Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015"

Transkript

1 Den 0

2 Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 14 kontorer i 13 kommuner på Helgeland og er den 12. største sparebanken i Norge. Regnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i noter i årsregnskapet samt note 1 i delårsrapporten. Tallene det refereres til er konserntall med mindre det er angitt at de gjelder morbanken. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Perioderegnskapet er ikke revidert. Hovedtrekk hittil i år (konsern) et har et resultat før skatt på 129 (146) mill kr. Hovedårsaken til endring i resultat er en kombinasjon av redusert netto inntekter fra finansielle instrumenter med 30 mill kr, samt positiv effekt av lavere tap på utlån med 18 mill kr. Nettorenten er opprettholdt i kroner og prosent Lavere inntekter fra finansielle investeringer enn tilsvarende periode i fjor (bla. engangseffekt gevinst NETS) Fortsatt moderate nedskrivninger på utlån Økt utlånsvekst til personkunder God innskuddsvekst og høy innskuddsdekning Ren kjernekapital er styrket og ligger godt over regulatoriske krav Resultatet gir en årlig egenkapitalavkastningen etter skatt på 8,9 (10,7) %. Resultat per egenkapitalbevis ble kr 3,70 (4,30). Nye styringsmål vedtatt styre møte 2. juni: Kapitalmål - ren kjernekapitaldekning (konsern) på 14,0 % og en totalkapitaldekning opp mot 17,5 %. Kostnadsmål - vår målsetting er en årlig kostnadsvekst i perioden frem mot 2017 på maksimalt 1,0 % (konsern) Øvrige finansielle mål - utbyttepolitikk og avkastningsmål egenkapital er uendret Oppgradert rating fra Moody s I mai 2015 ble bankens rating oppgradert med to karakterer fra Baa2 til A3 med stable outlook. Mid Cap Index (OSEMX) Oslo Børs har lansert en ny indeks for mellomstore selskaper som bla. inkluderer vårt eget EK bevis, dette vil øke synligheten av beviset. Nytt eiendomsmeglerforetak - REDE Det nye eiendomsmeglerforetaket var i drift fra 1. juni, med tiltredelse av daglig leder 1. september. Helgeland Sparebank eier 40 % og selskapet har en markedsandel på over 50 %. Resultat hittil i år Nøkkeltall: (sammenligning per ) Nettorente 1,77 (1,76) % Kostnader i % av inntekter 48,1 (43,1) % Nedskrivninger på utlån 0,09 (0,23) % 6 mnd utlånsvekst 3,7 (0,6) % 6 mnd innskuddsvekst 4,6 (5,6) % Ren kjernekapitaldekning 14,2 (12,0) % Totalkapitaldekning 17,6 (15,7) % Nettorenten Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på samme nivå som første halvår i fjor, både i kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For å møte konkurransen i personmarkedet er det i 2015 gjennomført renteendring i mars og siste renteendring er besluttet gjennomført på eksisterende lån fra 1. september. Reduksjon av utlånsrenten på boliglån er finansiert med tilsvarende reduksjon av innskuddsrenten. (Sikringsfondsavgiften i første kvartal er periodisert og belastet for 6 mnd. med 5,8 mill kr.) Netto provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter ble 42 (41) mill kr. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble netto provisjonsinntekter 0,33 (0,32) %. Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter Netto inntekter fra finansielle instrumenter ble -1 mill kr. Sammenlignet med er dette en reduksjon på 30 mill kr. I 2014 hadde banken gevinst ved salg av aksjer i NETS og høyere inntekter fra tilknyttet selskap. Driftskostnader Samlede driftskostnader ble 130 (123) mill kr. Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,02 (0,96 ) %, kostnader målt mot inntekter 48,1 (43,1) %. Endring i ordning med differensiert arbeidsgiveravgift får full effekt i Det er iverksatt flere tiltak for å kompensere for kostnadsøkningen. Kontanttjenesten i kassene ble avviklet fra januar 2015 og ett mindre kontor ble avviklet fra 1. juni Dette i tillegg til naturlige avganger har redusert bemanningen fra første halvår 2014 med 10 årsverk. Som en del av bankens strategiprosess ble nytt kostnadsmål fastsatt (maksimal kostnadsvekst på 1 %) og det er igangsatt arbeid med vurdering av bankens distribusjonsstrategi/kontornett. 1

3 Bankens sykefravær er fortsatt på et lavt nivå, og endte samlet på 3,6 (4,6) %. Utgiftsførte nedskrivninger på engasjement Nettoeffekten av nedskrivning på utlån i kvartalet ble 11 (29) mill kr. Av dette er nedskrivninger på grupper av utlån på 3 (2) mill kr. Egenkapitalbevis HELG Egenkapitalbeviskapitalen utgjør 935 mill kr og er fordelt på eiere. Note 19 viser oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseierne. Sparebankstiftelsen Helgeland er største eier med 35,3 % av egenkapitalbevisene i HELG. Kursen per var på kr 59,00 som er en økning på kr 4,00 per egenkapitalbevis fra årsskifte. Resultat i andre kvartal I kvartalet ble resultat før skatt 57 (80) mill kr. Reduksjon fra tilsvarende periode i fjor er relatert til reduserte inntekter fra finansielle investeringer. Ordinære driftskostnader ble 63 (61) mill kr. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør kostnadene 0,98 (0,94) %. Nedskrivninger på utlån og garantier er utgiftsført med 11 (18) mill kr i kvartalet. Utlånsveksten har også siste kvartal økt sammenlignet med tilsvarende periode i Det har vært størst vekst i personmarkedet. Innskuddsveksten er fremdeles god, men noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Veksten i kvartalet kommer i sin helhet fra personkunder, innskudd fra bedriftskunder er redusert. Nøkkeltall andre kvartal: Resultat før skatt 57 (80) mill kr Nettorente 1,77 (1,76) % Ordinære driftskostnader 0,98 (0,94) % 3 mnd. utlånsvekst 2,7 (0,3) % 3 mnd. innskuddsvekst 3,1 (4,7) % Balanseutviklingen per Forvaltningskapitalen utgjør nå 26,2 mrd kr. Forvaltningskapitalen de siste 12 månedene er nesten uendret. Det har vært vekst i utlånene mens likvider og verdipapirbeholdning er redusert. Engasjement Brutto utlån ved utgangen av kvartalet utgjorde mill kr. Utlånene de siste 12 månedene har økt med 766 (332) mill kr, eller 3,7 (1,6) %. 83,9 (84,2) % av konsernets utlån er lånt ut lokalt til kunder på Helgeland. Av brutto utlån utgjør mill kr eller 67,6 (65,8) % lån til personkunder, hvorav mill kr (20,5 %) er overført til bankens heleide boligkredittselskap Helgeland Boligkreditt AS. Veksten i personmarkedet har de siste 12 mnd. vært høyere enn tilsvarende periode i fjor og ble 901 (332) mill kr eller 6,6 (4,0) %. 6 mnd veksten til personkunder ble 621 mill kr eller 4,4 %. 2 I tråd med målsettingen styrte banken mot en lav vekst i bedriftsmarkedet i 2014, og 12 mnd vekst utlån til bedriftskunder utgjør -1,9 (-2,7) %. 6 mnd veksten til bedriftskunder var positiv med 141 mill kr eller 2,0 %. Innskudd fra kunder Innskuddene de siste 12 månedene har økt med 629 (1.526) mill kr, eller 4,6 (12,5) %. et har en stabil og lokal innskuddsmasse, hvorav 91,4 (91,9) % er innskudd fra kunder på Helgeland. Innskuddsveksten er et resultat av tiltak med fokus på sparing i tillegg til den generelle økte sparingen spesielt i personkundemarkedet. Innskuddsdekningen er betydelig og ble 66,5 (65,9) % i konsernet og 84,6 (83,9) % i morbanken. 12 mnd veksten i personmarkedet ble 455 (665) mill kr eller 5,3 (8,3) %. Av totale innskudd på 14,4 milliarder kroner er 9,1 milliarder kroner eller 63,4 (63,0) % innskudd fra personkunder. 6 mnd innskuddsveksten i personmarkedet ble 639 mill kr eller 7,4 %. 12 mnd innskuddsveksten i bedriftsmarkedet ble 174 (862) mill kr eller 3,4 (20,4) %. 6 mnd innskuddsvekst i bedriftsmarkedet ble -0,3 %. Finansiering Innskudd fra kunder er en viktig finansieringskilde for banken og innskuddsdekning er godt over måltall. Øvrig finansiering er langsiktig med god diversifisering mellom ulike finansieringskilder. Ved utgangen av kvartalet var andel innlån over ett år 82,0 (78,8) %. Banken tilrettelegger løpende for overføring av godkjente boliglån til det heleide boligkredittforetaket. Fastsatt maksimal grense for overføring av lån til Helgeland Boligkreditt er på 30 % av brutto utlån. Per er 20 % overført. Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. Rating Helgeland Sparebank er ratet av Moody s. Bankens rating er A3 med stable outlook. Obligasjoner utstedt av Helgeland Boligkreditt AS ratet hos Moody s har rating Aaa. Datterselskaper og tilknyttede selskaper et består av Helgeland Sparebank og de konsoliderte datterselskapene Helgeland Boligkreditt AS, ANS Bankbygg Mo, AS Sparebankbygg, Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS, Helgeland Utviklingsselskap AS og Storgata 73 AS. ets tilknyttede selskaper er Helgeland Invest AS med eierandel på 48 % og REDE Eiendomsmegling AS med eierandel på 40 %. Risiko- og kapitalstyring ets samlede risiko styres gjennom fullmakter, mål og rammer fastsatt av styret.

4 Samlet kapitalbehov framkommer i konsernets ICAAP. Likviditet og finansiering Styret har vedtatt en strategi for likviditetsstyring som angir hensikt, styringsmål og risikotoleranse for styring av likviditetsrisiko. Bankens likviditetssituasjon vurderes som betryggende, og andelen langsiktig finansiering er godt over måltall. ets samlede likviditetsreserver (kontanter, bankinnskudd og rentebærende verdipapirer) utgjør 4,0 (4,7) milliarder kroner eller 15,3 (17,8) % av konsernets forvaltingskapital. Samlet durasjon på renteporteføljen er 2,1 (2,0) år. Kredittrisiko ets strategi på kredittområdet er utledet fra den overordnede strategien og inneholder retningslinjer for fordeling av utlån mellom personog bedriftsmarkedet, eksponering innenfor bransjer (konsentrasjonsrisiko) og geografiske begrensninger. Utlån til personkunder består av en høy andel godt sikrede boliglån som gir lav risiko i porteføljen. Utviklingen i bankens kredittrisiko følges nøye. Bedriftskundene gis individuell tett oppfølging i tillegg til overvåking av utvikling i risiko basert på bankens scoremodeller, samt vesentlige bransjer. Det er etablert overvåkning av utvikling i forhold til vedtatte styringsmål for porteføljen. Banken har en mindre portefølje av garanterte valutalån, motverdien i NOK utgjorde pr mill. Porteføljen er fordelt på en rekke kunder hvor sikkerhet er stilt i fast eiendom og/eller innskudd. Kredittrisikoen i denne porteføljen vurderes som lav. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement er på et relativt stabilt nivå og ble 131 (115) mill kr, som tilsvarer 0,61 (0,55) % av brutto utlån. Soliditet et har styrket sin rene kjernekapitaldekning til 14,2 (12,0) %, som er godt over lovbestemt minstekrav på 11 % fra 1. juli Kjernekapitaldekningen ble 15,6 (13,6) %, totalkapitalen ble 17,6 (15,7) %. Effekt av urealisert gevinst er tatt inn i sin helhet fra og med første kvartal Dette gir en positiv effekt på ren kjerne på 1 %-poeng og 0,6 %-poeng på totalkapitalen. Bankens styre har vedtatt en kapitalplan for , hvor tilfredsstillelse av de nye kapitalkravene i Norge som følge av CRD IV er sentralt. Styret har fastsatt kapitalmål, der målsettingen er en ren kjernekapitaldekning for konsernet på minst 14,0 % og en totalkapitaldekning opp mot 17,5 %. Utsiktene fremover 3 Systematisk offensivt arbeid mot egne og nye kunder har gitt resultater i form av vekst i utlån og breddesalg særlig i personmarkedet. En tilpasning av bankens boliglånsrenter etter Norges Banks siste rentereduksjon gir mulighet til fortsatt å vinne kampen om de gode boliglånskundene uten å svekke nettorenten vesentlig. Nytt eiendomsmeglerforetak Rede Eiendomsmegling AS var formelt på plass 1. juni med en samlokalisering i bankens lokaler i de fire byene på Helgeland. I løpet av tredje kvartal samlokaliseres også et av boligbyggelagene. Bankens eierandel i selskapet er 40 %, øvrige eiere er boligbyggelagene på Mo og i Mosjøen. Meglerforetakets markedsandel er godt over 50 %. God samhandling mellom meglere og person- og bedriftsrådgivere forventes å bidra ytterligere til utlånsvekst. Konkurransen om solide bedriftskunder har økt i omfang og forventes å fortsette. Dette sammen med en svakere vekst i bedriftsmarkedet kan utfordre nivået på nettorenten. Lavere innlånskostnader som en følge av fall i Nibor, markedstilpasning av innskuddsvilkårene og fortsatt fokus på risikoprising gjør at vi samlet sett forventer å opprettholde nivået på nettorenten. Det lave rentenivået gjør det mer attraktivt å spare i andre former enn bankinnskudd. Medias fokus på negativ realavkastning har økt og vi ser en betydelig økt interesse for fondsparing. Dette vil etter hvert kunne gi seg utslag i lavere vekst i innskudd selv om pensjonssparing fortsatt er sterkt økende både blant privatpersoner og bedrifter. Nivået på provisjonsinntekter forventes opprettholdt. Fokus på kostnadssparende tiltak videreføres. Banken fastsatte i vårens strategiprosess nytt måltall på kostnadsområdet og har igangsatt arbeidet med å vurdere bankens distribusjonsstrategi. Dette innebærer en vurdering av bankens kontornett. Endringer i kunders behov for fysiske kontor må veies opp både mot markedsreaksjoner og vår evne til å tilegne oss og ikke minst vedlikeholde etterspurt kompetanse i mindre miljøer. Utvikling av nye digitale løsninger og implementering av e-tjenester vil gi effektiviseringsgevinster på sikt. Misligholdte og tapsutsatte engasjement er relativt lavt sett opp mot brutto utlån, nedskrivninger utlån forventes å bli på nivå med bransjen. Det er fortsatt høg aktivitet i flere sektorer på Helgeland. Planlagte og igangsatte investeringer i kraftsektoren utgjør rundt 4 milliarder kroner. Utbygging av ny E6 på Helgeland igangsettes høsten 2015 med en samlet ramme på ca 4.5 milliarder kroner. Byggesektoren har god tilgang på oppdrag og flere store byggeprosjekter som nybygg til Brønnøysundregisterene, nytt

5 handelssenter i Sandnessjøen og flere leilighetsbygg er igangsatt eller vedtatt igangsatt. Lakseoppdrettsselskapene har styrket sin soliditet gjennom solide 2014-årsregnskaper og utsiktene er lyse med dagens og forventede nivåer på laksepriser. Industriens fokus på bruk av fornybar energi og oppbygging av grønn industri er økende. Flere prosjekter for utvikling av miljøteknologi er i arbeid og den landbaserte industriens rammevilkår er satt på det politiske kartet. Lavere olje investeringer gir underleverandørbedriftene en mer utfordrende situasjon. Dette rammer også Helgeland. Olje- og leverandørindustrien på Helgeland har i flere år hatt et utstrakt samarbeid og en milepæl ble nådd da olje og gassklynge Helgeland ble opptatt i det nasjonale Arena-programmet til Innovasjon Norge. Dette vil gi både faglig og økonomisk støtte til å utvikle innovasjonssamarbeidet. Totalt er 55 bedrifter og kunnskapsmiljøer involvert i olje - og gassklyngen. Det er økt fokus på betydningen av kompetanseutviklende tiltak og samhandling mellom akademia og næringslivet. Universitet i Nordland (UiN) har økt sin forskningsaktivitet gjennom Senter for industriell forretningsutvikling og Sintef gjennomfører sammen med Helgeland Sparebank, UiN, Høgskolen i Nesna og lokal industri et prosjekt for å vurdere grunnlaget for en fast etablering ved Campus Helgeland. Både UiN og Universitet i Tromsø har økt sine tilbud både på heltidsstudier og samlingsbaserte studier. Dette gir sterke forhåpninger om at Helgeland skal kunne tiltrekke seg og beholde kompetent, ung arbeidskraft. Arbeidsledigheten er fortsatt lav innenfor regionen, samlet ledighet på nivå med Nordland Fylke, 2,6 % pr Statlige virksomheter gir et stabilt og allsidig arbeidsmarked og den samlede ledigheten forventes fortsatt å holde seg på et lavt nivå selv om vi ser enkeltbedrifter som rammes av redusert aktivitetsnivå innenfor oljeleverandørindustrien. Aktiviteten i boligmarkedet har tatt seg opp i andre kvartal og forventes å være på et godt nivå også i 2. halvår. Omsetningen av fritidseiendommer har vist en fallende kurve, dette antas å være et uttrykk for en økt forsiktighet i personmarkedet. Priser for solgte eneboliger på Helgeland viste en økning på 10,6 % fra årsskifte. Historisk sett har boligprisene på Helgeland over lang tid vært relativt stabile sammenlignet med større byer i Nord- Norge. En lav rente gjør det lettere å komme inn på boligmarkedet, men myndighetenes opprettholdelse av krav til egenkapital ved boligkjøp kan gi en utfordring for unge boligkjøpere. Industriens evne til å samarbeide med forskningsmiljøene og nyttiggjøre seg de muligheter som ligger innenfor god tilgang på fornybar energi og ikke minst de naturressursene som Helgeland er rik på kan bidra til utvikling av regionen. Politisk vilje til å tilrettelegge for industriens rammevilkår er av vesentlig betydning. Mo i Rana, 13. august 2015 Ove Brattbakk Stein Andre Herigstad-Olsen Eva Monica Hestvik styreleder nestleder Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes May Heimdal ansatterepr. Lisbeth Flågeng adm. direktør 4

6 INNHOLDSFORTEGNELSE RESULTAT (tall i mill kr )... 6 ENDRING EGENKAPITAL... 8 KONTANTSTRØM... 9 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER... 9 NOTE 2. SEGMENT NOTE 3. SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER NOTE 4. SPESIFIKASJON AV KOSTNADER NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER NOTE 6. RESULTAT PER EGENKAPITALBEVIS NOTE 7. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN NOTE 8. ENGASJEMENT OG TAP FORDELT PÅ NÆRING NOTE 9. MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT NOTE 10. INDIVIDUELLE OG GRUPPENEDSKRIVNINGER NOTE 11. BETINGEDE FORPLIKTELSER UTENOM BALANSEN NOTE 12. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP NOTE 13. DRIFTSMIDLER NOTE 14. OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER NOTE 15. VIRKELIG VERDI FINANSIELLE INSTRUMENTER NOTE 17. GEOGRAFISK FORDELING AV KUNDEINNSKUDD NOTE 18. INNSKUDD FORDELT PÅ NÆRING NOTE 19. EGENKAPITALBEVIS HELG DE 20 STØRSTE EIERNE NOTE 20. KAPITALDEKNING RESULTAT I PROSENT AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING ANDRE NØKKELTALL ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVENS

7 RESULTAT (tall i mill kr ) Q2/14 Q2/ Q2/15 Q2/ Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter Netto verdiend. og gevinst/tap på fin. instrum. (note 3) Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader (note 4) Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 5) Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt ,9 5,0 5,0 Resultat per egenkapitalbevis i kroner (note 6) 3,7 4,3 8,7 7,9 5,0 5,0 Utvannet resultat per egenkapitalbevis (note 6) 3,7 4,3 8,7 Utvidet resultat Resultat etter skatt Poster som senere ikke reverseres over resultat: Estimatavvik pensjoner Skatt på utvidet resultat Netto estimatavik pensjoner Poster som senere reverseres over resultat: Netto endring i virkelig verdi fin. eiendeler for salg Skatt på utvidet resultat Netto utvidet øvrig resultatposter Periodens totalresultat

8 BALANSE (tall i mill kr ) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder (note 7,8,9,10) Finansielle derivater (note 16) Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper (note 12) Investeringer i datterselskaper (note 12) Utsatt skattefordel Varige driftsmidler, invest. i eiendeler holdt for salg (note 13) Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 17,18) Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) Andre forpliktelser Fondsobligasjon og ansvarlig lån Sum gjeld Innskutt egenkapital (note 19,20) Opptjent egenkapital (note 20) Resultat etter skatt Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresse Ikke kontrollerende interesse Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser utenom balansen (note 11) 7

9 ENDRING EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Ek bevis Overk. Egne Fond for Grunn Gave Gave Utjevn. Annen Min. Sum kapital fond Ek b. urealiserte fond fond stiftelse fond Ek interes. gev. Egenkapital Resultat Utvidet resultat 1) Totalresultat Utdelt gaver Tran. med eierne 0 Utbetalt utbytte/ovef gj Egenkapital Innsk./opptj. Ek Ek bevis Overk. Egne Fond for Grunn Gave Gave Utjevn. Annen Min. Sum kapital fond Ek b. urealiserte fond fond stiftelse fond Ek interes. gev. Egenkapital Resultat Utvidet resultat 6 6 Totalresultat Utdelt gaver -3-3 Tran. med eierne 0 Utbetalt utbytte/ovef gj Egenkapital Innsk./opptj. Ek Ek bevis Overk. Egne Fond for Grunn Gave Gave Utjevn. Annen Sum kapital fond Ek b. urealiserte fond fond stiftelse fond EK gev. 0 Egenkapital Resultat Utvidet resultat 1) Totalresultat Utdelt gaver Tran. med eierne Nedskrivning til pålydene 0 Utbetalt utbytte/overf.gjeld Egenkapital Innskutt/opptjent egenkapital Egenkapital Resultat Årets utvidet resultat Totalresultat Utdelt gaver Transaksjoner med eierne Utbetalt utbytte Egenkapital Innskutt/opptjent egenkapital Ek bevis Overk. Egne Fond for Grunn Gave Gave Utjevn. Annen Sum kapital fond Ek b. urealiserte fond fond stiftelse fond Egenkap. 0 gev

10 KONTANTSTRØM KONTANTSTRØM Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Tap på utlån, garantier mv Skattekostnader = Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/- nedgang Endring diverse fordringer: - økning/+ nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang Utstedelse av gjeld til kredittinstitusjoner Innfrielse av gjeld til kredittinstitusjoner A Netto Likviditetsendring fra virksomheten Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Investert i verdipapirer Salg verdipapirer B Likviditetsendring fra investeringer Utbetalt utbytte egenkapitalbevis Ustedelse av verdipapirer Innfrielse av verdipapirer Endring ansvarlig lånekapital/egenkap.bevis: + økning/ - nedgang C Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse = Likviditetsbeholdning ved periodens slutt NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Både konsernregnskapet og regnskapet til morbanken er utarbeidet i henhold til IFRS standarder, regnskapsprinsippene innenfor det enkelte området er beskrevet i årsregnskapet for Delårsrapport er i samsvar med IAS 34 og er ikke revidert. Presisering av regnskapsprinsipper beskrevet i årsregnskapet 2014 for vurderingsprinsipp fastrente innlån, fastrente utlån og fastrente innskudd: Fastrente innlån For verdipapirinnlån med fast rente benyttes normalt verdisikring. Banken verdisikrer renterisikoen på individuelt nivå. Endringer i kredittspread er ikke del av sikret risiko. Verdiendringer knyttet til endringer i NIBOR resultatføres og justerer bokført verdi av de sikrede fastrente innlånene løpende. Innlån til fastrente som ikke er dokumentert som sikringsobjekter vurderes til virkelig verdi (FVO). Banken har pt ingen lån som inngår i denne kategorien. Fastrente utlån Lån med fast rente blir vurdert til virkelig verdi (FVO). Virkelig verdi blir beregnet ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer (renter og avdrag) på lånene med avkastningskrav utledet fra rentekurven på balansedagen. Kredittspread på utlån endres ut fra en helhetsvurdering basert på observerte endringer i markedet samt interne vurderinger. En endring i kredittspread vil påvirke avkastningskravet ved at tillegget som blir lagt på renten endres. Fastrente kundeinnskudd Kundeinnskudd med fast rente vurderes til virkelig verdi (FVO). Omfanget av slike innskudd er ikke vesentlig for regnskapet. Måling av fastrente fordringer og forpliktelser til virkelig verdi gir vesentlig redusert volatilitet i resultatregnskapet da banken benytter derivater for å styre den renterisikoen som fastrentefordringer og forpliktelser innebærer for banken. 9

11 NOTE 2. SEGMENT et har definert ett geografisk hovedområde - Helgeland. et har kun mindre eksponering for kredittrisiko utenfor det geografiske hovedområdet. et har delt bankdriften inn i to segmenter, fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet PM BM Ufordelt Totalt Segmentinformasjon PM BM Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter Driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital PM BM Ufordelt Totalt Segmentinformasjon PM BM Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter Driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital

12 NOTE 3. SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER Q2/14 Q2/ Q2/15 Q2/ Urealisert verdiendring rentebærende verdipapirer Realisert gevinst/tap rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap aksjer Utbytte / resultatandel fra TS Aksjeutbytte / (konsernbidrag; morbank) Urealisert verdiendring fastrente utlån Urealisert verdiendring innlån og swapper Sum verdiendring finansielle instrument NOTE 4. SPESIFIKASJON AV KOSTNADER Q2/14 Q2/ Q2/15 Q2/ Lønn og sosiale utgifter Generelle administrasjonskostnader Av- og nedskrivninger på driftsmidler Andre driftskostnader Sum ordinære driftskostnader NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Q2/14 Q2/ Q2/15 Q2/ Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppe nedskrivning Period. konst. tap som det tidl. år er avsatt ind.nedsk. for Period. konst. tap som det tidl. år ikke er avsatt ind.nedsk. for Period. inngang på tidligere perioders konstaterte tap Nedskrivninger på engasjement m.v NOTE 6. RESULTAT PER EGENKAPITALBEVIS Overskudd ,1 % 75,1 % 75,1 % Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet (IB brøk) 75,1 % 75,1 % 75,1 % 7,9 5,0 5,0 Resultat per egenkapitalbevis* 3,7 4,3 8,7 7,9 5,0 5,0 Utvannet resultat per egenkapitalbevis* 3,7 4,3 8,7 11

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2013 Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Nøkkeltall konsern 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrøm 12 Egenkapitaloppstilling 13 Noter 14 Risiko og Kapitalstyring 22 Informasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer