Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: FSK-5/08 KONSTITUERING AV RÅDMANN FSK-7/08 EIERRETTIGHETER I SYKEHUSTOMTEN PÅ FINSTAD I SKI KOMMUNE FSK-8/08 ORGANISERING AV KLINISK VETERINÆRVAKT OG GODTGJØRING FOR DELTAKELSE FSK-9/08 FRITAK FOR POLITISK VERV FRA SEPTEMBER 07-SEPTEMBER 08 FSK-10/08 HØRINGSUTTALELSE OM OMORGANISERING AV FOLLO POLITIDISTRIKT FRA SKI KOMMUNE FSK-11/08 BØLERÅSEN SENTER - SLETTING AV TINGLYSTE HEFTELSER FSK-12/08 VALG AV MEDLEMMER FRA SKI KOMMUNE TIL FOLLORÅDET FSK-13/08 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL LOKAL AGENDA 21-FORUM FSK-14/08 REGLEMENT FOR UTVALG FOR SAMFUNN OG MILJØ, UTVALG FOR TJENESTEUTVIK TJENESTEUTVIKLING,FAST UTVALG FOR PLANSAKER, DELEGERINGSREGLEMENT

2 FSK-15/08 JUSTERT REGLEMENT FOR KLAGENENDA FSK-16/08 VALG AV NESTLEDER TIL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE FSK-17/08 STIFTELSEN KONTRA - OPPNEVNELSE AV STYRE FSK-18/08 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL 17. MAI HOVEDKOMITÈ FSK-19/08 KANDIDATER TIL STYRENE I HELSEFORETAKENE I HELSE SØR-ØST Ski, Georg Stub ordfører

3 Saksbehandler: Georg Stub Arknr.: 416 Arkivsak: 07/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 5/ Kommunestyret / KONSTITUERING AV RÅDMANN Forslag til vedtak: Hans Gunnar Karlsson konstitueres som rådmann fra og frem til ny rådmann er tiltrådt i sin stilling. Sakopplysninger: Rådmann Unni Elisabeth Skaar har sagt opp sin stilling og fratrer Kommunestyret vedtok i sak 42/07 Helhetlig styring følgende hovedelementer: - ny politisk modell med annen utvalgsmodell og saksordførerordning - nytt styringssystem med balansert målstyring og dialogprosess - rammer for arbeidsgiverstrategi, samhandling og lederutvikling - etablering av servicetorg - ny administrativ organisasjonsmodell basert på i hovedsak en tonivåmodell I sak 42/07 ble det i tillegg vedtatt at ny administrativ modell iverksettes fra Rådmann fikk fullmakt til å tilsette kommunalsjefer. Det er tilsatt følgende kommunalsjefer: Kommunalsjef for Levekår Eli Thomassen Kommunalsjef for Oppvekst Kjell Arne Ekeberg Kommunalsjef for Samfunn Jan Willy Mundal Kommunalsjef for administrasjon May Britt Christoffersen. Det er kommunestyret som kan konstituere rådmann i perioden frem til ny rådmann tiltrer stillingen. Vurdering: Kommunestyret har vedtatt en helhetig plan for struktur, styringssystem og utvikling av samhandling og god bedriftskultur. De organisasjonsmessige endringene som ble vedtatt i sak 42/07 skal iverksettes som tidligere vedtatt. Ordfører innstiller på at Hans Gunnar Karlsson blir konstituert frem til ny rådmann er tilsatt. Det er viktig at de som er tilsatt i de nye kommunalsjefstillingene så snart som mulig går inn i den rollen de skal ha i den nye organisasjonen. Ordfører ser det derfor hensiktsmessig at Hans Gunnar Karlsson blir konstituert som rådmann inntil stillingen er besatt. Side 3

4 Økonomiske konsekvenser: De nytilsatte kommunalsjefene og konstituert rådmann vil tiltre eksisterende stillinger uten at det går utover budsjetterte stillingshjemler. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen særskilte Ski, Georg Stub ordfører Side 4

5 Saksbehandler: Cathrine Holm Arknr.: GNR 136/213 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 7/ Kommunestyret / EIERRETTIGHETER I SYKEHUSTOMTEN PÅ FINSTAD I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Ski kommune innløser Akershus fylkeskommunes eierandel på 45% i sameiet i den regulerte sykehustomten. 2. Ski kommune trer inn i Akershus fylkeskommunes sted i avtaler knyttet til sykehustomten. 3. Innløsningssummen på kr 12,7 millioner kroner finansieres ved salgsinntektene fra gnr 137 bnr 591 og bnr 593, og fra gnr 136 bnr Gnr 137 bnr 591 og 593 selges tilbake til K. Jacobsen AS for kr ,- millioner i henhold til den tidligere inngått avtale om tilbakekjøpsrett fra Forsvarsbygg v/skifte eiendom gis tilbakekjøpsrett til Gnr 136 bnr 213 i henhold til inngått avtale fra Tilbakeføring av forskutteringen til Vestveien og Søndre Tverrvei overføres til kapitalfond. 7. Dersom K. Jacobsen AS og/eller Forsvarsbygg v/skifte Eiendom ikke benytter sin tilbakekjøpsrett finansieres innløsningen av fylkekommunen ved låneopptak Saksopplysninger: 1.Innløsning av Akershus fylkeskommunes eierandel Det vises til KST sak 39/06 hvor det i tråd med rådmannens forslag ble vedtatt å innløse fylkeskommunens andel, se vedlegg 1. Tilsvarende ble det i Fylkestinget i Akershus fattet vedtak om salg til Ski kommune til selvkost, forutsatt aksept fra de opprinnelige grunneierne, Skifte Eiendom og K. Jacobsen AS, se vedlegg 2, 3 og 4. Bakgrunnen for vedtaket var at fylkeskommunen som etter sykehusreformen ikke lenger har ansvaret for bygging og drift av sykehus, ønsket seg løst fra eierforholdet i sykehustomten. For kommunens del ville en innløsning innebære mer oversiktlige eierforhold og medføre en enklere tilbakeføring til grunneierne som i henhold til avtale har en tilbakekjøpsrett (jfr nedenfor i punkt II). Vedtaket i sak 39/06 ble ikke gjennomført slik som forutsatt. Årsaken til dette var at et avtalekompleks som regulerte utbygging på Finstad nordre mellom kommunen på den ene side og PEAB boligutvikling AS/Follo BBL og K. Jacobsen AS på den annen, ikke ble vedtatt av kommunestyret (KST sak 47/06 og 48/06 se dokumentene i saksmappen). Dette innebar at K. Jacobsen AS ikke ville opprettholde sitt samtykke til at kommunen kunne innløse fylkeskommunens andel av sykehustomten. Dette førte videre til at fylkeskommunen uttalte at de ikke kunne gjennomføre et slikt salg som vedtatt av fylkestinget. Det var en klar forutsetning at det forelå aksept fra grunneierne med tilbakekjøpsrett. På denne bakgrunn bortfalt forutsetningene for en gjennomføring av innløsningen. Side 5

6 Situasjonen pr i dag er imidlertid slik at det foreligger uttalelser som bekrefter at det ikke vil bli igangsatt en utbygging av et nytt Follo sykehus på sykehustomten slik som opprinnelig forutsatt i 1998 da kommunen kjøpte seg inn i fylkeskommunens eierandel. Det vises her til brevene som ble fremlagt i forbindelse med Kommunestyrets behandling av saken om salget av delfelt F til K. Jacobsen AS, jf vedlegg 5-8. Her uttaler statsråd Sylvia Brustad i brev av 27. februar 2006, Helse Øst i brev av 22. mars 2006 og AUS HF i brev av 20. april 2007 at det ikke foreligger noen ønsker eller fremtidige planer om en utbygging av et nytt sykehus i Follo på sykehustomten, med unntak av utbyggingen av et nytt DPS (Distriktspsykiatrisk senter). Ski kommune og Aker universitetssykehus HF har inngått avtale om salg av tomt til oppføring av DPS tilsvarende ca 30 mål av gnr 136 bnr 213. Denne avtalen ble framforhandlet på det tidspunkt og med det formål for øye at kommunen skulle innløse fylkeskommunenes andel. Den er dermed formulert slik at kommunen er oppført som eneeier og selger av tomten. Dette forhold er dermed ytterligere et argument for at kommunen nå bør søke å rydde opp i eierforholdene på tomten ved en fullføring av det opprinnelige vedtak om innløsning av fylkeskommunen. Aksept fra grunneierne om kommunens inntreden i fylkeskommunens eierandel foreligger, jfr vedlegg 4 og 9. Forutsetningene i Fylkestingets vedtak om salg til kommunen er således oppfylt. Som det fremgår av vedlegg 1 var opprinnelig innløsningssum kr 20,4 millioner kroner - tilsvarende fylkeskommunens andel av tomtekostnadene med tillegg av andel til fremføringen av Vestveien. Beløpet er nå noe mindre idet kommunen ved salget av delfelt F og ved avtalen om salg av tomt for DPS innløser fylkeskommunen med ca kr 8 millioner. (Usikkerheten i tallene ligger i at tomten for DPS ikke er ferdig oppmålt). Innløsningssummen etter dette blir dermed på om lag kr 12,7 millioner. II K. Jacobsen AS tilbakekjøprett til gnr 137 bnr 591 og 593 Ski kommune og Akershus fylkeskommune er sameiere i sykehustomten som nå består av gnr 136 bnr 213 og gnr 137 bnr 591 og 593 og deler av bnr 446 (gangvei). Hjemmelshaverne til eiendommene er for gnr 136 bnr 213 Forsvarsbygg v/skifte Eiendom og for gnr 137 bnr 591 og 593 Johanne Agnes Eidevik enken etter Arne Strand. At disse står som hjemmelshavere og ikke kommunen og fylkeskommunen, er kun økonomisk motivert og skyldes at man ikke ønsket å utløse dokumentavgift og andre offentlige avgifter før endelig eier av arealene var avklart. Denne praksis har vært vanlig i mange sammenhenger - også i kommunen og fylkeskommunen. Etter en avtale fra 31. mars 1998 mellom den gang Arne Strand og Akershus fylkeskommune ble det regulert at hjemmelshaver skulle ha en tilbakekjøpsrett på like vilkår dersom eiendommen ikke ble bebygget til sykehusformål, se vedlegg 10. Arne Strand overdro senere sine rettigheter og plikter etter avtalen til K. Jacobsen AS. Kommunestyret vedtok i KST sak 30/07 som omtalt ovenfor, å selge tilbake delfelt F til K. Jacobsen AS i henhold til hans avtalte tilbakekjøpsrett. På samme måte inngikk Akershus fylkeskommune en avtale med Forsvarsbygg v/skifte Eiendom i mars 1998 med en regulering av en identisk tilbakekjøpsrett for forsvaret som i avtalen med Arnes Strand, dersom eiendommen ikke ble benyttet til utbygging av sykehus, se vedlegg 11. Side 6

7 Som fremlagt i saken vedrørende salget av delfelt F for kommunestyret, foreligger det brev fra sentrale myndigheter, jf vedlegg 5-8, ved statsråd Sylvia Brustad samt Helse øst og Aker universitetssykehus HF om at det ikke foreligger planer eller ønsker om fremtidig utnytting av sykehustomten til utbygging av et nytt sykehus. I henhold til de to avtalene fra 1998 har dermed Ski kommune (og Akershus fylkeskommune) en forpliktelse til å tilby grunneierne å kjøpe eiendommene tilbake til den fastsatte pris, jfr pkt 5 i avtalen med Forsvarsbygg v/skifte eiendom og pkt 7 i avtalen med Arne Strand nå K. Jacobsen AS. Fra K. Jacobsen foreligger erklæring om ønsket tilbakekjøp, jfr vedlegg 12. Overfor Forsvarsbygg v/skifte eiendom vil det bli utferdiget et brev med tilbud om tilbakekjøp av det resterende areal av gnr 136 bnr 213 i henhold til avtalen. Skifte eiendom har deretter en 6 måneders frist på seg til å avgjøre hvorvidt de vil benytte denne retten eller ei. Det gjenværende areal K. Jacobsen AS tilbakekjøpsrett nå gjelder for, er gnr 137 og bnr 591 og 593, se vedlagte kart i vedlegg 13. Prisen er som nevnt fastsatt i avtalen fra 1998 til kr 225 pr kvm. I tillegg er det avtalt en andel til finansieringen av Vestveien og Søndre Tverrvei. I medhold av det fremlagte forslaget til kjøpekontrakt er samlet beløp for de to arealer på sum stor kr ,-, jf vedlegg 14. Av dette utgjør andelen til Søndre Tverrvei i overkant av kr 8 millioner. Det vises for øvrig til kjøpekontrakten hva gjelder de eksakte tallene i utregningen. III Status for forskutteringen til Søndre Tverrvei En innløsning av fylkeskommunens andel vil utgjøre kr 12, 7 millioner. Dette beløpet er lavere enn det som fremkommer i K- sak 39/06 som omtalt ovenfor idet det er trukket ut den andelen som tilkom fylkeskommunen ved salget av delfelt F og avtalen om salg av tomt til oppføring av DPS. Det vises til beregningen i vedlegg 1. Ved et tilbakesalg til K. Jacobsen AS vil dette innbringe totalt kr 19, 67 millioner. Av salgssummen vil kr ,- gå til reduksjon av kommunens forskutterte beløp til finansieringen av Søndre Tverrvei. Med denne tilbakeføringen er ca kr 20 millioner tilbakeført av det forskutterte beløp på opprinnelig kr 25 millioner. Forskutteringen ble finansiert ved midlertidig bruk av Fond plassering likviditet (e-verksfondet) i Midlene skal dermed tilbakeføres dette fondet, se vedlagte budsjettendringsskjema i vedlegg 15. Ved et tilbakesalg til Skifte vil dette innbringe totalt kr 6 millioner med tillegg av kommunens forskutterte andel til fremføringen av Søndre Tverrvei på ca kr 4 millioner. Vurdering: Rådmannen ser det som ønskelig å gjennomføre vedtaket om å kjøpe ut fylkeskommunen fattet i KST saknr 39/06. Etter sykehusreformen anses det lite tjenelig å fortsatt sitte som sameiere i eiendommen med fylkeskommunen som ikke lenger har noen eierinteresser i denne. Side 7

8 Salget av de to arealene på sykehustomten vil være en avslutning av det tilbakesalg til K. Jacobsen AS som er nedfelt i avtalen fra 1998 og som salget av delfelt F var en delvis iverksettelse av. Ved å gjennomføre tilbakesalget oppfylles avtalen slik den regulerer situasjonen vi nå er i, og hvor en sykehusutbygging ikke er aktuell i henhold til uttalelsene fra sentrale myndigheter vist til ovenfor. Eiendommen er regulert til offentlig formål, sykehus. Dersom dette skal endres må det gjøres i form av en reguleringsprosess med ny reguleringsplan som tas opp til behandling i planutvalg og kommunestyret. I det fremlagte forslag til kjøpekontrakt med K. Jacobsen AS er det ikke lagt inn noen forutsetninger om endringer av reguleringen. Det vises her til kontraktens punkt 2.1. Arealet kan fortsatt disponeres til sykehusformål dersom Ski kommune ikke endrer reguleringsplanen. En eventuell sykehusutbygger vil da forholde seg til de opprinnelige grunneierne ved et ordinært salg. Økonomiske konsekvenser: Ski kommune vil med dette ha innløst Akershus fylkeskommune med totalt kr ,- hvorav ca kr 8 millioner er tidligere avtalt (jfr delfelt F og avtale om oppføring av DPS). Dersom K. Jacobsen AS og Forsvarsbygg v/skifte Eiendom benytter sin rett til tilbakekjøp vil dette innbringe i overkant av kr 18 millioner med tillegg av de respektive eiendommers andel til forskutteringen av Søndre Tverrvei på ca kr 12 millioner. Ski kommune får ikke kompensert rentekostnadene på tomteprisen på kr 225,- i henhold til de inngåtte avtalene fra Vi har imidlertid rentekompensasjon fra 1. september 2006 til 1. mars 2008 på K. Jacobsen AS bidrag til Søndre Tverrvei. Kommunen bør derfor foreta tilbakesalg til begge grunneierne for å unngå ytterligere rentebelastning for kommunen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen kjente. Ski Unni Elisabeth Skaar rådmann Cathrine Holm juridisk rådgiver Vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: K-sak 39/06 fra 3. mai 2006 Eierrettigheter i sykehustomten, Finstad i Ski Vedlegg 2: Brev fra Akershus fylkeskommune datert 13. juni Vedlegg 3: Brev fra K. Jacobsen AS datert 8. mai Vedlegg 4: Brev fra Forsvarsbygg datert 9. mai Vedlegg 5: Brev fra Akershus fylkeskommune datert 9. mars 2006 Vedlegg 6: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 27. februar Vedlegg 7: Brev fra Helse Øst datert 22. mars 2006 Vedlegg 8: Brev fra AUS HF datert 20. april 2006 Vedlegg 9: Brev fra K. Jacobsen AS datert 25. januar Vedlegg 10: Avtale med Arne Strand datert 31. mars Vedlegg 11: Avtale med Staten v/forsvarsdepartementet av mars Vedlegg 12: Brev fra K. Jacobsen AS datert 25. januar Vedlegg 13: Kart over området Vedlegg 14: Forslag til kjøpekontrakt for gnr 137 bnr 591 og 593. Vedlegg 15: Budsjettendringsskjema Side 8

9 Vedlegg som følger saksmappen: Vedlegg 1: K-sak 47/06 fra 14. juni 2006 Utbyggingsavtale med K. Jacobsen AS vedr. delfeltene A1 og B4 under Finstad nordre Vedlegg 2: K-sak 48/06 fra 14. juni 2006 Utbyggingsavtale med PEAB boligutvikling AS/Follo BBl for boligbygging på Finstad Vedlegg 3: K-sak 30/07 fra 20. juni 2007 Salg av delfelt F av sykehustomten gnr 137 bnr 592 Side 9

10 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: V50 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 8/ ORGANISERING AV KLINISK VETERINÆRVAKT OG GODTGJØRING FOR DELTAKELSE Forslag til vedtak: Foreliggende rammeavtale mellom Den norske veterinærforening og KS om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt vedtas for Ski kommunes vedkommende. Vedlagte avtale om mellom Follokommunene, herunder Enebakk om samarbeid mellom kommunene om organisering av veterinærvakt vedtas for Ski kommunes vedkommende. Saksopplysninger: Kommunene har fra fått ansvaret for tilgang på veterinærtjenester, herunder klinisk veterinærvakt. Utgiftene skal finansieres ved øremerkede tilskudd fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). KS og Den norske veterinærforening (DNV) har forhandlet fram en rammeavtale om organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk vetereinærvakt. Avtalen må vedtas av den enkelte kommune. Kommunene i Follo (Enebakk inkludert) har utarbeidet avtale om samarbeid mellom kommunene slik at driftsansvaret for veterinærvakt tillegges landbrukskontoret i Follo. Opprinnelig foreslo LMD at tidligere Stor-Oslo veterinærvaktområde med 14 kommuner skulle videreføres. Dette fant de berørte kommunene lite hensiktsmessig ikke minst med tanke på størrelsen av vaktområdet. På vegne av rådmennene i de berørte kommunene tok rådmannen i Ås i brev til Landbruks- og mardepartementet opp spørsmålet om at staten burde doble kompensasjonen for ansvaret slik at det kunne etableres to vaktområder. Landbruksdepartemenet fant på bakgrunn av nevnte brev og etter fornyet vurdering å kunne øke tilskuddet slik at det samlet tilsvarer kostnader for 2 vaktområder. I brev datert underretter Statens lanbruksforvaltning kommunene i Stor-Oslo vaktområde om at tilskuddet til hver av kommunene er økt fra kr til kr Det er vaktberedskapen kommunene betaler for. Kostnader forbundet med utrykninger belastes den enkelte bruker av tjenesten. Vurdering: Overføringen av ansvaret for tilfredsstillende veterinærtjenester i den enkelte kommune til kommunene og veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid vil på det nåværende tidspunkt ikke få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Ski kommune. Vår region er et området med god veterinærdekning og kommunens hovedoppgave blir å få til en tilfredsstillende vaktordning. Tidligere veterinærvaktberedskap i Follo forutsettes videreført i regi av landbrukskontoret i Follo og i samsvar med avtalen mellom KS og DNV. Side 10

11 Økonomiske konsekvenser: Så lenge Staten gir øremerkede tilskudd får overingen av ansvaret for organisering av klinisk veterinærvakt ingen vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Helge Vonheim kontorsjef Vedlegg som følger saken: A-rundskriv 1/2007 m rammeavtale om organisering og godtgøring. Samarbeidsavtale mellom Follokommunene om organisering av veterinærvakt. Vedlegg som ligger i saksmappen: Øvrige dokument i saken. Side 11

12 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 08/230-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 9/ Kommunestyret / FRITAK FOR POLITISK VERV FRA SEPTEMBER 07-SEPTEMBER 08 Forslag til vedtak: Hermund Lybeck Kjernli fritas for sine politiske verv i perioden september 07 september 08. Saksopplysninger: Hermund Lybeck Kjernli er valgt som 5. vararepresentant til kommunestyret. Grunnet midlertidig flytting til annen kommune søkes det om fritak (permisjon) for perioden september 07 til september 08. Vurdering: Rådmannen anbefaler at søknaden om midlertidig fritak (permisjon) innvilges. Da fritaket er midlertidig foretas det ikke nytt valgoppgjør. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: Søknad om permisjon Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 12

13 Saksbehandler: Unni Elisabeth Skaar Arknr.: X31 &13 Arkivsak: 07/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 10/ HØRINGSUTTALELSE OM OMORGANISERING AV FOLLO POLITIDISTRIKT FRA SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Ved foreslåtte omorganisering forutsetter Ski kommune at det gode arbeidet som i dag gjøres ved politienhetene må ivaretas ved ny organisering. For Ski kommune er forutsigbarhet og kontinuitet viktig og i særdeleshet i forhold til forebyggende arbeid for barn og unge. Det forutsettes at samarbeid i SLT fortsetter og videreutvikles. Derfor påpekes betydningen av å ha faste øremerkede stillinger for forebyggende arbeidet blandt barn og unge. Ski kommune ser at å spisse kompetanse og rendyrke fagområder kan gi høyere kvalitet og mer gi tid til arbeidsområder. Det kan gi positiv effekt, men samtidig tillater vi oss å påpeke viktigheten av å i vareta tverrfagligsamarbeid for å lykkes. Ski kommune vil også presisere betydningen av å ta vare på den lokalkunnskapen som dagens lensmannskontorer besitter. Det er viktig at lokalkunnskapen også i varetas i den nye organiseringen. Ski kommune håper at Follo politidistrikt lykkes i å nå sine målformuleringer for omorganiseringen. Saksopplysninger: I OT.prp nr er det gitt klare signaler om et nært og sterkt politi med en tilfredsstillende tilgjengelighet og responstid for å i vareta publikums behov for service og beredskap. Follo politidistrikt har gjennomgått sin organisasjon med utfordringer og økonomiske rammer opp mot de sentrale styringssignalene. Deres konklusjon er at en omorganisering er hensiktsmessig og nødvendig for å bli mer effektive innen forebygging og bekjempelse av kriminalitet, mer tjenesteytende og publikumsorientert samt mer kostnadseffektive. Omorganiseringen vil gi tre geografiske driftsenheter med ca ansatte som skal betjene innbyggere: Øst: Trøgstad, Eidsberg, Askim, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl. Nord: Oppegård, Ski, Enebakk Vest: Nesodden, Frogn, Ås, Vestby Det er foreslått av fellesfunksjoner og driftsenhetene i Nord, bør samlokaliseres i det nye politihuset i Ski. Det er også foreslått å opprette en felles operativ enhet som bl.a. skal bestå av sambandssentralen og redeskapsplanlegger. Den funksjonelle driftsenheten lokaliseres til det nye politihuset i Ski og skal bl.a. lede vakt- og patruljesamarbeidet. Side 13

14 Politiet selv begrunner sine valg med at en tredeling av distriktene gir en akseptabel lokal forankring og at hver driftsenhet får ansvar for 3-6 kommuner. Det gir driftsenheter med ansatte som de mener er en ideell størrelse for å betjene innbyggere. Det gir også bedre mulighet for å sammenligne samt gi et positivt konkurransespenn mellom enhetene. En tredeling av driftsenhetene vil gi en god balanse mellom deltagelse i vakt- og patruljetjenesten og tjenesten innen den enkelte drifteenhets geografiske område på dag og kveldstid. Videre begrunner politiet med at en tredeling av distriktet gir bedre tjenester for publikum i form av utvidet publikumsekspedering, bedre kvalitet på tjenestene og raskere saksbehandlingstid. Å rendyrke og samle etterforskningsressursene vil gi bedre kontinuitet i etterforskning og publikum vil lettere få kontakt med etterforskerne. Ved å organisere noen av fellestjenestene innen ordenstjenesten og etterforskningen i funksjonelle driftsenheter, vil gi en helhetlig styring av ressursene uavhengig av de geografiske driftenheten. Vurdering: Forslaget til omorganisering av Follo politidistrikt er basert på politifaglige vurderinger. Å spisse og rendyrke fagområder kan gi mulighet at oppgaver utføres med høyere kvalitet og større fagkompetanse. Samtidig er det viktig å se fagområder i sammenhegn for å sikre samarbeid og effektivitet. Det er uvisst hvor mye lokalisering av driftenheter og nedleggelse av lensmannskontorer vil påvirke Ski kommune. Avstandene mellom kommunene er liten og de er gjensidig avhengig av at det er trygghet og gode oppvekstforhold i lokalmiljøene. Ski kommune er opptatt av forutsigbarhet og kontinuitet og at politiet er tilgjengelig for publikum. Som politiet selv påpeker, kan en mulighet være å vurdere behovet for en politipost tilknyttet kommunenes servicekontor. For Ski kommune sine innbyggere, ser vi at politihuset vil i vareta publikums behov for tilgjengelighet. Det er av avgjørende betydning at politiet har faste øremerkede stillinger for forebyggende arbeid blant barn og unge og at samarbeidet i SLT opprettholdes og videreutvikles. Videre vil et formalisert samarbeid mellom kommune og politi også forstekes gjennom opprettelsen av politiråd. Ski kommune og Politiet i Ski er i startfasen på dette samarbeidet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Å forebygge kriminalitet vil høyne livskvalitet og gi befolkningen et tryggere nærmiljø. Vedlegg som følger saken: Ingen Ski Unni Elisabeth Skaar Rådmann May Britt Christoffersen Ass.rådmann Vedlegg som ligger i saksmappen: Hovedpilepæl 1 Oppsummering og føringer fra styringsgruppea 12.november 2007 Follo fremtidens politi- invitasjon til høring av forslag på ny organisasjonsmodell Side 14

15 Saksbehandler: Cathrine Holm Arknr.: GNR 107/679 Arkivsak: 08/52-3 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 11/ BØLERÅSEN SENTER - SLETTING AV TINGLYSTE HEFTELSER Forslag til vedtak: 1. De tinglyste heftelsene på eiendommen gnr 107 bnr 697 slettes. 2. Ordfører gis fullmakt til å samtykke på vegne av Ski kommune i sletting av heftelsene overfor Statens Kartverk Saksopplysninger: Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak i sak 62/96 og 94/96 vedrørende salg av forretningstomten Bøleråsen, gnr 107 bnr 697, jfr utskrift av møtebok i vedlegg 1 og 2. I sin saksutredning redegjorde rådmannen for de tilbud på kjøp som hadde kommet inn. Profier Gruppen AS tilbød seg i første byggetrinn å oppføre et forretningsbygg fordelt på 2 etasjer med et samlet oppgitt areal på 3400 m2. Langhus Senter AS tilbød seg å oppføre et bygg med grunnflate m2 i 2 etasjer og med et samlet byggevolum m2. Rådmannens innstilling var prinsipalt å inngå avtale med Profier Gruppen AS subsidiært med Langhus senter AS Kommunestyret vedtok å inngå avtale med Langhus senter AS i sitt møte den 8. mai Det ble vedtatt at avtale skulle fremlegges for kommunestyret for godkjenning og at ordfører skulle gis fullmakt til å undertegne på vegne av kommunen. Forslag til intensjonsavtale og kjøpekontrakt ble fremlagt for kommunestyret til behandling den 19. juni Disse ble tatt til etterretning. I januar 1998 søker Langhus senter AS om dispensasjon for å oppføre 6 boliger i et nybygg som også skulle omfatte forretninger på tomten til Bøleråsen senter. Dette ble ikke tatt til følge og kommunestyret fattet vedtak den 27. januar 1999 om at det private planforslaget skulle avvises. Eiendommen er regulert til forretningsformål og reguleringsbestemmelsene angir at boliger ikke tillates oppført i området. Situasjonen i dag Langhus senter AS ønsker å få slettet de i kjøpekontrakten tinglyste tilbakekjøpsrettene for kommunen, se vedlegg 3. De avtalefestede tilbakekjøpsrettighetene er regulert i kontraktens punkter 3.1, 3.2.1, og 3.3, jfr vedlagte kopi av intensjonsavtale og kjøpekontrakt signert av partene den 25. juni Side 15

16 Vilkårene går ut på at: kommunen har en rett til å kjøpe eiendommen tilbake dersom den ikke er bebygd innen ett år (punkt 3.1), eiendommen kan ikke i ubebygd stand selges videre til andre enn kommunen (punkt 3.2.1), kommunen har en forkjøpsrett til eiendommen i ubebygd stand (punkt 3.2.2) og til sist kan den del av eiendommen som ikke innen 10 år etter kontraktsundertegning er tatt i bruk til sitt reguleringsformål kreves tilbakeført til kommunen til en omforent pris (punkt 3.3). Med ubebygd menes det i kontrakten at det byggevolum som reguleringsbestemmelsene gir anledning til ikke fullføres med minst 50%. Samlet tillatt bebygd areal for tomten er på 2460 kvm med brutto gulvareal på ca 5000 kvm over 2 etasjer. Langhus senter har oppført et bygg med grunnflate på ca kvm i 1 etasje. Bygget inneholder forretningslokaler, legesenter, frisør, kafe og minibank etc. Opplysningene om arealavvikene ble fremlagt for formannskapet til orientering uten forslag til vedtak i formannskapets møte den 30. oktober Vurdering: Utbyggingen av Bøleråsen Senter ble mindre enn først angitt i Langhus Senters tilbud. Intensjonen om et nærsenter synes imidlertid oppfylt og senteret fungerer godt i nærmiljøet. Slik situasjonen nå er sett i lys av det antall innbyggere som naturlig sokner til nærsenteret synes det å være et behov for et utvidet dagligvaretilbud. For øvrig har Langhus Senter AS oppfylt reguleringsbestemmelsene om 50% utnytting, selv om det oppførte byggevolum avviker fra det opprinnelig angitte. Det er videre et moment at det nå har gått 12 år siden avtalen ble undertegnet og at man fra kommunens side i løpet av denne tiden ikke har funnet grunn til å påberope noen av de avtalefestede vilkårene overfor Langhus Senter AS. Klausulene anses ikke lenger for å ha gyldighet og bør etter rådmannens syn slettes. Økonomiske konsekvenser: En sletting av de tinglyste heftelsene i kontrakten innebærer ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen kjente. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Cathrine Holm juridisk rådgiver Vedlegg som følger saken: 1. utskrift av møtebok for Ski kommunestyre i sak 62/96 2. utskrift av møtebok for Ski kommunestyre i sak 94/96 3. brev fra advokat Egil Wessel datert 3. januar intensjonsavtalen datert og signert den 25. juni kjøpekontrakten datert og signert 25. juni 1996 Side 16

17 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: 033 &85 Arkivsak: 08/138-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 12/ Kommunestyret / VALG AV MEDLEMMER FRA SKI KOMMUNE TIL FOLLORÅDET Forslag til vedtak: Som Ski kommunes 3 medlemmer til Follorådet velges: Medlem Ordfører Georg Stub. Varamedlem Varaordf. Anne Gunn Steen Røse. Saksopplysninger: Pkt i Follorådets vedtekter lyder som følger: Follorådet består av tre kommunestyremedlemmer fra hver Follokommune og tre fylkestingsrepresentanter fra Akershus fylkeskommune. Ordfører/fylkesordfører skal være en av disse tre. Leder av Follorådets sekretariat og rådmannen i den enkelte deltakende kommune eller en av ham/henne valgt medarbeider mar møte- og talerett i Folloråde. toslo kommune og fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus Pkt i vedtektene har følgende ordlyd: Det enkelte kommunestyre/fylkestinget (heretter kalt deltaker) velger selv sine representanter med personlig varamedlem til Follorådet Valget skjer for en periode på 4 år og følger kommunestyrets /fylkestingets valgperiode. I inneværende periode er følgende 3 fra Ski kommune valgt til Follorådet : Medlemmer Ordfører Amund Kjernli (AP) Trine Lise Eriksen (H) Anne Gunn Steen (KRF) Varamedlemmer: Varaordfører Anne Marit Holene (SP) Kathrine Trælhaug Behsert (FRP) Janne Myrmo (SV) Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Helge Vonheim kontorsjef Side 17

18 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: 074 Arkivsak: 08/211-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 13/ VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL LOKAL AGENDA 21-FORUM Forslag til vedtak: Som representant fra kommunestyret/formannskapet til Lokal Agenda 21forum i Ski velges: Medlem. Varamedlem. Saksopplysninger: Ski kommunestyre vedtok i sak 37/97 å opprette et forum for Lokal Agenda 21 med representanter for ulike aktører som næringslivet, primærnæringene, skoler/barnehager, område-utvalg for barn og unge, frivillige organisasjoner, menigheter/religiøse organisasjoner, velforeninger/grendelag. Styringsgruppa for Lokal Agenda 21 i Ski (formannskapet) vedtok i sak 4/97 å opprette et bredt sammensatt LA21-forum. Styringsgruppa vedtok videre. Følgende grupper skal forespørres om å delta: Ski Næringsråd, Lokale bonde- og skogeierlag, Skoler/barnehager, Områdeutvalgene for barn og unge, Frivillige organisasjoner, herunder naturvernorganisasjoner, idrettslag, husmorlag, Menighetene i Ski, Velforeninger/grendela Sekretariatet i samråd med ordføreren tar stilling hvor mange representanter hver gruppe inviteres til å stille med Det oppnevnes inntil15 representanter totalt. Som leder for forumet oppnevnes Laila Støen Ut fra de vedtak som er fattet, skal Ski kommune velge minst en representant til LA21- forumet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Helge Vonheim kontorsjef Side 18

19 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: 033 &00 Arkivsak: 07/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 55/ Formannskapet 14/ Kommunestyret / REGLEMENT FOR UTVALG FOR SAMFUNN OG MILJØ, UTVALG FOR TJENESTEUTVIKLING, FAST UTVALG FOR PLANSAKER, DELEGERINGSREGLEMENT Forslag til vedtak: Foreliggende forslag datert til: Reglement for utvalg for tjenesteutvikling, reglement for utvalg for samfunn og miljø reglement for det faste utvalg for plansaker og delegeringsreglement for Ski kommune vedtas. Kommunestyrets reglement 1, 2 ledd om sakenes forberedelse gis følgende ordlyd: I saker som legges fra til behandling, skal det ordinært forligge innstilling fra formannskapet, utvalg for tjenesteutvikling, utvalg for samfunn og miljø eller det faste usaker. Innstillingen skal normalt inneholde forslag til vedtak, men dette kan unnlates når det gjelder valg og ansettelser. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i møte i tilknytning til sak om Helhetlig styring uvikling og forbedring i Ski kommune å opprette et utvalg for tjenesteutvikling, et utvalg for samfunn og miljø samt et fast utvalg for plansaker. Administrasjonen har utarbeidet forslag til reglement for utvalgene. Reglementene er utarbeidet etter samme mønster som tidligere reglementer for politiske styringsorgan i Ski kommune. Saksbehandlingsreglene for utvalgene er knyttet opp mot de vedtatte regler i reglementet for kommunestyret. Utvalg for samfunn og miljø og utvalg for tjenesteutvikling innstiller til kommunestyret i alle saker som ikke krever bevilgning ut over vedtatt budsjett. For øvrig er det foreslått maksimal delegering til utvalgene. Kommunestyrets reglement er foreslått endret slik at det blir i samsvar med den nye utvalgsstrukturen. Delegeringsrelementet er endret som følge av ny utvalgsstruktur. For øvrig er prinsippene i tidligere delegeringsrelement med utstrakt delegering til utvalgene og administrasjon videreført. Vurdering: De foreslåtte reglementene gir utvalgene gode styringsmuligher innenfor de rammer som kommunestyret til enhver tid fastsetter Side 19

20 Økonomiske konsekvenser: Forslagene har ingen økonomiske konsekvenser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Ski, Unni Elisabeth Skaar rådmann Helge Vonheim kontorsjef Vedlegg som følger saken: Forslag til: Reglement for utvalg for tjenesteutvikling, reglement for utvalg for samfunn og miljø reglement for det faste utvalg for plansaker og delegeringsreglement for Ski kommune. Vedlegg som ligger i saksmappen: Reglementer i Ski kommune Formannskapets behandling : Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes og behandles etter at folkevalgtopplæringen er gjennomført. Saken er utsatt. Side 20

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 01.02.2010 Sakliste RFF-1/10 KRÅKSTAD SAMFUNNSHUS - REHABILITERINGSTILTAK 2010 RFF-2/10 HANDLINGSPLAN 2010 - RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for landbruk og miljø

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for landbruk og miljø SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.01.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for landbruk og miljø Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Birgitte Henriksen Vegar Berli Cecilie Schie

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 12.02.2008 funksjonshemmede

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 12.02.2008 funksjonshemmede ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Ås rådhus, Store salong 12.02.2008 funksjonshemmede FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 18.00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 15.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 15.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag W. Søby, Ragnhild Søby, Anne-Grethe Larsen, Ole

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås eldreråd Ås rådhus, Store salong 12.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås eldreråd Ås rådhus, Store salong 12.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås eldreråd Ås rådhus, Store salong 12.02.2008 FRA SAKSNR: 6/08 FRA KL: 10.00 TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 11.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2007 Tid: kl 20.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 74/07 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2007 - GODKJENNING 75/07

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed

Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Saknr. 15/179-2 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Søknad om fritak fra politiske verv - Benjamin Ahmed Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE Møteprotokoll Kommunestyret 06.09.2006 Sakliste KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE KST-76/06 SAMARBEID MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI NÆRINGSRÅD KST-77/06 ENDRING I SELSKAPSAVTALE

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/10 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE Sak 11/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/10 Arkivsaknr: 10/1246 Saksbehandler: K-kode: 416 KONSTITUERING I STILLINGEN SOM RÅDMANN I SØRUM KOMMUNE RKO/LPK/KGAAL Kari

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 20.10 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011 Sakliste PBU-22/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING PBU-23/11 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG KURS/KONFERANSESENTER

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET

SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2013/7970-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Godkjenning av reglement for gjeldende fra 01.11.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012 Sakliste RFF-7/12 SØKNAD OM MIDLER TIL KREFTKOORDINATORSTILLINGER RFF-8/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 16.09.2013 Sakliste RFF-21/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE SELGES TIL UTVIKLINGSHEMMEDE RFF-22/13 VIDEREFØRE DRIFT AV

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Vestby rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.

Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr. Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr. Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/00549-67 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.04 Møtetid: Kl. 13:35 14:15 Fra saksnr. 115/04-121/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 12.03.2008. Sakliste FSK-26/08 NY FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BL.A. OMSORGSBOLIGER

Møteprotokoll. Formannskapet 12.03.2008. Sakliste FSK-26/08 NY FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BL.A. OMSORGSBOLIGER Møteprotokoll Formannskapet 12.03.2008 Sakliste FSK-23/08 RUSKENAKSJON LA21 FSK-24/08 NYBYGG KIRKEVERGEKONTOR - OMDISPONERING AV MIDLER FSK-25/08 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER ALKOHOLLOVEN FSK-26/08 NY

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2011 Møtetid:

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Møteinnkalling for Fellesnemnd. Saksliste

Møteinnkalling for Fellesnemnd. Saksliste Møteinnkalling for Fellesnemnd Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim Kulturhus Møtetid: 21:00 Forfall meldes til politisk sekretariat i hver enkelt kommune. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 FRA SAKSNR: 79/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 88/07 TIL KL: 21.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.05.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.05.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.05.2006 Sakliste KST-35/06 NY TRASÉ FOR EUROPAVEI E18 GJENNOM SKI KOMMUNE, SILINGSRAPPORT KST-22/06 FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSNING FRA NEDGRAVDE

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og vararepresentanter. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.10.2015 Fra kl. 12.15 Til kl. 13.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hans- Jakob Bønå H Leder Otto

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Kjell Bjørnstad Varamedlemmer: Bjørg Kile,

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING TILLEGGSLISTE Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Torill Elverum - søknad om permisjon fra kommunale verv Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2008/11046

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer