Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Produkter. FOTO: NORTURAS BILDEBANK

2 2 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

3 Innhold: STYRETS MELDING REGNSKAP STYRENDE ORGANER RÅDET STYRET ARBEIDSUTVALGET VALGKOMITÉEN RAMMEBETINGELSER OG POLITISK ARBEID OVERORDNET STRATEGI TEMAKONFERANSEN INDUSTRIPOLITIKK HANDELSPOLITIKK OG INTERNASJONALT ARBEID FORSKNING, INNOVASJON OG MATTRYGGHET SAMFUNNSKONTAKT OG POLITISKE KONTAKTMØTER SAMVIRKE SOM FORETAKSFORM ANDRE PRIORITERTE OMRÅDER KOMPETANSEUTVIKLING FLERE KVINNER I STYRENE FRA 17 TIL 39 PROSENT BISTANDSARBEID DRIFTSOPPGAVER BONDENS MARKED DRIFTSKREDITT NASJONALT OG INTER-NASJONALT SAMARBEID NASJONALT SAMARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID STYRER, RÅD OG UTVALG EGNE STYRINGSGRUPPER, RÅD OG UTVALG NASJONALE STYRER, RÅD OG UTVALG INTERNASJONALE STYRER, RÅD OG UTVALG ANSATTE I NL OG NLS AKTUELLE WEB ADRESSER: Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

4 Med utgangspunkt i felles eierskap, samvirke som organisasjonsform og felles utfordringer, har medlemsorganisasjonene etablert Norsk Landbrukssamvirke. NLs medlemsorganisasjoner ivaretar hele verdikjeden fra avl til næringsmiddelindustri. Gjennom samarbeidsavtaler er også faglagene representert i NLs organer (Styre og Råd). NL samler dermed de fleste norske landbruksorganisasjoner av betydning, langs hele verdikjeden. 4 Denne helheten og det fellesskapet NLs medlemmer utgjør sammen med faglagene gjør NL til et unikt forum for diskusjoner og samordning av landbruksnæringas (bondens) interesser. Norsk Landbrukssamvirke visjon: NL setter dagsorden og gir et avgjørende bidrag til å sikre samvirkeforetakene og deres medlemmer gode rammebetingelser og en sterk stilling i samfunn og marked. Misjon: NL er organ for kontakt, koordinering og strategisk drøfting mellom bøndenes organisasjoner, og en felles interesseorganisasjon for landbrukssamvirket og landbrukssamvirkets medlemmer. Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

5 Styrets melding Innledning Styret har i 2009 behandlet 35 saker innenfor ulike saksområder. Styrets melding omtaler de viktigste sakene. Noen av sakene har en mer detaljert omtale i administrasjonens melding. Vedtekter for Norsk Landbrukssamvirke Samarbeidsavtaler med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Gjennomgang av NLs arbeidsoppgaver Det er 10 år siden en omfattende omorganisering av NL - plan Etter den tid har NL hatt tre hovedarbeidsområder: Næringspolitikk, Kompetanseutvikling og Kommunikasjon I tillegg har NL ansvar for koordinering av forskning og innovasjon samt Bondens Marked og driftskredittordningen. Styret ønsket en gjennomgang av NLs nåværende arbeidsområder og tilgrensende områder med forslag til hva som bør løses i fellesskap gjennom NL og hva som løses utenfor NL. Styret i NLS har fungert som styringsgruppe for arbeidet og rapporterte til styret i NL som tok notatet om fremtidige oppgaver for NL/NLS til etterretning. Styret i NL ba om at resultatet av gjennomgangen ble lagt til grunn for forslag til arbeidsplan og budsjett for Strategiprosess NL 2015 fremdriftsplan I styremøtet 30. november 2009 vedtok styret at det skulle gjennomføres en strategiprosess NL Følgende avtaler ble forutsatt å ligge fast: Avtale mellom samvirkeorganisasjonene i landbruket om NL. Strategiprosessen skulle avklare NLs rolle som interesseorganisasjon for medlemmene samt avklare på hvilke områder NL skal arbeide. Et høringsdokument ble sendt medlemsorganisasjonene høsten FOTO: NORTURAS BILDEBANK Strategiplan NL 2015 fikk styrets tilslutning i styremøte 5. mars En arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for fordelingen av NLs budsjett 1 og 2 leverte sin rapport til styret 16. april Styret vedtok å la arbeidsgruppens forslag til fast fordelingsnøkkel for Budsjett 1 legges til grunn inntil videre. NLs strategi for likestillingsarbeidet Norsk Landbrukssamvirke vedtok i styremøte 18. september 2003 å satse for å nå målet på minst 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrene innen Det ble inngått en forpliktende avtale med myndighetene og handlingsplan for prosjektet ble utarbeidet. Ved prosjektstart var kvinneandelen blant eiervalgte styremedlemmer gjennomsnittlig 17 prosent. Etter valgene i 2009 er kvinneandelen 39 prosent. 22 organisasjoner var omfattet av kravet om kjønnsrepresentasjon i styrene. Av disse innfridde 13 organisasjoner kravet om

6 6 kjønnsrepresentasjon blant eiervalgte styremedlemmer. Kravet om likestilling var selvpålagt. Med Lov om Samvirkeforetak, gjeldende fra , har dagens samvirkeforetak et lovpålagt likestillingskrav med virkning fra senest Prosjektet Flere kvinner i styrene ble avsluttet i Det skal fortsatt arbeides med langsiktig rekrutteringsarbeid både i NL og ute i organisasjonene. Ta Grep erstattes med et tilsvarende program for begge kjønn. Indrefilet. FOTO: NORTURAS BILDEBANK Landbrukets Brusselkontor Brusselkontoret har vært drevet i sin nåværende form i 10 år. I forbindelse med at avtalen med vår Brusselrepresentant gikk ut 31. august 2009 ble det foretatt en gjennomgang av arbeidsoppgaver og prioriteringer. Styret sluttet seg til administrasjonens forslag om at kontoret drives videre omtrent som før, men med noen justeringer. Det bør legges større vekt på å integrere Brusselkontorets arbeid i det arbeid som foregår i NL, Norges Bondelag, LA og NLs medlemsorganisasjoner. Videre bør kontorets oppgaver konsentreres sterkere rundt EØS-relaterte problemstillinger. I forbindelse med virksomhetsplan og budsjett for NL/NLS 2010 ble det vedtatt å holde Brusselkontoret ubemannet inntil videre. Nei til kloning av husdyr i avlsarbeid og matproduksjon På styremøtet 21. april 2008 fikk administrasjonen i oppdrag å utarbeide forslag til Landbrukets holdning til kloning av dyr. Faglagene og NLs medlemsorganisasjoner skulle delta i arbeidet gjennom Rådgivende utvalg for Mattrygghet (RUMT). I utarbeidelsen av holdningsutkastet støttet gruppen seg til utredninger gjort av European Group of Ethics in Science and New Technologies to the European Commission (EGE). Etter behandling i RUMT, har arbeidsgruppens forslag vært til to høringer i medlemsorganisasjonene. I styremøtet i september vedtok styret Norsk landbruks holdning til kloning av husdyr i avlsarbeid og matproduksjon. Basert på en helhetsvurdering, inntar landbruket en restriktiv holdning, og vil ikke ta i bruk kloning av husdyr i avlsarbeid og matproduksjon. Dette standpunktet er basert på eksisterende teknikker og kunnskap. Det vil derfor være behov for en løpende vurdering i forhold til ny kunnskap, både om muligheter og risikomomenter. Videre virksomhet i Samvirkesenteret Samvirkesenteret ble opprettet som et 2-årig prosjekt i 2008 av Norsk Landbrukssamvirke, Coop NKL, NBBL, Norges Råfisklag, Selskapet for Norges Vel, Gjensidige Forsikring og Landkreditt. Erfaringene med senteret er gode og styret sluttet seg til eiermøtets anbefaling om videreføring av Samvirkesenteret som en selvstendig medlemsorganisasjon fra Bondens Marked I forbindelse med virksomhetsplan og budsjett for NL/NLS 2010 vedtok styret i november at NLs utgifter til Bondens Marked skulle reduseres. Det ble satt i gang arbeid for å finne andre finansieringskilder og/eller organisasjonsformer slik at Bondens Marked kan videreføres. I styremøtet 5. mars 2010 ble det vedtatt at NL etablerer stiftelsen Bondens marked Norge og inviterer Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hanen og Oikos som medstiftere. Eierrettighetene til merkevaren Bondens Marked overføres til stiftelsen Bondens marked Norge fra 1. juli Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

7 Virksomhet og plassering Norsk Landbrukssamvirke var i meldingsåret en interesseorganisasjon for 15 organisasjoner og foretak i norsk landbruk - eid og styrt av norske bønder. I april 2008 fremmet Norsk Landbruksrådgivning søknad om medlemskap, og organisasjonen ble opptatt som fullt medlem Felleskjøpet Rogaland Agder ble tatt opp som medlem i NL fra Norsk Landbrukssamvirke har samarbeidsavtaler med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Norsk Landbrukssamvirke er etablert i erkjennelsen av at samvirkebedriftene i stor grad har felles medlemmer, sammenfallende oppgaver og felles mål. En del av den konkrete oppgaveløsningen er lagt til Norsk Landbrukssamvirke. I tillegg fungerer Norsk Landbrukssamvirke som en viktig arena for å drøfte strategisk samarbeid innenfor landbrukssamvirket. Norsk Landbrukssamvirke har kontorer i Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C, Oslo. Rettvisende oversikt over utviklingen og forutsetning om fortsatt drift Organisasjonens regnskap for 2009 viser et underskudd etter finansposter på kr Konsernregnskapet for Norsk Landbrukssamvirke viser imidlertid et overskudd etter skatt og minoritetsinteresser (LU 30 %) på kr ,-. Norsk Landbrukssamvirkes konsernregnskap for 2009 omfatter Norsk Landbrukssamvirke (NL), Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS (NLS) og Landbrukets Utredningskontor AS (LU). Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av organisasjonens stilling og resultat for For 2010 er det budsjettert med en aktivitet tilsvarende Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljø Per har Norsk Landbrukssamvirke 3 ansatte. Norsk Landbrukssamvirke har sikkerhetshåndbok for brannvern og internkontroll sammen med Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS. Verneombudet har vært Hanne Lindsveen og Torbjørn Andal. Vidar Kapelrud har vært brannvernleder. Norsk Landbrukssamvirke er tilknyttet bedriftslegeordning. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Sykefraværet har i 2009 vært 3,74 prosent i NL, mens NL og NLS samlet har hatt et sykefravær på 3,40 prosent. Det har ikke vært spesielle skader eller ulykker. Likestilling Norsk Landbrukssamvirke har 3 ansatte alle menn. Styret har 15 medlemmer hvorav 2 er kvinner. Forurensing av ytre miljø Som en kontororganisasjon anses ikke Norsk Landbrukssamvirke å forurense det ytre miljø. Det er etablert rutiner for avfallshåndtering. Disponering av resultat Styret foreslår følgende disponering av årets resultat: Overføres fra driftsfond kr ,-.. 7 Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

8 Oslo, 31. desember mai Styret for Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik Hanne Refsholt Sveinung Svebestad (Styreleder) Geir Olav Opheim Steinar Dvergsdal Lars Fredrik Stuve Eilif Due Helge Evju Ola Jordhøy Ove Ommundsen Asbjørn Helland Kristin Ianssen Nils T. Bjørke Per G. Skorge Ole-Anton Teigen Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

9 Regnskap. 9 Norsk Landbrukssamvirkes konsernregnskap for 2009 omfatter Norsk Landbrukssamvirke (NL), Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS (NLS) og Landbrukets Utredningskontor AS (LU). Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

10 2.1 Resultatregnskap (1 000 kr) NL NL Konsern Konsern Note Tjenester organisasjonene Kontingenter organisasjonene Annen driftsinntekt Sum inntekter: Varer for videresalg ,12 Personalkostnader og honorarer Avskrivninger Annen driftskostnad Sum kostnader: Driftsresultat: Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Sum finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Forslag til disposisjon: Til/fra driftsfond Minoritetsintresse LU (30%) Årsresultat etter minoritetsinteresser Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

11 2.2 Balanse pr , Eiendeler NL NL Konsern Konsern Note Anleggsmidler Varige driftmidler EDB- og kontorutstyr Firmabil Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Aksjer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Norsk Landbrukssamvirke (NLS) Bankinnskudd Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

12 2.3 Egenkapital og gjeld NL NL Konsern Konsern Note Egenkapital Opptjent egenkapital og 11 Driftsfond NL Annen egenkapital Resultat Sum opptjent egenkapital Minoritetsandel av EK Sum egenkapital Langsiktig gjeld og forpliktelser og 12 Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld og forpliktelser Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Norsk Landbrukssamvirke (NLS) Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 31. desember mai 2010 Styret for Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik Hanne Refsholt Sveinung Svebestad (Styreleder) Geir Olav Opheim Steinar Dvergsdal Lars Fredrik Stuve Eilif Due Helge Evju Ola Jordhøy Ove Ommundsen Asbjørn Helland Kristin Ianssen Nils T. Bjørke Per G. Skorge Ole-Anton Teigen Ole-Jakob Ingeborgrud (Adm. direktør) Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

13 2.4 Noter 1. Regnskapets omfang og regnskapsprinsipper Servicevirksomheten i Norsk Landbrukssamvirke (NL) ble i 2003 overført til et eget selskap, til Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS (NLS). Regnskapet for Norsk Landbrukssamvirke (NL) legges frem som et totalregnskap. Regnskapet for Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Landbrukssamvirke konsern vedtas av NLs råd etter innstilling fra styret i NL. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Følgende prinsipper er anvendt: Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler, øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Omløpsmidler og anleggsmidler er oppført til anskaffelseskost med fradrag for verdiforringelse og eventuelle verdiendringer. Konsernregnskap Norsk Landbrukssamvirke konsernregnskap 2009 er Norsk Landbrukssamvirke (NL), Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS (NLS) og Landbrukets Utredningskontor AS (LU) Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende i konsernet er eliminert. 2. Organisasjonenes kontingenter til i Norsk Landbrukssamvirke Budsjett I % Budsjett II Sum TINE BA , Nortura BA , Gartnerhallen , Norges Skogeierforbund , Norges Pelsdyralslag , Norske Felleskjøp BA , HOFF Norske Potetindustrier , Honningcentralen , GENO , Norsvin , TYR , Norsk Landbruksrådgivning , Norsk Sau og Geit , Landkreditt , Gjensidige Forsikring , Sum Budsjett I omfatter NL ordinære kontingenter som er fordelt etter omforent fordelingsnøkkel. Budsjett II gjelder konkrete kostnadsområder hvor deltakende organisasjoner er blitt enig om fordelingen. Dette gjelder internasjonale saker (CEA, ICA, IFAP og NBC). Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

14 3. Spesifikasjon av annen driftsinntekt NL Regnskap Regnskap Konsern konsern Refusjoner fra andre organisasjoner Konsulenthonorarer Kurs- og arrangementsinntekter Andre inntekter Sum Personalkostnader og honorarer NL NL Konsern Konsern Lønn og honorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Under andre ytelser ligger blant annet kostnader vedrørende bedriftslegeordningen, kurs og seminarer, personalforsikringer og andre sosiale kostnader for de ansatte i Norsk Landbrukssamvirke. Det er ytt lån til ansatte med kr ,- og i konsern med kr ,-. Honorar til styret og daglig leder Lønn Adm.direktør, 100% Ytelser til pensjon Adm.direktør, 100% Annen godtgjørelse Adm.direktør, 100% Styrelederhonorar Honorar tillitsvalgte i styret Sum Gjennomsnittlig ansatte i NL er 3 og i NL konsern 23 personer. Styremedlemmer som er ansatte i organisasjoner har ikke mottatt honorarer. Adm.dir. har rett til førtidspensjon fra fylte 64 år. Pensjonen utgjør 66 % av lønnsgrunnlaget ved fratreden. Pensjonsrettighetene opparbeides forholdsmessig frem til fylte 64 år. Ved fratreden før fylte 64 år har adm.dir. krav på full lønn i 9 måneder utover oppsigelsestiden. I tillegg deltar adm.dir i bedriftens generelle pensjonsordning og AFP-avtale. Pensjonsforpliktelser vedrørende tidligere og nåværende adm.dir er avsatt i regnskapet. Det foreligger ikke andre forpliktelser overfor styret eller daglig leder ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det er heller ingen avtaler om bonuser eller liknende til fordel for styret eller daglig leder. Det er kostnadsført revisjonshonorarer for 2009 med kr For konsernet er det kostnadsført kr i revisjonshonorar. Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer kr Inkludert i revisjonshonoraret ligger kostnader knyttet til årsoppgjør/revisjon i konsernet Alle beløpene er angitt eksklusive mva. Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

15 5. Avskrivninger Biler Driftsmidler Kostpris pr Årets tilgang - - Avgang - - Kostpris pr Akkumulert avskrivning pr Akkumulert avskrivning pr Årets avskrivning Bokført verdi pr Avskrivningssats 20 % 20 %-30 % Spesifikasjon av andre driftskostnader, NL Regnskap Regnskap Konsern Konsern Fremmede tjenester Kostnader lokaler Bidrag/bevilgninger Diverse kostnader Sum Fordringer Kundefordringer er satt opp til pålydende med fradrag for avsetning til tap på fordringer. For NL konsern utgjør avsetningen ,-. 8. Investeringer i datterselskap Pålydende Bokført Eierandel Antall pr.akjse Verdi NL Servicekontor AS 100 % Landbrukets Utredningskontor AS 70 % Sum Aksjer andre selskaper Bokført verdi Bokført Virkelig Antall pr. aksje Verdi Verdi Tun Media AS , Bioparken AS , Den Norske Matvarefestivalen AS , DNB NOR ASA , Sikringsradioen AS , Sum Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

16 9. Bundne midler Av totale bankinnskudd utgjør kr ,- (pr ) bundne midler på skattetrekkonto. For NL konsern utgjør bundne midler kr , Skatt NL konsern Konsern Konsern Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ikke sk.pl resultat NL Permanente forskjeller Endringer i midlertidig forskjell Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt 28 % Årets skattekostand fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Refusjon av skatt tidligere år Årets totale skattekostnad Midlertidige forskjeller Driftsmidler Fordringer Avsetning for forpliktelse Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel, 28 % Utsatt skatt beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. Netto utsatt skattefordel balanse føres ikke i tråd med norsk regnskapsstandard for små foretak. Norsk Landbrukssamvirke har i henhold til skatteloven 2-32, 1 ledd fått medhold i at organisasjonen ikke driver skattepliktig virksomhet. 11. Egenkapital NL Konsern Selskapskapital Sum innskutt EK Annen EK Årets resultat Sum annen EK Egenkapital Pensjonsordning NL Norsk Landbrukssamvirke har en kollektiv pensjonsordning i Vital Forsikring ASA. Pensjonsforsikringen omfatter i år 3 personer og gir rett til fremtidige ytelser i form av alderspensjon, ektefellepensjon, barnepensjon, uførepensjon, premiefritak ved arbeidsuførhet og sykelønn. Ytelsen er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Denne ordningen antas å tilfredsstille kravene til obligatorisk tjenestepensjon med de overgangsregler som foreligger pr Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

17 Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført og viser i følge aktuarberegningen en overfinansiering på kr ,- inkludert pensjonspremiefond på kr 126,-. Den foretatte aktuarberegning dekker ikke forpliktelser vedrørende AFP. Årets pensjonskostnad i regnskapet utgjør kr ,- (inkl. avsetning pensjon adm.dir). Årets pensjonskostnad for konsernet utgjør kr ,-. Pensjonsforpliktelsene i konsernet er ikke balanseført og viser i følge aktuarberegningen en overfinansiering på kr ,- inkludert pensjonspremiefond på kr , Interesseorganisasjonens medlemmer Norsk Landbrukssamvirke sine medlemsbedrifter framgår av note Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap 17 Norsk Landbrukssamvirke Fordringer Gjeld Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS 0, ,- Landbrukets Utredningskontor AS 0,- 0,- Omsetning mellom selskap i konsern er oppgitt eksl mva Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS ,-. Landbrukets Utredningskontor AS 0,- Alle selskaper i konsernet anses som nærstående parter. Likeledes anses andre samarbeidende organisasjoner innen landbruket som nærstående. Alle transaksjoner mellom nærstående parter foretas til virkelige verdier etter armlengdes avstands prinsipp. Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

18 2.5 Revisjonsberetning 18 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

19 Styrende organer. Rådet Norsk Landbrukssamvirkes høyeste organ er Rådet, som består av styreleder og daglig leder i medlemsorganisasjonene. I tillegg møter TINE BA, Nortura BA og Norske Felleskjøp BA med en ekstra representant hver. Samarbeidende organisasjoner er representert i rådet i henhold til inngåtte avtaler. Norges Bondelag skal være representert i Norsk Landbrukssamvirkes råd med styret og generalsekretær eller dennes stedfortreder. Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal være representert i Norsk Landbrukssamvirkes råd med styreleder, to styremedlemmer og generalsekretær. Landbrukets Arbeidsgiverforening skal være representert i Norsk Landbrukssamvirkes råd med styreleder og daglig leder. Det ble holdt to rådsmøter i henholdsvis 26. mai og 30. november. Rådsmøte 26. mai 2009 Møtet ble holdt på Norsvinsenteret (Stensby), Furnesveien 223, 2319 Hamar. Årsmelding og regnskap for Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Landbrukssamvirke konsern for 2008 ble godkjent. Regnskapet for NL for 2008 viste et underskudd på kr ,- som ble vedtatt dekket fra ordinært driftsfond. Rådet vedtok følgende godtgjørelse til tillitsvalgte medlemmer i styret: * NL Leder kr * NL Medlem som også er medlem i AU kr * NL Medlem kr * Daggodtgjørelse kr pr. dag. * Godtgjørelse for møter < 4 timer kr 850. Følgende 6 styremedlemmer ble valgt: 1. Eilif Due, HOFF Norske Potetindustrier BA 2. Helge Evju, Norges Skogeierforbund 3. Ola Jordhøy, Landkreditt 4. Ove Ommundsen, Norsk Sau og Geit 5. Asbjørn Helland, GENO 6. Kristin Ianssen, Norsvin Følgende 5 varamedlemmer til Styret ble valgt: 1. Odd H. Nordsveen, Norges Pelsdyralslag 2. Simon Helge Dahl, AL Gartnerhallen 3. Odd Gjermundrød, Honningcentralen AL 4. Erlend Røhnebæk, TYR Norsk Kjøttfeavlslag 5. Inge K. Hansen, Gjensidige Forsikring Rådet valgte Fredmund Sandvik som styreleder og Sveinung Svebestad som nestleder. Adm. dir. Ole-Jakob Ingeborgrud delte ut Utfordrerprisen 2009 til 3 organisasjoner innen Skogeiersamvirket: Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA, Vestskog BA og Havass Skog BA. Styreleder Helge Evju i Norges Skogeierforbund mottok prisene på vegne av de tre organisasjonene. Rådsmøte 30. november 2009 Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgate 11, 0180 Oslo. Den samlede økonomiske rammen for NL/NLS 2010 ble vedtatt med 19 Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

20 20 utgangspunkt i at alle medlemmene bidrar med samme kronebeløp som i 2009, men slik at Norturas bidrag deretter er redusert med 1,5 mill. kr i forhold til Fordelingen mellom organisasjonene er justert i forhold til vedtatt fordelingsnøkkel. Virksomhetsplan og budsjett for NL og NLS i 2010 ble dermed vedtatt med en samlet kostnadsramme på kr Budsjettet forutsetter videre en innbetaling på kr fra eierne (mot kr for 2009). I og med at det ikke er kompensert for kostnadsvekst i 2010, oppstår et behov for å kutte i kostnadene med ytterligere kr , slik at samlet behov for kutt i kostnadsbudsjettet blir kr 2,0 mill. Rådet vedtok videre følgende rammer/bevilgninger: Ramme for 2010 for det regionale samarbeid med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på henholdsvis kr til NB og kr til NBS, samme kronebeløp som i Nye sponsoravtaler med ungdomsorganisasjonene Norske 4H og Norges Bygdeungdomslag med et omfang på henholdsvis kr til 4H og kr til NBU etter at Norges Skogeierforbund er holdt utenfor. Støtten er dermed på samme kronebeløp som i Fast tjenestekjøp fra Landbrukets Utredningskontor AS for 2010 på kr , samme kronebeløp som i Etter Rådsmøtet ble Rådsmøtets temadel gjennomført med tema Verdikjeden for mat - maktkamp og samarbeid. Innledere var Bjørn Eidem, Norges landbruksråd i Brussel og Elisabeth Morthen, konserndirektør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i TINE Styret Styret i Norsk Landbrukssamvirke består av styreleder og daglig leder i TINE BA, Nortura BA, Norske Felleskjøp BA og Norges Bondelag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er representert med styreleder. I tillegg velger Rådet 6 styremedlemmer fra samvirkeorganisasjonene. I en overgangsperiode på 3 år regnet fra NLs rådsmøte i 2007 til rådsmøte i 2010, har Nortura BA rett til å utpeke en representant som møter som observatør med talerett. Etter valgene i Rådsmøtet i mai 2009 har styret bestått av: Styreleder: Fredmund Sandvik, styreleder TINE BA Selbu Blå. FOTO: Tine Mediebank Nestleder: Sveinung Svebestad, styreleder Nortura BA Hanne Refsholt, konsernsjef TINE BA Geir Olav Opheim, konsernsjef Nortura BA Steinar Dvergsdal, styreleder Norske Felleskjøp BA Lars Fredrik Stuve, adm.dir. Norske Felleskjøp BA Eilif Due, HOFF Norske Potetindustrier BA Helge Evju, Norges Skogeierforbund Ola Jordhøy, Landkreditt Ove Ommundsen, Norsk Sau og Geit Asbjørn Helland, GENO Kristin Ianssen, Norsvin Nils T. Bjørke, leder Norges Bondelag Per Skorge, generalsekretær Norges Bondelag Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

21 Ole-Anton Teigen, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag Varamedlemmer: 1. Odd H. Nordsveen, Norges Pelsdyralslag 2. Simon Helge Dahl, AL Gartnerhallen 3. Odd Gjermundrød, Honningcentralen AL 4. Erlend Røhnebæk, TYR Norsk Kjøttfeavlslag 5. Inge K. Hansen, Gjensidige Forsikring 21 Smilende egg. FOTO: NORTURAS BILDEBANK Arbeidsutvalget Styret velger 1 medlem som, sammen med styrets leder og nestleder, utgjør Arbeidsutvalget i Norsk Landbrukssamvirke. Etter mai 2008 har Arbeidsutvalget bestått av: Fredmund Sandvik Sveinung Svebestad Steinar Dvergsdal Valgkomitéen Valgkomitéen består av: Oddveig Gikling-Bjørnå (leder), Norske Felleskjøp BA Kari Redse Håskjold (nestleder), Nortura BA Ole Magnar Undheim, TINE BA Varamedlem: Anne Kristin Syverstad, Norske Felleskjøp BA Varamedlem: Einar Høstbjør, Nortura BA Varamedlem: Ingunn Sognnes, TINE BA Pølsemaker. FOTO: NORTURAS BILDEBANK Årsmelding Norsk Landbrukssamvirke 2009

22 Rammebetingelser og politisk arbeid. 22 Overordnet strategi NL har en rolle som et forum for samordning og utvikling av felles overordnet strategi for landbrukssamvirket. Dette skjer gjennom løpende arbeid og gjennom prosesser og møter. Det har i 2009 ikke vært gjennomført spesielle møter med tanke på dette, men har vært integrert i arbeidet med strategi 2015 for NL. Visjonen Aktivt landbruk i hele landet og en livskraftig, markedsorientert og effektiv industri basert på norske kvalitetsråvarer står fast. På bakgrunn av en gjennomdrøfting av muligheter og utfordringer ble den felles ambisjonen justert fra et rent volumfokus til også å inkludere økt verdiskaping: Volum og verdiskaping i landbruket er i 2012 økt gjennom lønnsom råvareproduksjon, styrket tillit, økt konkurransekraft og nye produktområder. Harald Norvik, strategisk rådgiver/styreleder i bl.a Telenor Jan Toft Nørgaard, konsernstyremedlem Arla Foods Geir Pollestad, Statssekretær i Samferdselsdepartementet Steinar Dvergsdal, styreleder Norske Felleskjøp Sveinung Svebestad, styreleder Nortura Fredmund Sandvik, styreleder Norsk Landbrukssamvirke Bellinda havre. FOTO: NORSK HAVREFORENING Temakonferansen Konferansen er landbrukssamvirkets årlige møteplass for å diskutere felles strategiske utfordringer. Årets konferanse ble avholdt i Stjørdal med 165 deltakere. Temaene var: a) Landbruket og våre samvirkebedrifter inn i en urolig og utfordrende fremtid. b) Landbrukets transportutfordringer. Innledere var: Erik Reinert, Professor i Teknologi og Utviklingsstrategier ved Tallinn University of Technology, Estland Petter Haas Brubakk, direktør - område næringspolitikk, NHO Industripolitikk Arbeidet med industripolitiske spørsmål koordineres med medlemsorganisasjonene gjennom Rådgivende Utvalg for Næringspolitikk (RUN). Statsbudsjett Viktige elementer i landbrukssamvirkets rammebetingelser fastsettes i de årlige statsbudsjettene og revideringen av disse. Her fastsettes bevilgninger til bl.a. samferdsel og forskning og innovasjon. I statsbudsjettet legges det dessuten føringer for skatte- og avgiftsspørsmål. NL er i denne sammenhengen opptatt av de Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP 2014 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP KS Bedrift skal være den ledende interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter som løser viktige samfunnsoppgaver. BÆREKRAFT OG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Prior Norge BA, 74. driftsår

Årsmelding og regnskap 2003. Prior Norge BA, 74. driftsår Årsmelding og regnskap 2003 Prior Norge BA, 74. driftsår Mål Priors visjon Å bli en av Norges fem beste matvareleverandører. Priors matfilosofi Priors drivkraft er matglede, og dette søker vi å oppnå gjennom

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2008. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2008 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Innhold KLIKK FOR LINK TIL SIDENE Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) 3 Årsberetning 2008 8 Regnskap 10 Noter til

Detaljer

VIKTIGE HENDELSE. Januar

VIKTIGE HENDELSE. Januar Innhold Viktige hendelser 4 Nøkkeltall 7 sjefens kommentar 8 ledelsen 9 styrets beretning 10 styret 14 Resultatregnskapet 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter 19 Revisjonsberetning 36 Tillitsvalgte 37 Miljø

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

PROSPEKT TINE BA. 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010. 24.

PROSPEKT TINE BA. 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010. 24. ISIN NO 001 027394.9 ISIN NO 001 027395.6 PROSPEKT TINE BA 3,70 % TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 Flytende rente TINE BA åpent obligasjonslån 2005/2010 24. august 2005 Prospektet er utarbeidet i

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer