Oppgaveprogram for parallelloppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgaveprogram for parallelloppdrag"

Transkript

1 Fjell Områdeutvikling Fjell Oppgaveprogram for parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan

2

3 OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011

4 INNHOLDS- FORTEGNELSE

5 FJELL 2020 OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 MÅL FOR PARALLELLOPPDRAG 3 BAKGRUNN FOR OMRÅDELØFT PÅ FJELL 3 MÅLSETTINGER FOR FJELL 2020-PROSJEKTET 4 PARALLELLOPPDRAGET ER EN DEL AV SATSINGEN 8 PÅ OMRÅDEUTVIKLING POLITISK FORANKRET STEDSANALYSEN CONNECTING FJELL PLAN- OMRÅDET 10 BRUKER- MEDVIRKNING TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELLOPPDRAGET MILJØ OG ENERGI FORSTERKE SENTRUMS- FUNKSJONENE PÅ FJELL UTVIKLING AV AKTIVITETSOMRÅDER GRØNTSTRUKTUR OG SAMMEN- HENGENDE GANGFORBINDELSER TILSTREKKELIG PARKERING VARIERT BOLIGBEBYGGELSE FORBEDRET VEIFORBINDELSE TIL PLANOMRÅDET INNLEVERING OG UTSTILLING 24 MIDTVEIS- PRESENTASJON SLUTT- PRESENTASJON ILLUSTRASJONSPLAN OG BESKRIVELSE TEMAPLANER OG SNITT FOR KARAKTERISTISKE DELOMRÅDER PERSPEKTIVER/ FOTOMONTASJER INNLEVERINGS- FORM GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET 26 VEDLEGG 28

6 I DRABANTBYOMRÅDET ER DET STORT SETT BARE BLOKKBEBYGGELSE I DE FIRE BORETTSLAGENE ER DET 1509 LEILIGHETER ELLERS I BYDELEN AUSTAD/FJELL ER DET ENEBOLIG- OG REKKEHUSBEBYGGELSE, TERRASSERT BEBYGGELSE OG NOE LAVBLOKK BEFOLKNINGEN I 2008 FORDELER SEG OMTRENT JEVNT PÅ DE TO BOOMRÅDENE MED 3,900 I DRABANTBYOMRÅDET 3,600 I SMÅHUSOMRÅDET

7

8 FJELL 2020 OMRÅDEUTVIKLING I DRABANTBYEN PÅ FJELL OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN

9 MÅL FOR PARALLELLOPPDRAG Drammen kommune ønsker gjennom oppgaven å få kreative og realistiske løsningsforslag til en helhetlig utvikling av Fjell-området med utgangspunkt i følgende: et attraktivt, godt og variert bomiljø kostnadseffektive løsninger et bydelssenteret som er funksjonelt, attraktivt og estetisk uavhengig av eiendomsstruktur trygge skoleveier, sammenhengende gangforbindelser og grønnstruktur samt gode møteplasser for aktivitet og rekreasjon energi- og klimautfordringene med bred brukermedvirkning underveis i planprosessen. TILTAK SOM SKAL VURDERES en ny flerbrukshall/aktivitetshus som forsterker bydelssenteret og samtidig har nærhet til Fjell skole for sambruk (kroppsøving, skolekjøkken, musikk og dans, møterom med mere) og som overkommer høydeforskjellen på 15 meter mellom bydelssenteret og Fjell skole rehabilitering og utbygging av Fjell skole tilstrekkelig antall barnehageplasser kollektivbetjening av bydelen og bydelssenteret vitalisering av butikksenteret møteplasser, aktivitetsområder, lekeplasser, gangveier, torg og parker flere parkeringsplasser uten å bygge ned grønne områder mer variert boligbebyggelse og fortetting i bratt terreng forbedret veiforbindelse til planområdet BAKGRUNN FOR OMRÅDELØFT PÅ FJELL Befolkningen i Fjell skolekrets har de dårligste levekårene i Drammen i følge levekårsindeksen i 2007 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I levekårsindeksen inngår andel med sosialhjelp, lav levealder, uføretrygd, attføringspenger, overgangsstønad og lav utdanning. I drabantbyen på Fjell har inntektsog utdanningsnivået for unge voksne og foreldre med barn (jf. aldersgruppene fra NIBR s rapport 2010:21 om levekår og flytting) blitt forverret fra 2002 til Dette gjelder både for personer med innvandringsbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) og for den øvrige befolkningen. Demografiske data fra Statistisk sentralbyrå fra 2009 viser at i drabantbyen på Fjell bor 6 % av Drammens befolkning og 9 % av alle barna i Drammen, mens 20 % av barna som lever i familier under lavinntekt i Drammen bor på Fjell. (Lavinntekt er definert som under 50 % av medianinntaket, dvs. OECD-skala). 3

10 MÅLSETTINGER FOR FJELL 2020 PROSJEKTET 4

11 5 9

12 PROSJEKTETS HOVEDMÅL Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen PROSJEKTETS STRATEGIER Resursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private, frivillige organisasjoner og statlige myndigheter I 2020 HAR FJELL BEDRE LEVEKÅR OG HØYERE SYSSEL- SETTING ENN I

13 SENTRALE TEMA FOR PROSJEKTARBEIDET TJENESTEUTVIKLING Gode offentlige tjenester som gir kvalifisering og arbeid: Norskkunnskaper som kvalifiserer til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse Norsk- og samfunnskunnskaper til innvandrere slik at de kan følge opp egne barn i skolen Øke gjennomføringsgraden i videregående skole Kvalifisering av arbeidsledige til arbeid Utnytte sysselsettingspotensialet til innvandrerkvinnene som er utenfor arbeidslivet Øke andelen innvandrere som har arbeid som samsvarer med utdanningen de har Gode offentlig tjenester som gir trivsel og fremmer helsen: Øke befolkningens tilhørighet til nærmiljøet gjennom økt deltakelse i sosiale fellesskap Økt livskvalitet og mestring gjennom deltakelse i idretts-, friluftslivs- og kulturaktiviteter Stimulere til økt engasjement på Fjell fra frivillige organisasjoner for økt aktivitet og mestring Økt fysisk aktivitet og riktig kosthold for å forebygge livsstilssykdommer RESSURSMOBILISERING Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private, frivillige organisasjoner og statlige myndigheter: Invitere borettslag, butikksentret og andre private grunneiere, frivillige organisasjoner, beboere m.v. til aktiv medvirkning og forpliktende samarbeid gjennom egne samarbeidsavtaler Søke samarbeid med og økonomiske tilskudd fra relevante statlige myndigheter OMRÅDEUTVIKLING Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud: Forsterke bydelssenterfunksjonen på Fjell Energieffektiv områdeutvikling Flerbrukshall og aktivitetsområde på Galterud Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell Rehabilitering og utbygging av Fjell skole Gang- og sykkelforbindelsene mellom viktige målpunkter i bydelen Flere aktivitetsområder og uformelle møteplasser Trafikksikre skoleveier Variasjon i og økt bruk av grøntområdene Mer variert boligtilbud i opptaksområdet til Fjell skole Utrede nye transportløsninger herunder tilfartsvei til Fjell 7

14 PARALLELL- OPPDRAGET ER EN DEL AV SATSINGEN PÅ OMRÅDEUTVIKLING POLITISK FORANKRET Det er gjennomført et forprosjekt fra høsten 2009 og oppstart av hovedprosjektet ble behandlet i bystyret i mars Mandatet til hovedprosjektet ble vedtatt i formannskapet i juni I forbindelse med behandling av 1. tertialrapport og 2. tertialrapport til Økonomiplanen 2011 er følgende presisert: Det er bevilget investeringsmidler til flerbrukshall på Galterud med uteanlegg og prosjektering er startet opp med planlagt ferdigstillelse til skolestart i Det er vedtatt gjennomføring av parallelloppdrag for områdeutvikling på Fjell våren 2012 med bred brukermedvirkning. Etter parallelloppdraget vil kommunens videre arbeid dreie seg om: Kommuneplanens arealdel og Områdeplan for Fjell-området etter Plan- og bygningsloven Detaljplanlegging og prosjektering av flerbrukshall/aktivitetshus på Fjell og rehabilitering/utbygging av Fjell skole samt budsjettarbeid i kommunens økonomiplan Detaljplanlegging og prosjektering av uteområder samt budsjettarbeid i kommunens økonomiplan STEDSANALYSEN CONNECTING FJELL I forprosjektfasen er det utarbeidet en stedsanalyse for Fjell som skal legges til grunn for det videre arbeidet med områdeutvikling. (Stedsanalysen i A3 kan fås tilsendt ved henvendelse til Drammen kommune v/prosjektleder for Fjell 2020). Bakgrunnsinformasjon for parallelloppdraget: Dokumentasjon fra forprosjektet som er tilgjenglig på kommunens hjemmeside: Stedsanalysen Connecting Fjell Saksframlegg til bystyret i mars 2011 oppstart av hovedprosjekt Fjell 2020 Fjell Forprosjektrapport datert Fjell Faktagrunnlag datert Spørreundersøkelse til elever på Fjell og Galterud skole: Hvordan skape et bedre idretts- og aktivitetstilbud på Fjell? NIBR-rapport 2010:21 Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen Modellfotos over Fjell drabantbyområde Det er utarbeidet modell over drabantbyområdet i målestokk 1:500 som vil være utstilt på Fjell bydelshus fra og med mandag 9. januar (Bydelshuset har daglig åpningstid fra kl til kl I tillegg er bydelshuset åpent tirsdag og torsdag til kl når biblioteket har utvidet åpningstid.) 8

15 ANDRE DOKUMENTER SOM VIL BLI TILGJENGELIGE I PARALLELLOPPDRAGET Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell Utredning fra HR Prosjekt AS datert Mulighetsstudie for utbygging av Fjell skole fra Thorvaldsen byggkompetanse og ledelse datert Barnehage- og skolebehovsanalysen fra Norconsult as datert Betraktning - Alternative måter for å få Fjellbussen fram til bydelssenteret fra Byplan, Drammen kommune, mai Galterudhallen konkurransegrunnlag byggeprosjekt fra Drammen Eiendom, november

16 PLAN- OMRÅDET 10

17 11

18 PLANOMRÅDET PLAN- OMRÅDET Planområdet omfatter drabantbyen på Fjell samt noen omkringliggende områder innenfor opptaksområdet for Fjell skole. Utover drabantbyen inngår Søndre Fjell platå samt tilgrensende områder som i dag er Landbruks-, natur og friluftsområder i kommuneplanens arealdel. Avgrensning av planområdet er vist i vedlegg 1. Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er vist i vedlegg 2. Planområdet er til sammen på ca. 650 da. Drabantbyområdet er på ca. 360 da og har en utstrekning langs dalsiden på ca. 900 m og en bredde på ca. 400 m med en høydeforskjell på 50 meter. Området med sentrumsfunksjoner innenfor drabantbyområdet er på ca. 75 da med en høydeforskjell på 40 meter og inneholder Fjell skole, Fjellhagen barnehage, Fjell barnehage, Senterbarnehagen, Bydelshuset med bibliotek, helsestasjon, nærmiljøkontor, frivilligsentral og kontorer for to borettslag, Det røde huset som drives av bydelshuset med jentekafèen, ungdomsklubben, kafé Solan og et snekkerverksted, butikksenteret med matbutikk, pizzautslag, fylkestannlege og lokaler for forskjellige foreninger, Sameiet Fjell fyrings- og servicesentral som eies av de fire borettslagene på Fjell, snuholdeplass for Fjellbussen og moské som er under oppføring. Skoleveien går gjennom området og krysser Laurits Grønlandsvei i gangbru mellom Bydelshuset og butikksenteret. Fjell bo- og servicesenter samt Fjell legesenter ligger rett nordøst for Fjell skole og er ikke tatt med innenfor planområdet. Galterud skole og Fjell kirke ligger vest og nord for planområdet og er heller ikke tatt med. Søndre Fjell platå på ca. 200 da ligger sør og vest for drabantbyen og er et boligområde med eksisterende småhusbebyggelse. Fortetting og utvidelse av boligområdet med 50 eneboliger ble regulert i Deler av området ble i 2006 omregulert til lavblokk. I perioden er det bygget 44 nye boligenheter innenfor opptaksområdet for Fjell skole, de fleste som fortetting med terrassehus på Galterud. Landbruks-, natur- og friluftsområder som grenser til bebygde områder mellom Søndre Fjell platå og Galterud skole på ca. 55 da og landbruks-, natur- og friluftsområder som grenser til drabantbyen mot E18 i øst på ca. 40 da er tatt med i planområdet og foreslås til variert boligbebyggelse. Utfordringer i planområdet som bør vies særskilt oppmerksomhet er de store høydeforskjellene samt at området er østvendt. Innenfor de bebygde områder er utfordringene også å innpasse ny bebyggelse uten å bygge ned grøntområder. 12

19 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET FJELL BARNESKOLE E -1 IEN VE AD ST AU 8 FJELL BYDELSHUS S IT UR LA RØ G GALTERUD UNGDOMSSKOLE NL A N D S V EI FJELL KIRKE DUMPA IT R N LA U EIE FJELLSV NY MOSKE ZH VIGS VEI ER SØNDRE FJELL PLATÅ GJERPENKOLLEN HOPPBAKKE 13

20 DELER AV FJELL SETT FRA SYD-ØST DELER AV FJELL SETT FRA SYD 14

21 ORTOFOTOKART OVER PLANOMRÅDET Fjell barneskole Fjell bydelshus Galterud ungdomsskole Fjell kirke Ny moske Dumpa Søndre Fjell platå Gjerpenkollen hoppbakke Hele planområdet er på ca. 650 da. Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er vist i vedlegg 2. FJELL BARNEHAGE MARIENLYST FOTBALLKLUBB FN-DAGEN PÅ FJELL 15

22 BRUKER- MEDVIRKNING 16

23 17

24 BRUKERMEDVIRKNING I FORARBEIDET Forut for utarbeidelse av oppgaveprogram for parallelloppdrag har det vært gjennomført følgende medvirkning: I forprosjektfasen har det vært gjennomført tre arbeidsgrupper innenfor stedsutvikling, folkehelse samt arbeid og utdanning våren 2010 med et felles arbeidsseminar i juni I tillegg har det vært gjennomført dialogkonferanser på Fjell skole (barneskole) og Galterud skole (ungdomsskole) i mai Disse medvirkningsprosessene ligger til grunn for tiltak foreslått i forprosjektrapporten samt Stedsanalysen Connecting Fjell. PRESENTASJONER INNLEGG Ekstraordinær bydelskonferanse i februar 2011 som ledd i høring om lokalisering og størrelse på flerbrukshall/aktivitetshus på Fjell og Galterud. Medvirkningsverksted med alle de fire borettslagene på Fjell i november 2011 for å få fram suppleringer og utdyping til stedsutviklingstiltak utover det som allerede lå i forprosjektet. Prioriteringer fra de fire borettslagene er vist i vedlegg 3. Egen konsulent og kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge medvirkningsverkstedene, mens deltakende firma i parallelloppdraget må avsette tid og personellressurser til deltakelse på disse dagene. MEDVIRKNINGSVERKSTED WORKSHOPS DIALOGKONFERANSE WORKSHOPS Ikke bebyggelse i de grønne lungene, men ja takk til oppgradering av det grønne Viktig at dumpa utvikles til et aktivitetsområde for barn og unge. [Utsagn fra brukermedvirkningen med borettslagene] 18

25 MEDVIRKNING I PARALLELLOPPDRAGET Medvirkning med beboerne på Fjell innenfor planområdet samt grunneiere og interesseorganisasjoner skal være en vesentlig del av arbeidsformen og det legges opp til følgende medvirkningsprosess: MEDVIRKNINGSVERKSTED GRUPPEARBEID OPPSTARTSVERKSTED FØRSTE UKEN I MARS 2012 (første uken etter skolens vinterferie), der de deltakende firmaene kan stille utdypende spørsmål til deltakerne. MIDTVEISVERKSTED MEDIO APRIL 2012 (etter skolens påskeferie), der firmaene presenterer så langt de har kommet med å tegne de forskjellige løsningene og der beboere, grunneiere og interesseorganisasjoner kan komme med reaksjoner og forslag til forbedringer. Her vil media inviteres for å få til offentlig debatt underveis. INNLEVERING AV PARALLELLOPPDRAGENE TIRSDAG 29. MAI MED ÅPNING AV UTSTILLING 1. JUNI SAMT UTSTILLING PÅ BYDELSDAGEN 2. JUNI 2012 På åpningsdagen 1. juni skal det være mulig for alle til å diskutere de innleverte forslagene som med skisser og plansjer viser hvordan det kan se ut på Fjell i framtiden. DISKUSJONER TILTAKSPRIORITERING Utvikling av bekkefaret mellom Fjell barnehage og Senterbarnehagen. Fjellsenteret; fyll butikksenteret med aktiviteter,forretninger, kafé og lignende...bussforbindelse til Fjellsenteret. Ruste opp undergangen ved Fjellsveien, og la ungdommen dekorere med graffiti. [Utsagn fra brukermedvirkningen med borettslagene] MODELLSTUDIE AV PLANOMRÅDET 19

26 TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELL- OPPDRAGET 20

27 21

28 TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELLOPPDRAGET MILJØ Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger skal være gjennomgående for alle tema. I arbeidet skal det fokuseres på å redusere den totale ressurs- og energibruk. Materialvalg skal reflektere en bevisst holdning til miljøspørsmål. Håndtering av overflatevann skal vurderes i et bærekraftperspektiv. Verdifull vegetasjon og biologisk mangfold skal ivaretas. Løsninger for energiforsyning skal være robuste og enkle og bidra til å redusere klimagassutslippene. Borettslagene har egen fjernvarme gjennom Sameiet Fjell fyrings- og servicesentral. Pga av momsregler kan ikke fjernvarmesentralen levere energi til andre enn borettslagene. FORSTERKE SENTRUMSFUNKSJONENE PÅ FJELL Behov for et funksjonelt og attraktivt bydelssenter med torg, parkering, gangarealer, bussholdeplass, søppelhåndtering, barnehager, butikker samt bydelshus med bibliotek, helsestasjon, nærmiljøkontor, frivilligsentral, jentekafé og ungdomsklubb uavhengig av eiendomsstruktur. Behov for at flerbrukshall/aktivitetshus og utbyggingsbehovet for Fjell skole kan bidra til å forsterke sentrumsfunksjonen og overkomme høydeforskjellen på 15 meter mellom Fjell skole og bydelssenteret. Det vil være behov for å opprettholde funksjon som akebakke samt og bedre muligheten for gange for alle aldersgrupper mellom bydelssenteret/bydelshuset og Fjell skole. Behov for nærhet mellom flerbrukshall/ aktivitetshus og Fjell skole for å kunne få til sambruk jf. skolens arealbehov til kroppsøving, skolekjøkken (mat og helse), musikk og dans, møterom med mer. Borettslagene har på medvirkningsverkstedet i november 2011 foreslått ulike plasseringer av flerbrukshall som skal tas hensyn til i arbeidet. Det er behov for å finne løsninger på parkering for skole og flerbrukshall og behov for å føre fram Fjellbussen til bydelssenteret på en kostnads- og arealeffektiv måte. AKTIVITETSOMRÅDER Behov for å oppgradere eksisterende og etablere nye aktivitetsområder som bidrar til aktivitet. Det som foreslås av nye aktivitetsområder på Fjell skal supplere det som skal etableres i tilknytning til Galterudhallen. Forslag som er framkommet i medvirkningsprosessen så langt: Kunstgressbanen med amfi/tribune. Nærhet mellom kunstgressbanen og flerbrukshallen pga garderober, utstyrsrom og klubblokaler. Heve kunstgressbanen slik at det kan bygges parkering under kunstgressbanen og at kunstgressbanen kan islegges om vinteren. Dumpa friluftsområde med eksisterende skiløype, akebakke samt nye aktiviteter. Opprustning av skiløypa slik at denne kan inngå i et gangveisystem om sommeren. Oppgradere lekeplasser samt nye lekeplasser i borettslagene GRØNTSTRUKTUR OG SAMMENHENGENDE GANGFORBINDELSER Behov for variasjon i grøntstrukturen og sammenhengene gangforbindelser mellom viktige målpunkter samt trygge skoleveier. Behov for oppgradering av gangveier med fast dekke og godt lys. Forslag og behov som er framkommet i medvirkningsprosessen så langt: Gangforbindelsen mellom undergangen under Fjellsveien og fra Fjell barnehage og til butikksenteret oppleves utrygg på kveldstid. Området mellom gangveien og Fjell barnehage med et lite bekkeløp er gjengrodd og forsøplet. Behov for forskjønnelse og opprustning. Behov for oppgradert gangforbindelser fra Fjell skole og langs kunstgressbanen og fram til friområdet Dumpa. Behov for å oppgradere gangforbindelser mellom Fjell skole/kunstgressbanen og bydelssenteret. Behov for oppgradering av nåletrær området mellom Fjell skole og bydelshuset slik at området blir attraktivt for opphold. Området har nåletrær fra flere ulike land. 22

29 PARKERING Dagens parkeringsdekning i borettslagene varierer fra 0,5 p-plasser pr. leilighet til 0,9 p-plasser pr. leilighet. Dagens parkeringsvedtekt i Drammen kommune krever antall p-plasser pr. leilighet slik: 4-roms og større leiligheter skal ha 3 p-plasser 3-roms leiligheter skal ha 2 p-plasser 1-2 rom leiligheter skal ha 1,5 p-plasser Det er behov for å synliggjøre hvordan man kan få til en parkeringsdekning som tilsvarer minimum 1,5 p-plasser pr. leilighet. Utfordringen er å få til en kostnadseffektiv parkering i borettslagene uten at det bygges ned flere grønne områder. For bydelssenteret og Fjell skole samt flerbrukshall/aktivitetshus er utfordringen den samme; hvordan få til nødvendig kostnadseffektiv parkeringsdekning på knappe arealer. Gjeldende parkeringsvedtekt vil bli revidert i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Forslag om parkeringshus og følgende plasseringer er framkommet i medvirkningsverkstedet med borettslagene; heve kunstgressbanen og legge parkering under, under ny flerbrukshall/aktivtetshus, på borettslagenes eiendom nedenfor Dumpa friluftsområde. FORBEDRET VEIFORBINDELSE TIL PLANOMRÅDET Bystyret gjorde følgende vedtak i mars 2011: Ny tilfartsvei Fjell må være en del av Fjell prosjektet. I mandatet for Fjell 2020 behandlet i juni 2011 av formannskapet i egen sak og av bystyret i 1. tertial er følgende om ny veiforbindelse vedtatt: Utrede nye transportløsninger herunder tilfartsvei til Fjell. Borettslagene foreslår at ny veiforbindelse fra Fjell til Kobbervikdalen/E18 inngår i parallelloppdraget. Forbedring av veiforbindelse til planområdet inngår i parallelloppdraget og sees i sammenheng med ny boligbebyggelse i Fjell-området. VARIERT BOLIGBEBYGGELSE Drammen kommune har mål om 1,5 % befolkningsvekst årlig og har derfor behov for nye boligområder framover. Borettslagene ønsker å beholde alle sine grønne områder og ønsker ikke ny boligbebyggelse innenfor sine eiendommer. Rådmannen ønsker å få fram forskjellige og framtidsrettede muligheter for mer variert boligbebyggelse i deler av opptaksområdet for Fjell skole. Parallelloppdraget skal vise ulike typer boligbebyggelse innenfor planområdet. Utfordringen er å få til arealeffektiv boligbebyggelse og slik at boligbebyggelse innpasses i det bratte terrenget. 23

30 INNLEVERING OG UTSTILLING INNLEVERING Innlevering er 29. mai 2012 kl Innlevert materiale skal stilles ut på Fjell og utstillingen åpner fredag 1. juni. Lørdag 2. juni er det bydelsdag på Fjell der utstillingen vil være en av attraksjonene. Videre skal utstillingen være åpen for publikum i en uke. 24

31 INNLEVERING OG UTSTILLING MIDTVEISPRESENTASJON På midtveispresentasjonen medio april 2012 skal det redegjøres for valgte strategier og konsept for utvikling av området. Det legges opp til at teamene presenterer og diskuterer sine forslag med oppdragsgiver, de andre teamene og befolkningen ved bruk av bl.a. power-point. Materialet skal også leveres i et enkelt A3-hefte egnet for kopiering supplert med en beskrivelse som redegjør for konsept og strategier og med egne forklarende illustrasjoner. Forhold som er aktuelt å presentere midtveis er; Konsept for hoveddisponering/program og hvordan miljøforhold er vektlagt. Det er behov for skisser til løsninger for følgende forhold som grunnlag for medvirkning og diskusjon med beboere, grunneiere, interesseorganisasjoner og andre: Vitalisering av bydelssenteret med butikksenter samt hvordan valgt lokalisering og utforming av flerbrukshall/aktivitetshus forsterker bydelssenteret samt hvordan bydelssenteret kan betjenes med buss på en bedre måte enn dagens løsning. Sammenhengen mellom ny flerbrukshall/aktivitetshus og rehabilitert og utbygget Fjell skole Grønnstruktur og gangforbindelser internt og tilknytning til tilstøtende områder Møteplasser, aktivitetsområder, torg, parker og lekeplasser Parkeringsløsninger for boligbyggelagene, for bydelssenteret og ny flerbrukshall/aktivitetshus samt rehabilitert og utbygget skole Variasjon i boligbebyggelsen med lokalisering, antall, tetthet, høyder, atkomst Forbedret veiforbindelse til planområdet SLUTTPRESENTASJONEN FØLGENDE MATERIALE SKAL LEVERES 29. MAI 2012: Illustrasjonsplan og beskrivelse Illustrasjonsplan i målestokk 1:2000 for hele området. Planen skal redegjøre for bruk/funksjoner, organisering av bebyggelse, grønnstruktur og utearealer/møteplasser osv. Det skal utarbeides en kortog lettfattelig beskrivelse av konsept, strategier og løsninger supplert med forklarende diagrammer, illustrasjoner, bilder og lignende. Temaplaner og snitt for karakteristiske delområder Temaplaner i valgfri målestokk som på en pedagogisk måte redegjør for ulike forhold som for eksempel: Bydelssenteret, ny flerbrukshall/aktivitetshus og sammenhengen til Fjell skole Tilgjengelighet, bevegelse og forbindelser innenfor området inkludert kollektivtrafikk og parkering Grønnstruktur, torg, møteplasser, parker og lekeplasser Ny boligbebyggelse med lokalisering, antall, tetthet, høyder og atkomst For karakteristiske delområder skal materialet vises i snitt med høyder og der forholdet til eksisterende og eventuelt nytt terreng framgår. Perspektiver Det skal leveres minst tre perspektiver (3D eller fotomontasjer) som gir en realistisk og god presentasjon av løsninger for oppdragsgiver og befolkningen. INNLEVERINGSFORM Det skal leveres mellom fire (4) og seks (6) A1 plansjer av liggende format. Alt presentasjonsmateriale må også leveres nedfotografert i et hefte i A3 format, og på CD-rom/DVD. Tekst på plansjene skal kunne leses også i A3-heftet. Målestokk skal framgå på alle planer og profiler. A3-heftet og CD-rom/DVD skal leveres i tre (3) eksemplarer. 25

32 GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET OPPDRAGSPERIODE Oppdraget utføres innenfor perioden 7. mars til 1. juni Oppdraget innleveres 29. mai med åpning av utstilling 1. juni Oppdraget avsluttes etter presentasjonen for oppdragsgiver og publikum fredag 1. juni. OPPSTART Oppstart skjer i etterkant av prekvalifiseringen og innledes med et oppstartsmøte 6. mars kl med etterfølgende befaring. Fra ca. kl vil det være ulike medvirkningsverksteder, først for hjemmeværende mødre, dernest skoleelever og fra kl med borettslagene, andre grunneiere og forskjellige interesseorganisasjoner med flere. Pressen vil bli invitert til å være tilstede. MIDTVEISPRESENTASJON Det vil bli holdt midtveispresentasjon medio april mellom kl og kl Hensikten er at de tre deltakende teamene presenterer, diskuterer og får tilbakemelding på strategier, konsept, foreløpige skisser til løsning fra oppdragsgiver, hverandre og befolkningen. Møtet er et verksted hvor hensikten er å diskutere muligheter for videre utvikling av forslagene slik at disse samlet sett vil kunne svare på de forventninger både oppdragsgiver og befolkningen har for forskjellige utviklingsmuligheter av Fjell-området. På samme måte som ved oppstart vil teamene møte beboerne i ulike sammenhenger med hjemmeværende mødre fra ca. kl , dernest skoleelever og fra kl borettslagene, andre grunneiere og forskjellige interesseorganisasjoner med flere. Pressen vil bli invitert til å være tilstede. SPRÅK Innlevert materiale skal leveres på norsk. Alle møter vil foregå på norsk. HONORAR Innlevert materiale som tilfredsstiller leveransekravene vil bli honorert med NOK inkluderer alle kostnader konsulentteamet måtte ha for å gjennomføre oppdraget. Honoraret er eksklusiv merverdiavgift. Utkast som ikke tilfredsstiller kravene til innlevert materiale kan avvises. Honoraret vil da ikke bli utbetalt, eventuelt bli avkortet. Honoraret blir utbetalt etter at materialet er innlevert. OPPHAVSRETT Drammen kommune forbeholder seg retten til å beholde de innleverte forslagene og stille dem ut og publisere dem. Opphavsretten til de innleverte forslagene beror hos oppdragstakerne. Ved videre arbeid med prosjektet har oppdragsgiver rett til å benytte ideer og momenter fra alle forslagene. FORSIKRING Oppdragsgiver vil ikke forsikre de innkomne utkastene. Deltakerne forutsettes å oppbevare kopier av innlevert materiale. VEDLEGG [1] Avgrensing av planområde [2]Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet [3] Medvirkningsverksted med borettslagene på Fjell 2. og 3. november prioriterte tiltak INNLEVERING OG SLUTTPRESENTASJON Materialet skal leveres Drammen kommune innen 29. mai kl Drammen kommune står ansvarlig for utstilling av materialet. Fredag 1. juni skal utstillingen åpnes og de tre deltakende teamene skal presentere sine endelige forslag. Her vil beboere og andre som har medvirket, samt kommunens politikere og innbyggere generelt og presse være invitert. 26

33 27

34 VEDLEGG [1] - AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Sentrumsområde med offentlig og privat tjenesteyting samt handel. Planområde

35 VEDLEGG [2] OVERSIKT OVER GJELDENDE REGULERINGSPLANER Planområde

36 VEDLEGG [3] FJELL 2020 MEDVIRKNINGSVERKSTED MED BORETTSLAGENE 2. og 3. november PRIORITERINGER FRA HVERT BORETTSLAG Fjellheim borettslag - prioriteringer 1. Ikke bebyggelse i de grønne lungene, men ja takk til oppgradering av det grønne. 2. Flere parkeringsplasser på Fjell. 3. Parkering under flerbrukshallen. 4. Ny Fjellnedføring. 5. Nye etableringer på Fjellsenteret 6. Eventuelt ny bebyggelse på Søndre Fjell platå minimum 300 m til 500 m høyere enn Fjellsveien 7. Utvikling av bekkefaret mellom Fjell barnehage og Senterbarnehagen. 8. Flerbrukshallen kan legges der SFO-bygget på Fjell skole ligger i dag. SFO kan legges inn i flerbrukshallen. Fjelldalen borettslag - prioriteringer 1. Flerbrukshall; ikke rør grønne områder. Flerbrukshall med parkeringskjeller på asfaltbanen ved Fjell skole. 2. Kommunen må vedlikeholde sine områder + oppgradere (lys, søppelkasser som tømmes, strø på vinteren, vedlikeholde på sommeren) 3. Ny vei. Har i dag kun en adkomst. Går i dag via boligstrøk. 4. Beholde alle grønne områder. 5. Fjellsenteret; fyll senteret med aktiviteter og forretninger kafé og lignende. Bussforbindelse til Fjellsenteret. 6. Trygge skoleveier. Noen veier bør skiltes med parkering forbudt. Fjellhagen borettslag - prioriteringer 1. Ingen flere boliger i blokkbebyggelsen 2. Utviklingen av Dumpa som friområde. Pga av investeringer med spillemidler er Dumpa allerede båndlagt til friområde i 30 år. 3. Kommunens områder må vedlikeholdes bedre (gangveier + bekkedraget mellom Senterbarnehagen og Fjell barnehage) 4. Nåletrær - området mellom bydelshuset og Fjell skole må beholdes 5. Butikksenter vurderes som flerbrukshall (VA/EL + Parkering ligger der) 6. Infrastruktur; ny vei fra Laurits Grønlands vei og til E18! 1

37 VEDLEGG [3] Fjellvang borettslag prioriteringer 1. Fotballbane med parkeringsplasser under + ising av banen på vinteren (skøytebane) 2. Frede akebakken. Bevare området bak SFO-bygget på skolen 3. Bevare arboretet! (furunåletrærne mellom Fjell skole og bydelshuset) + alle grøntområder 4. Ikke flere boliger i borettslagsområdet. Heller ikke flere boliger på kommunale tomter. 5. Flerbrukshall med garasje/parkering under på asfaltbanen ved skolen. Flerbrukshall legges mest mulig i ett med terrenget. Nedfelt i terrenget! 6. Hva med de eldre i området? 7. Ny infrastruktur med veiforbindelse til E Kommunen må holde orden og rydde i egne områder. 9. Alle gangveier vedlikeholdes og rustes opp med belysning 10. Ruste opp undergangen ved Fjellsveien, og la ungdommen dekorere med graffiti. 11. Legge til rette for aktiviteter ved Dumpa. Utnytt dette området. 2

38

39

40 Byplan Engene 1, 3008 Drammen telefon:

Fjell en drabantby i Drammen

Fjell en drabantby i Drammen Fjell en drabantby i Drammen 8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel 50 % med innvandringsbakgrunn Laveste levekår i Drammen Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere 75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift

Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift Fjell 2020 områdeutvikling fremdrift 05.03.2013 Vedtak 18.12.2013: Følgende prosesser igangsettes for videre områdeutvikling av Fjell 2020: 1. Planlegging og detaljprosjektering av en sentrumsnær park

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Rådmannen Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid. Prosjektplan 2014

Rådmannen Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid. Prosjektplan 2014 Rådmannen Områdesatsing i Drammen Fjell 2020 mot en bedre fremtid Prosjektplan 2014 Innhold DEL 1. MANDAT, RAMMER OG ORGANISERING... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensninger og rammebetingelser... 4 1.3 Budsjett...

Detaljer

Fjell 2020 mot en bedre framtid. Forprosjektrapport. datert 19.11.2010. byplan

Fjell 2020 mot en bedre framtid. Forprosjektrapport. datert 19.11.2010. byplan Fjell 2020 mot en bedre framtid Forprosjektrapport datert 19.11.2010 byplan Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Mandatet... 4 3. Gjennomføring av forprosjektet... 6 3.1 Organisering

Detaljer

Fjell 2020 Områdeutvikling. Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole

Fjell 2020 Områdeutvikling. Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Fjell 2020 Områdeutvikling Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole HVA SAKEN GJELDER: 1. Valg av hovedløsning for Fjell sentrum og Fjell skole Faglige vurderinger Medvirkning / brukergruppens

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371984005 2013/261 6504/2013 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Fjell 2020. Orientering for Formannskapet 18. november 2014 v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal

Fjell 2020. Orientering for Formannskapet 18. november 2014 v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal Fjell 2020 Orientering for Formannskapet 18. november 2014 v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal Fjell 2020 hovedprosjekt mot en bedre fremtid Bakgrunn Befolkningen på Fjell har de dårligste levekårene

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Kunnskapsreisen 2015. Et sammenlignende blikk på Fjell i Drammen. v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal

Kunnskapsreisen 2015. Et sammenlignende blikk på Fjell i Drammen. v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal Kunnskapsreisen 2015 Et sammenlignende blikk på Fjell i Drammen v/prosjektleder Parminder Kaur Bisal 09.04.2015 Fjell veien til det gode liv Planlagt på begynnelsen av 1960-tallet, innflyttet fra 1967-1974

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s

10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Kvinesdal kommune 10372010004 O m r å d e r e g u l e r i n g s p l a n f o r L i k n e s Foto: Wiggo Boltland P l a n p r o g r a m Revidert i henhold til forvaltningsutvalgets vedtak 17.02.11, sak 15/11.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune BARN OG AREALPLANLEGGING Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper. De er umyndige, har ikke

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Arkivsak: 08/3882 Arkivkode: PLANR 2034 Sakstittel: PLAN NR. 2034 - BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Godkjent i HTS 03.09.2009 sak 146/09. Disse

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140

DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140 KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140 Kvitsøy kommune har for salg eiendommen gnr 18 bnr 140, ca 33 da. Eiendommen er

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune

Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune Parkvesenet Vi starter med hjemmelsgrunnlag i dagens

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse

Varamedlem Merethe Moum Sak 156/15 Varamedlem Berit Wold Fjelle Guro Angell Gimse Møteprotokoll Formannskapet 27.10.2015 Behandlede saker: PS 155-159/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 - Tilstede på møtet Forfall Møtt for Gunnar Krogstad Stine Estenstad Bente Estenstad

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Reguleringsplan for Øvre Egeland endring 1 - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 17/13 Forvaltningsutvalget 28.02.2013

Reguleringsplan for Øvre Egeland endring 1 - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 17/13 Forvaltningsutvalget 28.02.2013 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Øvre Egeland endring 1 - mindre endring Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371988006 2012/1502 1833/2013 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Romsås. senter. Grorud. senter

Romsås. senter. Grorud. senter 4 Romsås Romsås senter Grorud senter 32 KUNNEsenter mulighetsstudie LPO 22.02.10 4.1 Romsåsbyen Romsås historie Romsåsbyen sto ferdig bygget i 1974. Bilfritt, variert og tilrettelagt for friluftsliv var

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Seminar Klima og energi ute og inne Sandnes, 29. Mars 2007 Innlegg ved miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Ja. Men, Først

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy)

Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy) OPPGAVEN Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy) y) Jessheim Tomteutvikling Da (som er oppdragsgiver) har samarbeidsavtaler med flere av grunneierne Hensikten med oppgaven

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Etterbruk av Huken pukk- og asfaltverk. Grorud bydelsutvalg 19.06.14

Etterbruk av Huken pukk- og asfaltverk. Grorud bydelsutvalg 19.06.14 Etterbruk av Huken pukk- og asfaltverk Grorud bydelsutvalg 19.06.14 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er kommunens grunneier og en pådriver for utvikling av byen. Etatens viktigste oppgaver er blant

Detaljer

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret REGULERINGSPLANFORSLAG FOR BJØNNESVEIEN 2.GANGSBEHANDLING Innholdsfortegnelse: A. Bilag som følger saken. B. Kort om planforslaget / bakgrunn. C. Kommunal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3 Oppdragsgiver: Valle Kommune Oppdrag: 535233 Sentrumsutvikling Valle Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Vigdis Steinarsdottir Rishaug Kvalitetskontroll: Espen Evensen Reinfjord MEDVIRKNINGSPROSESS MED VALLE

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/558-22 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERING FOR MONTESSORISKOLE - DEL AV HEDMARKSTOPPEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ingvill Sveen Arkiv: PLN 073000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/14 FORMANNSKAPET

Detaljer