Årsmelding 2010 Vedlegg mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011"

Transkript

1 Vedlegg mars 2011

2

3 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK

4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten) HOLTBRÅTEN/TUSSE OMREGULERING F.VEI 82.1 ANNEN GANGS BEHANDLING Arkivsak: 08/1425 Sak: KS 3/ I forslag til reguleringsplan for fv. 82 på del av parsellen Holtbråten Tusse, vist på plankart dat og i bestemmelser dat , sist rev , gjøres følgende endringer: På plankartet: Linjeføringen av fylkesveien inn mot krysset mot rv. 156 justeres slik at kontrakurver unngås, og at vei og fyllinger dermed blir estetisk riktigere. Arealer for fredete kulturminner skal i tegnforklaringen vises som spesialområde, bevaring. I bestemmelser: Følgende nye bestemmelser: Før iverksetting av tiltak iht. reguleringsplan for utbedring av fylkesvei 82, strekningen Holtbråten Tusse, , skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete steinalderlokalitetene (id , id og id ) Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes. Ved oppgradering av veien gjennom id skal det i samarbeid med Akershus Fylkeskommune sørges for flomsikring og tilfredsstillende drenering Med slike mindre vesentlige endringer, og i samsvar med plan- og bygningsloven av 1985, 27-2 nr. 1 vedtas planforslaget. Meldt tilbake til forslagstiller (Statens Vegvesen) behov for oppretting av plan, slik at vedtatt plan kan annonseres/varsles. Foreløpig ikke tilbakemelding. Følges opp med purring til vegvesenet. HANDLINGSPROGRAM FOR TILLEGG TIL VEDTATT HANDLINGSPROGRAM Arkivsak: 09/1288 Sak: KS 4/

5 Formannskapets innstilling til kommunestyret a) Rådmannens forslag til endringer i kommunestyrets vedtak av vedtas som følger: Forslag til endringer i driftsbudsjettet for 2010, tall i kr: Enhet Tiltak B2010 B2011 B2012 B2013 Netto driftsresultat etter vedtak i kommunestyret Enhet Tiltak B2010 B2011 B2012 B2013 Brannvesenet 506 Helse Ressurskrevende bruker, meldt ikke mottat, reduserte refusjoner Generelle inntekter og utgifter Renteutgifter Startlån - ikke uteglemt Generelle inntekter og utgifter Renteutg. Tilleggsbevilgning Drøbak Gjestehavn Generelle inntekter og utgifter Avdrag - tilleggsbevilgning Drøbak Gjestehavn Sum driftsutgifter nye tiltak Netto driftsresultat Nto driftsres. i % av inntekter 2,55 2,24 1,86 2,77 Forslag til endringer i investeringsbudsjettet, tall i kr: Totalt investering = lån + tilskudd og ekstern finansiering Lånefinansiering Mva kompensasjon B2010 Ekstrabevilgning Drøbak Gjestehavn Sum investeringer b) Vedlagt gebyrregulativ for kart og oppmåling for 2010 vedtas. Endringene er lagt inn i vedtatt Handlingsprogram og Årsbudsjett for

6 PROSJEKTSTYRING OG RUTINER VED ARBEID GJENNOM PLAN- OG BYGGEKOMITEER Arkivsak: 09/2403 Sak: KS 5/ Et prosjekt vedtas politisk i tre ulike faser; 1. Skissefase; vedtak om utredning og konkretisering av tiltak med tilhørende kostnadsramme, organisasjons- og fremdriftsplan for skissefasen. 2. Forprosjektfase; vedtak om detaljering av skisseprosjektet med rammesøknadstegninger, tilbudsforespørsel med tilhørende kostnadsramme for forprosjektet. 3. Hovedprosjektfase; vedtak om gjennomføring av endelig prosjekt med tilhørende kostnader og fremdrift. Rådmannen vurderer behov for opprettelse av administrativ byggekomite avhengig av prosjektets kompleksitet og omfang. Dersom rådmannen oppretter byggekomite for et prosjekt avgjør rådmannen byggekomiteens sammensetning. Det skal legges frem en fremdriftsplan for alle faser, og avvik rapporteres til ansvarlig utvalg. Administrative rutiner er endret. Avvikling av politiske byggekomiteer er påbegynt. Egen sak avklarte hvilke komiteen som skulle fortsette og stopptidspunkt for resten. Byggekomiteen for Bofellesskap på Ullerud og Drøbak Gjestehavn, land, er de som fremdeles er virksomme fram til ferdigstillelse av prosjektene. RAPPORT OM SELSKAPSKONTROLL 2009 Arkivsak: 07/2740 Sak: KS 6/ ) Kommunestyret tar Rapporten om selskapskontroll 2009 til etterretning. 2) Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger og ber kommunens representanter i de aktuelle selskaper følge opp disse. Brev om vedtak sendt til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, samt til alle Frogn kommunes styremedlemmer i interkommunale selskaper. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM MOTTAK OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER Arkivsak: 09/800 Sak: KS 7/ Kommunestyret tar rapporten til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen tre måneder. 6

7 Det ble sendt svar til Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat med beskrivelse av hvordan flyktningtjenesten følger opp rapportens anbefalinger. VALG AV KANDIDATER TIL STYRENE I HELSEFORETAKENE, HELSE SØR- ØST 2010 Arkivsak: 10/75 Sak: KS 8/ Ansvarlig: Frogn kommune / Personal, organisasjon og politiske tjenester / Anne Lise Larsson Som Frogn kommunes kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst foreslås: 1) Thora Bakka, Høyre 2) Kjell Engebretsen, Arbeiderpartiet 3) Bente Bjerknes-Haugen, Kristelig folkeparti 4) Terje Johansen, Venstre Brev sendt til Helse Sør-Øst med med melding om vedtak, samt CV for alle kandidatene. SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I ELDRERÅDET - ARNLJOT VIK Arkivsak: 09/2338 Sak: KS 9/ Arnljot Vik gis fritak fra sitt verv som medlem av eldrerådet fra 1. februar Melding gitt til søker. SUPPLERINGSVALG - ELDRERÅDET Arkivsak: 10/81 Sak: KS 10/ Under forutsetning av at Arnljot Vik gis fritak fra sitt verv som medlem av eldrerådet velges Thorbjørn Wicklund som nytt fast medlem av eldrerådet fra Forsvarets pensjonistforening. Solveig Jonassen rykker opp som 1. vara for Forsvarets pensjonistforening. Som ny 2. vara velges Anne Berit Røsnes. Melding gitt til de valgte. 7

8 INTERPELLASJON TIL ORDFØREREN FRA FROGN FREMSKRITTSPARTI VEDR. GNR 72 BNR 76, 93 CHALMERSVEI 6. KOMMUNESTYREMØTET Arkivsak: 10/136 Sak: KS 11/ Saken oversendes utvalg for miljø-, plan- og byggesaker. Saken oversendt til utvalget for miljø-, plan- og bggesaker, som behandlet saken på nytt REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET Arkivsak: 10/315 Sak: KS 13/ Kommunestyret tar følgende referater til orientering: 2) Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Frogn fra møte den Referat nr 1) Lønnspolitikk i Frogn kommune sendes til Formannskapet for behandling. Saken er oversendt Formannskapet og behandlet der. INTERPELLASJON (FORESPØRSEL) TIL ORDFØREREN TIL KOMMUNESTYREMØTE VEDR. ANMODNING OM NY BEHANDLING AV FORMANNSKAPSVEDTA I SAK 47/09 FRA MØTE VEDR. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSGRUNN, FURUVEIEN 1 Arkivsak: 09/690 Sak: KS 14/ Det ble ikke fattet vedtak. 8

9 OPPRETTELSE AV ACT-TEAM I FOLLOREGIONEN Arkivsak: 09/1818 Sak: KS 15/ Rådmannen delegeres fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med Follo DPS og kommunene Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Oppgård og Ski om opprettelse av et ACT-team, foreløpig som et prosjekt. 2. Fullmakten gis under forutsetning av positive vedtak i de andre deltakende kommunene. Dersom ikke alle kommunene deltar, vil saken om ACT-team tas opp til ny politisk behandling. 3. Prosjektperioden går over 3 år med opsjon på ytterligere 2 år, avhengig av evalueringen og av at Staten yter tilskudd til prosjektet. 4. Det avsettes kr ,- til formålet i Finansieres ved å redusere budsjettert netto driftsresultat. Det er inngått en samarbeidavtale mellom Follokommunene og Follo DPS om opprettelse av et ACT team i Follo. NORDRE SOLBERGSTRAND - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT Arkivsak: 10/91 Sak: KS 16/ Rådmannen utdyper punkt 4 og 5. Lovlighet av avgiftsendring utenom handlingsprogrammet avklares. Saken oversendes Formannskapet for avgjørelse. Saken ferdigbehandlet i kommunestyret i møte , sak 58/10 HAVERÅSEN VEL - SØKNAD OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT NETT Arkivsak: 10/92 Sak: KS 17/ Rådmannen utdyper punkt 4 og 5. Lovlighet av avgiftsendring utenom handlingsprogrammet avklares. Saken oversendes Formannskapet for avgjørelse. Saken ferdigbehandlet i kommunestyret i møte , sak 59/10 9

10 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2009 Arkivsak: 10/332 Sak: KS 18/ Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. Melding om vedtak oversendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KVALITET I TILBUDET TIL BEBOERE I INSTITUSJON - SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET FRA MØTE Arkivsak: 08/1431 Sak: KS 19/ Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon til orientering. 2. Kommunestyret ber om en rapport fra Utvalget for oppvekst og omsorg om Tilsynsutvalget for omsorgstjenesters arbeid og oppfølging av sitt mandat. Se kommunestyresak 108/10. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RUSFOREBYGGENDE ARBEID SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I MØTET Arkivsak: 07/1954 Sak: KS 20/ Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om det rusforebyggende arbeidet i Frogn til orientering. FIKS er orientert om vedtaket i notat oversendt SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I FROGN KOMMUNE - ANNIKEN HOLTNÆS Arkivsak: 10/343 Sak: KS 21/

11 Anniken Holtnæs søknad om fritak fra alle politiske verv i Frogn kommune innvilges. Det innebærer fritak fra følgende verv: 1) Medlem av kommunestyret 2) Medlem av formannskapet 3) Varaordfører 4) Medlem av valgstyret 5) Medlem av administrasjonsutvalget 6) Medlem av follorådet 7) Medlem av samarbeidsutvalget ved kulturskolen 8) Delegat til fylkesmøtet i KS Verv i egenskap av å være varaordfører: 9) Varamedlem av den faste byggekomitéen 10) Varamedlem av representantskapet til Follo museum. 11) Vara som observatør til styremøter i Oslofjordtunnelen AS. 12) Varamedlem av representantskapene i interkommunale samarbeidstiltak Frogn kommune er engasjert i. Melding om vedtaket er gitt til søker. OPPRYKK OG SUPPLERINGSVALG FRA OG UT RESTEN AV VALGPERIODEN Arkivsak: 10/361 Sak: KS 22/ Anniken Holtnæs er innvilget fritak og det foretas følgende opprykk og valg: 1) Vara rykker opp i følgende verv fra og resten av valgperioden a Kommunestyret: Nicolay Corneliussen (V) rykker opp som medlem. Øvrige varamedlemmer rykker en plass opp. b Follorådet: Liv Jacobsen (V) velges som medlem. c samarbeidsutvalget ved kulturstolen: Hege Solberg (A) rykker opp som medlem. Hege Falch Bilden (H) rykker opp som første varamedlem. d Delegat til fylkesmøtet i KS: Kjell Monsen (SV) rykker opp som medlem. Hans Kristian Raanaas (SP) rykker opp som første varamedlem 2) Som nytt medlem av formannskapet fra og ut valgperioden velges Liv Jacobsen (V) 3) Som nestleder av valgstyret fra og ut valgperioden velges May Granum (A) 4) Som nytt varamedlem på felleslisten til AP, V, Krf, SV og SP til administrasjonsutvalget fra og ut resten av valgperioden velges Liv Jacobsen 5) Som nytt 2. varamedlem til samarbeidsutvalget ved kulturskolen fra og ut valgperioden velges Line Stokholm (V) 6) Som nytt 2. varamedlem på felleslisten til AP, V, Krf, SV og SP til fylkesmøtet i KS fra og ut valgperioden velges Nicolay Corneliussen (V) Melding om vedtak oversendt samtlige involverte personer. Registre og oversikter er oppdatert. 11

12 VALG AV VARAORDFØRER UT VALGPERIODEN Arkivsak: 10/364 Sak: KS 23/ Under forutsetning av at Anniken Holtnæs sin søknad om fritak fra politiske verv innvilges, velges May Granum som ny varaordfører for resten av valgperioden. Melding om vedtaket gitt søker samt fulgt opp internt. INTERPELLASJON (FORESPØRSEL) TIL ORDFØREREN TIL KOMMUNESTYREMØTE FRA VENSTRE VEDR. LEHMANNSBRYGGA BEBYGGELSESPLAN Arkivsak: 10/470 Sak: KS 24/ Det ble ikke fattet vedtak. INTERPELLASJON (FORESPØRSEL) TIL ORDFØREREN TIL KOMMUNESTYREMØTE FRA HØYRE VEDR. NORSK LUFTAMBULANSE Arkivsak: 10/478 Sak: KS 25/ Det ble ikke fattet vedtak. INTERPELLASJON (FORESPØRSEL) TIL KOMMUNESTYRETS MØTE FROGN HØYRE VEDR. PÅLEGG OM SPRINKLERANLEGG Arkivsak: 10/479 Sak: KS 26/ Det ble ikke fattet vedtak. GNR 86 BNR 587 FJELLVEIEN 12 - DETALJREGULERING 2.GANGS BEHANDLING Arkivsak: 08/1442 Sak: KS 29/

13 Frogn kommunestyre vedtar detaljplan - alternativ 1 - for Fjellveien 12, gnr./bnr. 86/587, datert med tilhørende bestemmelser alternativ 1, revidert , i medhold av plan- og bygningslovens Klage på reguleringsvedtak behandlet av Fylkesmannen. Klager fikk ikke medhold, og reguleringsplanen er endelig vedtatt. GNR 1 BNR 244 VESTBYVEIEN/VARDEVEIEN - REGULERING ANKE PÅ UTSATT BEHANDLING AV REGULERINGSFORSLAG Arkivsak: 07/1341 Sak: KS 30/ Kommunestyret slutter seg til vedtak i Utvalg for miljø-, plan- og byggesaker i sak 28/10, og mener at utvikling av eiendommen gnr 1 bnr 244, må sees i sammenheng med Follo Boligbyggelags prosjekt på Nordre Elle, og at adkomsten må komme derfra. Saken utsettes inntil området Nordre Elle reguleres. Vedtaket innebærer ingen oppfølging fra administrasjonen. OPPFØLGING AV VERBALFORSLAG - KULTURSKOLEN Arkivsak: 10/213 Sak: KS 31/ Aktiviteten i kulturskolen økes med kr ,- på årsbasis fra 2011, og med en tilleggsbevilgning på kr ,- fra august Tilleggsbevilgning ble benyttet til å etablere faste gratis SFO-kurs på alle grunnskolene i Frogn med musikk og drama. Videre ble det tatt inn 30 nye elever fra ventelisten, som da er redusert fra 150 til 120 barn. SØKNAD FRA FROGN DRØBAK SKYTTERLAG OM ØKONOMISK STØTTE TIL INNENDØRS SKYTEBANE. Arkivsak: 10/576 Sak: KS 32/ Frogn kommune gir lånegaranti på kr til Frogn Drøbak Skytterlag for etablering av innendørs skytebane i ny 2. etasje på klubbhuset på Størrmyrbråtan. 2. Garantien gis som simpel kausjon. 13

14 Garantien tidsbegrenses til 10 år og trappes ned suksessivt i samsvar med serielån med avdragstid på 10 år. Skytterlaget er tildelt spillemidler på kr , og garantien er ikke benyttet. ANMODNING OM ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER INKLUSIV ENSLIGE MINDREÅRIGE Arkivsak: 09/516 Sak: KS 33/ Frogn kommune vil, i tillegg til vedtatt bosetting av 10 flyktninger i 2010: 1. bosette 5 enslige mindreårige flyktninger med planlagt innflytting i bofellesskap med heltids bemanning innen utgangen av bosette 5 enslige mindreårige flyktninger primært i bofellesskap med heltids bemanning i bosette 10 voksne flyktninger i Det ble bosatt 5 enslige mindreårige flyktninger i 2010, og det planlegges for å bosette ytterligere 5 enslige mindreårige samt 10 voksne flyktninger i GNR 69 BNR 387 ULLERUD - DAGSENTER FOR DEMENTE I UNDERETASJEN PÅ BOKOLLEKTIVET Arkivsak: 08/905 Sak: KS 34/ Dagsenter for demente etableres i underetasjen på bygg D på Ullerud 2. Arealene i bygg D utvides med 350 m2 i underetasjen. 3. Utvidelsen finansieres ved økt låneopptak på kr ,- eks mva, ,- inkl mva. 4. Driftsmessige konsekvenser innarbeides i handlingsplan Dagsenteret for hjemmeboende personer med demensutvikling åpner i april ANBUD PENSJON - KONKURRANSEGRUNNLAG Arkivsak: 10/549 Sak: KS 35/ Pensjonsordningen konkurranseutsettes 2. Følgende tildelingskriterier benyttes ved anbudskonkurranse: 14

15 Tildelingskriterier Vekting Poengskala 1 Forsikringspremie Soliditet, avkastning og tildelt premiefond Adm. kostnader, rentegarantipremie, forvaltningskostnader, egenkapitalbetjening Bruttogaranti og AFP Kapitalbinding Leveranse Service, kvalitet og forutsigbarhet Rapportering, datasystem og portal Premieutjevningsfellesskap Samfunnsansvar SUM 100 % Det stilles krav til alle som deltar i anbudet at de har dekkende krav til samfunnsansvar. Anbud gjennomført. Vital valgt som ny leverandør fra BUDSJETTOVERSKRIDELSER 2010 Arkivsak: 10/570 Sak: KS 36/ Saken tas til orientering. Oppfølging ikke påkrevet. PIZZERIA ROMA - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Arkivsak: 07/704 Sak: KS 37/ ) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizzaria Roma/Drøbak, DA, organisasjonsnummer Serveringssted: Pizzaria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Styrer: Hassan Abdullah Rashid Stedfortreder: Lana Baha Type virksomhet: Restaurant Åpningstider: I samsvar med søknaden, alle dager fra klokken

16 Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven er oppfylt. Det dokumenteres at virksomhetens meldeplikt overfor Mattilsynet er oppfylt. 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Pizzaria Roma/Drøbak DA - organisasjonsnummer Styrer: Hassan Abdullah Stedfortreder: Lana Baha Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Pizzaria Roma, Storgata 23, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs. Utendørs: Området må være tydelig merket og avgrenset. Skjenketider: I samsvar med søknaden, alle dager fra kl Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Vandelskrav i henhold til alkoholloven er oppfylt Politiet og NAV sosial ikke har merknader til søknaden I tillegg til alkohollovens regler gjelder også de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingen gis under forutsetning av bevillingshaver følger bestemmelsene for omsetning av alkoholholdig drikk samt kommunens forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Melding om vedtaket gitt søker, politiet, NAV sosial, skatte- og avgiftsmyndigheten samt Securitas. GALLERI CAFE TESKJE AS - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING I FORBINDELSE MED ENDRING AV ORGANISASJONSFORM Arkivsak: 07/552 Sak: KS 38/ ) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Galleri Cafe Teskje AS, organisasjonsnr Daglig leder: Benjamin Galvan Type virksomhet: Restaurant, kafé, galleri. Arrangerer lukkede selskaper Serveringssted: Galleri Cafe Teskje, Niels Carlsensgt. 7, 1440 Drøbak Åpningstider: I samsvar med søknaden fra kl

17 Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Daglig leder dokumenterer at virksomhetens meldeplikt overfor Mattilsynet Distriktskontoret for Indre Østfold er oppfylt. 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Galleri Cafe Teskje AS, organisasjonsnr Styrer: Benjamin Galvan Stedfortreder: Winnie Galvan Type virksomhet: Restaurant, kafé, galleri. Arrangerer lukkede selskaper Serveringssted: Galleri Cafe Teskje, Niels Carlsensgt. 7, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs. Utendørs: i smuget mellom kafeen og nabobygningen og 2 små bord på fortau mot Niels Carlsens gate. Avstand fra uteserveringen til fortauskanten må være minimum 1,5 meter. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringen skal avgrenses mot fortauet. Tillatelse til uteservering på fortau gis under forutsetning av at det ikke oppstår problemer med trafikk /fremkommelighet. Skjenketider: I henhold til Frogn kommunes forskrift for åpnings- og skjenketider og i samsvar med søknaden fra kl Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og sosialtjenesten ikke har merknader til søknaden I tillegg til alkohollovens regler gjelder også de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingen gis under forutsetning av bevillingshaver følger bestemmelsene for omsetning av alkoholholdig drikk samt kommunens forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Melding om vedtaket gitt søker, politiet, NAV sosial, skatte- og avgiftsmyndigheten samt Securitas. ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2009 Arkivsak: 10/487 Sak: KS 39/ Eldrerådets årsmelding for 2009 tas til orientering. 17

18 Melding om vedtak oversendt Akershus fylkes eldreråd, samt statens eldreråd. UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE - ÅRSMELDING 2009 Arkivsak: 10/488 Sak: KS 40/ Saken tas til orientering. Frogn kommunestyre ber rådmannen om å utrede muligheten for at UKS kan gis mer innflytelse og påvirkningsmuligheter i den kommunale saksbehandlingen herunder i hvilken grad organet kan gis en mer formell rolle sett i forhold til å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Avholdt møter med flere enheter for innspill. Skal avholdes møte med barn og unges representant i plansaker. Sak fremmes for kommunestyret vår/sommer SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I FROGN KOMMUNE LIV HAGBERG JACOBSEN - SUPPLERINGSVALG Arkivsak: 10/751 Sak: KS 41/ Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Liv Hagberg Jacobsen fra vervene som medlem i Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Klient- og pasientutvalget og Klageorgan II. 2. Som nytt medlem i Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur for grupperingen AP/V/KrF/SV/SP: Line Stokholm. 3. Som nytt 1. varamedlem i Klient- og pasientutvalget for grupperingen AP/V/KrF/SV/SP: Ivar Ruud Eide 4. Som nytt medlem i Klageorgan II - (V): Ivar Ruud Eide 5. Som nytt 4. varamedlem i Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur for grupperingen AP/V/KrF/SV/SP: Nicolay Corneliussen 6. Som nytt 2. varamedlem i Klient- og pasientutvalget for grupperingen AP/V/KrF/SV/SP: Line Stokholm. 7. Som nytt 4. varamedlem i Klageorgan II - (V): Line Stokholm. Melding er gitt til de valgte. 18

19 SAMARBEID MED PRIVATE INTERESSENTER OM ET NYTT SVØMMEANLEGG/BADELAND. Arkivsak: 09/1957 Sak: KS 42/ Det bevilges ikke kommunale midler til svømmehall på Dyrløkke. 2. Utredningsarbeidet for kommunalt svømmeanlegg på Seiersten fortsetter. I denne sammenheng kan også private samarbeidspartnere vurderes. Saken er fulgt opp med utarbeidelse av skisseprosjekt og henger sammen med sak KS 116/10; Skisseprosjekt for svømmeanlegg Seiersten. GNR 86 BNR 433 OG 739, STORGATEN 32, REGULERINGSENDRING ANNEN GANGS BEHANDLING Arkivsak: 08/1117 Sak: KS 45/ I detaljregulering for gnr. 86, bnr. 433 og 739, Storgaten 32, Reenskaug Hotell, dat gjøres følgende endringer: Regulerte byggegrenser rettes i samsvar med plankart rev Ny bestemmelse som lyder: Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg, skal stabilitet i grunn være avklart. Ev. avbøtende tiltak meldes inn sammen med byggemelding. Det stilles krav om særskilte tiltak for å stenge radongass ute dersom det under byggeprosessen registreres behov for slike tiltak. Ny bestemmelse som lyder: Byggeområdet utformes så lang mulig med tilfredsstillende adkomst til alle bygninger som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Utearealer utformes med tilfredsstillende adkomst for alle, slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. Ny bestemmelse som lyder: I tillegg til disse bestemmelser gjelder reguleringsbestemmelser for antikvarisk spesialområde Drøbak, vedtatt , sist rev l05 Eiendomsgrensene sikres før planen sendes til endelig vedtak i kommunestyret. Med slike endringer og i medhold av plan- og bygningslovens vedtas planforslaget. Vedtak varslet og annonsert. Klage på vedtak behandlet av utvalg for miljø, plan- og byggesaker. Klagesak foreløpig ikke oversendt Fylkesmannen da det etter klagebehandling ble klart at kommunestyrets vedtak kan være ugyldig p.g.a. inhabilitet for to av kommunestyrerepresentantene. 19

20 SØRBRÅTEN/HORGENMYRA - REGULERINGSPLAN KLAGE PÅ VEDTATT PLAN Arkivsak: 06/1120 Sak: KS 46/ Klage dat fra Barr på kommunestyrets reguleringsvedtak , sak 108, tas i medhold av plan- og bygningsloven av 1985, 27-3 til følge. I reguleringsplan for Sørbråten vedtatt gjøres følgende endring: Areal av gnr. 36, bnr. 7 som er regulert til felles avkjørsel og som i h.h. til avtale dat. 12. september 2001 skal overskjøtes til gnr. 36, bnr. 6, endres til boligformål som tillegg til gnr. 36, bnr. 6. Reguleringsendringen er varslet, utvalg for miljø, plan- og byggesaker har behandlet klage på endringsvedtaket, klagen er oversendt Fylkesmannen til endelig avgjørelse. GNR 48 BNR 133 DAL/BREVIKVEIEN - REGULERING ANNEN GANGS BEHANDLING Arkivsak: 08/2221 Sak: KS 47/ I reguleringsplan for Nesoddveien , gnr. 48, bnr. 64, 65, 133, 134, 135 og 150, vist på plankart dat , rev og i bestemmelser dat , gjøres følgende endringer: Ny bestemmelse: Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg, skal stabilitet i grunn være avklart. Ev. avbøtende tiltak meldes inn sammen med byggemelding. Det stilles krav om særskilte tiltak for å stenge radongass ute dersom det under byggeprosessen for nye boliger registreres behov for slike tiltak. Det sikres areal for felles renovasjonsløsning. Med slike mindre endringer, og i medhold av plan og bygningslovens vedtas planforslaget endelig. Vedtak varslet og annonser. Klagefrist utløpt. Det er ikke registrert klager på vedtaket. ANALYSE OG VALG AV UTVIKLINGSOMRÅDER FOR FREMTIDENS OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE 2010 FREM MOT 2030 (ELDREPLANEN) Arkivsak: 10/780 Sak: KS 48/ Pkt.1: Analyse og tiltaksplan for fremtidens omsorgstjenester for eldre (eldreplanen) tas til orientering 20

21 Pkt.2: På bakgrunn av eldreplanens analyse vedtas følgende områder for utvikling og planlegging av fremtidens eldreomsorg i Frogn kommune: Forebygging og rehabilitering Vurdering av framtidige boformer med tilpassede helse- og omsorgstjenester Tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester Demensomsorgen Avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende eldre. Rekruttering og beholde ansatte for å sikre kapasitet og kompetanse. Pkt. 3: Følgende fremdriftsplanen for politisk behandling av konkret tiltak innenfor utviklingsområdene vedtas: Henvisning Planer/tiltak innenfor utviklingsområdene: til kapittel i planen 4.2 Vurdere fremtidige boformer med tilpassede helse og omsorgstjenester. Fremdrift Vår Plan for demensomsorgen Høsten Plan for forebygging og rehabilitering Desember Plan for utvikling av tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester. 4.5 Plan for avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende eldre 4.6 Plan for å rekruttere og beholde ansatte for å sikre kapasitet og arbeide for å styrke kompetansen Høsten Kartleggingsarbeidet er igangsatt. Planarbeidet forventes ferdig våren Jf. sak 10/103 Utarbeidet demensplanen og analysen av tjenesteområdene ble lagt fram for politisk behandling i januar 2011 Plan for forebygging og rehabilitering arbeides det med i Samhandlingsstrategien. Plan for rekruttering og fagkompetanse er under arbeid. FREMTIDIGE BOFORMER MED HELSE OG OMSORGSTJENESTER FOR ELDRE Arkivsak: 10/103 Sak: KS 49/ Det igangsettes en trinnvis utbygging av flere typer omsorgsboliger med varierende tjenesteinnhold frem til Plan for hvordan en slik trinnvis utbygging kan skje fremmes som del av kommunens eiendomsstrategi. Servicesenter knyttet til Helsebygg B med tilbud om forebyggende tjenester til eldre etableres. Fremtidens institusjonskapasitet utredes videre Etablering av et eventuelt Helsehus bør først vurderes som del av iverksettelsen av Samhandlingsreformen. Samarbeid med boligbyggelag og andre private interessenter om fremtidig bygging av tilrettelagte boliger med variert tjenesteinnhold, utredes. 21

22 Jf. skisseprosjektet med helsebygg B og eiendomsstrategien. DRIFTS OG BEMANNINGSFORHOLD VED ÅPNING AV HELDØGNS BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER I BO-KOLLEKTIV FOR DEMENTE Arkivsak: 10/1012 Sak: KS 50/ Åpning av 12 boliger og dagsenter mars Boligene driftes med vekt på miljøarbeid 3. Det opprettes 16,6 årsverk leder/miljøkokk/miljøarbeidere/miljøterapeuter med forskjellig kompetanse innen pleie, demens og miljøarbeid. 4. Alternativ turnus med lengre vakter i helgen 5. Gradvis åpning av de resterende 12 boliger med tilsvarende økning av ansatte 6. Driftsmessige konsekvenser vurderes i handlingsplan Bofellesskapet er klar for innflytning 4.april Alle boligene tas i bruk ved å avvikle plasser på Grande. Jf HP Arbeidstilsynet har godkjent lange vakter i helgene og det er begrenset med småstillinger i turnusen. REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2009 Arkivsak: 10/1047 Sak: KS 51/ Det framlagte regnskapet for 2009 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Underskudd i investeringsregnskapet på 6,239 mill kroner dekkes inn slik: a. 4 mill kroner på prosjekt Sogsti skole b mill kroner på prosjekt 8511 Frogn kirkegård Årsmeldingen for 2009 vedtas. Innspillet fra Utvalg for miljø, plan og byggesaker følger saken. Punkt 2 og 3 er effektuert. 1. TERTIALRAPPORT FOR 2010 Arkivsak: 10/570 Sak: KS 52/

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

RAPPORT 2.TERTIAL 2007

RAPPORT 2.TERTIAL 2007 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 2 3. MEDARBEIDERE... 5 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER... 6 5. ØKONOMI... 7 6. STATUS VERBALVEDTAK (FRA

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2014

Vedlegg til Årsmelding 2014 Vedlegg til Årsmelding 2014 Vedlegg 1 Finansrapport Frogn Kommune Vedlegg 2 Oppfølging av vedtak Vedlegg 3 Verbalvedtak HP 2014-2017 Vedlegg 4 Hovedutvalget for Miljø, Plan og byggesaker Vedlegg 5 Oppfølging

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer