Januar Lappugle. Trusler. Fakta. Naturvernforbundet krever. Visste du at... lappugla kan høre og fange smågnagere under snøen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar 2010. Lappugle. www.naturvern.no. Trusler. Fakta. Naturvernforbundet krever. Visste du at... lappugla kan høre og fange smågnagere under snøen?"

Transkript

1 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Lappugle jakter etter mus nede i snøen. Foto: Kjell-Erik Moseid/Samfoto Lappugle lappugla kan høre og fange smågnagere under snøen? Utrydningstrussel: sårbar Cirka 0 lappugler i Norge Lever i nordlige barskoger Hogst og andre naturinngrep Kraftlinjer Planting av grantrær Vern av mer gammelskog, for å sikre leveområdene til lappugla og andre store ugler Januar Merk gaven med Verdt å ta vare på.

2 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Fjellrev i Varanger. Foto: Geir Wie, Skuggsjå Fjellrev det ble drept mer enn 000 fjellrever hvert år fra til? Utrydningstrussel: kritisk truet Cirka 0 fjellrever i Norge Lever i fjellet fra Finnmark til Dovre Utbygging og andre naturinngrep Konkurranse fra rødrev, som dreper og fortrenger fjellreven Klimaendringer; færre smågnagere og høyere tregrense Beskyttelse og aktiv restaurering av fjellrevens leveområder Fôring av fjellrev Bekjempelse av rødrev Februar Merk gaven med Verdt å ta vare på.

3 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Kysttorsk i tareskog. Foto: Per Eide/Samfoto Kysttorsk i tareskog fangsten av nordlig kysttorsk i 00 var tonn lavere enn fangsten i? Sterkt truet i nord, nær truet i Nordsjøen og Skagerrak Dramatisk nedgang siste 0 år Tareskogene forsvinner Overfiske Naturinngrep og forurensning Rømming fra torskeoppdrett Klimaforandringer; varmere hav presser torsken nordover Sterk reduksjon i fisket Stoppe overgjødsling fra oppdrett og landbruk Nei til torskeoppdrett i sjø Beskyttelse av gyteområder Mars Merk gaven med Verdt å ta vare på.

4 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Lundefugl på Runde. Foto: Øystein Paulsen Lundefugl lundefuglen tidligere var svært viktig som matfugl, særlig i nord? Utrydningstrussel: sårbar 0-0 % nedgang siden Lever i fuglefjell på Vestlandet og i Nord-Norge Overfiske av tobis og andre viktige fiskearter som lunden lever av Drukning i fiskeredskap Begrenset fiske av nøkkelarter som som står på lundens meny Tiltak mot fangst av sjøfugl i fiskeredskap April Merk gaven med Verdt å ta vare på.

5 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Vøringsfossen, Hordaland. Foto: Bård Løken/Samfoto Fosseberg fosseberg har et rikt mangfold av lav, moser og planter fordi det spruter fra fossen? Artsrike områder i fosserøyken fra norske vassdrag 0 % av store vassdrag er lagt i rør Utbygging av småkraftverk Flatehogst, veibygging og ødelegging av kantsoner Vern av de siste urørte vassdragene gjennom Verneplan V Økt vannføring i utbygde elver Mai / / Merk gaven med Verdt å ta vare på.

6 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Myrflangre i ektrem rikmyr, Buskerud. Foto: Ove Bergersen/Samfoto Myrflangre i rikmyr rikmyr med myrflangre har svært dårlig vern i Norge? Rikmyr er en svært artsrik, men også truet naturtype Orkideen myrflangre er sterkt truet og knyttet til rikmyr Myrflangre er fredet Miljøkriminalitet Grøfting og drenering Skogplanting Utbygging og andre naturinngrep Vern av alle rikmyrer Skjøtsel og restaurering av rikmyrer Juni Merk gaven med Verdt å ta vare på.

7 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Slåttekurs på Ryghsetra, Buskerud. Foto: Oscar Puschmann Beite- og slåttemark beite- og slåttemarker som blir slått med ljå har det rikeste artsmangfoldet? Skattkamre for planter, insekter og fugler En tredel av alle rødlistede arter i Norge lever i kulturlandskap Industrialisering av jordbruket Gjengroing på grunn av manglende skjøtsel Gjødsling av dyrket mark Nedbygging av kulturlandskap At beite- og slåttemark skjøttes og bevares for å ta vare på artsmangfoldet Restaurering av biologisk verdifulle kulturlandskap Juli Merk gaven med Verdt å ta vare på.

8 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Prikkrutevinge. Foto: Ove Bergersen/Samfoto Prikkrutevinge prikkrutevingen nå bare lever noen få steder ved Oslofjorden? Sterkt truet sommerfugl Har opplevd stor tilbakegang Lever i tørre enger ved kysten, nå bare noen få steder i Oslofjorden Utbygging i strandsonen Intensivt jordbruk med ødeleggelse av leveområder Gjengroing At byggeforbudet i strandsonen håndheves Vern av viktige strandområder Skjøtsel av strandenger August / /0 /.0.. Merk gaven med Verdt å ta vare på.

9 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Deltaet i Nordre Øyeren, Akershus. Foto: Øystein Søbye/Samfoto Elvedelta elvedeltaer i Norge i stor grad er blitt industri- og boligområder? Stor verdi på grunn av rikdom av fisk, planter og fugler Sjelden og truet naturtype De fleste deltaer er bygget ut Bygging av boliger, næringsbygg og veier Utfylling av masser i deltaområdene Inngrep forandrer vannløpene Restaurering av ødelagte deltaer Vern av de siste intakte elvedeltaene September Merk gaven med Verdt å ta vare på.

10 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side 0 Voksne hannbjørner slåss på ei myr. Foto: Kjell-Erik Mosed/Samfoto Brunbjørn bjørner kan sove i - måneder i strekk? Fredet og sterkt utrydningstruet Mellom 0-0 bjørner i Norge Finnes fra Hedmark til Finnmark Lovlig jakt Krypskyting Inngrep i leveområder Bekjempelse av krypskyting Redusert antall fellingstillatelser Tiltak for oppbygging av bestand; unngå felling av binner og stor hannbjørn Oktober Merk gaven med Verdt å ta vare på.

11 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Lusuer ved korallrev i Trondheimsfjorden. Foto: Erling Svensen Korallrev Norge har verdens største kjente forekomst av kaldtvannskorallrev? Rikt artsmangfold Viktige oppvekstområder for fisk og andre marine arter 0-0 % skadd eller ødelagt Bunntråling Legging av rør og kabler Olje- og gassvirksomhet Nedslamming Vern av alle intakte korallrev Bedre kartlegging av korallrev og andre viktige naturtyper i havet Forbud mot bunntråling og olje og gassvirksomhet ved korallrev November Merk gaven med Verdt å ta vare på.

12 Naturkalenderen 0:Layout -0-0 : Side Urskog i snøføyke, Fulufjellet, Trysil. Foto: Pål Hermansen/Samfoto Gammelskog Norge har unike kystregnskoger, edelløvskoger, eldgamle naturskoger og kalkskoger? Stor rikdom av planter og dyr Annenhver rødlisteart lever i skog Villmarksarealet redusert fra 0 til % de siste hundre år Hogst, veibygging og andre naturinngrep Utplanting av fremmede treslag Manglende vern Vern av de siste unike gammelskogene og villmarkene Aktiv beskyttelse av gjenværende villmarksområder i kommunene Minst, % vern av produktiv skog for å sikre artsmangfoldet Desember Merk gaven med Verdt å ta vare på.

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge

En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Oslo, 21. september 2009 WWFs innspill til Soria Moria II En epokegjørende plan for miljønasjonen Norge Hovedmål: Den rødgrønne regjeringens andre periode faller sammen med en avgjørende epoke i internasjonal

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

kostbar krise i havet

kostbar krise i havet Bisonsafari side 24-25 Uvær og klima side 6-7 natur & miljø / 5-2009 et magasin fra norges naturvernforbund Ny verneplan? side 32-33 Milliarder går tapt hvert år: kostbar krise i havet / 1 Naturkalenderen

Detaljer

Historier om. vann, elver og våtmarker

Historier om. vann, elver og våtmarker Historier om vann, elver og våtmarker Innhold Historiene om vann, elver og våtmarker...3 Våtmarker: Viktig natur for mellomlanding og hekking...4 Magiske myrer: De økologiske supersystemene...7 Elvene:

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012 Rapport Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms BM-rapport nr 5-2012 Dato: 01.10.2013 Tittel: BM-rapport nr. 5-2012. Biologisk mangfold på Sørkjosen lufthavn, Nordreisa kommune,

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet Levende landskap med et rikt biomangfold et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 1 Bli en hverdagshelt! Vakre blomsterenger i et vell av farger, åpne landskap og aktive støler kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Naturmangfold trusler og muligheter

Naturmangfold trusler og muligheter Naturmangfold trusler og muligheter Arnodd Håpnes Norges Naturvernforbund Trondheim 18.09. 2010 - Tapet av biologisk mangfold skulle stanses innen 2010 (Johannesburg og Stortinget). - Og hva skjer i Nagoya

Detaljer

Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Gravem Bio rådgiving Februar 2004 1 Byttes ut med framside 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Miljøplan for Sandnes 2011-2025 Forslag til endelig plan, august 2011 2 Innhold 1 Innledning...5 2 Naturgrunnlag, bio. mangfold, kulturminner og jordvern...11

Detaljer

Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30

Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30 Utgis av WWF-Norge Nr 1/2010-25. Årgang Naturmangfoldåret 2010 Earth Hour 2010: Verdens største klimakampanje Slukk lyset en time for klimaet 27. mars kl. 20.30 Naturmangfoldåret 2010: Utryddelsen skal

Detaljer

Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat. Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge. Fremtidsskip til Svalbard

Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat. Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge. Fremtidsskip til Svalbard U T G I S A V W W F - N O R G E N R 2 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge Fremtidsskip til Svalbard

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013

Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013 SABIMA kartleggingsnotat 10-2013 Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013 Av Rein Midteng, Geir Gaarder, Tom H. Hofton Gammel furuskog i avgrenset naturtype Underbakkvatnet-Lyngklumpen, Sør-Varanger

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn vårt ansvar 1 2 Rovvilt i norsk natur Gaupe, jerv, bjørn og ulv er de største rovdyrene som lever på fastlands-norge, og kongeørnen er vår nest største rovfugl. Disse

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher Mastergradsoppgave Elin Blütecher Kommunal registrering av biologisk mangfold og naturtyper en lang prosess med varierende resultat. Kartleggingsstatus for biologisk mangfold og naturtyper i fire kommuner

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer

Grønn Ungdoms rovdyrpolitikk

Grønn Ungdoms rovdyrpolitikk Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Ida Karina Kann, talsperson 23. mai 2012 LS- 1-1213- 009 Grønn Ungdoms rovdyrpolitikk Bakgrunn Til Grønn Ungdoms Landsmøte i år ble det sendt

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer