Årsmelding 2010 Vedlegg mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011"

Transkript

1 Vedlegg mars 2011

2

3 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK

4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten) HOLTBRÅTEN/TUSSE OMREGULERING F.VEI 82.1 ANNEN GANGS BEHANDLING Arkivsak: 08/1425 Sak: KS 3/ I forslag til reguleringsplan for fv. 82 på del av parsellen Holtbråten Tusse, vist på plankart dat og i bestemmelser dat , sist rev , gjøres følgende endringer: På plankartet: Linjeføringen av fylkesveien inn mot krysset mot rv. 156 justeres slik at kontrakurver unngås, og at vei og fyllinger dermed blir estetisk riktigere. Arealer for fredete kulturminner skal i tegnforklaringen vises som spesialområde, bevaring. I bestemmelser: Følgende nye bestemmelser: Før iverksetting av tiltak iht. reguleringsplan for utbedring av fylkesvei 82, strekningen Holtbråten Tusse, , skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete steinalderlokalitetene (id , id og id ) Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes. Ved oppgradering av veien gjennom id skal det i samarbeid med Akershus Fylkeskommune sørges for flomsikring og tilfredsstillende drenering Med slike mindre vesentlige endringer, og i samsvar med plan- og bygningsloven av 1985, 27-2 nr. 1 vedtas planforslaget. Meldt tilbake til forslagstiller (Statens Vegvesen) behov for oppretting av plan, slik at vedtatt plan kan annonseres/varsles. Foreløpig ikke tilbakemelding. Følges opp med purring til vegvesenet. HANDLINGSPROGRAM FOR TILLEGG TIL VEDTATT HANDLINGSPROGRAM Arkivsak: 09/1288 Sak: KS 4/

5 Formannskapets innstilling til kommunestyret a) Rådmannens forslag til endringer i kommunestyrets vedtak av vedtas som følger: Forslag til endringer i driftsbudsjettet for 2010, tall i kr: Enhet Tiltak B2010 B2011 B2012 B2013 Netto driftsresultat etter vedtak i kommunestyret Enhet Tiltak B2010 B2011 B2012 B2013 Brannvesenet 506 Helse Ressurskrevende bruker, meldt ikke mottat, reduserte refusjoner Generelle inntekter og utgifter Renteutgifter Startlån - ikke uteglemt Generelle inntekter og utgifter Renteutg. Tilleggsbevilgning Drøbak Gjestehavn Generelle inntekter og utgifter Avdrag - tilleggsbevilgning Drøbak Gjestehavn Sum driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Nto driftsres. i % av inntekter 2,55 2,24 1,86 2,77 Forslag til endringer i investeringsbudsjettet, tall i kr: Totalt investering = lån + tilskudd og ekstern finansiering Lånefinansiering Mva kompensasjon B2010 Ekstrabevilgning Drøbak Gjestehavn Sum investeringer b) Vedlagt gebyrregulativ for kart og oppmåling for 2010 vedtas. Endringene er lagt inn i vedtatt Handlingsprogram og Årsbudsjett for

6 PROSJEKTSTYRING OG RUTINER VED ARBEID GJENNOM PLAN- OG BYGGEKOMITEER Arkivsak: 09/2403 Sak: KS 5/ Et prosjekt vedtas politisk i tre ulike faser; 1. Skissefase; vedtak om utredning og konkretisering av tiltak med tilhørende kostnadsramme, organisasjons- og fremdriftsplan for skissefasen. 2. Forprosjektfase; vedtak om detaljering av skisseprosjektet med rammesøknadstegninger, tilbudsforespørsel med tilhørende kostnadsramme for forprosjektet. 3. Hovedprosjektfase; vedtak om gjennomføring av endelig prosjekt med tilhørende kostnader og fremdrift. Rådmannen vurderer behov for opprettelse av administrativ byggekomite avhengig av prosjektets kompleksitet og omfang. Dersom rådmannen oppretter byggekomite for et prosjekt avgjør rådmannen byggekomiteens sammensetning. Det skal legges frem en fremdriftsplan for alle faser, og avvik rapporteres til ansvarlig utvalg. Administrative rutiner er endret. Avvikling av politiske byggekomiteer er påbegynt. Egen sak avklarte hvilke komiteen som skulle fortsette og stopptidspunkt for resten. Byggekomiteen for Bofellesskap på Ullerud og Drøbak Gjestehavn, land, er de som fremdeles er virksomme fram til ferdigstillelse av prosjektene. RAPPORT OM SELSKAPSKONTROLL 2009 Arkivsak: 07/2740 Sak: KS 6/ ) Kommunestyret tar Rapporten om selskapskontroll 2009 til etterretning. 2) Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber kommunens representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse. Brev om vedtak sendt til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, samt til alle Frogn kommunes styremedlemmer i interkommunale selskaper. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM MOTTAK OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER Arkivsak: 09/800 Sak: KS 7/ Kommunestyret tar rapporten til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen tre måneder. 6

7 Det ble sendt svar til Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat med beskrivelse av hvordan flyktningtjenesten følger opp rapportens anbefalinger. VALG AV KANDIDATER TIL STYRENE I HELSEFORETAKENE, HELSE SØR- ØST 2010 Arkivsak: 10/75 Sak: KS 8/ Ansvarlig: Frogn kommune / Personal, organisasjon og politiske tjenester / Anne Lise Larsson Som Frogn kommunes kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst foreslås: 1) Thora Bakka, Høyre 2) Kjell Engebretsen, Arbeiderpartiet 3) Bente Bjerknes-Haugen, Kristelig folkeparti 4) Terje Johansen, Venstre Brev sendt til Helse Sør-Øst med med melding om vedtak, samt CV for alle kandidatene. SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET - ARNLJOT VIK Arkivsak: 09/2338 Sak: KS 9/ Arnljot Vik gis fritak fra sitt verv som medlem av eldrerådet fra 1. februar Melding gitt til søker. SUPPLERINGSVALG - ELDRERÅDET Arkivsak: 10/81 Sak: KS 10/ Under forutsetning av at Arnljot Vik gis fritak fra sitt verv som medlem av eldrerådet velges Thorbjørn Wicklund som nytt fast medlem av eldrerådet fra Forsvarets pensjonistforening. Solveig Jonassen rykker opp som 1. vara for Forsvarets pensjonistforening. Som ny 2. vara velges Anne Berit Røsnes. Melding gitt til de valgte. 7

8 INTERPELLASJON TIL ORDFØREREN FRA FROGN FREMSKRITTSPARTI VEDR. GNR 72 BNR 76, 93 CHALMERSVEI 6. KOMMUNESTYREMØTET Arkivsak: 10/136 Sak: KS 11/ Saken oversendes utvalg for miljø-, plan- og byggesaker. Saken oversendt til utvalget for miljø-, plan- og bggesaker, som behandlet saken på nytt REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET Arkivsak: 10/315 Sak: KS 13/ Kommunestyret tar følgende referater til orientering: 2) Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Frogn fra møte den Referat nr 1) Lønnspolitikk i Frogn kommune sendes til Formannskapet for behandling. Saken er oversendt Formannskapet og behandlet der. INTERPELLASJON (FORESPØRSEL) TIL ORDFØREREN TIL KOMMUNESTYREMØTE VEDR. ANMODNING OM NY BEHANDLING AV FORMANNSKAPSVEDTA I SAK 47/09 FRA MØTE VEDR. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSGRUNN, FURUVEIEN 1 Arkivsak: 09/690 Sak: KS 14/ Det ble ikke fattet vedtak. 8

9 OPPRETTELSE AV ACT-TEAM I FOLLOREGIONEN Arkivsak: 09/1818 Sak: KS 15/ Rådmannen delegeres fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Follo DPS og kommunene Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Oppgård og Ski om opprettelse av et ACT-team, foreløpig som et prosjekt. 2. Fullmakten gis under forutsetning av positive vedtak i de andre deltakende kommunene. Dersom ikke alle kommunene deltar, vil saken om ACT-team tas opp til ny politisk behandling. 3. Prosjektperioden går over 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, avhengig av evalueringen og av at Staten yter tilskudd til prosjektet. 4. Det avsettes kr ,- til formålet i Finansieres ved å redusere budsjettert netto driftsresultat. Det er inngått en samarbeidavtale mellom Follokommunene og Follo DPS om opprettelse av et ACT team i Follo. NORDRE SOLBERGSTRAND - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT Arkivsak: 10/91 Sak: KS 16/ Rådmannen utdyper punkt 4 og 5. Lovlighet av avgiftsendring utenom handlingsprogrammet avklares. Saken oversendes Formannskapet for avgjørelse. Saken ferdigbehandlet i kommunestyret i møte , sak 58/10 HAVERÅSEN VEL - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT NETT Arkivsak: 10/92 Sak: KS 17/ Rådmannen utdyper punkt 4 og 5. Lovlighet av avgiftsendring utenom handlingsprogrammet avklares. Saken oversendes Formannskapet for avgjørelse. Saken ferdigbehandlet i kommunestyret i møte , sak 59/10 9

10 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2009 Arkivsak: 10/332 Sak: KS 18/ Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. Melding om vedtak oversendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KVALITET I TILBUDET TIL BEBOERE I INSTITUSJON - SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET FRA MØTE Arkivsak: 08/1431 Sak: KS 19/ Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon til orientering. 2. Kommunestyret ber om en rapport fra Utvalget for oppvekst og omsorg om Tilsynsutvalget for omsorgstjenesters arbeid og oppfølging av sitt mandat. Se kommunestyresak 108/10. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RUSFOREBYGGENDE ARBEID SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I MØTET Arkivsak: 07/1954 Sak: KS 20/ Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om det rusforebyggende arbeidet i Frogn til orientering. FIKS er orientert om vedtaket i notat oversendt SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I FROGN KOMMUNE - ANNIKEN HOLTNÆS Arkivsak: 10/343 Sak: KS 21/

11 Anniken Holtnæs søknad om fritak fra alle politiske verv i Frogn kommune innvilges. Det innebærer fritak fra følgende verv: 1) Medlem av kommunestyret 2) Medlem av formannskapet 3) Varaordfører 4) Medlem av valgstyret 5) Medlem av administrasjonsutvalget 6) Medlem av follorådet 7) Medlem av samarbeidsutvalget ved kulturskolen 8) Delegat til fylkesmøtet i KS Verv i egenskap av å være varaordfører: 9) Varamedlem av den faste byggekomitéen 10) Varamedlem av representantskapet til Follo museum. 11) Vara som observatør til styremøter i Oslofjordtunnelen AS. 12) Varamedlem av representantskapene i interkommunale samarbeidstiltak Frogn kommune er engasjert i. Melding om vedtaket er gitt til søker. OPPRYKK OG SUPPLERINGSVALG FRA OG UT RESTEN AV VALGPERIODEN Arkivsak: 10/361 Sak: KS 22/ Anniken Holtnæs er innvilget fritak og det foretas følgende opprykk og valg: 1) Vara rykker opp i følgende verv fra og resten av valgperioden a Kommunestyret: Nicolay Corneliussen (V) rykker opp som medlem. Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp. b Follorådet: Liv Jacobsen (V) velges som medlem. c samarbeidsutvalget ved kulturstolen: Hege Solberg (A) rykker opp som medlem. Hege Falch Bilden (H) rykker opp som første varamedlem. d Delegat til fylkesmøtet i KS: Kjell Monsen (SV) rykker opp som medlem. Hans Kristian Raanaas (SP) rykker opp som første varamedlem 2) Som nytt medlem av formannskapet fra og ut valgperioden velges Liv Jacobsen (V) 3) Som nestleder av valgstyret fra og ut valgperioden velges May Granum (A) 4) Som nytt varamedlem på felleslisten til AP, V, Krf, SV og SP til administrasjonsutvalget fra og ut resten av valgperioden velges Liv Jacobsen 5) Som nytt 2. varamedlem til samarbeidsutvalget ved kulturskolen fra og ut valgperioden velges Line Stokholm (V) 6) Som nytt 2. varamedlem på felleslisten til AP, V, Krf, SV og SP til fylkesmøtet i KS fra og ut valgperioden velges Nicolay Corneliussen (V) Melding om vedtak oversendt samtlige involverte personer. Registre og oversikter er oppdatert. 11

12 VALG AV VARAORDFØRER UT VALGPERIODEN Arkivsak: 10/364 Sak: KS 23/ Under forutsetning av at Anniken Holtnæs sin søknad om fritak fra politiske verv innvilges, velges May Granum som ny varaordfører for resten av valgperioden. Melding om vedtaket gitt søker samt fulgt opp internt. INTERPELLASJON (FORESPØRSEL) TIL ORDFØREREN TIL KOMMUNESTYREMØTE FRA VENSTRE VEDR. LEHMANNSBRYGGA BEBYGGELSESPLAN Arkivsak: 10/470 Sak: KS 24/ Det ble ikke fattet vedtak. INTERPELLASJON (FORESPØRSEL) TIL ORDFØREREN TIL KOMMUNESTYREMØTE FRA HØYRE VEDR. NORSK LUFTAMBULANSE Arkivsak: 10/478 Sak: KS 25/ Det ble ikke fattet vedtak. INTERPELLASJON (FORESPØRSEL) TIL KOMMUNESTYRETS MØTE FROGN HØYRE VEDR. PÅLEGG OM SPRINKLERANLEGG Arkivsak: 10/479 Sak: KS 26/ Det ble ikke fattet vedtak. GNR 86 BNR 587 FJELLVEIEN 12 - DETALJREGULERING 2.GANGS BEHANDLING Arkivsak: 08/1442 Sak: KS 29/

13 Frogn kommunestyre vedtar detaljplan - alternativ 1 - for Fjellveien 12, gnr./bnr. 86/587, datert med tilhørende bestemmelser alternativ 1, revidert , i medhold av plan- og bygningslovens Klage på reguleringsvedtak behandlet av Fylkesmannen. Klager fikk ikke medhold, og reguleringsplanen er endelig vedtatt. GNR 1 BNR 244 VESTBYVEIEN/VARDEVEIEN - REGULERING ANKE PÅ UTSATT BEHANDLING AV REGULERINGSFORSLAG Arkivsak: 07/1341 Sak: KS 30/ Kommunestyret slutter seg til vedtak i Utvalg for miljø-, plan- og byggesaker i sak 28/10, og mener at utvikling av eiendommen gnr 1 bnr 244, må sees i sammenheng med Follo Boligbyggelags prosjekt på Nordre Elle, og at adkomsten må komme derfra. Saken utsettes inntil området Nordre Elle reguleres. Vedtaket innebærer ingen oppfølging fra administrasjonen. OPPFØLGING AV VERBALFORSLAG - KULTURSKOLEN Arkivsak: 10/213 Sak: KS 31/ Aktiviteten i kulturskolen økes med kr ,- på årsbasis fra 2011, og med en tilleggsbevilgning på kr ,- fra august Tilleggsbevilgning ble benyttet til å etablere faste gratis SFO-kurs på alle grunnskolene i Frogn med musikk og drama. Videre ble det tatt inn 30 nye elever fra ventelisten, som da er redusert fra 150 til 120 barn. SØKNAD FRA FROGN DRØBAK SKYTTERLAG OM ØKONOMISK STØTTE TIL INNENDØRS SKYTEBANE. Arkivsak: 10/576 Sak: KS 32/ Frogn kommune gir lånegaranti på kr til Frogn Drøbak Skytterlag for etablering av innendørs skytebane i ny 2. etasje på klubbhuset på Størrmyrbråtan. 2. Garantien gis som simpel kausjon. 13

14 Garantien tidsbegrenses til 10 år og trappes ned suksessivt i samsvar med serielån med avdragstid på 10 år. Skytterlaget er tildelt spillemidler på kr , og garantien er ikke benyttet. ANMODNING OM ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER INKLUSIV ENSLIGE MINDREÅRIGE Arkivsak: 09/516 Sak: KS 33/ Frogn kommune vil, i tillegg til vedtatt bosetting av 10 flyktninger i 2010: 1. bosette 5 enslige mindreårige flyktninger med planlagt innflytting i bofellesskap med heltids bemanning innen utgangen av bosette 5 enslige mindreårige flyktninger primært i bofellesskap med heltids bemanning i bosette 10 voksne flyktninger i Det ble bosatt 5 enslige mindreårige flyktninger i 2010, og det planlegges for å bosette ytterligere 5 enslige mindreårige samt 10 voksne flyktninger i GNR 69 BNR 387 ULLERUD - DAGSENTER FOR DEMENTE I UNDERETASJEN PÅ BOKOLLEKTIVET Arkivsak: 08/905 Sak: KS 34/ Dagsenter for demente etableres i underetasjen på bygg D på Ullerud 2. Arealene i bygg D utvides med 350 m2 i underetasjen. 3. Utvidelsen finansieres ved økt låneopptak på kr ,- eks mva, ,- inkl mva. 4. Driftsmessige konsekvenser innarbeides i handlingsplan Dagsenteret for hjemmeboende personer med demensutvikling åpner i april ANBUD PENSJON - KONKURRANSEGRUNNLAG Arkivsak: 10/549 Sak: KS 35/ Pensjonsordningen konkurranseutsettes 2. Følgende tildelingskriterier benyttes ved anbudskonkurranse: 14

15 Tildelingskriterier Vekting Poengskala 1 Forsikringspremie Soliditet, avkastning og tildelt premiefond Adm. kostnader, rentegarantipremie, forvaltningskostnader, egenkapitalbetjening Bruttogaranti og AFP Kapitalbinding Leveranse Service, kvalitet og forutsigbarhet Rapportering, datasystem og portal Premieutjevningsfellesskap Samfunnsansvar SUM 100 % Det stilles krav til alle som deltar i anbudet at de har dekkende krav til samfunnsansvar. Anbud gjennomført. Vital valgt som ny leverandør fra BUDSJETTOVERSKRIDELSER 2010 Arkivsak: 10/570 Sak: KS 36/ Saken tas til orientering. Oppfølging ikke påkrevet. PIZZERIA ROMA - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Arkivsak: 07/704 Sak: KS 37/ ) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizzaria Roma/Drøbak, DA, organisasjonsnummer Serveringssted: Pizzaria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Styrer: Hassan Abdullah Rashid Stedfortreder: Lana Baha Type virksomhet: Restaurant Åpningstider: I samsvar med søknaden, alle dager fra klokken

16 Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven er oppfylt. Det dokumenteres at virksomhetens meldeplikt overfor Mattilsynet er oppfylt. 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizzaria Roma/Drøbak DA - organisasjonsnummer Styrer: Hassan Abdullah Stedfortreder: Lana Baha Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Pizzaria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs. Utendørs: Området må være tydelig merket og avgrenset. Skjenketider: I samsvar med søknaden, alle dager fra kl Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Vandelskrav i henhold til alkoholloven er oppfylt Politiet og NAV sosial ikke har merknader til søknaden I tillegg til alkohollovens regler gjelder også de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingen gis under forutsetning av bevillingshaver følger bestemmelsene for omsetning av alkoholholdig drikk samt kommunens forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Melding om vedtaket gitt søker, politiet, NAV sosial, skatte- og avgiftsmyndigheten samt Securitas. GALLERI CAFE TESKJE AS - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING I FORBINDELSE MED ENDRING AV ORGANISASJONSFORM Arkivsak: 07/552 Sak: KS 38/ ) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Galleri Cafe Teskje AS, organisasjonsnr Daglig leder: Benjamin Galvan Type virksomhet: Restaurant, kafé, galleri. Arrangerer lukkede selskaper Serveringssted: Galleri Cafe Teskje, Niels Carlsensgt. 7, 1440 Drøbak Åpningstider: I samsvar med søknaden fra kl

17 Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Daglig leder dokumenterer at virksomhetens meldeplikt overfor Mattilsynet Distriktskontoret for Indre Østfold er oppfylt. 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Galleri Cafe Teskje AS, organisasjonsnr Styrer: Benjamin Galvan Stedfortreder: Winnie Galvan Type virksomhet: Restaurant, kafé, galleri. Arrangerer lukkede selskaper Serveringssted: Galleri Cafe Teskje, Niels Carlsensgt. 7, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs. Utendørs: i smuget mellom kafeen og nabobygningen og 2 små bord på fortau mot Niels Carlsens gate. Avstand fra uteserveringen til fortauskanten må være minimum 1,5 meter. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringen skal avgrenses mot fortauet. Tillatelse til uteservering på fortau gis under forutsetning av at det ikke oppstår problemer med trafikk /fremkommelighet. Skjenketider: I henhold til Frogn kommunes forskrift for åpnings- og skjenketider og i samsvar med søknaden fra kl Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og sosialtjenesten ikke har merknader til søknaden I tillegg til alkohollovens regler gjelder også de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingen gis under forutsetning av bevillingshaver følger bestemmelsene for omsetning av alkoholholdig drikk samt kommunens forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Melding om vedtaket gitt søker, politiet, NAV sosial, skatte- og avgiftsmyndigheten samt Securitas. ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2009 Arkivsak: 10/487 Sak: KS 39/ Eldrerådets årsmelding for 2009 tas til orientering. 17

18 Melding om vedtak oversendt Akershus fylkes eldreråd, samt statens eldreråd. UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE - ÅRSMELDING 2009 Arkivsak: 10/488 Sak: KS 40/ Saken tas til orientering. Frogn kommunestyre ber rådmannen om å utrede muligheten for at UKS kan gis mer innflytelse og påvirkningsmuligheter i den kommunale saksbehandlingen herunder i hvilken grad organet kan gis en mer formell rolle sett i forhold til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Avholdt møter med flere enheter for innspill. Skal avholdes møte med barn og unges representant i plansaker. Sak fremmes for kommunestyret vår/sommer SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I FROGN KOMMUNE LIV HAGBERG JACOBSEN - SUPPLERINGSVALG Arkivsak: 10/751 Sak: KS 41/ Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Liv Hagberg Jacobsen fra vervene som medlem i Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Klient- og pasientutvalget og Klageorgan II. 2. Som nytt medlem i Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur for grupperingen AP/V/KrF/SV/SP: Line Stokholm. 3. Som nytt 1. varamedlem i Klient- og pasientutvalget for grupperingen AP/V/KrF/SV/SP: Ivar Ruud Eide 4. Som nytt medlem i Klageorgan II - (V): Ivar Ruud Eide 5. Som nytt 4. varamedlem i Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur for grupperingen AP/V/KrF/SV/SP: Nicolay Corneliussen 6. Som nytt 2. varamedlem i Klient- og pasientutvalget for grupperingen AP/V/KrF/SV/SP: Line Stokholm. 7. Som nytt 4. varamedlem i Klageorgan II - (V): Line Stokholm. Melding er gitt til de valgte. 18

19 SAMARBEID MED PRIVATE INTERESSENTER OM ET NYTT SVØMMEANLEGG/BADELAND. Arkivsak: 09/1957 Sak: KS 42/ Det bevilges ikke kommunale midler til svømmehall på Dyrløkke. 2. Utredningsarbeidet for kommunalt svømmeanlegg på Seiersten fortsetter. I denne sammenheng kan også private samarbeidspartnere vurderes. Saken er fulgt opp med utarbeidelse av skisseprosjekt og henger sammen med sak KS 116/10; Skisseprosjekt for svømmeanlegg Seiersten. GNR 86 BNR 433 OG 739, STORGATEN 32, REGULERINGSENDRING ANNEN GANGS BEHANDLING Arkivsak: 08/1117 Sak: KS 45/ I detaljregulering for gnr. 86, bnr. 433 og 739, Storgaten 32, Reenskaug Hotell, dat gjøres følgende endringer: Regulerte byggegrenser rettes i samsvar med plankart rev Ny bestemmelse som lyder: Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg, skal stabilitet i grunn være avklart. Ev. avbøtende tiltak meldes inn sammen med byggemelding. Det stilles krav om særskilte tiltak for å stenge radongass ute dersom det under byggeprosessen registreres behov for slike tiltak. Ny bestemmelse som lyder: Byggeområdet utformes så lang mulig med tilfredsstillende adkomst til alle bygninger som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Utearealer utformes med tilfredsstillende adkomst for alle, slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. Ny bestemmelse som lyder: I tillegg til disse bestemmelser gjelder reguleringsbestemmelser for antikvarisk spesialområde Drøbak, vedtatt , sist rev l05 Eiendomsgrensene sikres før planen sendes til endelig vedtak i kommunestyret. Med slike endringer og i medhold av plan- og bygningslovens vedtas planforslaget. Vedtak varslet og annonsert. Klage på vedtak behandlet av utvalg for miljø, plan- og byggesaker. Klagesak foreløpig ikke oversendt Fylkesmannen da det etter klagebehandling ble klart at kommunestyrets vedtak kan være ugyldig p.g.a. inhabilitet for to av kommunestyrerepresentantene. 19

20 SØRBRÅTEN/HORGENMYRA - REGULERINGSPLAN KLAGE PÅ VEDTATT PLAN Arkivsak: 06/1120 Sak: KS 46/ Klage dat fra Barr på kommunestyrets reguleringsvedtak , sak 108, tas i medhold av plan- og bygningsloven av 1985, 27-3 til følge. I reguleringsplan for Sørbråten vedtatt gjøres følgende endring: Areal av gnr. 36, bnr. 7 som er regulert til felles avkjørsel og som i h.h. til avtale dat. 12. september 2001 skal overskjøtes til gnr. 36, bnr. 6, endres til boligformål som tillegg til gnr. 36, bnr. 6. Reguleringsendringen er varslet, utvalg for miljø, plan- og byggesaker har behandlet klage på endringsvedtaket, klagen er oversendt Fylkesmannen til endelig avgjørelse. GNR 48 BNR 133 DAL/BREVIKVEIEN - REGULERING ANNEN GANGS BEHANDLING Arkivsak: 08/2221 Sak: KS 47/ I reguleringsplan for Nesoddveien , gnr. 48, bnr. 64, 65, 133, 134, 135 og 150, vist på plankart dat , rev og i bestemmelser dat , gjøres følgende endringer: Ny bestemmelse: Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg, skal stabilitet i grunn være avklart. Ev. avbøtende tiltak meldes inn sammen med byggemelding. Det stilles krav om særskilte tiltak for å stenge radongass ute dersom det under byggeprosessen for nye boliger registreres behov for slike tiltak. Det sikres areal for felles renovasjonsløsning. Med slike mindre endringer, og i medhold av plan og bygningslovens vedtas planforslaget endelig. Vedtak varslet og annonser. Klagefrist utløpt. Det er ikke registrert klager på vedtaket. ANALYSE OG VALG AV UTVIKLINGSOMRÅDER FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 FREM MOT 2030 (ELDREPLANEN) Arkivsak: 10/780 Sak: KS 48/ Pkt.1: Analyse og tiltaksplan for fremtidens omsorgstjenester for eldre (eldreplanen) tas til orientering 20

21 Pkt.2: På bakgrunn av eldreplanens analyse vedtas følgende områder for utvikling og planlegging av fremtidens eldreomsorg i Frogn kommune: Forebygging og rehabilitering Vurdering av framtidige boformer med tilpassede helse- og omsorgstjenester Tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester Demensomsorgen Avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende eldre. Rekruttering og beholde ansatte for å sikre kapasitet og kompetanse. Pkt. 3: Følgende fremdriftsplanen for politisk behandling av konkret tiltak innenfor utviklingsområdene vedtas: Henvisning Planer/tiltak innenfor utviklingsområdene: til kapittel i planen 4.2 Vurdere fremtidige boformer med tilpassede helse og omsorgstjenester. Fremdrift Vår Plan for demensomsorgen Høsten Plan for forebygging og rehabilitering Desember Plan for utvikling av tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester. 4.5 Plan for avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende eldre 4.6 Plan for å rekruttere og beholde ansatte for å sikre kapasitet og arbeide for å styrke kompetansen Høsten Kartleggingsarbeidet er igangsatt. Planarbeidet forventes ferdig våren Jf. sak 10/103 Utarbeidet demensplanen og analysen av tjenesteområdene ble lagt fram for politisk behandling i januar 2011 Plan for forebygging og rehabilitering arbeides det med i Samhandlingsstrategien. Plan for rekruttering og fagkompetanse er under arbeid. FREMTIDIGE BOFORMER MED HELSE OG OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE Arkivsak: 10/103 Sak: KS 49/ Det igangsettes en trinnvis utbygging av flere typer omsorgsboliger med varierende tjenesteinnhold frem til Plan for hvordan en slik trinnvis utbygging kan skje fremmes som del av kommunens eiendomsstrategi. Servicesenter knyttet til Helsebygg B med tilbud om forebyggende tjenester til eldre etableres. Fremtidens institusjonskapasitet utredes videre Etablering av et eventuelt Helsehus bør først vurderes som del av iverksettelsen av Samhandlingsreformen. Samarbeid med boligbyggelag og andre private interessenter om fremtidig bygging av tilrettelagte boliger med variert tjenesteinnhold, utredes. 21

22 Jf. skisseprosjektet med helsebygg B og eiendomsstrategien. DRIFTS OG BEMANNINGSFORHOLD VED ÅPNING AV HELDØGNS BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER I BO-KOLLEKTIV FOR DEMENTE Arkivsak: 10/1012 Sak: KS 50/ Åpning av 12 boliger og dagsenter mars Boligene driftes med vekt på miljøarbeid 3. Det opprettes 16,6 årsverk leder/miljøkokk/miljøarbeidere/miljøterapeuter med forskjellig kompetanse innen pleie, demens og miljøarbeid. 4. Alternativ turnus med lengre vakter i helgen 5. Gradvis åpning av de resterende 12 boliger med tilsvarende økning av ansatte 6. Driftsmessige konsekvenser vurderes i handlingsplan Bofellesskapet er klar for innflytning 4.april Alle boligene tas i bruk ved å avvikle plasser på Grande. Jf HP Arbeidstilsynet har godkjent lange vakter i helgene og det er begrenset med småstillinger i turnusen. REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2009 Arkivsak: 10/1047 Sak: KS 51/ Det framlagte regnskapet for 2009 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Underskudd i investeringsregnskapet på 6,239 mill kroner dekkes inn slik: a. 4 mill kroner på prosjekt Sogsti skole b mill kroner på prosjekt 8511 Frogn kirkegård Årsmeldingen for 2009 vedtas. Innspillet fra Utvalg for miljø, plan og byggesaker følger saken. Punkt 2 og 3 er effektuert. 1. TERTIALRAPPORT FOR 2010 Arkivsak: 10/570 Sak: KS 52/

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 18.15 Sted: Møterommet "Fraunar", rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen AP/Krf/Sp/SV/PP:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012

Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012 Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Kommunens ansvar for kontroll... 1 3.0 Salgs- og skjenkesteder i Frogn kommune ved utgangen av 2012... 2 4.0 Kontrollarbeidet...

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu Helsesenter Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 19:00-21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Oddvar

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 07.06.2011 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Vandve Ungdomshus Møtedato: 20.06.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.03.2017 Tid 10:35 12:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14):

KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14): KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14): KS-75/14 Referatsaker til kommunestyret 16. juni 2014 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referater til orientering:

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Skjenke- salg- og serveringsbevillinger

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Skjenke- salg- og serveringsbevillinger Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Skjenke- salg- og serveringsbevillinger Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet «skjenke- salg og serveringsbevillinger»

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16, sak 55/16 1.0 Mål for bevillingspolitikken 1.1 Bystyret ser det som et mål å endre skadelige

Detaljer

OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015

OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015 OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015 KS-27/15 - referater Referatsaker kommunestyret 23.3.2015 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar følgende referatsaker til orientering: - Brev fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges.

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/981-3 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN 2012-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 23.08.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.04.2016 Tid: 11:50 14:00 Til stede: 9 representanter. Marit Voll fikk permisjon fra og med sak

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Rogstad, Tora Husan, Eli Krogstad, Knut Ingolf Dragset, Rune Olaisen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Rogstad, Tora Husan, Eli Krogstad, Knut Ingolf Dragset, Rune Olaisen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 28.06.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Bjørn Rogstad, Tora Husan, Eli Krogstad, Knut Ingolf Dragset, Rune Olaisen Forfall:

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer