Rapport. Bedriftsnettverk mot marked, forprosjekt. - Leverandører til havbruksnæringen i Tyrkia. Forfatter (-e): Kristian Henriksen, akvarena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Bedriftsnettverk mot marked, forprosjekt. - Leverandører til havbruksnæringen i Tyrkia. Forfatter (-e): Kristian Henriksen, akvarena"

Transkript

1 Rapport Bedriftsnettverk mot marked, forprosjekt - Leverandører til havbruksnæringen i Tyrkia Forfatter (-e): Kristian Henriksen, akvarena Dato: Et samarbeidsprosjekt mellom: Aqualine, SeaSide og Plast Sveis. Støttet av: Innovasjon Norge Prosjektledelse ved: Kristian Henriksen, akvarena

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 Kort om aktørene... 4 Aqualine AS... 4 SeaSide AS... 4 PlastSveis AS... 4 akvarena Innledende undersøkelser Markedsundersøkelse... 7 PlastSveis AS... 8 Aqualine AS... 8 SeaSide AS Markedsreise... 9 Hatko Aquaculture... 9 Sürsan Aquaculture Derin Su Noordzee Aquaculture Pinar Aquaculture More Aquaculture Agromey Aquaculture Organisasjon Markedsstrategi SWOT Økonomisk potensiale Annet Vedlegg: 1. Turkish Aquaculture Sector, Innovation Norway, Turkey, Market Report for Aqualine AS, SeaSide AS and PlastSveis AS, Innovation Norway, Turkey

3 1. Bakgrunn Prosjektet ble etablert med bakgrunn i et godt samarbeid mellom næringsklyngen akvarena og Innovasjon Norges (heretter IN) utekontor i Tyrkia. Tyrkia er et interessant marked for norske leverandører av oppdrettsutstyr. Landet har en sterkt voksende akvakulturproduksjon og det har kommet seg gjennom finanskrisen med betydelig bedre resultat enn andre middelhavsland. Tre av medlemsbedriftene i akvarena så mulighetene for økt salg av sine varer og tjenester gjennom å etablere seg i Tyrkia. Disse tre bedriftene var Aqualine AS, SeaSide AS og PlastSveis AS. Gjennom et samarbeid om markeds-/salgsvirksomheten i Tyrkia ville disse tre kunne dekke hele oppdrettskjeden, fra egg til slakteri, med teknologi. Hvorav PlastSveis AS er leverandør av teknologi til landbasert oppdrett(settefisk), Aqualine AS leverer merder, fortøyninger, nøter med mer til sjøanlegg og SeaSide AS leverer maskiner til prosesseringsanlegg. Bedriftene ønsket derfor å samarbeide i et prosjekt under ordningen "Bedriftsnettverk mot marked." Norske leverandører til havbruksnæringen har et stort uutløst potensial internasjonalt. Analysen "Norske akvakulturleverandører: Global omdømmeundersøkelse, 2009" 1 peker på Tyrkia som et av de mest spennende markedene. I analysen har man spurt aktører i Tyrkia om hvilken oppfatning man har om norske utstyrsleverandører og de gav følgende tilbakemelding: Norsk akvakulturindustri anses som globalt ledende. Produkter er av høy kvalitet, men er ikke bredt kjent og ikke nødvendigvis anvendbare under tyrkiske forhold. Norge sto for verdifulle bidrag da Tyrkia startet oppdrett i sjø. Har ikke beholdt den posisjonen, men noe lojalitet er fremdeles bevart. Norge oppleves ikke å prioritere det tyrkiske markedet. Norsk industri oppleves som noe rigid; defensiv og redd for konflikter; burde være mer proaktiv. Norske selskapers kontraktsvilkår for eksempel forhåndsbetaling samsvarer ikke med tyrkisk forretnings- og finanspraksis og hindrer handel. Service etter salg (som er en sentral forretningsdriver i Tyrkia) anses som tvilsom. Det reageres særlig på utilgjengelighet i forbindelse med ferier og helligdager. Alle tyrkiske respondenter ser tillit/pålitelighet som den viktigste forretningsdriveren. Vaksiner, fôr, klekkeri/stamfisk, merd- og fortøyningssystemer, kameraer, garn, samt akvakulturledelse og tjenester knyttet til dette ses som mulige markeder (prosesseringsleddet ble ikke vurdert, men her også er det et marked for norsk teknologi). Tyrkias akvakultur er for det meste småskala. Ofte foretrekkes tyrkiske produkter på grunn av pris og nærhet; andre produkter fra Middelhavsregionen kan også passe bedre for lokale forhold enn norske produkter. 1 Gjennomført av Burson og Marsteller på oppdrag fra akvarenaog NCE Aquaculture i samarbeid med INs utekontor. 3

4 Kort om aktørene Aqualine AS Aqualine ble etablert i 1980 og har hovedkontor i Trondheim. De er sertifisert leverandør av flytekrager og fortøyningsutstyr til oppdrett i sjø. Utstyret er designet og utviklet for å tåle krevende forhold. Selskapet hadde i 2012 en omsetning på 271 millioner kr i 2011, de har 35 fast ansatte og leverer utstyr til en rekke land både innen lakseoppdrett og til oppdrett av andre arter. SeaSide AS SeaSide AS ble etablert i 2002 og har 16 ansatte med en omsetning på 52 millioner i Selskapet er lokalisert i Stranda på Sunnmøre og arbeider i hovedsak med utvikling, salg og produksjon av maskiner og utstyr til oppdrettsnæringen i Norge, samt noe eksport. SeaSide AS leverer automatiserte og maskinelle løsninger til bedøving og avliving av fisk samt systemer for håndtering av biprodukter, herunder blant annet vakuumløsninger og kvern/pumpe system. PlastSveis AS Plastsveis AS ble etablert i 1988 og har i dag 36 ansatte. Omsetningen i 2011 var på 54 millioner. Selskapet holder til på Sør-Helgeland, på Berg i Sømna kommune. De planlegger, prosjekterer og bygger nøkkelferdige klekkeri, yngel og påvekstanlegg. Resirkuleringsanlegg (RAS) tilbys i samarbeid med AKVA Group. akvarena akvarena er en næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge, med fokus på teknologiutvikling for havbruksnæringen. Klyngen består av teknologiprodusenter, FoU-miljø, havbruksselskaper, finansieringsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. akvarenas visjon: "Verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk" 4

5 Totalt representerer akvarenas medlemmer en omsetning på over 6 milliarder kr og 2000 ansatte. Gjennom samhandling på følgende områder, ønsker akvarena å styrke medlemmene: Økt innovasjon og utvikling av ny teknologi Internasjonalisering Kompetanse og rekruttering 2. Innledende undersøkelser På vegne av prosjektet, gjennomførte Innovasjon Norge en innledende undersøkelse av utbredelsen av akvakultur i Tyrkia i mai 2012, se vedlegg 1. Denne gav et klart bilde av den framvoksende akvakulturnæringen i landet og viser til at Tyrkia er den tredje mest voksende akvakulturnasjonen i verden, målt i produksjon. Fra 1997 til 2010 har akvakulturproduksjonen i sjø, økt fra under tonn til over tonn. Den totale akvakulturproduksjonen i Tyrkia, både sjø og ferskvann, var på tilnærmet 175 tusen tonn i Mål for total akvakulturproduksjon i Tyrkia (både saltvann og ferskvann) er 600 tusen tonn innen Dette er en estimert økning på tilnærmet 340 % fra

6 For å unngå konflikter med turistnæringen i landet, er oppdrettsnæringen flyttet ut av den indre skjærgården og ut i mer eksponert farvann. Behovet for mer robust utstyr har dermed blitt gjort gjeldene. Tyrkisk akvakulturnæring bruker i dag mye lokalprodusert tyrkisk utstyr. Kvaliteten på dette utstyret er derimot ikke på høyde med norsk utstyr og etter tvangsflyttingen ut av de indre kystområdene, er behovet for oppdrettsutstyr med bedre kvalitet blitt framtredende. Dette har nå skapt et større mulighetsrom for norske aktører enn kun for få år siden. 6

7 3. Markedsundersøkelse I forkant av markedsreisen ble det gjennomført en markedsundersøkelse av Innovasjon Norge Tyrkia. Basert på informasjonen framkommet i den innledende undersøkelsen, ble fokuset for undersøkelsen lagt til den sør-vestlige delen av Tyrkia, hvor utbredelsen av sjøbasert oppdrett av Sea Bass og Sea Bream er størst. For å øke kunnskapen om nettverket hos INs kontor i Tyrkia, kom Çaglar Erdogan til Norge og besøkte bedriftene i nettverket. akvarena har stått for prosjektledelse og deltok under møtet mellom Çaglar og Aqualine. I ettertid av norgesbesøket gjennomførte INs kontor i Tyrkia en markedsundersøkelse med intervjuer av potensielle kunder av nettverket. Gjennom markedsundersøkelsen var Innovasjon Norge i kontakt med følgende selskaper/organisasjoner: - Hatko Aquaculture, oppdrettsselskap - Sürsan Aquaculture, oppdrettsselskap - Noordzee Aquaculture, oppdrettsselskap - More Aquaculture, oppdrettsselskap - Egemar Hatchery, settefiskprodusent - Izmir Aquaculture Producers Union, oppdrettsorganisasjon De fire oppdrettsselskapene representerte totalt tilnærmet 16 prosent av den totale produksjonen av Sea Bass og Sea Bream i Tyrkia. INs kontor i Tyrkia gjennomførte intervju med/besøk til de tyrkiske aktørene og presenterte nettverksklyngens produkter og løsninger for hver enkelt bedrift. 7

8 På bakgrunn av disse undersøkelsene framkom følgende tilbakemeldinger vedrørende de norske firmaene og utstyret de kan levere til Tyrkia: PlastSveis AS Den innledende markedsundersøkelsen viste en markedsutfordring for PlastSveis med tanke på eksport av utstyr til Tyrkia. Det benyttes i dag hovedsakelig lokale utstyrsleverandører for konstruksjon av settefiskanlegg i Tyrkia. Disse utkonkurrerer internasjonale aktører på pris og leverer en utstyrskvalitet som anses som tilstrekkelig for dagens produksjonsform. Tyrkiske settefiskanlegg bygges opp med tanker av polyurethane, polyester eller sementtanker. Dette er materialer som enkelt og billig produseres i Tyrkia. Videre er det i dag nok kapasitet innen settefiskproduksjon og behov for videre utvidelse er derfor ikke trolig før om 5-6 år. Likevel ble PlastSveis AS anbefalt å besøke Tyrkia for å få bekreftet eventuelt avkreftet om disse innledende undersøkelsene var korrekte. Aqualine AS Det har tidligere blitt kjøpt norsk oppdrettsutstyr inn til Tyrkia. Spesielt av norske aktører som var etablert i Tyrkia på et tidligere tidspunkt. Aqualine har også vært en av leverandørene til dette markedet, da gjennom et agentselskap i Tyrkia. Deres merder, konstruert for Nord-Atlantiske forhold, med stålklemmer, var ikke egnet for de høye temperaturene og den høye saltholdigheten i Middelhavet. Tyrkiske oppdrettere benytter i dag i stor grad tyrkisk lokalprodusert utstyr, men dette er en trend som igjen er på tur å snu. Norske nøter er i dag ettertraktet i Tyrkia og MøreNot er vel etablert i landet. Det eksisterer derfor allerede et marked for norske oppdrettsnøter, hovedsakelig av Dyneema, som Aqualine kan entre. Merder blir i dag kjøpt som separate deler og satt sammen av oppdrettsselskapene selv. Klammer, flyterør og håndlist kjøpes inn separat for å spare kostnader og sveises sammen av oppdrettsselskapet selv. Tyrkiske lokalproduserte klammer innehar ikke den samme styrken som norske rotasjonsstøpte klammer og vil derfor kunne ha et marked i Tyrkia. Hele merder, sammensatt i Norge, vil derimot være vanskelig å selge slik markedssituasjonen er per dags dato. Videre er det også en etterspørsel etter bedre kompetanse på sveising av polyetylen (PE) blant oppdretterne. Dette ses på som et mulighetsområde for Aqualine. Fortøyningssystemer kjøpes i stor grad fra lokale produsenter, til % lavere pris enn internasjonale aktører klarer å levere i Tyrkia. På sikt vil det kanskje være muligheter for salg av fortøyningssystemer fra Aqualine i Tyrkia, men ikke per dags dato. 8

9 SeaSide AS Prosesseringsutstyr leveres av store internasjonale aktører som Marel og Baader. Markedet for SeaSide er ved leveranse av spesialutstyr og tilpasninger som ikke de store aktørene kan levere. På bakgrunn av strengere markedskrav fra Europeiske supermarkedkjeder er tyrkiske oppdrettsaktører nå på jakt etter ny/nye avlivningsmetoder for Sea Bass og Sea Bream som innehar større fiskevelferd enn dagens løsninger. I dag avlives fisken med is-bad, noe som krever relativt lang avlivingstid og stresser fisken unødvendig mye. SeaSide kan levere en elektrobedøver som dermed sikrer velferden til fisken ved avlivning. I tillegg øker denne kvaliteten på sluttproduktet da fisken ikke stresses under avlivningsprosessen. Det var stor interesse for elektrobedøveren blant oppdretterne. 4. Markedsreise Basert på kunnskapen opparbeidet gjennom de innledende undersøkelsene og markedsstudiet, ble det tilrettelagt for en markedsreise til Tyrkia den 2. til 6. juni. Opplegget ble fastsatt av INs kontor i Tyrkia med bistand fra akvarena. Det ble satt opp et tett program med besøk til totalt syv bedrifter, hvor det samtidig ble gjort besøk til to oppdrettslokaliteter, en filetfabrikk og et notbøteri/-vaskeri. Hatko Aquaculture Hatko Aquaculture produserer tilnærmet 3500 tonn Sea Bass og Sea Bream per år. Av dette eksporteres prosent. Totalt opererer Hatko 60 merder med en diameter på 24 meter. Det vurderes nå nyinvesteringer i merder med 28 meters diameter. Det benyttes 12 meters dype nøter, men vurderes å øke til 20 meter i framtiden. Har tidligere benyttet Polarcirkelmerder og kan være interessert i å teste ut norsk utstyr igjen. 9

10 Total produksjonstid i sjø er 14 måneder. En høster da fisk i porsjonsstørrelse gram og gram. Disse selges uprosessert til markeder i Europa, kun pakking i esker med is. På grunn av strengere krav i Europa er firmaet på jakt etter nye metoder for høsting og avliving. Totalt høstes det 15 tonn per time fra anlegg tilhørende Hatko. Dersom SeaSide kan levere en elektrobedøver tilpasset bruk på båt, og med korrekt kapasitet per time, kan de være veldig interessert. Hatko har ikke behov for utstyr for landbasert settefiskproduksjon slik dagens status er. De mener en etablering for PlastSveis i Tyrkia vil være vanskelig. Dette med bakgrunn i priskonkurransen fra lokale aktører. 10

11 Sürsan Aquaculture Produserer tonn Sea Bass og Sea Bream per år. Selskapet benytter i dag kun norske klammer til oppdrettsmerdene. Disse leveres av AKVA Group. Dette fordi de norske klammene er sterkere og mer holdbare. Dersom Aqualine kan levere klammer i framtiden kan kjøp bli aktuelt. Pris er i så sammenheng viktig. På lik linje med Hatko Aquaculture er Sürsan interessert i elektrobedøveren. Dette etter strenge krav fra Tassal. Sürsan har et behov for bedøving av 10 tonn per time. Før et eventuelt kjøp ønsker Sürsan og se utstyret demonstrert i Tyrkia og til bruk på Sea Bass og Sea Bream. Sürsan har ikke egen settefiskproduksjon, men på grunn av priskonkurransen fra Tyrkiske aktører, tror ikke firmaet at det er et marked for PlastSveis i Tyrkia. Derin Su Derin Su er et agentselskap som blant annet opererer for de norske selskapene NetKem AS og MøreNot. Totalt omsetter de for 2-2,5 million Tyrkiske lire per år. MøreNot er i dag blitt en av de ledene leverandørene av oppdrettsnøter i Tyrkia. Derin Su står for montering, salg og service av nøtene og har i dag tilnærmet 60 prosent av servicemarkedet i Tyrkia. Derin Su anbefaler nettverket og etablere seg lokalt, enten gjennom en salgsagent eller eget salgskontor. Ved salg av nøter i Tyrkia er nettverket avhengig av serviceverksted. Videre er sterk lokal tilknytning sett på som en styrke i Tyrkisk næringsliv. Dersom nettverket kan produsere eller sette sammen deler av utstyret i Tyrkia, med Tyrkisk arbeidskraft, vil dette telle sterkt. I følge Derin Su vil tid være en utfordring for nettverket. Få kjøp planlegges langt fram i tid og kjøperne er derfor avhengig av kort leveransetid. Noordzee Aquaculture Produserer tilnærmet 5000 tonn per år av Sea Bass og Sea Bream. Selskapet benytter lokalproduserte merder, norske nøter og foringsflåte/system levert av AKVA Group. Som de andre oppdrettsselskapene sliter selskapet med kvaliteten på klammene på oppdrettsmerdene. Kan på sikt tenke seg å benytte norske klammer, dersom pris-levetid viser lønnsom investering. 11

12 De produserer fisk i porsjonsstørrelse gram, men tror markedet vil endre seg på sikt, og at etterspørselen etter filet vil øke. Dermed vil størrelsen på fisken som produseres trolig øke. Til Europa produserer nå selskapet tilnærmet kun filet. Denne håndskjæres, da dette gir større utbytte per fisk. Selskapet investerer nå 10 millioner US $ i en egen fôrfabrikk og har planer om investering i ny filetfabrikk i nær framtid. Noordzee er også svært interessert i elektrobedøveren som SeaSide kan levere. Pinar Aquaculture Pinar Aquaculture er en del av et større konsern bestående av 23 selskaper, med aktivitet innenfor alt fra oppdrett til universitetsvirksomhet. Selskaper driver i dag 8 lokaliteter og har eget settefiskanlegg. De produserer tilnærmet 8000 tonn per år og benytter merder med meters diameter og 12-15meters dype nett. Har planer om å øke produksjonen de nærmeste årene til tonn og på sikt øke til tonn per år. 80 prosent av produksjonen går til eksport, hvor igjen denne fordeler seg på 20 prosent ferdigmåltid, 20 prosent filet og 60 prosent hel fisk. Pinar er interessert i samarbeid med både Aqualine, SeaSide og PlastSveis. 12

13 More Aquaculture Produserer tilnærmet 3500 tonn per år av Sea Bass og Sea Bream, og prosesserer også en del ørret for andre selskaper. Mesteparten av produksjonen eksporteres til EU, da spesielt til Storbritannia. Totalt har selskapet 80 merder i produksjon. De kjøper komplette merder, montert av produsent. Dette etter at de har dårlige erfaringer med egensveisede merder. Levetiden på disse blir betydelig lavere enn ved kjøp av komplette merder fra produsent. Kan gjerne tenke seg kjøp av norske merder dersom økt levetid veier opp for merkostnaden. Selskapet har nylig satt i stand en ny filetfabrikk med utstyr fra Marel. Denne benytter likevel manuelt arbeid til filetering. Dessverre er utbyttet på filetmaskinene for dårlig, 45 prosent, mot 50 prosent ved håndskjært. Selskapet er svært interessert i tilbud fra Aqualine. De tror det kan være et marked for SeaSide, men er usikker med tanke på PlastSveis sin konkurransesituasjon opp mot billige lokale produsenter. Selskapet har også sitt eget notvaskeri/-bøteri. 13

14 Agromey Aquaculture Selskapet produserer Sea Bass og Bream og setter ut 50 millioner individer hvert år. Som Nordzee tror også Agromey at snittvekten per fisk vil øke i tiden framover og satser selv å øke gjennomsnittsvekten til 500 gram. Agromey tror det er et marked for elektrobedøveren dersom SeaSide kan vise til et system som fungerer for det Tyrkiske markedet. Markedet for Aqualine er til stede, men der er utfordringer. Spesielt knyttet til pris-levetid og leveransetid. For PlastSveis tror Agromey at det er for tidlig å bevege seg inn i det Tyrkiske markedet. Behovet for så høy kvalitet som PlastSveis leverer, er ikke til stede i Tyrkisk settefiskproduksjon per dags dato. 5. Organisasjon I løpet av prosjekt perioden ble PlastSveis AS kjøpt opp av AKVA Group ASA som er en direkte konkurrent til Aqualine AS. Et videre samarbeid mellom Aqualine AS og PlastSveis AS er derfor ikke aktuelt. For PlastSveis AS del, er allerede AKVA Group ASA etablert i Tyrkia med salgskontor. Dermed vil PlastSveis AS fortsette sin satsning mot Tyrkia gjennom AKVA Group. Et videre samarbeidsløp mot Tyrkia for Aqualine AS og SeaSide AS vil derfor kreve etablering av et nytt markedssamarbeid med en hittil ukjent tredje, og kanskje fjerde, bedrift. Et slikt samarbeid vil etableres i forbindelse med et eventuelt hovedprosjekt. På bakgrunn av oppkjøpet av PlastSveis AS er det derfor ikke gjort noen videre vurdering av organisasjonsform for nettverket. Dersom et nytt nettverk blir etablert, med en eller to nye bedrifter som erstatning for PlastSveis AS, viser markedsreisen og de innledende vurderingene at etableringen av en egen, lokal, salgskonsulent trolig er det beste. Tilbakemeldingene under markedsreisen viser at lokal tilhørighet er viktig for tyrkiske bedrifter og desto sterkere nettverket er tilknyttet landet, desto bedre. Videre viser tidligere erfaringer i nettverket at salgsagenter/agentselskap kan ta en stor andel av fortjenesten, samtidig som kontakten mellom leverandør og sluttbruker lavere enn ved etablering av eget salgskontor. 14

15 6. Markedsstrategi SWOT I forbindelse med et eventuelt samarbeid om salg av utstyr til Tyrkia, er det gjennomført en SWOTanalyse av nettverkets(bedriftenes) anseelse i det Tyrkiske markedet. Analysen baserer seg på kunnskapene framkommet gjennom de innledende undersøkelsene og markedsreisen. Styrker Profesjonell. Høy kvalitet på utstyr. Innovativ. Høy kompetanse både produksjon og utvikling av utstyr, men også bruk og opplæring i bruk av utstyret. Svakheter Høy pris. Langt unna markedet. "For høy" kvalitet på utstyr. Laget for norske forhold og krav, og prises deretter. Lengre leveringstid enn tyrkiske aktører. Lengre levetid på utstyr, sammenlignet med tyrkisk. Muligheter Benyttelse av lokal ekspertise vil kunne gi en god markedsetablering. Produksjon av utstyr lokalt i Tyrkia vil styrke anseelsen. Salg av produkter som kombinerer lokalproduserte varer, med norsk teknologi. Eksempelvis ved merder; Norske klammer kombinert med Tyrkiske flyterør. Trusler Stor konkurranse fra Tyrkiske lavprisaktører. Høy grad av kopiering av utstyr i Tyrkia. Usikkerhet rundt finansiering. Sterk norsk kronekurs. Liten grad av langsiktig planlegging av innkjøp blant tyrkiske oppdrettere. Benytte Eksportkreditt for å sikre gode kontraktsvilkår for både norske leverandører og Tyrkiske bedrifter. Erfaringene fra markedsreisen viser at det er et potensial i leveranse av norsk oppdrettsteknologi til Tyrkia. For å sikre god nok tilknytning til det Tyrkiske markedet vil det være fordelaktig ved etablering av et eget salgsselskap i landet. Et potensielt samarbeid mellom Aqualine, SeaSide og en tredje aktør, for eksempel en leverandør av pumpeteknologi vil kunne gi gjensidig nytteverdi for hverandre og bør vurderes etablert. 15

16 7. Økonomisk potensiale På bakgrunn av tilbakemeldingene fra de innledende undersøkelsene og markedsreisen er det et klart økonomisk potensial for Aqualine ved etablering i Tyrkia. Dersom selskapene ser nytten og kan hente ut merverdi ved bruk av elektrobedøveren, vil det også være et marked for SeaSide. Utover elektrobedøveren vil SeaSide, i lag med en leverandør av pumpeteknologi også kunne ha et marked for leveranser av fiskepumper. I dag håves all fisken ombord i fartøyene. Basert på de innledende undersøkelsene og markedsreisen er det per dags dato ikke et marked for PlastSveis i Tyrkia. Dette da de lokale aktørene leverer utstyr av tilfredsstillende kvalitet og til en pris PlastSveis ikke kan konkurrere mot. 8. Annet Det vil i det videre arbeidet undersøkes om det er potensiale for etablering av et nytt nettverk bestående av Aqualine, SeaSide og en annen tredje (og kanskje fjerde) til nå ukjent bedrift. Markedspotensialet for eksport av utstyr fra både Aqualine og SeaSide er tilstede og en etablering i Tyrkia vil kunne styrke markedsføringen mot bedrifter i andre middelhavsland i framtiden. 16

17 Turkish Aquaculture Sector Innovation Norway Istanbul Caglar Erdogan, Senior Market Adviser Ali Basol, Senior Market Adviser Tel: Mobile: Fax:

18 Overview of Turkish Aquaculture Population : 79,9 million (2012 estimate) Area : km² Coast Line : km Marine Area : 24 million hectare Inland Water Area : 1 million hectare (lake, river, dam, reservoir) 33 rivers : km length 2

19 History of Aquaculture in Turkey Dalyan fisheries in the Mediterranean lagoons 1960s : Modern aquaculture began (rainbow trout) 1970s : Common Carp farming initiated 1985 : Gilthead Seabream & European Seabass. 1990s : Mariculture trials with rainbow trout and Atlantic salmon in the Black Sea. Kuruma prawn on the Mediterranean and Mussels in the Northern Aegean. Atlantic salmon failed. 2000s : New species such as sharpsnout Seabream, common Seabream, common dentex and blue fin tuna fattening started. 3

20 Aquaculture Potential of Turkey Resources Number Area (ha) Naturel Lakes ,118 Dam Lakes ,377 Man-made Lakes ,032 Seas (Total Surface) 4 24,607,200 TOTAL 1,362 25,882,727 4

21 Total Fisheries Production in 2010 tons 2010 Catch of Sea Fish 366,210 Catch of Other Sea Products 41,638 Catch of Fresh Water Products 33,337 Inland Aquaculture Production 78,568 Sea Water Aquaculture Production 88,573 TOTAL 608,326 5

22 Catch vs Aquaculture Source: Statistical Institute of Turkey 6 6

23 Catch of Sea Fish tons Anchovy 270, , , , ,023 Sprat 7,311 11,921 39,303 53,385 57,023 Pilchard 15,586 20,941 17,531 30,091 27,639 Horse Mackarel 14,127 22,991 22,134 20,373 14,392 Whiting 9,112 12,940 12,231 11,146 13,558 Atlantic Bonito 29,690 5,965 6,448 7,036 9,401 Scad 11,800 9,030 10,043 7,895 6,055 Blue Fish 8,399 6,858 4,048 5,999 4,744 Gray Mullet 8,915 8,291 3,345 2,987 3,119 Hake/European Hake 3,460 3,337 1,252 1,557 1,256 TOTAL 378, , , , ,210 Source: Statistical Institute of Turkey 7 7

24 Catch of Other Sea Products tons Striped Venus 48,344 47,215 36,896 24,574 26,931 Sea Snail 11,613 13,791 11,442 6,085 8,437 Prawn 3,856 3,917 4,668 4,614 4,705 Squid Carpet Shell 1,266 1,334 1, Mediterenean Mussel 9,234 1, , TOTAL 75,285 68,594 55,140 42,178 41,638 Catch of Fresh Water Products tons Tarek 11,978 11,623 11,758 10,685 11,382 Common Carb 12,116 12,286 11,625 10,964 12,058 Transcacusian Barb Pike Perch 1,656 1,586 1,346 1,234 1,476 Sand Smelt 6,677 6,540 6,630 6,184 4,438 Snail 1,462 1,397 1,007 2,227 1,991 Cray Fish ,030 TOTAL 35,653 35,233 34,142 32,919 33,337 Source: Statistical Institute of Turkey 8 8

25 Total Aquaculture Production in 2010 tons 2010 Trout (Freshwater) 78,165 Carb 403 Trout (Sea) 7,079 Sea Bream 28,157 Sea Bass 50,796 Mussel 340 Other 2,201 TOTAL 167,141 Source: Statistical Institute of Turkey 9

26 Aquaculture Production in Turkey -Inland Water (tons ) Trout 56,026 58,433 65,928 75,657 78,165 Carb Subtotal 56,694 59,033 66,557 76,248 78,568 -Sea Water (tons ) Trout 1,633 2,740 2,721 5,229 7,079 Sea Bream 28,463 33,500 31,670 28,362 28,157 Sea Bass 38,408 41,900 49,270 46,554 50,796 Mussel 1,545 1, Other 2,200 1,600 1,772 2,247 2,201 Subtotal 72,249 80,840 85,629 82,481 88,573 TOTAL 128, , , , ,141 Source: Statistical Institute of Turkey 10 10

27 Aquaculture Production in Turkey Source: Statistical Institute of Turkey 11 11

28 Number of Fish Farms as of 2011 Present Investment Stage Capacity Capacity Average Capacity Number Number YEAR: 2011 (tons/year) (tons/year) of a Producer (tons) Inland Waters (Fresh Water) 1, , , Sea Production , , TOTAL 2, , , Source: Republic of Turkey, Ministry of Food, Agriculture & Husbandry, Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products 12

29 Fish Farms Year Number of Producers* Change Capacity* (tons/year) Change ,245-50, , % 57, % , % 77, % , % 112, % , % 130, % , % 158, % , % 199, % , % 238, % , % 297, % , % 371, % Source: Republic of Turkey, Ministry of Food, Agriculture & Animal Husbandry, Directorate of Fishing Water Products 13 13

30 Top Marine Aquaculture Producers as of January 1 st, 2011 Producer Capacity (ton/yr) Species Farmed Internet Page 1 Kilic Sea Products 9830 Seabream, Seabass, Corb, Red Coral, Dentex, Grouper 2 Fjord Marin Sea Products 8800 Seabream, Seabass, Common Bream, Red Coral, Dentex 3 Gumusdoga Water Products 6550 Seabream, Seabass 4 Sürsan Water Products 5800 Seabream, Seabass 5 Ege Marin Water Products 5150 Seabream, Seabass, Common Bream, Red Coral, Dentex Source: Republic of Turkey, Ministry of Food, Agriculture & Animal Husbandry 14 14

31 Structure of the Aquaculture Industry 90% of all sea farm production is Seabass and Seabream 95% of the Seabass & Seabream are produced in Aegean Sea About 40% of the Seabass & Seabream are produced in Mugla region (on shores of Aegean Sea) In terms of amount of production, Black Sea Region follows Aegean Sea followed by Marmara Sea and Mediterranean and Central Anatolia (freshwater trout) Aquaculture support services (feed plants, equipment providers/distributors and consultants) are based in the western part of the country close to Aegean Sea. Inland (freshwater) producers are generally small in size There are some large sea/marine producers mainly producing Seabass and Seabream. Source: UN Food & Agriculture Organization, Statistical Institute of Turkey 15 15

32 Positive Trend in Aquaculture in Turkey Turkey is 3 rd in the world in growth of Aquaculture production Turkey has 25% market share in Europe in Seabass & Seabream trade Turkey is leader in Trout (fresh water) production in Europe The share of Turkey in Aquaculture production in the world has increased from 0.03% to 0.3% in 10 years The Aquaculture production has increased 30%; the production capacity has increased 128%; the value of the production has increased 39% ( ). Although still not at desired level, there is an increasing trend of establishing processing plants which will increase processed products hence value added products. Source: Food & Agriculture Organization of UN; Aquaculture Producers Central Union of Turkey16 16

33 Challenges in Aquaculture in Turkey Instability of prices Prejudiced approach to aquaculture products vs. catch products from domestic consumer Time consuming bureaucracy, specially in rental applications (assessment of environmental effects etc.) (IN note: Ministry claims to have solved this problem as of 2012) Conflict of users of shore such as tourism, aquaculture (IN note: There seems to be extra publicity about the effects of farms to sea shores; industry and municipality effects are much higher) Unavailability of experienced labor (cheap labor is highly available when experience is unnecessary) Source: Aquaculture Producers Central Union of Turkey; Mugla Aquaculture Producers Association 17 17

34 Laws & Governing Aquaculture production is governed my Ministry of Food, Agriculture and Husbandry (previously Ministry of Agriculture and Rural Affairs) All fisheries and aquaculture activities are regulated by the Fisheries Law No. 1380, enacted in 1971 and amended by the Fisheries Law No of 1986 «Aquaculture Regulation» was first issued on and was amended in 2005, 2007, 2009 The Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products in Ministry of Food, Agriculture & Husbandry is responsible of governing aquaculture production All producers must have a licence from Ministry of Food, Agriculture & Husbandry (has offices in all 81 provinces) Applications for trout, carp, seabass and seabream on growing farms and hatcheries, for these species up to two million fry/year capacity can be submitted to the Provincial Directorates (the rest should apply directly to directorate in Ankara) 18 Source: Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products, UN Food & Agriculture Organization (FAO) 18

35 «Aquaculture Regulation», 2004 This regulation (with amandments in 2005, 2007, 2009) covers and sets out rules for the following issues: Site selection for inland and marine farms. Application and evaluation procedures for fish farming licenses. Approving the projects and issuing licenses. Improving production capacity, species etc., site changes and sales. Other aquaculture activities (tuna fattening, organic farming, etc.). Importing broodstock fish, egg and fry. Compulsory technical staff employment. Fish health management. Environmental impacts and protection. Monitoring and control of farming activities. Fish welfare. 19 Source: Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products, UN Food & Agriculture Organization (FAO) 19

36 «Renting Water and Water Areas for Aquaculture Production in Seas and Inland Waters Regulation», 2011 There is a Regulation issued in about «Renting Water and Water Areas for Aquaculture Production in Seas and Inland Waters» Provincial directorates are responsible of renting Rental durations are up to 15 years and determined by the provincial directorates according to the conditions of the actual location With this regulation the duration of the bureaucratic process has shortened More equal pricing in all regions and provinces of Turkey Longer lease durations 20 Source: Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products 20

37 Research about Aquaculture There are 13 fisheries faculties and 5 departments at agriculture faculties providing undergraduate and graduate education in fisheries (including aquaculture) and aquatic sciences Fisheries programs in vocational high schools «The Central Fisheries Institute» associated with Ministry of Food, Agriculture & Husbandry is in Trabzon (north east Black Sea coast of Turkey) Second Fisheries Institute is on the Mediterranean Coast established by a UN Food and Agriculture Organization project Two other institutes are in Egridir/Isparta and in Elazig concentrate on inland fisheries (freshwater) «Fisheries Production and Development» Center is in Antalya (Med coast) 21 Source: UN Food & Agriculture Organization (FAO) 21

38 Projections For Future According to Republic of Turkey, State Planning Organization in 2023* the aquaculture production of Turkey is planned to be 600 thousand tons (167 thousand tons in 2010, estimate for 2012 is 175 thousand tons) Consumption per capita is expected to increase to 16 kg of sea food in 2023 (approx. 7 kg 2010 and estimated 9 kg in 2012) Exports of aquaculture is aimed to be 1 billion USD in 2023 (est. approx. 500 million USD in 2012) * 2023 is the 100 th year of the Turkish Republic which was declared in 1923 after the decline of Ottoman Empire in the aftermath of World War I. 22 Source: Republic of Turkey, State Planning Organization; Aquaculture Producers Central Union of Turkey; Mugla Aquaculture Producers Association 22

39 Aquaculture Related Exhibitions Future Fish Eurasia o June 07 09, 2012 o International Izmir Fair Center o Organizer : Eurasia Trade Fairs o Sea Expo Turkey o June 14 17, 2012 o Istanbul Expo Center o Organizer : HKF Trade Fairs o 23

40 Innovation Norway Istanbul Office Aytar Cd. Aydin Sk. No:2/7 1.Levent - Istanbul Telephone: THANK YOU!!! 24

41 Market Report for Aqualine AS, SeaSide AS and PlastSveis AS Innovation Norway Istanbul Caglar Erdogan, Senior Market Adviser Tel: Mobile: Fax:

42 Overview of Turkish Aquaculture Population : 79,9 million (2012 estimate) Area : km² Coast Line : km Marine Area : 24 million hectare Inland Water Area : 1 million hectare (lake, river, dam, reservoir) 33 rivers : km length

43 History of Aquaculture in Turkey Dalyan fisheries in the Mediterranean lagoons 1960s : Modern aquaculture began (rainbow trout) 1970s : Common Carp farming initiated 1985 : Gilthead Seabream & European Seabass. 1990s : Mariculture trials with rainbow trout and Atlantic salmon in the Black Sea. Kuruma prawn on the Mediterranean and Mussels in the Northern Aegean. Atlantic salmon failed. 2000s : New species such as sharpsnout Seabream, common Seabream, common dentex and blue fin tuna fattening started.

44 Aquaculture Potential of Turkey Resources Number Area (ha) Naturel Lakes ,118 Dam Lakes ,377 Man-made Lakes ,032 Seas (Total Surface) 4 24,607,200 TOTAL 1,362 25,882,727

45 With Whom We Have Talked to? Our purpose was to get first hand information from potential customers. We have talked with 4 Sea Bass/Sea Bream farms, 1 Sea Bass/Sea Bream hatchery, and 1 Aquaculture Producers Association 3 of the farms were in Bodrum, Turkey and 1 farm was in Izmir, Turkey. The hatchery was in Izmir, Turkey. The Producers Association was also in Izmir. (Izmir and Bodrum are shown in below map with arrows).

46 With Whom We Have Talked to? Izmir and Bodrum are two important Sea Bass/Sea Bream production towns in Turkey. We have mainly visited the head offices of companies not cages in the sea. Three farms we have visited in Bodrum were: Hatko Aquaculture Sürsan Aquaculture Noordzee Aquaculture (no current web page) We have visited one aquaculture company in Izmir: More Aquaculture We have visited one hatchery for Sea Bass/Sea Bream fingerlings company in Izmir: Egemar In addition we have talked with Phamaq general manager in Izmir, Turkey. Pharmaq is a Norwegian fish vaccine company.

47 Hatko Aquaculture We have met with Mr. Hakan Gökcek, the General Manager of Hatko Aquaculture The production of Hatko is 3500 ton/year including Sea Bass and Sea Bream. Company was established in 1991 and moved to current location in Hatko is the first company that moved the cages to offshore locations. The company is selling fish both to domestic and export market mainly to Europe. 80 to 90% of the production is for export market. All the fish sold to domestic market is whole wish (unprocessed) Exports are either whole fish or Sea Bass/Sea Bream fillets Fillets are done manually, not by machinery since machinery losses are larger than manual and not cheaper. The company owns her own hatchery in addition to offshore cages. 7

48 Sürsan Aquaculture We have talked to Mr. Kerem Göksel, the Sales and Export Manager and to Mr. Cemal Oruc, the Production Manager The production of Sursan is 2500 to 3000 ton/year in terms of Sea Bass/Sea Bream The company was established in 1981 starting with fish meal and fish oil. Fish farming started in The company has her own fish feed company and fish oil company in addition to a fish farm with offshore cages. The company owns fishing fleet for hunting mainly in Black Sea for pelagic fish (anchuez) Sursan do not have a hatchery but they purchase the fingerlings from different hatcheries in domestic market. Company sells to both domestic and export market As understood England is a major market for them (Tesco) They are selling both whole fish and fillets which are done manually due to economical reasons. Export sales are mainly fillets where domestic sales is whole fish. 8

49 Noordzee Aquaculture We were hosted by Mr. Tolga Vural, General Manager and owner (partner) of the company The firm has yearly production of approx. 3,000 ton of Sea Bass and Sea Bream The company does not own a hatchery but buys fingerlings from open market Have sales to retailers in Turkey and works on exports to Europe. We were informed that sales to Europe were mainly fillets and «ready to eat» meals. Fillet are being done manually as all others. Customers in Turkey prefers whole Sea Bass/Sea Bream in gr size. They prefer that whole fish is on the plate. Guts of the fish is traditionally cleaned by the retailer free of charge at the point of sale either being a mom & pops traditional fish shop or a market chain. All farms predict that Turkey will follow suit with Europe and will increase the consumption of fillets and processed products such as «ready to eat» meals. Noordzee is currently investing in fish feed factory. (Estimated 10 million USD) They have plans of investing in processing and packaging facilities. They have a sales office in Nederlands which covers all European market from there. 9

50 More Aquaculture We were hosted by Mr. Erkan Sevinç, Manager of Strategic Planning & Purchasing More has a production of 3,350ton of Sea Bass and Sea Bream per year The company actually owns a hatchery facilities but has rented it out to a company. More buys fingerlings from domestic market. Have sales to retailers in Turkey and works on exports to Europe. We were informed that sales to Europe were mainly fillets and «ready to eat» meals. Fillet are being done manually as all others. The manager informed us that they have bought fillet making equipment but not using it since manual filleting was more feasible in economical terms. They have a fish traceability web page for local Tesco chain (called Kipa in Turkey). Customers can enter the number on the tag of the fish and learn which farm/cage it has grown and at what date it has been harvested etc. More is also planning a tracibility web page for exported fish. Company has domestic and international sales. Exports are more of the volume then local sales. 10

51 Egemar Hatchery We has a meeting with Mr. Salih Köseler, Vice General Director The company was established in 1997 The hatchery, today, has a capacity of 100 million fingerlings per year They produce Sea Bass/Sea Bream fingerlings and 4 more species (Corb (Umbrina cirrosa), Grouper (Ephinephelus aeneus), Maigre (Argyrosomus regius) and Diplodus puntazzo) Egemar was owned by same owner by Ugurlu Balik Two weeks ago all of Ugurlu Balik and 50% of Egemar was sold to an investment fund. Companies will continue with same management team at least for a while since the fund is an investor not a fish farm operator. Egemar sells fingerlings to many fish farms in Turkey in open market conditions. 11

52 İzmir Aquaculture Producers Union We were hosted by Mr. Demir Alpay, Managing Director of the Union. Mr. Uzay Senturk, Quality Assurance Manager from Pinar Çamli Aquaculture was also present in the meeting. He is an experienced veterinerin of fish. Pinar Çamli is one of the largest and oldest fish farms in Turkey It is owned and operated by Yasar Holding The union is the Association of the sea products producers around Izmir Area. 12

53 Aqualine AS There was consensus opinion about Aqualine products by all spoken to. In 1990s many in the industry were using imported cage systems but nowadays there are local ones. Akuakare is one of the local companies that are providing these systems Brackets are considered as most important part of the cages and they are most breakable (vulnerable to conditions). Polarcircle brackets are the most (and probably only) used imported brackets. They are sold by Aqua Group office in Bodrum. High density polyethylene (HDPE) brackets are most preferred. They are also locally produced in addition to Polarcircle ones. 13

54 Aqualine AS All farms buy brackets, pipes, nets, mooring etc. separately and have it integrated. There are service provider companies that do design and integration. «Derin Su» is one of these service provider companies (in addition to some products) Pipes are bought from local producers of pipes which are many. «Firat Boru» is one of these pipe companies Turkish pipes of these types are known to be good. All producers buy imported nets from Norway. Most preferred brand is Moreknot Nets Egersund Nets has recently established a partnership with a Turkish company in Izmir to produce nets in Turkey 14

55 Aqualine AS Mooring is bought usually from local producers however there are some farms preferring imported mooring equipment. Cipax was a brand mentioned for mooring Buying Turkish parts and imported parts and having it integrated makes systems about 40 50% cheaper than buying it all together from say Aqualine. My analysis is that Aqualine can sell some special parts of the cage systems such as brackets through a local sales agent. It does not look like whole systems can be sold to Turkish farms. Turkish fish farms are very price sensitive All are satisfied with the solutions that they have They don t see any reason to pay premium prices for more complex/better/higher quality/more robust solutions. 15

56 SeaSide AS There was consensus opinion about stunning equipment as well Several indicated they did not understand SeaSide web page, there shall be better pictures and especially movie clips. There were large interest for the equipment, all wanted it with prerequisite of it working fine with Sea Bass/Sea Bream Killing is done on harvest boats in Turkey by ice shocking. The fish dies in 5 to 10 seconds depending on how deep they are in tanks. Due to arrangement of facilities (no fish farm has processing facility by the sea, it is forbidden) and rules and regulations about cages (they can t be pulled to shore for harvesting) fish shall be killed on harvest boats. There were concerns about if this equipment would work on harvest boats that are not so big. (I did not know the answer) 16

57 SeaSide AS It is best that a representative of SeaSide see the cages and boats and decide if the equipment at hand can be made work on them. A research project with Innovation Norway might be* possible if needed in order to adapt this equipment. Some farms are also OK to work on this with SeaSide AS. After making sure that the equipment works in the conditions of Turkish fish farms a sales agent in Turkey can sell this equipment. The market is obviously there. * IFU projects are dedicated for research & development in international markets. This possibility shall be discussed with the relevant district office of Innovation Norway and Innovation Norway Istanbul Office together independent of this Network Project if it is interesting for SeaSide AS. Please refer to Innovation Norway web page for further information about IFU projects: 17

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Strategic tematisk satsingsområde ved NTNU FAO initiativ innen eksponert havbruk Yngvar Olsen NTNU Marint strategisk satsingsområde 2 Bakgrunn: Globale

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed)

Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed) Partnerskapssamling NCE Aquaculture 12.mai 2016 Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed) Arne Fredheim Forskningssjef Avdeling for havbruksteknologi, SINTEF Fiskeri og

Detaljer

Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet

Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet Nils A. Røkke Direktør Bærekraft SINTEF 1 Tema Klima og 2 graders målet Behovet for en omstilling Sjømatnæringen - klimagassutslipp

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest

Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Agenda Oversikt over utvikling av villfangst globalt Oversikt over utvikling av oppdrett globalt Bærekraftig utvikling Fremtidens

Detaljer

Laksenæringendet store bildet og mindre aktører. Smøla, 31. oktober 2013, Jan Petter Kosmo

Laksenæringendet store bildet og mindre aktører. Smøla, 31. oktober 2013, Jan Petter Kosmo Laksenæringendet store bildet og mindre aktører Smøla, 31. oktober 2013, Jan Petter Kosmo Agenda Det store bildet. Status. Struktur og utvikling. Økonomi. Mindre aktører. Carps, barbels and cyprinids Molluscs

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 Eksamensdato: 25.05.2009

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming

Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming Presented by: Steinar Skybakmoen steinar@oppdrettsteknologi.no Mobil +47 4804 7204 Some definitions Water flow-through

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Blue Planet AS Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Nettverksorganisasjon non profit Eid av organisasjoner med felles interesse for oppdrettsindustrien

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Hva forventer torskeoppdretterne av kapitalmarkedet? Øystein Steiro, CEO Stats på torsk 16.2.2007

Hva forventer torskeoppdretterne av kapitalmarkedet? Øystein Steiro, CEO Stats på torsk 16.2.2007 Hva forventer torskeoppdretterne av kapitalmarkedet? Øystein Steiro, CEO Stats på torsk 16.2.2007 Hva vi ønsker av kapitalmarkedet? Vi ønsker først og fremst stabil tilgang på langsiktig kapital For å

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Hvordan utvikle posisjonen til norske leverandører internasjonalt?

Hvordan utvikle posisjonen til norske leverandører internasjonalt? The global leader in aquaculture technology Hvordan utvikle posisjonen til norske leverandører internasjonalt? Trondheim, 3. desember 2008 Knut Molaug, konsernsjef Agenda Om AKVA group ASA Norge i oppdrettsverden

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger Morten Engen Bakgrunn Jobbet 12 år med vannrensning Opparbeidet stort nettverk og mange gode relasjoner. Utvikling Produksjon-salg 2009 oppstart Eco Water AS 2009/2010 Starte utvikling og salg av egenutviklede

Detaljer

Uten bedret lønnsomhet er det trolig bedre økonomi og helsegevinst og spise importert hestemakrell fra Namibia?

Uten bedret lønnsomhet er det trolig bedre økonomi og helsegevinst og spise importert hestemakrell fra Namibia? Inaqua Statlig institusjon ansvarlig for utvikling av oppdrett (IIP sporadisk F&U) småskala i hovedsak En settefisk produsent for hele landet (privat ingen støtte eller kontroll fra det offentlige) 9 000

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer