2. kvartal Hovedpunkter i 2. kvartal ,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet."

Transkript

1 Hovedpunkter i 2. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). > Resultat etter skatt eksklusive REC på 469 mill en økning på 119 prosent. > Driftsresultat eksklusive REC på 595 mill en økning på 49 prosent. > Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 20 prosent (16 prosent i 2007). > Kontantstrøm fra driften på 679 mill (196 mill). Resultat per aksje eks REC 2,41 kr > Driftsresultat eks REC > Resultat per aksje eks REC > Egenkapitalandel NOK mill kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 NOK 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,96 2,41 1,75 1,09 0,23 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv % 64 % 61 % 58 % 55 % 52 % 49 % 46 % 43 % 40 % 64 % 63 % 62 % 54 % 54 % 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08

2 Halvårsberetning Nøkkeltall 2.kvartal Hittil Året Resultat (NOK millioner) Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (8 508) (109) Driftsresultat (8 955) (142) Resultat før skatt og solgt virksomhet (9 123) (235) Resultat etter skatt (9 328) Kapitalforhold Totalkapital ,7 % 53,8 % Egenkapitalandel 53,8 % 61,7 % 64,3 % Netto rentebærende gjeld Per aksje (NOK) 34,46 (1,20) Resultat (47,79) 48,55 68,33 1,01 3,48 Kontantstrøm fra driften 9,10 5,52 1,56 Nøkkeltall (GWh) Kraftproduksjon Strømsalg Sammendrag 1. halvår 2008 Utvikling resultat 2. kvartal (eks. REC) (mill.) Tall i norske kroner der annet ikke er spesifisert. Tall for 2007 er oppgitt i parentes. Konsernets resultat etter skatt for 2. kvartal ble -235 mill, en reduksjon på mill fra fjoråret. Resultatet inkluderer en verdireduksjon på investeringen i REC på 704 mill. Til sammenligning hadde denne investeringen en verdiøkning på mill i fjorårets kvartal. Driftsresultatet eksklusive resultat fra investeringen i REC ble 595 mill i kvartalet, en økning på 49 prosent fra fjoråret. Resultat etter skatt, eksklusive REC, ble 469 mill i 2. kvartal, en økning på 119 prosent fra fjoråret. Resultat per aksje eksklusive REC ble 2,41 kroner (1,09 kroner), som tilsvarer utvannet resultat per aksje D riftsresultat R esultat etter skatt 2 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

3 Konsernets resultat etter skatt for 1. halvår ble mill, en reduksjon på mill fra fjoråret. Den betydelige nedgangen skyldes et verdifall på investeringen i REC på mill i 1. halvår 2008, sammenlignet med en verdiøkning på mill i fjorårets 1. halvår. Driftsresultatet eksklusive REC ble mill 1. halvår en forbedring på 23 prosent sammenlignet med fjoråret. Resultat etter skatt, eksklusive REC, ble 811 mill i 1. halvår, en forbedring på 86 prosent fra fjoråret. Resultat per aksje eksklusive REC ble 4,16 kroner (2,64 kroner), som tilsvarer utvannet resultat per aksje. Resultatforbedringen mot fjoråret, eksklusive REC, må ses i sammenheng med verdiutvikling på ventureinvesteringene One Call og Fesil på 484 mill i 1. halvår. Kraftproduksjonsvirksomheten fikk et driftsresultat på 9 mill i kvartalet (92 mill). Dette legger til grunn en salgspris på 17,4 øre/kwh (20,2 øre/kwh) og produksjon på linje med fjoråret. Kraftig økning i forward priser, har resultert i økte konsesjonskraftforpliktelser i kvartalet som er belastet resultatet med 90 mill. Driftsresultatet på 145 mill i 1. halvår (233 mill), må ses i sammenheng med en salgspris på 22,7 øre/kwh (21,8 øre), belastning på 120 mill (17 mill) i økte konsesjonskraftforpliktelser og produksjon på 117 prosent (119 prosent) av normalen. Fjernvarme fikk et driftsresultat før avskrivninger på 12 mill i 2. kvartal, en økning med 11 mill fra fjoråret. Oppnådd salgspris på 50,9 øre/kwh, er 10 prosent høyere enn fjoråret. Produksjonen på 178 GWh i kvartalet, var 18 prosent høyere enn fjoråret. Når driftsresultatet på -22 mill er på linje med fjoråret til tross for både høyere fjernvarmepriser og produksjon, så skyldes det at de kvartalsvise avskrivningene økte 10 mill fra 3. kvartal Driftsresultatet for 1. halvår på 75 mill, er en økning på 20 mill fra fjoråret til tross for økte avskrivninger på 20 mill. Forbedringen skyldes dels økte fjernvarmepriser og dels økt produksjon til tross for et svært mildt halvår. Nettvirksomheten fikk et driftsresultat før avskrivninger på 210 mill (281 mill). Resultatet inkluderer en merinntekt på 28 mill (76 mill). Driftsresultatet ble 73 mill (155 mill) i kvartalet. Driftsresultatet på 157 mill (275 mill) for 1. halvår, inkluderer en merinntekt på 50 mill (78 mill). Strømsalg fikk et samlet driftsresultat på 41 mill i kvartalet, en reduksjon på 25 mill fra fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende i et sesongsmessig normalt svakt kvartal. Solgt volum på GWh er en økning på 10 prosent fra fjoråret. Driftsresultatet for 1. halvår på 158 mill, er en reduksjon på 15 prosent fra fjoråret. Det har vært netto kundetilgang i begge kvartalene. Venture fikk et driftsresultat eksklusive REC på 327 mill (4 mill) i kvartalet. Ny eierstruktur i Fesil Holding synliggjorde merverdier knyttet til Hafslund sin eierandel og resultatet reflekterer en verdiøkning på 296 mill vedrørende denne investeringen. Driftsresultatet eksklusive REC for 1. halvår på 497 mill (81 mill) reflekterer en samlet verdiøkning på 484 mill knyttet til salget av One Call med oppgjør i aksjer i Network Norway og investeringen i Fesil. For øvrige resultatenheter vises det til senere omtale i aksjonærrapporten vedrørende hovedpunkter for 2. kvartal. Finanskostnadene i 2. kvartal ble 33 mill (56 mill). Konsernets brutto rentebærende gjeld ved utgangen av 1. halvår var 9,9 mrd, en reduksjon på 0,4 mrd i løpet av kvartalet. Gjennomsnittlig kupongrente var 6,4 prosent (5,4 prosent), en økning fra 6,1 prosent ved utgangen av 1. kvartal. Økt markedsrente har redusert markedsverdien på lån med fastrente og redusert finanskostnadene med 128 mill (63 mill) i kvartalet. Finanskostnadene på 168 mill (176 mill) i 1. halvår, reflekterer en positiv resultateffekt på 145 mill (96 mill) knyttet til endret markedsverdi på lån med fastrente. Konsernet fikk en skattekostnad på 94 mill (128 mill) i kvartalet. Dette inkluderer en grunnrenteskatt på 57 mill (24 mill) vedrørende kraftproduksjonsvirksomheten. Skattekostnaden på 206 mill i 1. halvår inkluderer en grunnrenteskatt på 66 mill (46 mill). Den effektive skattesatsen sett i forhold til resultat før skatt må, i tillegg til grunnrenteskatten, ses i sammenheng med verdiendringer i aksjer eller resultat fra salg av aksjer som er skattefrie. > Kontantstrøm og kapitalforhold Kontantstrømmen fra driften på 679 mill i kvartalet, er en økning på 483 mill fra fjoråret. Den høye kontantstrømmen må sees i sammenheng med en redusert arbeidskapital på 523 mill. Driftsresultat før avskrivninger på 116 mill i kvartalet, er 563 mill lavere enn kontantstrømmen fra driften. Denne forskjellen består hovedsakelig av; redusert arbeidskapital (523 mill), ikke likviditetseffekt fra verdiendring på aksjer og derivater (344 mill), betalt grunnrenteskatt (-138 mill) og betalte renter (-168 mill). Netto kontantstrøm til drifts- og ekspansjonsinvesteringer var 581 mill i kvartalet. Utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer belastet likviditeten med 594 mill i kvartalet. Dette utgjorde en samlet negativ kontantstrøm på 495 mill som 3 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

4 økte den netto rentebærende gjeld i kvartalet. Netto rentebærende gjeld var 9,9 mrd ved utgangen av 1. halvår. Totalkapitalen ved utgangen av 1. halvår på 33,5 mrd er en reduksjon på 1,1 mrd i løpet av kvartalet. Dette skyldes hovedsakelig verdireduksjonen på investeringen i REC og redusert arbeidskapital. Egenkapitalandelen på 54 prosent er tilnærmet uendret fra 1. kvartal, til tross for utbetaling av utbytte. Kontantstrømmen fra driften på mill i 1. halvår, er en økning på 699 mill fra fjoråret. Dette inkluderer en likviditetseffekt på mill fra redusert arbeidskapital. Arbeidskapitalen skal sesongmessig reduseres i løpet av 1. halvår, men høye kraftpriser ved utgangen av 2007 forsterket likviditetseffekten, sammenlignet med fjoråret Driftsresultat før avskrivninger på mill i 1. halvår, er hele mill lavere enn kontantstrømmen fra driften. Denne forskjellen består hovedsakelig av; redusert arbeidskapital (1 323 mill), ikke likviditetseffekt fra verdiendring på aksjer og derivater (9 622 mill), betalt (grunn)renteskatt (-272 mill) og betalte renter (-390 mill). Utvikling i netto rentebærende gjeld (NOK mrd.) 12 9, ,2 9,5 10,2 10,0 9,7 9,4 6,2 9,7 9,8 4 2.kv.05 4.kv.05 2.kv.06 4.kv.06 2.kv.07 4.kv.07 2.kv.08 10,1 9,4 9,9 > Kraftpriser 2. kvartal kraftprisutvikling Hafslund konsernets resultater er påvirket av kraftprisene og utviklingen i denne. Nedbørsmengder godt over normalen i Sør-Norge, kombinert med redusert overføringskapasitet, resulterte i vedvarende produksjonspress og gradvis fall i kraftprisene i området utover våren. Bunnen ble til slutt nådd i mai med 10 øre/kwh i det snøsmeltingen var som høyest. I resten av Norden har det derimot vært stigende strømpriser i takt med den sterke prisutviklingen i kull- og CO2-markedene. Pris på kull handles nå rundt 200 USD per tonn, en økning fra 120 USD per tonn ved inngangen til året. Tilsvarende handles CO2-prisene på om lag 28 euro per tonn, en økning med om lag 20 prosent fra årsskiftet. Mye nedbør i Sør-Norge kombinert med lav eksportkapasitet ut av området, til tider redusert med opptil 50 prosent grunnet feil på viktige linjeforbindelser, har medført at Sør- Norge i lange perioder har blitt "innlåst" med en produksjonsvilje som har vært en god del større enn det som har vært mulig å produsere. Den interne konkurransen blant konkurrentene i Sør-Norge har resultert i fulle eksportkabler og lave strømpriser mens resten av Norden har klart å løsrive seg fra "problemene" og koblet seg på prisene for kullkraftproduksjon. Den svært kraftige prisstigningen på kull har dessuten gjort at prisene har steget utover året, altså en helt motsatt prisutvikling enn for Sør-Norge. Som følge av en forsommer som har vært noe tørrere enn normalt har hydro-overskuddet i Sør-Norge svekket seg noe i løpet av kvartalet. Gitt normale nedbørsmengder i området fremover er det ventet at prisene gradvis vil tilnærme seg resten av Norden utover sensommeren og høsten. Overføringskapasiteten mot Danmark er nylig kommet tilbake på maks mens linjen over Oslo-fjorden er ventet å ha full kapasitet i oktober. Kraft levert i 4. kvartal 2008 handles for tiden på kraftbørsen Nord Pool på mellom øre/kwh, sammenlignet med i underkant av 45 øre/kwh ved inngangen til året. Dette viser tydelig at kraftmarkedet forventer at strømprisene i Norden skal kraftig opp utover høsten. 4 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

5 2. kvartal - resultatenheter > Kraftproduksjon 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Salgspris (øre/kwh) 17,4 20,2 22,7 21,8 lagrede energien utgjør GWh. Av dette utgjør snømagasinene i underkant av 20 prosent av den totale magasinbeholdningen. Basert på faktisk produksjon så langt i 3. kvartal, nåværende magasinbeholdning og en normal nedbørsutvikling fremover, tilsier dette en forventet egenproduksjon i 3. kvartal i 2008 på linje med normalnivået. Produksjon mot normalproduksjon (GWh) Salgsinntektene for kraftproduksjonsvirksomheten i 2. kvartal var 157 mill, en reduksjon på 2 prosent fra fjorårets 2.kvartal. Kraftproduksjon oppnådde et driftsresultat på 9 mill, noe som er 83 mill lavere enn tilsvarende resultat i 2 kvartal i Det svake resultatet skyldes en ikke likviditetsmessig resultateffekt på -90 mill (-17 mill) ved økte konsesjonskraftforpliktelser som følge av kraftig økning i forward prisen. Konsesjonskraftforpliktelsene ved utgangen av kvartalet var på 319 mill. Disse legger til grunn et årlig uttak på 62 GWh og en konsesjonskraftpris på 9 øre/kwh fastsatt av Olje- og energidepartementet. Konsernet har en strategi om å selge kraftproduksjonen i spotmarkedet, uten betydelig grad av framtidig prissikring. Strategien er blant annet valgt for å gi Hafslunds investorer direkte eksponering mot den nordiske kraftprisen. Som følge av spoteksponert prisstrategi, vil resultatene knyttet til kraftproduksjonsvirksomheten i stor grad være drevet av den framtidige kraftprisutviklingen. Oppnådd salgspris ble 17,4 øre/kwh i 2. kvartal, noe som er 14 prosent lavere enn fjoråret. Dette gav 20 mill i redusert resultatbidrag. I 2. kvartal har spotprisen i Hafslunds leveringsområde i stor grad vært preget av at utvekslingskabelen til Sverige via Oslofjordforbindelsen har vært ute av drift. Prisfastsettelsen har dermed i større grad enn normalt blitt preget av overskuddsproduksjonen i leveringsområdet. Kraftproduksjonen i kvartalet var 933 GWh, noe som er på linje med fjoråret og 8 prosent høyere enn normalproduksjonen. Fjorårets resultat inkluderte en negativ resultateffekt på 25 mill i endret markedsverdi på sikringskontrakter. Ved inngangen til 3. kvartal er den samlede hydrologiske magasinbeholdningen i Hafslunds nedbørsfelt 101 prosent av normalnivået og den samlede J F M A M J J A S O N D Normal Merk: Normal = 10 års snitt produksjon. Oppgraderingsprogrammet av de eldste aggregatene i Vamma kraftstasjon fortsetter som planlagt og i 2. kvartal ble 2. trinn av oppgraderingen avsluttet idet aggregat 6 ble ferdigstilt og satt i drift. Programmet tar sikte på å modernisere og oppgradere de eldste aggregatene slik at virkningsgraden og vannutnyttelsen øker og at egenproduksjonen knyttet til anleggene øker med ca GWh årlig når oppgraderingsprogrammet er fredigstilt våren Det er nå mottatt svar på tilbudsforespørselen knyttet til byggentreprisen i forbindelse med bygging av nytt kraftverk i Kykkelsrud. Så snart evalueringsarbeidet er avsluttet og byggentreprenør er valgt, vil arbeidene ved Kykkelsrud gjenopptas, etter å ha vært midlertidig stanset for å kunne utnytte flomvannføringen i vassdraget. Av totale investeringer på 20 mill i kvartalet, utgjør 17 mill ekspansjonsinvesteringer. 5 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

6 > Fjernvarme 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat (22) (21) Investeringer Fjernvarmepris (øre/kwh) 50,9 46,2 58,0 44,1 Salgsinntektene for fjernvarmevirksomheten ble 81 mill i 2. kvartal, en økning på 25 prosent fra fjoråret. Omsetningsøkningen skyldes dels høyere fjernvarmepriser og dels økt produksjon. Driftsresultat før avskrivninger ble 12 mill i 2. kvartal, en økning på 11 mill fra fjoråret. Driftsresultatet på -22 mill er på linje med fjoråret. Driftsresultatet reflekterer økte avskrivninger på 10 mill i kvartalet som ble gjennomført fra 3. kvartal Oppnådd fjernvarmepris på 50,9 øre/kwh i kvartalet, er 10 prosent høyere enn fjorårets kvartal. Med dagens høye oljepriser vil fjernvarmeprisen forventes å kun ha referanse til forwardprisen på Nord Pool. Produksjonen på 178 GWh i kvartalet representerer en økning på 18 prosent sammenlignet med fjoråret. Kvartalet har vært noe mildere enn normalen og produksjonen var omlag 28 GWh lavere enn om det hadde vært normaltemperatur i kvartalet. Volumøkningen på 27 GWh fra fjoråret, må hovedsakelig ses i sammenheng med kapasitetsøkning. Som følge av lavere tilgjengelighet på en biokjele er det benyttet en større andel elkjeler enn normalt for kvartalet. Som følge av dette utgjorde den fornybare andelen 70 prosent i kvartalet, en reduksjon med 12 prosentpoeng fra fjoråret. Produksjonskostnaden på 19,5 øre/kwh i kvartalet er en økning på 5 prosent fra fjoråret og må ses i sammenheng høyere avfallsvarmepris. Årseffekten av planlagte og gjennomførte kapasitetsinvesteringer øker produksjonen med om lag 85 GWh sammenlignet med fjoråret. Basert på normal produksjonsprofil for året er den kvartalsvise fordelingen for produksjonen henholdsvis prosent for 1 til 4 kvartal. Investeringene i kvartalet var 74 mill (76 mill). Selskapets årlige reinvesteringsbehov estimert i størrelsesorden mill. Investeringer utover dette er kapasitetsøkende. Arbeidet med ny overføringsledning mellom Hafslund Fjernvarmes to fjernvarmenett i Oslo sentrum er i rute. Dette vil legge til rette for videre utbygging av fornybar energiproduksjon, biokraft og avfallsvarme, samt at flere bydeler vil få muligheter for tilknytning av fjernvarme. Investeringen er planlagt ferdigstilt sommeren > Nett 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Salgsinntektene for nettvirksomheten ble 750 mill (831 mill) i 2. kvartal. Dette inkluderer resultateffekt som følge av en merinntekt på 28 mill (76 mill). Det vises til omtale av regnskapsmessig behandling av mer/mindreinntekt for nettvirksomheten i noter til aksjonærrapporten lenger bak. Driftsresultat før avskrivninger ble 210 mill (281 mill) i kvartalet. Driftsresultatet ble 73 mill (155 mill) i kvartalet. Driftskostnadene, eksklusive energikjøp og overføringskostnader til Statnett var 252 mill (269 mill) i kvartalet. Avskrivningene på 137 mill (126 mill) i kvartalet inkluderer 7 mill i økte avskrivninger sammenlignet med fjoråret som følge av endret levetid på målere og nettdata. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innførte 1. januar 2007 en ny modell for fastsetting av nettselskapenes inntektsrammer. Den representerer en omfattende reform med stor betydning for selskapenes inntektsutvikling og for bransjestrukturen. Hafslund mener den nye modellen ikke gir nødvendig grunnlag for å kunne ivareta viktige samfunnsmessige mål, herunder en stabil og god leveringspålitelighet. Reguleringsmodellen bidrar etter Hafslunds syn til en tilstivnet eierskaps- og selskapsstruktur og dermed en svak samlet utnyttelse av investeringsmidler og kompetanse. De økonomiske insentivene og rammebetingelsene for framtidig vedlikehold og investeringer i nettet er preget av usikkerhet. Viktige forhold som stabilitet og forutsigbarhet er etter Hafslunds oppfatning ikke tilfredsstillende ivaretatt. I et rundskriv fra NVE til nettselskapene i januar 2008 framkommer det at det i begrenset grad er anledning for netteier til å sette ut nødvendige oppgaver innen monopolvirksomheten til andre selskaper. Hafslund mener 6 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

7 at konsernets nettselskap har en organisering og bemanning som tilfredsstiller eksisterende lover og regelverk. NVE har i brev av 24. juni fattet vedtak om at Hafslund Nett AS må ha egen driftskontrollfunksjon og en minimumsbemanning tilsvarende rundt 250 årsverk. NVE varsler samtidig om tvangsmulkt fra 15. oktober dersom ikke vedtaket er etterkommet innen 1.oktober. NVE viser som hjemmelsgrunnlag for vedtaket til rammer gitt i Ot.prp nr 61. Samtidig har NVE varslet en forskriftsprosess til høsten med tanke på regulering av bemanningen i nettselskapene framover. Hafslund er grunnleggende uenig i NVEs faglige og rettslige grunnlag for vedtaket, og har påklaget vedtaket til Olje- og energidepartementet. Hafslund har samtidig bedt departementet om å gi vedtaket oppsettende virkning, dvs. at selve gjennomføringen av vedtaket kan avventes inntil departementet har avgjort klagesaken endelig. Hafslund har helt siden 2001 arbeidet med å profesjonalisere og utvikle virksomhetsområdene i konsernet til beste for våre eiere og våre kunder. Dette gjelder også Hafslund Nett AS og de selskaper i konsernet som bidrar til Hafslund Netts leveranser. Våre resultater innenfor nettvirksomheten i form av kostnadsutvikling, nettleienivå, kundeservice og ikke minst leveringspålitelighet viser at de valg og den styringsmodell som har vært valgt har vært vellykket. Når NVE nå fatter vedtak om en bestemt bemanning innenfor Hafslund Nett AS, gjøres dette uten noen form for vurdering av kvalitet og kostnadsnivå av de faktiske leveranser. Likeledes gjøres vedtaket uten at det på noen måte reflekterer at det er selskaper innenfor Hafslund konsernet, som Hafslund Driftssentral AS og Hafslund Fakturaservice AS, som gjennom sine ansatte og sin kompetanse leverer tjenester til Hafslund Nett AS. Dette gjøres med en kvalitet og en effektivitet som etter vår oppfatning gjenspeiler beste praksis i nettbransjen. Det er dermed tydelig at NVEs vedtak, gitt at det blir stående, reflekterer en betydelig innskjerping av konsesjonsvilkårene og den praksis som hittil har vært rådende. Dette skjer uten noen form for faglig begrunnelse i kunde- eller samfunnsmessige hensyn. Hafslund er av den oppfatning at hensynet til kundene, til behovet for effektiv utnyttelse og utvikling av samfunnets ressurser samt nødvendigheten av langsiktige og stabile rammevilkår for å sikre høy kvalitet på nettjenestene framover, vil tilsi at NVEs vedtak ikke vil føre frem. Hafslund vil, til tross for usikkerhet omkring rammebetingelser for nettvirksomheten, fortsette det målrettete arbeidet for til enhver tid å ha et stabilt, robust og personsikkert nett med god leveringspålitelighet. I perioden 2008 til 2010 vil nettvirksomheten bruke om lag 2,5 3,0 mrd i vedlikehold og investeringer i nettet. I august 2007 ga Olje- og energidepartementet (OED) NVE klarsignal til å starte arbeidet med å innføre toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere. OEDs ambisjon er at utbyggingen skal være gjennomført innen Hafslund er positiv til initiativet fra departementet, men vil avvente oppstart av utrulling i stor skala til det foreligger nærmere vedtak og rammer for gjennomføringen. > Telekom 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Salgsinntektene for telekom i 2. kvartal ble 76 mill. Reduksjonen fra fjorårets kvartal på må ses i sammenheng med omsetningsnedgang på 27 mill som følge av overføring av virksomhet til andre deler av Hafslund konsernet med virkning fra 3. kvartal Korrigert for en negativ engangseffekt på 8 mill i 1. kvartal 2008, er salgsinntektene på 76 mill en økning på 4 prosent fra 1. kvartal. Salgsinntektene i kvartalet fordeler seg med 46 mill innen nettjenester, 22 mill innen telefoni og 8 mill annen virksomhet. Nettjenester økte omsetningen med 3 mill fra 1. kvartal, noe som skyldes høy kontraktsinngang i 1. kvartal med leveringsstart i 2. kvartal. Driftsresultatet før avskrivninger ble 21 mill (15 mill) og driftsresultatet ble 11 mill i kvartalet. Driftsresultatet før avskrivninger på 21 mill i kvartalet, er en økning på 24 prosent fra 1. kvartal, dersom det tas hensyn til en negativ engangseffekt i 1. kvartal på 8 mill. En gjennomgang av den teknisk- økonomiske levetiden til fibernettet har medført at avskrivningstiden er økt fra 15 år til 20 år med virkning fra 1. januar Dette gav en reduksjon i avskrivningene på 3 mill i 2. kvartal, hvorav halvparten gjelder 1. kvartal. 7 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

8 Investeringer på 36 mill (47 mill) i kvartalet skyldes hovedsakelig kapasitetsinvesteringer innen nettjenester. > Sikkerhet Privat 2.kvartal Hittil NOK millioner > Strømsalg 2.kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Strømsalg (GWh) Salgsinntektene for strømsalg i 2. kvartal ble 694 mill, en økning på 15 prosent fra fjoråret. Omsetningsøkningen skyldes dels høyere kraftpriser og dels høyere volum Driftsresultatet på 41 mill i 2. kvartal, er en reduksjon på 25 mill sammenlignet med fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende i et sesongsmessig svakt kvartal. Det ble solgt GWh i kvartalet, noe som er en økning på 10 prosent hovedsakelig som følge av flere kunder sammenlignet med fjorårets kvartal. Solgt volum til privatsegmentet var GWh (1 569GWh). Solgt volum til bedriftssegmentet var 992 GWh (974 GWh), noe over fjoråret. Strømsalg har hatt netto kundetilgang i løpet av kvartalet. Volum Strømsalg (GWh) Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat (0) Antall boligalarmkunder Salgsinntektene for sikkerhet privat ble 65 mill (66 mill) i 2. kvartal, en økning på 1,5 prosent fra 1. kvartal. Totalt antall boligalarmkunder ved utgangen av 1. halvår var , en nedgang på 1 prosent i løpet av 2 kvartal. Arbeidet med optimalisering av driften og øke kundetilfredsheten fortsetter. Oppbyggingen av salgsorganisasjonen har tatt noe lenger tid enn forutsatt, og resultatene fra dette forventes utover høsten. Driftsresultat før avskrivninger ble 23 mill i kvartalet (20 mill). Driftsresultatet på 9 mill, er en forbedring på henholdsvis 80 prosent fra fjoråret og 28 prosent fra 1. kvartal. Kostnadstakten på om lag 165 mill ut av 1. halvår er på nivå med takten ut av 2007 til tross for økt markedsaktivitet. Arbeidet med å øke kundetilfredsheten gir resultater. I løpet av de siste 12 månedene er kundeavgangen redusert med om lag 30 prosent og målsettingen om en takt på kundeavgangen ved utgangen av 2008 på 8 prosent opprettholdes. Avskrivninger og nedskrivninger som følge av kundeavgang var totalt 14 mill i kvartalet, en nedgang på 7 prosent fra det foregående kvartalet > Venture kvartal Hittil NOK millioner Salgsinntekter Driftsresultat eksklusive REC resultat REC (704) (10 139) kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv Venture oppnådde et driftsresultat eksklusive REC på 327 mill (77 mill) i 2. kvartal. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig en verdiøkning på 296 mill vedrørende investeringen i Fesil Holding AS. Hafslund Venture har lyktes med å sette sammen en ny eierstruktur for Fesil Holding AS (Fesil). Etter dette har Hafslund Venture en eierandel 49,9 8 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

9 prosent. De øvrige aksjene eies av Spencer Energy AS (32,82 prosent), Datum AS (14,4 prosent) og av ansatte i Hafslund Venture (2,88 prosent). Investeringen er balanseført til 488 mill ved utgangen av 1. halvår. Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill i 2. kvartal (6 513 mill). Børskursen på REC ved utgangen av 1. halvår var 132,00 kroner per aksje, en reduksjon på 7 prosent i løpet av kvartalet. Hafslund har 70,4 millioner aksjer i REC (14,25 prosent) og investeringene er balanseført til mill ved utgangen av 1. halvår. Som et ledd i salget av aksjene i One Call til Network Norway som ble gjennomført i 1.kvartal har Hafslund Venture deltatt i en kontantemisjon med 69 mill i Network Norway i 2. kvartal. Venture har etter dette en eierandel på 26,5 prosent som er balanseført til 398 mill ved utgangen av 1. halvår. > Annen virksomhet 2.kvartal Hittil NOK millioner Eiendomsforvaltning Kunde og faktureringstjenester Stab og støttetjenester (49) (43) (82) (74) Krafthandel Annen fornybar energi (13) (1) (20) (2) Hafslund Infratek Annet Driftsresultat annen virksomhet sammenliknet med fjoråret (17 mill). Driftsresultatet gav en driftsmargin på 8,3 prosent. Aktiviteten tok seg betydelig opp i 2. kvartal etter et sesongmessig svakt 1. kvartal preget av få beredskapsoppdrag og påske. Omsetningsveksten fant sted innen forretningsområdet Infrastruktur. Det er spesielt produktområdene distribusjon, sentral og regionalnettet som har hatt en god utvikling i tillegg til at etableringen innen fjernvarme kan vise til positiv omsetningsutvikling. Omprofileringskostnader og Infrastrukturs satsing i Midt- Norge samt overgang til ny logistikkpartner trekker resultatet ned med 3,2 mill. Om lag 46 prosent (36 prosent) av salgsinntektene i 2. kvartal representerer salgsinntekter fra selskaper innen Hafslund konsernet. Den økte omsetningen mot Hafslund konsernet sammenliknet med fjoråret skyldes økt aktivitet innen forretningsområdet Infrastruktur. Hafslund ASA har en eierandel på 64,6 prosent i Hafslund Infratek ASA tilsvarende 27,6 millioner aksjer. Børskursen ved utgangen av 1. halvår var 21,00 kroner per aksje, tilsvarende en markedsverdi på 580 mill for Hafslund sin eierandel. Annen fornybar energi fikk et driftsresultat på -13 mill i 2. kvartal. Denne enheten består av foruten av prosjektkostnader knyttet til byggingen av et energigjenvinningsanlegg på Borregaard i Sarpsborg og en pelletsfabrikk på Averøya på Møre, av prøvedrift av det nye energigjenvinningsanlegget i Fredrikstad for avfallbasert brensel. Dette anlegget har en kapasitet på tonn avfall og et samlet volum på mellom 140 GWh og 170 GWH. Viktige hendelser Annen virksomhet fikk et driftsresultat i 2. kvartal på 153 mill (93 mill). Av tabellen over fremgår det fordelingen av driftsresultatet per resultatenheter. Hafslund foretar aktiv posisjonstaking i kraftmarkedet gjennom konsernets krafttradingavdeling. Krafthandelsavdelingen gjennomfører alle handler ut mot markedet, men i den grad handler utføres på vegne av andre forretningsenheter, skjer handlene for disses regning og risiko. Krafthandel hadde et driftsresultat på 118 mill (17 mill) i 2. kvartal. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig verdiøkning som følge av riktig posisjonering i forhold til den kraftige økningen i forward prisene. Hafslund Infratek hadde salgsinntekter i 2. kvartal på 377 mill (204 mill), en økning på 24 prosent mot fjoråret. Driftsresultatet i kvartalet ble 32 mill, nær en dobling > Hafslund Infratek ASA intensjonsavtale med Fortum Hafslund Infratek ASA, har inngått en intensjonsavtale med Fortum Oy ( Fortum ) og forretningsområdet Fortum Service ( Fortum Service ) om å fremforhandle en endelig avtale om overtakelse av Fortum Services virksomhet innen bygging og drifting av infrastruktur i Norge, Sverige og Finland. Fortum vil som vederlag for virksomheten motta nyutstedte aksjer i Hafslund Infratek ASA som gir Fortum en eierandel på 33 prosent i det sammenslåtte selskapet etter emisjonen. Hafslund ASA, majoritetseier i Hafslund Infratek ASA, vil eie 43,3 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet etter transaksjonen. En integrering av Fortum Services infrastrukturvirksomhet med Hafslund Infratek vil gi en slagkraftig nordisk aktør 9 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 24. mars

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument

Prospekt obligasjonslån. Registreringsdokument Prospekt obligasjonslån Registreringsdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no 23. februar

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 STYRE OG LEDELSE Styrende organer våren 89 Konsernledelse 90 Nøkkeltall 6 Årsberetning 8 Erklæring 15 Resultatregnskap 16

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Kraft til å forandre

Kraft til å forandre Kraft til å forandre Årsrapport 2009 Innhold Samfunnsansvar 05 Ytre miljø 10 Sosialt ansvar 11 Etikk 12 Samfunn Årsberetning 2009 15 Årsberetning 26 Regnskap konsern 30 Noter konsern 61 Regnskap Hafslund

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000

hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000 hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000 innhold 3 6 8 12 20 21 22 23 37 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58 Høydepunkter Dette er Hafslund Administrerende direktør

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer