HORDALAN. Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAN. Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland 2009-2021"

Transkript

1 HORDALAN Bergen Turlag Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga Postboks Bergen.Saknr.2ao-^o G>?-99ook.nr, y^"/ 0 e JUL! Arkivnr. ^J// Saksh. /^Qc/C- Ek.sp. Bergen, 1. juli 2009 U.olT. Uttale til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland Vi viser til mottatt utkast til fylkesdel for små vannkraftverk, og vil med dette komme med innspill og uttaler til plandokumentene og -prosessen. Innspill til planen er også gitt tidligere, både i brev av og samt ved deltagelse i møter i referansegruppen. Bergen Turlag var også tilhører under behandling og vedtak av høringsutkastet i møte i Fylkeskommunens Fylkesutval. Bergen Turlag er Vestlandets største friluftslivorganisasjon med ca medlemmer. Vi har 6 lokallag tilsluttet og driver 23 fjellhytter. Vi er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) og arbeider blant annet for å ta vare på friluftslivsmulighetene, og få flest mulig ut på tur. Denne uttale gjelder også for Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Hordaland, som Bergen Turlag er med i. FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk mellom en rekke ulike natur - og friluftsorganisasjoner i fylket. I FNF Hordaland samarbeider organisasjonene om å ivareta det enkle, naturvennlige friluftslivet og for å ivareta naturen. Å bidra til en langsiktig arealforvaltning med fokus på arealer for grønne formål, står sentralt i samarbeidet. Bergen Turiag, DNT og FNF Hordaland holder fortsatt fast på tidligere innspill til planen, og er glad for at noen av disse er tatt hensyn til i høringsutkastet. Men vi mener først og fremst at hørings-dokumentet må endres tilbake til utkastet uten Fylkesutvalgets endringer av , selv om også den opprinnelige planen etter vårt syn ikke ivaretok friluftsinteressene på en tilstrekkelig måte. Arbeidsgruppens forslag til plandokument, som ble lagt frem for Fylkesutvalget (versjon av mars 09), før endringer av Fylkesutvalget, er gitt i vedlegg 1. Fylkesutvalgets endringer er gitt i vedlegg 2. Foreliggende planutkast inneholder i hovedsak verdivurderinger og -presentasjoner (inkl. temakart som vedlegg), i tillegg til utkast til fylkespolitiske retningslinjer. Vi vil i det etterfølgende kommentere dette, spesielt retningslinjene, etter merknader til selve planprosessen. Bergen Turlag jtverrgt. 4-6, Bergen.tlf: Bankkonto: , Qfg.No.: MV^

2 Om planen og planprosessen Vi ønsker å rose arbeidsgruppen for et godt, grundig og omfattende utført arbeid med fylkesdelplanen. Den ovennevnte politiske planendringen er beklagelig, og viser mangel på respekt for det kunnskapsrike fagmiljøet i arbeidsgruppen, som har utarbeidet plandokumentene og fremskaffet kunnskapsgrunnlaget. Det opprinnelige høringsdokumentet av mars 09 burde vært sendt ut på høring, og med Fylkesutvalgets endringer som vedlegg. På den måten kunne alle høringsparter få et faglig bedre og riktigere plandokument å uttale seg til, i stedet for en svekket plan hvor vesentlige deler av kunnskapsgrunnlaget er fjernet. Både vi og andre høringsparter må nå bruke ressurser på å rette på noe som burde vært unødvendig. Uttalene skulle heller hatt utelukkende fokus på å bedre den opprinnelige planen ytterligere, i forhold til å nå planens mål. Som vi har sagt tidligere er det svært viktig å presisere hensikten med planen. Fra nasjonalt hold er formålet at fylkesdelplanen og den fremtidige bruken av denne skal medføre at det tas mer hensyn til naturmangfold, landskap og friluftsliv i småkraftsaker. Det skal altså være en plan med tanke på å nå Fylkeskommunens mål for utbygging av små vannkraftverk, samtidig som tilstrekkelig hensyn tas til natur og miljø. Fylkeskommunen har mål om økt stimulering til og økt bruk av fornybare energikilder, i tillegg til mål om at tilgang til energiressurser skal gi verdiskaping og danne grunnlag for næring. Men det er i Fylkeskommunens mål for utbygging også mål om at utbygging må ta hensyn til miljø og arealverdier; til naturmangfold, friluftslivsområder og store landskapsverdier. Derfor stiller vi oss bl.a. undrende til at referansegruppen i prosessen med småkraftplanen har hatt dominans av representanter fra utbyggersiden, inkl. politikere og ordførere, og i mindre grad parter som først og fremst representerer verneinteressene og fagmiljø innenfor naturforvaltning. Det er spesielt urovekkende når vedtaket av høringsutkastet er politisk, og ikke kunnskapsbasert, og der naturfaglige fagmiljø ikke har mulighet til påvirkning og utforming av endelig høringsdokument. Slik høringsutkastet nå foreligger, vurderes retningslinjene å være lite restriktive i forhold til å få utbyggingstillatelse. Som vi også har nevnt tidligere må stor varsomhet og restriktivitet vises spesielt i randsonene til nasjonalparker og andre verneområder, i tillegg til at ytterligere reduksjon av INON vurderes nøye. Bergen Turlag.Tverrgt. 4-6, Bergen. Tlf: Bankkonto: Org.No:: HVJ VAVW.bergen-turlag.no

3 Sumvirknlnger Igjen vil vi presisere viktige innspill vedr. sumvirknlnger. Alle småkraftsaker bør inn i en samlet plan. I Fylkesdelplanen må det tydelig fremgå at sumvirknlnger kan være svært negativt for de omtalte temaene, spesielt det som går på landskapsopplevelsen og da også friluftsliv og reiseliv. Vurderinger av sumvirknlnger må gjøres innenfor hvert enkelt underområde, eventuelt også sammen med naboområder, og der alle sider ved en utbygging tas med, inkl. ev. nettutbygging. Hvis mulig må det bli en samordnet behandling av saker innenfor enkelte områder, for å kunne vurdere sumvirkningene, og da bl.a. se de totale naturinngrep, også det en ev. utvidet nettkapasitet (eller annen kraftlinje) vil medføre. Det vises til at tema sumvirknlnger har fått spesiell fokus i den nye Naturmangfoldloven, hvor det bl.a. står at det må tas hensyn til negative sumvirknlnger og synergieffekter som miljøet utsettes for. Prinsippet om samlet belastning innebærer en mulighet til å forhindre forringelse gradvis over tid, og tilsier at det ved regulering av visse tiltak bygges inn en margin i miljøets favør. På denne måten har prinsippet likhetstrekk med førevarprinsippet, som også bygger på erkjennelsen av at sammenhengene i naturen og miljøproblemene er komplekse. Prinsippet ligger til grunnfor etableringen av en plikt til å gjennomføre strategiske miljøkonsekvensvurderinger, der målet nettopp er å danne grunnlag for å se virkningene av enkeltstående prosj eliter i lys av den samlede belastning miljøet vil utsettes for. Klimaargument versus natur og biologisk mangfold I planprosessen har det fra utbyggersiden stadig vært argumentert med klimamålsettinger og småkraftens bidrag til å nå disse. Vi gjentar at det ved utbygging av små vannkraftverk nå er minst like viktig, om ikke enda viktigere, målsetninger for biologisk mangfold og andre naturverdier, noe som nå også er blitt juridisk bindende gjennom nylig vedtatt naturmangfoldslov, som gjelder fra Bergen turlag > Tverrgt 4-6, Bergen, tlf: Bankkonto: Org.No: MV/ I 3

4 Fylkespolitiske retningslinjer for små vasskraftverk. Våre innspill Under behandling og vedtak av høringsutkastet i møte i Fylkeskommunens Fylkesutvalg, ble høringsutkastet endret. Bergen turlag mener at høringsdokumentet må endres tilbake til versjonen før møtet (se vedlegg 1), dvs. til arbeidsgruppens forslag til plandokument, uten Fylkesutvalgets endringer av I det etterfølgende kommenteres endringene, som er gitt i vedlegg 2. Mål for utbvaalna. Arbeidsgruppens forslag til plandokument av mars 2009: 1. Hordaland ynskjer auka bruk av fomybare energikjelder. 2. Tilgangen på energiressursar skal gje verdiskaping og danne grunnlag for næring. 3. Utbygging av ny energiproduksjon må ta omsyn til miljø og arealverdiar. 4. Ny fornybar energiproduksjon i små-, mini- og mikrokraftverk må ta særleg omsyn til naturmangfald, friluftslivsområde og store landskapsverdiar Side 4: Mål for utbygging: tillegg pkt 1: Hordaland vil "stimulera til og" ynskjer (...) tasut:i"særleg'?ipkt4 *^ :, I pkt 4 må "særleg" tas inn igjen. Dette er i større grad i tråd med planens mål om å ta mer hensyn til naturmangfold, landskap og friluftsliv Overordna rammer. Arbeidsgruppens forslag til plandokument av mars 2009: RI Hordaland er positiv til bygging av små vasskraftverk der omsyn til miljø og andre arealinteresser er ivareteke. Verdiskaping for samfunnet skal også vurderast. R2 I vema område er vemeføresegnene styrande for kva inngrep som vert akseptert. I vema vassdrag kan konsesjon for kraftverk opp til IMW og opprusting av eksisterande anlegg vurderast om tiltaket ikkje svekker vemeverdiane i området. ;Tillegg: (RjO) ibenne planen er meint å vere eit verktøy for politisk skjønn. Det er ikkje meininga at Jianeii skal ge svarpå alle konfliktspørsmål. Tolkinga av konfliktår og i kva grad eit tiltøk er i tråd med omsyna i planen, ligg til fylkesutvalet. Bergen turlag.tverrgt; 4-6, 5017 Bergen. Tlf: ro. Bankkonto: 3:624.68:33847.;Qrg.No.: MY^ pdstdjbergen-turlåg.no i H

5 Dette tillegget (RO) kan ikke være med i retningslinjene da vurdering av konflikter og i hvilken grad et tiltak er i tråd med hensynene i planen, må gjøres av fagetater. Retningslinjene blir grunnlag for forvaltningspolitikk for fremtidig behandling av nye småkraftsaker. Planen skal være et verktøy for bedre ivaretakelse av naturmangfold, landskap og friluftsliv, der grunnlaget er kunnskapsbasert. Skal planen være et verktøy for politisk skjønn er vår vurdering at formålet med planen ikke oppnås. Vi viser i denne sammenheng til OEDs retningslinjer for små vannkraftverk der det bl.a. står: I Soria Moria erklæringen står det at Regjeringen vil "at jylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide fylkesvise planer for bygging av småkraftverk, som sikrer at ikke naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt. " R5 Inngrepsfrie naturområde (INON). Arbeidsgruppens forslag til plandokument av mars 2009: 1. Ein skal ikkje gje løyve til utbygging i villmarksområde, og ein skal vere svært restriktiv med kraftutbygging i inngrepsfri sone 1 eller 2 som verkar inn på omfanget av villmarksområde (INON > 5 km frå teknisk inngrep). 2. Ein skal vere svært restriktiv med kraftutbygging som verkar vesentleg inn på omfanget ESfON-område som er topografisk samanhengande frå fjord til f}el\. R5:Fjemes I mangel av annet verktøy vedrørende inngrepsfrie områder og ivaretakelse av naturverdier her, må hele R5 om INON tas inn igjen i retningslinjene. Det er stadig færre områder som er fri for tekniske inngrep. Vi ser det som avgjørende å ta vare på de få gjenværende områdene, og dette kriteriet må få avgjørende vekt når det gjelder planlegging i Norge. Ifølge Direktoratet for naturforvaltning vil INON-verktøyet bli oppdatert til ny versjon i slutten av august 2009, og de nye dataene må da inn i fylkesdelplanen for små vannkraftverk. Det antas at INON-oppdateringen vil dokumentere at areal av urørte naturområder er betydelig redusert siden 2003, da foreliggende INON-data ble kartlagt. Generelt stort utbyggingspress, bl.a. i form av veier, vassdragsutbygginger og kraftlinjer er foreløpig dokumentert i den nylig utkomne publikasjonen "Miljøstatus 2009" av juni 2009, som Direktoratet for naturforvaltning og Statens Forurensningstilsyn er ansvarlige for. Det må tas hensyn til vurderinger gjort i denne rapporten i fylkesdelplanen for små vannkraftverk. Videre står det i den nylig vedtatte Naturmangfoldloven: Selv kartleggingen av inngrepsfrie områder og fokusering på temaet har også medført en større f orsiktigtiet med hensyn til inngrep i slike områder hos planleggende myndigheter. For øvrig vises det til øvrige uttaler, både fra organisasjoner (bl.a. Naturvernforbundet i Hordaland) og faginstanser (bl.a. Direktoratet for naturforvaltning), vedr. nærmere begrunnelser for at INON må være med i planen. Vi kan ikke se at planen kan godkjennes av Miljøverndepartementet uten at det tas hensyn til INON. ^.^, ^ ^ s Bergen turlag.tverrgt Bergen, tlf: Bankkpnto: : Org.No,: MVJ wvw.bérgénrturlag.nq i

6 R6 Biologisk mangfold. Arbeidsgruppens forslag til plandokument av mars 2009: 1. Ein skal ikkje gje løyve til utbygging av små vasskraftverk som kan føre til skade på artar som er "kritisk tmga" (CR), "sterkt truga (EN)" eller "sårbar (VU)" på den norske raudlista. 2. Ein skal vere restriktiv til fråføring av vatn der det er registrert raudlista moseartar direkte knytt til vasstrengen. 3.1 elvar med elvemusling skal ein ikkje gje løyve til kraftverk som kan føre til negativ Verknad på arten. 4. For vatn med hekkande lom skal ein ikkje gje løyve til reguleringar som inneber endra vasstand eller endra svingingar i høve til dagens situasjon. 5. For elver som fungerer som hekkeområde for vintererle eller fossekall må det setjast krav om monaleg minstevassføring. For vintererle er det også viktig å halde skogen langs elva intakt. For fossekall kan oppsetting av eigne reirkasser vere eit avbøtande tiltak der trygge reirplassar forsvinn. 6. For naturtypar som krev til stabil høg luftfukt må ein ikkje fråføre vatn i ein slik grad at fiikttilhøva vert endra. Ein skal vere svært restriktiv med å gje løyve til inngrep eller redusert vassføring i bekkekløfter og fossesprøytsoner som er velutvikla, er av ein viss storleik eller har førekomstar av raudlista artar. 7. Etablering av røyrgate og anleggsveg må ikkje føre til vesentleg inngrep i naturtypar av stor eller middels verdi, eller skade eventuelle førekomstar av raudlisteartar på slike lokalitetar. 8. Ein bør unngå splitting av leveområde for villrein med barrierar som permanent veg eller røyrgate i dagen. Eventuell utbygging må i minst mogeleg grad uroa villreinen. R$: 1. Einskal "vere svært restriktiv med å gje" løyve til(;...), "ewer" sterkt truga (...) "og restriktiv til utbygging som anføre tii skade på artar som er" sårbar V,'5. "monaleg" byttes ut med "naudsynt" ' '" 0. Siste setning stiykast, ivareteke i R6.1 ^ «> J ^ 7. "eller middels" går ut JMCA >ele*aa^.«^ ^ A <-*-' ' " 8. Endrast til: Ein bør som hovudsak unngå tiltak som skapar barrierar som fører til splitting av leveområde for villrein. Endringene er for lite restriktive i forhold til biologisk mangfold, og vil komme i konflikt med Naturmangfoldloven. Endringene over må fjernes og opprinnelig versjon må inn. Når det gjelder endring av pkt R6.6 så er det ikke riktig at siste setning er ivaretatt i R6.1. R6.1 gjelder rødlistearter og ikke naturtyper (bekkekløfter og fossesprøytsoner), som pkt. R6.6 omfatter. For øvrig vises det spesielt til Naturvernforbundets i Hordaland sin uttale, som vi slutter oss til, vedr. punktet R6 om biologisk mangfold. Bergenturlag.tverrgt.4-6, Bergen.^lf; ; Bankkonto:3624,683^3^^ ww:bérgen-turlag,h^ ' é

7 R8 Friluftsliv. Arbeidsgruppens forslag til plandokument av mars 2009: 1. Ein skal vise varsemd med løyve til ny vasskraftutbygging der tiltaket vil redusere opplevingskvalitetane i friluftsområde med stor verdi, oppgangssoner til nasjonalpark og vassdrag langs mykje nytta turvegar/stier. R8: Ein bør vise varsemd ved utforming av ny vasskraftutbygging, slik at tiltakene ikkje reduserar opplevingskvalitetane i friluftsområde med stor verdi. Bergen turlag krever at pkt RB som går på friluftsliv må være mer restriktiv enn den opprinnelige versjonen, dvs. det bør stå: 1. Ein skal vise særleg varsemd med løyve til ny vasskraftutbygging der tiltaket vil redusere opplevingskvalitetane i friluftsområde med stor og middels verdi, oppgangssoner til nasjonalpark og vassdrag langs mykje nytta turvegar/stier. Som vi har sagt i våre tidligere uttaler er det viktig å være klar over at verdikartet for friluftsliv kun omfatter LNF-områder. Det finnes flere verdifulle friluftsområder utenfor LNF-områdene. Utbygging i disse "hvite" områdene på kartet, kan også være konfliktfylte, og burde blitt tillagt verdier av ulik kategori, slik vi tidligere har gitt innspill på. I vedlegg 3 er gitt uttale fra Haugesunds turistforening, som har påpekt og satt verdi på en del områder med viktige friluftslivsverdier. Vi ber om at dette tas med i endelig fylkesdelplan. Haugesunds turistforening er i likhet med Bergen turlag en medlemsforening i DNt, og de har i sin uttale konsentrert seg om Åkrafjorden/Matrefjorden og Seljestad/Røldal, siden det er i denne delen av Hordaland de har sitt arbeids- og interesseområde. Vi har også i vår første uttale sagt at DNt kan utover informasjon i temakartet friluftsliv gi kontinueriig oppdatering og informasjon om turruter, hytter, viktige opptarts- og friluftsområder etc, for oppdateringer av plandokumentet i planperioden. I vedlegg 4 er en ny Bergen Turiagbrosjyre om Kvamfjella, som inngår i planens delområde 8 Samlafjorden, og i vedlegg 5 er en nyrevidert -brosjyre om Folgefonna (som omfatter flere delområder i Hardanger). Her er en del faktaopplysninger om delområdene, som ikke kom med i vår uttale av januar Vi ber om at disse tas med i endelig småkraftplan. Når det gjelder øvrige konkrete innspill for de øvrige delområdene vises det til våre tidligere uttaler, men vi ønsker å komme med noen tilleggskommentarer vedrørende delområde 9 Sørfjorden. Vi ber om at disse blir tatt med i det endelige plandokumentet. Odda og Tokheim er viktige oppfartsområdertil Folgefonna og bl.a. DNT-hyttene Holmaskjærog Fonnabu. Det vil derfor være uheldig med småkraftutbygging i dette området, som også vil bli synlig fra fjellene i øst. DNTs viktigste og merkede turløype fra Odda til Kvinnherad går langs Tokheimsvassdraget, og spesielt er elven et viktig opplevelses- og landskapselement på strekningen fra midten av Tokheimslia til man passerer 2. kvilebu i skaret bak Tokheimsnuten. I Støladalen hvor den merkede turstien går tett inntil elven, før kryssing, er opplevelsen av den frie vannføringen spesielt av viktig karakter. At man i den kaldeste delen av vinteren kan ha behov for og har mulighet til å slippe ekstra vannføring i elva (for å sikre Boliden driftsvann) frarøver ikke opplevelsen av en fri elvestreng, og reell vannføring. ^ _ 1- Bergen turlag.tverrgt. 4-6, Bergen, tlf: Bankkonto; ' (Drg.No.: MV) i

8 ':;is:r3kifcpims*c:;-.'^ Bergen Turlag I motsetning til utbygging av vassdraget for vannkraft og betydelig redusering av elvevannføringen, bidrar den eksisterende, enkle reguleringen til det motsatte, nemlig at man i vinterhalvåret har mulighet til å slippe noe ekstra vannføring ut i tokheimselva. Fra like under dammen ved Blåvann til helt nede ved tokheim, renner i dag tokheimselva fritt, og i sommerhalvåret og turistsesongen er det ikke behov for noen form for regulering. Generelt minner vi igjen om at det fra nasjonalt hold er sagt at målet med fylkesdelplanen skal være å ta mer hensyn til bl.a. friluftsliv i småkraftsaker. Samtidig skal et av Fylkeskommunens hovedmål for utbygging være at tilgangen på energiressurser skal gi verdiskapning og danne grunnlag for næring, noe som også må gjelde reiselivsnæring og friluftslivsaktivitet. Friluftslivet og turer starter ofte ved fjorden, og omfatter ferdsel fra fjord til fjell, eller foregår bare ved fjorden eller i fjæren, og ikke bare oppå fjellet eller i skogen. Det er viktig å få flest mulig ut på tur, både for å bedre folks helse og for å øke forståelsen for naturen og dermed ivaretakelse av denne. Derfor er det viktig å opprettholde mulighetene for gode naturopplevelser også ved fjordene og bevare naturen hele vegen, fra fjord til fjell. Vi vil i denne sammenheng vise til DNt-resolusjon (vedlegg 6) fra årets DNt landsmøte i Bergen i juni Et samlet landsmøte i DNt ber Regjeringen sette i gang arbeidet med å kartlegge natur- og landskapsverdier langs norskekysten og sikre verdifullt kystlandskap for kommende generasjoner. Vi ser at norsk kystlandskap er i fare, med de omfattende planene for bl.a. småkraftverk og kraftoverføringslinjer langs norskekysten, inkl. fjordene våre. DNt vil peke på verdien av en nasjonal satsing på et naturbasert reiseliv i distriktene, der fellesturer, arrangement og turisthytter langs norskekysten også er en del av tilbudet. Kystfriluftslivet er i vekst, og bevisstheten omkring verdiene øker. DNt har stor lokal aktivitet i kystlandskap og det merkes stadig flere kyststier som en viktig del av nærmiljøsatsingen. Ril. Arbeidsgruppens forslag til plandokument av mars 2009: Samlokalisering med tekniske inngrep og etablert arealbruk er joiskjeleg for å samle inngrep, og det er ønskeleg at etablering av nye anlegg skjer nær eksisterande infrastruktur. ;R11: Strykes Vår kommentar: Pkt Ril må også inn igjen i planen. Prinsippet om samlokalisering med eksisterende tekniske inngrep har lenge eksistert i norsk naturforvaltning. Dersom et nytt kraftanlegg blir etablert langt fra eksisterende infrastruktur så vil det nødvendigvis medføre ytterligere naturinngrep (bl.a. veger og kraftlinjer) for transport av både utstyr, bemanning og kraft. <? BergenTbHag.tverrgt 4-6; Bergen.tif: ro, Bankkonto: 3624,6a.33&47.Drg.No.:'9^5^

9 R13 Søknodsfgse. Arbeidsgruppens forslag til plandokument av mars 2009: For små vasskraftverk i Hordaland gjeld følgjande krav for konsesjonssøknader samt søknader som har fått konsesjonsfritak og skal til kommunal handsaming 1): 1. Alle søknader skal som minstemål følgje mal frå NVE for småkraftverksøknader. I konsesjonssaker skal det i tillegg til obligatorisk biologisk kartlegging vere ein grundig presentasjon og vurdering av tema landskap, friluftsliv og reiseliv i område der desse har middels og stor verdi. 2. Oversiktskart som syner eksisterande kraftverk i området og område med særskilt vem skal vere del av søknaden. 3. Kart med innteikna kraftrverk, inntaksdam, vassveg, tilkomstvegar, anleggsvegar, kraftliner, tipper og andre arealinngrep som er naudsynt for å gjennomføre utbygginga skal vere del av søknaden. 4. For tiltak som kan ha influens på område med særskilt vem må konsesjonssøknaden ha særleg gmndig omtale av vemeverdiar og verknader for desse. 5.1 område med potensial for naturtypen fossesprøytsone eller bekkekløft skal ekstra detaljert kartlegging gjennomførast som del av konsesjonssøknaden for å avdekke eventuelle førekomstar av raudlisteartar. 6. Konsesjonssøknad skal innehalde fotoillustrasjon som viser nærverknad og ^emverknad av inngrep med varierande vassføring. 7. Som del av søknadsprosessen må fylkeskommunen som kulturminnestyresmakt kontaktast for oppfylling av undersøkingsplikta etter kulturminnelova. Eventuell felles synfaring og pålegg om arkeologiske undersøkingar må vere oppfylt iiman fylkeskommunen skal ta stilling til saka. 8. Som del av søknadsprosessen må planstatus i høve til kommuneplan avklarast. 1) Punkt 4, 5 og 6 gjeld ikkje for søknader som har fått konsesjonsfritak. R13: ' " ; 1. Siste setning vert stroken, ekstrakrav for Hordaland ikkje naturleg. 5. I område der utbygging kan fiare med seg skade på biotop for raudlista arter, skal dette kartleggast I pkt RI3.1 må siste setning være med, jmfr. både tidligere uttaler og punktet om friluftsliv over, og RI3.1 må lyde: Alle søknader skal som minstemål følgje mal frå NVE for småkraftverksøknader. I konsesjonssaker skal det i tillegg til obligatorisk biologisk kartlegging vere ein grundig presentasjon og vurdering av tema landskap, friluftsliv og reiseliv i område der desse har middels og stor verdi. Det er helt feil å si at "ekstra krav for Hordaland ikkje er naturleg". Når det gjelder spesielt temaene landskap, friluftsliv og reiseliv står nettopp bl.a. Hordaland i en særstilling, både med sine fjorder, fjell og ikke minst kystlandskap, og det må i hver enkelt sak gjøres særskilte vurderinger av disse temaene. Dette er også viktig fordi Hordaland er en av de fylker i Norge som har, og kommer til å få mest småkraftutbygging, der sumvirkningene kanskje blir det største problemet. Hordaland er preget av et reise og friluftsliv hvor landskapet eller naturen er en viktig del av attraksjonen. Det vises til plandokumentets kapittel 3 om verdier i Hordaland. Når det gjelder kravene til obligatorisk biologisk kartlegging så har praksisen vært at kravene i utgangspunktet har vært for små, spesielt der datagrunnlaget har vært mangelfullt. Minimumsgrensen for utredningsomfang bør bli større enn hva som har vært praksis frem til nå, og dersom utredningsarbeid i konsesjonsbehandlingen vurderes å være mangelfullt bør konsesjon ikke gis. Q I BergenT\irlag'.tyerrgl/4^6, 5017 Berge:n.tlf: TO;. Bankkonto; :3847. Qrg;bl6:: MV/ turlag.no '. i

10 Sluttkommentar Avslutningsvis vil vi få kommentere at det er viktig at det endelige plandokumentet blir i samsvar med norsk lov. Selv om ikke selve plandokumentet blir juridisk bindende så ligger det en juridisk forankring gjennom bl.a. Naturmangfoldloven, som gjelder fra , den nye Plan- og bygningsloven samt Vanndirektivet, som også vil gjelde for småkraftsaker. Intensjonene om bl.a. bærekraftig utvikling i det nye lovverket må følges opp. DNt og Bergen turlag er ikke imot alle små vannkraftverk. Det finnes prosjekter hvor friluftslivsverdier og våre interesser ikke blir berørt i så stor grad, og prosjekter som utformes og driftes på en skånsom og mer naturvennlig måte, slik at det også kan komme reiseliv og friluftslivet tilgode. Vi håper at fylkesdelplanen for små vannkraftverk i Hordaland vil medføre at de mest natur- og miljøvennlige utbyggingsprosjektene som er minst kontroversielle, og samtidig de mest lønnsomme prosjektene blir prioritert. Ferdigbehandling av de minst naturvennlige småkraftprosjektene som ligger til behandling nå eller som blir søkt om før ny fylkesdelplan for små vannkraftverk foreligger, bør avslås eller legges på vent inntil planen foreligger. Med vennlig hilsen Bergen turlag, DNt Einar Grieg ^ ^^liw/vøtcz/i^aerv' Daglig leder Rannveig/Nordhagen 7 N at utvei^ a nsva ri lg--/ Vedlegg: 1. Fylkespolitiske retningslinjer for små vasskraftverk, versjon av mars 09, før endringer av Fylkesutvalget 2. Fylkesutvalgets endringer av fylkespolitiske retningslinjer for små vasskraftverk, versjon av mars Høringsuttalelse fra Haugesund turistforening 4. Brosjyre Kvamfjella 5. Brosjyre Folgefonna 6. Resolusjon vedtatt under DNts landsmøte i Bergen, : Norsk kystlandskap i fare! Bergen turlag.tyerrgt. 4-6, Bergen, tlf: Bankkonto: Org.No.: MVJ postdjbergen-turiag.po

11 Kopi: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Naturvernforbundet i Hordaland Norges Jeger-og fiskeforbund, NJFF Hordaland FRIFO - Friluftslivets Fellesorganisasjon SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker DNt - Den Norske turistforening Bergen turlag.tverrgt 4-6, Bergen, tlf: Bankkonto: Org.No: MV^ wvw.bergen-turlag.no ag.;n.o

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Vassdragsseminar 19.november 2008 Soria Moria erklæringa: Regjeringa vil at fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide planer for bygging

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK UTBYGGING AV SMÅ VANNKRAFTVERK Nordland er en stor eksportør av elektrisk kraft og er et av de fremste kraftfylkene i Norge. Det skal vi fortsatt være - Nordland

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

SØKNAD FRÅ NIPO KRAFT AS OM BYGGING AV DYRKOLBOTN KRAFTVERK I LINDÅS KOMMUNE - FRÅSEGN

SØKNAD FRÅ NIPO KRAFT AS OM BYGGING AV DYRKOLBOTN KRAFTVERK I LINDÅS KOMMUNE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201003286-2 Arkivnr. 344 Saksh. Anne-Gro Ullaland, Øystein Skår Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

SØKNAD OM BYGGING AV DALELVA KRAFTVERK I MASFJORDEN FRÅSEGN

SØKNAD OM BYGGING AV DALELVA KRAFTVERK I MASFJORDEN FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201100263-2 Arkivnr. 344 Saksh. Anne-Gro Ullaland, Lars Øyvind Birkenes Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET HORDALAND

NATURVERNFORBUNDET HORDALAND NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Hordaland fylkeskommune Strategi- og næringsavdelinga Pb. 7900 5020 BERGEN Vår ref.: Deres ref.: Dato: 200706797-115/344/AGUL Bergen, 1. juli 2009 Saksbehandlere: Alexander

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk

Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna og Styttåa kraftverk Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no NVE Dato: 31.07.2015 nve@nve.no Uttalelse om Lauva, Lødølja, Mølnåa, Møåa, Råna

Detaljer

Sumvirkning av tekniske inngrep

Sumvirkning av tekniske inngrep Sumvirkning av tekniske inngrep Landskapsvirkninger av flere småkraftverk - eksempel fra Hjørundfjorden (Melby 2012) Morten W. Melby, 13.03.2013 Kjennetegn ved utredningen Tiltaksfokusert, småkraftverk

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Skal vi ofre våre siste urørte vassdrag på klimaalteret?

Skal vi ofre våre siste urørte vassdrag på klimaalteret? Skal vi ofre våre siste urørte vassdrag på klimaalteret? Jan Olav Nybo Klimautfordringer Global temperaturøkning på 1 o C siste 100 år Mesteparten av økningen menneskeskapt Regjeringas mål: begrense økningen

Detaljer

Statnetts nye planer for kraftlinjer i Sør-Norge en trussel mot framtidige friluftslivsopplevelser?

Statnetts nye planer for kraftlinjer i Sør-Norge en trussel mot framtidige friluftslivsopplevelser? Statnetts nye planer for kraftlinjer i Sør-Norge en trussel mot framtidige friluftslivsopplevelser? Anne Mari Aamelfot Hjelle ass. generalsekretær, DNT DNTs utgangspunkt DNTs mål: Gi flest mulig gode naturopplevelser

Detaljer

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Regional plan om små vannkraftverk i Nordland ble vedtatt av fylkestinget

Detaljer

Regional plan Små vannkraftverk i Nordland

Regional plan Små vannkraftverk i Nordland Regional plan Små vannkraftverk i Nordland Dag Bastholm/plan- og miljøleder 04.05.2011 23.05.2011 1 Innhold Hva er små vannkraftverk? Potensialet for små vannkraftverk i Nordland Bakgrunn og målsetning

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE NVE, Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Dykkar dato: 12.01.2015. Vår dato: 18/4.2015 FLEIRE SØKJARAR- SØKNADER OM LØYVE TIL Å BYGGJE 7 SMÅKRAFTVERK I AURLAND,VIK, HØYANGER OG BALESTRAND KOMMUNAR Merknad

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 31/2. Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen NVE - Konsesjonsavdelinga v/ Bård Ottesen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator Hva er forum for natur og friluftsliv, FNF? Samarbeidsforum mellom natur- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Presentasjon, Seminar om sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark Oslo, 13.3.13 Ragnar Brevik Vestlandsforsking KU-forskriften,

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Klage Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune

Klage Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune Tromsø, 21.3.2014 Til OED via NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Klage Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune Naturvernforbundet i Troms viser til Norges vassdrags- og energidirektorat(nve)s konsesjon

Detaljer

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18):

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18): a) VEDLEGG 4 Figur 1. Oversikt over dei fem planlagde utbyggingane i Valldalen. Lysegrøn line syner grensa for Hardangervidda nasjonalpark. (Kjelde: Søknad om konsesjon for Holdøla kraftverk, Småkraft

Detaljer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer

forum for natur og friluftsliv Lillehammer, 3. mai Oppland Fylkeskommune Pb Lillehammer Lillehammer, 3. mai - 2016 Fylkeskommune Pb. 988 2626 Lillehammer Regional planstrategi for - høringsuttalelse. Forum for (FNF) har gjort seg kjent med utsendt forslag til Regional planstrategi for og

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND http://vindenergi.no Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn: Fylkesplan for Rogaland 2006-2009: Lokalisere vind- og bølgekraftanlegg basert

Detaljer

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Seminar småkraft og konsesjonsbehandling 25.-26. april 2007 Haavard Østhagen, NVE Småkraftverk og virkninger på samfunnet Regjeringen vil:

Detaljer

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 11. januar 2012 Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

PLANPROGRAM - FYLKESDELPLAN - SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND

PLANPROGRAM - FYLKESDELPLAN - SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND PLANPROGRAM - FYLKESDELPLAN - SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Foto: Crestock 1 BAKGRUNN OG RAMMEBETINGELSER 2 1.1 INNLEDNING 2 1.2 RAMMEBETINGELSER 2 1.2.1 NASJONAL POLITIKK OG RETNINGSLINJER 2 1.2.2 REGIONAL

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Høringsuttalelse: Overføring av vann fra Reppaelva til Tveitelva kraftverk

Høringsuttalelse: Overføring av vann fra Reppaelva til Tveitelva kraftverk Høringsuttalelse: Overføring av vann fra Reppaelva til Tveitelva kraftverk Viser til høringsbrev av 20.06.2016 vedrørende søknaden fra Tveitelva Kraftverk AS om overføring av Reppaelva i Kvinnherad kommune,

Detaljer

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014.

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014. Morgendagen er her bkk no ~BKK NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 11495639 Dato: 26.01.2015 Dukabotn kraftverk. BKKs kommentarer til tilleggsfråsegn

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Plankonferansen 2012 Prosjektleder NFK, Gudrun Hagen, 12.12.2012 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Kunnskap og utredninger de

Detaljer

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Norges Vassdrags- og Energidirektorat Fauske 16. september 2013 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Landskapskonvensjonen og vindkraft Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Innhold: 1. DNs oppgaver og rolle. 2. Landskapskonvensjonen og landskap som nytt politisk fokusområde. 3.

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Regional plan for Rondane - Sølnkletten felles høringsinnspill.

Regional plan for Rondane - Sølnkletten felles høringsinnspill. : Norges Jeger- og Fiskerforbund, Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk

Detaljer

Vannforvaltning og miljøutfordringer

Vannforvaltning og miljøutfordringer Vannforvaltning og miljøutfordringer Arnodd Håpnes Naturvernforbundet 14.03. 2012 Verdier i vann Biologisk mangfold rødlista arter, spesialiserte arter, ansvarsarter, vanlige arter Særegne naturtyper fosserøyksoner,

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 FNF Hordaland Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV HJORTEDALSELVA KRAFTVERK I FUSA KOMMUNE Vi viser til brev

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fauske, 30. mai 2011 forum for natur og friluftsliv Nordland Nordland fylkeskommune Plan og miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Uttalelse til planforslag for Regional plan om små vannkraftverk Forum for Natur

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Fråsegn til søknad om utbyggingsforslag frå Rullestad og Skromme Energi AS i Etne kommune

Fråsegn til søknad om utbyggingsforslag frå Rullestad og Skromme Energi AS i Etne kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 28.02.2012 Dykkar dato 21.09.2011 Vår referanse 2011/12451 561 Dykkar referanse 08/2132 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Seminar om naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven februar Gruppeoppgaver. Oppgave 1: Lussand Kraftverk AS. Oppgave 2: Villrein

Seminar om naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven februar Gruppeoppgaver. Oppgave 1: Lussand Kraftverk AS. Oppgave 2: Villrein Seminar om naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven 1.-2. februar 2010 Gruppeoppgaver Oppgave 1: Lussand Kraftverk AS Oppgave 2: Villrein Oppgave 3: Nedre Timenes Oppgave 4: Larsbukta Seminar om naturmangfoldloven

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi?

Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi? Vassdrag er langt mer enn vannkraft - Deltakelse som faglig alibi? Kommuneplankonferanse 2009 for Hordaland Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Stiftet i 1914

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog Naustdal kommunar, Sunnfjordpakken

Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog Naustdal kommunar, Sunnfjordpakken Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 25.02.2015 Sak nr.: 14/5094-20 Internt l.nr. 7776/15 Sak: 14/15 Tittel: Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge 12 småkraftverk i Askvoll, Førdeog

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning store muligheter og store utfordringer

Helhetlig vannforvaltning store muligheter og store utfordringer Helhetlig vannforvaltning store muligheter og store utfordringer Arnodd Håpnes, Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) i samarbeid med FRIFO og SABIMA Trusler og muligheter Negativ forandring av vannets

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

MELDING OG FRAMLEGG TIL KU-PROGRAM FOR VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK - FRÅSEGN

MELDING OG FRAMLEGG TIL KU-PROGRAM FOR VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201012898-4 Arkivnr. 344 Saksh. Anne-Gro Ullaland, Lars Øyvind Birkenes Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune, Nordland fylke.

Klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 28. april, 2014 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo E-post: postmottak@oed.dep.no Klage på NVEs vedtak om å gi konsesjon til bygging

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Klage på konsesjon til Frøya vindkraftanlegg, Svarthammeren vindkraftanlegg,

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Fjellandsbyer i Norge

Fjellandsbyer i Norge Fjellandsbyer i Norge Blir fjellet grønnere med byer? Ståle Undheim styremedlem i Forum For Fysisk Planlegging Fjellet er ressurs for mange Reiseliv og turisme: - den tredje største næringa i verden, etter

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for små vannkraftverk s. 1 Foto: Crestock.com Samfunnsnytte Nordland skal bidra til å nå nasjonale mål om 30TWh ny fornybar energiproduksjon og energieffektivisering. Småkraft kan ha samfunnsmessig

Detaljer

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep

Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Inngrepsfri natur og forholdet til energirelaterte inngrep Vassdragsseminaret 16.11.2011 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Ole T. Nyvoll Seniorrådgiver Energi og samfunn Hva er INON Inngrepsfri kategori Avstand

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Klage på vedtak om konsesjon til etablering av Gilja vindkraftverk, Gjesdal

Klage på vedtak om konsesjon til etablering av Gilja vindkraftverk, Gjesdal Dykkar ref.: Vår dato: 12.08.2013 Vår ref.: 2013/4991 Arkivnr.: 562 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til kraftutbygging i Einungstølsåna i Odda kommune

Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til kraftutbygging i Einungstølsåna i Odda kommune Naturvernforbundet Hordaland Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Bergen 15. januar 2007 Høringsuttalelse til søknad om tillatelse til

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Statnett SF PB 5192, Majorstuen 0302 Oslo Bergen 04.06.2015 Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er samarbeidsforum mellom natur- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes

Detaljer

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT

FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT FYLKESPLAN FOR VINDKRAFT Tidlig høsten 2011: Østfold Fylkeskommune starter arbeidet med planprogram for vindkraft i fylket. April 2012: Fylkesplanen for vindkraft slippes ut for høring. Vestfjella er ikke

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

kraftverk i Hattfjelldal kommune i Nordland fylke.

kraftverk i Hattfjelldal kommune i Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Norges Vassdrags- og Energidirektorat Fauske 24. september 2013 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Krutåga kraftverk, Bjørkåselva

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Forum for natur og friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for åtte frivillige organisasjoner innen natur og friluftsliv.

Forum for natur og friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for åtte frivillige organisasjoner innen natur og friluftsliv. Forum for er et samarbeidsforum for åtte frivillige organisasjoner innen. forum for Lillehammer, 14/3-2014 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Offentlig ettersyn - Kåja

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Søknad om Skeie kraftverk i Kvam herad. Fråsegn Hordaland fylkeskommune.

Søknad om Skeie kraftverk i Kvam herad. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2015/4103-3 Saksbehandlar: Tale Halsør, Elizabeth Warren, Jostein Aksdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Konsesjonsbehandling av småkraftpakker. Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjonssjef Seksjon for småkraftverk

Konsesjonsbehandling av småkraftpakker. Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjonssjef Seksjon for småkraftverk Konsesjonsbehandling av småkraftpakker Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjonssjef Seksjon for småkraftverk Overordnet målsetting for NVE Køen skal være avviklet i 2017 Saker innkommet

Detaljer

Trondheim 06.06.12. Til Trønderenergis aksjonærar

Trondheim 06.06.12. Til Trønderenergis aksjonærar Til Trønderenergis aksjonærar Trondheim 06.06.12 Trønderenergi og nasjonale miljømål og miljøstandardar Vi er uroa over at Trønderenergi i liten grad følgjer nasjonale miljømålsettingar, miljøkrav/ retningsliner

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: S /658 Jørn Trygve Haug. UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/2 Arbeidsutvalet i villreinnemnda

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: S /658 Jørn Trygve Haug. UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/2 Arbeidsutvalet i villreinnemnda UTTALE TIL FELLES HØYRING AV SØKNADAR OM UTBYGGING AV KRAFTVERK I DALADALEN, OVERFØRING AV VATN TIL LYNGSVATN OG NY TRAFO PÅ HELMIKSTØLEN, FORSAND OG HJELMELAND KOMMUNE. ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk (OSLO -JUNI 2007)

Retningslinjer for små vannkraftverk (OSLO -JUNI 2007) -i.i ÅLESUND- 25.07.2014 Norges vassdrags- og energidirektorat v/konsesjonsa vde//ngen Postboks 5091 Majorstuen, 0301 OSLO DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Retningslinjer for små vannkraftverk

Detaljer

Regional plan Rondane - Sølnkletten

Regional plan Rondane - Sølnkletten Regional plan Rondane - Sølnkletten Fra to til en Utgangspunkt: ulik planstatus (revidering av plan og ny plan) to planprogram (noe likt og noe ulikt) ulik organisering av og innhold i prosessene (tema,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer