Destinasjonsløsning for Innherred.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Destinasjonsløsning for Innherred."

Transkript

1 Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring for Innherred Side 4 4 Markedsbetraktninger Side 5 5 Organisering Side 7 6 Økonomi Side 9 7 Fremdrift Side RAMME FOR PROSJEKTET Styringsgruppen for prosjektet "Destinasjonssamarbeid på Innherred" har hatt følgende ramme for prosjektet: Utvikle en total løsning som både omfatter vertskapsfunksjonen så vel som felles markedsføring av Innherred. Innherred skal ha en fellesløsning for vertskap som omfatter så vel Internett-presentasjon som brosjyreproduksjon/distribusjon. Felles markedsføring av Innherred skal prioriteres og regionen skal framstå som en attraktiv og profilert leverandør inn mot vår felles merkevare "Trivelige Trøndelag". Når det gjelder reiselivsutvikling (næringsutvikling) mener vi dette er en funksjon som i utgangspunktet ivaretas av andre. Her kan ofte f.eks. lokale, regionale næringsselskaper gjøre en jobb, gjerne i samarbeid med turistkontor og reiselivsnæringen. 2. FELLES VERTSKAPSFUNKSJON FOR INNHERRED: Oppgaven er å gjøre informasjon om Innherred tilgjengelig for markedet og for den enkelte turist som besøker Innherred, og gjennom dette styrke tilretteleggingen for salg for reiselivsbedriftene på Innherred. Målet er flere gjestedøgn og økt omsetning. 2.1 Turistkontor Utgangspunkt Det finnes i dag ett helårsåpent turistkontor med grønn autorisasjon på Innherred (Steinkjer Turistkontor). Inderøy kommune har sesongåpent turistkontor med begrenset åpningstid og ingen autorisasjon. Levanger og Verdal kommuner har i dag lagt turistkontoret under servicekontoret i kommunene. Autorisasjonsordningen: Det er Innovasjon Norge som har en autoriasjonsordning for turistkontor. Denne innebærer at turistkontor kan søke om å få rød eller grønn autorisasjon. Rød er 1

2 begrenset åpningstid (gjerne sommeråpne kontor) og med en litt lavere servicegrad. Grønn autorisasjon omfatter helårsåpne kontor med utvidet åpningstid på sommeren, og med høyere krav til språk, service (blant annet større utvalg av brosjyrer etc.). God turistinformasjon om stedet omfatter langt mer enn service over skranke på sommeren. I dag utføres store deler av vertskapsfunksjonen i en destinasjon via Internett og e-post hele året. Vertskapsfunksjonen omfatter både å produsere og distribuere ulike former for informasjon, men også å være kontaktpunkt for enkeltpersoner (turister), presse og det profesjonelle markedet (turoperatører). God turistinformasjon skal være basert på kunnskap om regionen og føre til økt salg. Turistkontoret må også være markedsorientert. Med det mener vi at man ikke bare kan ha informasjon om eget område, men også ha informasjon om andre steder. Erfaringsmessig bruker ofte turistene et turistkontor for å orientere seg om det som ligger fram i tid (1-2 dager) Løsning Steinkjer Turistkontor (ST) etableres som helårsåpent turistkontor med ansvar for hele Innherred. Kontoret knytter til seg eventuelt et kontor i hver av kommunene som får rød autorisasjon. Om den enkelte kommune ønsker en lokal løsning i tillegg på sommeren, hvor og når osv, avgjøres av den enkelte kommune. Det helårsåpne turistkontoret vil være behjelpelig med opplæring og kvalitetssikring av tilbudet etter nærmere avtale med de enkelte kommuner. Utgifter til lønn, administrasjon og autorisasjon dekkes av den enkelte kommune. Det opprettes en stilling som "reiselivssjef for Innherred" knyttet til det helårsåpne turistkontoret. Dette for å sikre at kommunene, næringen og samarbeidspartnere har en person å forholde seg til. 2.2 Internett Utgangspunkt Internett er kanskje det viktigste og mest effektive verktøyet for god turistinformasjon. Bare Inderøy (Den Gyldne Omvei) og Steinkjer har i dag egne sider (Levanger har noe turistinformasjon under Levanger kommune). Internettsidene danner også grunnlaget for kontakt mellom forbrukere og turistkontoret (ofte e-post, men også telefonkontakt) Løsning Det opprettes ett felles nettsted for Innherred. All kommunikasjon fra dette nettstedet går ordinært til ST. For å sikre en helhetlig kvalitet bør det utvikles et nettsted som gjør det mulig å legge ned dagens løsninger (jfr. Levanger, Verdal og Steinkjer). Nettstedet skal gi god informasjon på minimum engelsk og norsk. Helst bør nettstedet ha en helhetlig arrangementsoversikt eller i det minste vise til lokale løsninger (lokale arrangments oversikter). 2

3 Valg av Internettløsning lokalt (Innherred) må sees i sammenheng med hvordan Innherred ønsker å knytte seg til Optimalt bør informasjon som legges inn på ett sted vises på begge. 2.3 Brosjyrer Utgangspunkt Mens Internett er viktig for å planlegge reisen er fremdeles brosjyrer viktige når man har kommet til stedet. Dessuten er brosjyrer ofte en mer effektiv måte å gi en kortfattet og helhetlig informasjon på til kunden. En brosjyre vil også være viktig for å bli synlige på andre turistkontor, på messer osv. I dag har hver av kommunene en eller flere turistbrosjyrer av ulik type og kvalitet. Levanger: Inderøy: Verdal: Steinkjer: En felles brosjyre for hele kommunen (ikke bare reiseliv). Kun norsk. Brosjyre om Den Gyldne Omvei Årlig turistbrosjyre. Kun på norsk. Årlig turistbrosjyre. Norsk, tysk og engelsk utgave. (Vi velger å ta med brosjyre som en del av vertskapsfunksjonen i og med at det først og fremst handler om å samle og presentere et område. Det er også et viktig verktøy i markedsføringen - på samme måte som Internett) Løsning Det skal produseres en felles turistbrosjyre for Innherred som utgis årlig fra Denne bør ha min. 3 språk, et relativt høyt opplag (ca ?) og god distribusjon. Om vi skal lykkes med dette må brosjyrer som Steinkjer Guiden, Veiviseren for Verdal m.fl. legges ned. Næringen må ikke oppleve at det blir enda flere brosjyrer å bruke penger på. God distribusjon vil være avgjørende for at dette skal gi ønsket effekt. Brosjyren bør være en guide (vekt på brukernytte) på samme tid som den skal være profilerende. Mao.skal en turist kunne bruke guiden for å finne fram til ulike tilbud på Innherred. 2.4 Presse og turoperatører m.m Utgangspunkt Skal man jobbe godt med en destinasjon bør destinasjonen ha et visst antall presse og turoperatører i sitt område årlig. For å få til dette må minst to forhold være på plass: a) Regionen må være interessant i markedet b) Regionen må være knyttet opp til landsdelsselskap som igjen formidler kontakten til Innovasjon Norge. I dag gjennomføres det få visningsturer, kanskje med unntak av mot Stiklestad, på Innherred. 3

4 2.4.2 Løsning Steinkjer Turistkontor tar ansvar for visningsturer som skal gjennomføres på vegne av reiselivsnæringen på Innherred. Andre oppgaver herunder er: bistå NAF veibok, bistå journalister som ønsker å skrive om området, være behjelpelig med informasjon og praktisk tilrettelegging i ulike sammenhenger for turoperatører m.m. 3. FELLES MARKEDSFØRING FOR INNHERRED 3.1 Utgangspunkt Mens man i dag har en brukbar løsning på vertskapsfunksjonen (dog med store variasjoner), lider hele regionen under manglende felles markedsføring. Innherred oppfattes i dag ikke som en reiselivsregion/destinasjon av markedet eller våre samarbeidspartnere som f.eks. Trøndelag Reiseliv. 3.2 Løsning Målet er at regionen samler seg bak en felles markededsplan (handlingplan) som nettopp skal bidra til at regionen kan utvikle seg til å bli en destinasjon. Hvilke målgrupper man bør satse på eller hvilke geografiske markeder vil være opp til næringen, men slik vi ser det bør en vesentlig del brukes på såkalt basismarkedsføring - "å sette Innherred på det Trønderske reiselivskartet". Dette betinger en langsiktig satsing over mange år. Utvikling av nye markeder (spesielt internasjonalt) må prosjektfinansieres og kommer i tillegg til "ordinær drift". Innherred må ha en felles markedsplan/handlingsplan på min kroner årlig til kjøp av ulike markedsføringstjenester. Gjennom et slikt operativt markedsbudsjett ønsker vi å oppnå følgende: Det må utarbeides en rekke verktøy for Innherred som kan brukes i markedsarbeidet. Viktigst er messeutstyr, plakater, salgsmapper osv., i tillegg til egen felles brosjyre. Det er viktig at Innherred og bedriftene på Innherred blir en del av og eventuelt (Norges offisielle reiselivsportal) for bedre å bli tilgjengelige i markedet. Det er viktig at Innherred presenteres redaksjonelt i Trøndelagsbrosjyren. Det er viktig at Innherred og bedrifter deltar på ulike messer, kampanjer (avhengig av prioriteringen i markedsplanen). Bedriftene har selv ansvar for salg av egen bedrift og målet er å gjøre denne jobben lettere gjennom at man står fram i felleskap i markedet. Pressebearbeidelse nasjonalt og eventuelt internasjonalt for å innarbeide begrepet Innherred og dets ulike produkter. Dette kan skje gjennom Trøndelag Reiseliv og Innovasjon Norge, og gjennom egne kontakter. 4

5 Mobilisering av næringen i form av aktiv deltakelse gjennom ulike tiltak er viktig for å bygge kjennskap i markedet om Innherred, oppnå synlighet og skape et lokalt nettverk hvor bedriftene jobber for hverandre. Dette kan f.eks. være messer, salgsturer etc. Også produktkjennskapsturer lokalt. 4. MARKEDSBETRAKTNINGER Som allerede nevnt skal det utvikles en egen markedsplan (dvs.handlingsplan) som revideres årlig. Denne planen vil si noe om hvilke markeder man ønsker å satse på, hva regionen ønsker å fokusere på i leveransen (profil), markedsdata og konkrete tiltak. Allerede nå ønsker vi å konkretisere dette noe både i forhold til profil og valg av markeder. 4.1 Profil Utgangspunkt Trøndelag har utviklet en felles profil "Trivelige Trøndelag" som Innherred ønsker å forholde seg til. Spørsmålet blir da hvilke leveranse vi på Innherred ønsker å levere i denne sammenhengen Løsning Et nærliggende begrep er "det historiske Trøndelag". Regionen har bla. Stiklestad (SNK) som en viktig leverandør innenfor det historiske segmentet (Olavsarven). I denne sammenhengen er det flere produkter som passer inn i denne profilen (bla. Egge, Mære, Klosterruinene mfl.) Regionen er også sterk på formidling av kultur (mat, kunst, musikk osv.) representert ved en rekke enkeltbedrifter og ikke minst Den Gyldne Omvei. Naturopplevelser er også en vesentlig del av dagens leveranse. En rekke bedrifter jobber innenfor dette segmentet som spenner vidt fra jakt og fiske til villmarksleir, vandring osv. Spesielt interessant er kanskje etableringen av ny nasjonalpark i regionen. Regionen har også en lang rekke andre tilbud som kanskje ikke er av en slik karakter at de danner grunnlag for en bestemt profil, men som er svært viktige for at regionen skal være attraktiv for turister. Ikke minst vil byene med sine tilbud være en vesentlig leverandør med alt fra golf, bowling, servering, galleri, shopping osv. Det er slett ikke sikkert at man skal velge nøyaktig samme profil for alle markeder. F.eks. vil vektingen på det historiske være mer aktuell på det nasjonale markedet, mens kanskje naturen vil spille en større rolle på det internasjonale markedet. I en markedsplan bør man også beskrive ulike segmenter (uavhengig av geografi) og rette budskapet inn mot disse. Felles markedsføring av Innherred vil måtte ta hensyn til bredden og kan derfor ikke være like spisset i profileringen som enkeltbedrifter eller grupper av enkeltbedrifter kan være. Det er derfor viktig at aktører som f.eks. Stiklestad også i framtiden rendyrker sin profil på samme tid som de er en del av Innherred. 5

6 4.2 Inndeling av markedet Utgangspunkt Det er selvsagt mange måter å dele inn markedet på. En inndeling av markedet er nødvendig for å vite hvilke tiltak man skal rette inn mot ulike segmenter Løsning Gjennomfartstrafikken: I dag er dette det desidert største markedet og består av både individuelle som reiser med egen bil og dels bussgrupper. Det som kjennetegner denne gruppe, som består av både nasjonal og internasjonal trafikk, er at de ikke har Innherred som reisemål. Dels kan målet være f.eks. Lofoten, men for mange er selve rundturen målet. Dette er en type turister Innherred kan påvirke til å stoppe, men da snakker vi om noen timer og kanskje en natt eller to. Vi kan ikke se på denne gruppen som en homogen gruppe. Til det er den alt for kompleks. F.eks. vil turister som har kjørt Kystriksveien være langt mer villige til å bruke mer tid på opplevelser på Innherred enn en turist som kjører E6 og har Lofoten eller Nordkapp som reisemål. Det lokale og regionale markedet: Dette markedet består først og fremst av de nære områder som Helgeland, Trøndelag og Jämtland og Härjedalen. Dette er turister som kan besøke Innherred på en kort-ferie, weekend e.l. Dette kan være et lett tilgjengelig marked og som ikke krever like store investeringer som det internasjonale markedet. Lokale arrangement kan være grunn nok til at disse turistene reiser, ofte kombinert med lettere aktiviteter som bading, kinobesøk og ikke minst shopping. Tema baserte turister: Dette kan være et nasjonalt eller internasjonalt marked. Fellesnevneren er at de ofte blir på et sted over lengre tid for å oppleve noe helt bestemt. Dette kan f.eks. være fisketurister, jegere, syklister osv. Ofte stiller de store krav til selve kjerneproduktet (opplevelsen) og er mindre opptatt av regionens øvrige tilbud. Men her finnes det selvsagt også nyanser. F.eks. fisketurister trenger alternativer og noe annet enn "bare" fiske (f.eks. ved dårlig vær). Turister som er opptatt av historie og som besøker Stiklestad vil ofte være potensielle brukere av Den Gyldne Omvei osv. Det vil være naturlig at Innherred jobber med alle disse tre segmentene, men ikke nødvendigvis på alle markeder. Her må markedsplanen gjøre prioriteringer. 6

7 5. ORGANISERING 5.1 Utgangspunkt For å løse oppgaven vi har satt oss som mål å løse er det nødvendig med en viss organisering. Dette både for å ha en juridisk enhet som kan håndtere økonomiske og avtalemessige spørsmål. Likeledes er det viktig med en organisering for å binde bedrifter og kommuner (avtalemessig) til å bygge opp et slagkraftig Innherred. Ulike destinasjoner har valgt ulike løsninger og svært mange destinasjoner sliter med egen drift. Ofte blir hovedfokus å overleve. Derfor har man ikke tatt sikte på å etablere et tradisjonelt destinasjonssselskap med egne ansatte (i dette tilfellet en ansatt). 5.2 Løsning Etablering av en driftsorganisasjon Driftsorganisasjonen tar utgangspunkt i Steinkjer turistkontor og de ansatte i Kystriksveien Reiseliv as. Likevel anses det som nødvendig å etablere et eget selskap for destinasjonssamarbeidet på Innherred. Selskapet bør ha et navn som er egnet til å fronte reiselivsnæringen både i forhold til markedet og samarbeidspartnere. Som arbeidsnavn benyttes foreløpig Innherred Reiseliv. Innherred Reiseliv etableres så raskt som mulig av Kystriksveien Reiseliv as. Dette selskapet inngår nødvendige avtaler med kommunene og et markedsforum (se punkt 5.2.2). Innen utgangen av 2007 tas det sikte på en emisjon hvor også andre strategiske aktører går inn på eiersiden i Innherred Reiseliv Etablering av et markedsforum Det opprettes et markedsforum som skal være et styringsorgan for markeds- og handlingsplanen. I oppstartåret opprettes markedsforumet av styringsgruppen for Reisemål Innherred, og vil fungere som en undergruppe av denne. Markedsforumets sammensetning skal reflektere næringens sammensetning på Innherred. Ulike organisasjoner som næringsforum/foreninger, etablerte organisasjoner som Den Gyldne Omvei og Midtpunktet skal peke ut representanter til markedsrådet. Innherred Reiseliv skal være sekretariat for markedsforumet. 7

8 5.2.3 Avtale med kommunene Denne vil innebære at kommunene går inn med et beløp til det som defineres som vertskapsfunksjonen. Avtalen innebærer at kommunene kjøper vertskapsforpliktelsen av selskapet etter nærmere beskrivelse. Avtalen må minimum være 3-årig Serviceavgift for næringen Næringslivet inngår avtaler om serviceavgift. Avtalen skal være 3-årig med muligheter til oppsigelse. Serviceavgiften skal inkludere følgende: Oppføring/link på Innherreds eget nettsted og trondelag.com Ulike servicetiltak som medlemsinfo, reiselivsmøter, o.l. Distribusjon av egne brosjyrer på turistkontoret (hovedkontoret) Muligheter til å delta på ulike markedsaktiviteter (felles brosjyre, messer m.m.) Samarbeid med Kystriksveien Reiseliv as Selskapet vil ikke ha egne ansatte, men kjøper administrative tjenester av Kystriksveien Reiseliv as som har 3 ansatte i Steinkjer. Det vil ansettes en person i tillegg når man kommer inn i en driftsfase for Innherred-samarbeidet. Selskapet vil være et frittstående selskap og framstå med eget telefonnummer, e-postadresse osv. Etablering av selskapet skjer i løpet av kort tid. Innsalg av serviceavtaler begynner i løpet av kort tid. 8

9 6. ØKONOMI "Innherred Reiseliv" - Budsjett Oppstartsår: 2007 Ord.driftsår; 2008 etc. Internett: 1) Utvikling av reklame/banner/foto/turistkontor Visningsturer 2) Brosjyre prod/trykk Lønn og administrasjon 7) Sum Vertskapsfunksjonen Trøndelagsbrosjyre 2 sider felles Internett trondelag.com 3) Kampanjer/Annonsering (Norges kampanje, Sverige) Distribusjon på 5-6 messer via Kystriksveien 4) Salgsturer/messer 5) Distribusjon 6) Div. annonsering Sum felles basismarkedsføring Markedsråd/styringsgruppe/og lignende Arbeidsseminar/interne møter Sum diverse Sum Driftsinntekter: Steinkjer kommune Levanger kommune Verdal kommune Inderøy kommune Verran kommune Sum fra kommunene Markedsbidrag fra næringslivet (fast innbetaling) 8) Salg av annonser til felles brosjyre Salg av messedeltagelse Sum fra næringslivet Totale inntekter Kommentarer til budsjettet: 1) inkluderer produksjon og vedlikehold av internettsidene. Årlige avgifter til domene, webhotell etc. Også inkludert gjennomføring av tiltak for optimal synlighet. 2) Oppstartskostnader til div.logo/reklame etc. gjør at vi bør nedprioritere visningturer i oppstartsåret. "bli kjent-tur" bør kunne gjennomføres på tross av dette. 9

10 3) Er i samtale med Trøndelag Reisleiv om ulike løsninger her. Full tilgang for alle bedrifter (som tegner serviceavtale) koster kr ,- per år kr. i oppstart. Ønsker man tilsvarende tilgang til koster dette kr ,- i tillegg. 4) Destinasjonsselskapene langs Kystriksveien samarbeider om en rekke messer. Dette vil gi Innherred god distribusjon på 5-6 messer, hvor man også kan delta aktivt. Men dette vil ikke være fullverdig Innherredsprofilering, men god distribusjon. 5) Prinsippet er at messedeltakelse gjennomføres som et spleiselag mellom Destinasjonen og enkletbedrifter. Dette gir et totalbudsjett på ca årlig - tilvarer ca. 3-4 messer. 6) Utsendelser til enkeltpersoner og ikke minst turistkontor med ca. 1-2 dagers reise fra Innherred (Norge og Sverige) 7) Tjenesten kjøpes av Kystriksveien Reiseliv og inkluderer min 1 årsverk, husleie og administrasjon. Ikke inkludert er reiseutgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak (f.eks. messeturer). 8) Henholdsvis kr. 2500,-, 4500,- og ,- per bedrift/år. 10

11 7. FRAMDRIFT Etablering av driftsselskapet bør skje raskt slik at innsalget til næringslivet kan begynne i løpet av sommeren. Etablering av medlemsorganisasjonen vil kunne skje som et resultat av innsalget av serviceavtaler. Skulle det vise seg at etableringen av medlemsorganisasjonen ikke er ønskelig vil det kunne opprettes en faggruppe som innehar samme oppgave som styret. Styringsgruppen i Prosjekt Destinasjonssamarbeid på Innherred, 12. juni Aslak Tiller, Coop Steinkjer Jan Erik Granamo, Steinkjer kurssenter Liv Elin Olsen, Gulburet/Den Gyldne Omvei Wenche Jermstad, Nordlandia Backlund Hotell Olav Edv. Slapgaard, Jægtvolden Fjordhotel Inger Marie Bakken, Verdal kommune Knut Baglo, Innherred Vekst Mari Lisbeth Finstad, Brandheia Villmarksleir Torbjørn Wekre, Steinkjer Næringsselskap Ole Jacob Sæther, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Stig Solum, Verran kommune Konsulenter: Frode Lindberg, Kystriksveien Reiseliv as/viggo Hagan, Bedriftskompetanse. 11

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer