Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015"

Transkript

1 Den 0

2 Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 14 kontorer i 13 kommuner på Helgeland og er den 12. største sparebanken i Norge. Regnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i noter i årsregnskapet samt note 1 i delårsrapporten. Tallene det refereres til er konserntall med mindre det er angitt at de gjelder morbanken. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Perioderegnskapet er ikke revidert. Hovedtrekk hittil i år (konsern) et har et resultat før skatt på 129 (146) mill kr. Hovedårsaken til endring i resultat er en kombinasjon av redusert netto inntekter fra finansielle instrumenter med 30 mill kr, samt positiv effekt av lavere tap på utlån med 18 mill kr. Nettorenten er opprettholdt i kroner og prosent Lavere inntekter fra finansielle investeringer enn tilsvarende periode i fjor (bla. engangseffekt gevinst NETS) Fortsatt moderate nedskrivninger på utlån Økt utlånsvekst til personkunder God innskuddsvekst og høy innskuddsdekning Ren kjernekapital er styrket og ligger godt over regulatoriske krav Resultatet gir en årlig egenkapitalavkastningen etter skatt på 8,9 (10,7) %. Resultat per egenkapitalbevis ble kr 3,70 (4,30). Nye styringsmål vedtatt styre møte 2. juni: Kapitalmål - ren kjernekapitaldekning (konsern) på 14,0 % og en totalkapitaldekning opp mot 17,5 %. Kostnadsmål - vår målsetting er en årlig kostnadsvekst i perioden frem mot 2017 på maksimalt 1,0 % (konsern) Øvrige finansielle mål - utbyttepolitikk og avkastningsmål egenkapital er uendret Oppgradert rating fra Moody s I mai 2015 ble bankens rating oppgradert med to karakterer fra Baa2 til A3 med stable outlook. Mid Cap Index (OSEMX) Oslo Børs har lansert en ny indeks for mellomstore selskaper som bla. inkluderer vårt eget EK bevis, dette vil øke synligheten av beviset. Nytt eiendomsmeglerforetak - REDE Det nye eiendomsmeglerforetaket var i drift fra 1. juni, med tiltredelse av daglig leder 1. september. Helgeland Sparebank eier 40 % og selskapet har en markedsandel på over 50 %. Resultat hittil i år Nøkkeltall: (sammenligning per ) Nettorente 1,77 (1,76) % Kostnader i % av inntekter 48,1 (43,1) % Nedskrivninger på utlån 0,09 (0,23) % 6 mnd utlånsvekst 3,7 (0,6) % 6 mnd innskuddsvekst 4,6 (5,6) % Ren kjernekapitaldekning 14,2 (12,0) % Totalkapitaldekning 17,6 (15,7) % Nettorenten Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på samme nivå som første halvår i fjor, både i kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For å møte konkurransen i personmarkedet er det i 2015 gjennomført renteendring i mars og siste renteendring er besluttet gjennomført på eksisterende lån fra 1. september. Reduksjon av utlånsrenten på boliglån er finansiert med tilsvarende reduksjon av innskuddsrenten. (Sikringsfondsavgiften i første kvartal er periodisert og belastet for 6 mnd. med 5,8 mill kr.) Netto provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter ble 42 (41) mill kr. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble netto provisjonsinntekter 0,33 (0,32) %. Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter Netto inntekter fra finansielle instrumenter ble -1 mill kr. Sammenlignet med er dette en reduksjon på 30 mill kr. I 2014 hadde banken gevinst ved salg av aksjer i NETS og høyere inntekter fra tilknyttet selskap. Driftskostnader Samlede driftskostnader ble 130 (123) mill kr. Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble 1,02 (0,96 ) %, kostnader målt mot inntekter 48,1 (43,1) %. Endring i ordning med differensiert arbeidsgiveravgift får full effekt i Det er iverksatt flere tiltak for å kompensere for kostnadsøkningen. Kontanttjenesten i kassene ble avviklet fra januar 2015 og ett mindre kontor ble avviklet fra 1. juni Dette i tillegg til naturlige avganger har redusert bemanningen fra første halvår 2014 med 10 årsverk. Som en del av bankens strategiprosess ble nytt kostnadsmål fastsatt (maksimal kostnadsvekst på 1 %) og det er igangsatt arbeid med vurdering av bankens distribusjonsstrategi/kontornett. 1

3 Bankens sykefravær er fortsatt på et lavt nivå, og endte samlet på 3,6 (4,6) %. Utgiftsførte nedskrivninger på engasjement Nettoeffekten av nedskrivning på utlån i kvartalet ble 11 (29) mill kr. Av dette er nedskrivninger på grupper av utlån på 3 (2) mill kr. Egenkapitalbevis HELG Egenkapitalbeviskapitalen utgjør 935 mill kr og er fordelt på eiere. Note 19 viser oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseierne. Sparebankstiftelsen Helgeland er største eier med 35,3 % av egenkapitalbevisene i HELG. Kursen per var på kr 59,00 som er en økning på kr 4,00 per egenkapitalbevis fra årsskifte. Resultat i andre kvartal I kvartalet ble resultat før skatt 57 (80) mill kr. Reduksjon fra tilsvarende periode i fjor er relatert til reduserte inntekter fra finansielle investeringer. Ordinære driftskostnader ble 63 (61) mill kr. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør kostnadene 0,98 (0,94) %. Nedskrivninger på utlån og garantier er utgiftsført med 11 (18) mill kr i kvartalet. Utlånsveksten har også siste kvartal økt sammenlignet med tilsvarende periode i Det har vært størst vekst i personmarkedet. Innskuddsveksten er fremdeles god, men noe lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Veksten i kvartalet kommer i sin helhet fra personkunder, innskudd fra bedriftskunder er redusert. Nøkkeltall andre kvartal: Resultat før skatt 57 (80) mill kr Nettorente 1,77 (1,76) % Ordinære driftskostnader 0,98 (0,94) % 3 mnd. utlånsvekst 2,7 (0,3) % 3 mnd. innskuddsvekst 3,1 (4,7) % Balanseutviklingen per Forvaltningskapitalen utgjør nå 26,2 mrd kr. Forvaltningskapitalen de siste 12 månedene er nesten uendret. Det har vært vekst i utlånene mens likvider og verdipapirbeholdning er redusert. Engasjement Brutto utlån ved utgangen av kvartalet utgjorde mill kr. Utlånene de siste 12 månedene har økt med 766 (332) mill kr, eller 3,7 (1,6) %. 83,9 (84,2) % av konsernets utlån er lånt ut lokalt til kunder på Helgeland. Av brutto utlån utgjør mill kr eller 67,6 (65,8) % lån til personkunder, hvorav mill kr (20,5 %) er overført til bankens heleide boligkredittselskap Helgeland Boligkreditt AS. Veksten i personmarkedet har de siste 12 mnd. vært høyere enn tilsvarende periode i fjor og ble 901 (332) mill kr eller 6,6 (4,0) %. 6 mnd veksten til personkunder ble 621 mill kr eller 4,4 %. 2 I tråd med målsettingen styrte banken mot en lav vekst i bedriftsmarkedet i 2014, og 12 mnd vekst utlån til bedriftskunder utgjør -1,9 (-2,7) %. 6 mnd veksten til bedriftskunder var positiv med 141 mill kr eller 2,0 %. Innskudd fra kunder Innskuddene de siste 12 månedene har økt med 629 (1.526) mill kr, eller 4,6 (12,5) %. et har en stabil og lokal innskuddsmasse, hvorav 91,4 (91,9) % er innskudd fra kunder på Helgeland. Innskuddsveksten er et resultat av tiltak med fokus på sparing i tillegg til den generelle økte sparingen spesielt i personkundemarkedet. Innskuddsdekningen er betydelig og ble 66,5 (65,9) % i konsernet og 84,6 (83,9) % i morbanken. 12 mnd veksten i personmarkedet ble 455 (665) mill kr eller 5,3 (8,3) %. Av totale innskudd på 14,4 milliarder kroner er 9,1 milliarder kroner eller 63,4 (63,0) % innskudd fra personkunder. 6 mnd innskuddsveksten i personmarkedet ble 639 mill kr eller 7,4 %. 12 mnd innskuddsveksten i bedriftsmarkedet ble 174 (862) mill kr eller 3,4 (20,4) %. 6 mnd innskuddsvekst i bedriftsmarkedet ble -0,3 %. Finansiering Innskudd fra kunder er en viktig finansieringskilde for banken og innskuddsdekning er godt over måltall. Øvrig finansiering er langsiktig med god diversifisering mellom ulike finansieringskilder. Ved utgangen av kvartalet var andel innlån over ett år 82,0 (78,8) %. Banken tilrettelegger løpende for overføring av godkjente boliglån til det heleide boligkredittforetaket. Fastsatt maksimal grense for overføring av lån til Helgeland Boligkreditt er på 30 % av brutto utlån. Per er 20 % overført. Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. Rating Helgeland Sparebank er ratet av Moody s. Bankens rating er A3 med stable outlook. Obligasjoner utstedt av Helgeland Boligkreditt AS ratet hos Moody s har rating Aaa. Datterselskaper og tilknyttede selskaper et består av Helgeland Sparebank og de konsoliderte datterselskapene Helgeland Boligkreditt AS, ANS Bankbygg Mo, AS Sparebankbygg, Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS, Helgeland Utviklingsselskap AS og Storgata 73 AS. ets tilknyttede selskaper er Helgeland Invest AS med eierandel på 48 % og REDE Eiendomsmegling AS med eierandel på 40 %. Risiko- og kapitalstyring ets samlede risiko styres gjennom fullmakter, mål og rammer fastsatt av styret.

4 Samlet kapitalbehov framkommer i konsernets ICAAP. Likviditet og finansiering Styret har vedtatt en strategi for likviditetsstyring som angir hensikt, styringsmål og risikotoleranse for styring av likviditetsrisiko. Bankens likviditetssituasjon vurderes som betryggende, og andelen langsiktig finansiering er godt over måltall. ets samlede likviditetsreserver (kontanter, bankinnskudd og rentebærende verdipapirer) utgjør 4,0 (4,7) milliarder kroner eller 15,3 (17,8) % av konsernets forvaltingskapital. Samlet durasjon på renteporteføljen er 2,1 (2,0) år. Kredittrisiko ets strategi på kredittområdet er utledet fra den overordnede strategien og inneholder retningslinjer for fordeling av utlån mellom personog bedriftsmarkedet, eksponering innenfor bransjer (konsentrasjonsrisiko) og geografiske begrensninger. Utlån til personkunder består av en høy andel godt sikrede boliglån som gir lav risiko i porteføljen. Utviklingen i bankens kredittrisiko følges nøye. Bedriftskundene gis individuell tett oppfølging i tillegg til overvåking av utvikling i risiko basert på bankens scoremodeller, samt vesentlige bransjer. Det er etablert overvåkning av utvikling i forhold til vedtatte styringsmål for porteføljen. Banken har en mindre portefølje av garanterte valutalån, motverdien i NOK utgjorde pr mill. Porteføljen er fordelt på en rekke kunder hvor sikkerhet er stilt i fast eiendom og/eller innskudd. Kredittrisikoen i denne porteføljen vurderes som lav. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement er på et relativt stabilt nivå og ble 131 (115) mill kr, som tilsvarer 0,61 (0,55) % av brutto utlån. Soliditet et har styrket sin rene kjernekapitaldekning til 14,2 (12,0) %, som er godt over lovbestemt minstekrav på 11 % fra 1. juli Kjernekapitaldekningen ble 15,6 (13,6) %, totalkapitalen ble 17,6 (15,7) %. Effekt av urealisert gevinst er tatt inn i sin helhet fra og med første kvartal Dette gir en positiv effekt på ren kjerne på 1 %-poeng og 0,6 %-poeng på totalkapitalen. Bankens styre har vedtatt en kapitalplan for , hvor tilfredsstillelse av de nye kapitalkravene i Norge som følge av CRD IV er sentralt. Styret har fastsatt kapitalmål, der målsettingen er en ren kjernekapitaldekning for konsernet på minst 14,0 % og en totalkapitaldekning opp mot 17,5 %. Utsiktene fremover 3 Systematisk offensivt arbeid mot egne og nye kunder har gitt resultater i form av vekst i utlån og breddesalg særlig i personmarkedet. En tilpasning av bankens boliglånsrenter etter Norges Banks siste rentereduksjon gir mulighet til fortsatt å vinne kampen om de gode boliglånskundene uten å svekke nettorenten vesentlig. Nytt eiendomsmeglerforetak Rede Eiendomsmegling AS var formelt på plass 1. juni med en samlokalisering i bankens lokaler i de fire byene på Helgeland. I løpet av tredje kvartal samlokaliseres også et av boligbyggelagene. Bankens eierandel i selskapet er 40 %, øvrige eiere er boligbyggelagene på Mo og i Mosjøen. Meglerforetakets markedsandel er godt over 50 %. God samhandling mellom meglere og person- og bedriftsrådgivere forventes å bidra ytterligere til utlånsvekst. Konkurransen om solide bedriftskunder har økt i omfang og forventes å fortsette. Dette sammen med en svakere vekst i bedriftsmarkedet kan utfordre nivået på nettorenten. Lavere innlånskostnader som en følge av fall i Nibor, markedstilpasning av innskuddsvilkårene og fortsatt fokus på risikoprising gjør at vi samlet sett forventer å opprettholde nivået på nettorenten. Det lave rentenivået gjør det mer attraktivt å spare i andre former enn bankinnskudd. Medias fokus på negativ realavkastning har økt og vi ser en betydelig økt interesse for fondsparing. Dette vil etter hvert kunne gi seg utslag i lavere vekst i innskudd selv om pensjonssparing fortsatt er sterkt økende både blant privatpersoner og bedrifter. Nivået på provisjonsinntekter forventes opprettholdt. Fokus på kostnadssparende tiltak videreføres. Banken fastsatte i vårens strategiprosess nytt måltall på kostnadsområdet og har igangsatt arbeidet med å vurdere bankens distribusjonsstrategi. Dette innebærer en vurdering av bankens kontornett. Endringer i kunders behov for fysiske kontor må veies opp både mot markedsreaksjoner og vår evne til å tilegne oss og ikke minst vedlikeholde etterspurt kompetanse i mindre miljøer. Utvikling av nye digitale løsninger og implementering av e-tjenester vil gi effektiviseringsgevinster på sikt. Misligholdte og tapsutsatte engasjement er relativt lavt sett opp mot brutto utlån, nedskrivninger utlån forventes å bli på nivå med bransjen. Det er fortsatt høg aktivitet i flere sektorer på Helgeland. Planlagte og igangsatte investeringer i kraftsektoren utgjør rundt 4 milliarder kroner. Utbygging av ny E6 på Helgeland igangsettes høsten 2015 med en samlet ramme på ca 4.5 milliarder kroner. Byggesektoren har god tilgang på oppdrag og flere store byggeprosjekter som nybygg til Brønnøysundregisterene, nytt

5 handelssenter i Sandnessjøen og flere leilighetsbygg er igangsatt eller vedtatt igangsatt. Lakseoppdrettsselskapene har styrket sin soliditet gjennom solide 2014-årsregnskaper og utsiktene er lyse med dagens og forventede nivåer på laksepriser. Industriens fokus på bruk av fornybar energi og oppbygging av grønn industri er økende. Flere prosjekter for utvikling av miljøteknologi er i arbeid og den landbaserte industriens rammevilkår er satt på det politiske kartet. Lavere olje investeringer gir underleverandørbedriftene en mer utfordrende situasjon. Dette rammer også Helgeland. Olje- og leverandørindustrien på Helgeland har i flere år hatt et utstrakt samarbeid og en milepæl ble nådd da olje og gassklynge Helgeland ble opptatt i det nasjonale Arena-programmet til Innovasjon Norge. Dette vil gi både faglig og økonomisk støtte til å utvikle innovasjonssamarbeidet. Totalt er 55 bedrifter og kunnskapsmiljøer involvert i olje - og gassklyngen. Det er økt fokus på betydningen av kompetanseutviklende tiltak og samhandling mellom akademia og næringslivet. Universitet i Nordland (UiN) har økt sin forskningsaktivitet gjennom Senter for industriell forretningsutvikling og Sintef gjennomfører sammen med Helgeland Sparebank, UiN, Høgskolen i Nesna og lokal industri et prosjekt for å vurdere grunnlaget for en fast etablering ved Campus Helgeland. Både UiN og Universitet i Tromsø har økt sine tilbud både på heltidsstudier og samlingsbaserte studier. Dette gir sterke forhåpninger om at Helgeland skal kunne tiltrekke seg og beholde kompetent, ung arbeidskraft. Arbeidsledigheten er fortsatt lav innenfor regionen, samlet ledighet på nivå med Nordland Fylke, 2,6 % pr Statlige virksomheter gir et stabilt og allsidig arbeidsmarked og den samlede ledigheten forventes fortsatt å holde seg på et lavt nivå selv om vi ser enkeltbedrifter som rammes av redusert aktivitetsnivå innenfor oljeleverandørindustrien. Aktiviteten i boligmarkedet har tatt seg opp i andre kvartal og forventes å være på et godt nivå også i 2. halvår. Omsetningen av fritidseiendommer har vist en fallende kurve, dette antas å være et uttrykk for en økt forsiktighet i personmarkedet. Priser for solgte eneboliger på Helgeland viste en økning på 10,6 % fra årsskifte. Historisk sett har boligprisene på Helgeland over lang tid vært relativt stabile sammenlignet med større byer i Nord- Norge. En lav rente gjør det lettere å komme inn på boligmarkedet, men myndighetenes opprettholdelse av krav til egenkapital ved boligkjøp kan gi en utfordring for unge boligkjøpere. Industriens evne til å samarbeide med forskningsmiljøene og nyttiggjøre seg de muligheter som ligger innenfor god tilgang på fornybar energi og ikke minst de naturressursene som Helgeland er rik på kan bidra til utvikling av regionen. Politisk vilje til å tilrettelegge for industriens rammevilkår er av vesentlig betydning. Mo i Rana, 13. august 2015 Ove Brattbakk Stein Andre Herigstad-Olsen Eva Monica Hestvik styreleder nestleder Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes May Heimdal ansatterepr. Lisbeth Flågeng adm. direktør 4

6 INNHOLDSFORTEGNELSE RESULTAT (tall i mill kr )... 6 ENDRING EGENKAPITAL... 8 KONTANTSTRØM... 9 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER... 9 NOTE 2. SEGMENT NOTE 3. SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER NOTE 4. SPESIFIKASJON AV KOSTNADER NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER NOTE 6. RESULTAT PER EGENKAPITALBEVIS NOTE 7. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN NOTE 8. ENGASJEMENT OG TAP FORDELT PÅ NÆRING NOTE 9. MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT NOTE 10. INDIVIDUELLE OG GRUPPENEDSKRIVNINGER NOTE 11. BETINGEDE FORPLIKTELSER UTENOM BALANSEN NOTE 12. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP NOTE 13. DRIFTSMIDLER NOTE 14. OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER NOTE 15. VIRKELIG VERDI FINANSIELLE INSTRUMENTER NOTE 17. GEOGRAFISK FORDELING AV KUNDEINNSKUDD NOTE 18. INNSKUDD FORDELT PÅ NÆRING NOTE 19. EGENKAPITALBEVIS HELG DE 20 STØRSTE EIERNE NOTE 20. KAPITALDEKNING RESULTAT I PROSENT AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING ANDRE NØKKELTALL ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVENS

7 RESULTAT (tall i mill kr ) Q2/14 Q2/ Q2/15 Q2/ Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter Netto verdiend. og gevinst/tap på fin. instrum. (note 3) Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader (note 4) Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. (note 5) Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat etter skatt ,9 5,0 5,0 Resultat per egenkapitalbevis i kroner (note 6) 3,7 4,3 8,7 7,9 5,0 5,0 Utvannet resultat per egenkapitalbevis (note 6) 3,7 4,3 8,7 Utvidet resultat Resultat etter skatt Poster som senere ikke reverseres over resultat: Estimatavvik pensjoner Skatt på utvidet resultat Netto estimatavik pensjoner Poster som senere reverseres over resultat: Netto endring i virkelig verdi fin. eiendeler for salg Skatt på utvidet resultat Netto utvidet øvrig resultatposter Periodens totalresultat

8 BALANSE (tall i mill kr ) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder (note 7,8,9,10) Finansielle derivater (note 16) Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper (note 12) Investeringer i datterselskaper (note 12) Utsatt skattefordel Varige driftsmidler, invest. i eiendeler holdt for salg (note 13) Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder og gjeld til kunder (note 17,18) Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 15) Andre forpliktelser Fondsobligasjon og ansvarlig lån Sum gjeld Innskutt egenkapital (note 19,20) Opptjent egenkapital (note 20) Resultat etter skatt Sum egenkapital ekskl. minoritetsinteresse Ikke kontrollerende interesse Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser utenom balansen (note 11) 7

9 ENDRING EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Ek bevis Overk. Egne Fond for Grunn Gave Gave Utjevn. Annen Min. Sum kapital fond Ek b. urealiserte fond fond stiftelse fond Ek interes. gev. Egenkapital Resultat Utvidet resultat 1) Totalresultat Utdelt gaver Tran. med eierne 0 Utbetalt utbytte/ovef gj Egenkapital Innsk./opptj. Ek Ek bevis Overk. Egne Fond for Grunn Gave Gave Utjevn. Annen Min. Sum kapital fond Ek b. urealiserte fond fond stiftelse fond Ek interes. gev. Egenkapital Resultat Utvidet resultat 6 6 Totalresultat Utdelt gaver -3-3 Tran. med eierne 0 Utbetalt utbytte/ovef gj Egenkapital Innsk./opptj. Ek Ek bevis Overk. Egne Fond for Grunn Gave Gave Utjevn. Annen Sum kapital fond Ek b. urealiserte fond fond stiftelse fond EK gev. 0 Egenkapital Resultat Utvidet resultat 1) Totalresultat Utdelt gaver Tran. med eierne Nedskrivning til pålydene 0 Utbetalt utbytte/overf.gjeld Egenkapital Innskutt/opptjent egenkapital Egenkapital Resultat Årets utvidet resultat Totalresultat Utdelt gaver Transaksjoner med eierne Utbetalt utbytte Egenkapital Innskutt/opptjent egenkapital Ek bevis Overk. Egne Fond for Grunn Gave Gave Utjevn. Annen Sum kapital fond Ek b. urealiserte fond fond stiftelse fond Egenkap. 0 gev

10 KONTANTSTRØM KONTANTSTRØM Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Tap på utlån, garantier mv Skattekostnader = Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/- nedgang Endring diverse fordringer: - økning/+ nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang Utstedelse av gjeld til kredittinstitusjoner Innfrielse av gjeld til kredittinstitusjoner A Netto Likviditetsendring fra virksomheten Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Investert i verdipapirer Salg verdipapirer B Likviditetsendring fra investeringer Utbetalt utbytte egenkapitalbevis Ustedelse av verdipapirer Innfrielse av verdipapirer Endring ansvarlig lånekapital/egenkap.bevis: + økning/ - nedgang C Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse = Likviditetsbeholdning ved periodens slutt NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Både konsernregnskapet og regnskapet til morbanken er utarbeidet i henhold til IFRS standarder, regnskapsprinsippene innenfor det enkelte området er beskrevet i årsregnskapet for Delårsrapport er i samsvar med IAS 34 og er ikke revidert. Presisering av regnskapsprinsipper beskrevet i årsregnskapet 2014 for vurderingsprinsipp fastrente innlån, fastrente utlån og fastrente innskudd: Fastrente innlån For verdipapirinnlån med fast rente benyttes normalt verdisikring. Banken verdisikrer renterisikoen på individuelt nivå. Endringer i kredittspread er ikke del av sikret risiko. Verdiendringer knyttet til endringer i NIBOR resultatføres og justerer bokført verdi av de sikrede fastrente innlånene løpende. Innlån til fastrente som ikke er dokumentert som sikringsobjekter vurderes til virkelig verdi (FVO). Banken har pt ingen lån som inngår i denne kategorien. Fastrente utlån Lån med fast rente blir vurdert til virkelig verdi (FVO). Virkelig verdi blir beregnet ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer (renter og avdrag) på lånene med avkastningskrav utledet fra rentekurven på balansedagen. Kredittspread på utlån endres ut fra en helhetsvurdering basert på observerte endringer i markedet samt interne vurderinger. En endring i kredittspread vil påvirke avkastningskravet ved at tillegget som blir lagt på renten endres. Fastrente kundeinnskudd Kundeinnskudd med fast rente vurderes til virkelig verdi (FVO). Omfanget av slike innskudd er ikke vesentlig for regnskapet. Måling av fastrente fordringer og forpliktelser til virkelig verdi gir vesentlig redusert volatilitet i resultatregnskapet da banken benytter derivater for å styre den renterisikoen som fastrentefordringer og forpliktelser innebærer for banken. 9

11 NOTE 2. SEGMENT et har definert ett geografisk hovedområde - Helgeland. et har kun mindre eksponering for kredittrisiko utenfor det geografiske hovedområdet. et har delt bankdriften inn i to segmenter, fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet PM BM Ufordelt Totalt Segmentinformasjon PM BM Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter Driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital PM BM Ufordelt Totalt Segmentinformasjon PM BM Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter Driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital

12 NOTE 3. SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER Q2/14 Q2/ Q2/15 Q2/ Urealisert verdiendring rentebærende verdipapirer Realisert gevinst/tap rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap aksjer Utbytte / resultatandel fra TS Aksjeutbytte / (konsernbidrag; morbank) Urealisert verdiendring fastrente utlån Urealisert verdiendring innlån og swapper Sum verdiendring finansielle instrument NOTE 4. SPESIFIKASJON AV KOSTNADER Q2/14 Q2/ Q2/15 Q2/ Lønn og sosiale utgifter Generelle administrasjonskostnader Av- og nedskrivninger på driftsmidler Andre driftskostnader Sum ordinære driftskostnader NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Q2/14 Q2/ Q2/15 Q2/ Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppe nedskrivning Period. konst. tap som det tidl. år er avsatt ind.nedsk. for Period. konst. tap som det tidl. år ikke er avsatt ind.nedsk. for Period. inngang på tidligere perioders konstaterte tap Nedskrivninger på engasjement m.v NOTE 6. RESULTAT PER EGENKAPITALBEVIS Overskudd ,1 % 75,1 % 75,1 % Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet (IB brøk) 75,1 % 75,1 % 75,1 % 7,9 5,0 5,0 Resultat per egenkapitalbevis* 3,7 4,3 8,7 7,9 5,0 5,0 Utvannet resultat per egenkapitalbevis* 3,7 4,3 8,7 11

13 NOTE 7. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN % % % % , ,6 Helgeland , , , ,3 Norge for øvrig , ,7 16 0,1 20 0,1 Utenfor Norge 31 0,1 26 0, Sum NOTE 8. ENGASJEMENT OG TAP FORDELT PÅ NÆRING Engasj. %-andel Nedskr. Tap Engasj. %-andel Nedskr. Tap Kommuner og kommuneforetak 1 0,0 % ,0 % 0 0 Forsikring og finansielle foretak 7 0,0 % ,1 % 0 0 Jord- og skogbruk ,8 % ,3 % 3 3 Fiske- og havbruk 687 3,2 % ,2 % 1 0 Industri og bergverk 351 1,6 % ,8 % 9 14 Bygg, anlegg og kraft 874 4,0 % ,2 % 15 2 Handel, hotell og restaurant 307 1,4 % ,7 % 9 5 Transport og tjenesteytende næring 671 3,1 % ,3 % 0 0 Eiendomsdrift ,2 % ,7 % 8 1 Personmarked ,6 % ,8 % 7 2 Sum brutto utlån % % Gruppeavsetning/endring gruppeavsetn Sum Herav bruttoutlån Helgeland Boligkreditt ,5 % ,4 % Engasj. %-andel Nedskr. Tap Engasj. %-andel Nedskr. Tap Kommuner og kommuneforetak 1 0,0 % ,0 % 0 0 Forsikring og finansielle foretak 7 0,0 % ,1 % 0 0 Jord- og skogbruk ,2 % ,8 % 3 3 Fiske- og havbruk 687 4,0 % ,0 % 1 0 Industri og bergverk 348 2,0 % ,5 % 9 14 Bygg, anlegg og kraft 849 4,9 % ,0 % 15 2 Handel, hotell og restaurant 301 1,7 % ,1 % 9 5 Transport og tjenesteytende næring 654 3,8 % ,7 % 0 0 Eiendomsdrift ,6 % ,3 % 8 1 Personmarked ,7 % ,5 % 7 2 Sum brutto utlån % % Gruppeavsetning/endring gruppeavsetn Sum

14 NOTE 9. MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Misligholdte engasjement over 90 dager Nedskrivninger på misligholdte engasjement Sum netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Nedskriv. på øvrige tapsut. ikke misligholdte engasjement Sum netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement ,65 % 0,69 % 0,76 % I prosent av brutto utlån 0,61 % 0,55 % 0,52 % NOTE 10. INDIVIDUELLE OG GRUPPENEDSKRIVNINGER Individuelle nedskr. til dekning av tap på eng Periodens konstaterte tap, tidligere er foretatt individ. nedkskrevet Økt individuelle nedskrivninger i perioden, tidligere nedskrevet Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger utlån * Herav individuelle nedskrivninger på utlån * Herav individuelle nedskrivninger garantier Gruppe nedskrivninger Gruppenedskr. til dekning av tap på utlån og garantier Periodens endring gruppenedskrivninger Sum gruppenedskrivning NOTE 11. BETINGEDE FORPLIKTELSER UTENOM BALANSEN Ubenyttet trekk Garantiansvar Ubenyttet rammekreditt Helgeland Boligkreditt AS Sum ubenyttet trekk og garantier

15 NOTE 12. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Datterselskaper med eierandel større enn 50 % er konsolidert og betydelig eierinteresser er tatt inn etter egenkapitalmetoden. Foreløpig delårsregnskap for datterselskaper er lagt til grunn i konsernregnskapet. Investeringer i datterselskaper (DS) Aksjekap. Antall aksjer Eierandel % Virkelig verdi / bokført verdi ANS Bankbygg Mo 49, % Helgeland Boligkreditt AS 190, % AS Sparebankbygg 0, % 0,1 0,1 Helgeland Spb.eiend.selskap AS 0, % 0,4 0,4 Helgeland Utviklingsselskap AS 0, % 8 9 Storgata 73 AS 5, % 2 2 Sum investeringer i DS Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Beliggenhet Bransje Eierandel % Virkelig verdi / bokført verdi Helgeland Invest AS* Mo i Rana Invest. Selskap 48 % REDE Eiendomsmegling AS Mo i Rana Eiendomsmegler 40 % 12 1 Sum investeringer i TS Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Beliggenhet Bransje Eierandel % Virkelig verdi / bokført verdi Helgeland Invest AS* Mo i Rana Invest. Selskap 48 % REDE Eiendomsmegling AS Mo i Rana Eiendomsmegler 40 % 12 4 Sum investeringer i TS *) Bankens eierskap i Helgeland Invest AS er vurdert i forhold til bestemmende innflytelse, eierposten er ikke behandlet som datterselskap. Bankens eierskap er mindre enn 50 % og øvrige eiere har mulighet til å organisere et flertall mot banken. Bankens administrerende direktør er p.t. valgt varamedlem til selskapet, utover det har banken ingen styrerepresentasjon. Banken har dermed betydelig innflytelse, men ikke kontroll i Helgeland Invest AS. NOTE 13. DRIFTSMIDLER Driftsmidler*) Sum driftsmidler *) Overtatte eiendommer inngår både i driftsmidler i morbanken og bankens heleide datterselskap 14

16 NOTE 14. OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER Opplysningene gis i henhold til IAS 24 for Opplysninger om nærstående parter (Transaksjoner mot ledende ansatte og tillitsmenn fremkommer i note i årsregnskapet). Helgeland Sparebank definerer datterselskapene og tilknyttede selskaper som nærstående parter i forhold til denne regnskapsstandarden. Transaksjoner mellom morbank, konsernselskaper og tilknyttede selskaper foretas i samsvar med vanlige foretningsmessige vilkår og prinsipper. Vesentlige transaksjoner med nærstående parter: Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 100 %) Overførte lån per utgjør totalt mill kr Obligasjoner med fortrinnsrett i boligkredittselskapet utgjør mill kr hvorav 345 (300) mill kr er kjøpt av Helgeland Sparebank. Driftskreditt på 1,5 mrd kr er per trukket med 886 mill kr I tillegg har selskapet en revolverende trekkfasilitet på mill kr (med løpetid > ett år) gitt av Helgeland Sparebank. Trekkfasiliteten skal dekke betalingsforpliktelser i sikkerhetsmassen for en rullerende 12 måneders periode, og er i sin helhet ubenyttet. Avtalene er inngått etter prisnipp om armlengdes avstand. I konsernregnskapet er effektene av fasilitetene eliminert. HSB har mottatt konsernbidrag på 48 mill kr i Ans Bankbygg (eierandel 97 %) Banken leier lokaler av ANS Bankbygg og har betalt 2,7 mill kr i NOTE 15. VIRKELIG VERDI FINANSIELLE INSTRUMENTER Virkelig Balanseført Virkelig Balanseført Balanseført Virkelig Balanseført Virkelig verdi verdi verdi verdi verdi verdi verdi verdi EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjon Utlån til kunder til virkelig verdi Utlån til kunder til amortisert kost Finansielle derivater Sertifikater, oblig. og aksjer tilgj. for salg Totalt GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner amortisert kost Innskudd fra kunder til virkelig verdi Innsk. fra og gj. til kunder amortisert kost Verdipapirgjeld til amortisert kost Ansvarlig lån og fondsobl. til amort. kost Totalt Vurdering av virkelig verdi finansielle instrumenter fordelt på nivå Tabellen viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode (IFRS13). Endringene krever presentasjon av virkelig verdimålinger pr nivå med følgende nivåinndeling for måling av virkelig verdi. De ulike nivåene er definert som følger: Nivå 1 - Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse Nivå 2 - Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen Nivå 3 - Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke observerbare forutsetninger) Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner. Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og belager seg minst mulig på konsernets egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert i nivå 2. 15

17 Ikke børsnoterte aksjer og fastrente utlån er klassifisert under nivå 3. Verdivurdering av aksjer der det ikke er aktivt marked, legges kjente omsetningsverdier til grunn eller siste emisjonskurs. For papirer uten omsetning er verdi satt med utgangspunkt i tilgjengelig regnskapsinformasjon eller lignende. Fastrente utlån er vurdert til virkelig verdi (se for øvrig beskrivelse av verdivurdering Note1). Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 EIENDELER Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig for salg Finansielle derivater Sum eiendeler FORPLIKTELSER Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat Gjeld ved utstedelse av verdipapirer Sum forpliktelser Endring i instrumentene klassifisert i nivå IB Netto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi Netto kjøp/salg aksjer klassifisert til virkelig verdi over resultat 0 0 Reklassifikasjoner 0-5 Verdiregulering av aksjer tilgjengelig for salg Finansielle instrumenter verdsatt etter nivå Eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 EIENDELER Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig for salg Finansielle derivater Sum eiendeler FORPLIKTELSER Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat Gjeld ved utstedelse av verdipapirer Sum forpliktelser Endring i instrumentene klassifisert i nivå IB Netto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi Netto kjøp/salg aksjer klassifisert til virkelig verdi over resultat Reklassifikasjoner 0 40 Verdiregulering av aksjer tilgjengelig for salg Finansielle instrumenter verdsatt etter nivå

18 NOTE 16. FINANSIELLE DERIVATER Kontrakt Virkelig verdi Kontrakt Virkelig verdi sum eiendeler forpliktelser sum eiendeler forpliktelser Renteswap-avtaler fastrente utlån Renteswap-avtaler sertifikat-/obligasjonslån Sum finansielle derivater til v.v. over resultat Renteswap-avtaler fastrente innlån sikring Sum finansielle derivater sikring Kontrakt Virkelig verdi Kontrakt Virkelig verdi sum eiendeler forpliktelser sum eiendeler forpliktelser Renteswap-avtaler fastrente utlån Renteswap-avtaler sertifikat-/obligasjonslån Sum finansielle derivater til v.v. over resultat Renteswap-avtaler fastrente innlån sikring Sum finansielle derivater sikring Nettopresentasjon av finansielle eiendeler og forpliktelser og konsern Brutto finansielle Finansielle eiendeler Netto finansielle Finansielle Netto eiendeler som er nettoført eiendeler i balansen instrumenter Derivater som eiendeler Derivater som forpliktelser og konsern Brutto finansielle Finansielle eiendeler Netto finansielle Finansielle Netto eiendeler som er nettoført eiendeler i balansen instrumenter Derivater som eiendeler Derivater som forpliktelser Aktuelle instrumenter for styring av renterisiko vil primært være renteswapper (rentebytteavtaler). Handel i derivater kan gjøres med ulike motparter. For å differensiere motpartsstrukturen benyttes et utvalg av de store bankene/meglerhusene som står for hovedtyngden av omsetningen i renterelaterte produkter i markedet. Dersom banken har samme motpart derivater både på eiendelssiden og gjeldssiden kan disse motregnes. 17

19 NOTE 17. GEOGRAFISK FORDELING AV KUNDEINNSKUDD % % % % 92,1 % ,6 % Helgeland ,4 % ,9 % 7,2 % ,7 % Norge for øvrig ,8 % ,3 % 0,8 % 106 0,8 % 112 Utenfor Norge 112 0,8 % 106 0,8 % 100 % % Sum % % NOTE 18. INNSKUDD FORDELT PÅ NÆRING % % % % 3,4 % 477 2,9 % 425 Forsikring og finansielle foretak 203 1,4 % 235 1,7 % 11,9 % ,9 % Fylkeskommuner og kommuner ,1 % ,1 % 2,5 % 344 2,4 % 349 Jord-og skogbruk 349 2,4 % 344 2,5 % 2,2 % 304 3,7 % 534 Fiske- og havbruk 534 3,7 % 304 2,2 % 1,1 % 158 1,0 % 142 Industri og bergverk 142 1,0 % 158 1,2 % 4,8 % 668 3,6 % 526 Bygg, anlegg og kraft 526 3,7 % 668 4,9 % 2,9 % 407 2,8 % 412 Handel, hotell og restaurant 412 2,9 % 407 3,0 % 5,9 % 819 5,9 % 867 Transport og tj.ytende næring 867 6,0 % 819 6,0 % 3,5 % 490 3,4 % 492 Eiendomsdrift 492 3,4 % 490 3,6 % 61,9 % ,4 % Personmarked ,4 % ,0 % 100,0 % % Sum ,0 % % NOTE 19. EGENKAPITALBEVIS HELG DE 20 STØRSTE EIERNE Per Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,3 % Helgeland Kraft AS ,8 % Pareto AS ,4 % Verdipapirfondet Pareto ,4 % UBS AG, London Branc A/C ,5 % Sniptind Holding AS ,1 % Merrill Lynch Prof ,0 % Catilina Invest AS ,9 % MP Pensjon PK ,7 % Johs. Haugerudsvei AS ,7 % Citibank ,9 % Nordenfjelske Bykreditt ,7 % VPF Nordea Norge ,1 % Melum Mølle AS ,7 % Verdipapirfondet Eika ,8 % Steffen Nervik ,6 % Bergen Kommunale pensj ,1 % Melesio AS ,5 % Lamholmen AS ,1 % Harald Paul Hartviksen ,4 % Sum 10 største eiere ,0 % Sum 20 største eiere ,9 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 18

20 NOTE 20. KAPITALDEKNING Kapitaldekningen er utarbeidet etter regelverk CRD IV/Basel III (standardmetode kredittrisiko) for inneværende periode, og Sammenligningstall er ikke omarbeidet og er i henhold til Basel II. (Overgangsregler for ikke vesentlige eierandeler i finansinstitusjoner, innebærer full gjennomføring fra ). Basel III Basel II Basel III Basel III Basel II Basel III Kapital Egenkapitalbevis Overkursfond Egne egenkapitalbevis Sum innskutt kapital Grunnfond Fond for urealiserte gevinster Gavefond Utjevningsfond Avsatt utbytte Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum balanseført egenkapital Fond for urealisert gevinst Utsatt skattefordel Eierandeler i finansinstitusjoner, ikke vesentlig eierandel Overgangsregel; andel fradrag for ikke vesentlige eierandeler Utbytte / gaver, avsatt til utdeling / min.int Sum ren kjernekapital Eierandeler i finansinstitusjoner Overgangsregel; andel fradrag for ikke vesentlige eierandeler Fondsobligasjon Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Urealiserte verdiendring 36 % / 45 % Eierandeler i finansinstitusjoner Overgangsregel; andel fradrag for ikke vesentlige eierandeler Øvrig Sum tilleggskapital Sum netto ansvarlig kapital Vektet beregningsgrunnlag ,00 % 12,51 % 14,72 % Ren kjernekapitaldekning i % 14,19 % 12,03 % 13,40 % 15,48 % 14,23 % 16,24 % Kjernekapitaldekning i % 15,61 % 13,61 % 14,77 % 18,15 % 16,49 % 18,39 % Totalkapitaldekning i % 17,63 % 15,69 % 17,17 % Beregningsgrunnlag Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pant. i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Beregningsgrunnlag kredittrisiko Beregningsgrunnlag operasjonell risiko Fradrag/tillegg i beregningsgrunnlaget Totalt beregningsgrunnlag

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap 1. kvartal 2015. Helgeland Kraft AS, samt fra styreverv i flere selskap og interesseorganisasjoner.

Helgeland Sparebank Regnskap 1. kvartal 2015. Helgeland Kraft AS, samt fra styreverv i flere selskap og interesseorganisasjoner. 0 Helgeland Sparebank Regnskap 1. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland og er den

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Helgeland Sparebank 30.09.13 Regnskap hittil i år og 3. kvartal. effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll.

Helgeland Sparebank 30.09.13 Regnskap hittil i år og 3. kvartal. effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll. 0 Helgeland Sparebank 30.09.13 Regnskap hittil i år og 3. kvartal Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Helgeland Sparebank, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013

Helgeland Sparebank, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013 0 Helgeland Sparebank, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 0 Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og er ikke revidert. Hovedtrekk 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

LCR LCR RESULTAT Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 56.235 48.869 158.750 140.666 191.542 Rentekostnader og lignende kostnader 13.660 11.410

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal

Morbank 1. halvår 1. halvår Året 2. kvartal 2. kvartal LCR LCR Morbank 2. kvartal 2. kvartal 2017 2016 Renteinntekter 102.514 91.798 191.542 51.884 46.322 Rentekostnader 23.295 19.809 42.762 11.817 10.566 Netto renteinntekter 79.219 71.988 148.780 40.067 35.756

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Balanse Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 3. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 30.09.08 30.09.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 1 630 6,93% 1 108 5,39%

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer