Virksomhetsidè. etiske retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsidè. etiske retningslinjer"

Transkript

1 Virksomhetsidè og etiske retningslinjer for ansatte i Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA

2

3 Virksomhetsidè «Å være et nasjonalt anerkjent behandlings- og kompetansesenter for rus- og avhengighetsrelaterte problemer i et familie- og generasjonsperspektiv». I virksomhetsidèen ligger å gi spesialiserte behandlingstilbud til enkeltmennesker med rusrelaterte problemer og å utvikle kompetanse, både behandlingsfaglig og forebyggende, og å bidra til at det skjer en generell kompetanseheving og kompetansespredning innen vår region. Et familie- og generasjonsperspektiv innebærer: en genuin respekt for menneskets egenverdi med evne til vekst og utvikling en erkjennelse av at vi mennesker gjensidig påvirker hverandre og er preget av relasjoner erkjennelse av at nære relasjoner som familie, også over generasjonsgrensene, har innvirkning på vår her og nå situasjon at rusrelaterte problemer får konsekvenser for de nære omgivelser og forutsetter individuelle tilnærminger. Det eksisterer et problem også når rusbruken går ut over mennesker som står misbrukeren nær at barn av rusmiddelmisbrukere, ektefelle/samboer, øvrig familie og andre nærstående personer ofte belastes i en slik grad at de kan trenge profesjonell behandling for sin egen del, uavhengig av rusmiddelmisbrukerens problemer å fokusere på bevisstgjøringsprosesser rundt bruk av rusmidler i forhold til graviditet (faren for at ufødte barn tar skade av mors rusbruk) og barns oppvekstmiljø Virksomheten tror Virksomhetsidèen skal gjenspeile en kultur hvor de nære relasjoner og respekten for individet står sentralt. I dette menes å bygge videre på det beste som ligger i vår kulturarv hvor familiebegrepet sto for samhørighet, omsorg og ansvar for hverandre, også på tvers av generasjonene. Dette ønsker vi skal gjenspeiles i forholdet mellom medarbeidere og til pasientene. De kristne verdier er sentrale i vår kulturarv og er en naturlig plattform å bygge på. I vår diakonale sammenheng er kristen nestekjærlighet et viktig begrep. Dette innebærer at våre holdninger i møte med mennesker skal utrykke varme og ekte omtanke og at de vi skal gi profesjonell hjelp kan motta denne uten at de mister sin selvrespekt og integritet. Det handler om å bry seg Vi tror at når vi i fellesskap klarer å skape et optimalt arbeidsmiljø og respekten for hverandre og hva vi står for utvikles, vil vi være i stand til også å skape et positivt behandlingsmiljø hvor det gis muligheter til endring, vekst og utvikling. 3

4 Formål og verdigrunnlag for drift av virksomheten: Borgestadklinikken har til formål på spesialisttjenestenivå å bistå mennesker med rusrelaterte problemer og bidra til at den enkelte får hevet sin livskvalitet og får et mer meningsfylt liv. Institusjonen har videre til formål å: viderutvikle kompetanse innen rusfeltet initiere fagutvikling, samt bidra til at det skjer en generell kompetanseheving og kompetansespredning innen regionen utvikle spesialkompetanse innen nasjonale spissområder En person med rusmiddelproblemer har iboende muligheter til vekst og utvikling og evne til å ta ansvar og foreta konstruktive valg. Rusmiddelmisbruk berører ofte eksistensielle sider ved livet. Borgestadklinikken ønsker å komme mennesker i møte i deres aktuelle livssituasjon blant annet ved å skape åpenhet for at spørsmål knyttet til livsstil, verdivalg og meningen med livet kommer i fokus i endringsprosessen. Samtaler om tro er en naturlig del av dette. Brukernes behov er utgangspunkt for en slik dialog. Institusjonen skal alltid sikre at den disponerer medarbeidere med relevant kompetanse. Det anses som nødvendig at fagstaben innehar en bred, profesjonell og tverrfaglig kompetanse. Institusjonen skal sikre at den har en bemanning med kompetanse til å møte etiske problemstillinger og spørsmål av livssynsmessig karakter. Ovennevnte er i samsvar med Formål og verdigrunnlag for drift av virksomheter innen Blå Kors Norge, vedtatt av Landsstyret i

5 Ideologisk plattform Borgestadklinikken har et helhetlig menneskesyn som innebærer anerkjennelse av menneskets rett til selv å bestemme over vitale livsforhold og til å formulere egne mål. Borgestadklinikken binder seg ikke opp til overordnede ismer eller ideologimodeller. Vi står for en helhetstenkning og benytter oss av anerkjente terapeutiske metoder og tilnærmingsmåter ut fra den aktuelle problematikk pasienten presenterer. Borgestadklinikken mener at årsaken til at mennesker utvikler rusrelatert problematikk i mange tilfeller må sees på som multifaktoriell. Personer som har utviklet utilsiktet avhengighet av legalt foreskrevne medikamenter, har i en slik sammenheng behov for spesialiserte behandlingstilbud. Rusrelatert problematikk må sees på som et helhetlig fenomen. Rusmiddelmisbruk av legale og illegale stoffer, er ikke en tilstand, men en prosess som utvikles over tid og som får konsekvenser for personen selv, for mennesker som står rusmiddelmisbrukeren nær og for nettverket personen er en del av - som skole, arbeid og øvrig sosialt liv. Rusrelatert problematikk er i en slik sammenheng også et relasjonelt problem. Barn av rusmiddelmisbrukere, ektefeller/samboere, øvrig familie og andre nærstående personer belastes ofte i en slik grad at de selv har behov for profesjonell hjelp. Personer som lever i slike relasjoner har behov for spesialiserte behandlingstilbud og individuell tilnærming for sin egen del, uavhengig av rusmiddelmisbrukerens problemer. Ledere og medarbeidere - evne og vilje til utvikling Borgestadklinikken forventer at ledere er lojale mot institusjonens virksomhetsidè, verdigrunnlag og ideologiske plattform. Det forventes videre at ledere går aktivt inn for å virkeliggjøre den virksomhetskultur som er beskrevet og bidrar til utvikling av institusjonen. Borgestadklinikken tror på en ledelse som er tydelig og som stiller krav til medarbeidere, samtidig som den er støttende og preget av oppmerksomhet og varme. Borgestadklinikken tror på et arbeidsmiljø hvor det er tillatt å feile, men hvor en samtidig er mottakelig for rettledning og er villig til å lære av sine feil. Vi tror at et slikt arbeidsmiljø frigjør initiativ og gir trygghet til å fremme nye idèer. 5

6 Borgestadklinikken tror på nødvendigheten av endring og utvikling - et gammelt kinesisk ordtak lyder: Vi må våge å ta nye skritt samtidig som vi evaluerer vår virksomhet og implementerer konsekvenser av ny viten og egne konstruktive erfaringer. Framtidsrettede ledere leter etter morgendagens problemer og spørsmål i dag for å kunne forberede seg til å møte dem, tilpasse seg endringene og være med på å skape løsninger. som har evne til å: Den som aldri våger å ta et skritt uten å overveie alle konsekvenser av det, risikerer å bli stående på ett ben hele livet. Borgestadklinikken ønsker ledere etablere en høy standard og sette klare mål definere ansvarsområder og strategier klart, slik at felles innsats ikke hindres, men at medarbeidere stimuleres til å være med på å nå felles mål spre entusiasme og ha tro på seg selv og sine medarbeidere bruke sine lederferdigheter til å bygge opp team der enkeltpersoner arbeider for hverandre legge vekt på verdier og meningsfylte arbeidsoppgaver slik at den enkelte medarbeider tror på det han/hun gjør og føler at en lykkes være var for medarbeideres behov og forventninger, - ha oppmerksomheten rettet mot nødvendigheten av god kommunikasjon og vedvarende opplæring/utvikling Borgestadklinikken forventer at medarbeidere er lojale mot institusjonens virksomhetsidè, verdigrunnlag og ideologiske plattform og deltar aktivt i utviklingen av den virksomhetskultur som er beskrevet. Borgestadklinikken tror på et positivt og åpent arbeidsmiljø hvor det forventes at medarbeidere tar ansvar for hverandre, er kreative når det gjelder påvirkning av egen arbeidssituasjon og har en holdning til pasienter som er preget av respekt for menneskers egenart og individets egenverdi. Borgestadklinikken tror at medarbeidere som tar ansvar opplever arbeidsglede at medarbeidere som utfordres til ansvar, tar ansvar at informasjon, oppmuntring, støtte og krav til innsats fører til at medarbeidere tar ansvar 6

7 Etiske retningslinjer 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt høye krav til de etiske holdningene hos hver enkelt medarbeider. Alle plikter lojalt å holde lover, forskrifter og interne rutiner som gjelder for vår virksomhet. Dette innbærer også at alle viser lojalitet til beslutninger fra Blå Kors Norge, styret og ledelse for Borgestadklinikken - Blå Kors Sør BA. Borgestadklinikken legger stor vekt på at ansatte skal være redelige, ærlige og åpne i alt de gjør. Ansatte skal være seg bevisste at de skaper grunnlaget for pasienters, publikums og samarbeidspartnernes tillit og holdning. De skal derfor ta aktiv avstand fra og kjempe mot uetisk praksis der det måtte forekomme. 2. Omfang Retningslinjene gjelder overfor pasienter, kunder, leverandører og medarbeidere. 7

8 3. Økonomiske forhold Ansatte skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke - eller være egnet til å påvirke handlinger eller beslutninger. Gaver av ubetydelig verdi fra leverandører så som reklamemateriell, blomster o.l. kan mottas. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over dette, skal en ta kontakt med nærmeste overordnet. Mottatte gaver skal returneres til avsender sammen med et brev som gir begrunnelse for returen. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av dette må likevel ikke utvikles slik at det påvirker egne beslutninger. Når det gjelder forhold til pasienter, vises til Helsepersonellovens 9: 9. Forbud mot gaver m.v. i tjenesten «Helsepersonell må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til å påvirke helsepersonells tjenestlige handlinger på en utilbørlig måte. Helsepersonell må heller ikke motta fra pasient gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som har mer enn en ubetydelig verdi. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke ytelser som er omfattet av første og annet ledd.» 8

9 4. Opplysninger og informasjon For pasientopplysninger finnes egne lover og regler. Profesjonslovgivning og yrkesetiske retningslinjer for de enkelte grupper må overholdes. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av administrative saker må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Alle ansatte skal være lojale mot de innkjøpsrutinene og regler som gjelder for innkjøpsarbeidet. Kontakten med samarbeidspartnere/leverandører skal være objektiv og saklig, slik at kontakten ikke blir forpliktende før avtale er inngått. Informasjon om produkt og leverandør skal behandles på en slik måte at en ikke gjør kjent valget av produkt og leverandør før innkjøpsprosessen er avsluttet. Ansatte skal ikke gi pris- og produktinformasjon til konkurrerende leverandører der leverandøren ber om hemmeligholdelse. 5. Personlige relasjoner Ansatte vil møte situasjoner hvor man kommer nær pasienter gjennom behandling, terapi og samvær. Ansatte må unngå situasjoner som kan medføre følelsesmessig involvering, seksuell tiltrekning og seksuelle relasjoner med pasienter. Seksuelle relasjoner med pasienter i behandling er uakseptable og vil kunne medføre avskjed fra stillingen. Ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til konflikt mellom virksomhetens interesser og personlige interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak, skal dette tas opp med nærmeste leder. Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet. Familiært eller annet nært sosialt samkvem. Forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskollegaer. Lønnet bierverv som kan påvirke det arbeidet du utfører her. Vennskap til nåværende eller tidligere pasienter før, under og etter behandling. 9

10 6. Disponering av bedriftens utstyr og lokaler Ansattes bruk og disponering av virksomhetens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje etter fastsatte retningslinjer eller avtale med ansvarlig leder. 7. Forhold til rusmidler Ansatte forplikter seg på Borgestadklinikkens verdigrunnlag også når det gjelder bruk av rusmidler. I arbeidstiden gjelder helsepersonelloven som følger: Helsepersonellovens 8. Pliktmessig avhold Helsepersonell skal ikke innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette. Departementet kan i forskrift bestemme at helsepersonell skal kunne pålegges å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om overtredelse av første ledd, og kan gi bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner. Arbeidsgiver vil oppfordre ansatte til måtehold eller avhold fra rusmidler også på fritida. Oppførsel som kan sette vår virksomhet i et dårlig lys bør unngås. Borgestadklinikken forventer at ansatte har et gjennomtenkt forhold til rusmidler. I solidaritet med alle som sliter med rusrelaterte livsproblemer vil vi verdsette at du ikke bruker alkohol i de sammenhenger der du representerer Blå Kors. 10

11 8. Elektroniske medier Nye elektroniske medier som Facebook, Twitter etc. gir oss nye utfordringer. Både i forhold til hva vi formidler hvor og også i forhold til vår profesjonelle holdning ved pasientkontakt. Internett er ikke anonymt. Husk at alt kan spores tilbake til deg og at det ikke kan slettes. Vern om privatlivet ditt! Taushetsplikten som ansatt på Borgestadklinikken gjelder også på nett. Vis varsomhet i omtale av aktiviteter/ forhold som omhandler arbeidsplassen din, dersom du ikke opptrer i de sosiale mediene på vegne av oss. Dette vil være aktuelt for prosjektansvarlige, informasjonsansvarlige o.a. Det blir derfor viktig å minne om følgende: Som ansatt på Borgestadklinikken skal en ikke etablere «vennekontakt» med pasienter på sosiale medier. Det bør også utvises stor varsomhet i etablering av vennskap med tidligere pasienter der hvor relasjonen kun er basert på ansatt - pasientrollene. Kolleger eller interne forhold på arbeidsplassen bør ikke omtales på Facebook, Twitter e.l. Som ansatt på Borgestadklinikken må en utvise forsiktighet i forhold til hva en formidler gjennom å legge ut private bilder. 9. Prosedyrer Alle ansatte har varslingsplikt dersom de har kjennskap til eller er involvert i hendelser eller forhold som er brudd på punktene ovenfor. Nærmeste overordnet skal kontaktes om saken. Hendelser skal varsles som avvik i vårt kvalitetssystem dersom ovennevnte retningslinjer eller andre lover, regler eller retningslinjer brytes. 11

12 Borgestadklinikken - Blå Kors sør BA november 2010

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13) Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune () 1. Generelt Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Etikk 1 2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Retningslinjer for etikk Innhold 1 Innledning...2 2 Generelt...2 3 Personlig ansvar og integritet...2 4 Banken og samfunnet...2 5 Banken/bankens ansatte og kundene/leverandørene...3 5.1 Banken og kundene/leverandørene...3

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Vedtatt av konsernstyret i Amedia 20. mars 2014 1 Innledning Amedia er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine virksomheter ivaretar pressens samfunnsrolle.

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/310 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG HÅNDTERING VED RUSMIDDELBRUK/AKAN-AVTALE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Side 1 Innhold ETISKE RETNINGSLINJER 3 Innledning... 3 Virkeområde... 3 Etiske dilemma... 3 Navigasjonshjulet 4 Tilbakemeldingskultur... 4 Personlig ansvar og integritet... 5 Taushetsplikt

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Etisk Regelverk Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Kapittel 2 Integritet Til punkt 2.2 Å ha en profesjonell avstand til kunden innebærer at man skaper en god relasjon

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I GRIMSTAD KOMMUNE Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem 1 for August 2013 1 0. a u g u s t 2 0 1 3 www.ohregnskap.no D-OH01 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Hensikt... 4 3. Omfang... 4 4. Ansvar... 4 5. Personlig adferd...

Detaljer