Destinasjonsløsning for Innherred.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Destinasjonsløsning for Innherred."

Transkript

1 Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring for Innherred Side 4 4 Markedsbetraktninger Side 5 5 Organisering Side 7 6 Økonomi Side 9 7 Fremdrift Side RAMME FOR PROSJEKTET Styringsgruppen for prosjektet "Destinasjonssamarbeid på Innherred" har hatt følgende ramme for prosjektet: Utvikle en total løsning som både omfatter vertskapsfunksjonen så vel som felles markedsføring av Innherred. Innherred skal ha en fellesløsning for vertskap som omfatter så vel Internett-presentasjon som brosjyreproduksjon/distribusjon. Felles markedsføring av Innherred skal prioriteres og regionen skal framstå som en attraktiv og profilert leverandør inn mot vår felles merkevare "Trivelige Trøndelag". Når det gjelder reiselivsutvikling (næringsutvikling) mener vi dette er en funksjon som i utgangspunktet ivaretas av andre. Her kan ofte f.eks. lokale, regionale næringsselskaper gjøre en jobb, gjerne i samarbeid med turistkontor og reiselivsnæringen. 2. FELLES VERTSKAPSFUNKSJON FOR INNHERRED: Oppgaven er å gjøre informasjon om Innherred tilgjengelig for markedet og for den enkelte turist som besøker Innherred, og gjennom dette styrke tilretteleggingen for salg for reiselivsbedriftene på Innherred. Målet er flere gjestedøgn og økt omsetning. 2.1 Turistkontor Utgangspunkt Det finnes i dag ett helårsåpent turistkontor med grønn autorisasjon på Innherred (Steinkjer Turistkontor). Inderøy kommune har sesongåpent turistkontor med begrenset åpningstid og ingen autorisasjon. Levanger og Verdal kommuner har i dag lagt turistkontoret under servicekontoret i kommunene. Autorisasjonsordningen: Det er Innovasjon Norge som har en autoriasjonsordning for turistkontor. Denne innebærer at turistkontor kan søke om å få rød eller grønn autorisasjon. Rød er 1

2 begrenset åpningstid (gjerne sommeråpne kontor) og med en litt lavere servicegrad. Grønn autorisasjon omfatter helårsåpne kontor med utvidet åpningstid på sommeren, og med høyere krav til språk, service (blant annet større utvalg av brosjyrer etc.). God turistinformasjon om stedet omfatter langt mer enn service over skranke på sommeren. I dag utføres store deler av vertskapsfunksjonen i en destinasjon via Internett og e-post hele året. Vertskapsfunksjonen omfatter både å produsere og distribuere ulike former for informasjon, men også å være kontaktpunkt for enkeltpersoner (turister), presse og det profesjonelle markedet (turoperatører). God turistinformasjon skal være basert på kunnskap om regionen og føre til økt salg. Turistkontoret må også være markedsorientert. Med det mener vi at man ikke bare kan ha informasjon om eget område, men også ha informasjon om andre steder. Erfaringsmessig bruker ofte turistene et turistkontor for å orientere seg om det som ligger fram i tid (1-2 dager) Løsning Steinkjer Turistkontor (ST) etableres som helårsåpent turistkontor med ansvar for hele Innherred. Kontoret knytter til seg eventuelt et kontor i hver av kommunene som får rød autorisasjon. Om den enkelte kommune ønsker en lokal løsning i tillegg på sommeren, hvor og når osv, avgjøres av den enkelte kommune. Det helårsåpne turistkontoret vil være behjelpelig med opplæring og kvalitetssikring av tilbudet etter nærmere avtale med de enkelte kommuner. Utgifter til lønn, administrasjon og autorisasjon dekkes av den enkelte kommune. Det opprettes en stilling som "reiselivssjef for Innherred" knyttet til det helårsåpne turistkontoret. Dette for å sikre at kommunene, næringen og samarbeidspartnere har en person å forholde seg til. 2.2 Internett Utgangspunkt Internett er kanskje det viktigste og mest effektive verktøyet for god turistinformasjon. Bare Inderøy (Den Gyldne Omvei) og Steinkjer har i dag egne sider (Levanger har noe turistinformasjon under Levanger kommune). Internettsidene danner også grunnlaget for kontakt mellom forbrukere og turistkontoret (ofte e-post, men også telefonkontakt) Løsning Det opprettes ett felles nettsted for Innherred. All kommunikasjon fra dette nettstedet går ordinært til ST. For å sikre en helhetlig kvalitet bør det utvikles et nettsted som gjør det mulig å legge ned dagens løsninger (jfr. Levanger, Verdal og Steinkjer). Nettstedet skal gi god informasjon på minimum engelsk og norsk. Helst bør nettstedet ha en helhetlig arrangementsoversikt eller i det minste vise til lokale løsninger (lokale arrangments oversikter). 2

3 Valg av Internettløsning lokalt (Innherred) må sees i sammenheng med hvordan Innherred ønsker å knytte seg til Optimalt bør informasjon som legges inn på ett sted vises på begge. 2.3 Brosjyrer Utgangspunkt Mens Internett er viktig for å planlegge reisen er fremdeles brosjyrer viktige når man har kommet til stedet. Dessuten er brosjyrer ofte en mer effektiv måte å gi en kortfattet og helhetlig informasjon på til kunden. En brosjyre vil også være viktig for å bli synlige på andre turistkontor, på messer osv. I dag har hver av kommunene en eller flere turistbrosjyrer av ulik type og kvalitet. Levanger: Inderøy: Verdal: Steinkjer: En felles brosjyre for hele kommunen (ikke bare reiseliv). Kun norsk. Brosjyre om Den Gyldne Omvei Årlig turistbrosjyre. Kun på norsk. Årlig turistbrosjyre. Norsk, tysk og engelsk utgave. (Vi velger å ta med brosjyre som en del av vertskapsfunksjonen i og med at det først og fremst handler om å samle og presentere et område. Det er også et viktig verktøy i markedsføringen - på samme måte som Internett) Løsning Det skal produseres en felles turistbrosjyre for Innherred som utgis årlig fra Denne bør ha min. 3 språk, et relativt høyt opplag (ca ?) og god distribusjon. Om vi skal lykkes med dette må brosjyrer som Steinkjer Guiden, Veiviseren for Verdal m.fl. legges ned. Næringen må ikke oppleve at det blir enda flere brosjyrer å bruke penger på. God distribusjon vil være avgjørende for at dette skal gi ønsket effekt. Brosjyren bør være en guide (vekt på brukernytte) på samme tid som den skal være profilerende. Mao.skal en turist kunne bruke guiden for å finne fram til ulike tilbud på Innherred. 2.4 Presse og turoperatører m.m Utgangspunkt Skal man jobbe godt med en destinasjon bør destinasjonen ha et visst antall presse og turoperatører i sitt område årlig. For å få til dette må minst to forhold være på plass: a) Regionen må være interessant i markedet b) Regionen må være knyttet opp til landsdelsselskap som igjen formidler kontakten til Innovasjon Norge. I dag gjennomføres det få visningsturer, kanskje med unntak av mot Stiklestad, på Innherred. 3

4 2.4.2 Løsning Steinkjer Turistkontor tar ansvar for visningsturer som skal gjennomføres på vegne av reiselivsnæringen på Innherred. Andre oppgaver herunder er: bistå NAF veibok, bistå journalister som ønsker å skrive om området, være behjelpelig med informasjon og praktisk tilrettelegging i ulike sammenhenger for turoperatører m.m. 3. FELLES MARKEDSFØRING FOR INNHERRED 3.1 Utgangspunkt Mens man i dag har en brukbar løsning på vertskapsfunksjonen (dog med store variasjoner), lider hele regionen under manglende felles markedsføring. Innherred oppfattes i dag ikke som en reiselivsregion/destinasjon av markedet eller våre samarbeidspartnere som f.eks. Trøndelag Reiseliv. 3.2 Løsning Målet er at regionen samler seg bak en felles markededsplan (handlingplan) som nettopp skal bidra til at regionen kan utvikle seg til å bli en destinasjon. Hvilke målgrupper man bør satse på eller hvilke geografiske markeder vil være opp til næringen, men slik vi ser det bør en vesentlig del brukes på såkalt basismarkedsføring - "å sette Innherred på det Trønderske reiselivskartet". Dette betinger en langsiktig satsing over mange år. Utvikling av nye markeder (spesielt internasjonalt) må prosjektfinansieres og kommer i tillegg til "ordinær drift". Innherred må ha en felles markedsplan/handlingsplan på min kroner årlig til kjøp av ulike markedsføringstjenester. Gjennom et slikt operativt markedsbudsjett ønsker vi å oppnå følgende: Det må utarbeides en rekke verktøy for Innherred som kan brukes i markedsarbeidet. Viktigst er messeutstyr, plakater, salgsmapper osv., i tillegg til egen felles brosjyre. Det er viktig at Innherred og bedriftene på Innherred blir en del av og eventuelt (Norges offisielle reiselivsportal) for bedre å bli tilgjengelige i markedet. Det er viktig at Innherred presenteres redaksjonelt i Trøndelagsbrosjyren. Det er viktig at Innherred og bedrifter deltar på ulike messer, kampanjer (avhengig av prioriteringen i markedsplanen). Bedriftene har selv ansvar for salg av egen bedrift og målet er å gjøre denne jobben lettere gjennom at man står fram i felleskap i markedet. Pressebearbeidelse nasjonalt og eventuelt internasjonalt for å innarbeide begrepet Innherred og dets ulike produkter. Dette kan skje gjennom Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge, og gjennom egne kontakter. 4

5 Mobilisering av næringen i form av aktiv deltakelse gjennom ulike tiltak er viktig for å bygge kjennskap i markedet om Innherred, oppnå synlighet og skape et lokalt nettverk hvor bedriftene jobber for hverandre. Dette kan f.eks. være messer, salgsturer etc. Også produktkjennskapsturer lokalt. 4. MARKEDSBETRAKTNINGER Som allerede nevnt skal det utvikles en egen markedsplan (dvs.handlingsplan) som revideres årlig. Denne planen vil si noe om hvilke markeder man ønsker å satse på, hva regionen ønsker å fokusere på i leveransen (profil), markedsdata og konkrete tiltak. Allerede nå ønsker vi å konkretisere dette noe både i forhold til profil og valg av markeder. 4.1 Profil Utgangspunkt Trøndelag har utviklet en felles profil "Trivelige Trøndelag" som Innherred ønsker å forholde seg til. Spørsmålet blir da hvilke leveranse vi på Innherred ønsker å levere i denne sammenhengen Løsning Et nærliggende begrep er "det historiske Trøndelag". Regionen har bla. Stiklestad (SNK) som en viktig leverandør innenfor det historiske segmentet (Olavsarven). I denne sammenhengen er det flere produkter som passer inn i denne profilen (bla. Egge, Mære, Klosterruinene mfl.) Regionen er også sterk på formidling av kultur (mat, kunst, musikk osv.) representert ved en rekke enkeltbedrifter og ikke minst Den Gyldne Omvei. Naturopplevelser er også en vesentlig del av dagens leveranse. En rekke bedrifter jobber innenfor dette segmentet som spenner vidt fra jakt og fiske til villmarksleir, vandring osv. Spesielt interessant er kanskje etableringen av ny nasjonalpark i regionen. Regionen har også en lang rekke andre tilbud som kanskje ikke er av en slik karakter at de danner grunnlag for en bestemt profil, men som er svært viktige for at regionen skal være attraktiv for turister. Ikke minst vil byene med sine tilbud være en vesentlig leverandør med alt fra golf, bowling, servering, galleri, shopping osv. Det er slett ikke sikkert at man skal velge nøyaktig samme profil for alle markeder. F.eks. vil vektingen på det historiske være mer aktuell på det nasjonale markedet, mens kanskje naturen vil spille en større rolle på det internasjonale markedet. I en markedsplan bør man også beskrive ulike segmenter (uavhengig av geografi) og rette budskapet inn mot disse. Felles markedsføring av Innherred vil måtte ta hensyn til bredden og kan derfor ikke være like spisset i profileringen som enkeltbedrifter eller grupper av enkeltbedrifter kan være. Det er derfor viktig at aktører som f.eks. Stiklestad også i framtiden rendyrker sin profil på samme tid som de er en del av Innherred. 5

6 4.2 Inndeling av markedet Utgangspunkt Det er selvsagt mange måter å dele inn markedet på. En inndeling av markedet er nødvendig for å vite hvilke tiltak man skal rette inn mot ulike segmenter Løsning Gjennomfartstrafikken: I dag er dette det desidert største markedet og består av både individuelle som reiser med egen bil og dels bussgrupper. Det som kjennetegner denne gruppe, som består av både nasjonal og internasjonal trafikk, er at de ikke har Innherred som reisemål. Dels kan målet være f.eks. Lofoten, men for mange er selve rundturen målet. Dette er en type turister Innherred kan påvirke til å stoppe, men da snakker vi om noen timer og kanskje en natt eller to. Vi kan ikke se på denne gruppen som en homogen gruppe. Til det er den alt for kompleks. F.eks. vil turister som har kjørt Kystriksveien være langt mer villige til å bruke mer tid på opplevelser på Innherred enn en turist som kjører E6 og har Lofoten eller Nordkapp som reisemål. Det lokale og regionale markedet: Dette markedet består først og fremst av de nære områder som Helgeland, Trøndelag og Jämtland og Härjedalen. Dette er turister som kan besøke Innherred på en kort-ferie, weekend e.l. Dette kan være et lett tilgjengelig marked og som ikke krever like store investeringer som det internasjonale markedet. Lokale arrangement kan være grunn nok til at disse turistene reiser, ofte kombinert med lettere aktiviteter som bading, kinobesøk og ikke minst shopping. Tema baserte turister: Dette kan være et nasjonalt eller internasjonalt marked. Fellesnevneren er at de ofte blir på et sted over lengre tid for å oppleve noe helt bestemt. Dette kan f.eks. være fisketurister, jegere, syklister osv. Ofte stiller de store krav til selve kjerneproduktet (opplevelsen) og er mindre opptatt av regionens øvrige tilbud. Men her finnes det selvsagt også nyanser. F.eks. fisketurister trenger alternativer og noe annet enn "bare" fiske (f.eks. ved dårlig vær). Turister som er opptatt av historie og som besøker Stiklestad vil ofte være potensielle brukere av Den Gyldne Omvei osv. Det vil være naturlig at Innherred jobber med alle disse tre segmentene, men ikke nødvendigvis på alle markeder. Her må markedsplanen gjøre prioriteringer. 6

7 5. ORGANISERING 5.1 Utgangspunkt For å løse oppgaven vi har satt oss som mål å løse er det nødvendig med en viss organisering. Dette både for å ha en juridisk enhet som kan håndtere økonomiske og avtalemessige spørsmål. Likeledes er det viktig med en organisering for å binde bedrifter og kommuner (avtalemessig) til å bygge opp et slagkraftig Innherred. Ulike destinasjoner har valgt ulike løsninger og svært mange destinasjoner sliter med egen drift. Ofte blir hovedfokus å overleve. Derfor har man ikke tatt sikte på å etablere et tradisjonelt destinasjonssselskap med egne ansatte (i dette tilfellet en ansatt). 5.2 Løsning Etablering av en driftsorganisasjon Driftsorganisasjonen tar utgangspunkt i Steinkjer turistkontor og de ansatte i Kystriksveien Reiseliv as. Likevel anses det som nødvendig å etablere et eget selskap for destinasjonssamarbeidet på Innherred. Selskapet bør ha et navn som er egnet til å fronte reiselivsnæringen både i forhold til markedet og samarbeidspartnere. Som arbeidsnavn benyttes foreløpig Innherred Reiseliv. Innherred Reiseliv etableres så raskt som mulig av Kystriksveien Reiseliv as. Dette selskapet inngår nødvendige avtaler med kommunene og et markedsforum (se punkt 5.2.2). Innen utgangen av 2007 tas det sikte på en emisjon hvor også andre strategiske aktører går inn på eiersiden i Innherred Reiseliv Etablering av et markedsforum Det opprettes et markedsforum som skal være et styringsorgan for markeds- og handlingsplanen. I oppstartåret opprettes markedsforumet av styringsgruppen for Reisemål Innherred, og vil fungere som en undergruppe av denne. Markedsforumets sammensetning skal reflektere næringens sammensetning på Innherred. Ulike organisasjoner som næringsforum/foreninger, etablerte organisasjoner som Den Gyldne Omvei og Midtpunktet skal peke ut representanter til markedsrådet. Innherred Reiseliv skal være sekretariat for markedsforumet. 7

8 5.2.3 Avtale med kommunene Denne vil innebære at kommunene går inn med et beløp til det som defineres som vertskapsfunksjonen. Avtalen innebærer at kommunene kjøper vertskapsforpliktelsen av selskapet etter nærmere beskrivelse. Avtalen må minimum være 3-årig Serviceavgift for næringen Næringslivet inngår avtaler om serviceavgift. Avtalen skal være 3-årig med muligheter til oppsigelse. Serviceavgiften skal inkludere følgende: Oppføring/link på Innherreds eget nettsted og trondelag.com Ulike servicetiltak som medlemsinfo, reiselivsmøter, o.l. Distribusjon av egne brosjyrer på turistkontoret (hovedkontoret) Muligheter til å delta på ulike markedsaktiviteter (felles brosjyre, messer m.m.) Samarbeid med Kystriksveien Reiseliv as Selskapet vil ikke ha egne ansatte, men kjøper administrative tjenester av Kystriksveien Reiseliv as som har 3 ansatte i Steinkjer. Det vil ansettes en person i tillegg når man kommer inn i en driftsfase for Innherred-samarbeidet. Selskapet vil være et frittstående selskap og framstå med eget telefonnummer, e-postadresse osv. Etablering av selskapet skjer i løpet av kort tid. Innsalg av serviceavtaler begynner i løpet av kort tid. 8

9 6. ØKONOMI "Innherred Reiseliv" - Budsjett Oppstartsår: 2007 Ord.driftsår; 2008 etc. Internett: 1) Utvikling av reklame/banner/foto/turistkontor Visningsturer 2) Brosjyre prod/trykk Lønn og administrasjon 7) Sum Vertskapsfunksjonen Trøndelagsbrosjyre 2 sider felles Internett trondelag.com 3) Kampanjer/Annonsering (Norges kampanje, Sverige) Distribusjon på 5-6 messer via Kystriksveien 4) Salgsturer/messer 5) Distribusjon 6) Div. annonsering Sum felles basismarkedsføring Markedsråd/styringsgruppe/og lignende Arbeidsseminar/interne møter Sum diverse Sum Driftsinntekter: Steinkjer kommune Levanger kommune Verdal kommune Inderøy kommune Verran kommune Sum fra kommunene Markedsbidrag fra næringslivet (fast innbetaling) 8) Salg av annonser til felles brosjyre Salg av messedeltagelse Sum fra næringslivet Totale inntekter Kommentarer til budsjettet: 1) inkluderer produksjon og vedlikehold av internettsidene. Årlige avgifter til domene, webhotell etc. Også inkludert gjennomføring av tiltak for optimal synlighet. 2) Oppstartskostnader til div.logo/reklame etc. gjør at vi bør nedprioritere visningturer i oppstartsåret. "bli kjent-tur" bør kunne gjennomføres på tross av dette. 9

10 3) Er i samtale med Trøndelag Reisleiv om ulike løsninger her. Full tilgang for alle bedrifter (som tegner serviceavtale) koster kr ,- per år kr. i oppstart. Ønsker man tilsvarende tilgang til koster dette kr ,- i tillegg. 4) Destinasjonsselskapene langs Kystriksveien samarbeider om en rekke messer. Dette vil gi Innherred god distribusjon på 5-6 messer, hvor man også kan delta aktivt. Men dette vil ikke være fullverdig Innherredsprofilering, men god distribusjon. 5) Prinsippet er at messedeltakelse gjennomføres som et spleiselag mellom Destinasjonen og enkletbedrifter. Dette gir et totalbudsjett på ca årlig - tilvarer ca. 3-4 messer. 6) Utsendelser til enkeltpersoner og ikke minst turistkontor med ca. 1-2 dagers reise fra Innherred (Norge og Sverige) 7) Tjenesten kjøpes av Kystriksveien Reiseliv og inkluderer min 1 årsverk, husleie og administrasjon. Ikke inkludert er reiseutgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak (f.eks. messeturer). 8) Henholdsvis kr. 2500,-, 4500,- og ,- per bedrift/år. 10

11 7. FRAMDRIFT Etablering av driftsselskapet bør skje raskt slik at innsalget til næringslivet kan begynne i løpet av sommeren. Etablering av medlemsorganisasjonen vil kunne skje som et resultat av innsalget av serviceavtaler. Skulle det vise seg at etableringen av medlemsorganisasjonen ikke er ønskelig vil det kunne opprettes en faggruppe som innehar samme oppgave som styret. Styringsgruppen i Prosjekt Destinasjonssamarbeid på Innherred, 12. juni Aslak Tiller, Coop Steinkjer Jan Erik Granamo, Steinkjer kurssenter Liv Elin Olsen, Gulburet/Den Gyldne Omvei Wenche Jermstad, Nordlandia Backlund Hotell Olav Edv. Slapgaard, Jægtvolden Fjordhotel Inger Marie Bakken, Verdal kommune Knut Baglo, Innherred Vekst Mari Lisbeth Finstad, Brandheia Villmarksleir Torbjørn Wekre, Steinkjer Næringsselskap Ole Jacob Sæther, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Stig Solum, Verran kommune Konsulenter: Frode Lindberg, Kystriksveien Reiseliv as/viggo Hagan, Bedriftskompetanse. 11

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Virksomheten Innherred Reiseliv har kontor og driver helårsåpent turistkontor med base i Steinkjer. Samlokalisert med Kystriksveien Reiseliv og Kystriksveien

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene

Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene Del 1: Rapport om arbeidet s. 2 Del 2: Oppsummering av faktagrunnlag s. 5 Del 3: Innstilling s. 8 Vedlegg 1. Litteraturliste over tidligere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2011 30721/2011 2011/4725 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/83 Formannskapet 01.06.2011 Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

TroNett - konferansen 2005

TroNett - konferansen 2005 TroNett - konferansen 2005 Trondheim 25. - 27. august Mat helse og innovasjon Prosjektering og etablering av et matsenter i Trøndelag ved Kjersti Monsen Vi spiser ikke lenger bare for å overleve! I 2002

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM 1 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 Torsdag 6. august til søndag 9. august arrangeres De Nordiske Jakt- og Fiskedager

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen?

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? May Britt Hansen Mars 2011 Trøndelag Reiseliv 2011 Litt om Trøndelag Reiseliv as Litt om reiseliv som næring i Trøndelagsfylkene

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3019, SPR3021 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak:

SAKSFREMLEGG. Bakgrunn: Formannskapet behandlet i møte 24.11.2011 sak 138/11 Turistinformasjon 2012 2013 og gjorde følgende vedtak: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7240-2 Arkiv: U64 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NY TURISTINFORMASJON I ALTA Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Ansettelsesutvalget for skole

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS Hva er SET? AS dannet i 1995. Kun private eiere. 1 årsverk. Kommersielle. 2/4 av SETs inntekt tjener vi inn på salg av varer og tjenester. ¼ er medlemsavgifter.

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020 Sluttrapportens vedlegg VI Sykkelbyen Levanger Prosjektgruppen i Levanger 2020 1. Sykkelbyen Levanger - Visjon Sykkelbyen Levanger sentrum for sykkelopplevelser på Innherred Foto: Hanne Holthe Munkeby

Detaljer

Skilting og gradering. Av turstier og skiløyper

Skilting og gradering. Av turstier og skiløyper Skilting og gradering Av turstier og skiløyper Visit Innherred Kathrine Kragøe Skjelvan Visit Innherred Destinasjonsselskap Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa Vertskap, Markedsføring, produkt-

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Logoen vår er IKKE et japansk skrifttegn! En streng ramme rundt symboliserer strenge opptakskrav. Så kommer en litt løsere ramme som symboliserer at

Logoen vår er IKKE et japansk skrifttegn! En streng ramme rundt symboliserer strenge opptakskrav. Så kommer en litt løsere ramme som symboliserer at Logoen vår er IKKE et japansk skrifttegn! En streng ramme rundt symboliserer strenge opptakskrav. Så kommer en litt løsere ramme som symboliserer at vi alle er ulike bedrifter. Det er rom for mangfold

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

BESTEMMELSER OG KRAV FOR AUTORISASJON AV TURISTKONTORER

BESTEMMELSER OG KRAV FOR AUTORISASJON AV TURISTKONTORER BESTEMMELSER OG KRAV FOR AUTORISASJON AV TURISTKONTORER BESTEMMELSER Status som autorisert turistkontor med tilhørende rett til å bruke i-skilt tildeles av Autorisasjonsstyret. Rettighetene til i-skiltet

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Frostating 29.06.07 - Reisemål med Olavsarven som plattform Myraune/Lundeby

Frostating 29.06.07 - Reisemål med Olavsarven som plattform Myraune/Lundeby Kultur og naturbasert turisme Reisemål med Olavsarven som plattform Formål: Å øke antall besøkende og gi økt verdiskapning til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Mangfold i tema Makt Tro og tvil Etikk og moral

Mangfold i tema Makt Tro og tvil Etikk og moral Prosjektide Å etablere en reiselivssatsing for Trøndelag med formål å øke antall besøkende til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform. Mangfold i tema Makt Tro

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Annonsering i Reisehåndboka 2015

Annonsering i Reisehåndboka 2015 Annonsering i Reisehåndboka 2015 Forskjellige typer reiselivsbedrifter vil ha behov for å være synlig forskjellige plasser i guiden. Opplisting/linjeoppføringer Alle aktører kommer på ei liste under overnatting,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Levanger 12.02.07 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Jacob Br. Almlid Verran kommune 3. Per Sverre Rannem Steinkjer

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt

FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt Prosjektnamn: FILMSNUTTARKIV FOR MEDIA som tiltak i strategi for PR, informasjon og mediakontakt Prosjektansvarleg: Ole Warberg, Bergen Reiselivslag, Slottsgaten 1, 5835 Bergen, epost ole@visitbergen.com,

Detaljer

Reiselivsstrategi 2014 2020

Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi for Innovasjon Norge 2014 2020 Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling. Vårt formål er å

Detaljer

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND

STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND STRATEGIPLAN 2010-2011 MOTVIND Innhold 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 3. Strategi... 4 4. Mulighetsanalyse (SWOT)... 7 5. Organisering... 10 6. Oppsummering... 10 1. Innledning Båtsfjord og Berlevåg

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

EKSPERTER. Har du teknisk orienterte produkter? -Da kan det være at du finner det betryggende å jobbe med noen som kan forstå produktet ditt?

EKSPERTER. Har du teknisk orienterte produkter? -Da kan det være at du finner det betryggende å jobbe med noen som kan forstå produktet ditt? Har du teknisk orienterte produkter? -Da kan det være at du finner det betryggende å jobbe med noen som kan forstå produktet ditt? Hvem og hva er vi? STERK og TEKSTARTIST er to uavhengige konsulenter som

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Valgfaget Reiseliv Friluftsliv i nærområdet

Valgfaget Reiseliv Friluftsliv i nærområdet Valgfaget Reiseliv Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: bruke ulike kjelder for å hente informasjon om sentrale reisemål innanfor eitt

Detaljer