Sak 3: Årsmelding frå klubbane 2013/14:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 3: Årsmelding frå klubbane 2013/14:"

Transkript

1 Sak 3: Årsmelding frå klubbane 2013/14: 1. Årsmelding for klubben ved Kvåle skule 2. Årsmelding for klubben ved Trudvang skule 3. Årsmelding for klubben ved Kaupanger skule 4. Årsmelding for klubben ved Sogndal vidareg. skule 5. Årsmelding for klubben ved Ylvisåker barnehage 6. Årsmelding for klubben ved Kyrkjebakken barnehage 7. Årsmelding for klubben ved Kjørnes barnehage 8. Årsmelding frå pensjonistgruppa. 9. Årsmelding for klubben ved Furuli barnehage 10. Årsmelding for klubben Norane skule 11. Årsmelding for klubben ved Høgskulen i S. og Fjord. 12. Årsmelding for klubben ved Fjærland oppvekstsenter 13. Årsmelding for klubben ved PPT-Sogndalsregionen 2013 / 2014 Manglar 14. Årsmelding for klubben ved Notsete barnehage 15. Årsmelding for klubben ved Norskopplæringa i Sogndal 16. Stedje bhg 17. Rones bhg

2 1. Årsmelding for klubben ved Kvåle skule 2013 / 2014 Tillitsvald har vore: Morten Timberlid Ev klubbstyre: Mari Jansen, Arild Underdal Her skriv de litt om : Korleis de har organisert klubbmøte (når, kor mange, ev korleis) Me har hatt nokre klubbmøte der me har fått av felles møtetid med alle medlemmar tilstades. Saker som har vore diskutert er høyringar frå sentralt hald og litt praktisk informasjon. Sidan me er over 40 medlemmer så er det vanskeleg å diskutera i fellesmøte. Nokre gonger var me teke diskusjonar trinnvis og samla innspela etterpå. Ingen store vedvarande diskusjonar på Kvåle skule dette året. Korleis drøftingane med rektor/styrer fungerer ev frikjøp Me har hatt regelmessige drøftingsmøte ca 1 gong pr månad med rektor. Rektor fører referat og legg ut på itslearning. God tone i møta. Tillitsvald på arbeidsplassen har 5 klokketimar kvar månad. Kva saker de har drøfta Saker som me har diskutert er: Tilsetjingar, økonomi og budsjett, arbeidstidsavtalen, personal, skulen sine mål og prestasjonar. Kva klubben ynskjer å prioritera i tida framover/ utfordringane dykkar Ikkje nedskjeringar i budsjett. Behalda delingstimar. Forutsigbar arbeidstidsavtale Morten Timberlid

3 2. Årsmelding for klubben ved: Trudvang skule 2013/14 Tillitsvald har vore: Jan Erik Ølmheim Ev klubbstyre: Siri L. Flåten og Eli Nina Barsnes Onarheim Korleis de har organisert klubbmøte (når, kor mange, ev korleis) Me har hatt nokre utvida klubbmøter dette skuleåret. I tillegg har ein innført fem minuttar informasjon kvar veke i samband med felles møte, dette har ein fått gode tilbakemeldingar på. Kva saker klubben har diskutert Mykje av tida har gått med på informasjon angåande forhandlingane om ny arbeidstidsavtale. Me har hatt eit møte med informasjon frå Tryg angåande forsikringar. Profesjonsetikk. Støtte til lesenbriller. Korleis drøftingane med rektor/styrer fungerer ev frikjøp Tillitsvald har hatt møte med rektor anna kvar veke og anna kvar veke med plangruppa. Det har vore gode konstruktive møte. Kva saker har de har drøfta årshjul for organisasjonsarbeid og medråderett økonomi verksemdplan kurs i dysleksi og dyskalkuli. Byrdefull ressurs. innsparing på skulane (kommunen) fys.akt/tilsyn ekstra møtetid med andre instansar som kjem i tillegg til allereie oppsett arbeidsplan Kva klubben ynskjer å prioritera i tida framover/ utfordringane dykkar Tett samarbeid med administrasjon mot ståstadanalysen og vegen vidare for skulen. Jobba vidare med årshjulet vårt, og saker som kjem inn frå medlemmar, leiinga og UDF. Jan Erik Ølmheim -ATV-

4 3. Årsmelding for klubben ved Kaupanger skule 2013 / 2014 Tillitsvald har vore: Marion Løvik Klubbstyre: Marion Løvik, Irene Røysum og Ole Einar Rebni Klubben på Kaupanger har fast møtetid tysdagar frå til Enkelte tysdagar har møtetida vorte utvida om me har hatt behov for det. Dei faste rammene rundt klubbmøta er viktige for å halda oppe det store medlemsengasjementet me har på skulen. Me har ikkje hatt kveldsmøte til no dette skuleåret. ATV og rektor har hatt møter 1-2 gonger i månaden, alt etter behov. Det vert skrive referat på desse møta. Her er nokre av sakene som har vore oppe i klubben dette året: - Budsjett og rekneskap - IKT - Arbeidstidsavtalen og tariff Handlingsplanen til UDF lokalt - Medisinering av elevar - Databriller - Manifest mot mobbing - Ut-/ombyggingsprosessen på skulen - Verksemds- og økonomiplanen til kommunen - Strategisk skuleplan i kommunen - Ståstadanalysen - Innhald og tidspunkt for den 39. veka Her er nokre av sakene som har vore drøfta mellom ATV og rektor: - Budsjett og rekneskap - Arbeidstidsavtalen - Kompetanseforskrifta - Innhald og tidspunkt for den 39. veka - Saman om ein betre kommune - Ståstadanalysen - System for styrka læring - IKT - Ut-/ombyggingsprosessen på skulen - 1. klasselærarar 2014/15 - Lærarkabal, kompetansebehov, utlysing, intervju og tilsetjingar - Verksemd og økonomiplan Samarbeidet med leiinga fungerer bra. Me vil halda fram med å jobba etter årshjulet vårt og med saker som kjem inn frå medlemmene, leiinga og UDF. For klubben ved Kaupanger skulen 12/ Marion Løvik - Arbeidsplasstillitsvald-

5 4. Årsmelding for klubben ved Sogndal vidaregåande skule 2013 / 2014 Tillitsvald: Klubbstyre: Kari Margrete Fardal Lars Olav Halleråker (Idr) Vibeke Viem (St.spes.) Rune Fåberg (YF - tip) Kåre Asbjørn Byrknes (YF - elektro) Unn Elin Lohne (St.spes.) I skuleåret 2013/14 har klubben hatt 1 medlemsmøte der me skulle svare på høyring til Tariff Klubben er stor og spreidd på fleire stadar, så det er vanskeleg å få samla alle medlemene så ofte, men klubbstyret er samansett av medlemar frå ulike avdelingar. For å få breiast muleg kontakt med medlemer og innspel til drøftingsmøta, har klubbstyret ofte møte i forkant av drøftingsmøta. Det er mykje informasjon som kjem til tillitsvald frå lokallaget og fylkeslaget, og denne informasjonen blir sendt vidare via mail. Årsmøtet vert halde 24.mars Drøftingsmøta med leiinga fungerer godt, og kontakten mellom leiing, Utdanningsforbundet og dei andre organisasjonane er konstruktiv. Drøftingsmøta er ein god arena i å få innsikt i den store og komplekse organisasjonen som Svs er. Møta er om lag tredje veke, oftare ved behov. Av interne saker vi har drøfta i år, er bruk av tidsressurs, forlenging av arbeidstidsavtalen vår, skjema for fagval stud.spes, bruk av undertid, økonomi og bruk av planleggingsdagar. Viktige «ytre hendingar» klubbmedlemane må få kunnskap om, er korleis overtalsproblematikken blir behandla i fylket. Det er stipulert med over 30 overtallege komande skuleår. Tillitsvald får direkte kunnskap om dette gjennom direkte møte med Prosjekt personal og frå tillitsvalde på fylkesleddet. I desse tider der strukturdebatten framleis lever, er det også viktig at Sogndal vidaregåande skule ikkje mister mangfaldet av tilbod på ulike studieretningar. Me har no ein situasjon der det er brot i forhandlingane mellom Ks og Utdanningsforbundet i høve arbeidstidsforhandlingar, og det er viktig at medlemane får kunnskap om dei føreståande Tarifforhandlingane og den faren det kan vera for streik i år. Men den viktigaste rolla til Utdanningsforbundet ved Svs, er å jobbe for ein best muleg skule for tilsette og elevar. Kari Margrete Fardal ATV Sogndal vidaregåande skule.

6 5. Årsmelding for klubben ved Ylvisåker barnehage 2013 / 2014 Tillitsvald har vore: Hege Janet Myklebust Her skriv de litt om : Korleis de har organisert klubbmøte (når, kor mange, ev korleis) Kva saker klubben har diskutert Korleis drøftingane med rektor/styrer fungerer ev frikjøp Kva saker de har drøfta Kva klubben ynskjer å prioritera i tida framover/ utfordringane dykkar Reine klubbmøte ha vi ikkje hatt. Vi har brukt delar av avdelingsmøter og av og til personalmøter, der vi diskuterer ting som medlemmane er opptekne av. I etterkant av ATV møter og liknande har vi diskutert ting som er aktuelle og ting som har vorte lagt vekt på i atv møtene. Det vi i år har snakka om er satsningspunkta på handlingsplanen for udf, kva er viktig for oss og våre arbeidsplass. Det vi har diskutert er då bemanning i barnehagen, det er det som er det viktigaste punktet for oss. Men også pedagogtettleik i barnehagen. Då med tanke på at i vår barnehage er det allereide to førskulelærara i fagarbeider stillingar, som ynskjer å vere pedagogar. Vi har diskutert ting som har med ansettelse å gjere og reglar rundt tillsettingar, då med tanke på uønska deltid. Det er satt på planen at vi skal få opp faste møte mellom leiar, atv og verneombud, men dette er ikkje heilt på plass enda. Prioritering framover vert økt bemanning i bhg, og få faste møte for atv, leiar og verneombud. Pluss å få den siste pedagogen vår med i udf! Hege Janet Myklebust

7 6. Årsmelding for klubben ved Kyrkjebakken bhg 2013 / 2014 Tillitsvald har vore: Anne Nina Johnsen Her skriv de litt om : Korleis de har organisert klubbmøte (når, kor mange, ev korleis) Kva saker klubben har diskutert Korleis drøftingane med rektor/styrer fungerer ev frikjøp Kva saker de har drøfta Kva klubben ynskjer å prioritera i tida framover/ utfordringane dykkar Me har hatt eitt felles klubbmøte i barnehagane i Sogndal. Der snakka me om Handlingsplan I tillegg har me plasstillitsval møte i bhg ca 6-8 gonger i året. Sakene me har brukt mykje tid på her er vedlikehold og reinhold i barnehagen og arbeidsmiljøet Mvh Anne Nina, Kyrkjebakken

8 7. Årsmelding for klubben ved Kjørnes bhg 2013 / 2014 Tillitsvald har vore: Hildegunn Bergheim Ev klubbstyre : Det har ikkje vore noko klubbstyre Arbeidet i klubben : Har ikkje hatt klubbstyre Korleis de har organisert klubbmøte (når, kor mange, ev korleis) Vi har ikkje hatt nokon regelmessige klubbmøter. Men me tek opp aktuelle tema på utvida leiarmøte som me har i bhg kvar måndag! Kva saker klubben har diskutert Me ser på saker som kjem på mail frå utdanningsforbundet Korleis drøftingane med rektor/styrer fungerer ev frikjøp Har ikkje eige møte med styrar. Me me har eit felles møte der tillitsvalgt fagforbundet, utdanningsforbundet og verneombud på arbeidsplassen er tilstades. Kva saker de har drøfta Me ser på saker som er utsendt frå utdanningsforbundet! Kva klubben ynskjer å prioritera i tida framover/ utfordringane dykkar Jobbe for betre grunnbemanning. Hildegunn Bergheim ATV

9 8. Årsmelding frå pensjonistgruppa. Aktivitetar i 2013: Arbeidsutvalet. Årsmøtet 2014 Utvalet hadde fyrste planmøte 17. januar og nytt møte 7. mars. Elles møte 25. april og me har hatt møte i førekant av arrangementa. På møtet den 25. april gjekk me gjennom medlemslister/epostadresser. Planleggingsmøta har me hatt på kafe Krydder og på God Dag på Kaupanger. Planlagde aktivitetar: 14. mars: Omvising på Campus 23. mai: Tur til Jordi, Haukåsen 13. juni: Tur i Amla 5. desember: julelunsj på Lægreid. Kåseri og lysbilete ved Oddvar Walaker. Gjennomføring: Omvising på Campus 14. mars gjekk som planlagt. Me sende og invitasjon til pensjonistane i Luster, Lærdal og Leikanger, og det kom pensjonistar frå alle laga. Me hadde fått Hans Jørgen Binningsbø til å orientera og visa oss rundt. Det vart ei interessant omvising. Me avslutta med lunsj i kantina. Tur til Jordi, Haukåsen 23. mai. Me køyrde til Vikastølen, og gjekk vegen inn til Jordi. Me hadde gjort avtale med Jomar Haukås og han viste oss rundt og fortalde om korleis det hadde starta og fram til korleis dei driv i dag. Svært interessant. Tur Amla rundt 13. juni. Frammøte på kaien i Kaupanger og etterpå lunsj på Knaken. Julelunsj 5. desember på Lægreid blei vellukka. Det var god mat og god stemning. Interessant kåseri med ljosbilete om Stuaflåten og om dugnadsarbeidet der, ved Oddvar Walaker. Elles song og prat. Utdanningsforbundet Sogndal: Tor W. møtte på årsmøtet som representant for pensjonistane var og dirigent. Tor har møtt på ATVsamling Informasjon: Ragnhild/Turid lagar invitasjonar til arrangementa. Desse vert sende til Steinar som sender dei ut på e- post. Plan for vårhalvåret vart send ut i byrjinga av februar. Invitasjonar til dei ulike arrangementa, blir sende ut ca fjorten dagar før aktuell dato. Kaupanger, Arbeidsutvalet: Ragnhild Walaker, Turid Sivertsen og Tor W. Eikemo

10 9. Årsmelding for klubben ved Furuli barnehage 2013 / 2014 Tillitsvald har vore: Henning Nornes Her skriv de litt om : Korleis de har organisert klubbmøte (når, kor mange, ev korleis) Har hatt klubbmøter på kveldstid, oftast i forbinding med personalmøte. Har ca 2 klubbmøter per semester, i tillegg har det vore 2 felles klubbmøte for alle barnehagane i kommunen. Kva saker klubben har diskutert Har teke opp spørsmåla frå sentralleddet om tariff, me har snakka om lokallaget sin handlingsplan, ellers har de blitt mykje arbeidstid og organisering av denne Korleis drøftingane med rektor/styrer fungerer ev frikjøp Har drøftingsmøte i forkant av kvart personalmøte, 8 i året. I tillegg har me vore med på ei samling, saman om ein betre kommune. Fungerar bra, men lite innspel frå medlemmer. Kva saker de har drøfta Arbeidstid, innhald på personalmøter, tilrettelegging og få fram usemje i rett fora, på rett måte. Kva klubben ynskjer å prioritera i tida framover/ utfordringane dykkar Meir medverknad på innhald på møter og pedagogiske planar, samt arbeidstid og arbeidsplassar. Henning

11 10. Årsmelding for klubben ved Norane skule 2013/2014 Tillitsvald har vore frå aug 2013 Anne Tove Kvåle - Me er 7 lærarar på skulen vår. - Klubbmøta har me før eller etter personalmøta på skulen. Personalmøta er på måndagar. - Klubben tek opp/diskuterer saker som kjem frå Utdanningsforbundet og frå ATV/styresamlingar. - Drøftingane med rektor fugerar bra på skulen vår. - Me i klubben prioritera no i vår at så mange som mogeleg stiller på årsmøtet 10 april, og arbeidstidsavtalen i skulen. Anne Tove -ATV-

12 11. Årsmelding for klubben ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2013/14 Hovedtillitsvalgt: Kjersti Sandnes Haukedal Arbeidsplasstillitsvalgt: Hilde Hoflundsengen Klubbstyre: Hilde Hoflundsengen, Aud Marie Stundal, Kjersti Sandnes Haukedal Vi har hatt seks klubbmøter og tre styremøter i perioden. Hovedtillitsvalgt har hatt jevnlige drøftingsmøter med rektor/personalsjef, og ATV har hatt drøftingsmøter på avdelingen med dekan. Saker som har vært diskutert på klubbmøtene har bl.annet vært: - arbeidstid og overtidsordninger - økonomi og budsjett - revidering av ulike planverk f.eks lønnspolitisk plan og handlingsplan for likeverd og likestilling - arbeidsmiljøkartlegging - tilsettingsprosess og fagforeningens rolle - drøfting og høringsuttale på OU- prosess - sentrale styringsdokument på barnehage- og skolesektoren På drøftingsmøtene har aktuelle saker dette året bl. annet vært: hvordan få til god praksis i tilsettingsprosesser og utvalgsarbeid, økonomi/budsjett, studietilbud, nytt byggetrinn på Campus, strategiarbeid og revidering av ulike planverk. Vi har også dette året hatt et nært samarbeid med Forskerforbundet både knyttet til felles klubbmøter, drøftingsmøter og høringer/uttaler. Det er viktig å prioritere dette samarbeidet både fordi vi har gode drøftinger og for å få gjennomslag for våre synspunkter i organisasjonen. Dette vil vi fortsette med i tiden framover Hilde Hoflundsengen og Kjersti Sandnes Haukedal

13 12. Årsmelding for klubben ved Fjærland oppvekstsenter 2013 / 2014 Tillitsvald har vore: Siv Jane Rauboti Aktivitet - ingen reine klubbmøte, men mange uformelle samlingar på arbeidsrommet - post vert lest - vidaresendt medlemsblad og anna post til medlemane - opphenging av informasjon på Udf-tavla - ein ny medlem i Udf - tillitsvald har møtt på ATV-samlingar i Sogndal og i Loen Korleis drøftingane med rektor/styrer fungerer ev frikjøp - ikkje faste møte med rektor, men møter ved behov - alle saker teke opp i personalmøta (der møter pedagogane på skulen), - alle pedagogane (med unnatak av rektor) er medlemar i Udf - frikjøp 0,5 t/v Kva saker de har drøfta - streikefaren våren kva med pedagogar som er tilsette både i skule og barnehage i ein eventuell streik Kva klubben ynskjer å prioritera i tida framover/ utfordringane dykkar - streikefaren våren kva med pedagogar som er tilsette både i skule og barnehage i ein eventuell streik - ingen nye tilsetjingar våren 2014 For klubben ved Fjærland oppvekstsenter Siv Jane Rauboti ATV

14 13. Årsmelding for klubben ved PPT-Sogndalsregionen 2013 / 2014 Leiar Elise Aardal 6 medlemmer. Klubben har ikkje faste møte, men det er rom for drøftingar undervegs. Tema som har vore aktuelle siste perioden er : - framtidig organisering av PPT i regionen -fagleg løft for PPT med tilbod om etter- og vidareutdanning Elise Aardal

Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12

Årsmelding 2009 2012. Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12 Årsmelding 2009 2012 Utdanningsforbundet i Hordaland 01.08.09 31.03.12 Årsmelding Innhald Årsmelding... 1 1 Samansetjing og organisering av styret... 3 1.1 Fylkesstyret:... 3 1.2 Rådgjevande utval valde

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune.

Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Luster kommune Prosjektplan for lokalt prosjekt Rekruttering og kompetanse i Luster kommune. Prosjektet er ein del av det nasjonale utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune Versjon 1.0.1. Datert

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer