Oppgaveprogram for parallelloppdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgaveprogram for parallelloppdrag"

Transkript

1 Fjell Områdeutvikling Fjell Oppgaveprogram for parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan

2

3 OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011

4 INNHOLDS- FORTEGNELSE

5 FJELL 2020 OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 MÅL FOR PARALLELLOPPDRAG 3 BAKGRUNN FOR OMRÅDELØFT PÅ FJELL 3 MÅLSETTINGER FOR FJELL 2020-PROSJEKTET 4 PARALLELLOPPDRAGET ER EN DEL AV SATSINGEN 8 PÅ OMRÅDEUTVIKLING POLITISK FORANKRET STEDSANALYSEN CONNECTING FJELL PLAN- OMRÅDET 10 BRUKER- MEDVIRKNING TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELLOPPDRAGET MILJØ OG ENERGI FORSTERKE SENTRUMS- FUNKSJONENE PÅ FJELL UTVIKLING AV AKTIVITETSOMRÅDER GRØNTSTRUKTUR OG SAMMEN- HENGENDE GANGFORBINDELSER TILSTREKKELIG PARKERING VARIERT BOLIGBEBYGGELSE FORBEDRET VEIFORBINDELSE TIL PLANOMRÅDET INNLEVERING OG UTSTILLING 24 MIDTVEIS- PRESENTASJON SLUTT- PRESENTASJON ILLUSTRASJONSPLAN OG BESKRIVELSE TEMAPLANER OG SNITT FOR KARAKTERISTISKE DELOMRÅDER PERSPEKTIVER/ FOTOMONTASJER INNLEVERINGS- FORM GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET 26 VEDLEGG 28

6 I DRABANTBYOMRÅDET ER DET STORT SETT BARE BLOKKBEBYGGELSE I DE FIRE BORETTSLAGENE ER DET 1509 LEILIGHETER ELLERS I BYDELEN AUSTAD/FJELL ER DET ENEBOLIG- OG REKKEHUSBEBYGGELSE, TERRASSERT BEBYGGELSE OG NOE LAVBLOKK BEFOLKNINGEN I 2008 FORDELER SEG OMTRENT JEVNT PÅ DE TO BOOMRÅDENE MED 3,900 I DRABANTBYOMRÅDET 3,600 I SMÅHUSOMRÅDET

7

8 FJELL 2020 OMRÅDEUTVIKLING I DRABANTBYEN PÅ FJELL OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN

9 MÅL FOR PARALLELLOPPDRAG Drammen kommune ønsker gjennom oppgaven å få kreative og realistiske løsningsforslag til en helhetlig utvikling av Fjell-området med utgangspunkt i følgende: et attraktivt, godt og variert bomiljø kostnadseffektive løsninger et bydelssenteret som er funksjonelt, attraktivt og estetisk uavhengig av eiendomsstruktur trygge skoleveier, sammenhengende gangforbindelser og grønnstruktur samt gode møteplasser for aktivitet og rekreasjon energi- og klimautfordringene med bred brukermedvirkning underveis i planprosessen. TILTAK SOM SKAL VURDERES en ny flerbrukshall/aktivitetshus som forsterker bydelssenteret og samtidig har nærhet til Fjell skole for sambruk (kroppsøving, skolekjøkken, musikk og dans, møterom med mere) og som overkommer høydeforskjellen på 15 meter mellom bydelssenteret og Fjell skole rehabilitering og utbygging av Fjell skole tilstrekkelig antall barnehageplasser kollektivbetjening av bydelen og bydelssenteret vitalisering av butikksenteret møteplasser, aktivitetsområder, lekeplasser, gangveier, torg og parker flere parkeringsplasser uten å bygge ned grønne områder mer variert boligbebyggelse og fortetting i bratt terreng forbedret veiforbindelse til planområdet BAKGRUNN FOR OMRÅDELØFT PÅ FJELL Befolkningen i Fjell skolekrets har de dårligste levekårene i Drammen i følge levekårsindeksen i 2007 fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I levekårsindeksen inngår andel med sosialhjelp, lav levealder, uføretrygd, attføringspenger, overgangsstønad og lav utdanning. I drabantbyen på Fjell har inntektsog utdanningsnivået for unge voksne og foreldre med barn (jf. aldersgruppene fra NIBR s rapport 2010:21 om levekår og flytting) blitt forverret fra 2002 til Dette gjelder både for personer med innvandringsbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre) og for den øvrige befolkningen. Demografiske data fra Statistisk sentralbyrå fra 2009 viser at i drabantbyen på Fjell bor 6 % av Drammens befolkning og 9 % av alle barna i Drammen, mens 20 % av barna som lever i familier under lavinntekt i Drammen bor på Fjell. (Lavinntekt er definert som under 50 % av medianinntaket, dvs. OECD-skala). 3

10 MÅLSETTINGER FOR FJELL 2020 PROSJEKTET 4

11 5 9

12 PROSJEKTETS HOVEDMÅL Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen PROSJEKTETS STRATEGIER Resursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private, frivillige organisasjoner og statlige myndigheter I 2020 HAR FJELL BEDRE LEVEKÅR OG HØYERE SYSSEL- SETTING ENN I

13 SENTRALE TEMA FOR PROSJEKTARBEIDET TJENESTEUTVIKLING Gode offentlige tjenester som gir kvalifisering og arbeid: Norskkunnskaper som kvalifiserer til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse Norsk- og samfunnskunnskaper til innvandrere slik at de kan følge opp egne barn i skolen Øke gjennomføringsgraden i videregående skole Kvalifisering av arbeidsledige til arbeid Utnytte sysselsettingspotensialet til innvandrerkvinnene som er utenfor arbeidslivet Øke andelen innvandrere som har arbeid som samsvarer med utdanningen de har Gode offentlig tjenester som gir trivsel og fremmer helsen: Øke befolkningens tilhørighet til nærmiljøet gjennom økt deltakelse i sosiale fellesskap Økt livskvalitet og mestring gjennom deltakelse i idretts-, friluftslivs- og kulturaktiviteter Stimulere til økt engasjement på Fjell fra frivillige organisasjoner for økt aktivitet og mestring Økt fysisk aktivitet og riktig kosthold for å forebygge livsstilssykdommer RESSURSMOBILISERING Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private, frivillige organisasjoner og statlige myndigheter: Invitere borettslag, butikksentret og andre private grunneiere, frivillige organisasjoner, beboere m.v. til aktiv medvirkning og forpliktende samarbeid gjennom egne samarbeidsavtaler Søke samarbeid med og økonomiske tilskudd fra relevante statlige myndigheter OMRÅDEUTVIKLING Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud: Forsterke bydelssenterfunksjonen på Fjell Energieffektiv områdeutvikling Flerbrukshall og aktivitetsområde på Galterud Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell Rehabilitering og utbygging av Fjell skole Gang- og sykkelforbindelsene mellom viktige målpunkter i bydelen Flere aktivitetsområder og uformelle møteplasser Trafikksikre skoleveier Variasjon i og økt bruk av grøntområdene Mer variert boligtilbud i opptaksområdet til Fjell skole Utrede nye transportløsninger herunder tilfartsvei til Fjell 7

14 PARALLELL- OPPDRAGET ER EN DEL AV SATSINGEN PÅ OMRÅDEUTVIKLING POLITISK FORANKRET Det er gjennomført et forprosjekt fra høsten 2009 og oppstart av hovedprosjektet ble behandlet i bystyret i mars Mandatet til hovedprosjektet ble vedtatt i formannskapet i juni I forbindelse med behandling av 1. tertialrapport og 2. tertialrapport til Økonomiplanen 2011 er følgende presisert: Det er bevilget investeringsmidler til flerbrukshall på Galterud med uteanlegg og prosjektering er startet opp med planlagt ferdigstillelse til skolestart i Det er vedtatt gjennomføring av parallelloppdrag for områdeutvikling på Fjell våren 2012 med bred brukermedvirkning. Etter parallelloppdraget vil kommunens videre arbeid dreie seg om: Kommuneplanens arealdel og Områdeplan for Fjell-området etter Plan- og bygningsloven Detaljplanlegging og prosjektering av flerbrukshall/aktivitetshus på Fjell og rehabilitering/utbygging av Fjell skole samt budsjettarbeid i kommunens økonomiplan Detaljplanlegging og prosjektering av uteområder samt budsjettarbeid i kommunens økonomiplan STEDSANALYSEN CONNECTING FJELL I forprosjektfasen er det utarbeidet en stedsanalyse for Fjell som skal legges til grunn for det videre arbeidet med områdeutvikling. (Stedsanalysen i A3 kan fås tilsendt ved henvendelse til Drammen kommune v/prosjektleder for Fjell 2020). Bakgrunnsinformasjon for parallelloppdraget: Dokumentasjon fra forprosjektet som er tilgjenglig på kommunens hjemmeside: Stedsanalysen Connecting Fjell Saksframlegg til bystyret i mars 2011 oppstart av hovedprosjekt Fjell 2020 Fjell Forprosjektrapport datert Fjell Faktagrunnlag datert Spørreundersøkelse til elever på Fjell og Galterud skole: Hvordan skape et bedre idretts- og aktivitetstilbud på Fjell? NIBR-rapport 2010:21 Levekårsutvikling og flytting på Fjell i Drammen Modellfotos over Fjell drabantbyområde Det er utarbeidet modell over drabantbyområdet i målestokk 1:500 som vil være utstilt på Fjell bydelshus fra og med mandag 9. januar (Bydelshuset har daglig åpningstid fra kl til kl I tillegg er bydelshuset åpent tirsdag og torsdag til kl når biblioteket har utvidet åpningstid.) 8

15 ANDRE DOKUMENTER SOM VIL BLI TILGJENGELIGE I PARALLELLOPPDRAGET Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell Utredning fra HR Prosjekt AS datert Mulighetsstudie for utbygging av Fjell skole fra Thorvaldsen byggkompetanse og ledelse datert Barnehage- og skolebehovsanalysen fra Norconsult as datert Betraktning - Alternative måter for å få Fjellbussen fram til bydelssenteret fra Byplan, Drammen kommune, mai Galterudhallen konkurransegrunnlag byggeprosjekt fra Drammen Eiendom, november

16 PLAN- OMRÅDET 10

17 11

18 PLANOMRÅDET PLAN- OMRÅDET Planområdet omfatter drabantbyen på Fjell samt noen omkringliggende områder innenfor opptaksområdet for Fjell skole. Utover drabantbyen inngår Søndre Fjell platå samt tilgrensende områder som i dag er Landbruks-, natur og friluftsområder i kommuneplanens arealdel. Avgrensning av planområdet er vist i vedlegg 1. Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er vist i vedlegg 2. Planområdet er til sammen på ca. 650 da. Drabantbyområdet er på ca. 360 da og har en utstrekning langs dalsiden på ca. 900 m og en bredde på ca. 400 m med en høydeforskjell på 50 meter. Området med sentrumsfunksjoner innenfor drabantbyområdet er på ca. 75 da med en høydeforskjell på 40 meter og inneholder Fjell skole, Fjellhagen barnehage, Fjell barnehage, Senterbarnehagen, Bydelshuset med bibliotek, helsestasjon, nærmiljøkontor, frivilligsentral og kontorer for to borettslag, Det røde huset som drives av bydelshuset med jentekafèen, ungdomsklubben, kafé Solan og et snekkerverksted, butikksenteret med matbutikk, pizzautslag, fylkestannlege og lokaler for forskjellige foreninger, Sameiet Fjell fyrings- og servicesentral som eies av de fire borettslagene på Fjell, snuholdeplass for Fjellbussen og moské som er under oppføring. Skoleveien går gjennom området og krysser Laurits Grønlandsvei i gangbru mellom Bydelshuset og butikksenteret. Fjell bo- og servicesenter samt Fjell legesenter ligger rett nordøst for Fjell skole og er ikke tatt med innenfor planområdet. Galterud skole og Fjell kirke ligger vest og nord for planområdet og er heller ikke tatt med. Søndre Fjell platå på ca. 200 da ligger sør og vest for drabantbyen og er et boligområde med eksisterende småhusbebyggelse. Fortetting og utvidelse av boligområdet med 50 eneboliger ble regulert i Deler av området ble i 2006 omregulert til lavblokk. I perioden er det bygget 44 nye boligenheter innenfor opptaksområdet for Fjell skole, de fleste som fortetting med terrassehus på Galterud. Landbruks-, natur- og friluftsområder som grenser til bebygde områder mellom Søndre Fjell platå og Galterud skole på ca. 55 da og landbruks-, natur- og friluftsområder som grenser til drabantbyen mot E18 i øst på ca. 40 da er tatt med i planområdet og foreslås til variert boligbebyggelse. Utfordringer i planområdet som bør vies særskilt oppmerksomhet er de store høydeforskjellene samt at området er østvendt. Innenfor de bebygde områder er utfordringene også å innpasse ny bebyggelse uten å bygge ned grøntområder. 12

19 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET FJELL BARNESKOLE E -1 IEN VE AD ST AU 8 FJELL BYDELSHUS S IT UR LA RØ G GALTERUD UNGDOMSSKOLE NL A N D S V EI FJELL KIRKE DUMPA IT R N LA U EIE FJELLSV NY MOSKE ZH VIGS VEI ER SØNDRE FJELL PLATÅ GJERPENKOLLEN HOPPBAKKE 13

20 DELER AV FJELL SETT FRA SYD-ØST DELER AV FJELL SETT FRA SYD 14

21 ORTOFOTOKART OVER PLANOMRÅDET Fjell barneskole Fjell bydelshus Galterud ungdomsskole Fjell kirke Ny moske Dumpa Søndre Fjell platå Gjerpenkollen hoppbakke Hele planområdet er på ca. 650 da. Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er vist i vedlegg 2. FJELL BARNEHAGE MARIENLYST FOTBALLKLUBB FN-DAGEN PÅ FJELL 15

22 BRUKER- MEDVIRKNING 16

23 17

24 BRUKERMEDVIRKNING I FORARBEIDET Forut for utarbeidelse av oppgaveprogram for parallelloppdrag har det vært gjennomført følgende medvirkning: I forprosjektfasen har det vært gjennomført tre arbeidsgrupper innenfor stedsutvikling, folkehelse samt arbeid og utdanning våren 2010 med et felles arbeidsseminar i juni I tillegg har det vært gjennomført dialogkonferanser på Fjell skole (barneskole) og Galterud skole (ungdomsskole) i mai Disse medvirkningsprosessene ligger til grunn for tiltak foreslått i forprosjektrapporten samt Stedsanalysen Connecting Fjell. PRESENTASJONER INNLEGG Ekstraordinær bydelskonferanse i februar 2011 som ledd i høring om lokalisering og størrelse på flerbrukshall/aktivitetshus på Fjell og Galterud. Medvirkningsverksted med alle de fire borettslagene på Fjell i november 2011 for å få fram suppleringer og utdyping til stedsutviklingstiltak utover det som allerede lå i forprosjektet. Prioriteringer fra de fire borettslagene er vist i vedlegg 3. Egen konsulent og kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge medvirkningsverkstedene, mens deltakende firma i parallelloppdraget må avsette tid og personellressurser til deltakelse på disse dagene. MEDVIRKNINGSVERKSTED WORKSHOPS DIALOGKONFERANSE WORKSHOPS Ikke bebyggelse i de grønne lungene, men ja takk til oppgradering av det grønne Viktig at dumpa utvikles til et aktivitetsområde for barn og unge. [Utsagn fra brukermedvirkningen med borettslagene] 18

25 MEDVIRKNING I PARALLELLOPPDRAGET Medvirkning med beboerne på Fjell innenfor planområdet samt grunneiere og interesseorganisasjoner skal være en vesentlig del av arbeidsformen og det legges opp til følgende medvirkningsprosess: MEDVIRKNINGSVERKSTED GRUPPEARBEID OPPSTARTSVERKSTED FØRSTE UKEN I MARS 2012 (første uken etter skolens vinterferie), der de deltakende firmaene kan stille utdypende spørsmål til deltakerne. MIDTVEISVERKSTED MEDIO APRIL 2012 (etter skolens påskeferie), der firmaene presenterer så langt de har kommet med å tegne de forskjellige løsningene og der beboere, grunneiere og interesseorganisasjoner kan komme med reaksjoner og forslag til forbedringer. Her vil media inviteres for å få til offentlig debatt underveis. INNLEVERING AV PARALLELLOPPDRAGENE TIRSDAG 29. MAI MED ÅPNING AV UTSTILLING 1. JUNI SAMT UTSTILLING PÅ BYDELSDAGEN 2. JUNI 2012 På åpningsdagen 1. juni skal det være mulig for alle til å diskutere de innleverte forslagene som med skisser og plansjer viser hvordan det kan se ut på Fjell i framtiden. DISKUSJONER TILTAKSPRIORITERING Utvikling av bekkefaret mellom Fjell barnehage og Senterbarnehagen. Fjellsenteret; fyll butikksenteret med aktiviteter,forretninger, kafé og lignende...bussforbindelse til Fjellsenteret. Ruste opp undergangen ved Fjellsveien, og la ungdommen dekorere med graffiti. [Utsagn fra brukermedvirkningen med borettslagene] MODELLSTUDIE AV PLANOMRÅDET 19

26 TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELL- OPPDRAGET 20

27 21

28 TEMA SOM SKAL BEHANDLES I PARALLELLOPPDRAGET MILJØ Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger skal være gjennomgående for alle tema. I arbeidet skal det fokuseres på å redusere den totale ressurs- og energibruk. Materialvalg skal reflektere en bevisst holdning til miljøspørsmål. Håndtering av overflatevann skal vurderes i et bærekraftperspektiv. Verdifull vegetasjon og biologisk mangfold skal ivaretas. Løsninger for energiforsyning skal være robuste og enkle og bidra til å redusere klimagassutslippene. Borettslagene har egen fjernvarme gjennom Sameiet Fjell fyrings- og servicesentral. Pga av momsregler kan ikke fjernvarmesentralen levere energi til andre enn borettslagene. FORSTERKE SENTRUMSFUNKSJONENE PÅ FJELL Behov for et funksjonelt og attraktivt bydelssenter med torg, parkering, gangarealer, bussholdeplass, søppelhåndtering, barnehager, butikker samt bydelshus med bibliotek, helsestasjon, nærmiljøkontor, frivilligsentral, jentekafé og ungdomsklubb uavhengig av eiendomsstruktur. Behov for at flerbrukshall/aktivitetshus og utbyggingsbehovet for Fjell skole kan bidra til å forsterke sentrumsfunksjonen og overkomme høydeforskjellen på 15 meter mellom Fjell skole og bydelssenteret. Det vil være behov for å opprettholde funksjon som akebakke samt og bedre muligheten for gange for alle aldersgrupper mellom bydelssenteret/bydelshuset og Fjell skole. Behov for nærhet mellom flerbrukshall/ aktivitetshus og Fjell skole for å kunne få til sambruk jf. skolens arealbehov til kroppsøving, skolekjøkken (mat og helse), musikk og dans, møterom med mer. Borettslagene har på medvirkningsverkstedet i november 2011 foreslått ulike plasseringer av flerbrukshall som skal tas hensyn til i arbeidet. Det er behov for å finne løsninger på parkering for skole og flerbrukshall og behov for å føre fram Fjellbussen til bydelssenteret på en kostnads- og arealeffektiv måte. AKTIVITETSOMRÅDER Behov for å oppgradere eksisterende og etablere nye aktivitetsområder som bidrar til aktivitet. Det som foreslås av nye aktivitetsområder på Fjell skal supplere det som skal etableres i tilknytning til Galterudhallen. Forslag som er framkommet i medvirkningsprosessen så langt: Kunstgressbanen med amfi/tribune. Nærhet mellom kunstgressbanen og flerbrukshallen pga garderober, utstyrsrom og klubblokaler. Heve kunstgressbanen slik at det kan bygges parkering under kunstgressbanen og at kunstgressbanen kan islegges om vinteren. Dumpa friluftsområde med eksisterende skiløype, akebakke samt nye aktiviteter. Opprustning av skiløypa slik at denne kan inngå i et gangveisystem om sommeren. Oppgradere lekeplasser samt nye lekeplasser i borettslagene GRØNTSTRUKTUR OG SAMMENHENGENDE GANGFORBINDELSER Behov for variasjon i grøntstrukturen og sammenhengene gangforbindelser mellom viktige målpunkter samt trygge skoleveier. Behov for oppgradering av gangveier med fast dekke og godt lys. Forslag og behov som er framkommet i medvirkningsprosessen så langt: Gangforbindelsen mellom undergangen under Fjellsveien og fra Fjell barnehage og til butikksenteret oppleves utrygg på kveldstid. Området mellom gangveien og Fjell barnehage med et lite bekkeløp er gjengrodd og forsøplet. Behov for forskjønnelse og opprustning. Behov for oppgradert gangforbindelser fra Fjell skole og langs kunstgressbanen og fram til friområdet Dumpa. Behov for å oppgradere gangforbindelser mellom Fjell skole/kunstgressbanen og bydelssenteret. Behov for oppgradering av nåletrær området mellom Fjell skole og bydelshuset slik at området blir attraktivt for opphold. Området har nåletrær fra flere ulike land. 22

29 PARKERING Dagens parkeringsdekning i borettslagene varierer fra 0,5 p-plasser pr. leilighet til 0,9 p-plasser pr. leilighet. Dagens parkeringsvedtekt i Drammen kommune krever antall p-plasser pr. leilighet slik: 4-roms og større leiligheter skal ha 3 p-plasser 3-roms leiligheter skal ha 2 p-plasser 1-2 rom leiligheter skal ha 1,5 p-plasser Det er behov for å synliggjøre hvordan man kan få til en parkeringsdekning som tilsvarer minimum 1,5 p-plasser pr. leilighet. Utfordringen er å få til en kostnadseffektiv parkering i borettslagene uten at det bygges ned flere grønne områder. For bydelssenteret og Fjell skole samt flerbrukshall/aktivitetshus er utfordringen den samme; hvordan få til nødvendig kostnadseffektiv parkeringsdekning på knappe arealer. Gjeldende parkeringsvedtekt vil bli revidert i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Forslag om parkeringshus og følgende plasseringer er framkommet i medvirkningsverkstedet med borettslagene; heve kunstgressbanen og legge parkering under, under ny flerbrukshall/aktivtetshus, på borettslagenes eiendom nedenfor Dumpa friluftsområde. FORBEDRET VEIFORBINDELSE TIL PLANOMRÅDET Bystyret gjorde følgende vedtak i mars 2011: Ny tilfartsvei Fjell må være en del av Fjell prosjektet. I mandatet for Fjell 2020 behandlet i juni 2011 av formannskapet i egen sak og av bystyret i 1. tertial er følgende om ny veiforbindelse vedtatt: Utrede nye transportløsninger herunder tilfartsvei til Fjell. Borettslagene foreslår at ny veiforbindelse fra Fjell til Kobbervikdalen/E18 inngår i parallelloppdraget. Forbedring av veiforbindelse til planområdet inngår i parallelloppdraget og sees i sammenheng med ny boligbebyggelse i Fjell-området. VARIERT BOLIGBEBYGGELSE Drammen kommune har mål om 1,5 % befolkningsvekst årlig og har derfor behov for nye boligområder framover. Borettslagene ønsker å beholde alle sine grønne områder og ønsker ikke ny boligbebyggelse innenfor sine eiendommer. Rådmannen ønsker å få fram forskjellige og framtidsrettede muligheter for mer variert boligbebyggelse i deler av opptaksområdet for Fjell skole. Parallelloppdraget skal vise ulike typer boligbebyggelse innenfor planområdet. Utfordringen er å få til arealeffektiv boligbebyggelse og slik at boligbebyggelse innpasses i det bratte terrenget. 23

30 INNLEVERING OG UTSTILLING INNLEVERING Innlevering er 29. mai 2012 kl Innlevert materiale skal stilles ut på Fjell og utstillingen åpner fredag 1. juni. Lørdag 2. juni er det bydelsdag på Fjell der utstillingen vil være en av attraksjonene. Videre skal utstillingen være åpen for publikum i en uke. 24

31 INNLEVERING OG UTSTILLING MIDTVEISPRESENTASJON På midtveispresentasjonen medio april 2012 skal det redegjøres for valgte strategier og konsept for utvikling av området. Det legges opp til at teamene presenterer og diskuterer sine forslag med oppdragsgiver, de andre teamene og befolkningen ved bruk av bl.a. power-point. Materialet skal også leveres i et enkelt A3-hefte egnet for kopiering supplert med en beskrivelse som redegjør for konsept og strategier og med egne forklarende illustrasjoner. Forhold som er aktuelt å presentere midtveis er; Konsept for hoveddisponering/program og hvordan miljøforhold er vektlagt. Det er behov for skisser til løsninger for følgende forhold som grunnlag for medvirkning og diskusjon med beboere, grunneiere, interesseorganisasjoner og andre: Vitalisering av bydelssenteret med butikksenter samt hvordan valgt lokalisering og utforming av flerbrukshall/aktivitetshus forsterker bydelssenteret samt hvordan bydelssenteret kan betjenes med buss på en bedre måte enn dagens løsning. Sammenhengen mellom ny flerbrukshall/aktivitetshus og rehabilitert og utbygget Fjell skole Grønnstruktur og gangforbindelser internt og tilknytning til tilstøtende områder Møteplasser, aktivitetsområder, torg, parker og lekeplasser Parkeringsløsninger for boligbyggelagene, for bydelssenteret og ny flerbrukshall/aktivitetshus samt rehabilitert og utbygget skole Variasjon i boligbebyggelsen med lokalisering, antall, tetthet, høyder, atkomst Forbedret veiforbindelse til planområdet SLUTTPRESENTASJONEN FØLGENDE MATERIALE SKAL LEVERES 29. MAI 2012: Illustrasjonsplan og beskrivelse Illustrasjonsplan i målestokk 1:2000 for hele området. Planen skal redegjøre for bruk/funksjoner, organisering av bebyggelse, grønnstruktur og utearealer/møteplasser osv. Det skal utarbeides en kortog lettfattelig beskrivelse av konsept, strategier og løsninger supplert med forklarende diagrammer, illustrasjoner, bilder og lignende. Temaplaner og snitt for karakteristiske delområder Temaplaner i valgfri målestokk som på en pedagogisk måte redegjør for ulike forhold som for eksempel: Bydelssenteret, ny flerbrukshall/aktivitetshus og sammenhengen til Fjell skole Tilgjengelighet, bevegelse og forbindelser innenfor området inkludert kollektivtrafikk og parkering Grønnstruktur, torg, møteplasser, parker og lekeplasser Ny boligbebyggelse med lokalisering, antall, tetthet, høyder og atkomst For karakteristiske delområder skal materialet vises i snitt med høyder og der forholdet til eksisterende og eventuelt nytt terreng framgår. Perspektiver Det skal leveres minst tre perspektiver (3D eller fotomontasjer) som gir en realistisk og god presentasjon av løsninger for oppdragsgiver og befolkningen. INNLEVERINGSFORM Det skal leveres mellom fire (4) og seks (6) A1 plansjer av liggende format. Alt presentasjonsmateriale må også leveres nedfotografert i et hefte i A3 format, og på CD-rom/DVD. Tekst på plansjene skal kunne leses også i A3-heftet. Målestokk skal framgå på alle planer og profiler. A3-heftet og CD-rom/DVD skal leveres i tre (3) eksemplarer. 25

32 GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET OPPDRAGSPERIODE Oppdraget utføres innenfor perioden 7. mars til 1. juni Oppdraget innleveres 29. mai med åpning av utstilling 1. juni Oppdraget avsluttes etter presentasjonen for oppdragsgiver og publikum fredag 1. juni. OPPSTART Oppstart skjer i etterkant av prekvalifiseringen og innledes med et oppstartsmøte 6. mars kl med etterfølgende befaring. Fra ca. kl vil det være ulike medvirkningsverksteder, først for hjemmeværende mødre, dernest skoleelever og fra kl med borettslagene, andre grunneiere og forskjellige interesseorganisasjoner med flere. Pressen vil bli invitert til å være tilstede. MIDTVEISPRESENTASJON Det vil bli holdt midtveispresentasjon medio april mellom kl og kl Hensikten er at de tre deltakende teamene presenterer, diskuterer og får tilbakemelding på strategier, konsept, foreløpige skisser til løsning fra oppdragsgiver, hverandre og befolkningen. Møtet er et verksted hvor hensikten er å diskutere muligheter for videre utvikling av forslagene slik at disse samlet sett vil kunne svare på de forventninger både oppdragsgiver og befolkningen har for forskjellige utviklingsmuligheter av Fjell-området. På samme måte som ved oppstart vil teamene møte beboerne i ulike sammenhenger med hjemmeværende mødre fra ca. kl , dernest skoleelever og fra kl borettslagene, andre grunneiere og forskjellige interesseorganisasjoner med flere. Pressen vil bli invitert til å være tilstede. SPRÅK Innlevert materiale skal leveres på norsk. Alle møter vil foregå på norsk. HONORAR Innlevert materiale som tilfredsstiller leveransekravene vil bli honorert med NOK inkluderer alle kostnader konsulentteamet måtte ha for å gjennomføre oppdraget. Honoraret er eksklusiv merverdiavgift. Utkast som ikke tilfredsstiller kravene til innlevert materiale kan avvises. Honoraret vil da ikke bli utbetalt, eventuelt bli avkortet. Honoraret blir utbetalt etter at materialet er innlevert. OPPHAVSRETT Drammen kommune forbeholder seg retten til å beholde de innleverte forslagene og stille dem ut og publisere dem. Opphavsretten til de innleverte forslagene beror hos oppdragstakerne. Ved videre arbeid med prosjektet har oppdragsgiver rett til å benytte ideer og momenter fra alle forslagene. FORSIKRING Oppdragsgiver vil ikke forsikre de innkomne utkastene. Deltakerne forutsettes å oppbevare kopier av innlevert materiale. VEDLEGG [1] Avgrensing av planområde [2]Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet [3] Medvirkningsverksted med borettslagene på Fjell 2. og 3. november prioriterte tiltak INNLEVERING OG SLUTTPRESENTASJON Materialet skal leveres Drammen kommune innen 29. mai kl Drammen kommune står ansvarlig for utstilling av materialet. Fredag 1. juni skal utstillingen åpnes og de tre deltakende teamene skal presentere sine endelige forslag. Her vil beboere og andre som har medvirket, samt kommunens politikere og innbyggere generelt og presse være invitert. 26

33 27

34 VEDLEGG [1] - AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Sentrumsområde med offentlig og privat tjenesteyting samt handel. Planområde

35 VEDLEGG [2] OVERSIKT OVER GJELDENDE REGULERINGSPLANER Planområde

36 VEDLEGG [3] FJELL 2020 MEDVIRKNINGSVERKSTED MED BORETTSLAGENE 2. og 3. november PRIORITERINGER FRA HVERT BORETTSLAG Fjellheim borettslag - prioriteringer 1. Ikke bebyggelse i de grønne lungene, men ja takk til oppgradering av det grønne. 2. Flere parkeringsplasser på Fjell. 3. Parkering under flerbrukshallen. 4. Ny Fjellnedføring. 5. Nye etableringer på Fjellsenteret 6. Eventuelt ny bebyggelse på Søndre Fjell platå minimum 300 m til 500 m høyere enn Fjellsveien 7. Utvikling av bekkefaret mellom Fjell barnehage og Senterbarnehagen. 8. Flerbrukshallen kan legges der SFO-bygget på Fjell skole ligger i dag. SFO kan legges inn i flerbrukshallen. Fjelldalen borettslag - prioriteringer 1. Flerbrukshall; ikke rør grønne områder. Flerbrukshall med parkeringskjeller på asfaltbanen ved Fjell skole. 2. Kommunen må vedlikeholde sine områder + oppgradere (lys, søppelkasser som tømmes, strø på vinteren, vedlikeholde på sommeren) 3. Ny vei. Har i dag kun en adkomst. Går i dag via boligstrøk. 4. Beholde alle grønne områder. 5. Fjellsenteret; fyll senteret med aktiviteter og forretninger kafé og lignende. Bussforbindelse til Fjellsenteret. 6. Trygge skoleveier. Noen veier bør skiltes med parkering forbudt. Fjellhagen borettslag - prioriteringer 1. Ingen flere boliger i blokkbebyggelsen 2. Utviklingen av Dumpa som friområde. Pga av investeringer med spillemidler er Dumpa allerede båndlagt til friområde i 30 år. 3. Kommunens områder må vedlikeholdes bedre (gangveier + bekkedraget mellom Senterbarnehagen og Fjell barnehage) 4. Nåletrær - området mellom bydelshuset og Fjell skole må beholdes 5. Butikksenter vurderes som flerbrukshall (VA/EL + Parkering ligger der) 6. Infrastruktur; ny vei fra Laurits Grønlands vei og til E18! 1

37 VEDLEGG [3] Fjellvang borettslag prioriteringer 1. Fotballbane med parkeringsplasser under + ising av banen på vinteren (skøytebane) 2. Frede akebakken. Bevare området bak SFO-bygget på skolen 3. Bevare arboretet! (furunåletrærne mellom Fjell skole og bydelshuset) + alle grøntområder 4. Ikke flere boliger i borettslagsområdet. Heller ikke flere boliger på kommunale tomter. 5. Flerbrukshall med garasje/parkering under på asfaltbanen ved skolen. Flerbrukshall legges mest mulig i ett med terrenget. Nedfelt i terrenget! 6. Hva med de eldre i området? 7. Ny infrastruktur med veiforbindelse til E Kommunen må holde orden og rydde i egne områder. 9. Alle gangveier vedlikeholdes og rustes opp med belysning 10. Ruste opp undergangen ved Fjellsveien, og la ungdommen dekorere med graffiti. 11. Legge til rette for aktiviteter ved Dumpa. Utnytt dette området. 2

38

39

40 Byplan Engene 1, 3008 Drammen telefon:

FURUSET SENTEROMRÅDE

FURUSET SENTEROMRÅDE FURUSET SENTEROMRÅDE Forprosjekt; utfordringer og muligheter Et strategisk grunnlag for videre plan- og utviklingsarbeid Rapport nr 1/2009 Kari Kiil, Analyse&Strategi Brita Jorde, Analyse&Strategi Hanne

Detaljer

Planprogram for Vollebekk

Planprogram for Vollebekk Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HØRINGSUTKAST 11.03.2013 Planprogram for Vollebekk Forside: Planområdet sett fra sør. Bildet er tatt 12.06.2008. INNHOLD Forord 5 Vedtak om offentlig ettersyn 7 1.

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Fjell en drabantby i Drammen

Fjell en drabantby i Drammen Fjell en drabantby i Drammen 8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel 50 % med innvandringsbakgrunn Laveste levekår i Drammen Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere 75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Innhold

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer