behov for dette. Tildeling fra kommunene gis etter en økonomisk behovsprøving. Det vil bli lagt vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Nivået på tilskuddet vurderes ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. Ved utbedring kan grunnlån utgjøre inntil 100 % av de utbedringskostnadene som Husbanken godkjenner. Det er likevel en forutsetning at samlet lånebelastning ikke overstiger 90 % av antatt omsetningsverdi etter utbedring. Husbanken presiserer at dette bare er eksempler på vurderinger. Dersom det finnes tilgjengelig budsjettmidler er det ingen ting i veien for å gi mer i tilskudd. Tilsvarende kan det gis mindre i tilskudd dersom det er mange søknader som bør prioriteres. Eksempel 1 På grunn av Bjarnes situasjon, boligens beliggenhet og behov for oppfølgning til behandlings osv. har familien behov for to biler. Behandlingsutgiftene, medisiner og transportkostnader i den forbindelse koster familien ca. kr per måned. Familien eier sin egen bolig og har månedlige låneutgifter. I tillegg har familien arvet en hytte etter Karis foreldre. Denne hytten er gjeldfri. Resultat: Bostøtte Med spesialinnredning/spesialtilpassing menes: ekstra utvendig terrengarbeid der det er nødvendig for å bedre tilgjengeligheten spesialinnredning av kjøkken/bad forsterking av bygningskonstruksjoner for å kunne tåle belasting fra heis eller andre tekniske installasjoner annet arbeid som etter dokumentasjon fra lege, ergoterapeut eller andre fagpersoner er nødvendige for den funksjonshemmede. Bostøtten skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i bolig. Forholdet mellom boutgifter og inntekter for husstanden avgjør om det bevilges bostøtte og hvor stor bostøtten blir. Søknad om bostøtte sendes kommunen. Alle som er over 18 år kan søke bostøtte med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste/ siviltjeneste. Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring. Er du under 18 år og har egne barn, kan du også søke. Per og Kari er gift og har tre barn, hvorav det ene, Bjarne, er funksjonshemmet. Familien har behov for tilpassing av boligen sin for at Bjarne, som sitter i rullestol, skal kunne fungere i hjemmet. Utgiftene til nødvendig tilpassing er kostnadsberegnet til kr Per er i full jobb, men på grunn av familiesituasjonen har Kari redusert stilling. Per har en inntekt lik gjennomsnittsinntekten i Norge med kr Kari tjener kr Søker er i målgruppe og utbedringen er vurdert som hensiktsmessig. Arbeidende er kostnadsberegnet til kr ,- Overskudd i månedsbudsjett kr 1 295,- er ikke mer enn familien trenger som buffer. Tilskudd kr ,- anbefales. Se vedlagte budsjett

13 Eksempel 2 og 3 Eksempel 2 Eksempel 3 Enkefru Olsen, 72 år god pensjon, (kr ,-) Formue i form av bankinnskudd kr Helsen er redusert og hun har behov for å tilpasse bad og fjerne terskler i hele leiligheten. Arbeidene er kostnadsberegnet til kr ,-. Familien Andersen består av to voksne og to barn, hvorav et barn er funksjonshemmet og har behov for omfattende spesialtilpassing av flere funksjoner i boligen. Familien bor i selveid enebolig og har boliggjeld på kr ,-, billån kr ,- og studiegjeld kr ,-. Resultat: Søker er i målgruppen og utbedringen er vurdert som hensiktsmessig. Lønnsinntekter for herr Andersen er kr ,-. Fru Andersen har redusert sin stilling for å ivareta det funksjonshemmede barnet og har arbeidsinntekt kr ,- og omsorgslønn kr ,-. Ved utmåling av tilskudd er det laget budsjett som viser et lite månedlig overskudd. Utbedringsarbeidet er kostnadsberegnet til kr ,-. Søker har formue, der det anbefales at hun beholder kr til andre uforutsette utgifter. Jfr. pkt. 3 og at hun bruker kr av formue/bankinnskudd. Begrunnelsen for dette er at hun bor i borettslagsleilighet og de tyngste vedlikeholdsutgiftene betales over husleien. Resultat: Søkerne er i målgruppen og barnet vil ha varig behov for pleie, tilsyn, tilrettelegging og avlastning. Det er et sterkt ønske at barnet fortsatt kan bo hjemme. Ved vurdering av den økonomiske situasjonen har vi lagt til grunn at familien tar låneopptak kr ,- Tilskudd kr anbefales. Se vedlagte budsjett. og får tilskudd på kr ,-. Budsjettet viser da et lite underskudd som vil bli rettet opp av skattelette etter låneopptak. Tilskudd kr ,- anbefales. Se vedlagte budsjett

14 For ditt nærmeste regionkontor, ring For ditt nærmeste regionkontor, ring HB 8.B.27 Veileder for tilskudd til tilpasning Husbanken, redigert juli 2015

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering av tilskudd til tilpasning Evaluering av tilskudd til tilpasning Rapport 2014-14 Proba-rapport nr 2014-14, Prosjekt nr. 14014 ISSN: 1891-8093 LEB/EW/SK, AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Evaluering av tilskudd til tilpasning Utarbeidet

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 Forord Denne veilederen gir utfyllende kommentarer til forskrift om bostøtte vedtatt 19.6.2009, som trådte i kraft 1.7.2009. Veilederen er kun tilgjengelig på Husbankens

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Veileder i regelverk for bostøtte

Veileder i regelverk for bostøtte HB 9.B.12 Veileder i regelverk for bostøtte Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 4 1. Generelt om bostøtte 5 1.1 Formålet med bostøtteordningen 5 1.2. Finansiering og organisering 5 1.3

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Kommunal bostøtte Desember 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

HB 7.C.17. Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. HB 7.C.17 Veileder for kommunal saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Hvem kan få lån... 4 3. Hva det kan gis lån til,

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer