Oppgaveprogram for parallelloppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgaveprogram for parallelloppdrag"

Transkript

1 Fjell Områdeutvikling Fjell Oppgaveprogram for parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan

2

3 OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011

4 INNHOLDS- FORTEGNELSE

5 FJELL 2020 OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 MÅL FOR PARALLELLOPPDRAG 3 BAKGRUNN FOR OMRÅDELØFT PÅ FJELL 3 MÅLSETTINGER FOR FJELL 2020-PROSJEKTET 4 PARALLELLOPPDRAGET ER EN DEL AV SATSINGEN 8 PÅ OMRÅDEUTVIKLING POLITISK FORANKRET STEDSANALYSEN CONNECTING FJELL PLAN- OMRÅDET 10 BRUKER- MEDVIRKNING TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELLOPPDRAGET MILJØ OG ENERGI FORSTERKE SENTRUMS- FUNKSJONENE PÅ FJELL UTVIKLING AV AKTIVITETSOMRÅDER GRØNTSTRUKTUR OG SAMMEN- HENGENDE GANGFORBINDELSER TILSTREKKELIG PARKERING VARIERT BOLIGBEBYGGELSE FORBEDRET VEIFORBINDELSE TIL PLANOMRÅDET INNLEVERING OG UTSTILLING 24 MIDTVEIS- PRESENTASJON SLUTT- PRESENTASJON ILLUSTRASJONSPLAN OG BESKRIVELSE TEMAPLANER OG SNITT FOR KARAKTERISTISKE DELOMRÅDER PERSPEKTIVER/ FOTOMONTASJER INNLEVERINGS- FORM GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET 26 VEDLEGG 28

6 I DRABANTBYOMRÅDET ER DET STORT SETT BARE BLOKKBEBYGGELSE I DE FIRE BORETTSLAGENE ER DET 1509 LEILIGHETER ELLERS I BYDELEN AUSTAD/FJELL ER DET ENEBOLIG- OG REKKEHUSBEBYGGELSE, TERRASSERT BEBYGGELSE OG NOE LAVBLOKK BEFOLKNINGEN I 2008 FORDELER SEG OMTRENT JEVNT PÅ DE TO BOOMRÅDENE MED 3,900 I DRABANTBYOMRÅDET 3,600 I SMÅHUSOMRÅDET

7

8 FJELL 2020 OMRÅDEUTVIKLING I DRABANTBYEN PÅ FJELL OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN

9 MÅL FOR PARALLELLOPPDRAG Drammen kommune ønsker gjennom oppgaven å få kreative og realistiske løsningsforslag til en helhetlig utvikling av Fjell-området med utgangspunkt i følgende: et attraktivt, godt og variert bomiljø kostnadseffektive løsninger et bydelssenteret som er funksjonelt, attraktivt og estetisk uavhengig av eiendomsstruktur trygge skoleveier, sammenhengende gangforbindelser og grønnstruktur samt gode møteplasser for aktivitet og rekreasjon energi- og klimautfordringene med bred brukermedvirkning underveis i planprosessen. TILTAK SOM SKAL VURDERES en ny flerbrukshall/aktivitetshus som forsterker bydelssenteret og samtidig har nærhet til Fjell skole for sambruk (kroppsøving, skolekjøkken, musikk og dans, møterom med mere) og som overkommer høydeforskjellen på 15 meter mellom bydelssenteret og Fjell skole rehabilitering og utbygging av Fjell skole tilstrekkelig antall barnehageplasser kollektivbetjening av bydelen og bydelssenteret vitalisering av butikksenteret møteplasser, aktivitetsområder, lekeplasser, gangveier, torg og parker flere parkeringsplasser uten å bygge ned grønne områder mer variert boligbebyggelse og fortetting i bratt terreng forbedret veiforbindelse til planområdet BAKGRUNN FOR OMRÅDELØFT PÅ FJELL Befolkningen i Fjell skolekrets har de dårligste levekårene i Drammen i følge levekårsindeksen i 2007 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I levekårsindeksen inngår andel med sosialhjelp, lav levealder, uføretrygd, attføringspenger, overgangsstønad og lav utdanning. I drabantbyen på Fjell har inntektsog utdanningsnivået for unge voksne og foreldre med barn (jf. aldersgruppene fra NIBR s rapport 2010:21 om levekår og flytting) blitt forverret fra 2002 til Dette gjelder både for personer med innvandringsbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) og for den øvrige befolkningen. Demografiske data fra Statistisk sentralbyrå fra 2009 viser at i drabantbyen på Fjell bor 6 % av Drammens befolkning og 9 % av alle barna i Drammen, mens 20 % av barna som lever i familier under lavinntekt i Drammen bor på Fjell. (Lavinntekt er definert som under 50 % av medianinntaket, dvs. OECD-skala). 3

10 MÅLSETTINGER FOR FJELL 2020 PROSJEKTET 4

11 5 9

12 PROSJEKTETS HOVEDMÅL Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen PROSJEKTETS STRATEGIER Resursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private, frivillige organisasjoner og statlige myndigheter I 2020 HAR FJELL BEDRE LEVEKÅR OG HØYERE SYSSEL- SETTING ENN I

13 SENTRALE TEMA FOR PROSJEKTARBEIDET TJENESTEUTVIKLING Gode offentlige tjenester som gir kvalifisering og arbeid: Norskkunnskaper som kvalifiserer til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse Norsk- og samfunnskunnskaper til innvandrere slik at de kan følge opp egne barn i skolen Øke gjennomføringsgraden i videregående skole Kvalifisering av arbeidsledige til arbeid Utnytte sysselsettingspotensialet til innvandrerkvinnene som er utenfor arbeidslivet Øke andelen innvandrere som har arbeid som samsvarer med utdanningen de har Gode offentlig tjenester som gir trivsel og fremmer helsen: Øke befolkningens tilhørighet til nærmiljøet gjennom økt deltakelse i sosiale fellesskap Økt livskvalitet og mestring gjennom deltakelse i idretts-, friluftslivs- og kulturaktiviteter Stimulere til økt engasjement på Fjell fra frivillige organisasjoner for økt aktivitet og mestring Økt fysisk aktivitet og riktig kosthold for å forebygge livsstilssykdommer RESSURSMOBILISERING Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private, frivillige organisasjoner og statlige myndigheter: Invitere borettslag, butikksentret og andre private grunneiere, frivillige organisasjoner, beboere m.v. til aktiv medvirkning og forpliktende samarbeid gjennom egne samarbeidsavtaler Søke samarbeid med og økonomiske tilskudd fra relevante statlige myndigheter OMRÅDEUTVIKLING Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud: Forsterke bydelssenterfunksjonen på Fjell Energieffektiv områdeutvikling Flerbrukshall og aktivitetsområde på Galterud Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell Rehabilitering og utbygging av Fjell skole Gang- og sykkelforbindelsene mellom viktige målpunkter i bydelen Flere aktivitetsområder og uformelle møteplasser Trafikksikre skoleveier Variasjon i og økt bruk av grøntområdene Mer variert boligtilbud i opptaksområdet til Fjell skole Utrede nye transportløsninger herunder tilfartsvei til Fjell 7

14 PARALLELL- OPPDRAGET ER EN DEL AV SATSINGEN PÅ OMRÅDEUTVIKLING POLITISK FORANKRET Det er gjennomført et forprosjekt fra høsten 2009 og oppstart av hovedprosjektet ble behandlet i bystyret i mars Mandatet til hovedprosjektet ble vedtatt i formannskapet i juni I forbindelse med behandling av 1. tertialrapport og 2. tertialrapport til Økonomiplanen 2011 er følgende presisert: Det er bevilget investeringsmidler til flerbrukshall på Galterud med uteanlegg og prosjektering er startet opp med planlagt ferdigstillelse til skolestart i Det er vedtatt gjennomføring av parallelloppdrag for områdeutvikling på Fjell våren 2012 med bred brukermedvirkning. Etter parallelloppdraget vil kommunens videre arbeid dreie seg om: Kommuneplanens arealdel og Områdeplan for Fjell-området etter Plan- og bygningsloven Detaljplanlegging og prosjektering av flerbrukshall/aktivitetshus på Fjell og rehabilitering/utbygging av Fjell skole samt budsjettarbeid i kommunens økonomiplan Detaljplanlegging og prosjektering av uteområder samt budsjettarbeid i kommunens økonomiplan STEDSANALYSEN CONNECTING FJELL I forprosjektfasen er det utarbeidet en stedsanalyse for Fjell som skal legges til grunn for det videre arbeidet med områdeutvikling. (Stedsanalysen i A3 kan fås tilsendt ved henvendelse til Drammen kommune v/prosjektleder for Fjell 2020). Bakgrunnsinformasjon for parallelloppdraget: Dokumentasjon fra forprosjektet som er tilgjenglig på kommunens hjemmeside: Stedsanalysen Connecting Fjell Saksframlegg til bystyret i mars 2011 oppstart av hovedprosjekt Fjell 2020 Fjell Forprosjektrapport datert Fjell Faktagrunnlag datert Spørreundersøkelse til elever på Fjell og Galterud skole: Hvordan skape et bedre idretts- og aktivitetstilbud på Fjell? NIBR-rapport 2010:21 Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen Modellfotos over Fjell drabantbyområde Det er utarbeidet modell over drabantbyområdet i målestokk 1:500 som vil være utstilt på Fjell bydelshus fra og med mandag 9. januar (Bydelshuset har daglig åpningstid fra kl til kl I tillegg er bydelshuset åpent tirsdag og torsdag til kl når biblioteket har utvidet åpningstid.) 8

15 ANDRE DOKUMENTER SOM VIL BLI TILGJENGELIGE I PARALLELLOPPDRAGET Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell Utredning fra HR Prosjekt AS datert Mulighetsstudie for utbygging av Fjell skole fra Thorvaldsen byggkompetanse og ledelse datert Barnehage- og skolebehovsanalysen fra Norconsult as datert Betraktning - Alternative måter for å få Fjellbussen fram til bydelssenteret fra Byplan, Drammen kommune, mai Galterudhallen konkurransegrunnlag byggeprosjekt fra Drammen Eiendom, november

16 PLAN- OMRÅDET 10

17 11

18 PLANOMRÅDET PLAN- OMRÅDET Planområdet omfatter drabantbyen på Fjell samt noen omkringliggende områder innenfor opptaksområdet for Fjell skole. Utover drabantbyen inngår Søndre Fjell platå samt tilgrensende områder som i dag er Landbruks-, natur og friluftsområder i kommuneplanens arealdel. Avgrensning av planområdet er vist i vedlegg 1. Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er vist i vedlegg 2. Planområdet er til sammen på ca. 650 da. Drabantbyområdet er på ca. 360 da og har en utstrekning langs dalsiden på ca. 900 m og en bredde på ca. 400 m med en høydeforskjell på 50 meter. Området med sentrumsfunksjoner innenfor drabantbyområdet er på ca. 75 da med en høydeforskjell på 40 meter og inneholder Fjell skole, Fjellhagen barnehage, Fjell barnehage, Senterbarnehagen, Bydelshuset med bibliotek, helsestasjon, nærmiljøkontor, frivilligsentral og kontorer for to borettslag, Det røde huset som drives av bydelshuset med jentekafèen, ungdomsklubben, kafé Solan og et snekkerverksted, butikksenteret med matbutikk, pizzautslag, fylkestannlege og lokaler for forskjellige foreninger, Sameiet Fjell fyrings- og servicesentral som eies av de fire borettslagene på Fjell, snuholdeplass for Fjellbussen og moské som er under oppføring. Skoleveien går gjennom området og krysser Laurits Grønlandsvei i gangbru mellom Bydelshuset og butikksenteret. Fjell bo- og servicesenter samt Fjell legesenter ligger rett nordøst for Fjell skole og er ikke tatt med innenfor planområdet. Galterud skole og Fjell kirke ligger vest og nord for planområdet og er heller ikke tatt med. Søndre Fjell platå på ca. 200 da ligger sør og vest for drabantbyen og er et boligområde med eksisterende småhusbebyggelse. Fortetting og utvidelse av boligområdet med 50 eneboliger ble regulert i Deler av området ble i 2006 omregulert til lavblokk. I perioden er det bygget 44 nye boligenheter innenfor opptaksområdet for Fjell skole, de fleste som fortetting med terrassehus på Galterud. Landbruks-, natur- og friluftsområder som grenser til bebygde områder mellom Søndre Fjell platå og Galterud skole på ca. 55 da og landbruks-, natur- og friluftsområder som grenser til drabantbyen mot E18 i øst på ca. 40 da er tatt med i planområdet og foreslås til variert boligbebyggelse. Utfordringer i planområdet som bør vies særskilt oppmerksomhet er de store høydeforskjellene samt at området er østvendt. Innenfor de bebygde områder er utfordringene også å innpasse ny bebyggelse uten å bygge ned grøntområder. 12

19 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET FJELL BARNESKOLE E -1 IEN VE AD ST AU 8 FJELL BYDELSHUS S IT UR LA RØ G GALTERUD UNGDOMSSKOLE NL A N D S V EI FJELL KIRKE DUMPA IT R N LA U EIE FJELLSV NY MOSKE ZH VIGS VEI ER SØNDRE FJELL PLATÅ GJERPENKOLLEN HOPPBAKKE 13

20 DELER AV FJELL SETT FRA SYD-ØST DELER AV FJELL SETT FRA SYD 14

21 ORTOFOTOKART OVER PLANOMRÅDET Fjell barneskole Fjell bydelshus Galterud ungdomsskole Fjell kirke Ny moske Dumpa Søndre Fjell platå Gjerpenkollen hoppbakke Hele planområdet er på ca. 650 da. Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er vist i vedlegg 2. FJELL BARNEHAGE MARIENLYST FOTBALLKLUBB FN-DAGEN PÅ FJELL 15

22 BRUKER- MEDVIRKNING 16

23 17

24 BRUKERMEDVIRKNING I FORARBEIDET Forut for utarbeidelse av oppgaveprogram for parallelloppdrag har det vært gjennomført følgende medvirkning: I forprosjektfasen har det vært gjennomført tre arbeidsgrupper innenfor stedsutvikling, folkehelse samt arbeid og utdanning våren 2010 med et felles arbeidsseminar i juni I tillegg har det vært gjennomført dialogkonferanser på Fjell skole (barneskole) og Galterud skole (ungdomsskole) i mai Disse medvirkningsprosessene ligger til grunn for tiltak foreslått i forprosjektrapporten samt Stedsanalysen Connecting Fjell. PRESENTASJONER INNLEGG Ekstraordinær bydelskonferanse i februar 2011 som ledd i høring om lokalisering og størrelse på flerbrukshall/aktivitetshus på Fjell og Galterud. Medvirkningsverksted med alle de fire borettslagene på Fjell i november 2011 for å få fram suppleringer og utdyping til stedsutviklingstiltak utover det som allerede lå i forprosjektet. Prioriteringer fra de fire borettslagene er vist i vedlegg 3. Egen konsulent og kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge medvirkningsverkstedene, mens deltakende firma i parallelloppdraget må avsette tid og personellressurser til deltakelse på disse dagene. MEDVIRKNINGSVERKSTED WORKSHOPS DIALOGKONFERANSE WORKSHOPS Ikke bebyggelse i de grønne lungene, men ja takk til oppgradering av det grønne Viktig at dumpa utvikles til et aktivitetsområde for barn og unge. [Utsagn fra brukermedvirkningen med borettslagene] 18

25 MEDVIRKNING I PARALLELLOPPDRAGET Medvirkning med beboerne på Fjell innenfor planområdet samt grunneiere og interesseorganisasjoner skal være en vesentlig del av arbeidsformen og det legges opp til følgende medvirkningsprosess: MEDVIRKNINGSVERKSTED GRUPPEARBEID OPPSTARTSVERKSTED FØRSTE UKEN I MARS 2012 (første uken etter skolens vinterferie), der de deltakende firmaene kan stille utdypende spørsmål til deltakerne. MIDTVEISVERKSTED MEDIO APRIL 2012 (etter skolens påskeferie), der firmaene presenterer så langt de har kommet med å tegne de forskjellige løsningene og der beboere, grunneiere og interesseorganisasjoner kan komme med reaksjoner og forslag til forbedringer. Her vil media inviteres for å få til offentlig debatt underveis. INNLEVERING AV PARALLELLOPPDRAGENE TIRSDAG 29. MAI MED ÅPNING AV UTSTILLING 1. JUNI SAMT UTSTILLING PÅ BYDELSDAGEN 2. JUNI 2012 På åpningsdagen 1. juni skal det være mulig for alle til å diskutere de innleverte forslagene som med skisser og plansjer viser hvordan det kan se ut på Fjell i framtiden. DISKUSJONER TILTAKSPRIORITERING Utvikling av bekkefaret mellom Fjell barnehage og Senterbarnehagen. Fjellsenteret; fyll butikksenteret med aktiviteter,forretninger, kafé og lignende...bussforbindelse til Fjellsenteret. Ruste opp undergangen ved Fjellsveien, og la ungdommen dekorere med graffiti. [Utsagn fra brukermedvirkningen med borettslagene] MODELLSTUDIE AV PLANOMRÅDET 19

26 TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELL- OPPDRAGET 20

27 21

28 TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELLOPPDRAGET MILJØ Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger skal være gjennomgående for alle tema. I arbeidet skal det fokuseres på å redusere den totale ressurs- og energibruk. Materialvalg skal reflektere en bevisst holdning til miljøspørsmål. Håndtering av overflatevann skal vurderes i et bærekraftperspektiv. Verdifull vegetasjon og biologisk mangfold skal ivaretas. Løsninger for energiforsyning skal være robuste og enkle og bidra til å redusere klimagassutslippene. Borettslagene har egen fjernvarme gjennom Sameiet Fjell fyrings- og servicesentral. Pga av momsregler kan ikke fjernvarmesentralen levere energi til andre enn borettslagene. FORSTERKE SENTRUMSFUNKSJONENE PÅ FJELL Behov for et funksjonelt og attraktivt bydelssenter med torg, parkering, gangarealer, bussholdeplass, søppelhåndtering, barnehager, butikker samt bydelshus med bibliotek, helsestasjon, nærmiljøkontor, frivilligsentral, jentekafé og ungdomsklubb uavhengig av eiendomsstruktur. Behov for at flerbrukshall/aktivitetshus og utbyggingsbehovet for Fjell skole kan bidra til å forsterke sentrumsfunksjonen og overkomme høydeforskjellen på 15 meter mellom Fjell skole og bydelssenteret. Det vil være behov for å opprettholde funksjon som akebakke samt og bedre muligheten for gange for alle aldersgrupper mellom bydelssenteret/bydelshuset og Fjell skole. Behov for nærhet mellom flerbrukshall/ aktivitetshus og Fjell skole for å kunne få til sambruk jf. skolens arealbehov til kroppsøving, skolekjøkken (mat og helse), musikk og dans, møterom med mer. Borettslagene har på medvirkningsverkstedet i november 2011 foreslått ulike plasseringer av flerbrukshall som skal tas hensyn til i arbeidet. Det er behov for å finne løsninger på parkering for skole og flerbrukshall og behov for å føre fram Fjellbussen til bydelssenteret på en kostnads- og arealeffektiv måte. AKTIVITETSOMRÅDER Behov for å oppgradere eksisterende og etablere nye aktivitetsområder som bidrar til aktivitet. Det som foreslås av nye aktivitetsområder på Fjell skal supplere det som skal etableres i tilknytning til Galterudhallen. Forslag som er framkommet i medvirkningsprosessen så langt: Kunstgressbanen med amfi/tribune. Nærhet mellom kunstgressbanen og flerbrukshallen pga garderober, utstyrsrom og klubblokaler. Heve kunstgressbanen slik at det kan bygges parkering under kunstgressbanen og at kunstgressbanen kan islegges om vinteren. Dumpa friluftsområde med eksisterende skiløype, akebakke samt nye aktiviteter. Opprustning av skiløypa slik at denne kan inngå i et gangveisystem om sommeren. Oppgradere lekeplasser samt nye lekeplasser i borettslagene GRØNTSTRUKTUR OG SAMMENHENGENDE GANGFORBINDELSER Behov for variasjon i grøntstrukturen og sammenhengene gangforbindelser mellom viktige målpunkter samt trygge skoleveier. Behov for oppgradering av gangveier med fast dekke og godt lys. Forslag og behov som er framkommet i medvirkningsprosessen så langt: Gangforbindelsen mellom undergangen under Fjellsveien og fra Fjell barnehage og til butikksenteret oppleves utrygg på kveldstid. Området mellom gangveien og Fjell barnehage med et lite bekkeløp er gjengrodd og forsøplet. Behov for forskjønnelse og opprustning. Behov for oppgradert gangforbindelser fra Fjell skole og langs kunstgressbanen og fram til friområdet Dumpa. Behov for å oppgradere gangforbindelser mellom Fjell skole/kunstgressbanen og bydelssenteret. Behov for oppgradering av nåletrær området mellom Fjell skole og bydelshuset slik at området blir attraktivt for opphold. Området har nåletrær fra flere ulike land. 22

29 PARKERING Dagens parkeringsdekning i borettslagene varierer fra 0,5 p-plasser pr. leilighet til 0,9 p-plasser pr. leilighet. Dagens parkeringsvedtekt i Drammen kommune krever antall p-plasser pr. leilighet slik: 4-roms og større leiligheter skal ha 3 p-plasser 3-roms leiligheter skal ha 2 p-plasser 1-2 rom leiligheter skal ha 1,5 p-plasser Det er behov for å synliggjøre hvordan man kan få til en parkeringsdekning som tilsvarer minimum 1,5 p-plasser pr. leilighet. Utfordringen er å få til en kostnadseffektiv parkering i borettslagene uten at det bygges ned flere grønne områder. For bydelssenteret og Fjell skole samt flerbrukshall/aktivitetshus er utfordringen den samme; hvordan få til nødvendig kostnadseffektiv parkeringsdekning på knappe arealer. Gjeldende parkeringsvedtekt vil bli revidert i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Forslag om parkeringshus og følgende plasseringer er framkommet i medvirkningsverkstedet med borettslagene; heve kunstgressbanen og legge parkering under, under ny flerbrukshall/aktivtetshus, på borettslagenes eiendom nedenfor Dumpa friluftsområde. FORBEDRET VEIFORBINDELSE TIL PLANOMRÅDET Bystyret gjorde følgende vedtak i mars 2011: Ny tilfartsvei Fjell må være en del av Fjell prosjektet. I mandatet for Fjell 2020 behandlet i juni 2011 av formannskapet i egen sak og av bystyret i 1. tertial er følgende om ny veiforbindelse vedtatt: Utrede nye transportløsninger herunder tilfartsvei til Fjell. Borettslagene foreslår at ny veiforbindelse fra Fjell til Kobbervikdalen/E18 inngår i parallelloppdraget. Forbedring av veiforbindelse til planområdet inngår i parallelloppdraget og sees i sammenheng med ny boligbebyggelse i Fjell-området. VARIERT BOLIGBEBYGGELSE Drammen kommune har mål om 1,5 % befolkningsvekst årlig og har derfor behov for nye boligområder framover. Borettslagene ønsker å beholde alle sine grønne områder og ønsker ikke ny boligbebyggelse innenfor sine eiendommer. Rådmannen ønsker å få fram forskjellige og framtidsrettede muligheter for mer variert boligbebyggelse i deler av opptaksområdet for Fjell skole. Parallelloppdraget skal vise ulike typer boligbebyggelse innenfor planområdet. Utfordringen er å få til arealeffektiv boligbebyggelse og slik at boligbebyggelse innpasses i det bratte terrenget. 23

30 INNLEVERING OG UTSTILLING INNLEVERING Innlevering er 29. mai 2012 kl Innlevert materiale skal stilles ut på Fjell og utstillingen åpner fredag 1. juni. Lørdag 2. juni er det bydelsdag på Fjell der utstillingen vil være en av attraksjonene. Videre skal utstillingen være åpen for publikum i en uke. 24

31 INNLEVERING OG UTSTILLING MIDTVEISPRESENTASJON På midtveispresentasjonen medio april 2012 skal det redegjøres for valgte strategier og konsept for utvikling av området. Det legges opp til at teamene presenterer og diskuterer sine forslag med oppdragsgiver, de andre teamene og befolkningen ved bruk av bl.a. power-point. Materialet skal også leveres i et enkelt A3-hefte egnet for kopiering supplert med en beskrivelse som redegjør for konsept og strategier og med egne forklarende illustrasjoner. Forhold som er aktuelt å presentere midtveis er; Konsept for hoveddisponering/program og hvordan miljøforhold er vektlagt. Det er behov for skisser til løsninger for følgende forhold som grunnlag for medvirkning og diskusjon med beboere, grunneiere, interesseorganisasjoner og andre: Vitalisering av bydelssenteret med butikksenter samt hvordan valgt lokalisering og utforming av flerbrukshall/aktivitetshus forsterker bydelssenteret samt hvordan bydelssenteret kan betjenes med buss på en bedre måte enn dagens løsning. Sammenhengen mellom ny flerbrukshall/aktivitetshus og rehabilitert og utbygget Fjell skole Grønnstruktur og gangforbindelser internt og tilknytning til tilstøtende områder Møteplasser, aktivitetsområder, torg, parker og lekeplasser Parkeringsløsninger for boligbyggelagene, for bydelssenteret og ny flerbrukshall/aktivitetshus samt rehabilitert og utbygget skole Variasjon i boligbebyggelsen med lokalisering, antall, tetthet, høyder, atkomst Forbedret veiforbindelse til planområdet SLUTTPRESENTASJONEN FØLGENDE MATERIALE SKAL LEVERES 29. MAI 2012: Illustrasjonsplan og beskrivelse Illustrasjonsplan i målestokk 1:2000 for hele området. Planen skal redegjøre for bruk/funksjoner, organisering av bebyggelse, grønnstruktur og utearealer/møteplasser osv. Det skal utarbeides en kortog lettfattelig beskrivelse av konsept, strategier og løsninger supplert med forklarende diagrammer, illustrasjoner, bilder og lignende. Temaplaner og snitt for karakteristiske delområder Temaplaner i valgfri målestokk som på en pedagogisk måte redegjør for ulike forhold som for eksempel: Bydelssenteret, ny flerbrukshall/aktivitetshus og sammenhengen til Fjell skole Tilgjengelighet, bevegelse og forbindelser innenfor området inkludert kollektivtrafikk og parkering Grønnstruktur, torg, møteplasser, parker og lekeplasser Ny boligbebyggelse med lokalisering, antall, tetthet, høyder og atkomst For karakteristiske delområder skal materialet vises i snitt med høyder og der forholdet til eksisterende og eventuelt nytt terreng framgår. Perspektiver Det skal leveres minst tre perspektiver (3D eller fotomontasjer) som gir en realistisk og god presentasjon av løsninger for oppdragsgiver og befolkningen. INNLEVERINGSFORM Det skal leveres mellom fire (4) og seks (6) A1 plansjer av liggende format. Alt presentasjonsmateriale må også leveres nedfotografert i et hefte i A3 format, og på CD-rom/DVD. Tekst på plansjene skal kunne leses også i A3-heftet. Målestokk skal framgå på alle planer og profiler. A3-heftet og CD-rom/DVD skal leveres i tre (3) eksemplarer. 25

32 GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET OPPDRAGSPERIODE Oppdraget utføres innenfor perioden 7. mars til 1. juni Oppdraget innleveres 29. mai med åpning av utstilling 1. juni Oppdraget avsluttes etter presentasjonen for oppdragsgiver og publikum fredag 1. juni. OPPSTART Oppstart skjer i etterkant av prekvalifiseringen og innledes med et oppstartsmøte 6. mars kl med etterfølgende befaring. Fra ca. kl vil det være ulike medvirkningsverksteder, først for hjemmeværende mødre, dernest skoleelever og fra kl med borettslagene, andre grunneiere og forskjellige interesseorganisasjoner med flere. Pressen vil bli invitert til å være tilstede. MIDTVEISPRESENTASJON Det vil bli holdt midtveispresentasjon medio april mellom kl og kl Hensikten er at de tre deltakende teamene presenterer, diskuterer og får tilbakemelding på strategier, konsept, foreløpige skisser til løsning fra oppdragsgiver, hverandre og befolkningen. Møtet er et verksted hvor hensikten er å diskutere muligheter for videre utvikling av forslagene slik at disse samlet sett vil kunne svare på de forventninger både oppdragsgiver og befolkningen har for forskjellige utviklingsmuligheter av Fjell-området. På samme måte som ved oppstart vil teamene møte beboerne i ulike sammenhenger med hjemmeværende mødre fra ca. kl , dernest skoleelever og fra kl borettslagene, andre grunneiere og forskjellige interesseorganisasjoner med flere. Pressen vil bli invitert til å være tilstede. SPRÅK Innlevert materiale skal leveres på norsk. Alle møter vil foregå på norsk. HONORAR Innlevert materiale som tilfredsstiller leveransekravene vil bli honorert med NOK inkluderer alle kostnader konsulentteamet måtte ha for å gjennomføre oppdraget. Honoraret er eksklusiv merverdiavgift. Utkast som ikke tilfredsstiller kravene til innlevert materiale kan avvises. Honoraret vil da ikke bli utbetalt, eventuelt bli avkortet. Honoraret blir utbetalt etter at materialet er innlevert. OPPHAVSRETT Drammen kommune forbeholder seg retten til å beholde de innleverte forslagene og stille dem ut og publisere dem. Opphavsretten til de innleverte forslagene beror hos oppdragstakerne. Ved videre arbeid med prosjektet har oppdragsgiver rett til å benytte ideer og momenter fra alle forslagene. FORSIKRING Oppdragsgiver vil ikke forsikre de innkomne utkastene. Deltakerne forutsettes å oppbevare kopier av innlevert materiale. VEDLEGG [1] Avgrensing av planområde [2]Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet [3] Medvirkningsverksted med borettslagene på Fjell 2. og 3. november prioriterte tiltak INNLEVERING OG SLUTTPRESENTASJON Materialet skal leveres Drammen kommune innen 29. mai kl Drammen kommune står ansvarlig for utstilling av materialet. Fredag 1. juni skal utstillingen åpnes og de tre deltakende teamene skal presentere sine endelige forslag. Her vil beboere og andre som har medvirket, samt kommunens politikere og innbyggere generelt og presse være invitert. 26

33 27

34 VEDLEGG [1] - AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Sentrumsområde med offentlig og privat tjenesteyting samt handel. Planområde

35 VEDLEGG [2] OVERSIKT OVER GJELDENDE REGULERINGSPLANER Planområde

36 VEDLEGG [3] FJELL 2020 MEDVIRKNINGSVERKSTED MED BORETTSLAGENE 2. og 3. november PRIORITERINGER FRA HVERT BORETTSLAG Fjellheim borettslag - prioriteringer 1. Ikke bebyggelse i de grønne lungene, men ja takk til oppgradering av det grønne. 2. Flere parkeringsplasser på Fjell. 3. Parkering under flerbrukshallen. 4. Ny Fjellnedføring. 5. Nye etableringer på Fjellsenteret 6. Eventuelt ny bebyggelse på Søndre Fjell platå minimum 300 m til 500 m høyere enn Fjellsveien 7. Utvikling av bekkefaret mellom Fjell barnehage og Senterbarnehagen. 8. Flerbrukshallen kan legges der SFO-bygget på Fjell skole ligger i dag. SFO kan legges inn i flerbrukshallen. Fjelldalen borettslag - prioriteringer 1. Flerbrukshall; ikke rør grønne områder. Flerbrukshall med parkeringskjeller på asfaltbanen ved Fjell skole. 2. Kommunen må vedlikeholde sine områder + oppgradere (lys, søppelkasser som tømmes, strø på vinteren, vedlikeholde på sommeren) 3. Ny vei. Har i dag kun en adkomst. Går i dag via boligstrøk. 4. Beholde alle grønne områder. 5. Fjellsenteret; fyll senteret med aktiviteter og forretninger kafé og lignende. Bussforbindelse til Fjellsenteret. 6. Trygge skoleveier. Noen veier bør skiltes med parkering forbudt. Fjellhagen borettslag - prioriteringer 1. Ingen flere boliger i blokkbebyggelsen 2. Utviklingen av Dumpa som friområde. Pga av investeringer med spillemidler er Dumpa allerede båndlagt til friområde i 30 år. 3. Kommunens områder må vedlikeholdes bedre (gangveier + bekkedraget mellom Senterbarnehagen og Fjell barnehage) 4. Nåletrær - området mellom bydelshuset og Fjell skole må beholdes 5. Butikksenter vurderes som flerbrukshall (VA/EL + Parkering ligger der) 6. Infrastruktur; ny vei fra Laurits Grønlands vei og til E18! 1

37 VEDLEGG [3] Fjellvang borettslag prioriteringer 1. Fotballbane med parkeringsplasser under + ising av banen på vinteren (skøytebane) 2. Frede akebakken. Bevare området bak SFO-bygget på skolen 3. Bevare arboretet! (furunåletrærne mellom Fjell skole og bydelshuset) + alle grøntområder 4. Ikke flere boliger i borettslagsområdet. Heller ikke flere boliger på kommunale tomter. 5. Flerbrukshall med garasje/parkering under på asfaltbanen ved skolen. Flerbrukshall legges mest mulig i ett med terrenget. Nedfelt i terrenget! 6. Hva med de eldre i området? 7. Ny infrastruktur med veiforbindelse til E Kommunen må holde orden og rydde i egne områder. 9. Alle gangveier vedlikeholdes og rustes opp med belysning 10. Ruste opp undergangen ved Fjellsveien, og la ungdommen dekorere med graffiti. 11. Legge til rette for aktiviteter ved Dumpa. Utnytt dette området. 2

38

39

40 Byplan Engene 1, 3008 Drammen telefon:

Oppgaveprogram for parallelloppdrag

Oppgaveprogram for parallelloppdrag Vedlegg 2 sak 11/2006 23 Områdeutvikling Fjell Oppgaveprogram for parallelloppdrag Mål for parallelloppdrag Drammen kommune ønsker gjennom oppgaven å få kreative og realistisk løsningsforslag til en helhetlig

Detaljer

Fjell en drabantby i Drammen

Fjell en drabantby i Drammen Fjell en drabantby i Drammen 8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel 50 % med innvandringsbakgrunn Laveste levekår i Drammen Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere 75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ L80 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ L80 DRAMMEN Vedlegg 2 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/2006-46 L80 DRAMMEN 15.10.2012 FJELL 2020 OMRÅDEUTVIKLING PARALLELLOPPDRAG HOVEDTREKK FRA BESVARELSENE FRA ARKITEKT- OG FAGTEAM Mål for parallelloppdraget,

Detaljer

Prekvalifisering til parallelloppdrag

Prekvalifisering til parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Prekvalifisering til parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 PREKVALIFISERING TIL PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INVITASJON HENSIKTEN

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: 25.02.14 FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Fjell Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg

Fjell Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg Fjell 2020 - Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg v/parminder Kaur Bisal - 8. april 2014 Fjell 2020 hovedprosjekt mot en bedre fremtid Bakgrunn Befolkningen

Detaljer

Underveisevaluering av Fjell 2020

Underveisevaluering av Fjell 2020 Underveisevaluering av Fjell 2020 Rammene for underveisevalueringen Underveisevaluering av Fjell 2020, med utgangspunkt i 20 iverksatte tiltak Tre overordnede spørsmål: Er tiltakene egnet for å nå målsetningene

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE FJELL Utvikling av Fjell bydelssentrum med Skole/ Idrett/ Barnehage/ Kultur- og Bydelsfunksjoner

OPPDRAGSBESKRIVELSE FJELL Utvikling av Fjell bydelssentrum med Skole/ Idrett/ Barnehage/ Kultur- og Bydelsfunksjoner OPPDRAGSBESKRIVELSE FJELL 2020 Utvikling av Fjell bydelssentrum med Skole/ Idrett/ Barnehage/ Kultur- og Bydelsfunksjoner INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL ORIENTERING... 3 OM FJELL BYDEL... 3 PLANOMRÅDE FOR

Detaljer

Fjell 2020 Orientering for Byutviklingskomiteen for byutvikling og kultur 4. mars v/parminder Kaur Bisal

Fjell 2020 Orientering for Byutviklingskomiteen for byutvikling og kultur 4. mars v/parminder Kaur Bisal Fjell 2020 Orientering for Byutviklingskomiteen for byutvikling og kultur 4. mars 2014 v/parminder Kaur Bisal Fjell 2020 hovedprosjekt mot en bedre fremtid Bakgrunn Befolkningen på Fjell har de dårligste

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift

Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift 05.03.2013 Vedtak 18.12.2013: Følgende prosesser igangsettes for videre områdeutvikling av Fjell 2020: 1. Planlegging og detaljprosjektering av en sentrumsnær park

Detaljer

Brukermedvirkning og ressursmobilisering

Brukermedvirkning og ressursmobilisering Brukermedvirkning og ressursmobilisering hensikt, gjennomføring og påvirkningskraft i utvikling av de fysiske omgivelser Hva skal jeg snakke om? Forankring i befolkningen Ressursmobilisering Gjennomføring

Detaljer

Underveisevaluering av Fjell 2020 Presentasjon for formannskapet 19.september 2017

Underveisevaluering av Fjell 2020 Presentasjon for formannskapet 19.september 2017 Underveisevaluering av Fjell 2020 Presentasjon for formannskapet 19.september 2017 Rammene for underveisevalueringen Underveisevaluering av Fjell 2020, utgangspunkt i 20 tiltak Baserer seg på dokumentstudier;

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 10 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: NY SAK - FJELL MOT EN BEDRE FRAMTID - HOVEDPROSJEKT

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 10 Arkivsaksnr.: 09/ Dato: NY SAK - FJELL MOT EN BEDRE FRAMTID - HOVEDPROSJEKT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 10 Arkivsaksnr.: 09/7097-110 Dato: 17.02.2011 NY SAK - FJELL 2020 - MOT EN BEDRE FRAMTID - HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse og sosial

Detaljer

Saksframlegg og protokoll bystyret i mars 2011 oppstart av hovedprosjekt Fjell 2020

Saksframlegg og protokoll bystyret i mars 2011 oppstart av hovedprosjekt Fjell 2020 Saksframlegg og protokoll bystyret i mars 2011 oppstart av hovedprosjekt Fjell 2020 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 14/11 Saksbeh. Berit Åsnes Arkivsaksnr. 09/7097-124 Org.enhet

Detaljer

Saksbehandler: Parminder Kaur Bisal Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FORDELING AV STATLIGE MIDLER TIL OMRÅDESATSING I BYER

Saksbehandler: Parminder Kaur Bisal Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FORDELING AV STATLIGE MIDLER TIL OMRÅDESATSING I BYER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Parminder Kaur Bisal Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/1668-2 Dato: 10.02.13 FORDELING AV STATLIGE MIDLER TIL OMRÅDESATSING I BYER INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud planprosess Bakgrunn for planprosessen Formål og mål for utvikling av bydelssenter Bystrategimål: Vekst med kvalitet Bevare og videreutvikle særpreg. Sikre

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Notat Til : Deltakende team - parallelloppdrag Fra : Drammen kommune, Byplan

Notat Til : Deltakende team - parallelloppdrag Fra : Drammen kommune, Byplan Notat Til : Deltakende team - parallelloppdrag Fra : Drammen kommune, Byplan Kopi : Deltakere i medvirkningsseminarene Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/2006-45 L80 DRAMMEN 13.06.2012 FJELL 2020 - OMRÅDEUTVIKLING

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Fjell 2020 mot en bedre framtid. Forprosjektrapport. datert 19.11.2010. byplan

Fjell 2020 mot en bedre framtid. Forprosjektrapport. datert 19.11.2010. byplan Fjell 2020 mot en bedre framtid Forprosjektrapport datert 19.11.2010 byplan Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Mandatet... 4 3. Gjennomføring av forprosjektet... 6 3.1 Organisering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

Fjell 2020 Områdeutvikling. Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole

Fjell 2020 Områdeutvikling. Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Fjell 2020 Områdeutvikling Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole HVA SAKEN GJELDER: 1. Valg av hovedløsning for Fjell sentrum og Fjell skole Faglige vurderinger Medvirkning / brukergruppens

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r , offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r , offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 31.01.2017 Sak: 13/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r20150040, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/20912

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rådmannen Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid. Prosjektplan 2014

Rådmannen Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid. Prosjektplan 2014 Rådmannen Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid Prosjektplan 2014 Innhold DEL 1. MANDAT, RAMMER OG ORGANISERING... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensninger og rammebetingelser... 4 1.3 Budsjett...

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Internasjonale Drammen og Fjell Hva bør regjeringen bidra med?

Internasjonale Drammen og Fjell Hva bør regjeringen bidra med? Internasjonale Drammen og Fjell Hva bør regjeringen bidra med? Drammen Andel innbyggere med innvandrerbakgrunn er 28% Ca 150 land er representert Det å være en internasjonalt sammensatt by krever noe mer.

Detaljer

Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien

Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien Varsel om igangsetting av arbeid med områderegulering for stevneplassen i skien Med hjemmel i plan og bygningslovens 12-8 varsles det at MDH Arkitekter SA på vegne av Skien kommune starter arbeidet med

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid

Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid Rådmannen Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid Rapport 2014 Prosjektnummer 203011 Områdestøtte til Fjell i Drammen Innhold Rapport 2014 - Prosjektnummer 203011 Områdestøtte til Fjell

Detaljer

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG BREKSTAD Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG OPPDRAGSBESKRIVELSE Innhold 01 NÅ skal kystbyen Brekstad formes!... 3 02 Bakgrunn... 4 03 Målsetting for Kystbyen Brekstad - Oppgaven...

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med?

Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med? Områderettet arbeid i Trondheim kommune; Områdeløft Saupstad-Kolstad - status og utfordringer - hva bør regjeringen bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson v/leder Marte Løvik,leder i Bystyrets helse-og velferdskomitè,

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Refleksjoner innsats i utsatte boområder v/programleder Hilde V Markussen, Gardermoen 25. mars 2015

Refleksjoner innsats i utsatte boområder v/programleder Hilde V Markussen, Gardermoen 25. mars 2015 Områdeløft Saupstad-Kolstad Refleksjoner innsats i utsatte boområder v/programleder Hilde V Markussen, Gardermoen 25. mars 2015 Foto: Geir Hageskal Hilde V Markussen, Programleder 1 Bakgrunn for satsing

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 27.04.2011 Saksnr.:

Detaljer

Kravspesifikasjon regulering Bergkrystallen Torg

Kravspesifikasjon regulering Bergkrystallen Torg Kravspesifikasjon regulering Bergkrystallen Torg Formål Eiendoms- og byfornyelsesetaten har som mål å utarbeide et reguleringsplanforslag som gir økt boligbygging i tilknytning til knutepunkt, samt legge

Detaljer

Hva er utfordringene?

Hva er utfordringene? Hva er utfordringene? Økonomisk ulikhet > Levekårsutfordringer: ca 6 skoleklasser med barn som lever i lavinntektsfamilier > Forskjell i medianinnteksten på 145 000 Sosial og kulturell ulikhet > Segregering:

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kunnskapsreisen 2015. Et sammenlignende blikk på Fjell i Drammen. v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal

Kunnskapsreisen 2015. Et sammenlignende blikk på Fjell i Drammen. v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal Kunnskapsreisen 2015 Et sammenlignende blikk på Fjell i Drammen v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal 09.04.2015 Fjell veien til det gode liv Planlagt på begynnelsen av 1960-tallet, innflyttet fra 1967-1974

Detaljer

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune BARN OG AREALPLANLEGGING Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper. De er umyndige, har ikke

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 30.11.2010 Fra saksnr.: 25/10 Fra/til kl. 17.00 19.55 Til saksnr.: 28/10 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets medlemmer Terje

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Underveisevaluering av områdesatsingen i Drammen - Fjell 2020

Underveisevaluering av områdesatsingen i Drammen - Fjell 2020 Underveisevaluering av områdesatsingen i Drammen - Fjell 2020 Linn Synnøve Skutlaberg Inger C.Nordhagen Pelle Engesæter Elisabeth Flønes Aspø ideas2evidence-rapport 2:2017 2 Underveisevaluering av områdesatsingen

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/

Saksframlegg. MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/ Saksframlegg MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Arkivsaksnr.: 09/49299-2 Saksbehandler: Ingrid Risan ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Prosjektrapportering Investeringer

Prosjektrapportering Investeringer Prosjektrapportering Investeringer 2016-20 Mjåvann VGS og idrettsanlegg Status: Mulighetsstudie og anbudsinnbydelse ferdig Utkast til reguleringsarbeid i sluttfasen. Anbudsbefaring gjennomført - 6 interessenter

Detaljer

BLYSTADLIA SENTER DETALJPLAN

BLYSTADLIA SENTER DETALJPLAN BLYSTADLIA SENTER DETALJPLAN ORIENTERING TIL BEBOERE FRA 21. mars 2012 INNLEDNING Reguleringsprosessen er nettopp satt i gang ved kunngjøring og varsling. Oppstart av Planarbeidet ble kunngjort 31/1-12

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371984005 2013/261 6504/2013 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13

Detaljer

Saksframlegg. NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr. Saksframlegg NY REGULERINGSPLAN FOR LIAN OG KYSTADMARKA FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV ALTERNATIV Arkivsaksnr.: 05/4687 Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING Møtedato: 30.11.2010 Fra saksnr.: 30/10 Fra/til kl. 17.00-19.50 Til saksnr.: 33/10 Møtested: Møterom Skansen i 4. etasje rådhuset - kl.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan

Saksframlegg. Trondheim kommune. HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan Saksframlegg HEIMDAL SENTRUM SØR - MULIGHETSSTUDIE Arkivsaksnr.: 06/45444 Saksbehandlere: Merete Wist Hakvåg og Marthe Mollan Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker tar Mulighetsstudie

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE Kommunedelplan for Ødegården, vedtatt av Komunestyret 29.09.2010 Forslag til planavgrensning for helhetsplan for Lørenskog stasjonsområde Kommunedelplan for Ødegården:

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes

Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes Folkemøte om fremtidig Miljøgate i Stokmarknes Folkemøte på Hadsel rådhus 28/2-2017 i kommunestyresalen. Innlegg v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Hensikten med innlegget

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/9766-41 Dato: 11.03.2016 22/1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.GANGS BEHANDLING â INNSTILLING TIL: Formannskapet

Detaljer

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Hva Gulskogen vel jobber med Gulskogen vel har fokus på bærekraftig utvikling av bydelen. Gulskogen vel jobber for et trygt og godt miljø, trygg skolevei, grønne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Utvikling av Sætre sentrum. Tilleggsinformasjon og beskrivelse av tilbudsprosess

Utvikling av Sætre sentrum. Tilleggsinformasjon og beskrivelse av tilbudsprosess Utvikling av Sætre sentrum Tilleggsinformasjon og beskrivelse av tilbudsprosess Reguleringsplan og utviklingsselskap Hurum kommune vedtok i 2012 en områderegulering for Sætre sentrum I 2013 opprettet

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 Sølvsalen på Krona VELKOMMEN Historikk Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 Utredning av plasseringsalternativer for Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 Utredning av plasseringsalternativer

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Prinsipper og kriterier for salg av tilleggsarealer.

Prinsipper og kriterier for salg av tilleggsarealer. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02. 2014 11276/2014 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 05.03.2014 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 Prinsipper

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK (NASJ. PLAN-ID: 20170003), I SANDE KOMMUNE Varsling: I henhold til plan-

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer