Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører"

Transkript

1 Vedlegg 1, Gevinsberegninger, beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Gevinstberegninger Samkjøring Gevinstberegninger for Samkjøring baserer seg på pasientreisekontorenes egne forventninger til økt samkjøringsgrad, samt forventninger til mulig besparelse ved hver ekstra samkjørte tur ved innføring av ny løsning. For å øke kvaliteten på vurderingene er det skilt mellom kommuneinterne og kommunekryssende turer, da disse er forbundet med både ulikt volum og kostnadsstruktur. Resultatene av kartleggingen viser et betydelig gevinstpotensial for alle regioner. Pasientreisekontorlederne har etter interne vurderinger vurdert gevinstpotensialet for sitt kontor, men har samtidig kommunisert usikkerheten forbundet med estimatene. For å synliggjøre denne usikkerheten viser prosjektene også et lavt (25 % lavere enn beregnet potensial) og høyt estimat (25 % høyere enn beregnet potensial) i tabellen under. Alle tall er i MNOK per år. Samkjøring og alternativ bestillerløsning Estimert gevinstpotensial Lavt estimat 25 % lavere Høyt estimat 25 % høyere Helse Nord 3,4 2,6 4,3 Helse Midt 2,5 1,8 3,1 Helse Vest 7,8 5,9 9,8 Helse Sør-Øst 27,0 20,2 33,7 Sum 40,7 30,5 50,9 Mange av pasientreisekontorene har også fremhevet viktigheten av prosjektets øvrige, forventede gevinster. Blant annet vil forutsigbarhet og kvalitet for pasient kunne forbedres gjennom økt kontroll og oversikt over pasientreisene. I tillegg vil økt grad av automatisering og standardisering kunne medføre større fleksibilitet med hensyn til ressursbruk på pasientreisekontorene. Alternativ bestillerløsning forventes å bidra til mer sikker og effektiv kommunikasjon med de transportører som ikke har taksameter. Dette vil også kunne bidra til økt konkurranse i transportørmarkedet. Gevinstberegninger Oppgjørskontroll Gevinstberegninger for Oppgjørskontroll baserer seg på pasientreisekontorenes forventninger til hvilken andel av kostnadsbasen som kan kontrolleres ved innføring av ny løsning, samt deres forventninger til størrelsen på avdekkede avvik, sammenlignet med dagens situasjon. For å øke realismen i vurderingene tas det også hensyn til estimert verdi av den oppdragende effekten innføringen av løsningen vil ha på transportørene. Som for Samkjøring viser resultatene av kartleggingen et betydelig gevinstpotensial for alle regioner. Usikkerhet er illustrert på samme måte som for Samkjøring, ved å inkludere et lavt og høyt estimat. Alle tall er i MNOK per år. Side 1 av 6

2 Oppgjørskontroll Estimert gevinstpotensial Lavt estimat 25 % lavere Høyt estimat 25 % høyere Helse Nord 5,3 4,0 6,7 Helse Midt 6,2 4,7 7,8 Helse Vest 4,7 3,5 5,8 Helse Sør-Øst 13,7 10,3 17,2 Sum 30,0 22,5 37,5 I sine tilbakemeldinger til prosjektet har pasientreisekontorene blant annet fremhevet at en løsning for oppgjørskontroll har egenverdi i seg selv grunnet muligheten til i større grad å oppnå korrekt oppgjør med transportør, samt viktigheten av å gi oppgjørsmedarbeiderne god systemstøtte ved kontroll av transportoppgjør. Beskrivelse av tildelingskriterier og valgte leverandører Begge prosjekter har gjennomført en anskaffelsesprosess med prekvalifisering og forhandlinger, og har gjennom dette valgt de leverandørene som har levert det totalt sett mest økonomisk fordelaktige tilbudet ut fra tildelingskriteriene i konkurransen. Tildelingskriterium Vekt Kort beskrivelse Tilbudt løsnings egnethet og understøttelse av formål 40 % Samlede priser 30 % Kvalitet i vedlikeholdsytelser Kvalitet i innføringsytelser 20 % 10 % Dette kriteriet ble vurdert etter følgende rangering: Funksjonelle egenskaper (40 %) Tekniske egenskaper (30 %) Risiko knyttet til tilbudt løsning og løsningskonsept (20 %) Løsningens bidrag til realisering av målsettingene med anskaffelsen og tilrettelegging for gevinstrealisering (10 %) Priser ble beregnet, sammenstilt, og evaluert med utgangspunkt i anskaffelse og innføring samt avrop av opsjoner i henhold til angitt sannsynlighet for avrop, med påfølgende vedlikehold i 4 år. Detaljert vurdering av tilbyders kvalitet i vedlikeholdsytelser, inkludert evaluering av programvarevedlikehold, nye versjoner og oppgraderinger, samhandling med kunde, feilretting, administrative forhold samt tilbudt dokumentasjon og opplæring. Detaljert vurdering av tilbyders kvalitet i innføringsytelser, inkludert evaluering av test og godkjenning, prosjekt- og fremdriftsplan, organisering av innføringsløp, tilbudt dokumentasjon og opplæring samt rammeverk for kvalitetssikring og metode. Innstilt leverandør Samkjøring og alternativ bestillerløsning Trapeze Group er innstilt som leverandør av IKT-løsning for Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Trapeze Group er en del av Volaris Group som eies av kandiske Constallation Software inc. Selskapet leverer spesialiserte IKT-løsninger og konsulenttjenester innenfor områdene kollektivtrafikk, bestillingstrafikk og logistikk og har ca. 900 kunder innenfor offentlig og privat sektor over hele verden. Den sammenlagte vektede poenggivningen fordelte seg på følgende måte: Side 2 av 6

3 Tilbudt løsnings egnethet og understøttelse av formål Tilbyders løsnings egnethet og understøttelse av anskaffelsens formål vurderes som bedre besvart enn samtlige konkurrenter. Trapeze viser gjennom sitt tilbud en foreslått arbeidsprosess som vil være godt egnet og det vurderes at løsningen enkelt vil kunne tas i bruk av pasientreisekontorene. Videre tilbyr Trapeze en alternativ bestillerløsning av høy kvalitet som opsjon, og tilrettelegger gjennom løsningen sin for omvendt fakturering. Tilbudet har sterke tekniske egenskaper og det vurderes en lav risiko knyttet til løsningen. Ytterligere inneholder tilbudet en utdypende besvarelse vedrørende understøttelse av strategiske fokusområder og tilrettelegging for å oppnå effektmål samt gevinster med konkrete og realistiske tiltak, herunder et betydelig praktisk og økonomisk medansvar for gevinstrealiseringen. Samlede priser Sett i forhold til tilbyderen med de laveste levetidsomkostninger er Trapeze svakere på de fleste områder knyttet til kriteriet samlede priser, men tilbudet styrkes av at deler av fast årlig vedlikeholdsavgift er betinget av gevinstrealisering. Kvalitet i vedlikeholdsytelser Trapeze vurderes til å ha det beste tilbudet knyttet til vedlikeholdsytelser, med gode besvarelser av programrettelser og sikkerhets- og funksjonsoppdateringer av de programmer som inngår i løsningen samt en god beskrivelse av innhold i nye versjoner og oppgraderinger. Videre gis det en trygghet for at oppdragsgiver vil involveres i utviklingen av løsningen gjennom samhandling, både strategisk og operativt, og Trapeze har et tilpasset og relevant opplegg for opplæring og kompetanseoverføring. Kvalitet i innføringsytelser Også på dette området vurderes Trapeze som beste tilbyder med en sterk besvarelse på innføringsytelser med høy kvalitet. Knyttet til test og godkjenning gis det et solid inntrykk med veldokumentert innfrielse av alle krav. Tilbudet har en prosjektplan som er godt dokumentert innenfor alle områder, med et realistisk tidsperspektiv detaljert ned til et fornuftig nivå. Besvarelsen styrkes ytterligere av at tilbyder har forpliktet seg til et analyseløp som skal sikre oppfølging og realisering av prosjektets ønskede gevinster. Organisering av prosjektaktiviteter anses som hensiktsmessig hvor det tas fullt ansvar for å Side 3 av 6

4 utarbeide forespurt dokumentasjon. Videre inneholder tilbudet en meget god beskrivelse av hva slags opplæring som leveres. Fremdrift Fremdriftsplan kommer til å spesifiseres mer detaljert og nøyaktig under planleggingsfasen, og endelig plan kan således avvike fra Trapeze nåværende plan, som vist under 1 : Aktivitet September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Kontraktsinngåelse 15.sep Planlegging og spesifisering Implementering Go-Live Pilot Pilot drift Justeringer basert på pilotprosjekt Klargjøring til full utrulling Nasjonall, suksessiv utrulling Garantiperiode start (1 år) 17.jul Vurdering av risiko knyttet til valgt løsning Risikoen knyttet til det funksjonelle i løsningen anses som lav. Leverandøren innfrir alle krav knyttet til området, og gir svært gode beskrivelser av tilbudte standardløsning. Dette understøttes av en solid funksjonell demonstrasjon i forhandlingsmøte, og at leverandøren har bred erfaring innen pasienttransport. Teknisk risiko knyttet tilbudet anses som moderat. Da løsningen skal integreres med eller erstatte deler av dagens løsning, NISSY, vil antall integrasjoner og kompleksitet medføre økt risiko. Leverandøren viser forståelse for kundens tekniske plattform og demonstrerer betydelig grad av fleksibilitet, hvilket skaper trygghet for leveransene. Samlet sett vurderes risikoen knyttet til leverandør som moderat. Tilbyders standardløsning er gjennomgående solid beskrevet, og fremstår som godt tilpasset Pasientreisers kravspesifikasjon. Leverandør tar også praktisk og økonomisk medansvar for gevinstrealisering, ved at deler av fast årlig vedlikeholdsavgift er betinget av konkret oppnåelse av forhåndsdefinerte nøkkelindikatorer. Videre er innføringsløpet tilbudt som et fastprisprosjekt, hvilket begrenser økonomisk risiko ved innføring av løsning. Innstilt leverandør Oppgjørskontroll BEKK er innstilt som leverandør av IKT-løsning for Oppgjørskontroll. BEKK er et konsulentselskap som eies av Evry, og som gjennomfører prosjekter for store private og offentlige virksomheter innen strategisk rådgivning, utvikling av IT-systemer og design av digitale tjenester. Selskapet har 370 ansatte hvorav 90 % har utdannelse på masternivå og en gjennomsnittsalder på 32 år. Selskapet har kontorer i både Oslo og Trondheim hvorav sistnevnte lokasjon er kontaktpunktet for dette prosjektet. 1 Trapeze fremdriftsplan forutsatte opprinnelig oppstart primo august. Da oppstart er skjøvet til september er planen parallellforskjøvet tilsvarende i denne saken. Side 4 av 6

5 Den sammenlagte vektede poenggivningen fordelte seg på følgende måte: Tilbudt løsnings egnethet BEKKs løsnings egnethet og understøttelse av anskaffelsens formål vurderes som meget høy og bedre enn samtlige konkurrenters. Deres tilbud inkluderer en skreddersømsløsning som innfrir alle funksjonelle krav med blant annet fokus på brukervennlighet og brukskvalitet, noe som gir trygghet med tanke på å oppnå en funksjonell løsning som i stor grad vil kunne sikre måloppnåelse og gevinstrealisering. Med tanke på tekniske egenskaper innfrir det tilbudet kravene gjennomgående og har beskrevet løsningens tekniske egenskaper meget godt. Løsningen fremstår gjennomtenkt og godt tilpasset oppdragsgivers arkitektur og øvrige systemer. Samlede priser De samlede prisene i tilbudet fra BEKK er ikke de laveste i konkurransen. Differansen skyldes i hovedsak oppdragsgivers vurdering av prisdrivende forutsetninger for BEKK, som ikke direkte vil medføre økte eksterne kostnader (eksempelvis økt merforbruk av interne ressurser). Kvalitet i vedlikeholdsytelser BEKK vurderes samlet sett å ha en meget god kvalitet på vedlikeholdsytelser, og som er vesentlig bedre enn det nest beste tilbud. Besvarelsene er i all hovedsak fullgode og etterlater ikke noen tvil om at meget gode vedlikeholdsytelser tilbys. Kvalitet i innføringsytelser Som langsiktig samarbeidspartner til noen av Norges mest kjente virksomheter har BEKK bred erfaring med design og utvikling av digitale løsninger. De vil benytte smidig metodikk for å utvikle den mest velegnede løsningen i innføringsløpet. BEKKs tilbud inneholder en meget sterk besvarelse på innføringsytelser, som vurderes å ha en meget høy kvalitet, og som er på nivå med det nest beste tilbud på dette punkt. Særlig er BEKKs prosjekt- og fremdriftsplan samt beskrivelser av kvalitetssikringsverktøy og metodeverk i særstilling. Fremdrift Side 5 av 6

6 Fremdriftsplan kommer til å spesifiseres mer detaljert og nøyaktig under planleggingsfasen, og endelig plan kan således avvike fra BEKKs nåværende plan, som vist under: Aktivitet Planlegging Spesifisering Kick-off Godkjenningsfrist spesifikasjon Utvikling og installasjon Utvikling hos transportør Innspill til øvringe transportører Kundens testplan foreligger Installasjonsdag Kundens akseptansetest Godkjenningsperiode Pilot Leveringsdag Garantiperiode start (1 år) September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 19.okt 04.des Vurdering av risiko knyttet til valgt løsning Risikoen knyttet til det funksjonelle i løsningen anses som lav. Leverandøren innfrir alle krav knyttet til området, og gir gode beskrivelser av tenkt løsning. Leverandøren leverer et utviklingsprosjekt tilpasset behovene i vår kravspesifikasjon. Det er en naturlig, iboende risiko forbundet med utviklingsprosjekter, men teknisk risiko knyttet til tilbudet anses like fullt å være relativt lav, og leverandøren gir også på dette området gode og utdypende beskrivelser av hvordan dette vil løses. Leverandøren tilpasser seg våre utviklingsmiljøer og alle de krav vi stiller i forbindelse med løsningen. Tilbudet er å anse som det tilbudet med lavest risiko på området i konkurransen. Samlet sett anses risikoen knyttet til leverandør og løsning som lav. Gjennom skreddersøm utvikles funksjonelt og teknisk sett den løsningen som er kravstilt i konkurransen. Prosjektet vil gjennomføres smidig og Pasientreiser som kunde vil være tett involvert underveis. Økonomisk sett har leverandøren tilbudt dette som et fastprisprosjekt, hvilket begrenser økonomisk risiko ved innføring av løsning. Videre viser leverandøren til en godt beskrevet og gjennomtenkt gjennomføring av prosjektet. 22.feb 15.feb 21.mar 11.jul 11.jul Side 6 av 6

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning

Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Prosjektstyring år 2000 Styring av IT-prosjekter Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning Dato: 10. september 1999 Versjon 1.0 Gradering: Åpen Prosjektstyring år 2000 PS 2000 - RAPPORT TITTEL

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Selmer DA v/ advokat Marit Aaberg Postboks 1324 Vika 0112 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/230 06.03.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer