Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des Jan. 10. Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter lov av 21. desember 2001 nr. 113 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002) del V annet ledd (Nr. 1643) Lov nr. 1 om avvikling av stiftelsen «Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika» og overføring av stiftelsens kapital til stiftelsen «Norsk Utvandrermuseum»... 1 Jan. 25. Lov nr. 2 om endringar i aksjelovgivinga m.m... 1 Jan. 25. Ikrafts. av lov av 25. januar 2002 nr. 2 om endringar i aksjelovgivinga m.m. (Nr. 65) Jan. 25. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter aksjeloven 2 8 annet ledd fjerde punktum og allmennaksjeloven 2 8 annet ledd fjerde punktum (Nr. 66) Forskrifter 2001 Des. 12. Forskrift om takseringsregler til bruk ved likningen for inntektsåret 2001 (Nr. 1619)... 3 Des. 11. Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002 (Nr. 1644) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad Lindesnes og i Skagerrak i 2002 (Nr. 1646) Des. 21. Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer (Nr. 1647) Des. 19. Forskrift om ikke-automatiske vekter (Nr. 1650) Des. 3. Forskrift om midler til bygdeutvikling tildeling på fylkesnivå ved fylkesmannen (Nr. 1657) Des. 3. Forskrift om midler til bygdeutvikling tildeling på fylkesnivå ved Statens nærings- og Des Jan. Jan. distriktsutviklingsfond, SND (Nr. 1658) Forskrift om garanti ved åpning av gjeldsforhandling i henhold til konkursloven (Nr. 1663) Forskrift om overgangsregler for samordning av tjenestepensjon og personskadetrygd med rehabiliteringspenger og attføringspenger fra folketrygden (Nr. 4) Forskrift (Nr. 123) om tidspunkt for innbetaling av merverdiavgift som skal tilbakeføres av næringsdrivende som driver kjøreopplæring (Nr. 25) Jan. 8. Forskrift om områdebegrensning mv. i fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2002 (Nr. 26) Jan. 15. Forskrift om faktorer mv. i fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2002 (Nr. 31) Jan. 15. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor mv. i fisket etter norsk vårgytende sild i 2002 (Nr. 32) Jan. 10. Forskrift om fastsettelse av maksimalkvoter per fartøy i fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, internasjonalt farvann, Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen for fartøy med kolmuletråltillatelse og Nordsjø- /industritråltillatelse i 2002 (Nr. 50) Jan. 14. Forskrift om tollfritak ved gjeninnførsel av norske eller tidligere fortollede varer etter reparasjon eller bearbeiding på Svalbard (Nr. 51) Jan. 17. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor mv. ved fiske etter nordsjøsild i 2002 (Nr. 53) Jan. 18. Forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy (Nr. 55) Jan. 21. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra Italia, Frankrike, Spania og Hellas (Nr. 57) Jan. 22. Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart (Nr. 61) Jan. 24. Forskrift om begrensninger for bruk av gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier mv. som inneholder kompostert animalsk avfall eller foredlede animalske proteiner 116 (Nr. 63)... Jan. 25. Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2002 (Nr. 64)

3 Jan. 25. Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2002 for misjonærer mv. som er opptatt i folketrygden i medhold av folketrygdloven 2 8 (Nr. 93) Jan. 25. Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2002 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada (Nr. 94) Jan. 31. Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina (Nr. 100) Feb. 1. Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Vietnam, Indonesia og Pakistan (Nr. 101) Jan. 25. Forskrift om fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen på restkvantum sesongen (Nr. 120) Jan. 29. Forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser (Nr. 122) Jan. 29. Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (Nr. 123) Jan. 30. Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk ved Færøyene i 2002 (Nr. 124) Feb. 5. Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av stjerneanis fra tredjeland (Nr. 129) Endringsforskrifter 2001 Sept. 17. Endr. i forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Nr. 1618)... 3 Des. 18. Endr. i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer (Nr. 1620) Des. 19. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1621) Des. 21. Endr. i forskrift om avgift til dekning av utgifter ved tilsyn og kjøttkontroll (Nr. 1622) Des. 21. Endr. i forskrift om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranser til spesialmarkeder (Nr. 1623) Des. 21. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 Des. (Nr. 1624) Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av klassisk svinepest i Spania (Nr. 1625) Des. 21. Endr. i forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 1626) Des. 21. Endr. i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Nr. 1627) Des. 17. Endr. i forskrift om fôrvarer (fôrvareforskriften) (Nr. 1645) Des. 16. Endr. i forskrift til lov om Statens Pensjonskasse og enkelte andre lover (Nr. 1649) Des. 19. Endr. i forskrift om retursystemer for emballasje til drikkevarer (Nr. 1661) Des. 19. Endr. i forskrift om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer (Nr. 1662) Des. 18. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved helseinstitusjoner på regional helseplan og ved statlige helseinstitusjoner (Nr. 1664) Nov. 19. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (Nr. 1668) Jan. Jan. 2. Endr. i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) (Nr. 1) Endr. i forskrift om bestemmelser om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne (Nr. 2) Jan. 11. Endr. i forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag på Svalbard (Nr. 3) Jan. 3. Endr. i en rekke forskrifter som følge av delingen av Sosial- og helsedepartementet fra 1. januar 2002 (Nr. 7) Jan. 3. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler mv. i næringsmidler (Nr. 8) Jan. 3. Endr. i forskrift om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt (Nr. 9) Jan. 4. Endr. i forskrift om friinntekt og inntektsgrenser for uførepensjonister (Nr. 11) Jan. 4. Endr. i forskrift om kontrollkommisjonens virksomhet (Nr. 12) Jan. 7. Endr. i forskrift om tildeling og bruk av nummer, nummerserier, navn og adresser for telenett og teletjenester (nummerforskriften) (Nr. 13) Jan. 7. Endr. i forskrift om statens stipend og garantiinnntekter for kunstnere (Nr. 14) Jan. 8. Endr. i forskrift for tilskudd til veilednings- og informasjonsprosjekter innen økologisk landbruk (Nr. 15) Jan. 10. Endr. i forskrift om rengjøring og desinfeksjon av akvakulturanlegg m.v. (Nr. 16) Jan. 11. Endr. i forskrift om transport av levende dyr (Nr. 17) Jan. 11. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002 (Nr. 18)... 96

4 Jan. 11. Endr. i forskrift om innkreving av bompenger i visse tilfeller gjennomføring av 97 Rådsdirektiv 93/89/EØF (Nr. 19)... Jan. 14. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Nr. 20) Jan. 14. Endr. i forskrift om Statens Petroleumsforsikringsfond (Nr. 21) Jan. 14. Endr. i forskrift til utfylling av folketrygdloven 23 2 nest siste ledd annet punktum om fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser (Nr. 22) Jan. 15. Endr. i forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (Nr. 23) Jan. 15. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogner (Nr. 24) Jan. 8. Endr. i forskrift om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr av 7. oktober 1997 (Nr. 27) Jan. 16. Endr. i forskrift for forvaltning av Statens petroleumsfond (Nr. 33) Jan. 17. Endr. i forskrift om frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere (Nr. 34) Jan. 18. Endr. i forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (Nr. 37) Jan. 18. Endr. i forskrift om begrensede sanksjoner mot Taliban (Nr. 38) Jan. 3. Endr. i forskrift om etterregning i prisutjevningsordningen for melk (Nr. 47) Jan. 16. Endr. i forskrift om unntak fra plikten til å gi melding om vedtak ved stans i utbetaling av dagpenger under arbeidsløyse (Nr. 52) Jan. 17. Endr. i forskrift om fastsetting av kvotefaktor mv. i fisket etter norsk vårgytende sild i 2002 (Nr. 54) Jan. 18. Endr. i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler (Nr. 56) Jan. 21. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra Bulgaria (Nr. 58) Jan. 24. Endr. i forskrift om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak (Nr. 62) Jan. 25. Endr. i forskrift om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser (Nr. 96) Feb. 1. Endr. i forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) (Nr. 97) Jan. 25. Endr. i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (Nr. 99) Feb. 1. Endr. i forskrift om enhetskvoteordning i torsketrålflåten (Nr. 102) Jan. 28. Endr. i forskrift om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til eksport eller spesialmarkeder (Nr. 121) Jan. 31. Endr. i forskrift om forskuddstrekk i naturalytelser og om verdsettelse av naturalytelser ved forskuddstrekket (Nr. 125) Jan. 31. Endr. i forskrift om hold av høns og kalkun (Nr. 126) Feb. 1. Endr. i forskrift om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt (Nr. 128) Feb. 5. Endr. i forskrift om særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia (Nr. 130) Feb. 5. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 131) Feb. 6. Endr. i forskrift om menerstatning ved yrkesskade (Nr. 132) Diverse 2001 Des. Des. 3. Regler for nemndas virksomhet i henhold til lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak (helseforetaksloven) 52 nr. 9 (Nr. 1642) Deleg. av myndighet til Fiskeridirektoratet etter forskrift om tillatelse for utenlandske fiskefartøyer til fiske i vitenskapelig øyemed i samarbeid med norske myndigheter (Nr. 1648) Des. 7. Kampaktivitetslisten (Nr. 1659) Des. 13. Opph. av forskrift om dekning av utgifter til luftambulansetransport (Nr. 1660) Jan. 2. Opph. av forskrift om endring i reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID) (Nr. 5) Jan. 2. Opph. av forskrift på teleområdet (Nr. 6) Jan. 4. Deleg. av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter forskrift om brannvern på Svalbard 2 2 annet ledd (Nr. 10) Jan. 10. Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2001 (Nr. 28) Jan. 15. Opph. av forskrift om lokale sivilforsvarsnemnder (Nr. 29) Jan. 15. Opph. av forskrift om havnesivilforsvar (Nr. 30) Jan. 17. Opph. av retningslinjer for tildeling av kontraheringstilskudd ved innenlandske leveringer av fiskefartøy (Nr. 35)

5 Jan. 18. Deleg. av myndighet til Fiskeridirektoratet vedrørende forskrifter om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.m. (Nr. 36) Jan. 7. Opph. av forskrift om midlertidig fredning av 11 orkidéarter (Nr. 48) Jan. 7. Opph. av forskrift om midlertidig fredning av apollosommerfugl Parnassius apollo og mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyne i hele Norge mot innsamling, skade og Jan. ødeleggelse av enhver art (Nr. 49) Opph. av forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse i forhold til vedtak som er truffet etter barnevernloven av 1953 og om saker som er under behandling etter denne loven (overgangsbestemmelser) (Nr. 59) Jan. 11. Opph. av forskrift om forbud mot frambud av honning (Nr. 60) Jan. 25. Opph. av forskrift om beregning og innkreving av avgifter til folketrygden for året 2001 av lønnsinntekt på britisk kontinentalsokkel for personer bosatt i Norge (Nr. 95) Jan. Feb. 23. Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven 18 3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2001 (Nr. 98) Vedtak om regelverksjusteringer overføring av myndighet fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Nr. 127) Rettelser Nr. 16/2001 s (i forskrift av 14. desember 2001 nr om endring i forskrift av 2. juli 1986 nr om omregistreringsavgift) Nr. 17/2001 s (i forskrift av 19. desember 2001 nr om endringer i forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven, tobakksskadeloven, kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltning og spesialisthelsetjenestereformen mv Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

6 25. jan. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 20. februar 2002 Nr jan. Lov nr Lov om avvikling av stiftelsen «Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord- Amerika» og overføring av stiftelsens kapital til stiftelsen «Norsk Utvandrermuseum». Dok.nr. 8:11, Innst.O. nr. 4, Besl.O. nr. 3 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 29. november og 11. desember Fremmet av Stortinget. Kunngjort 11. januar Stiftelsen «Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika» avvikles. Stiftelsens kapital overføres til stiftelsen «Norsk Utvandrermuseum». 2. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser Denne lov trer i kraft 1. januar Styret for «Mindegaven» fastsetter stiftelsens årsregnskap for 2001 og avgir beretning til Stortinget om virksomheten samme år. 25. jan. Lov nr Lov om endringar i aksjelovgivinga m.m. Ot.prp. nr. 7, Innst.O. nr. 16 og Besl.O. nr. 25 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 13. og 18. desember Fremja av Justis- og politidepartementet. Kunngjort 25. januar Endringar i følgjande lover: 1. Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 2. Lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer. 3. Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). 4. Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler. 5. Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven). 6. Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). I I lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) skal 18 fjerde ledd lyde: Annet ledd gjelder ikke saksframlegg med vedlegg som blir gitt til et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ. II I lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer skal 21 nr. 3 tredje punktum lyde: Nr. 2 tredje punktum gjelder tilsvarende. III I lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) skal 1 3 andre ledd nytt andre punktum lyde: Fristdagen ved avvikling etter konkurslovens og dekningslovens regler av aksjeselskaper i medhold av aksjeloven 16 14, jf 16 18, og av allmennaksjeselskaper etter allmennaksjeloven 16 14, jf , er dagen da skifteretten traff kjennelse om å overta ansvaret for avviklingen.

7 25. jan. Lov nr IV I lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler vert det gjort følgjande endringar: I 8 2 skal paragrafoverskrifta lyde: 8 2. (fastsetting og utbetaling av erstatning) 8 2 nytt tredje ledd skal lyde: Kongen kan i forskrift gi regler om saksbehandlingen og kostnadsfordelingen ved taksering av skade i forbindelse med skadeoppgjør. V I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) vert det gjort følgjande endringar: 1 4 første ledd skal lyde: (1) Følgende regler om morselskap gjelder også når morselskapet er allmennaksjeselskap: 3 9, 6 5, 6 16 første ledd, 8 5, 8 7 til 8 10 og andre ledd første punktum skal lyde: Følgende regler om datterselskap gjelder også for datterselskap med utenlandsk morselskap: 4 26, 6 16 første ledd, 8 7 første og annet ledd, 8 8 til 8 10, 9 1 første ledd og andre ledd tredje punktum skal lyde: Reglene i 4 26 og 6 16 gjelder ikke for utenlandsk datterselskap. 2 8 andre ledd nye fjerde og femte punktum skal lyde: Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om kravet til åpningsbalanse. I forskriften kan det gjøres unntak fra reglene i første til tredje punktum andre ledd første punktum skal lyde: Beslutning som nevnt i 12 1 første ledd nr 2 eller 3 kan ikke gjelde større beløp enn at det etter nedsettingen er full dekning for den gjenværende aksjekapitalen og selskapets bundne egenkapital etter 8 1 første ledd nytt andre punktum skal lyde: gjelder likevel slik at hvis det er flere overtakende selskaper som deltar i fisjonen, er et overtakende selskap ikke ansvarlig for forpliktelser som er pådratt av andre overtakende selskaper andre ledd andre punktum skal lyde: Allmennaksjelovens regler om redegjørelse i 2 6 og åpningsbalanse i 2 8 gjelder tilsvarende, likevel slik at åpningsbalansen med revisors erklæring tidligst skal være datert åtte uker før generalforsamlingens beslutning. VI I lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) vert det gjort følgjande endringar: 1 4 første ledd skal lyde: (1) Følgende regler om morselskap gjelder også når morselskapet er aksjeselskap: 3 9, 6 5, 6 16 første ledd, 6 35 femte ledd, 8 5, 8 7 til 8 10 og andre ledd første punktum skal lyde: Følgende regler om datterselskap gjelder også for datterselskap med utenlandsk morselskap: 4 25, 6 16 første ledd, 8 7 første og annet ledd, 8 8 til 8 10, 9 1 første ledd og andre ledd tredje punktum skal lyde: Reglene i 4 25 og 6 16 gjelder ikke for utenlandsk datterselskap. 2 8 andre ledd nye fjerde og femte punktum skal lyde: Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om kravet til åpningsbalanse. I forskriften kan det gjøres unntak fra reglene i første til tredje punktum andre ledd første punktum skal lyde: Beslutning som nevnt i 12 1 første ledd nr 2 eller 3, kan ikke gjelde større beløp enn at det etter nedsettingen er full dekning for den gjenværende aksjekapitalen og selskapets bundne egenkapital etter 8 1 første ledd.

8 12. des. Nr nr. 3 tredje punktum skal lyde: Kongen kan ved forskrift fastsette unntak fra og gi nærmere regler om kravet til mellombalanser, og kan fastsette andre krav til revisjon av mellombalanser enn det som følger av annet punktum nytt andre punktum skal lyde: gjelder likevel slik at hvis det er flere overtakende selskaper som deltar i fisjonen, er et overtakende selskap ikke ansvarlig for forpliktelser som er pådratt av andre overtakende selskaper. VII Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Kongen kan setje i verk dei einskilde føresegnene til ulik tid. Endringane i del I, II og IV gjeld likevel straks. 17. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 17. september 2001 med hjemmel i kgl.res. av 27. juni 1997 nr , jf. delegeringsbrev fra Olje- og energidepartementet av 7. august 2001 og delegeringsbrev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 4. september Kunngjort 15. januar I I forskrift av 27. juni 1997 nr. 652 om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten gjøres følgende endringer: 4 første ledd første punktum skal lyde: Tilsyn som utføres etter denne forskriften, vil bli fakturert med kr 695 pr. time, maksimum kr pr. døgn. 7 første ledd første punktum skal lyde: Dersom et avtalt tilsyn utenfor det faste arbeidsstedet ikke lar seg gjennomføre når tilsynsmyndigheten møter opp, og dette ikke skyldes tilsynsmyndigheten, skal rettighetshaver eller den tilsynet retter seg mot betale et beløp på kr pr. tjenestemann som møter frem. Endringene trer i kraft 1. oktober II 12. des. Nr Forskrift om takseringsregler til bruk ved likningen for inntektsåret Fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2001 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 7 1 og delegeringsvedtak av 22. januar 1982 nr Kunngjort 15. januar Innledning Takseringsregler til bruk ved likningen for inntektsåret 2001 er den 12. desember 2001 fastsatt av Skattedirektoratet (jf. ligningsloven 7 1 og delegeringsvedtak av 22. januar 1982 nr. 1998), og sendes ut med denne meldingen. 1.0 Formue 1.1 Bolig- og fritidseiendommer Hvis ikke annet fremgår av reglene nedenfor, skal likningsverdiene for boliger (herunder boligselskap) og fritidseiendommer for inntektsåret 2001 heves med 15 pst. i forhold til inntektsåret Ligger likningsverdien på enkelte eiendommer vesentlig over takstnivået for sammenlignbare eiendommer ellers i kommunen, kan tillegget reduseres eller falle bort. I særlige tilfeller kan likningsverdien settes ned. Selv om en eiendom har særskilt lav likningsverdi, skal ikke økningen overstige 15 pst. Dersom en bolig- eller fritidseiendom er steget i verdi fra 1. januar 2001 pga. påkostninger mv., kan likningsverdien heves med mer enn 15 pst. Det samme gjelder dersom påkostninger mv. er foretatt tidligere uten å være tatt hensyn til pga. manglende eller ufullstendige opplysninger til likningsmyndighetene. Ved førstegangs taksering av nybygde eiendommer, skal likningsverdien verken overstige 30 pst. av boligens kostpris inkludert grunn eller 30 pst. av boligens markedsverdi.

9 12. des. Nr Etablerte likningsverdier som overstiger 30 pst. av markedsverdien kan settes ned når skattyter har dokumentert markedsverdien. Likningsverdien skal i slikt tilfelle settes til maksimalt 30 pst. av dokumentert markedsverdi. Merknader: Det understrekes at omsetning av en eiendom i seg selv ikke gir grunnlag for økning av likningsverdien. Retningslinjene ovenfor gjelder selv om det er fastsatt endrede eiendomsskattetakster i kommunen. Etablerte likningsverdier som overstiger 30 pst. av markedsverdien kan settes ned etter klage, eventuelt under likningsbehandlingen hvis anmodning om nedsettelse er innkommet innen selvangivelsesfristen. Markedsverdien kan dokumenteres ved takst/skriftlig verdivurdering avgitt etter utlegget av forrige års likning, eller ved fritt salg av den aktuelle eiendom eller lik eiendom i samme område foretatt etter samme tidspunkt. For inntektsåret 2001 er det tilstrekkelig at slik dokumentasjon skriver seg fra tiden etter 15. juni Takster/verdivurderinger som lider av åpenbare feil og mangler kan settes til side. Det samme gjelder salgsvederlag der kjøper og selger har interessefellesskap. 1.2 Skogbrukseiendommer Ved likningen for inntektsåret 2001 skal skogverdiene normalt beholdes uendret på samme nivå som for Merknader: Ved likningen for 1989 ble det foretatt en fullstendig, generell revisjon av skogverdiene pr. 1. januar Se for øvrig Skattedirektoratets «Forskrift for taksering og verdsetting av skog» av 14. november 1989 nr gitt med hjemmel i ligningsloven 7 1 nr. 3, inntatt i Skattedirektoratets melding Sk. nr. 18/1989 (Utv 1989 s. 941). 1.3 Andre faste eiendommer Som «andre faste eiendommer» regnes forretningseiendommer, jordbrukseiendommer, hotell-, losjiog bevertningsbygg, industri-, kontor- og lagerbygg, tomtearealer o.l. Det skal foretas en generell økning av likningsverdien for slike eiendommer med 15 pst. pr. 1. januar Dersom en eiendom er steget i verdi fra 1. januar 2001 pga. påkostninger mv., kan likningsverdien heves utover denne satsen. Det samme gjelder dersom påkostninger mv. er foretatt tidligere år uten å være tatt hensyn til pga. manglende eller ufullstendige opplysninger til likningsmyndighetene. For fast eiendom som har likningsverdi vesentlig over takstnivået for sammenlignbare eiendommer i kommunen, vil tillegget i likningsverdien kunne reduseres eller falle bort. I særlige tilfeller kan likningsverdien settes ned. Likningsmessig formuesverdi fastsatt i henhold til bestemmelsen om samordning i takseringsreglene pkt. 1.9, er ikke gjenstand for generell økning med 15 pst. Grunnlaget for formuesbeskatning skal bare økes når tidligere fastsatt likningsverdi økt med 15 pst. overstiger det samordnede formuesgrunnlag etter post 1.9. Nytt grunnlag ved formuesbeskatningen blir i så fall tidligere fastsatt likningsverdi økt med 15 pst. Merknader: Det understrekes at omsetning av en eiendom i seg selv ikke gir grunnlag for økning av likningsverdien. Retningslinjene ovenfor gjelder selv om det er fastsatt endrede eiendomsskattetakster i kommunen. 1.4 Driftsløsøre Formuesverdien for driftsløsøre settes til den likningsmessig nedskrevne verdien ved utgangen av inntektsåret. Dersom saldoen er negativ, settes formuesverdien til kr 0. Positiv saldoverdi reduseres dersom skattyter påviser at den samlede faktiske verdien av driftsmidlene er lavere enn nedskrevet verdi. Fast teknisk utstyr skal formueslignes sammen med driftsbygningene selv om utstyret etter avskrivningsreglene inngår på saldogruppen «driftsløsøre». 1.5 Satser for formuesverdsetting av buskap Formuesverdien av buskap følger reglene for egentilvirkede varer og fastsettes til tilvirkningsverdien. Merknader: Regnskaps- og noteringsforskriftene for landbruket 4 har regler om verdsettelse av dyr i den årlige sluttstatus. Dyr som var voksne allerede ved årets begynnelse, skal i sluttstatus verdsettes etter en gjennomsnittspris, mens nye dyr tilført i året skal verdsettes til tilvirkningsverdien. Innkjøpte avlsdyr og hester i jordbruket til fornyelse eller utvidelse av egen buskap, settes til samme enhetspris som dyr av eget oppal, mens innkjøpte dyr til oppfôring settes til innkjøpsprisen med tillegg av fôrutgifter mv. frem til årsskiftet.

10 12. des. Nr Førstegangs innkjøp av avlsdyr ved overgang til ny produksjon settes til innkjøpspris, på samme måte som ved kjøp av hel buskap. De statusverdier som følger nedenfor, skal nyttes både ved formues- og inntektslikningen Hester Arbeidshester Arbeidshester av eget oppal og innkjøpte hester på gårdsbruk, fastsettes til tilvirkningsverdien ved eget oppal. Satser for eget oppal: Fjording Dølahest Hester inntil 1 år kr kr Hester inntil 2 år kr kr Hester inntil 3 år kr kr Hester over 3 år kr kr Travhester Travhester føres opp med antatt salgsverdi. Hester av eget oppal under 1 år bør normalt settes til minst kr Denne verdi må økes for hvert år inntil 3 år. Hester som har nådd denne alder i 2001, vil måtte verdsettes til minst kr For svært gode hester settes formuesverdien til 15 pst. av forsikringssummen, hvis dette beløpet er høyere enn satsene ovenfor. Verdien for slike hester eid utenfor næringsvirksomhet, kan ikke settes ned før det er sannsynlig at vedkommende hest har en lavere salgsverdi Storfe Ordinære satser Satser for Jersey-rasen I pst. av voksne dyr Kyr tilført i året kr kr (har kalvet) Kviger over 12 kr kr måneder (ikke kalvet) Kviger under 12 kr kr måneder Okser over 12 kr kr måneder Okser under 12 måneder kr kr Merknader: Grupperingen er tilnærmet lik den som blir nyttet i søknads- og registreringsskjemaet for produksjonstillegg i jordbruket Griser I pst. av voksne dyr Avlsgriser tilført kr i året (over 6 måneder) Slakteferdige kr griser Slaktegriser ca. kr måneder Slaktegriser ca. kr måneder Smågriser ca. 2 kr måneder Smågriser under 2 måneder kr Merknader: Se merknader til post

11 12. des. Nr Småfe Sauer tilført i året (over 12 måneder) Sauer under 12 måneder Geiter tilført i året (over 9 måneder) Geiter under 9 måneder I pst. av voksne dyr kr 350 kr kr 200 kr Merknader: Se merknader til post Generelle merknader til dyregruppene foran: Satsene for verdsetting av storfe, gris og småfe er tatt inn i rettledningen til næringsoppgaven for jordbruk, gartneri o.l. for inntektsåret Enhetsprisene er blitt forelagt for Landbruksdepartementet på vanlig måte. Det vises for øvrig til regnskaps- og noteringsforskriftene for jord- og skogbruk Fjørfe Verpehøner pr. stk. kr 4 Kyllinger pr. stk. kr 4 Gjess, kalkuner pr. stk. kr 80 Ender pr. stk. kr 50 Merknader: Satsene for verdsetting av høner og kyllinger som skal settes inn i eggproduksjon, fastsettes til slakteverdien, jf. skatteloven 14 5 annet ledd bokstav d (jf. fsfin ). Satsene for verdsetting av avlsdyr av gjess, kalkuner og ender, av eget oppal og/eller innkjøpte, fastsettes til tilvirkningsverdien. Innkjøpte dyr (kyllinger) til oppfôring skal settes til innkjøpsprisen med tillegg av medgåtte fôrutgifter mv. frem til årsskiftet Pelsdyr Det er fastsatt følgende normalsatser for verdsetting av usolgte markedsførte skinn ved formues- og inntektslikningen (skatteloven 14 22) for inntektsåret 2001: Sølvrev kr 220 Blårev og annen rev kr 190 Mink kr 90 Ilder kr 50 Satsene ovenfor, som skal gi uttrykk for tilvirkningsverdien, skal også nyttes ved formuesansettelsen av livdyr og skinn på lager hjemme. For aksjeselskaper skal satsene også nyttes ved inntektslikningen Andre dyr Bifolk (uten kube) kr 220 Kaniner kr 30 Rein over 1 år kr 460 Rein under 1 år (fjorårskalver) kr 230 Merknader: Det fastsettes formuesverdi for bifolk uten kube, jf. Skattedirektoratets melding Sk. nr. 14/1978 (Utv 1978 s. 231). For rein er formuessatsene fastsatt etter bestemmelsene i skatteloven 4 11 tredje ledd. Satsene har ingen betydning for inntektsansettelsen Oppdrettsfisk, skjell mv. Regelen for verdsettelse av varelager legges i utgangspunktet til grunn ved formuesansettelsen av levende oppdrettsfisk. På grunn av den risiko for sykdom, skade etc. som fiskebestanden normalt er utsatt for, settes verdien til 65 pst. av tilvirkningsverdien. Med tilvirkningsverdien forstår en her kostnadene til innkjøp av smolt/settefisk, til fôr og til leid arbeid i forbindelse med fôringen. Beholdning av blåskjell o.l. stående i sjøen verdsettes ikke. 1.6 Varelager i jordbruk og skogbruk Det er bare varelager for salg, prisfastsatt til tilvirkningsverdien, og innkjøpt varelager som skal tas med ved formuesansettelsen. Med virkning for inntektsansettelsen gjelder følgende regel:

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/09, 17. desember 2009 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 11/12, 22.11. 2012 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2014

Foran årsoppgjøret 2014 Foran årsoppgjøret 2014 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4.

Magasinet. Personal og HMS - nytt i 2010. Rutinemessig tjenesteoppdrag. Anleggskontrakter. Endringer i ny merverdiavgiftslov. Side 22. Side 4. Magasinet Kundemagasin 1-2010 Personal og HMS - nytt i 2010 Side 22 Rutinemessig tjenesteoppdrag Side 4 Anleggskontrakter Side 10 Endringer i ny merverdiavgiftslov Side 28 INNHOLD Rutinemessig tjenesteoppdrag................................................

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2001 Side 2133-2281 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16-2001 Utgitt 29. januar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2002

Melding om ligningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 9/03, 7. mai 2003 Melding om ligningen for inntektsåret 2002 1 Generelt... 3 1.1 Garanti...3 2 Aksjer realisasjon av aksjer mv... 3 2.1 RISK...3 2.2 Tapsbegrensning...3

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010 Grant Thornton informerer Nr. 3/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer I forrige nummers leder omtalte vi den senere tids internasjonale

Detaljer

meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen

meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen meldinger Eks: SKD 2/14, 27. februar 2014 Rettsavdelingen Meldingen om ligningen for inntektsåret 2013 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Utgitt 20. januar 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer