Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Produkter. FOTO: NORTURAS BILDEBANK

2 2 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

3 Innhold: STYRETS MELDING REGNSKAP STYRENDE ORGANER RÅDET STYRET ARBEIDSUTVALGET VALGKOMITÉEN RAMMEBETINGELSER OG POLITISK ARBEID OVERORDNET STRATEGI TEMAKONFERANSEN INDUSTRIPOLITIKK HANDELSPOLITIKK OG INTERNASJONALT ARBEID FORSKNING, INNOVASJON OG MATTRYGGHET SAMFUNNSKONTAKT OG POLITISKE KONTAKTMØTER SAMVIRKE SOM FORETAKSFORM ANDRE PRIORITERTE OMRÅDER KOMPETANSEUTVIKLING FLERE KVINNER I STYRENE FRA 17 TIL 39 PROSENT BISTANDSARBEID DRIFTSOPPGAVER BONDENS MARKED DRIFTSKREDITT NASJONALT OG INTER-NASJONALT SAMARBEID NASJONALT SAMARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID STYRER, RÅD OG UTVALG EGNE STYRINGSGRUPPER, RÅD OG UTVALG NASJONALE STYRER, RÅD OG UTVALG INTERNASJONALE STYRER, RÅD OG UTVALG ANSATTE I NL OG NLS AKTUELLE WEB ADRESSER: Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

4 Med utgangspunkt i felles eierskap, samvirke som organisasjonsform og felles utfordringer, har medlemsorganisasjonene etablert Norsk Landbrukssamvirke. NLs medlemsorganisasjoner ivaretar hele verdikjeden fra avl til næringsmiddelindustri. Gjennom samarbeidsavtaler er også faglagene representert i NLs organer (Styre og Råd). NL samler dermed de fleste norske landbruksorganisasjoner av betydning, langs hele verdikjeden. 4 Denne helheten og det fellesskapet NLs medlemmer utgjør sammen med faglagene gjør NL til et unikt forum for diskusjoner og samordning av landbruksnæringas (bondens) interesser. Norsk Landbrukssamvirke visjon: NL setter dagsorden og gir et avgjørende bidrag til å sikre samvirkeforetakene og deres medlemmer gode rammebetingelser og en sterk stilling i samfunn og marked. Misjon: NL er organ for kontakt, koordinering og strategisk drøfting mellom bøndenes organisasjoner, og en felles interesseorganisasjon for landbrukssamvirket og landbrukssamvirkets medlemmer. Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

5 Styrets melding Innledning Styret har i 2009 behandlet 35 saker innenfor ulike saksområder. Styrets melding omtaler de viktigste sakene. Noen av sakene har en mer detaljert omtale i administrasjonens melding. Vedtekter for Norsk Landbrukssamvirke Samarbeidsavtaler med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Gjennomgang av NLs arbeidsoppgaver Det er 10 år siden en omfattende omorganisering av NL - plan Etter den tid har NL hatt tre hovedarbeidsområder: Næringspolitikk, Kompetanseutvikling og Kommunikasjon I tillegg har NL ansvar for koordinering av forskning og innovasjon samt Bondens Marked og driftskredittordningen. Styret ønsket en gjennomgang av NLs nåværende arbeidsområder og tilgrensende områder med forslag til hva som bør løses i fellesskap gjennom NL og hva som løses utenfor NL. Styret i NLS har fungert som styringsgruppe for arbeidet og rapporterte til styret i NL som tok notatet om fremtidige oppgaver for NL/NLS til etterretning. Styret i NL ba om at resultatet av gjennomgangen ble lagt til grunn for forslag til arbeidsplan og budsjett for Strategiprosess NL 2015 fremdriftsplan I styremøtet 30. november 2009 vedtok styret at det skulle gjennomføres en strategiprosess NL Følgende avtaler ble forutsatt å ligge fast: Avtale mellom samvirkeorganisasjonene i landbruket om NL. Strategiprosessen skulle avklare NLs rolle som interesseorganisasjon for medlemmene samt avklare på hvilke områder NL skal arbeide. Et høringsdokument ble sendt medlemsorganisasjonene høsten FOTO: NORTURAS BILDEBANK Strategiplan NL 2015 fikk styrets tilslutning i styremøte 5. mars En arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for fordelingen av NLs budsjett 1 og 2 leverte sin rapport til styret 16. april Styret vedtok å la arbeidsgruppens forslag til fast fordelingsnøkkel for Budsjett 1 legges til grunn inntil videre. NLs strategi for likestillingsarbeidet Norsk Landbrukssamvirke vedtok i styremøte 18. september 2003 å satse for å nå målet på minst 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrene innen Det ble inngått en forpliktende avtale med myndighetene og handlingsplan for prosjektet ble utarbeidet. Ved prosjektstart var kvinneandelen blant eiervalgte styremedlemmer gjennomsnittlig 17 prosent. Etter valgene i 2009 er kvinneandelen 39 prosent. 22 organisasjoner var omfattet av kravet om kjønnsrepresentasjon i styrene. Av disse innfridde 13 organisasjoner kravet om

6 6 kjønnsrepresentasjon blant eiervalgte styremedlemmer. Kravet om likestilling var selvpålagt. Med Lov om Samvirkeforetak, gjeldende fra , har dagens samvirkeforetak et lovpålagt likestillingskrav med virkning fra senest Prosjektet Flere kvinner i styrene ble avsluttet i Det skal fortsatt arbeides med langsiktig rekrutteringsarbeid både i NL og ute i organisasjonene. Ta Grep erstattes med et tilsvarende program for begge kjønn. Indrefilet. FOTO: NORTURAS BILDEBANK Landbrukets Brusselkontor Brusselkontoret har vært drevet i sin nåværende form i 10 år. I forbindelse med at avtalen med vår Brusselrepresentant gikk ut 31. august 2009 ble det foretatt en gjennomgang av arbeidsoppgaver og prioriteringer. Styret sluttet seg til administrasjonens forslag om at kontoret drives videre omtrent som før, men med noen justeringer. Det bør legges større vekt på å integrere Brusselkontorets arbeid i det arbeid som foregår i NL, Norges Bondelag, LA og NLs medlemsorganisasjoner. Videre bør kontorets oppgaver konsentreres sterkere rundt EØS-relaterte problemstillinger. I forbindelse med virksomhetsplan og budsjett for NL/NLS 2010 ble det vedtatt å holde Brusselkontoret ubemannet inntil videre. Nei til kloning av husdyr i avlsarbeid og matproduksjon På styremøtet 21. april 2008 fikk administrasjonen i oppdrag å utarbeide forslag til Landbrukets holdning til kloning av dyr. Faglagene og NLs medlemsorganisasjoner skulle delta i arbeidet gjennom Rådgivende utvalg for Mattrygghet (RUMT). I utarbeidelsen av holdningsutkastet støttet gruppen seg til utredninger gjort av European Group of Ethics in Science and New Technologies to the European Commission (EGE). Etter behandling i RUMT, har arbeidsgruppens forslag vært til to høringer i medlemsorganisasjonene. I styremøtet i september vedtok styret Norsk landbruks holdning til kloning av husdyr i avlsarbeid og matproduksjon. Basert på en helhetsvurdering, inntar landbruket en restriktiv holdning, og vil ikke ta i bruk kloning av husdyr i avlsarbeid og matproduksjon. Dette standpunktet er basert på eksisterende teknikker og kunnskap. Det vil derfor være behov for en løpende vurdering i forhold til ny kunnskap, både om muligheter og risikomomenter. Videre virksomhet i Samvirkesenteret Samvirkesenteret ble opprettet som et 2-årig prosjekt i 2008 av Norsk Landbrukssamvirke, Coop NKL, NBBL, Norges Råfisklag, Selskapet for Norges Vel, Gjensidige Forsikring og Landkreditt. Erfaringene med senteret er gode og styret sluttet seg til eiermøtets anbefaling om videreføring av Samvirkesenteret som en selvstendig medlemsorganisasjon fra Bondens Marked I forbindelse med virksomhetsplan og budsjett for NL/NLS 2010 vedtok styret i november at NLs utgifter til Bondens Marked skulle reduseres. Det ble satt i gang arbeid for å finne andre finansieringskilder og/eller organisasjonsformer slik at Bondens Marked kan videreføres. I styremøtet 5. mars 2010 ble det vedtatt at NL etablerer stiftelsen Bondens marked Norge og inviterer Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hanen og Oikos som medstiftere. Eierrettighetene til merkevaren Bondens Marked overføres til stiftelsen Bondens marked Norge fra 1. juli Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

7 Virksomhet og plassering Norsk Landbrukssamvirke var i meldingsåret en interesseorganisasjon for 15 organisasjoner og foretak i norsk landbruk - eid og styrt av norske bønder. I april 2008 fremmet Norsk Landbruksrådgivning søknad om medlemskap, og organisasjonen ble opptatt som fullt medlem Felleskjøpet Rogaland Agder ble tatt opp som medlem i NL fra Norsk Landbrukssamvirke har samarbeidsavtaler med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Norsk Landbrukssamvirke er etablert i erkjennelsen av at samvirkebedriftene i stor grad har felles medlemmer, sammenfallende oppgaver og felles mål. En del av den konkrete oppgaveløsningen er lagt til Norsk Landbrukssamvirke. I tillegg fungerer Norsk Landbrukssamvirke som en viktig arena for å drøfte strategisk samarbeid innenfor landbrukssamvirket. Norsk Landbrukssamvirke har kontorer i Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C, Oslo. Rettvisende oversikt over utviklingen og forutsetning om fortsatt drift Organisasjonens regnskap for 2009 viser et underskudd etter finansposter på kr Konsernregnskapet for Norsk Landbrukssamvirke viser imidlertid et overskudd etter skatt og minoritetsinteresser (LU 30 %) på kr ,-. Norsk Landbrukssamvirkes konsernregnskap for 2009 omfatter Norsk Landbrukssamvirke (NL), Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS (NLS) og Landbrukets Utredningskontor AS (LU). Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av organisasjonens stilling og resultat for For 2010 er det budsjettert med en aktivitet tilsvarende Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljø Per har Norsk Landbrukssamvirke 3 ansatte. Norsk Landbrukssamvirke har sikkerhetshåndbok for brannvern og internkontroll sammen med Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS. Verneombudet har vært Hanne Lindsveen og Torbjørn Andal. Vidar Kapelrud har vært brannvernleder. Norsk Landbrukssamvirke er tilknyttet bedriftslegeordning. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Sykefraværet har i 2009 vært 3,74 prosent i NL, mens NL og NLS samlet har hatt et sykefravær på 3,40 prosent. Det har ikke vært spesielle skader eller ulykker. Likestilling Norsk Landbrukssamvirke har 3 ansatte alle menn. Styret har 15 medlemmer hvorav 2 er kvinner. Forurensing av ytre miljø Som en kontororganisasjon anses ikke Norsk Landbrukssamvirke å forurense det ytre miljø. Det er etablert rutiner for avfallshåndtering. Disponering av resultat Styret foreslår følgende disponering av årets resultat: Overføres fra driftsfond kr ,-.. 7 Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

8 Oslo, 31. desember mai Styret for Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik Hanne Refsholt Sveinung Svebestad (Styreleder) Geir Olav Opheim Steinar Dvergsdal Lars Fredrik Stuve Eilif Due Helge Evju Ola Jordhøy Ove Ommundsen Asbjørn Helland Kristin Ianssen Nils T. Bjørke Per G. Skorge Ole-Anton Teigen Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

9 Regnskap. 9 Norsk Landbrukssamvirkes konsernregnskap for 2009 omfatter Norsk Landbrukssamvirke (NL), Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS (NLS) og Landbrukets Utredningskontor AS (LU). Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

10 2.1 Resultatregnskap (1 000 kr) NL NL Konsern Konsern Note Tjenester organisasjonene Kontingenter organisasjonene Annen driftsinntekt Sum inntekter: Varer for videresalg ,12 Personalkostnader og honorarer Avskrivninger Annen driftskostnad Sum kostnader: Driftsresultat: Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Sum finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Forslag til disposisjon: Til/fra driftsfond Minoritetsintresse LU (30%) Årsresultat etter minoritetsinteresser Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

11 2.2 Balanse pr , Eiendeler NL NL Konsern Konsern Note Anleggsmidler Varige driftmidler EDB- og kontorutstyr Firmabil Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Norsk Landbrukssamvirke (NLS) Bankinnskudd Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

12 2.3 Egenkapital og gjeld NL NL Konsern Konsern Note Egenkapital Opptjent egenkapital og 11 Driftsfond NL Annen egenkapital Resultat Sum opptjent egenkapital Minoritetsandel av EK Sum egenkapital Langsiktig gjeld og forpliktelser og 12 Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld og forpliktelser Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Norsk Landbrukssamvirke (NLS) Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 31. desember mai 2010 Styret for Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik Hanne Refsholt Sveinung Svebestad (Styreleder) Geir Olav Opheim Steinar Dvergsdal Lars Fredrik Stuve Eilif Due Helge Evju Ola Jordhøy Ove Ommundsen Asbjørn Helland Kristin Ianssen Nils T. Bjørke Per G. Skorge Ole-Anton Teigen Ole-Jakob Ingeborgrud (Adm. direktør) Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

13 2.4 Noter 1. Regnskapets omfang og regnskapsprinsipper Servicevirksomheten i Norsk Landbrukssamvirke (NL) ble i 2003 overført til et eget selskap, til Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS (NLS). Regnskapet for Norsk Landbrukssamvirke (NL) legges frem som et totalregnskap. Regnskapet for Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Landbrukssamvirke konsern vedtas av NLs råd etter innstilling fra styret i NL. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Følgende prinsipper er anvendt: Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler, øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Omløpsmidler og anleggsmidler er oppført til anskaffelseskost med fradrag for verdiforringelse og eventuelle verdiendringer. Konsernregnskap Norsk Landbrukssamvirke konsernregnskap 2009 er Norsk Landbrukssamvirke (NL), Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS (NLS) og Landbrukets Utredningskontor AS (LU) Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende i konsernet er eliminert. 2. Organisasjonenes kontingenter til i Norsk Landbrukssamvirke Budsjett I % Budsjett II Sum TINE BA , Nortura BA , Gartnerhallen , Norges Skogeierforbund , Norges Pelsdyralslag , Norske Felleskjøp BA , HOFF Norske Potetindustrier , Honningcentralen , GENO , Norsvin , TYR , Norsk Landbruksrådgivning , Norsk Sau og Geit , Landkreditt , Gjensidige Forsikring , Sum Budsjett I omfatter NL ordinære kontingenter som er fordelt etter omforent fordelingsnøkkel. Budsjett II gjelder konkrete kostnadsområder hvor deltakende organisasjoner er blitt enig om fordelingen. Dette gjelder internasjonale saker (CEA, ICA, IFAP og NBC). Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

14 3. Spesifikasjon av annen driftsinntekt NL Regnskap Regnskap Konsern konsern Refusjoner fra andre organisasjoner Konsulenthonorarer Kurs- og arrangementsinntekter Andre inntekter Sum Personalkostnader og honorarer NL NL Konsern Konsern Lønn og honorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Under andre ytelser ligger blant annet kostnader vedrørende bedriftslegeordningen, kurs og seminarer, personalforsikringer og andre sosiale kostnader for de ansatte i Norsk Landbrukssamvirke. Det er ytt lån til ansatte med kr ,- og i konsern med kr ,-. Honorar til styret og daglig leder Lønn Adm.direktør, 100% Ytelser til pensjon Adm.direktør, 100% Annen godtgjørelse Adm.direktør, 100% Styrelederhonorar Honorar tillitsvalgte i styret Sum Gjennomsnittlig ansatte i NL er 3 og i NL konsern 23 personer. Styremedlemmer som er ansatte i organisasjoner har ikke mottatt honorarer. Adm.dir. har rett til førtidspensjon fra fylte 64 år. Pensjonen utgjør 66 % av lønnsgrunnlaget ved fratreden. Pensjonsrettighetene opparbeides forholdsmessig frem til fylte 64 år. Ved fratreden før fylte 64 år har adm.dir. krav på full lønn i 9 måneder utover oppsigelsestiden. I tillegg deltar adm.dir i bedriftens generelle pensjonsordning og AFP-avtale. Pensjonsforpliktelser vedrørende tidligere og nåværende adm.dir er avsatt i regnskapet. Det foreligger ikke andre forpliktelser overfor styret eller daglig leder ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det er heller ingen avtaler om bonuser eller liknende til fordel for styret eller daglig leder. Det er kostnadsført revisjonshonorarer for 2009 med kr For konsernet er det kostnadsført kr i revisjonshonorar. Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer kr Inkludert i revisjonshonoraret ligger kostnader knyttet til årsoppgjør/revisjon i konsernet Alle beløpene er angitt eksklusive mva. Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

15 5. Avskrivninger Biler Driftsmidler Kostpris pr Årets tilgang - - Avgang - - Kostpris pr Akkumulert avskrivning pr Akkumulert avskrivning pr Årets avskrivning Bokført verdi pr Avskrivningssats 20 % 20 %-30 % Spesifikasjon av andre driftskostnader, NL Regnskap Regnskap Konsern Konsern Fremmede tjenester Kostnader lokaler Bidrag/bevilgninger Diverse kostnader Sum Fordringer Kundefordringer er satt opp til pålydende med fradrag for avsetning til tap på fordringer. For NL konsern utgjør avsetningen ,-. 8. Investeringer i datterselskap Pålydende Bokført Eierandel Antall pr.akjse Verdi NL Servicekontor AS 100 % Landbrukets Utredningskontor AS 70 % Sum Aksjer andre selskaper Bokført verdi Bokført Virkelig Antall pr. aksje Verdi Verdi Tun Media AS , Bioparken AS , Den Norske Matvarefestivalen AS , DNB NOR ASA , Sikringsradioen AS , Sum Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

16 9. Bundne midler Av totale bankinnskudd utgjør kr ,- (pr ) bundne midler på skattetrekkonto. For NL konsern utgjør bundne midler kr , Skatt NL konsern Konsern Konsern Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ikke sk.pl resultat NL Permanente forskjeller Endringer i midlertidig forskjell Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 28 % Årets skattekostand fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Refusjon av skatt tidligere år Årets totale skattekostnad Midlertidige forskjeller Driftsmidler Fordringer Avsetning for forpliktelse Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel, 28 % Utsatt skatt beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. Netto utsatt skattefordel balanse føres ikke i tråd med norsk regnskapsstandard for små foretak. Norsk Landbrukssamvirke har i henhold til skatteloven 2-32, 1 ledd fått medhold i at organisasjonen ikke driver skattepliktig virksomhet. 11. Egenkapital NL Konsern Selskapskapital Sum innskutt EK Annen EK Årets resultat Sum annen EK Egenkapital Pensjonsordning NL Norsk Landbrukssamvirke har en kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring ASA. Pensjonsforsikringen omfatter i år 3 personer og gir rett til fremtidige ytelser i form av alderspensjon, ektefellepensjon, barnepensjon, uførepensjon, premiefritak ved arbeidsuførhet og sykelønn. Ytelsen er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Denne ordningen antas å tilfredsstille kravene til obligatorisk tjenestepensjon med de overgangsregler som foreligger pr Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

17 Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført og viser i følge aktuarberegningen en overfinansiering på kr ,- inkludert pensjonspremiefond på kr 126,-. Den foretatte aktuarberegning dekker ikke forpliktelser vedrørende AFP. Årets pensjonskostnad i regnskapet utgjør kr ,- (inkl. avsetning pensjon adm.dir). Årets pensjonskostnad for konsernet utgjør kr ,-. Pensjonsforpliktelsene i konsernet er ikke balanseført og viser i følge aktuarberegningen en overfinansiering på kr ,- inkludert pensjonspremiefond på kr , Interesseorganisasjonens medlemmer Norsk Landbrukssamvirke sine medlemsbedrifter framgår av note Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap 17 Norsk Landbrukssamvirke Fordringer Gjeld Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS 0, ,- Landbrukets Utredningskontor AS 0,- 0,- Omsetning mellom selskap i konsern er oppgitt eksl mva Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS ,-. Landbrukets Utredningskontor AS 0,- Alle selskaper i konsernet anses som nærstående parter. Likeledes anses andre samarbeidende organisasjoner innen landbruket som nærstående. Alle transaksjoner mellom nærstående parter foretas til virkelige verdier etter armlengdes avstands prinsipp. Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

18 2.5 Revisjonsberetning 18 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

19 Styrende organer. Rådet Norsk Landbrukssamvirkes høyeste organ er Rådet, som består av styreleder og daglig leder i medlemsorganisasjonene. I tillegg møter TINE BA, Nortura BA og Norske Felleskjøp BA med en ekstra representant hver. Samarbeidende organisasjoner er representert i rådet i henhold til inngåtte avtaler. Norges Bondelag skal være representert i Norsk Landbrukssamvirkes råd med styret og generalsekretær eller dennes stedfortreder. Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal være representert i Norsk Landbrukssamvirkes råd med styreleder, to styremedlemmer og generalsekretær. Landbrukets Arbeidsgiverforening skal være representert i Norsk Landbrukssamvirkes råd med styreleder og daglig leder. Det ble holdt to rådsmøter i henholdsvis 26. mai og 30. november. Rådsmøte 26. mai 2009 Møtet ble holdt på Norsvinsenteret (Stensby), Furnesveien 223, 2319 Hamar. Årsmelding og regnskap for Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Landbrukssamvirke konsern for 2008 ble godkjent. Regnskapet for NL for 2008 viste et underskudd på kr ,- som ble vedtatt dekket fra ordinært driftsfond. Rådet vedtok følgende godtgjørelse til tillitsvalgte medlemmer i styret: * NL Leder kr * NL Medlem som også er medlem i AU kr * NL Medlem kr * Daggodtgjørelse kr pr. dag. * Godtgjørelse for møter < 4 timer kr 850. Følgende 6 styremedlemmer ble valgt: 1. Eilif Due, HOFF Norske Potetindustrier BA 2. Helge Evju, Norges Skogeierforbund 3. Ola Jordhøy, Landkreditt 4. Ove Ommundsen, Norsk Sau og Geit 5. Asbjørn Helland, GENO 6. Kristin Ianssen, Norsvin Følgende 5 varamedlemmer til Styret ble valgt: 1. Odd H. Nordsveen, Norges Pelsdyralslag 2. Simon Helge Dahl, AL Gartnerhallen 3. Odd Gjermundrød, Honningcentralen AL 4. Erlend Røhnebæk, TYR Norsk Kjøttfeavlslag 5. Inge K. Hansen, Gjensidige Forsikring Rådet valgte Fredmund Sandvik som styreleder og Sveinung Svebestad som nestleder. Adm. dir. Ole-Jakob Ingeborgrud delte ut Utfordrerprisen 2009 til 3 organisasjoner innen Skogeiersamvirket: Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA, Vestskog BA og Havass Skog BA. Styreleder Helge Evju i Norges Skogeierforbund mottok prisene på vegne av de tre organisasjonene. Rådsmøte 30. november 2009 Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgate 11, 0180 Oslo. Den samlede økonomiske rammen for NL/NLS 2010 ble vedtatt med 19 Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

20 20 utgangspunkt i at alle medlemmene bidrar med samme kronebeløp som i 2009, men slik at Norturas bidrag deretter er redusert med 1,5 mill. kr i forhold til Fordelingen mellom organisasjonene er justert i forhold til vedtatt fordelingsnøkkel. Virksomhetsplan og budsjett for NL og NLS i 2010 ble dermed vedtatt med en samlet kostnadsramme på kr Budsjettet forutsetter videre en innbetaling på kr fra eierne (mot kr for 2009). I og med at det ikke er kompensert for kostnadsvekst i 2010, oppstår et behov for å kutte i kostnadene med ytterligere kr , slik at samlet behov for kutt i kostnadsbudsjettet blir kr 2,0 mill. Rådet vedtok videre følgende rammer/bevilgninger: Ramme for 2010 for det regionale samarbeid med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på henholdsvis kr til NB og kr til NBS, samme kronebeløp som i Nye sponsoravtaler med ungdomsorganisasjonene Norske 4H og Norges Bygdeungdomslag med et omfang på henholdsvis kr til 4H og kr til NBU etter at Norges Skogeierforbund er holdt utenfor. Støtten er dermed på samme kronebeløp som i Fast tjenestekjøp fra Landbrukets Utredningskontor AS for 2010 på kr , samme kronebeløp som i Etter Rådsmøtet ble Rådsmøtets temadel gjennomført med tema Verdikjeden for mat - maktkamp og samarbeid. Innledere var Bjørn Eidem, Norges landbruksråd i Brussel og Elisabeth Morthen, konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i TINE Styret Styret i Norsk Landbrukssamvirke består av styreleder og daglig leder i TINE BA, Nortura BA, Norske Felleskjøp BA og Norges Bondelag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er representert med styreleder. I tillegg velger Rådet 6 styremedlemmer fra samvirkeorganisasjonene. I en overgangsperiode på 3 år regnet fra NLs rådsmøte i 2007 til rådsmøte i 2010, har Nortura BA rett til å utpeke en representant som møter som observatør med talerett. Etter valgene i Rådsmøtet i mai 2009 har styret bestått av: Styreleder: Fredmund Sandvik, styreleder TINE BA Selbu Blå. FOTO: Tine Mediebank Nestleder: Sveinung Svebestad, styreleder Nortura BA Hanne Refsholt, konsernsjef TINE BA Geir Olav Opheim, konsernsjef Nortura BA Steinar Dvergsdal, styreleder Norske Felleskjøp BA Lars Fredrik Stuve, adm.dir. Norske Felleskjøp BA Eilif Due, HOFF Norske Potetindustrier BA Helge Evju, Norges Skogeierforbund Ola Jordhøy, Landkreditt Ove Ommundsen, Norsk Sau og Geit Asbjørn Helland, GENO Kristin Ianssen, Norsvin Nils T. Bjørke, leder Norges Bondelag Per Skorge, generalsekretær Norges Bondelag Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

21 Ole-Anton Teigen, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag Varamedlemmer: 1. Odd H. Nordsveen, Norges Pelsdyralslag 2. Simon Helge Dahl, AL Gartnerhallen 3. Odd Gjermundrød, Honningcentralen AL 4. Erlend Røhnebæk, TYR Norsk Kjøttfeavlslag 5. Inge K. Hansen, Gjensidige Forsikring 21 Smilende egg. FOTO: NORTURAS BILDEBANK Arbeidsutvalget Styret velger 1 medlem som, sammen med styrets leder og nestleder, utgjør Arbeidsutvalget i Norsk Landbrukssamvirke. Etter mai 2008 har Arbeidsutvalget bestått av: Fredmund Sandvik Sveinung Svebestad Steinar Dvergsdal Valgkomitéen Valgkomitéen består av: Oddveig Gikling-Bjørnå (leder), Norske Felleskjøp BA Kari Redse Håskjold (nestleder), Nortura BA Ole Magnar Undheim, TINE BA Varamedlem: Anne Kristin Syverstad, Norske Felleskjøp BA Varamedlem: Einar Høstbjør, Nortura BA Varamedlem: Ingunn Sognnes, TINE BA Pølsemaker. FOTO: NORTURAS BILDEBANK Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

22 Rammebetingelser og politisk arbeid. 22 Overordnet strategi NL har en rolle som et forum for samordning og utvikling av felles overordnet strategi for landbrukssamvirket. Dette skjer gjennom løpende arbeid og gjennom prosesser og møter. Det har i 2009 ikke vært gjennomført spesielle møter med tanke på dette, men har vært integrert i arbeidet med strategi 2015 for NL. Visjonen Aktivt landbruk i hele landet og en livskraftig, markedsorientert og effektiv industri basert på norske kvalitetsråvarer står fast. På bakgrunn av en gjennomdrøfting av muligheter og utfordringer ble den felles ambisjonen justert fra et rent volumfokus til også å inkludere økt verdiskaping: Volum og verdiskaping i landbruket er i 2012 økt gjennom lønnsom råvareproduksjon, styrket tillit, økt konkurransekraft og nye produktområder. Harald Norvik, strategisk rådgiver/styreleder i bl.a Telenor Jan Toft Nørgaard, konsernstyremedlem Arla Foods Geir Pollestad, Statssekretær i Samferdselsdepartementet Steinar Dvergsdal, styreleder Norske Felleskjøp Sveinung Svebestad, styreleder Nortura Fredmund Sandvik, styreleder Norsk Landbrukssamvirke Bellinda havre. FOTO: NORSK HAVREFORENING Temakonferansen Konferansen er landbrukssamvirkets årlige møteplass for å diskutere felles strategiske utfordringer. Årets konferanse ble avholdt i Stjørdal med 165 deltakere. Temaene var: a) Landbruket og våre samvirkebedrifter inn i en urolig og utfordrende fremtid. b) Landbrukets transportutfordringer. Innledere var: Erik Reinert, Professor i Teknologi og Utviklingsstrategier ved Tallinn University of Technology, Estland Petter Haas Brubakk, direktør - område næringspolitikk, NHO Industripolitikk Arbeidet med industripolitiske spørsmål koordineres med medlemsorganisasjonene gjennom Rådgivende Utvalg for Næringspolitikk (RUN). Statsbudsjett Viktige elementer i landbrukssamvirkets rammebetingelser fastsettes i de årlige statsbudsjettene og revideringen av disse. Her fastsettes bevilgninger til bl.a. samferdsel og forskning og innovasjon. I statsbudsjettet legges det dessuten føringer for skatte- og avgiftsspørsmål. NL er i denne sammenhengen opptatt av de Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsmelding 2012 Norsk Landbrukssamvirke

Årsmelding 2012 Norsk Landbrukssamvirke Årsmelding 2012 Norsk Landbrukssamvirke 1 Foto:smakenavlokalmat.no Foto:NORTURA Godkjent av NLs Råd 28. mai 2013 FORKORTELSER I dette dokument brukes følgende forkortelser: NL NLS LU FK Agri RUN SLF TF

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer