Rapport. Bedriftsnettverk mot marked, forprosjekt. - Leverandører til havbruksnæringen i Tyrkia. Forfatter (-e): Kristian Henriksen, akvarena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Bedriftsnettverk mot marked, forprosjekt. - Leverandører til havbruksnæringen i Tyrkia. Forfatter (-e): Kristian Henriksen, akvarena"

Transkript

1 Rapport Bedriftsnettverk mot marked, forprosjekt - Leverandører til havbruksnæringen i Tyrkia Forfatter (-e): Kristian Henriksen, akvarena Dato: Et samarbeidsprosjekt mellom: Aqualine, SeaSide og Plast Sveis. Støttet av: Innovasjon Norge Prosjektledelse ved: Kristian Henriksen, akvarena

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 Kort om aktørene... 4 Aqualine AS... 4 SeaSide AS... 4 PlastSveis AS... 4 akvarena Innledende undersøkelser Markedsundersøkelse... 7 PlastSveis AS... 8 Aqualine AS... 8 SeaSide AS Markedsreise... 9 Hatko Aquaculture... 9 Sürsan Aquaculture Derin Su Noordzee Aquaculture Pinar Aquaculture More Aquaculture Agromey Aquaculture Organisasjon Markedsstrategi SWOT Økonomisk potensiale Annet Vedlegg: 1. Turkish Aquaculture Sector, Innovation Norway, Turkey, Market Report for Aqualine AS, SeaSide AS and PlastSveis AS, Innovation Norway, Turkey

3 1. Bakgrunn Prosjektet ble etablert med bakgrunn i et godt samarbeid mellom næringsklyngen akvarena og Innovasjon Norges (heretter IN) utekontor i Tyrkia. Tyrkia er et interessant marked for norske leverandører av oppdrettsutstyr. Landet har en sterkt voksende akvakulturproduksjon og det har kommet seg gjennom finanskrisen med betydelig bedre resultat enn andre middelhavsland. Tre av medlemsbedriftene i akvarena så mulighetene for økt salg av sine varer og tjenester gjennom å etablere seg i Tyrkia. Disse tre bedriftene var Aqualine AS, SeaSide AS og PlastSveis AS. Gjennom et samarbeid om markeds-/salgsvirksomheten i Tyrkia ville disse tre kunne dekke hele oppdrettskjeden, fra egg til slakteri, med teknologi. Hvorav PlastSveis AS er leverandør av teknologi til landbasert oppdrett(settefisk), Aqualine AS leverer merder, fortøyninger, nøter med mer til sjøanlegg og SeaSide AS leverer maskiner til prosesseringsanlegg. Bedriftene ønsket derfor å samarbeide i et prosjekt under ordningen "Bedriftsnettverk mot marked." Norske leverandører til havbruksnæringen har et stort uutløst potensial internasjonalt. Analysen "Norske akvakulturleverandører: Global omdømmeundersøkelse, 2009" 1 peker på Tyrkia som et av de mest spennende markedene. I analysen har man spurt aktører i Tyrkia om hvilken oppfatning man har om norske utstyrsleverandører og de gav følgende tilbakemelding: Norsk akvakulturindustri anses som globalt ledende. Produkter er av høy kvalitet, men er ikke bredt kjent og ikke nødvendigvis anvendbare under tyrkiske forhold. Norge sto for verdifulle bidrag da Tyrkia startet oppdrett i sjø. Har ikke beholdt den posisjonen, men noe lojalitet er fremdeles bevart. Norge oppleves ikke å prioritere det tyrkiske markedet. Norsk industri oppleves som noe rigid; defensiv og redd for konflikter; burde være mer proaktiv. Norske selskapers kontraktsvilkår for eksempel forhåndsbetaling samsvarer ikke med tyrkisk forretnings- og finanspraksis og hindrer handel. Service etter salg (som er en sentral forretningsdriver i Tyrkia) anses som tvilsom. Det reageres særlig på utilgjengelighet i forbindelse med ferier og helligdager. Alle tyrkiske respondenter ser tillit/pålitelighet som den viktigste forretningsdriveren. Vaksiner, fôr, klekkeri/stamfisk, merd- og fortøyningssystemer, kameraer, garn, samt akvakulturledelse og tjenester knyttet til dette ses som mulige markeder (prosesseringsleddet ble ikke vurdert, men her også er det et marked for norsk teknologi). Tyrkias akvakultur er for det meste småskala. Ofte foretrekkes tyrkiske produkter på grunn av pris og nærhet; andre produkter fra Middelhavsregionen kan også passe bedre for lokale forhold enn norske produkter. 1 Gjennomført av Burson og Marsteller på oppdrag fra akvarenaog NCE Aquaculture i samarbeid med INs utekontor. 3

4 Kort om aktørene Aqualine AS Aqualine ble etablert i 1980 og har hovedkontor i Trondheim. De er sertifisert leverandør av flytekrager og fortøyningsutstyr til oppdrett i sjø. Utstyret er designet og utviklet for å tåle krevende forhold. Selskapet hadde i 2012 en omsetning på 271 millioner kr i 2011, de har 35 fast ansatte og leverer utstyr til en rekke land både innen lakseoppdrett og til oppdrett av andre arter. SeaSide AS SeaSide AS ble etablert i 2002 og har 16 ansatte med en omsetning på 52 millioner i Selskapet er lokalisert i Stranda på Sunnmøre og arbeider i hovedsak med utvikling, salg og produksjon av maskiner og utstyr til oppdrettsnæringen i Norge, samt noe eksport. SeaSide AS leverer automatiserte og maskinelle løsninger til bedøving og avliving av fisk samt systemer for håndtering av biprodukter, herunder blant annet vakuumløsninger og kvern/pumpe system. PlastSveis AS Plastsveis AS ble etablert i 1988 og har i dag 36 ansatte. Omsetningen i 2011 var på 54 millioner. Selskapet holder til på Sør-Helgeland, på Berg i Sømna kommune. De planlegger, prosjekterer og bygger nøkkelferdige klekkeri, yngel og påvekstanlegg. Resirkuleringsanlegg (RAS) tilbys i samarbeid med AKVA Group. akvarena akvarena er en næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge, med fokus på teknologiutvikling for havbruksnæringen. Klyngen består av teknologiprodusenter, FoU-miljø, havbruksselskaper, finansieringsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. akvarenas visjon: "Verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk" 4

5 Totalt representerer akvarenas medlemmer en omsetning på over 6 milliarder kr og 2000 ansatte. Gjennom samhandling på følgende områder, ønsker akvarena å styrke medlemmene: Økt innovasjon og utvikling av ny teknologi Internasjonalisering Kompetanse og rekruttering 2. Innledende undersøkelser På vegne av prosjektet, gjennomførte Innovasjon Norge en innledende undersøkelse av utbredelsen av akvakultur i Tyrkia i mai 2012, se vedlegg 1. Denne gav et klart bilde av den framvoksende akvakulturnæringen i landet og viser til at Tyrkia er den tredje mest voksende akvakulturnasjonen i verden, målt i produksjon. Fra 1997 til 2010 har akvakulturproduksjonen i sjø, økt fra under tonn til over tonn. Den totale akvakulturproduksjonen i Tyrkia, både sjø og ferskvann, var på tilnærmet 175 tusen tonn i Mål for total akvakulturproduksjon i Tyrkia (både saltvann og ferskvann) er 600 tusen tonn innen Dette er en estimert økning på tilnærmet 340 % fra

6 For å unngå konflikter med turistnæringen i landet, er oppdrettsnæringen flyttet ut av den indre skjærgården og ut i mer eksponert farvann. Behovet for mer robust utstyr har dermed blitt gjort gjeldene. Tyrkisk akvakulturnæring bruker i dag mye lokalprodusert tyrkisk utstyr. Kvaliteten på dette utstyret er derimot ikke på høyde med norsk utstyr og etter tvangsflyttingen ut av de indre kystområdene, er behovet for oppdrettsutstyr med bedre kvalitet blitt framtredende. Dette har nå skapt et større mulighetsrom for norske aktører enn kun for få år siden. 6

7 3. Markedsundersøkelse I forkant av markedsreisen ble det gjennomført en markedsundersøkelse av Innovasjon Norge Tyrkia. Basert på informasjonen framkommet i den innledende undersøkelsen, ble fokuset for undersøkelsen lagt til den sør-vestlige delen av Tyrkia, hvor utbredelsen av sjøbasert oppdrett av Sea Bass og Sea Bream er størst. For å øke kunnskapen om nettverket hos INs kontor i Tyrkia, kom Çaglar Erdogan til Norge og besøkte bedriftene i nettverket. akvarena har stått for prosjektledelse og deltok under møtet mellom Çaglar og Aqualine. I ettertid av norgesbesøket gjennomførte INs kontor i Tyrkia en markedsundersøkelse med intervjuer av potensielle kunder av nettverket. Gjennom markedsundersøkelsen var Innovasjon Norge i kontakt med følgende selskaper/organisasjoner: - Hatko Aquaculture, oppdrettsselskap - Sürsan Aquaculture, oppdrettsselskap - Noordzee Aquaculture, oppdrettsselskap - More Aquaculture, oppdrettsselskap - Egemar Hatchery, settefiskprodusent - Izmir Aquaculture Producers Union, oppdrettsorganisasjon De fire oppdrettsselskapene representerte totalt tilnærmet 16 prosent av den totale produksjonen av Sea Bass og Sea Bream i Tyrkia. INs kontor i Tyrkia gjennomførte intervju med/besøk til de tyrkiske aktørene og presenterte nettverksklyngens produkter og løsninger for hver enkelt bedrift. 7

8 På bakgrunn av disse undersøkelsene framkom følgende tilbakemeldinger vedrørende de norske firmaene og utstyret de kan levere til Tyrkia: PlastSveis AS Den innledende markedsundersøkelsen viste en markedsutfordring for PlastSveis med tanke på eksport av utstyr til Tyrkia. Det benyttes i dag hovedsakelig lokale utstyrsleverandører for konstruksjon av settefiskanlegg i Tyrkia. Disse utkonkurrerer internasjonale aktører på pris og leverer en utstyrskvalitet som anses som tilstrekkelig for dagens produksjonsform. Tyrkiske settefiskanlegg bygges opp med tanker av polyurethane, polyester eller sementtanker. Dette er materialer som enkelt og billig produseres i Tyrkia. Videre er det i dag nok kapasitet innen settefiskproduksjon og behov for videre utvidelse er derfor ikke trolig før om 5-6 år. Likevel ble PlastSveis AS anbefalt å besøke Tyrkia for å få bekreftet eventuelt avkreftet om disse innledende undersøkelsene var korrekte. Aqualine AS Det har tidligere blitt kjøpt norsk oppdrettsutstyr inn til Tyrkia. Spesielt av norske aktører som var etablert i Tyrkia på et tidligere tidspunkt. Aqualine har også vært en av leverandørene til dette markedet, da gjennom et agentselskap i Tyrkia. Deres merder, konstruert for Nord-Atlantiske forhold, med stålklemmer, var ikke egnet for de høye temperaturene og den høye saltholdigheten i Middelhavet. Tyrkiske oppdrettere benytter i dag i stor grad tyrkisk lokalprodusert utstyr, men dette er en trend som igjen er på tur å snu. Norske nøter er i dag ettertraktet i Tyrkia og MøreNot er vel etablert i landet. Det eksisterer derfor allerede et marked for norske oppdrettsnøter, hovedsakelig av Dyneema, som Aqualine kan entre. Merder blir i dag kjøpt som separate deler og satt sammen av oppdrettsselskapene selv. Klammer, flyterør og håndlist kjøpes inn separat for å spare kostnader og sveises sammen av oppdrettsselskapet selv. Tyrkiske lokalproduserte klammer innehar ikke den samme styrken som norske rotasjonsstøpte klammer og vil derfor kunne ha et marked i Tyrkia. Hele merder, sammensatt i Norge, vil derimot være vanskelig å selge slik markedssituasjonen er per dags dato. Videre er det også en etterspørsel etter bedre kompetanse på sveising av polyetylen (PE) blant oppdretterne. Dette ses på som et mulighetsområde for Aqualine. Fortøyningssystemer kjøpes i stor grad fra lokale produsenter, til % lavere pris enn internasjonale aktører klarer å levere i Tyrkia. På sikt vil det kanskje være muligheter for salg av fortøyningssystemer fra Aqualine i Tyrkia, men ikke per dags dato. 8

9 SeaSide AS Prosesseringsutstyr leveres av store internasjonale aktører som Marel og Baader. Markedet for SeaSide er ved leveranse av spesialutstyr og tilpasninger som ikke de store aktørene kan levere. På bakgrunn av strengere markedskrav fra Europeiske supermarkedkjeder er tyrkiske oppdrettsaktører nå på jakt etter ny/nye avlivningsmetoder for Sea Bass og Sea Bream som innehar større fiskevelferd enn dagens løsninger. I dag avlives fisken med is-bad, noe som krever relativt lang avlivingstid og stresser fisken unødvendig mye. SeaSide kan levere en elektrobedøver som dermed sikrer velferden til fisken ved avlivning. I tillegg øker denne kvaliteten på sluttproduktet da fisken ikke stresses under avlivningsprosessen. Det var stor interesse for elektrobedøveren blant oppdretterne. 4. Markedsreise Basert på kunnskapen opparbeidet gjennom de innledende undersøkelsene og markedsstudiet, ble det tilrettelagt for en markedsreise til Tyrkia den 2. til 6. juni. Opplegget ble fastsatt av INs kontor i Tyrkia med bistand fra akvarena. Det ble satt opp et tett program med besøk til totalt syv bedrifter, hvor det samtidig ble gjort besøk til to oppdrettslokaliteter, en filetfabrikk og et notbøteri/-vaskeri. Hatko Aquaculture Hatko Aquaculture produserer tilnærmet 3500 tonn Sea Bass og Sea Bream per år. Av dette eksporteres prosent. Totalt opererer Hatko 60 merder med en diameter på 24 meter. Det vurderes nå nyinvesteringer i merder med 28 meters diameter. Det benyttes 12 meters dype nøter, men vurderes å øke til 20 meter i framtiden. Har tidligere benyttet Polarcirkelmerder og kan være interessert i å teste ut norsk utstyr igjen. 9

10 Total produksjonstid i sjø er 14 måneder. En høster da fisk i porsjonsstørrelse gram og gram. Disse selges uprosessert til markeder i Europa, kun pakking i esker med is. På grunn av strengere krav i Europa er firmaet på jakt etter nye metoder for høsting og avliving. Totalt høstes det 15 tonn per time fra anlegg tilhørende Hatko. Dersom SeaSide kan levere en elektrobedøver tilpasset bruk på båt, og med korrekt kapasitet per time, kan de være veldig interessert. Hatko har ikke behov for utstyr for landbasert settefiskproduksjon slik dagens status er. De mener en etablering for PlastSveis i Tyrkia vil være vanskelig. Dette med bakgrunn i priskonkurransen fra lokale aktører. 10

11 Sürsan Aquaculture Produserer tonn Sea Bass og Sea Bream per år. Selskapet benytter i dag kun norske klammer til oppdrettsmerdene. Disse leveres av AKVA Group. Dette fordi de norske klammene er sterkere og mer holdbare. Dersom Aqualine kan levere klammer i framtiden kan kjøp bli aktuelt. Pris er i så sammenheng viktig. På lik linje med Hatko Aquaculture er Sürsan interessert i elektrobedøveren. Dette etter strenge krav fra Tassal. Sürsan har et behov for bedøving av 10 tonn per time. Før et eventuelt kjøp ønsker Sürsan og se utstyret demonstrert i Tyrkia og til bruk på Sea Bass og Sea Bream. Sürsan har ikke egen settefiskproduksjon, men på grunn av priskonkurransen fra Tyrkiske aktører, tror ikke firmaet at det er et marked for PlastSveis i Tyrkia. Derin Su Derin Su er et agentselskap som blant annet opererer for de norske selskapene NetKem AS og MøreNot. Totalt omsetter de for 2-2,5 million Tyrkiske lire per år. MøreNot er i dag blitt en av de ledene leverandørene av oppdrettsnøter i Tyrkia. Derin Su står for montering, salg og service av nøtene og har i dag tilnærmet 60 prosent av servicemarkedet i Tyrkia. Derin Su anbefaler nettverket og etablere seg lokalt, enten gjennom en salgsagent eller eget salgskontor. Ved salg av nøter i Tyrkia er nettverket avhengig av serviceverksted. Videre er sterk lokal tilknytning sett på som en styrke i Tyrkisk næringsliv. Dersom nettverket kan produsere eller sette sammen deler av utstyret i Tyrkia, med Tyrkisk arbeidskraft, vil dette telle sterkt. I følge Derin Su vil tid være en utfordring for nettverket. Få kjøp planlegges langt fram i tid og kjøperne er derfor avhengig av kort leveransetid. Noordzee Aquaculture Produserer tilnærmet 5000 tonn per år av Sea Bass og Sea Bream. Selskapet benytter lokalproduserte merder, norske nøter og foringsflåte/system levert av AKVA Group. Som de andre oppdrettsselskapene sliter selskapet med kvaliteten på klammene på oppdrettsmerdene. Kan på sikt tenke seg å benytte norske klammer, dersom pris-levetid viser lønnsom investering. 11

12 De produserer fisk i porsjonsstørrelse gram, men tror markedet vil endre seg på sikt, og at etterspørselen etter filet vil øke. Dermed vil størrelsen på fisken som produseres trolig øke. Til Europa produserer nå selskapet tilnærmet kun filet. Denne håndskjæres, da dette gir større utbytte per fisk. Selskapet investerer nå 10 millioner US $ i en egen fôrfabrikk og har planer om investering i ny filetfabrikk i nær framtid. Noordzee er også svært interessert i elektrobedøveren som SeaSide kan levere. Pinar Aquaculture Pinar Aquaculture er en del av et større konsern bestående av 23 selskaper, med aktivitet innenfor alt fra oppdrett til universitetsvirksomhet. Selskaper driver i dag 8 lokaliteter og har eget settefiskanlegg. De produserer tilnærmet 8000 tonn per år og benytter merder med meters diameter og 12-15meters dype nett. Har planer om å øke produksjonen de nærmeste årene til tonn og på sikt øke til tonn per år. 80 prosent av produksjonen går til eksport, hvor igjen denne fordeler seg på 20 prosent ferdigmåltid, 20 prosent filet og 60 prosent hel fisk. Pinar er interessert i samarbeid med både Aqualine, SeaSide og PlastSveis. 12

13 More Aquaculture Produserer tilnærmet 3500 tonn per år av Sea Bass og Sea Bream, og prosesserer også en del ørret for andre selskaper. Mesteparten av produksjonen eksporteres til EU, da spesielt til Storbritannia. Totalt har selskapet 80 merder i produksjon. De kjøper komplette merder, montert av produsent. Dette etter at de har dårlige erfaringer med egensveisede merder. Levetiden på disse blir betydelig lavere enn ved kjøp av komplette merder fra produsent. Kan gjerne tenke seg kjøp av norske merder dersom økt levetid veier opp for merkostnaden. Selskapet har nylig satt i stand en ny filetfabrikk med utstyr fra Marel. Denne benytter likevel manuelt arbeid til filetering. Dessverre er utbyttet på filetmaskinene for dårlig, 45 prosent, mot 50 prosent ved håndskjært. Selskapet er svært interessert i tilbud fra Aqualine. De tror det kan være et marked for SeaSide, men er usikker med tanke på PlastSveis sin konkurransesituasjon opp mot billige lokale produsenter. Selskapet har også sitt eget notvaskeri/-bøteri. 13

14 Agromey Aquaculture Selskapet produserer Sea Bass og Bream og setter ut 50 millioner individer hvert år. Som Nordzee tror også Agromey at snittvekten per fisk vil øke i tiden framover og satser selv å øke gjennomsnittsvekten til 500 gram. Agromey tror det er et marked for elektrobedøveren dersom SeaSide kan vise til et system som fungerer for det Tyrkiske markedet. Markedet for Aqualine er til stede, men der er utfordringer. Spesielt knyttet til pris-levetid og leveransetid. For PlastSveis tror Agromey at det er for tidlig å bevege seg inn i det Tyrkiske markedet. Behovet for så høy kvalitet som PlastSveis leverer, er ikke til stede i Tyrkisk settefiskproduksjon per dags dato. 5. Organisasjon I løpet av prosjekt perioden ble PlastSveis AS kjøpt opp av AKVA Group ASA som er en direkte konkurrent til Aqualine AS. Et videre samarbeid mellom Aqualine AS og PlastSveis AS er derfor ikke aktuelt. For PlastSveis AS del, er allerede AKVA Group ASA etablert i Tyrkia med salgskontor. Dermed vil PlastSveis AS fortsette sin satsning mot Tyrkia gjennom AKVA Group. Et videre samarbeidsløp mot Tyrkia for Aqualine AS og SeaSide AS vil derfor kreve etablering av et nytt markedssamarbeid med en hittil ukjent tredje, og kanskje fjerde, bedrift. Et slikt samarbeid vil etableres i forbindelse med et eventuelt hovedprosjekt. På bakgrunn av oppkjøpet av PlastSveis AS er det derfor ikke gjort noen videre vurdering av organisasjonsform for nettverket. Dersom et nytt nettverk blir etablert, med en eller to nye bedrifter som erstatning for PlastSveis AS, viser markedsreisen og de innledende vurderingene at etableringen av en egen, lokal, salgskonsulent trolig er det beste. Tilbakemeldingene under markedsreisen viser at lokal tilhørighet er viktig for tyrkiske bedrifter og desto sterkere nettverket er tilknyttet landet, desto bedre. Videre viser tidligere erfaringer i nettverket at salgsagenter/agentselskap kan ta en stor andel av fortjenesten, samtidig som kontakten mellom leverandør og sluttbruker lavere enn ved etablering av eget salgskontor. 14

15 6. Markedsstrategi SWOT I forbindelse med et eventuelt samarbeid om salg av utstyr til Tyrkia, er det gjennomført en SWOTanalyse av nettverkets(bedriftenes) anseelse i det Tyrkiske markedet. Analysen baserer seg på kunnskapene framkommet gjennom de innledende undersøkelsene og markedsreisen. Styrker Profesjonell. Høy kvalitet på utstyr. Innovativ. Høy kompetanse både produksjon og utvikling av utstyr, men også bruk og opplæring i bruk av utstyret. Svakheter Høy pris. Langt unna markedet. "For høy" kvalitet på utstyr. Laget for norske forhold og krav, og prises deretter. Lengre leveringstid enn tyrkiske aktører. Lengre levetid på utstyr, sammenlignet med tyrkisk. Muligheter Benyttelse av lokal ekspertise vil kunne gi en god markedsetablering. Produksjon av utstyr lokalt i Tyrkia vil styrke anseelsen. Salg av produkter som kombinerer lokalproduserte varer, med norsk teknologi. Eksempelvis ved merder; Norske klammer kombinert med Tyrkiske flyterør. Trusler Stor konkurranse fra Tyrkiske lavprisaktører. Høy grad av kopiering av utstyr i Tyrkia. Usikkerhet rundt finansiering. Sterk norsk kronekurs. Liten grad av langsiktig planlegging av innkjøp blant tyrkiske oppdrettere. Benytte Eksportkreditt for å sikre gode kontraktsvilkår for både norske leverandører og Tyrkiske bedrifter. Erfaringene fra markedsreisen viser at det er et potensial i leveranse av norsk oppdrettsteknologi til Tyrkia. For å sikre god nok tilknytning til det Tyrkiske markedet vil det være fordelaktig ved etablering av et eget salgsselskap i landet. Et potensielt samarbeid mellom Aqualine, SeaSide og en tredje aktør, for eksempel en leverandør av pumpeteknologi vil kunne gi gjensidig nytteverdi for hverandre og bør vurderes etablert. 15

16 7. Økonomisk potensiale På bakgrunn av tilbakemeldingene fra de innledende undersøkelsene og markedsreisen er det et klart økonomisk potensial for Aqualine ved etablering i Tyrkia. Dersom selskapene ser nytten og kan hente ut merverdi ved bruk av elektrobedøveren, vil det også være et marked for SeaSide. Utover elektrobedøveren vil SeaSide, i lag med en leverandør av pumpeteknologi også kunne ha et marked for leveranser av fiskepumper. I dag håves all fisken ombord i fartøyene. Basert på de innledende undersøkelsene og markedsreisen er det per dags dato ikke et marked for PlastSveis i Tyrkia. Dette da de lokale aktørene leverer utstyr av tilfredsstillende kvalitet og til en pris PlastSveis ikke kan konkurrere mot. 8. Annet Det vil i det videre arbeidet undersøkes om det er potensiale for etablering av et nytt nettverk bestående av Aqualine, SeaSide og en annen tredje (og kanskje fjerde) til nå ukjent bedrift. Markedspotensialet for eksport av utstyr fra både Aqualine og SeaSide er tilstede og en etablering i Tyrkia vil kunne styrke markedsføringen mot bedrifter i andre middelhavsland i framtiden. 16

17 Turkish Aquaculture Sector Innovation Norway Istanbul Caglar Erdogan, Senior Market Adviser Ali Basol, Senior Market Adviser Tel: Mobile: Fax:

18 Overview of Turkish Aquaculture Population : 79,9 million (2012 estimate) Area : km² Coast Line : km Marine Area : 24 million hectare Inland Water Area : 1 million hectare (lake, river, dam, reservoir) 33 rivers : km length 2

19 History of Aquaculture in Turkey Dalyan fisheries in the Mediterranean lagoons 1960s : Modern aquaculture began (rainbow trout) 1970s : Common Carp farming initiated 1985 : Gilthead Seabream & European Seabass. 1990s : Mariculture trials with rainbow trout and Atlantic salmon in the Black Sea. Kuruma prawn on the Mediterranean and Mussels in the Northern Aegean. Atlantic salmon failed. 2000s : New species such as sharpsnout Seabream, common Seabream, common dentex and blue fin tuna fattening started. 3

20 Aquaculture Potential of Turkey Resources Number Area (ha) Naturel Lakes ,118 Dam Lakes ,377 Man-made Lakes ,032 Seas (Total Surface) 4 24,607,200 TOTAL 1,362 25,882,727 4

21 Total Fisheries Production in 2010 tons 2010 Catch of Sea Fish 366,210 Catch of Other Sea Products 41,638 Catch of Fresh Water Products 33,337 Inland Aquaculture Production 78,568 Sea Water Aquaculture Production 88,573 TOTAL 608,326 5

22 Catch vs Aquaculture Source: Statistical Institute of Turkey 6 6

23 Catch of Sea Fish tons Anchovy 270, , , , ,023 Sprat 7,311 11,921 39,303 53,385 57,023 Pilchard 15,586 20,941 17,531 30,091 27,639 Horse Mackarel 14,127 22,991 22,134 20,373 14,392 Whiting 9,112 12,940 12,231 11,146 13,558 Atlantic Bonito 29,690 5,965 6,448 7,036 9,401 Scad 11,800 9,030 10,043 7,895 6,055 Blue Fish 8,399 6,858 4,048 5,999 4,744 Gray Mullet 8,915 8,291 3,345 2,987 3,119 Hake/European Hake 3,460 3,337 1,252 1,557 1,256 TOTAL 378, , , , ,210 Source: Statistical Institute of Turkey 7 7

24 Catch of Other Sea Products tons Striped Venus 48,344 47,215 36,896 24,574 26,931 Sea Snail 11,613 13,791 11,442 6,085 8,437 Prawn 3,856 3,917 4,668 4,614 4,705 Squid Carpet Shell 1,266 1,334 1, Mediterenean Mussel 9,234 1, , TOTAL 75,285 68,594 55,140 42,178 41,638 Catch of Fresh Water Products tons Tarek 11,978 11,623 11,758 10,685 11,382 Common Carb 12,116 12,286 11,625 10,964 12,058 Transcacusian Barb Pike Perch 1,656 1,586 1,346 1,234 1,476 Sand Smelt 6,677 6,540 6,630 6,184 4,438 Snail 1,462 1,397 1,007 2,227 1,991 Cray Fish ,030 TOTAL 35,653 35,233 34,142 32,919 33,337 Source: Statistical Institute of Turkey 8 8

25 Total Aquaculture Production in 2010 tons 2010 Trout (Freshwater) 78,165 Carb 403 Trout (Sea) 7,079 Sea Bream 28,157 Sea Bass 50,796 Mussel 340 Other 2,201 TOTAL 167,141 Source: Statistical Institute of Turkey 9

26 Aquaculture Production in Turkey -Inland Water (tons ) Trout 56,026 58,433 65,928 75,657 78,165 Carb Subtotal 56,694 59,033 66,557 76,248 78,568 -Sea Water (tons ) Trout 1,633 2,740 2,721 5,229 7,079 Sea Bream 28,463 33,500 31,670 28,362 28,157 Sea Bass 38,408 41,900 49,270 46,554 50,796 Mussel 1,545 1, Other 2,200 1,600 1,772 2,247 2,201 Subtotal 72,249 80,840 85,629 82,481 88,573 TOTAL 128, , , , ,141 Source: Statistical Institute of Turkey 10 10

27 Aquaculture Production in Turkey Source: Statistical Institute of Turkey 11 11

28 Number of Fish Farms as of 2011 Present Investment Stage Capacity Capacity Average Capacity Number Number YEAR: 2011 (tons/year) (tons/year) of a Producer (tons) Inland Waters (Fresh Water) 1, , , Sea Production , , TOTAL 2, , , Source: Republic of Turkey, Ministry of Food, Agriculture & Husbandry, Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products 12

29 Fish Farms Year Number of Producers* Change Capacity* (tons/year) Change ,245-50, , % 57, % , % 77, % , % 112, % , % 130, % , % 158, % , % 199, % , % 238, % , % 297, % , % 371, % Source: Republic of Turkey, Ministry of Food, Agriculture & Animal Husbandry, Directorate of Fishing Water Products 13 13

30 Top Marine Aquaculture Producers as of January 1 st, 2011 Producer Capacity (ton/yr) Species Farmed Internet Page 1 Kilic Sea Products 9830 Seabream, Seabass, Corb, Red Coral, Dentex, Grouper 2 Fjord Marin Sea Products 8800 Seabream, Seabass, Common Bream, Red Coral, Dentex 3 Gumusdoga Water Products 6550 Seabream, Seabass 4 Sürsan Water Products 5800 Seabream, Seabass 5 Ege Marin Water Products 5150 Seabream, Seabass, Common Bream, Red Coral, Dentex Source: Republic of Turkey, Ministry of Food, Agriculture & Animal Husbandry 14 14

31 Structure of the Aquaculture Industry 90% of all sea farm production is Seabass and Seabream 95% of the Seabass & Seabream are produced in Aegean Sea About 40% of the Seabass & Seabream are produced in Mugla region (on shores of Aegean Sea) In terms of amount of production, Black Sea Region follows Aegean Sea followed by Marmara Sea and Mediterranean and Central Anatolia (freshwater trout) Aquaculture support services (feed plants, equipment providers/distributors and consultants) are based in the western part of the country close to Aegean Sea. Inland (freshwater) producers are generally small in size There are some large sea/marine producers mainly producing Seabass and Seabream. Source: UN Food & Agriculture Organization, Statistical Institute of Turkey 15 15

32 Positive Trend in Aquaculture in Turkey Turkey is 3 rd in the world in growth of Aquaculture production Turkey has 25% market share in Europe in Seabass & Seabream trade Turkey is leader in Trout (fresh water) production in Europe The share of Turkey in Aquaculture production in the world has increased from 0.03% to 0.3% in 10 years The Aquaculture production has increased 30%; the production capacity has increased 128%; the value of the production has increased 39% ( ). Although still not at desired level, there is an increasing trend of establishing processing plants which will increase processed products hence value added products. Source: Food & Agriculture Organization of UN; Aquaculture Producers Central Union of Turkey16 16

33 Challenges in Aquaculture in Turkey Instability of prices Prejudiced approach to aquaculture products vs. catch products from domestic consumer Time consuming bureaucracy, specially in rental applications (assessment of environmental effects etc.) (IN note: Ministry claims to have solved this problem as of 2012) Conflict of users of shore such as tourism, aquaculture (IN note: There seems to be extra publicity about the effects of farms to sea shores; industry and municipality effects are much higher) Unavailability of experienced labor (cheap labor is highly available when experience is unnecessary) Source: Aquaculture Producers Central Union of Turkey; Mugla Aquaculture Producers Association 17 17

34 Laws & Governing Aquaculture production is governed my Ministry of Food, Agriculture and Husbandry (previously Ministry of Agriculture and Rural Affairs) All fisheries and aquaculture activities are regulated by the Fisheries Law No. 1380, enacted in 1971 and amended by the Fisheries Law No of 1986 «Aquaculture Regulation» was first issued on and was amended in 2005, 2007, 2009 The Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products in Ministry of Food, Agriculture & Husbandry is responsible of governing aquaculture production All producers must have a licence from Ministry of Food, Agriculture & Husbandry (has offices in all 81 provinces) Applications for trout, carp, seabass and seabream on growing farms and hatcheries, for these species up to two million fry/year capacity can be submitted to the Provincial Directorates (the rest should apply directly to directorate in Ankara) 18 Source: Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products, UN Food & Agriculture Organization (FAO) 18

35 «Aquaculture Regulation», 2004 This regulation (with amandments in 2005, 2007, 2009) covers and sets out rules for the following issues: Site selection for inland and marine farms. Application and evaluation procedures for fish farming licenses. Approving the projects and issuing licenses. Improving production capacity, species etc., site changes and sales. Other aquaculture activities (tuna fattening, organic farming, etc.). Importing broodstock fish, egg and fry. Compulsory technical staff employment. Fish health management. Environmental impacts and protection. Monitoring and control of farming activities. Fish welfare. 19 Source: Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products, UN Food & Agriculture Organization (FAO) 19

36 «Renting Water and Water Areas for Aquaculture Production in Seas and Inland Waters Regulation», 2011 There is a Regulation issued in about «Renting Water and Water Areas for Aquaculture Production in Seas and Inland Waters» Provincial directorates are responsible of renting Rental durations are up to 15 years and determined by the provincial directorates according to the conditions of the actual location With this regulation the duration of the bureaucratic process has shortened More equal pricing in all regions and provinces of Turkey Longer lease durations 20 Source: Directorate General of Fisheries & Aquaculture Products 20

37 Research about Aquaculture There are 13 fisheries faculties and 5 departments at agriculture faculties providing undergraduate and graduate education in fisheries (including aquaculture) and aquatic sciences Fisheries programs in vocational high schools «The Central Fisheries Institute» associated with Ministry of Food, Agriculture & Husbandry is in Trabzon (north east Black Sea coast of Turkey) Second Fisheries Institute is on the Mediterranean Coast established by a UN Food and Agriculture Organization project Two other institutes are in Egridir/Isparta and in Elazig concentrate on inland fisheries (freshwater) «Fisheries Production and Development» Center is in Antalya (Med coast) 21 Source: UN Food & Agriculture Organization (FAO) 21

38 Projections For Future According to Republic of Turkey, State Planning Organization in 2023* the aquaculture production of Turkey is planned to be 600 thousand tons (167 thousand tons in 2010, estimate for 2012 is 175 thousand tons) Consumption per capita is expected to increase to 16 kg of sea food in 2023 (approx. 7 kg 2010 and estimated 9 kg in 2012) Exports of aquaculture is aimed to be 1 billion USD in 2023 (est. approx. 500 million USD in 2012) * 2023 is the 100 th year of the Turkish Republic which was declared in 1923 after the decline of Ottoman Empire in the aftermath of World War I. 22 Source: Republic of Turkey, State Planning Organization; Aquaculture Producers Central Union of Turkey; Mugla Aquaculture Producers Association 22

39 Aquaculture Related Exhibitions Future Fish Eurasia o June 07 09, 2012 o International Izmir Fair Center o Organizer : Eurasia Trade Fairs o Sea Expo Turkey o June 14 17, 2012 o Istanbul Expo Center o Organizer : HKF Trade Fairs o 23

40 Innovation Norway Istanbul Office Aytar Cd. Aydin Sk. No:2/7 1.Levent - Istanbul Telephone: THANK YOU!!! 24

41 Market Report for Aqualine AS, SeaSide AS and PlastSveis AS Innovation Norway Istanbul Caglar Erdogan, Senior Market Adviser Tel: Mobile: Fax:

42 Overview of Turkish Aquaculture Population : 79,9 million (2012 estimate) Area : km² Coast Line : km Marine Area : 24 million hectare Inland Water Area : 1 million hectare (lake, river, dam, reservoir) 33 rivers : km length

43 History of Aquaculture in Turkey Dalyan fisheries in the Mediterranean lagoons 1960s : Modern aquaculture began (rainbow trout) 1970s : Common Carp farming initiated 1985 : Gilthead Seabream & European Seabass. 1990s : Mariculture trials with rainbow trout and Atlantic salmon in the Black Sea. Kuruma prawn on the Mediterranean and Mussels in the Northern Aegean. Atlantic salmon failed. 2000s : New species such as sharpsnout Seabream, common Seabream, common dentex and blue fin tuna fattening started.

44 Aquaculture Potential of Turkey Resources Number Area (ha) Naturel Lakes ,118 Dam Lakes ,377 Man-made Lakes ,032 Seas (Total Surface) 4 24,607,200 TOTAL 1,362 25,882,727

45 With Whom We Have Talked to? Our purpose was to get first hand information from potential customers. We have talked with 4 Sea Bass/Sea Bream farms, 1 Sea Bass/Sea Bream hatchery, and 1 Aquaculture Producers Association 3 of the farms were in Bodrum, Turkey and 1 farm was in Izmir, Turkey. The hatchery was in Izmir, Turkey. The Producers Association was also in Izmir. (Izmir and Bodrum are shown in below map with arrows).

46 With Whom We Have Talked to? Izmir and Bodrum are two important Sea Bass/Sea Bream production towns in Turkey. We have mainly visited the head offices of companies not cages in the sea. Three farms we have visited in Bodrum were: Hatko Aquaculture Sürsan Aquaculture Noordzee Aquaculture (no current web page) We have visited one aquaculture company in Izmir: More Aquaculture We have visited one hatchery for Sea Bass/Sea Bream fingerlings company in Izmir: Egemar In addition we have talked with Phamaq general manager in Izmir, Turkey. Pharmaq is a Norwegian fish vaccine company.

47 Hatko Aquaculture We have met with Mr. Hakan Gökcek, the General Manager of Hatko Aquaculture The production of Hatko is 3500 ton/year including Sea Bass and Sea Bream. Company was established in 1991 and moved to current location in Hatko is the first company that moved the cages to offshore locations. The company is selling fish both to domestic and export market mainly to Europe. 80 to 90% of the production is for export market. All the fish sold to domestic market is whole wish (unprocessed) Exports are either whole fish or Sea Bass/Sea Bream fillets Fillets are done manually, not by machinery since machinery losses are larger than manual and not cheaper. The company owns her own hatchery in addition to offshore cages. 7

48 Sürsan Aquaculture We have talked to Mr. Kerem Göksel, the Sales and Export Manager and to Mr. Cemal Oruc, the Production Manager The production of Sursan is 2500 to 3000 ton/year in terms of Sea Bass/Sea Bream The company was established in 1981 starting with fish meal and fish oil. Fish farming started in The company has her own fish feed company and fish oil company in addition to a fish farm with offshore cages. The company owns fishing fleet for hunting mainly in Black Sea for pelagic fish (anchuez) Sursan do not have a hatchery but they purchase the fingerlings from different hatcheries in domestic market. Company sells to both domestic and export market As understood England is a major market for them (Tesco) They are selling both whole fish and fillets which are done manually due to economical reasons. Export sales are mainly fillets where domestic sales is whole fish. 8

49 Noordzee Aquaculture We were hosted by Mr. Tolga Vural, General Manager and owner (partner) of the company The firm has yearly production of approx. 3,000 ton of Sea Bass and Sea Bream The company does not own a hatchery but buys fingerlings from open market Have sales to retailers in Turkey and works on exports to Europe. We were informed that sales to Europe were mainly fillets and «ready to eat» meals. Fillet are being done manually as all others. Customers in Turkey prefers whole Sea Bass/Sea Bream in gr size. They prefer that whole fish is on the plate. Guts of the fish is traditionally cleaned by the retailer free of charge at the point of sale either being a mom & pops traditional fish shop or a market chain. All farms predict that Turkey will follow suit with Europe and will increase the consumption of fillets and processed products such as «ready to eat» meals. Noordzee is currently investing in fish feed factory. (Estimated 10 million USD) They have plans of investing in processing and packaging facilities. They have a sales office in Nederlands which covers all European market from there. 9

50 More Aquaculture We were hosted by Mr. Erkan Sevinç, Manager of Strategic Planning & Purchasing More has a production of 3,350ton of Sea Bass and Sea Bream per year The company actually owns a hatchery facilities but has rented it out to a company. More buys fingerlings from domestic market. Have sales to retailers in Turkey and works on exports to Europe. We were informed that sales to Europe were mainly fillets and «ready to eat» meals. Fillet are being done manually as all others. The manager informed us that they have bought fillet making equipment but not using it since manual filleting was more feasible in economical terms. They have a fish traceability web page for local Tesco chain (called Kipa in Turkey). Customers can enter the number on the tag of the fish and learn which farm/cage it has grown and at what date it has been harvested etc. More is also planning a tracibility web page for exported fish. Company has domestic and international sales. Exports are more of the volume then local sales. 10

51 Egemar Hatchery We has a meeting with Mr. Salih Köseler, Vice General Director The company was established in 1997 The hatchery, today, has a capacity of 100 million fingerlings per year They produce Sea Bass/Sea Bream fingerlings and 4 more species (Corb (Umbrina cirrosa), Grouper (Ephinephelus aeneus), Maigre (Argyrosomus regius) and Diplodus puntazzo) Egemar was owned by same owner by Ugurlu Balik Two weeks ago all of Ugurlu Balik and 50% of Egemar was sold to an investment fund. Companies will continue with same management team at least for a while since the fund is an investor not a fish farm operator. Egemar sells fingerlings to many fish farms in Turkey in open market conditions. 11

52 İzmir Aquaculture Producers Union We were hosted by Mr. Demir Alpay, Managing Director of the Union. Mr. Uzay Senturk, Quality Assurance Manager from Pinar Çamli Aquaculture was also present in the meeting. He is an experienced veterinerin of fish. Pinar Çamli is one of the largest and oldest fish farms in Turkey It is owned and operated by Yasar Holding The union is the Association of the sea products producers around Izmir Area. 12

53 Aqualine AS There was consensus opinion about Aqualine products by all spoken to. In 1990s many in the industry were using imported cage systems but nowadays there are local ones. Akuakare is one of the local companies that are providing these systems Brackets are considered as most important part of the cages and they are most breakable (vulnerable to conditions). Polarcircle brackets are the most (and probably only) used imported brackets. They are sold by Aqua Group office in Bodrum. High density polyethylene (HDPE) brackets are most preferred. They are also locally produced in addition to Polarcircle ones. 13

54 Aqualine AS All farms buy brackets, pipes, nets, mooring etc. separately and have it integrated. There are service provider companies that do design and integration. «Derin Su» is one of these service provider companies (in addition to some products) Pipes are bought from local producers of pipes which are many. «Firat Boru» is one of these pipe companies Turkish pipes of these types are known to be good. All producers buy imported nets from Norway. Most preferred brand is Moreknot Nets Egersund Nets has recently established a partnership with a Turkish company in Izmir to produce nets in Turkey 14

55 Aqualine AS Mooring is bought usually from local producers however there are some farms preferring imported mooring equipment. Cipax was a brand mentioned for mooring Buying Turkish parts and imported parts and having it integrated makes systems about 40 50% cheaper than buying it all together from say Aqualine. My analysis is that Aqualine can sell some special parts of the cage systems such as brackets through a local sales agent. It does not look like whole systems can be sold to Turkish farms. Turkish fish farms are very price sensitive All are satisfied with the solutions that they have They don t see any reason to pay premium prices for more complex/better/higher quality/more robust solutions. 15

56 SeaSide AS There was consensus opinion about stunning equipment as well Several indicated they did not understand SeaSide web page, there shall be better pictures and especially movie clips. There were large interest for the equipment, all wanted it with prerequisite of it working fine with Sea Bass/Sea Bream Killing is done on harvest boats in Turkey by ice shocking. The fish dies in 5 to 10 seconds depending on how deep they are in tanks. Due to arrangement of facilities (no fish farm has processing facility by the sea, it is forbidden) and rules and regulations about cages (they can t be pulled to shore for harvesting) fish shall be killed on harvest boats. There were concerns about if this equipment would work on harvest boats that are not so big. (I did not know the answer) 16

57 SeaSide AS It is best that a representative of SeaSide see the cages and boats and decide if the equipment at hand can be made work on them. A research project with Innovation Norway might be* possible if needed in order to adapt this equipment. Some farms are also OK to work on this with SeaSide AS. After making sure that the equipment works in the conditions of Turkish fish farms a sales agent in Turkey can sell this equipment. The market is obviously there. * IFU projects are dedicated for research & development in international markets. This possibility shall be discussed with the relevant district office of Innovation Norway and Innovation Norway Istanbul Office together independent of this Network Project if it is interesting for SeaSide AS. Please refer to Innovation Norway web page for further information about IFU projects: 17

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout FIRDA SEAFOOD High quality Salmon and Trout Hig Hi Innhold Content Siden 1986...4 I verdensklasse...6 På lag med naturen...8 Alltid foran...10 Hele verdikjeden...12 I begynnelsen......14 En delikatesse

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2011 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Norske akvakulturleverandører: Global omdømmeundersøkelse. Sluttrapport, november 2009

Norske akvakulturleverandører: Global omdømmeundersøkelse. Sluttrapport, november 2009 Norske akvakulturleverandører: Global omdømmeundersøkelse Sluttrapport, november 2009 Om undersøkelsen Gjennomført av Teknologi akvarena og NCE Aquaculture for å kartlegge norske akvakulturleverandørers

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer