Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag"

Transkript

1 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

2 Styrets årsberetning for 2008 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål åskaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: - framforhandle fordeler på vegne av andelseierne - forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne - eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar som skal leies ut - drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar - foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital - drive eiendomsmegling SOBBL har sitt forretningskontor i St. Mariegate 112 i Sarpsborg med avdelingskontor i Storgaten 21, Rakkestad. Strategiplanen SOBBLs strategi- og handlingsplan, vedtatt i 2006, ble revidert i 2008 uten vesentlige endringer. Planen gjelder frem til Strategiplanen skal være retningsgivende for både administrasjonen og styret. Borettslagene og medlemmene har hovedfokus i SOBBLs virksomhet. Antall medlemmer pr. 31. desember 2008 Medlemmer 1. januar Innmeldt Utmeldt Medlemmer 31. desember SOBBLs medlemmer er fordelt slik: Boende medlemmer Ikke boende medlemmer SOBBL har 175 tilknyttede borettslag og driver forretningsførsel for 22 frittstående boligselskaper. Disse 197 boligselskapene utgjør til sammen boenheter. 2

3 HOVEDTREKK I følge regnskapsloven skal SOBBL med datterselskapene nå regnes som et stort foretak. Dette gir seg bl.a. utslag i at det må avlegges et konsernregnskap med kontantstrømoppstilling. I tillegg medfører dette enkelte endrede regnskapsprinsipper, blant annet at det skal avsettes for pensjonsforpliktelser i balansen. Dette gir utslag på avsetninger og egenkapital. Det vises i den forbindelse til notene om regnskapsprinsipper og egenkapitalen. Den direkte årsaken til at SOBBL nå regnes som et stort foretak er endringene i borettslags- og boligbyggelagslovene som trådte i kraft i Lovverket fordrer bl.a. at byggevirksomheten må skje i regi av boligbyggelaget direkte eller i et datterselskap. Frem til det nye lovverket trådte i kraft skjedde utbyggingen i borettslaget og var dermed ikke med i boligbyggelagets regnskap. I 2008 ble de første borettslagene ferdigstilt etter det nye lovverket. Årets resultat SOBBL som konsern oppnådde i 2008 et overskudd før skatt på kr Resultatet for 2008 fordeler seg slik: SOBBL morselskapet ( ) SOBBL Eiendom AS SOBBL Boliger AS Totalt Årsoverskuddet skriver seg i sin helhet fra gjennomføring av nye boligprosjekter. Underskuddet i SOBBL morselskapet skyldes reduserte inntekter kombinert med stort sett uendrede driftskostnader i Den verdensomspennende finanskrisen som oppstod i 2008 påvirket SOBBLs inntektsmuligheter negativt, blant annet ved at boligmarkedet bremset kraftig opp. Styret foreslår at underskuddet etter skatt kr ,- i morselskapet, dekkes av annen egenkapital. SOBBLs overskudd totalt sett, skal benyttes til hovedformålet: Skaffe boliger til medlemmene. Det er også prioritert å utvikle organisasjonen slik at medlemmene får et godt tjenestetilbud. Solid egenkapital er en nødvendig forutsetning for videre utvikling av SOBBL i tråd med vårt formål. Vårt virksomhetsområde er både risikofylt og kapitalkrevende. Styret mener årets resultat gir et godt grunnlag for fortsatt drift og positiv utvikling av SOBBLs virksomhet. Byggeaktivitetene SOBBL og datterselskapet SOBBL Boliger AS har i 2008 hatt flere boligprosjekter under utvikling og gjennomføring. Det ble ferdigstilt 42 boliger i to borettslag i regi av SOBBL Boliger AS. Ferdigstilt i 2008: Borettslag Kommune Antall boliger Herresalveien brl. Sarpsborg 24 boliger Augustaborg brl. Halden 18 boliger Alle boligene i Herresalveien borettslag var solgt før innflytting. SOBBL Boliger AS eier 8 boliger i Augustaborg borettslag. Disse leies ut med kjøpsopsjon. Under bygging 2 nye prosjekter på til sammen 57 boliger i regi av Sobbl Boliger AS er under bygging i Disse vil bli ferdigstilt i innværende år. Kommune Antall boliger Fritznerkvartalet 1 brl. Sarpsborg 31 Navestad Sarpsborg 26 Det har vært stor interesse og godt forhåndssalg av leiligheter i Fritznerkvartalet 1 borettslag, til tross for den negative utviklingen i både bolig- og finansmarkedene i Boligprosjektet på Navestad har fått svakere respons i markedet og er omgjort fra borettslagsboliger for salg til utleieboliger organisert gjennom datterselskapet SOBBL Eiendom AS. Prosjekter under planlegging: SOBBL og datterselskap besitter tomteområder i Sarpsborg, Rakkestad og Halden. SOBBL er meget opptatt av å ha en sunn og fornuftig verdiforvaltning. ORGANISASJON OG PERSONELL Ved årsskiftet hadde SOBBL 33 ansatte (32,1 årsverk). Som et ledd i vår gjennomgang av kostnadsstrukturen, måtte SOBBL som mange andre bedrifter foreta nedbemanninger i administrasjonen. Senhøsten 2008 ble 5 ansatte sagt opp fra sine stillinger, mens ytterligere én medarbeider gikk av med avtalefestet pensjon. Nedbemanningen ble hovedsakelig foretatt i salgsavdelingen, men medfører også endringer i de andre avdelingene. Full kostnadsbesparende effekt av nedbemanningen vil først inntre fra 2. kvartal

4 SOBBL er organisert i 4 avdelinger: Salg (Garanti Eiendomsmegling) Teknisk Økonomi Forvaltning Avdelingene salg (Garanti Eiendomsmegling), teknisk og forvaltning er tilordnet egne avdelingsledere med resultatog personalansvar. Daglig leder har hatt lederansvaret for økonomiavdelingen. Sykefraværet i 2008 var 5,2 %. Likestilling SOBBL følger likestillingsloven. Styret består av 6 valgte medlemmer, hvorav 3 er kvinner. De ansatte velger styrets 7. medlem. Ansattes representant i denne perioden er mann. Av SOBBLs 33 ansatte er 18 kvinner. Miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. SALGSAVDELINGEN SOBBL er medlem av boligsamvirkets egen meglerkjede Garanti Eiendomsmegling. Garantikjedens administrasjon har kontor i Oslo og har som oppgave å utvikle markedsføringsmateriell, utarbeide felles kampanjer og sørge for profilering og merkevarebygging. Kjeden har også ansvar for opplæring, faglig støtte, rådgivning, tilsyn, utvikling av fagstandarder og kvalitetssikring. Rammebetingelser Forskriftene til ny lov om eiendomsmegling, med en overgangsperiode på tre år ble gjeldene fra 1. januar Flere av de ansatte har gjennomført og gjennomfører videre opplæring gjennom Garantikjeden sentralt. Virksomheten er underlagt kontroll og tilsyn av Kredittilsynet. Markedssituasjonen I 2008 ble det formidlet 275 eiendommer i Garanti, Sarpsborg/Rakkestad. Dette er en nedgang samlet sett på ca 22,5 % fra året før. Tilsvarende kunne det noteres en nedgang fra 2006 til 2007 på ca. 20%. Det er fortsatt en hard konkurranse om salgsoppdragene blant meglerne i Sarpsborg. I tillegg kom finanskrisen i 2008, og både bolighandelen og bankenes utlånsvillighet bremset kraftig opp. Salgsavdelingen er restrukturert for konsolidering og styrket konkurransekraft i denne nye virkeligheten. Utvikling av solgte boliger i Garanti, SOBBL. Tallene er inkludert salg fra Rakkestad-kontoret med totalt 49 solgte boliger. Antall Antall Antall Antall Antall bolig- og eiendomssalg

5 TEKNISK AVDELING Avdelingen er engasjert i hovedsak med prosjektutvikling av nye prosjekter i alle faser fra reguleringsplaner til ferdigstilling av byggeprosjekter. Avdelingen er også engasjert av mange borettslag til å gjennomføre prosjektledelse på større og mindre rehabiliteringsoppdrag. Teknisk avdeling har også ansvaret for skadebehandling med oppgjør i forsikringsskader for borettslagene samt vaktmestertjenesten og IT-systemet i Sobbl. ØKONOMI OG FORVALTNING I hovedsak består SOBBLs virksomhet av forretningsførsel og forvaltning av SOBBLs tilknyttede borettslag og andre boligselskaper. Tjenesten er regulert gjennom forretningsføreravtaler. I dette arbeidet inngår bl.a. komplett regnskap og forslag til budsjett, samt koordinering og gjennomføring av generalforsamlinger. Økonomiavdelingen ble delt i to team på slutten av året, der ett team arbeider med SOBBLs eget regnskap, mens et annet team arbeider med boligselskapenes forretningsførsel. SOBBL er et autorisert regnskapsførerforetak. En annen viktig og ikke minst krevende oppgave er å bistå borettslagenes styrer med råd og veiledning i mange ulike hverdagsproblemer. Online-tjenesten Styreportalen planlegges lansert i løpet av Gjennom Styreportalen kan styrene i borettslagene løpende finne informasjon om egen økonomi og regnskap. KURS SOBBL har gjennomført følgende opplæringstiltak for styrene i borettslagene: Styrearbeid i praksis Budsjettarbeid i praksis Helse Miljø og Sikkerhet i borettslag Årsregnskap i borettslag Målet med kursene er å styrke styrenes kompetanse. Høstkonferansen ble avholdt på Laholmen i Strømstad den oktober, med 112 deltagere fra borettslagene. MEDLEMSBLAD I 2008 ble medlemsbladet Gode Naboer utgitt i samarbeid med FOBBL. Dette opphørte ved årets slutt. SOBBL skal utvikle en egen informasjonspolicy til medlemmenes beste. STYRENDE ORGANER Generalforsamlingen SOBBLs generalforsamling ble avholdt 4. juni 2008 i Filadelfiakirken i Sarpsborg. Det møtte i alt 102 stemmeberettigede delegater. 90 var delegater fra borettslag, og 12 møtte som delegater for våre ikke-boende medlemmer. Styret Styret har avholdt 11 møter og behandlet i alt 41 saker. Advokat Thor Eek fra NBBL har bidratt med en gjennomgang av styrearbeid og -ansvar iht. lov om boligbyggelag. Styret har i hovedsak behandlet SOBBLs løpende forretningsdrift, utbyggingsprosjekter, finansiering og investeringer. Styret har tatt initiativ til, samt aktivt drevet frem og deltatt i arbeidet med å sikre SOBBL og datterselskapene nødvendig og betryggende finansiering. Endringer Martin Østensvig, valgt 2008, fratrådte styret 20. april DATTERSELSKAPER SOBBL Eiendom AS SOBBL Eiendom AS er heleid datterselskap av SOBBL. SOBBL Eiendom AS eier: Kurland bofellesskap - 29 boliger Valaskjold bofellesskap - 20 boliger Eplehagen bofellesskap - 16 boliger Haugeveien 9-6 boliger Næringsseksjon i tilknytning til Thranesgate borettslag. Hele bygningsmassen er leiet ut til Sarpsborg kommune på langtidskontrakter. SOBBL Boliger AS SOBBL Boliger AS ble stiftet i 2005 som et utbyggingsselskap på bakgrunn av revidert lov om boligbyggelag og borettslag. Våre byggeprosjekter vil i hovedsak foregå i dette selskapet. I 2008 ble det igangsatt 2 nye prosjekter. Selskapet har en god økonomisk utvikling. Fjellhøyveien 49 AS Selskapet er et heleid datterselskap av SOBBL. Selskapet har hjemmel til en regulert tomt med god beliggenhet v/tindlund. Formålet er å bygge ut eiendommen iht. gjeldene reguleringsplan. 5

6 DELEIERSKAP Heiergården AS SOBBL eier 33 % av eiendomsselskapet Heiergården AS i Rakkestad. De øvrige aksjeeierne er Marker Sparebank og Rakkestad kommune. Selskapet besitter eiendommen Storgata 18 i Rakkestad med den hensikt å utvikle denne til forretninger og boliger. Dette arbeidet er ikke igangsatt. Eiendommen er utleid. UTSIKTENE FREMOVER SOBBL er en solid og fremtidsrettet organisasjon. Den rådende stemningen i finans- og boligmarkedene skaper utfordringer utover det vanlige også for SOBBL. Under disse forholdene skjerper SOBBL fokus mot vår kjernevirksomhet og medlemsarbeidet. Det er gode signaler om at finanskrisen avtar og markedene normaliserer seg. SOBBL har vist seg levedyktig gjennom over 60 år, og har kommet styrket ut av både kort- og lagvarige nedturer tidligere. Styret er av den oppfatning at SOBBL etter 2008 er godt rustet til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer. Styret er innstilt på å fatte alle beslutninger og å gjennomføre de tiltak som måtte vise seg å være nødvendige for å styrke SOBBLs posisjon. Styret retter en takk til SOBBLs ansatte for innsatsen og engasjementet til medlemmenes beste. 6

7 Sarpsborg, 20 april 2009 Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Dag Bjørgestad Elisabeth Teien Mona Cecilie Løkke Knut Knoll Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Mette Nilsberg Olsen Rolf Bekkstrand Tommy André Eriksen Trygve Kristoffersen Styremedlem Ansattes representant 1. varamedlem Fung. daglig leder Tillitsvalgte i perioden Styret har bestått av: Funksjon Medlem Valgt Varamedlem Valgt Styreleder Dag Bjørgestad Tommy Andre Eriksen 2008 Nestleder Elisabeth Teien 2008 Anita Rødsrud 2008 Styremedlem Knut Knoll 2007 Steinar Hansen 2008 Styremedlem Mette Nilsberg Olsen 2008 Hans Jørgen Gade 2008 Styremedlem Martin Østensvig (fratrådt) 2008 Bente Holm Sælid 2008 Styremedlem Mona Cecilie Løkke 2007 Ansattes representant Rolf Bekkstrand 2008 Jan Eirik Olsen 2008 Første varamedlem møter på alle styremøtene. Valgkomité 2009 Medlemmer Varamedlemmer Martin Østensvig (fratr.) Elisabeth Teien Jan Roger Pettersen Britt Monstad Bente Holm Sælid Line B. Raae 7

8 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 RESULTATREGNSKAP Konsernet Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt fra datterselskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat Overført til egenkapital

9 BALANSE EIENDELER PER 31. DESEMBER 2008 Konsernet Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Dritsløsøre,inventar,verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknytet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignede Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL PER 31.DESEMBER 2008 Konsernet Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 13 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sarpsborg, 20 april 2009 Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Dag Bjørgestad Elisabeth Teien Mona Cecilie Løkke Knut Knoll Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Mette Nilsberg Olsen Rolf Bekkstrand Tommy André Eriksen Trygve Kristoffersen Styremedlem Ansattes representant 1. varamedlem Fung. daglig leder 10

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Alle tall i hele 1000) Konsernet Likvider tilført/brukt på virksomheten Årsresultat Ordinære avskrivninger /- Endring i utsatt skatt Tilført fra årets virksomhet /- Endringer i beholdninger, kunder og leverandører /- Endringer i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler /- Endringer i andre investeringer B = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital/nedskrevet tilskudd C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning A+B+C Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning

12 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av eventuell prinsippendring Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i lov om boligbyggerlag, regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. SOBBL har tidligere fulgt regnskapsreglene for små foretak. Fra og med 2008 følges reglene for øvrige foretak. Det medfører at selskapet og konsernet må følge andre regler for regnskapsføring av pensjonsordninger. Reglene for øvrige foretak krever også at det utarbeides konsernregnskap og kontantstrømoppstilling. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakeføres i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Eventuell langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres hvis de har en antatt levetid over tre år, og en kostpris som overstiger kr Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Aksjer i datterselskap Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper. Arbeid under utførelse / tomt Arbeid under utførelse og innkjøp av tomter for framtidig utbygging er vurdert til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Tidligere har tilsvarende utbygging blitt registrert direkte i det aktuelle borettslag, og således ikke framkommet i SOBBL sin balanse. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for eventuelle avsetninger til forventet tap. Pensjonsforpliktelser Forsikret pensjonsforpliktelse er balanseført. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skatter bokføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Som boligbyggelag betaler SOBBL formuesskatt i tillegg til inntektsskatt. Leasingsforpliktelser Selskapets leasingsutgifter blir ført løpende over driften (operasjonell leasing). Fremtidige leasingsforpliktelser fremgår av note 14. Kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 12

13 Note2 Driftsinntekter Konsernet Salgshonorar/gebyrer Inntekter teknisk Forretningsfører inntekter Medlemskontingent Leie inntekter Andre inntekter Prosjekter Sum Note3 Personalkostnader Datterselskapene har ikke ansatte. Lønnskostnaden er den samme for morselskapet og konsernet Lønnskostnader Folketrygden Pensjonskostnader Andre personalkostander SUM Antall ansatte Ytelse til ledende personer Adm. dir Styret Lønn og andre godtgjørelser Adm. dir har lån på kr ved utgangen av 2008 som skal nedbetales i henhold til avtale. Revisor Morselskap Konsern Lov pålagt revisjon Teknisk bistand med likningspapirer etc Sum

14 Note 4 - Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger/Tomt Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0-2% Konsernet Driftsløsøre Bygninger/Tomt Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0-2% Note 5 - Aksjer i datterselskap Antall aksjer Eierandel Bokførte verdier SOBBL Eiendom AS % SOBBL Boliger AS % Aksjer i datterselskap Note 6 - Aksjer og andeler Eierandel Bokførte verdier Andeler i kontorstiftede borettslag BBL Datakompetanse AS 1,81 % NBBL 1,00 % Garanti BA 2,78 % Heiergården 33,33 % Sum aksjer og andeler Note 7 - Arbeide under utførelse / tomt Posten gjelder innkjøpte tomter på Bede, Augustaborg, Bekkevold, Skarpnor og Fjellhøyveien 49. Kostnaden ved utbygging av Herresalveien er også inkludert. 14

15 Note 8 - Andre fordringer Mellomregning med borettslag Fordring datterselskap Andre fordringer Sum andre fordringer Konsernet Fordringer og gjeld mellom mor og datter er eliminert i konsernregnskapet. Note 9 Bankinnskudd I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr Note 10 Egenkapital Andelskap. Annen EK Sum Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Nedskrevet omsorgstilskudd 0 Prinsippendring pensjonsforplikelse Årets resultat Egenkapital pr Konsernet Andelskap. Annen EK Sum Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Nedskrevet omsorgstilskudd Prinsippendring pensjonsforplikelse Årets resultat Egenkapital pr Note 11 - Avsetninger Avsetning til husleiefond kr har stått urørt i en årrekke, og det foreligger ingen tilknyttet forpliktelse. 15

16 Note 12 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet har en pensjonsordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket igjennom forsikringsselskapet Vital. Det er ingen ansatte i datterselskapene så konsern forpliktelsen er den samme som for morselskapet. Pensjonskostnad 2008 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler netto Periodisert arbeidsgiveravgift SUM Pensjonsforpliktelse Morselskap Påløpte pensjonsforpliktelser (DO) Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) Arbeidsgiveravgfit Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto balanseført pensjonsforpliktelse Selskapets pensjonsforpliktelser omfatter 21 aktive og 6 pensjonister Note 13 Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier Morselskap Pantstillelser 2008 St.Mariegt. 112 (kontorlokaler) Vaktmesterlokaler Garantiansvar 2008 SOBBL Boliger AS Innskuddsordning mellomregning

17 Konsernet Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kreditinstitusjoner Pantstillelser Gjeld til kreditinstitusjon, pantsikret Av dette gjelder følgende beløp tilskudd som nedskrives over 20 år over 10 år Balanseført verdi av eiendeler stilhet som sikkerhet bygninger, tomter Gjeld til morselskap Note 14 Leasingsforpliktelser Årets leie Rest leie Biler Note 15 Skattekostnad Konsernet Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Sum årets skattegrunnlag Konsernet Betalbar inntektsskatt Formueskatt i samvirkeforetak Endring utsatt skatt Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd Sum skattekostnad i resultatregnskapet Midlertidige forskjeller Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld/avsetninger Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Gevinst og tapskonto 0 Skattemessig fremførbart underskudd 0 Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt basert på 28%

18 Konsernet Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Langsiktig gjeld/avsetninger Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Gevinst og tapskonto Skattemessig fremførbart underskudd Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt basert på 28% Note 16 Annen kortsiktig gjeld Mellomregning med borettslag Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Konsernet Fordringer og gjeld mellom mor og datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet. Note 17 Datterselskaper Resultatregnskap SOBBL Boliger AS SOBBL Eiendom AS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansinntekter(kostnader) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Balansen pr SOBBL Boliger AS SOBBL Eiendom AS Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktigjeld Sum gjeld og egenkapital

19 19

20 Besøksadresse: St. Mariegt. 112, 1725 Sarpsborg Postadresse: Postboks 335, 1702 Sarpsborg Telefon: Fax:

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer