Destinasjonsløsning for Innherred.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Destinasjonsløsning for Innherred."

Transkript

1 Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring for Innherred Side 4 4 Markedsbetraktninger Side 5 5 Organisering Side 7 6 Økonomi Side 9 7 Fremdrift Side RAMME FOR PROSJEKTET Styringsgruppen for prosjektet "Destinasjonssamarbeid på Innherred" har hatt følgende ramme for prosjektet: Utvikle en total løsning som både omfatter vertskapsfunksjonen så vel som felles markedsføring av Innherred. Innherred skal ha en fellesløsning for vertskap som omfatter så vel Internett-presentasjon som brosjyreproduksjon/distribusjon. Felles markedsføring av Innherred skal prioriteres og regionen skal framstå som en attraktiv og profilert leverandør inn mot vår felles merkevare "Trivelige Trøndelag". Når det gjelder reiselivsutvikling (næringsutvikling) mener vi dette er en funksjon som i utgangspunktet ivaretas av andre. Her kan ofte f.eks. lokale, regionale næringsselskaper gjøre en jobb, gjerne i samarbeid med turistkontor og reiselivsnæringen. 2. FELLES VERTSKAPSFUNKSJON FOR INNHERRED: Oppgaven er å gjøre informasjon om Innherred tilgjengelig for markedet og for den enkelte turist som besøker Innherred, og gjennom dette styrke tilretteleggingen for salg for reiselivsbedriftene på Innherred. Målet er flere gjestedøgn og økt omsetning. 2.1 Turistkontor Utgangspunkt Det finnes i dag ett helårsåpent turistkontor med grønn autorisasjon på Innherred (Steinkjer Turistkontor). Inderøy kommune har sesongåpent turistkontor med begrenset åpningstid og ingen autorisasjon. Levanger og Verdal kommuner har i dag lagt turistkontoret under servicekontoret i kommunene. Autorisasjonsordningen: Det er Innovasjon Norge som har en autoriasjonsordning for turistkontor. Denne innebærer at turistkontor kan søke om å få rød eller grønn autorisasjon. Rød er 1

2 begrenset åpningstid (gjerne sommeråpne kontor) og med en litt lavere servicegrad. Grønn autorisasjon omfatter helårsåpne kontor med utvidet åpningstid på sommeren, og med høyere krav til språk, service (blant annet større utvalg av brosjyrer etc.). God turistinformasjon om stedet omfatter langt mer enn service over skranke på sommeren. I dag utføres store deler av vertskapsfunksjonen i en destinasjon via Internett og e-post hele året. Vertskapsfunksjonen omfatter både å produsere og distribuere ulike former for informasjon, men også å være kontaktpunkt for enkeltpersoner (turister), presse og det profesjonelle markedet (turoperatører). God turistinformasjon skal være basert på kunnskap om regionen og føre til økt salg. Turistkontoret må også være markedsorientert. Med det mener vi at man ikke bare kan ha informasjon om eget område, men også ha informasjon om andre steder. Erfaringsmessig bruker ofte turistene et turistkontor for å orientere seg om det som ligger fram i tid (1-2 dager) Løsning Steinkjer Turistkontor (ST) etableres som helårsåpent turistkontor med ansvar for hele Innherred. Kontoret knytter til seg eventuelt et kontor i hver av kommunene som får rød autorisasjon. Om den enkelte kommune ønsker en lokal løsning i tillegg på sommeren, hvor og når osv, avgjøres av den enkelte kommune. Det helårsåpne turistkontoret vil være behjelpelig med opplæring og kvalitetssikring av tilbudet etter nærmere avtale med de enkelte kommuner. Utgifter til lønn, administrasjon og autorisasjon dekkes av den enkelte kommune. Det opprettes en stilling som "reiselivssjef for Innherred" knyttet til det helårsåpne turistkontoret. Dette for å sikre at kommunene, næringen og samarbeidspartnere har en person å forholde seg til. 2.2 Internett Utgangspunkt Internett er kanskje det viktigste og mest effektive verktøyet for god turistinformasjon. Bare Inderøy (Den Gyldne Omvei) og Steinkjer har i dag egne sider (Levanger har noe turistinformasjon under Levanger kommune). Internettsidene danner også grunnlaget for kontakt mellom forbrukere og turistkontoret (ofte e-post, men også telefonkontakt) Løsning Det opprettes ett felles nettsted for Innherred. All kommunikasjon fra dette nettstedet går ordinært til ST. For å sikre en helhetlig kvalitet bør det utvikles et nettsted som gjør det mulig å legge ned dagens løsninger (jfr. Levanger, Verdal og Steinkjer). Nettstedet skal gi god informasjon på minimum engelsk og norsk. Helst bør nettstedet ha en helhetlig arrangementsoversikt eller i det minste vise til lokale løsninger (lokale arrangments oversikter). 2

3 Valg av Internettløsning lokalt (Innherred) må sees i sammenheng med hvordan Innherred ønsker å knytte seg til Optimalt bør informasjon som legges inn på ett sted vises på begge. 2.3 Brosjyrer Utgangspunkt Mens Internett er viktig for å planlegge reisen er fremdeles brosjyrer viktige når man har kommet til stedet. Dessuten er brosjyrer ofte en mer effektiv måte å gi en kortfattet og helhetlig informasjon på til kunden. En brosjyre vil også være viktig for å bli synlige på andre turistkontor, på messer osv. I dag har hver av kommunene en eller flere turistbrosjyrer av ulik type og kvalitet. Levanger: Inderøy: Verdal: Steinkjer: En felles brosjyre for hele kommunen (ikke bare reiseliv). Kun norsk. Brosjyre om Den Gyldne Omvei Årlig turistbrosjyre. Kun på norsk. Årlig turistbrosjyre. Norsk, tysk og engelsk utgave. (Vi velger å ta med brosjyre som en del av vertskapsfunksjonen i og med at det først og fremst handler om å samle og presentere et område. Det er også et viktig verktøy i markedsføringen - på samme måte som Internett) Løsning Det skal produseres en felles turistbrosjyre for Innherred som utgis årlig fra Denne bør ha min. 3 språk, et relativt høyt opplag (ca ?) og god distribusjon. Om vi skal lykkes med dette må brosjyrer som Steinkjer Guiden, Veiviseren for Verdal m.fl. legges ned. Næringen må ikke oppleve at det blir enda flere brosjyrer å bruke penger på. God distribusjon vil være avgjørende for at dette skal gi ønsket effekt. Brosjyren bør være en guide (vekt på brukernytte) på samme tid som den skal være profilerende. Mao.skal en turist kunne bruke guiden for å finne fram til ulike tilbud på Innherred. 2.4 Presse og turoperatører m.m Utgangspunkt Skal man jobbe godt med en destinasjon bør destinasjonen ha et visst antall presse og turoperatører i sitt område årlig. For å få til dette må minst to forhold være på plass: a) Regionen må være interessant i markedet b) Regionen må være knyttet opp til landsdelsselskap som igjen formidler kontakten til Innovasjon Norge. I dag gjennomføres det få visningsturer, kanskje med unntak av mot Stiklestad, på Innherred. 3

4 2.4.2 Løsning Steinkjer Turistkontor tar ansvar for visningsturer som skal gjennomføres på vegne av reiselivsnæringen på Innherred. Andre oppgaver herunder er: bistå NAF veibok, bistå journalister som ønsker å skrive om området, være behjelpelig med informasjon og praktisk tilrettelegging i ulike sammenhenger for turoperatører m.m. 3. FELLES MARKEDSFØRING FOR INNHERRED 3.1 Utgangspunkt Mens man i dag har en brukbar løsning på vertskapsfunksjonen (dog med store variasjoner), lider hele regionen under manglende felles markedsføring. Innherred oppfattes i dag ikke som en reiselivsregion/destinasjon av markedet eller våre samarbeidspartnere som f.eks. Trøndelag Reiseliv. 3.2 Løsning Målet er at regionen samler seg bak en felles markededsplan (handlingplan) som nettopp skal bidra til at regionen kan utvikle seg til å bli en destinasjon. Hvilke målgrupper man bør satse på eller hvilke geografiske markeder vil være opp til næringen, men slik vi ser det bør en vesentlig del brukes på såkalt basismarkedsføring - "å sette Innherred på det Trønderske reiselivskartet". Dette betinger en langsiktig satsing over mange år. Utvikling av nye markeder (spesielt internasjonalt) må prosjektfinansieres og kommer i tillegg til "ordinær drift". Innherred må ha en felles markedsplan/handlingsplan på min kroner årlig til kjøp av ulike markedsføringstjenester. Gjennom et slikt operativt markedsbudsjett ønsker vi å oppnå følgende: Det må utarbeides en rekke verktøy for Innherred som kan brukes i markedsarbeidet. Viktigst er messeutstyr, plakater, salgsmapper osv., i tillegg til egen felles brosjyre. Det er viktig at Innherred og bedriftene på Innherred blir en del av og eventuelt (Norges offisielle reiselivsportal) for bedre å bli tilgjengelige i markedet. Det er viktig at Innherred presenteres redaksjonelt i Trøndelagsbrosjyren. Det er viktig at Innherred og bedrifter deltar på ulike messer, kampanjer (avhengig av prioriteringen i markedsplanen). Bedriftene har selv ansvar for salg av egen bedrift og målet er å gjøre denne jobben lettere gjennom at man står fram i felleskap i markedet. Pressebearbeidelse nasjonalt og eventuelt internasjonalt for å innarbeide begrepet Innherred og dets ulike produkter. Dette kan skje gjennom Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge, og gjennom egne kontakter. 4

5 Mobilisering av næringen i form av aktiv deltakelse gjennom ulike tiltak er viktig for å bygge kjennskap i markedet om Innherred, oppnå synlighet og skape et lokalt nettverk hvor bedriftene jobber for hverandre. Dette kan f.eks. være messer, salgsturer etc. Også produktkjennskapsturer lokalt. 4. MARKEDSBETRAKTNINGER Som allerede nevnt skal det utvikles en egen markedsplan (dvs.handlingsplan) som revideres årlig. Denne planen vil si noe om hvilke markeder man ønsker å satse på, hva regionen ønsker å fokusere på i leveransen (profil), markedsdata og konkrete tiltak. Allerede nå ønsker vi å konkretisere dette noe både i forhold til profil og valg av markeder. 4.1 Profil Utgangspunkt Trøndelag har utviklet en felles profil "Trivelige Trøndelag" som Innherred ønsker å forholde seg til. Spørsmålet blir da hvilke leveranse vi på Innherred ønsker å levere i denne sammenhengen Løsning Et nærliggende begrep er "det historiske Trøndelag". Regionen har bla. Stiklestad (SNK) som en viktig leverandør innenfor det historiske segmentet (Olavsarven). I denne sammenhengen er det flere produkter som passer inn i denne profilen (bla. Egge, Mære, Klosterruinene mfl.) Regionen er også sterk på formidling av kultur (mat, kunst, musikk osv.) representert ved en rekke enkeltbedrifter og ikke minst Den Gyldne Omvei. Naturopplevelser er også en vesentlig del av dagens leveranse. En rekke bedrifter jobber innenfor dette segmentet som spenner vidt fra jakt og fiske til villmarksleir, vandring osv. Spesielt interessant er kanskje etableringen av ny nasjonalpark i regionen. Regionen har også en lang rekke andre tilbud som kanskje ikke er av en slik karakter at de danner grunnlag for en bestemt profil, men som er svært viktige for at regionen skal være attraktiv for turister. Ikke minst vil byene med sine tilbud være en vesentlig leverandør med alt fra golf, bowling, servering, galleri, shopping osv. Det er slett ikke sikkert at man skal velge nøyaktig samme profil for alle markeder. F.eks. vil vektingen på det historiske være mer aktuell på det nasjonale markedet, mens kanskje naturen vil spille en større rolle på det internasjonale markedet. I en markedsplan bør man også beskrive ulike segmenter (uavhengig av geografi) og rette budskapet inn mot disse. Felles markedsføring av Innherred vil måtte ta hensyn til bredden og kan derfor ikke være like spisset i profileringen som enkeltbedrifter eller grupper av enkeltbedrifter kan være. Det er derfor viktig at aktører som f.eks. Stiklestad også i framtiden rendyrker sin profil på samme tid som de er en del av Innherred. 5

6 4.2 Inndeling av markedet Utgangspunkt Det er selvsagt mange måter å dele inn markedet på. En inndeling av markedet er nødvendig for å vite hvilke tiltak man skal rette inn mot ulike segmenter Løsning Gjennomfartstrafikken: I dag er dette det desidert største markedet og består av både individuelle som reiser med egen bil og dels bussgrupper. Det som kjennetegner denne gruppe, som består av både nasjonal og internasjonal trafikk, er at de ikke har Innherred som reisemål. Dels kan målet være f.eks. Lofoten, men for mange er selve rundturen målet. Dette er en type turister Innherred kan påvirke til å stoppe, men da snakker vi om noen timer og kanskje en natt eller to. Vi kan ikke se på denne gruppen som en homogen gruppe. Til det er den alt for kompleks. F.eks. vil turister som har kjørt Kystriksveien være langt mer villige til å bruke mer tid på opplevelser på Innherred enn en turist som kjører E6 og har Lofoten eller Nordkapp som reisemål. Det lokale og regionale markedet: Dette markedet består først og fremst av de nære områder som Helgeland, Trøndelag og Jämtland og Härjedalen. Dette er turister som kan besøke Innherred på en kort-ferie, weekend e.l. Dette kan være et lett tilgjengelig marked og som ikke krever like store investeringer som det internasjonale markedet. Lokale arrangement kan være grunn nok til at disse turistene reiser, ofte kombinert med lettere aktiviteter som bading, kinobesøk og ikke minst shopping. Tema baserte turister: Dette kan være et nasjonalt eller internasjonalt marked. Fellesnevneren er at de ofte blir på et sted over lengre tid for å oppleve noe helt bestemt. Dette kan f.eks. være fisketurister, jegere, syklister osv. Ofte stiller de store krav til selve kjerneproduktet (opplevelsen) og er mindre opptatt av regionens øvrige tilbud. Men her finnes det selvsagt også nyanser. F.eks. fisketurister trenger alternativer og noe annet enn "bare" fiske (f.eks. ved dårlig vær). Turister som er opptatt av historie og som besøker Stiklestad vil ofte være potensielle brukere av Den Gyldne Omvei osv. Det vil være naturlig at Innherred jobber med alle disse tre segmentene, men ikke nødvendigvis på alle markeder. Her må markedsplanen gjøre prioriteringer. 6

7 5. ORGANISERING 5.1 Utgangspunkt For å løse oppgaven vi har satt oss som mål å løse er det nødvendig med en viss organisering. Dette både for å ha en juridisk enhet som kan håndtere økonomiske og avtalemessige spørsmål. Likeledes er det viktig med en organisering for å binde bedrifter og kommuner (avtalemessig) til å bygge opp et slagkraftig Innherred. Ulike destinasjoner har valgt ulike løsninger og svært mange destinasjoner sliter med egen drift. Ofte blir hovedfokus å overleve. Derfor har man ikke tatt sikte på å etablere et tradisjonelt destinasjonssselskap med egne ansatte (i dette tilfellet en ansatt). 5.2 Løsning Etablering av en driftsorganisasjon Driftsorganisasjonen tar utgangspunkt i Steinkjer turistkontor og de ansatte i Kystriksveien Reiseliv as. Likevel anses det som nødvendig å etablere et eget selskap for destinasjonssamarbeidet på Innherred. Selskapet bør ha et navn som er egnet til å fronte reiselivsnæringen både i forhold til markedet og samarbeidspartnere. Som arbeidsnavn benyttes foreløpig Innherred Reiseliv. Innherred Reiseliv etableres så raskt som mulig av Kystriksveien Reiseliv as. Dette selskapet inngår nødvendige avtaler med kommunene og et markedsforum (se punkt 5.2.2). Innen utgangen av 2007 tas det sikte på en emisjon hvor også andre strategiske aktører går inn på eiersiden i Innherred Reiseliv Etablering av et markedsforum Det opprettes et markedsforum som skal være et styringsorgan for markeds- og handlingsplanen. I oppstartåret opprettes markedsforumet av styringsgruppen for Reisemål Innherred, og vil fungere som en undergruppe av denne. Markedsforumets sammensetning skal reflektere næringens sammensetning på Innherred. Ulike organisasjoner som næringsforum/foreninger, etablerte organisasjoner som Den Gyldne Omvei og Midtpunktet skal peke ut representanter til markedsrådet. Innherred Reiseliv skal være sekretariat for markedsforumet. 7

8 5.2.3 Avtale med kommunene Denne vil innebære at kommunene går inn med et beløp til det som defineres som vertskapsfunksjonen. Avtalen innebærer at kommunene kjøper vertskapsforpliktelsen av selskapet etter nærmere beskrivelse. Avtalen må minimum være 3-årig Serviceavgift for næringen Næringslivet inngår avtaler om serviceavgift. Avtalen skal være 3-årig med muligheter til oppsigelse. Serviceavgiften skal inkludere følgende: Oppføring/link på Innherreds eget nettsted og trondelag.com Ulike servicetiltak som medlemsinfo, reiselivsmøter, o.l. Distribusjon av egne brosjyrer på turistkontoret (hovedkontoret) Muligheter til å delta på ulike markedsaktiviteter (felles brosjyre, messer m.m.) Samarbeid med Kystriksveien Reiseliv as Selskapet vil ikke ha egne ansatte, men kjøper administrative tjenester av Kystriksveien Reiseliv as som har 3 ansatte i Steinkjer. Det vil ansettes en person i tillegg når man kommer inn i en driftsfase for Innherred-samarbeidet. Selskapet vil være et frittstående selskap og framstå med eget telefonnummer, e-postadresse osv. Etablering av selskapet skjer i løpet av kort tid. Innsalg av serviceavtaler begynner i løpet av kort tid. 8

9 6. ØKONOMI "Innherred Reiseliv" - Budsjett Oppstartsår: 2007 Ord.driftsår; 2008 etc. Internett: 1) Utvikling av reklame/banner/foto/turistkontor Visningsturer 2) Brosjyre prod/trykk Lønn og administrasjon 7) Sum Vertskapsfunksjonen Trøndelagsbrosjyre 2 sider felles Internett trondelag.com 3) Kampanjer/Annonsering (Norges kampanje, Sverige) Distribusjon på 5-6 messer via Kystriksveien 4) Salgsturer/messer 5) Distribusjon 6) Div. annonsering Sum felles basismarkedsføring Markedsråd/styringsgruppe/og lignende Arbeidsseminar/interne møter Sum diverse Sum Driftsinntekter: Steinkjer kommune Levanger kommune Verdal kommune Inderøy kommune Verran kommune Sum fra kommunene Markedsbidrag fra næringslivet (fast innbetaling) 8) Salg av annonser til felles brosjyre Salg av messedeltagelse Sum fra næringslivet Totale inntekter Kommentarer til budsjettet: 1) inkluderer produksjon og vedlikehold av internettsidene. Årlige avgifter til domene, webhotell etc. Også inkludert gjennomføring av tiltak for optimal synlighet. 2) Oppstartskostnader til div.logo/reklame etc. gjør at vi bør nedprioritere visningturer i oppstartsåret. "bli kjent-tur" bør kunne gjennomføres på tross av dette. 9

10 3) Er i samtale med Trøndelag Reisleiv om ulike løsninger her. Full tilgang for alle bedrifter (som tegner serviceavtale) koster kr ,- per år kr. i oppstart. Ønsker man tilsvarende tilgang til koster dette kr ,- i tillegg. 4) Destinasjonsselskapene langs Kystriksveien samarbeider om en rekke messer. Dette vil gi Innherred god distribusjon på 5-6 messer, hvor man også kan delta aktivt. Men dette vil ikke være fullverdig Innherredsprofilering, men god distribusjon. 5) Prinsippet er at messedeltakelse gjennomføres som et spleiselag mellom Destinasjonen og enkletbedrifter. Dette gir et totalbudsjett på ca årlig - tilvarer ca. 3-4 messer. 6) Utsendelser til enkeltpersoner og ikke minst turistkontor med ca. 1-2 dagers reise fra Innherred (Norge og Sverige) 7) Tjenesten kjøpes av Kystriksveien Reiseliv og inkluderer min 1 årsverk, husleie og administrasjon. Ikke inkludert er reiseutgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak (f.eks. messeturer). 8) Henholdsvis kr. 2500,-, 4500,- og ,- per bedrift/år. 10

11 7. FRAMDRIFT Etablering av driftsselskapet bør skje raskt slik at innsalget til næringslivet kan begynne i løpet av sommeren. Etablering av medlemsorganisasjonen vil kunne skje som et resultat av innsalget av serviceavtaler. Skulle det vise seg at etableringen av medlemsorganisasjonen ikke er ønskelig vil det kunne opprettes en faggruppe som innehar samme oppgave som styret. Styringsgruppen i Prosjekt Destinasjonssamarbeid på Innherred, 12. juni Aslak Tiller, Coop Steinkjer Jan Erik Granamo, Steinkjer kurssenter Liv Elin Olsen, Gulburet/Den Gyldne Omvei Wenche Jermstad, Nordlandia Backlund Hotell Olav Edv. Slapgaard, Jægtvolden Fjordhotel Inger Marie Bakken, Verdal kommune Knut Baglo, Innherred Vekst Mari Lisbeth Finstad, Brandheia Villmarksleir Torbjørn Wekre, Steinkjer Næringsselskap Ole Jacob Sæther, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Stig Solum, Verran kommune Konsulenter: Frode Lindberg, Kystriksveien Reiseliv as/viggo Hagan, Bedriftskompetanse. 11

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Virksomheten Innherred Reiseliv har kontor og driver helårsåpent turistkontor med base i Steinkjer. Samlokalisert med Kystriksveien Reiseliv og Kystriksveien

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Søknad om tilskudd Avtale mellom Visit Namdalen SA og Kommune. Vedlegg: Det søkes om følgende: Kort om saken

Søknad om tilskudd Avtale mellom Visit Namdalen SA og Kommune. Vedlegg: Det søkes om følgende: Kort om saken Til: Namdalseid Kommune Flatanger Kommune Kommune Fosnes Kommune Nærøy Kommune Vikna Kommune Leka Kommune Overhalla Kommune Grong Kommune Høylandet Kommune Namsskogan Kommune Lierne Kommune Røyrvik Kommune

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orienteringer: - INDPRO v/pål Hofstad. - Ruspolitisk handlingsplan (under behandling av sak 35/06).

Det vil i møtet bli gitt følgende orienteringer: - INDPRO v/pål Hofstad. - Ruspolitisk handlingsplan (under behandling av sak 35/06). Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Brage, 1. etasje (ved kantina), Verdal Industripark (VIP-sentret) industriområdet se vedlagte kart Dato: 07.09.2006 Tid: 10:00 Faste

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene

Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene Del 1: Rapport om arbeidet s. 2 Del 2: Oppsummering av faktagrunnlag s. 5 Del 3: Innstilling s. 8 Vedlegg 1. Litteraturliste over tidligere

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på kommune] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør 1. FORMÅLET MED AVTALEN

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Interimsstyret for "Kystkulturveien" Brekstad, mars 2011

Interimsstyret for Kystkulturveien Brekstad, mars 2011 Interimsstyret for "Kystkulturveien" Brekstad, mars 2011 Til: Ørland Kommune SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING/DRIFT Interimsstyret for (sus), med arbeidstittelen "Kystkulturveien", søker herved

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på bedrift] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør. 1. OM REISELIV SOM NÆRING

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.04.2010 Møtested: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 12.30 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Torunn

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet klageorgan.

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 01.12.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2011 30721/2011 2011/4725 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/83 Formannskapet 01.06.2011 Organisering og lokalisering av Bodø turistinformasjon

Detaljer

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS Hva er SET? AS dannet i 1995. Kun private eiere. 1 årsverk. Kommersielle. 2/4 av SETs inntekt tjener vi inn på salg av varer og tjenester. ¼ er medlemsavgifter.

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Saknr. 14/9223-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at prosjektet Flyturisme fra

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN 2006 2009 Strategisk del Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer INNLEDNING Strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM 1 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 Torsdag 6. august til søndag 9. august arrangeres De Nordiske Jakt- og Fiskedager

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

BESTEMMELSER OG KRAV FOR AUTORISASJON AV TURISTKONTORER

BESTEMMELSER OG KRAV FOR AUTORISASJON AV TURISTKONTORER BESTEMMELSER OG KRAV FOR AUTORISASJON AV TURISTKONTORER BESTEMMELSER Status som autorisert turistkontor med tilhørende rett til å bruke i-skilt tildeles av Autorisasjonsstyret. Rettighetene til i-skiltet

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

ARSMELDING FOR VISIT INNHERRED 2015

ARSMELDING FOR VISIT INNHERRED 2015 ARSMELDING FOR VISIT INNHERRED 2015 Virksomheten Visit Innherred har kontor og driver destinasjonsselskap med helarsapent turistkontor med base i Steinkjer. Samlokalisert med Kystriksveien Reiseliv og

Detaljer

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen?

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? May Britt Hansen Mars 2011 Trøndelag Reiseliv 2011 Litt om Trøndelag Reiseliv as Litt om reiseliv som næring i Trøndelagsfylkene

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Høringsuttalelse til Planprogram

Høringsuttalelse til Planprogram Høringsuttalelse til Planprogram Kommuneplanens Arealdel 2016 2028, Hvaler kommune Visit Fredrikstad & Hvaler AS SAMMENDRAG Visit Fredrikstad & Hvalers innspill til utvalgte, bransjeaktuelle punkter i

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak RF13.5O www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2017-0014 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017 Prosjektnavn Gates of Freedom, verdensutstilling Wittenberg2017

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3019, SPR3021 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

TroNett - konferansen 2005

TroNett - konferansen 2005 TroNett - konferansen 2005 Trondheim 25. - 27. august Mat helse og innovasjon Prosjektering og etablering av et matsenter i Trøndelag ved Kjersti Monsen Vi spiser ikke lenger bare for å overleve! I 2002

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020 Sluttrapportens vedlegg VI Sykkelbyen Levanger Prosjektgruppen i Levanger 2020 1. Sykkelbyen Levanger - Visjon Sykkelbyen Levanger sentrum for sykkelopplevelser på Innherred Foto: Hanne Holthe Munkeby

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Logoen vår er IKKE et japansk skrifttegn! En streng ramme rundt symboliserer strenge opptakskrav. Så kommer en litt løsere ramme som symboliserer at

Logoen vår er IKKE et japansk skrifttegn! En streng ramme rundt symboliserer strenge opptakskrav. Så kommer en litt løsere ramme som symboliserer at Logoen vår er IKKE et japansk skrifttegn! En streng ramme rundt symboliserer strenge opptakskrav. Så kommer en litt løsere ramme som symboliserer at vi alle er ulike bedrifter. Det er rom for mangfold

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

AVTALE OM VERTSKAPSTJENESTE OG MARKEDSFØRING INNEN TURISME mellom Kystkulturveien AS og kommune

AVTALE OM VERTSKAPSTJENESTE OG MARKEDSFØRING INNEN TURISME mellom Kystkulturveien AS og kommune Godkjenning av AVTALE OM VERTSKAPSTJENESTE OG MARKEDSFØRING INNEN TURISME mellom Kystkulturveien AS og kommune Vedlegg: 1. Forslag til avtale mellom kommunene i Kysten er Klar (KEK) og Kystkulturveien

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

MIDT INNOVASJONSNETTVERK ORGANISASJONS-STRUKTUR REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 26. MAI 2016

MIDT INNOVASJONSNETTVERK ORGANISASJONS-STRUKTUR REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: 26. MAI 2016 INNOMIDT DELER MED NETTVERKET: ORGANISASJONS-STRUKTUR INNOVASJONSNETTVERK MIDT 26. MAI 2016 REGIONALT KRAFT- SENTER I MIDT-NORGE Deling av foreløpige resultater fra INNOMIDT Innovasjonsnettverk Midt-Norge,

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Strategisk næringsplan for Inderøy

Strategisk næringsplan for Inderøy Strategisk næringsplan for Inderøy 2012 2025 1 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn og planprosess 3 1.2. Forankring 3 1.2.1. Kommunal forankring 3 1.2.2. Regional forankring 3 1.2.3 Nasjonal forankring 3 2.

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Hvordan bli kommisjonær

Hvordan bli kommisjonær Hvordan bli kommisjonær Hva er en kommisjonær? Kommisjonærene er Norsk Tippings største salgskanal og vårt ansikt ut mot mange tusen kunder hver dag. Kommisjonærene skal formidle Norsk Tippings spill som

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har

Detaljer