Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond"

Transkript

1 Årsrapport 2002 Carnegie Fondsforvaltning AS Verdipapirfond

2

3 2002 Et økonomisk tilbakeblikk 4 Alternative investeringer og diversifisering 7 Carnegie gjennom 200 år 9 Årsberetning for verdipapirfondene 11 Carnegie Pengemarked 12 Carnegie Likviditet 16 Carnegie Forvaltning 20 Carnegie Pensjon 24 Carnegie Obligasjon 28 Carnegie EU/OECD 32 Carnegie Multifond 36 Carnegie OBX 40 Carnegie Aksje Norge 44 Carnegie Aksje Norden 48 Carnegie Aksje Europa 52 Carnegie WorldWide 56 Carnegie WorldWide Emerging Growth 60 Carnegie Teknologi 64 Carnegie Medical 68 Carnegie Østeuropa 72 Revisors beretning 76 Definisjoner 77 Praktisk informasjon 78 Tegningsblankett 80 Spareavtale 81 Opplysninger om forvaltningsselskapet 83 The leading Nordic investment bank

4 År 2002 et økonomisk tilbakeblikk Markedsutviklingen g jennom 2002 var preget av en forsiktig men positiv utvikling i årets 5-6 første måneder. Deretter har pilene stort sett pekt nedover. Fra Oslo Børs nådde årets høyeste notering i mars og frem til oktober (årets laveste nivå) falt kursene i g jennomsnitt 39,8%, og for året under ett falt OSE Fondsindeks med hele 32,8 %. Avkastningen i rentemarkedene har heldigvis kompensert noe av denne utviklingen, og fallet i aksjekursene g jennom året har stort sett hatt sitt motstykke i stigende obligasjonskurser. Vi vil i det følgende forsøke å gi en oppsummering av året vi har bak oss når det g jelder både det makroøkonomiske forløpet og hvordan våre fond klarte seg g jennom nok et turbulent og dramatisk år. USA - BNP-vekst og den ledende indikatoren des-98 okt-99 aug-00 jun-01 apr-02 BNP-vekst Leading indicator BNP-vekst i USA, Euroområdet og Japan des-98 aug-99 apr-00 des-00 aug-01 apr-02 Euroområdet USA Japan Industriproduksjonen i OECD-landene jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 Makrobildet Utsiktene for verdensøkonomien syntes relativt lyse ved inngangen til I USA var aktiviteten igjen på vei opp etter å ha vist en negativ utvikling de første tre kvartalene av Den positive utviklingen må ses i sammenheng med en rekke rentenedsettelser samt ekspansiv finanspolitikk. Ledende indikatorer signaliserte at den positive utviklingen ville fortsette inn i Foreløpige anslag for 2002 antyder også at den økonomiske veksten globalt tok seg noe opp sammenliknet med Etter en solid oppgang i begynnelsen av året, i første rekke i USA, kom det imidlertid stadig tydeligere signaler om at veksten i verdensøkonomien ikke ville bli så sterk som først antatt. Utviklingen var særlig svak i Europa. I motsetning til USA, der privat konsum lenge har bidratt til å holde veksten oppe, ble den økonomiske veksten i Europa hemmet av svak etterspørsel fra husholdningene. Latin-Amerika har hatt sine spesielle problemer å stri med. På den annen side har enkelte land i Asia, som Kina og Sør-Korea, opplevd til dels kraftig økonomisk vekst. Den svake veksten internasjonalt må dels ses i sammenheng med de ubalanser som bygget seg opp under bobleperioden på slutten av 1990-tallet, ikke minst i USA. Urealistiske antagelser om det langsiktige vekstpotensialet i amerikansk økonomi ledet til overinvesteringer, blant annet i aksjemarkedene. Det økonomiske tilbakeslaget bidro et stykke på vei til å rette opp noen av ubalansene. Likevel er det nå mye som tyder på at aksjemarkedene fortsatt var overvurdert ved inngangen til Erfaringene fra blant annet Japan antyder at det kan ta tid å rette opp de feilinvesteringer som blir foretatt under en bobleperiode. Når det gjelder realinvesteringene viser tall for amerikansk industri at kapasitetsutnyttelsen fortsatt ligger langt under sitt historiske gjennomsnitt. Dette forklarer dels det markerte fallet i investeringene i både 2001 og Avmatningen i amerikansk økonomi har bidratt negativt også for resten av verdensøkonomien. Ikke minst gjelder dette Europa, der strukturelle problemer har forsterket virkningen av avtakende etterspørselsvekst. Til tross for en moderat økonomisk oppgang internasjonalt, falt de brede aksjeindeksene gjennom fjoråret. Oslo Børs opplevde den største nedgangen noensinne. I tillegg til at aksjekursene trolig var overvurdert ved inngangen til 2002, kan den negative utviklingen forklares ved avsløringer av omfattende regnskapsjuks i 4

5 USA - Kapasitetsutnyttelse i industrien jan-71 jan-77 jan-83 jan-89 jan-95 jan-01 USA - Kapasitetsutnyttelse Historisk gjennomsnitt Utvikling aksjeindekser jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 OsloBørs S&P500 Nasdaq amerikanske selskaper, samt tiltakende krigsfrykt. Det er vanskelig å se at vi vil få et varig løft i aksjemarkedene før det foreligger en avklaring av situasjonen i Irak. Nærmere om våre fond Aksjeavkastningen i 2002 varierte til dels markert mellom ulike geografiske områder og sektorer, men samtlige indekser av betydning hadde som nevnt en negativ utvikling. De beste regionene har vært i enkelte av de såkalte fremvoksende markeder (Emerging Markets). Det er derfor ikke overraskende at ett av våre fond, Carnegie Østeuropa, som investerer primært i disse markedene, ble vårt beste aksjefond i 2002, med en negativ avkastning på 4 %. For andelseierne i vårt største globale fond, Carnegie WorldWide, ble 2002 et skuffende år. Selv med en meravkastning på over 3 % målt mot verdensindeksen, endte avkastningen på minus 35,8 %. Om lag 12 % av nedgangen må imidlertid tilskrives den kraftige styrkingen av norske kroner. Carnegie Aksje Europa og Carnegie Aksje Norden slo sine respektive referanseindekser med nesten 10 prosentpoeng. Likevel endte året med et verdifall på hhv. 29,8 % og 34,7 %. For Carnegie Aksje Norge har utviklingen vært om lag på samme nivå med en negativ avkastning på 33,3 % mot indeks på 32,8 %. Våre bransjefond, Carnegie Medical og Carnegie Teknologi, har heller ikke hatt et godt år. At teknologisektoren er risikofylt og volatil, er de fleste etter hvert inneforstått med, selv om avkastningen i vårt teknologifond verken har vært tilfredsstillende i absolutte tall eller relativt til indeks. Også et sektorfond som Carnegie Medical, som primært investerer innen den mer defensive og stabile legemiddelsektoren, opplevde store svingninger. Carnegie Medical falt med hele 47,7 %. Likevel sitter de som har vært investert i fondet siden oppstarten i 1999 fremdeles igjen med en avkastning på over 20 %. Legemiddelsektoren har i løpet av 2002 opplevd flere store tilbakeslag, både politisk og når det gjelder utviklingen av nye produkter. Mange mener likevel markedene har overreagert, og at de store selskapene innen denne sektoren fortsatt vil ha en tilfredstillende vekst og inntjening i årene som kommer. I så fall er det gode muligheter for at utviklingen fremover blir mer positiv og at denne sektoren igjen vil vise seg å være en vinnersektor. Carnegie endret i løpet av året investeringsmandatet i et av sine sektorfond, nemlig Carnegie WorldWide Internett. Fondet skiftet navn til Carnegie WorldWide Emerging Growth, og investeringsmandatet ble endret fra investeringer innen internettsektoren til investeringer i nye, fremvoksende markeder. Vi tror vekstpotensialet i disse markedene er stort og at en del selskaper som er posisjonert her vil kunne gjøre det betydelig bedre enn selskaper som primært kjemper om etterspørselen og veksten i de vestlige mer modne markedene. Dette fondet representerer etter vår oppfatning et investeringsalternativ som både gir en diversifiseringsgevinst og større avkastningsmuligheter enn fond som investerer i de mer tradisjonelle markedene. Våre norske rentefond har i 2002 gitt en avkastning som ligger mellom 6,2 % og 7,4 %. Fallet i de internasjonale rentene som følge av lav vekst og sviktende konjunkturer gjorde at året som helhet endte med en forholdsvis god avkastning. Svingningene gjennom året har forøvrig vært ekstraordinært store. Første halvår gav en heller skuffende avkastning for de som var eksponert i den lengre enden av 5

6 avkastningskurven. Den lange obligasjonsrenten steg fra omlag 6 % ved årets start til nesten 7 % i juni måned. Deretter har obligasjonsrentene falt i takt med et sviktende aksjemarked, og ved årsslutt lå den lange renten på 5,9 %. I årets siste 6 måneder ble dermed obligasjonsfondene de klare vinnerne. For de korte rentefondene bidro sentralbankens rentesenking i desember til en sterk innspurt for året, og følges denne utviklingen opp med ytterligere rentesenkninger utover året bør både pengemarkedsog obligasjonsfondene kunne få en hyggelig utvikling i I forrige årsrapport fremhevet vi at forvaltningsfilosofien i Carnegies rentefond alltid har vært konservativ. Meravkastning skal primært skapes ved å aktivere renterisiko, ikke ved å øke kredittrisikoen. Vi skrev også noe om den disiplin som var nødvendig i en verden hvor vi som forvalter rangeres på daglig basis. I 2002 har mange andelseiere med plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond bittert erfart hva kredittrisiko innebærer. Det er derfor i år spesielt godt å kunne fortelle våre andelseiere at vi har fulgt vår filosofi. Det har vi også tenkt å gjøre fremover. Markedsutsikter Det er betydelig usikkerhet knyttet til markedsutsiktene for Fortsatt svak investeringsvekst vil trolig bidra til å dempe det økonomiske oppsvinget. Etter hvert som overkapasiteten reduseres, vil det imidlertid igjen bli behov for nyinvesteringer. Vi har derfor tro på at den økonomiske veksten gradvis tar seg opp gjennom inneværende år. Lave renter og omfattende skattelettelser i USA antyder at privat konsum vil kunne holde seg godt oppe. I Europa er det håp om at en mindre dogmatisk pengepolitikk vil kunne bidra til å stimulere økonomien. Vi venter imidlertid fortsatt svak vekst i Japan. Utsikter til krig i Irak og den pågående konflikten mellom USA og Nord-Korea bidrar til å øke risikoen i aksjemarkedet. Samtidig er det fortsatt observatører som mener aksjemarkedene kan være overvurderte. Det er imidlertid liten tvil om at enkelte aksjer nå begynner å bli billige relativt til forventet inntjening. Et gradvis oppsving i internasjonal økonomi trekker også isolert sett i retning av en forsiktig oppgang i aksjemarkedene i inneværende år. Alt i alt tror vi derfor på en svakt positiv utvikling i aksjemarkedene gjennom inneværende år. Uansett anbefaler vi våre kunder å ha en stor andel rentepapirer i porteføljen. Utviklingen det siste året har med tydelighet vist nytten av å spre investeringene over flere aktivaklasser (se for øvrig egen artikkel om diversifisering). Vi vil derfor ikke tilråde våre kunder å gå ut av aksjemarkedet i dagens situasjon. Tvert imot mener vi at de som har tilstrekkelige midler og risikoevne bør vurdere å vekte seg opp i aksjer i løpet av Gitt usikkerheten, kan det imidlertid være fornuftig med en gradvis inngang. En mulighet vil være å opprette en månedlig spareavtale. Du kan sette av et lite beløp hver måned istedenfor ett stort beløp med en gang. Innskuddet kan endres, og du kan hoppe over en måned eller stoppe avtalen for en periode. 6 Som aktive forvaltere har vi mulighet til å skape positiv avkastning i svake markeder. Selv i perioder med svak økonomisk vekst vil det være selskaper som gjør det bra. Vår oppgave er å finne frem til disse interessante investeringsprosjektene. For å klare dette vil vi satse ytterligere ressurser for å bli enda bedre forvaltere for våre kunder. Historiske avkastningstall dokumenterer at vi gjennomgående har evne til å skape meravkastning. Det akter vi å gjøre også i inneværende år. Lykke til med dine fondsinvesteringer i 2003.

7 Alternative investeringer og diversifisering av aksjeporteføljen Den dramatiske nedturen i aksjemarkedet det siste året kombinert med et svakt fallende rentenivå har vist til fulle at renteinvesteringer er et viktig fundament i en balansert totalportefølje. Kursutviklingen på lange rentepapirer er ofte negativt korrelert med aksjemarkedet i kriseperioder og har gitt kjærkommen meravkastning det siste året. Dessverre har selv aksjeporteføljer som er investert i et bredt utvalg sektorer og markeder hatt negativ verdiutvikling. Denne artikkelen ser nærmere på hvilke muligheter man har for diversifisering av investeringer i aksjemarkedet ved bruk av både ordinære aksjefond og alternative investeringsstrategier. Figur 1- Verdiutvikling aksjer % % des-97 mar-98 jun-98 sep-98 des-98 Norge, Hovedindeksen Verden, MSCI World Index i NOK Figur 2 - Verdiutvikling aksjer % % 500 des-00 jun-01 des-01 jun-02 des-02 Norge, Hovedindeksen Verden, MSCI World Index i NOK Figur 3 - Diversifiseringseffekt norske og internasjonale aksjer* 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% * Diversifiseringseffekten er målt over rullerende 30 måneders intervaller. Internasjonal diversifisering av aksjeporteføljen er lenge blitt anbefalt av både akademikere og profesjonelle innen investeringsrådgivning som den beste måten å unngå store tap i aksjemarkedet på. Ved å spre aksjeinvesteringene på flere markeder reduserer man risikoen forbundet med eksponering mot et enkelt lands økonomiske og politiske forhold. Det er flere perioder der fordelene ved internasjonal diversifisering har kommet tydelig frem. Figur 1 viser utviklingen i det norske aksjemarkedet i 1998 mot tilsvarende for Verdensindeksen. En ren norsk aksjeportefølje tapte 27 %, mens verdens aksjemarkeder totalt steg 26 %. Dette er et klart eksempel på hvordan en portefølje spredd over internasjonale aksjemarkeder innebærer lavere risiko og redusert eksponering mot landsspesifikke forhold. De siste årene har imidlertid flesteparten av verdens børser opplevd kraftige verdifall. Figur 2 viser markedsutviklingen i Norge og for Verdensindeksen årene Begge indeksene gav over denne perioden en avkastning under -40 %! Ved investering i aksjemarkedet regner en gjerne med en forventet årlig risikopremie på ca. 4 %, og sammenlignet med dette har internasjonal diversifisering de siste årene vist seg fånyttes. Figur 3 viser den prosentvise diversifiseringseffekten 1 man oppnådde ved å kombinere både norske og internasjonale aksjer over perioden Diversifiseringseffekten var betydelig over hele perioden, men de siste årene viser en klart nedadgående trend. Økt globalisering med tilhørende frihandelsavtaler, fri flyt av kapital og konsolidering av valuta er en mulig medvirkende årsak til denne utviklingen. Med økende integrering av både finansmarkeder og realøkonomi er det rimelig å forvente at forskjeller i markedsutviklingen reduseres. En viktigere faktor er at vi de siste årene har hatt en global stagnasjon i den økonomiske veksten. Etter nittitallets kraftige oppsving som de fleste industrialiserte land nøt godt av, opplever vi nå en verdensomspennende nedtur i realøkonomien. Resesjonene på tretti- og syttitallet er begge eksempler på slike nedgangstider, og også i disse periodene ble diversifiseringseffekten redusert. Aksjemarkedene i land som er integrert i verdensøkonomien har altså eksponering mot en felles risikofaktor vi kan identifisere som global markedsrisiko. En slik risikofaktor vil ikke kunne diversifiseres bort, og det er faktisk denne ikke-diversifiserbare markedsrisikoen som gjør at aksjemarkedene over tid gir en risikopremie i forhold til risikofrie investeringsalternativer. Har vi dermed ingen muligheter for å jevne ut svingninger i det globale aksjemarkedet? Både ja og nei. Markedsrisiko er den naturlige risikoen som ligger i aksjeinvesteringer, og dermed den drivende kraften bak risikopremien. Hvis man vil ta del i den meravkastningen aksjemarkedet historisk har gitt, må man altså kunne leve med perioder slik som den vi har hatt de siste par årene. På den annen side finnes det produkter som i mindre grad aktiverer markedsrisiko for å oppnå meravkastning og som i stedet baserer seg på en forvalters evne til å skape meravkastning. Dette er i grove trekk strategien bak såkalte hedgefonds, og disse fondene har derfor generelt lav samvarians med tradisjonelle aksjefond. Ved å kombinere en diversifisert aksjeportefølje med slike produkter kan man dermed få bedre avkastning til lavere grad av risiko. 7 1 Diversifiseringseffekt defineres som reduksjonen i risiko målt ved standardavvik man oppnår p.g.a. korrelasjonen mellom norske og internasjonale aksjer. Det brukes rullerende 30 måneders perioder og allokering 25 % norske aksjer og 75 % internasjonale aksjer.

8 Et markedsnøytralt Long/Short fond er et eksempel på et slikt produkt. Det er et fond som både investerer i aksjer på vanlig måte (Long), men som også har muligheten til å låne aksjer som ved et senere tidspunkt må leveres tilbake til opprinnelig eier til markedspris (Short). Den sistnevnte strategien medfører at man tjener penger når en aksje faller i verdi. Man har altså helt motsatt posisjon i forhold til et vanlig aksjekjøp. La oss si at forvalter mener Nokia vil gjøre det bedre enn Ericsson over en periode. Da vil fondet kjøpe Nokia og shorte Ericsson. Deretter anta at markedet umiddelbart faller 10 % og Nokia gir 3 % bedre avkastning enn markedet, mens Ericsson gir 2 % dårligere avkastning enn markedet. Da taper fondet 7 % på posisjonen i Nokia, men tjener 12 % på posisjonen i Ericsson. Netto sitter man igjen med 5 % fortjeneste. Meravkastningen er altså kun en funksjon av differansen i avkastning mellom de to aksjene. Markedets avkastning som sådan er uten betydning. Dette kalles å være markedsnøytral og har den effekten at man eliminerer markedsrisiko. Siden man tar ut markedsrisikoen kan man i teorien vente å få avkastning på linje med risikofri rente, men en god forvalter vil med riktige valg av posisjoner kunne oppnå meravkastning. En slik strategi vil dessuten ha lav samvarians med markedsutviklingen generelt og dermed gi en god diversifiseringseffekt. Figur 4 - Verdiutvikling des-95 des-97 des-99 des-01 Risikofri rente Long/Short-strategi Norske aksjer Internasjonale aksjer i NOK Figur 5 - Diversifiseringseffekt* 16 % 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% jun-98 jun-99 jun-00 jun-01 jun-02 Norge, Verden, Long/Short Norge, Verden * Diversifiseringseffekten er målt over rullerende 30 måneders intervaller. For å illustrere potensialet som ligger i å inkludere et slikt produkt i en totalportefølje, har vi konstruert en fiktiv, markedsnøytral Long/Short portefølje på basis av historisk avkastning i vårt globale aksjefond Carnegie WorldWide minus avkastningen fra Verdensindeksen over risikofri rente. Dette er det samme som om man kjøpte fondet, men solgte indeksen. Figur 4 viser verdiutviklingen til denne strategien fra i forhold til risikofri rente, norske og internasjonale aksjer. Fondet gjorde det i denne perioden svært godt i forholdt til indeks, og strategien hadde derfor en årlig meravkastning på hele 6 % i forhold til risikofri rente. Aksjemarkedene generelt hadde over samme periode negativ meravkastning, og dette viser diversifiseringspotensialet til et produkt som er uavhengig av markedsutviklingen for øvrig. Standardavviket til Long/Short strategien er 10,9 %, hvilket er omtrent det halve av vanlig aksjerisiko. Dette gjør strategien svært interessant i et porteføljeperspektiv. Figur 5 viser diversifiseringseffekten 2 til en portefølje investert 20 % i Long/Short, 20 % i det norske aksjemarkedet og 60 % i det globale markedet, i forhold til en vanlig internasjonalt diversifisert portefølje som i det tidligere eksempelet (Figur 3). Her ser vi at diversifiseringseffekten er jevnere, og i de siste årene klart bedre, for porteføljen som inkluderer Long/Short strategien. I oppgangstider, som fra , vil et slikt produkt generelt ikke gi like god avkastning som aksjemarkedet. Dette er som forventet siden markedsrisiko er den viktigste drivkraften for aksjemarkedets meravkastning og dette ikke er et element i en Long/Short strategi som i eksempelet over. Nedturer i det globale aksjemarkedet kommer imidlertid ofte på tidspunkt der behovet for diversifisering for mange investorer er størst p.g.a. svak vekst i realøkonomien og derav lav risikotoleranse. Derfor er produkter som kan gi god avkastning også i disse periodene interessante investeringsalternativer. Spredning av risikoen over landegrensene reduserer eksponering mot det enkelte lands økonomiske særegenheter og er derfor fortsatt et viktig element for stabilisering av porteføljeavkastningen. Hvis man i tillegg inkluderer produkter som har liten eller ingen samvarians med markedet, vil man være bedre sikret mot svingninger i det globale aksjemarkedet. Carnegie vil til våren lansere et globalt hedgefond som baserer seg på en Long/Short investeringsstrategi i aksjer. Dette produktet vil dermed representere en ytterligere diversifiseringsmulighet i vår allerede brede produktportefølje. 8 2 Her benyttes obligasjoner med tre års durasjon som referanserisiko for Long/Short strategien.

9 Carnegie gjennom 200 år Den 4. mai 1803 ble selskapet D. Carnegie & Co. registrert i Gøteborgs rådhusrett og fra dette tidspunktet regner Carnegie sin tohundreårige historie. Men historien beg ynner enda tidigere... I 1746 ble den skotske adelsmannen George Carnegie tvunget til å flykte fra Skottland til Sverige etter å ha støttet den tapende part i slaget ved Culloden i Skottland. George Carnegie støttet Jacobinerne, som var tilhengere av det Stuartske dynastiet, som ble styrtet fra Englands trone i Dette Jacobineropprøret var egentlig ikke noen befrielseskrig. Målet var ikke å skape en selvstendig skotsk stat, men å gjeninnsette Stuartene på den britiske tronen. Det var David Carnegie, George Carnegies sønn, som grunnla det selskapet vi kjenner i dag. Historien om Carnegie handler om et varemerke som i løpet av to hundre år har omfattet en rekke ulike virksomheter. Selskapet har blant annet drevet import av lin og sukker, eksport av jern og tømmer - oftest på egne båter, sukkerraffinering, bryggerivirksomhet - spesielt brygging av porterøl, eiendomsforvaltning, handel med næringsmidler og verdipapirer, samt mye annet. Med dette som basis utviklet selskapet seg til å bli ett av Nordens mest betydningsfulle handelshus. Den formuen som Carnegie familien skapte, la grunnlaget for en betydelig industriell og finansiell virksomhet i Sverige. Denne formuen ble forvaltet særdeles godt. Det er denne forvaltningstradisjon Carnegie Gruppen i dag viderefører. Carnegie Gruppen i dag Idag fremstår Carnegie Gruppen som en ledende nordisk investeringsbank. De viktigste forretningsområdene er kapitalforvaltning, verdipapirmegling og corporate finance. Carnegie Gruppen ble 1. juni 2001 et børsnotert selskap notert ved børsen i Stockholm. 28,9 % av selskapet eies av de ansatte i Carnegie, 30,8 % av den engelske banken Singer & Friedlander Group PLC og 40,3 % av andre. Gruppen har kontorer i 7 land og 835 medarbeidere. Carnegie Gruppen innehar en ledende posisjon innen kapitalforvaltning, aksjemegling, analyse og corporate finance i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Selskapet har også over en årrekke innehatt en meget sterk posisjon innen megling og analyse av nordiske aksjer i London og New York. Carnegie Gruppens forvaltningsvirksomhet Kapitalforvaltning utgjør en stadig større del av selskapets finansielle tjenester og omfatter både verdipapirfond, aktiv forvaltning, pensjonsrådgivning og private banking. I alt forvalter gruppen omkring NOK 40 milliarder. Forvaltningsvirksomheten som er knyttet til de nordiske markedene, ivaretas av lokale forvaltningsteam i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Investeringsmandatene som retter seg mot regionene Norden, Europa, Østeuropa og verden forøvrig ivaretas av Carnegies forvaltningsteam i København. Carnegies internasjonale bransjefond innenfor teknologi og farmasi forvaltes av egne forvaltningsteam i Stockholm. I tillegg til intern ekspertise innenfor investeringsområdene har Carnegie utviklet samarbeid 9

10 med eksterne industrielle og vitenskapelige rådgivere som gir faglige råd innenfor forskning og utvikling av de respektive bransjer. Karolinska Insitutet, som blant annet har ansvaret for å kåre Nobelprisvinnere i medisin, er vitenskapelig rådgiver for Carnegie Medical. Carnegies forvaltningsvirksomhet i Norge Carnegies forvaltningsvirksomhet i Norge består av verdipapirfond, aktiv forvaltning og pensjonsrådgivning. For norske kunder forvaltet Carnegie Gruppen ved utgangen av 2002 ca NOK 6,8 mrd. Carnegies forvaltningsvirksomhet er i første rekke rettet mot institusjonelle investorer og formuende privatpersoner. Med omkring registrerte kundeforhold har stadig flere enkeltpersoner investert i Carnegies verdipapirfond de siste årene. Forvaltning og strategiske valg Carnegies overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for virksomheten. Investeringsanalysene foretas i samarbeid med resten av gruppen. Carnegies filosofi for aksjeinvesteringer er gjennom makroanalyse å identifisere sektorer som vil vokse mer enn den gjennomsnittlige veksten i økonomien. Innenfor disse sektorene investerer fondene i et begrenset antall selskaper. En porteføljespredning på mellom 20 og 30 aksjer gir en tilstrekkelig høy risikospredning samtidig som det gis mulighet for grundig kjennskap til hver enkelt aksje. I valg av aksjer settes blant annet krav til selskapenes fremtidige inntjening og soliditet, selskapets ledelse og aksjens likviditet. Carnegies renteporteføljer karakteriseres av en risiko- og investeringsprofil som er tilpasset kundenes investeringshorisont og passivastruktur. Samtlige porteføljer består av likvide papirer med liten eller ingen kredittrisiko. Vi overvåker markedet kontinuerlig og omlegginger av porteføljer kan, på grunn av porteføljenes høye likviditetsgrad, skje meget raskt. Carnegie tilbyr et bredt spekter av fondsprodukter innen ulike risikoklasser. Ved hjelp av diversifisering og ulik sammensetning av de forskjellige fondene kan den enkelte investor i stor grad oppnå den ønskede risikoprofil for sin portefølje. 10

11 Årsberetning for verdipapirfondene Carnegie Fondsforvaltning AS, Fjordalleen 16, Oslo, forvalter følgende verdipapirfond: Carnegie Pengemarked, Carnegie Likviditet, Carnegie Forvaltning, Carnegie Pensjon, Carnegie Obligasjon, Carnegie EU/OECD, Carnegie Multifond, Carnegie OBX, Carnegie Aksje Norge, Carnegie Aksje Norge II, Carnegie Aksje Norge III, Carnegie Aksje Norden, Carnegie Aksje Norden II, Carnegie Aksje Europa, Carnegie Østeuropa, Carnegie WorldWide, Carnegie WorldWide II, Carnegie WorldWide Emerging Growth, Carnegie WorldWide Etisk, Carnegie Medical og Carnegie Teknologi. De internasjonale aksjefondene benytter Banque Carnegie Luxembourg som depotmottaker, mens de øvrige fondene benytter Den norske Bank, Oslo som depotmottaker. For disponering av det enkelte fonds årsresultat henviser vi til fondenes årsregnskap. Det er lite finansiell risiko knyttet til virksomheten i det enkelte fond utover den kurs- og valutarisiko det enkelte fond påtar seg gjennom investeringer i verdipapirer. Fondene foretar ikke plasseringer utover det som er vedtektsfestet og godkjent av Kredittilsynet. Fondene har heller ikke mulighet til å ta opp gjeld. Andelseierne deltar i kursfastsettelsen fra den dag deres innskudd er valutert fondets konto. Ved innløsning er det tre dagers oppgjør i likhet med oppgjørstiden i verdipapirmarkedet generelt. I følge Lov om Verdipapirfond kan ikke verdipapirfond som forvaltes av samme forvaltningsselskap samlet eie mer enn 10 prosent av aksjekapitalen eller den stemmeberettigede kapitalen i ett selskap. Sammen med Carnegies forvaltningsfilosofi sikrer dette at fond forvaltet av Carnegie Fondsforvaltning AS ikke eier vesentlige andeler i de selskapene det investeres i. Utviklingen i verdens aksjemarkeder gjennom 2002 varierte mellom geografiske områder og sektorer, men samtlige indekser av betydning hadde en negativ utvikling. De beste regionene har vært i enkelte av de såkalte Emerging Markets. Fondet Carnegie Østeuropa ble derfor vårt beste aksjefond i 2002, men endte året likevel med en negativ avkastning på over 4 %. De øvrige aksjefondene hadde negativ avkastning fra %, og det er bransjefondene som viste de mest skuffende resultatene. Fordelene ved risikospredning har dermed blitt enda tydeligere i året som gikk. Å ha en andel av investeringer i rentefond bidrar til reduksjon av risiko og stabilisering av porteføljer. I 2002 hadde det negative aksjemarkedet sitt motstykke i stigende obligasjonskurser og høyere avkastning i rentemarkedet. Våre norske rentefond ga en avkastning fra 6,2 % til 7,4 %. Fallet i de internasjonale rentene ga en forholdsvis god avkastning, men styrkingen av den norske kronen har bidratt til negativ avkastning for våre andelseiere i Carnegie EU/OECD. Detaljert informasjon om verdiutvikling og risiko er angitt under det enkelte fond i rapporten. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i perioden som har hatt innvirkning på andelenes verdiutvikling. Det er heller ikke inngått avtaler med enkelte store andelseiere utover det som er bestemt i det enkelte fonds vedtekter om innløsningsretten. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av både verdipapirfondene og forvaltningsselskapet. Oslo, 22. januar 2003 Bertil Hult Eigil Frederiksen Sven Iver Steen Per Hovden Rune Stokke 11

12 Carnegie Pengemarked Verdiutvikling siste 5 år 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Pengemarked ST1X (durasjon 0,25 år) Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,20 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST1X Risiko Durasjon 0,24 Rentefølsomhet 0,24 Standardavvik fond 1,52 % Standardavvik ref.indeks 0,68 % Carnegie Pengemarked er et pengemarkedsfond som plasserer andelseiernes kapital i markedets sikreste og mest likvide norske sertifikater. Gjennomsnittlig løpetid i fondet skal ikke overstige 120 dager og fondet foretar ingen enkeltplasseringer med løpetid over tolv måneder. Carnegie Pengemarked har svært strenge plasseringsrammer. Fondet investerer kun i rentebærende papirer som er utstedt eller garantert av stat eller kommune, finansforetak med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet investerer ikke i lånesertifikater eller obligasjoner utstedt av industriselskaper m.v. Fondet har plasseringsrammer som ekskluderer investeringer i rentebærende papirer med BIS-vekt over 20 % og kan derfor benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Forvalters kommentar Pengemarkedsrenten (3 måneders Nibor) falt med ca. 20 basispunkter i løpet av 2002 til om lag 6,30 %. Etter å ha holdt styringsrentene uendret siden begynnelsen av året satte Norges Bank opp renten med 50 basispunkter 4. juli til 7,00 %, men senket den igjen 12. desember med 50 basispunkter til 6,50 % Fondet har ligget kort gjennom hele 2002, men strakk løpetiden opp mot 100 dager i desember i påvente av kutt i foliorenten. Den løpende avkastningen i Carnegie Pengemarked var ved årsskiftet 6,27 % p.a. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Renterisikoen i et rentefond er gitt av rentefølsomheten. Lav rentefølsomhet betyr lav risiko, men også liten mulighet for meravkastning. Carnegie Pengemarked har lav rentefølsomhet og egner seg derfor for kortsiktige plasseringer som et alternativ til bankinnskudd med hensyn til avkastning og risiko. Avkastning Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Pengemarked 6,85 % 14,58 % 21,64 % 29,41 % 35,47 % 98,54 % Annualisert 6,85 % 7,04 % 6,75 % 6,66 % 6,26 % 4,84 % ST1X 6,85 % 14,71 % 21,95 % 29,78 % 35,84 % 116,85 % Annualisert 6,85 % 7,10 % 6,84 % 6,73 % 6,32 % 5,48 % * Oppstart

13 Carnegie Pengemarked Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader 0 0 Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Netto utbetalt til andelseierne i løpet av året Avsatt til utbetaling til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Opptjente, ikke mottatte renteinntekter Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseierne Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,11 13

14 Sektorfordeling Portefølje Stat Komm. og fylkeskomm. Verdipapirer Løpedager Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av m/renter gev/tap portef. Stat Norsk stat 0 % ,5 % Norsk stat 0 % ,2 % Norsk stat 0 % ,8 % Delsum ,4 % Bank og kreditt Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Bærum kommune 5,3 % ,8 % Grimstad kommune 7,14 % ,0 % Kristiansand Energiverk 5,2 % ,4 % Kristiansand kommune 7,16 % ,0 % Nyset-Steggje Kraft 6,21 % ,1 % Sogn og Fjordane Energiverk 6,39 % ,9 % Vestre Toten kommune 7,1 % ,6 % Delsum ,6 % Bank og kreditt BN Kreditt 5,9 % ,0 % Bolig- og Næringsbanken 6,65 % ,9 % Den Danske Bank 7 % ,9 % Gjensidige NOR 5,45 % ,1 % Gjensidige NOR 7,15 % ,0 % Gjensidige NOR 7,3 % ,0 % Helgeland Sparebank 6,3 % ,1 % Landkreditt 7,05 % ,2 % Landkreditt 7,5 % ,0 % Nordea 7,35 % ,0 % Nordlandsbanken 7,35 % ,0 % Ringerikes Sparebank 7,24 % ,0 % Romsdals Fellesbank 6,2 % ,9 % Sandnes Sparebank 7,1 % ,0 % Sandnes Sparebank 7,15 % ,0 % Sandnes Sparebank 7,3 % ,0 % Sandsvær Sparebank 7,35 % ,8 % Sparebanken Midt-Norge 6,3 % ,1 % Sparebanken Pluss 6,45 % ,9 % Sparebanken Rogaland 5,7 % ,0 % Sparebanken Rogaland 7 % ,0 % Sparebanken Sør 7,2 % ,0 % Sparebanken Sør 7,26 % ,0 % Sparebanken Øst 7,35 % ,0 % Sparebankenes Kredittselskap 7,3 % ,8 % SR-Bank 7,1 % ,0 % SR-Bank 7,13 % ,0 % Vår Bank og Forsikring 5,35 % ,0 % Delsum ,8 % Sum verdipapirer ,9 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,7 % Netto uoppgjorte poster ,6 % Delsum ,1 % Sum ,0 % 14

15 Carnegie Pengemarked Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Kun et begrenset antall obligasjoner og sertifikater handles daglig på Oslo Børs. Kurser på lite omsatte verdipapirer fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende papirer som er omsatt. Sertifikater er det mest vanlig forekommende verdipapir i det norske pengemarkedet. Sertifikater er rentebærende verdipapirer med løpetider opp til 12 måneder. Verdipapirene omsettes gjennom meglerapparatet og handles etter avtalt rente. Til grunn ligger pengemarkedsrenter (NIBOR) som løpende innhentes gjennom skjermbaserte informasjonssystemer (REUTERS). Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Per blir netto skattepliktig inntekt i fondet avsatt til utdeling til andelseierne enten i form av kontanter eller som reinvestering i nye andeler. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Utdeling til andelseiere Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,83 0,20 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,844 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. 15

16 Carnegie Likviditet Verdiutvikling siste 5 år 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Likviditet ST2X (durasjon 0,5 år) Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,30 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST2X Risiko Durasjon 0,39 Rentefølsomhet 0,38 Standardavvik fond 0,69 % Standardavvik ref.indeks 0,62 % Pengemarkedsfondet Carnegie Likviditet plasserer andelseiernes midler i norske sertifikater og korte obligasjoner. Fondet har kort g jennomsnittlig løpetid, men noe lenger enn Carnegie Pengemarked. Fondet egner seg som alternativ til bankplasseringer. Forøvrig har fondet tilsvarende plasseringsrammer som Carnegie Pengemarked. Fondet investerer kun i rentebærende papirer som er utstedt eller garantert av stat eller kommune, finansforetak med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet investerer ikke i lånesertifikater eller obligasjoner utstedt av industriselskaper m.v. Fondet har plasseringsrammer som ekskluderer investeringer i rentebærende papirer med BIS-vekt over 20 % og kan derfor benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Forvalters kommentar Pengemarkedsrenten (3 måneders Nibor) falt med 20 basispunkter i løpet av 2002 til om lag 6,30 %. Etter å ha holdt styringsrentene uendret siden begynnelsen av året satte Norges Bank opp renten med 50 basispunkter 4. juli til 7,00 %, men senket den igjen med 50 basispunkter 12. desember til 6,50 %. Løpetiden i fondet har vært på linje eller litt kortere enn benchmark. Den løpende avkastningen i fondet er ved årsskiftet ca. 6,05 % p.a. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Fondets gjennomsnittlige løpetid skal ikke overstige 12 måneder. Dette betyr at fondets renterisiko er begrenset, men at fondet normalt vil ha en noe lengre durasjon enn Carnegie Pengemarked. Avkastning Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Likviditet 6,63 % 14,49 % 21,10 % 28,10 % 33,06 % 54,07 % Annualisert 6,63 % 7,00 % 6,59 % 6,39 % 5,88 % 5,52 % ST2X 6,77 % 14,85 % 21,79 % 29,46 % 34,53 % 56,47 % Annualisert 6,77 % 7,17 % 6,79 % 6,67 % 6,11 % 5,73 % * Oppstart

17 Carnegie Likviditet Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader 0 0 Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Netto utbetalt til andelseierne i løpet av året Avsatt til utbetaling til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Opptjente, ikke mottatte renteinntekter Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseierne Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,66 17

18 Sektorfordeling Portefølje Bank og kreditt Kontanter Stat Verdipapirer Løpedager Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av m/renter gev/tap portef. Stat Norsk stat 0 % ,1 % Norsk stat 0 % ,6 % Delsum ,7 % Komm. og fylkeskomm. Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Bergen kommune 7,22 % ,9 % Haugesund kommune 5,5 % ,9 % Nordlandskraft 7,65 % ,4 % Nyset-Steggje Kraft 6,21 % ,8 % Trondheim kommune 6,25 % ,9 % Ullensaker kommune 5,25 % ,9 % Ullensaker kommune 5,7 % ,5 % Vest-Agder Energiverk 6,13 % ,8 % Delsum ,1 % Bank og kreditt BN Kreditt 5,9 % ,5 % Den Danske Bank 7 % ,7 % Den norske Bank 7 % ,9 % Gjensidige NOR Sparebank 7,15 % ,8 % Nordea 7,35 % ,9 % Nordlandsbanken 7,17 % ,8 % Nordlandsbanken 7,25 % ,7 % Romsdals Fellesbank 6,2 % ,7 % Sandnes Sparebank 7,15 % ,6 % Sparebank 1 Nord-Vest 7 % ,8 % Sparebanken Midt-Norge 6,7 % ,9 % Sparebanken NOR 7 % ,8 % Sparebanken Nord-Norge 0 % ,4 % Sparebanken Sør 7,2 % ,8 % Sparebanken Vest 7,58 % ,9 % Vår Bank og Forsikring 5,35 % ,9 % Delsum ,1 % Sum verdipapirer ,9 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,4 % Netto uoppgjorte poster ,3 % Delsum ,1 % Sum ,0 % 18

19 Carnegie Likviditet Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Kun et begrenset antall obligasjoner og sertifikater handles daglig på Oslo Børs. Kurser på lite omsatte verdipapirer fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende papirer som er omsatt. Sertifikater er det mest vanlig forekommende verdipapir i det norske pengemarkedet. Sertifikater er rentebærende verdipapirer med løpetider opp til 12 måneder. Verdipapirene omsettes gjennom meglerapparatet og handles etter avtalt rente. Til grunn ligger pengemarkedsrenter (NIBOR) som løpende innhentes gjennom skjermbaserte informasjonssystemer (REUTERS). Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Per blir netto skattepliktig inntekt i fondet avsatt til utdeling til andelseierne enten i form av kontanter eller som reinvestering i nye andeler. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Utdeling til andelseiere Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,58 0,30 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 1,438 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. 19

20 Carnegie Forvaltning Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Forvaltning ST3X (durasjon 1 år) Obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning plasserer andelseiernes midler i ulike norske obligasjoner. Fondet har tilsvarende plasseringsrammer som pengemarkedsfondene. Fondet investerer kun i rentebærende papirer som er utstedt eller garantert av stat eller kommune, finansforetak med egenkapitalkrav på minimum 8 %, samt bankinnskudd. Fondet investerer ikke i lånesertifikater eller obligasjoner utstedt av industriselskaper m.v. Fondet har plasseringsrammer som ekskluderer investeringer i rentebærende papirer med BIS-vekt over 20 % og kan derfor benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST3X Risiko Durasjon 1,09 Rentefølsomhet 1,06 Standardavvik fond 2,14 % Standardavvik ref.indeks 1,52 % Forvalters kommentar Norges Banks rentesenking 12. desember ga en litt sterkere effekt for obligasjonsfondet Carnegie Forvaltning enn for våre pengemarkedsfond. Løpetiden var lengre enn de kortere rentefondene og marginalt lenger enn fondets referanseindeks. Carnegie Forvaltning ga en svakere avkastning enn referanseindeksen i 2002, men fondet er godt posisjonert for fremtidige rentekutt. Fondet gir ved inngangen til år 2003 ca. 5,8% i avkastning og anbefales for plasseringer med både kort og lang horisont. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Fondet er relativt lite følsomt overfor renteendringer i obligasjonsmarkedet fordi gjennomsnittlig løpetid i fondets portefølje er begrenset til maksimum to år. Fondet forventes å gi en høyere løpende avkastning enn pengemarkedsfond pga fremtidige rentekutt. Samtidig vil fondet ha mindre kurssvingninger enn obligasjonsfond med lengre løpetid i perioder med rentebevegelser. Fondet egner seg best for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 2-5 måneder. Avkastning Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Forvaltning 6,20 % 14,59 % 20,73 % 26,96 % 30,58 % 117,72 % Annualisert 6,20 % 7,05 % 6,48 % 6,15 % 5,48 % 7,04 % ST3X 6,91 % 15,11 % 21,59 % 28,78 % 33,46 % 111,16 % Annualisert 6,91 % 7,29 % 6,73 % 6,53 % 5,94 % 6,75 % * Oppstart

21 Carnegie Forvaltning Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Netto utbetalt til andelseierne i løpet av året Avsatt til utbetaling til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapir til markedsverdi Fordringer Opptjente, ikke mottatte renteinntekter Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseierne Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,61 21

22 Sektorfordeling Bank og kreditt Komm. og fylkeskomm. Kontanter Stat Portefølje Verdipapirer Durasjon Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av m/renter gev/tap portef. Stat Norsk stat 5,75 % 1, ,3 % Norsk stat 0 % 0, ,0 % Norsk stat 0 % 0, ,8 % Delsum ,1 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Bodø kommune 6,85 % 0, ,5 % Haugesund kommune 5,5 % 1, ,7 % Larvik kommune 6,55 % 1, ,2 % Oslo kommune 6,71 % 0, ,4 % Skollenborg Kraftverk 13,5 % 1, ,8 % Stange kommune 5,7 % 0, ,5 % Øvre Otra 5,6 % 0, ,9 % Delsum ,8 % Bank og kreditt Bolig- og Næringsbanken 5,9 % 1, ,1 % Gjensidige NOR 6,05 % 3, ,1 % Landkreditt 6,4 % 0, ,2 % Nordlandsbanken 6,62 % 1, ,8 % Sparebanken Hedmark 7,25 % 2, ,8 % Sparebanken NOR 6,4 % 0, ,4 % Sparebanken Pluss 6,45 % 0, ,3 % Sparebankenes Kredittselskap 6,75 % 0, ,2 % Delsum ,9 % Sum verdipapirer ,8 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,0 % Netto uoppgjorte poster ,8 % Delsum ,2 % Sum ,0 % 22

23 Carnegie Forvaltning Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Kun et begrenset antall obligasjoner og sertifikater handles daglig på Oslo Børs. Kurser på lite omsatte verdipapirer fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende papirer som er omsatt. Sertifikater er det mest vanlig forekommende verdipapir i det norske pengemarkedet. Sertifikater er rentebærende verdipapirer med løpetider opp til 12 måneder. Verdipapirene omsettes gjennom meglerapparatet og handles etter avtalt rente. Til grunn ligger pengemarkedsrenter (NIBOR) som løpende innhentes gjennom skjermbaserte informasjonssystemer (REUTERS). Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Per blir netto skattepliktig inntekt i fondet avsatt til utdeling til andelseierne enten i form av kontanter eller som reinvestering i nye andeler. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Utdeling til andelseiere Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,34 0,35 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 1,309 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. 23

24 Carnegie Pensjon Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Pensjon ST4X (durasjon 3 år) Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST4X Risiko Durasjon 2,72 Rentefølsomhet 2,64 Standardavvik fond 4,00 % Standardavvik ref.indeks 3,17 % Obligasjonsfondet Carnegie Pensjon investerer i norske obligasjoner. Fondets målsetting er å gi investorer med lang tidshorisont en høyere avkastning enn hva pengemarkedet og den kortsiktige delen av obligasjonsmarkedet kan gi. Fondet egner seg for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 6 måneder. Fondets meravkastning oppnås ved å aktivere renterisiko, ikke ved økning av kredittrisiko. Porteføljen i Carnegie Pensjon inneholder obligasjoner med lang løpetid, høy sikkerhet, og som er lette å omsette. Fondet investerer kun i rentebærende papirer som er utstedt eller garantert av stat eller kommune, utvalgte banker og kredittforetak, samt bankinnskudd. Fondet investerer ikke i lånesertifikater eller obligasjoner utstedt av industriselskaper m.v. Fondet har plasseringsrammer som ekskluderer investeringer i rentebærende papirer med BIS-vekt over 20 % og kan derfor benyttes ubegrenset av pensjonskasser. Forvalters kommentar 2002 var et meget volatilt år for lange renter. Etter en oppgang gjennom første halvår, falt obligasjonsrentene kraftig i siste del av året. For 2002 sett under ett viste lange renter en nedgang på om lag 50 basispunkter. Rentedifferansen mot tilsvarende tyske renter utgjør nå om lag 150 basispunkter, etter å ha vært oppe i 190 punkter i juni. Fondet har ved inngangen til 2003 en durasjon på 2,72 år. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Fondet vil normalt ha en durasjon på ca. 3 år og har dermed en større renterisiko enn fondene beskrevet foran. Dette resulterer i større verdisvingninger, og fondet egner seg derfor for investorer med en lengre investeringshorisont. Avkastning Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Pensjon 7,32 % 14,79 % 20,10 % 24,58 % 28,70 % 101,55 % Annualisert 7,32 % 7,14 % 6,30 % 5,65 % 5,18 % 7,25 % ST4X 7,90 % 16,00 % 21,67 % 27,10 % 30,81 % 106,31 % Annualisert 7,90 % 7,70 % 6,76 % 6,18 % 5,52 % 7,50 % * Oppstart

25 Carnegie Pensjon Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader 0 0 Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Netto utbetalt til andelseierne i løpet av året Avsatt til utbetaling til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Opptjente, ikke mottatte renteinntekter Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseierne Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,50 25

26 Sektorfordeling Bank og kreditt Kontanter Stat og statsforetak Komm. og fylkeskomm. Portefølje Verdipapirer Durasjon Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av m/renter gev/tap portef Stat og statsforetak Norsk stat 6 % 6, ,9 % Norsk stat 6,75 % 3, ,4 % Statkraft 6,75 % 3, ,9 % Delsum ,2 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Akershus Fylkeskommune 6,85 % 1, ,9 % Buskerud Fylkeskommune 6,4 % 2, ,8 % Oslo kommune 6,9 % ,0 % Vestfold Fylkeskommune 5,35 % 2, ,7 % Delsum ,5 % Bank og kreditt Bergensbanken 5,9 % 2, ,8 % BN Kreditt 5,7 % 2, ,7 % Den norske Bank 6 % 0, ,0 % Gjensidige NOR 6,05 % 3, ,3 % Oslo Bolig og Sparelag 7 % 2, ,1 % Sparebanken Hedmark 7,25 % 2, ,0 % Sparebanken Rogaland 7 % ,0 % Sparebanken Vest 7 % 2, ,0 % Sparebankenes Kredittselskap 7,2 % 3, ,0 % Vår Bank og Forsikring 6,18 % 3, ,8 % Delsum ,8 % Sum verdipapirer ,5 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,8 % Netto uoppgjorte poster ,3 % Delsum ,5 % Sum ,0 % 26

27 Carnegie Pensjon Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Kun et begrenset antall obligasjoner og sertifikater handles daglig på Oslo Børs. Kurser på lite omsatte verdipapirer fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende papirer som er omsatt. Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Per blir netto skattepliktig inntekt i fondet avsatt til utdeling til andelseierne enten i form av kontanter eller som reinvestering i nye andeler. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Utdeling til andelseiere Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,13 0,35 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 1,104 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. 27

28 Carnegie Obligasjon Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Obligasjon ST4X (durasjon 4 år) Fondsfakta Tegnings- og innløsningsprov. 0 % Forvaltningshonorar 0,35 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks ST4X Risiko Durasjon 2,97 Rentefølsomhet 2,88 Standardavvik fond 4,38 % Standardavvik ref.indeks 3,09 % Obligasjonsfondet Carnegie Obligasjon investerer i norske obligasjoner. Fondets porteføljesammensetting g jenspeiler selskapets rentesyn. Carnegie Fondsforvaltning søker å gi andelseierne i Carnegie Obligasjon best mulig avkastning på mellomlang og lang sikt, dvs. kapitalplasseringer med tidshorisont utover 6 måneder. Fondet passer utmerket som et sikkert og langsiktig fundament i enhver investors portefølje. Fondet har friere plasseringsrammer enn andre obligasjonsfond som selskapet forvalter. Carnegie Obligasjon plasserer for tiden i norske, offentlige obligasjoner og obligasjoner utstedt av markedets sikreste låntakere. Løpetiden i fondet kan fritt variere, men vil ikke overstige 10 år. Forvalters kommentar 2002 var et meget volatilt år for lange renter. Etter en oppgang gjennom første halvår, falt obligasjonsrentene kraftig i siste del av året. For 2002 sett under ett viste lange renter en nedgang på om lag 50 basispunkter. Rentedifferansen mot tilsvarende tyske renter utgjør nå om lag 150 basispunkter, etter å ha vært oppe i 190 punkter i juni. Carnegie Obligasjon hadde en noe svakere avkastning enn sin referanseindeks. Dette skyldes i hovedsak relativt svak avkastning på de ikke-statlige papirene i fondet, noe som må ses i sammenheng med en økning i risikopremien for disse papirene. Durasjonen i fondet er ved inngangen til det nye året 2,97. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Fondet kan i stor grad fritt variere renterisikoen og har høyest risiko blant våre norske rentefond. Det egner seg derfor best for investorer med lang investeringshorisont. Avkastning Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Obligasjon 7,43 % 14,65 % 19,93 % 24,01 % 28,31 % 143,65 % Annualisert 7,43 % 7,07 % 6,25 % 5,53 % 5,11 % 6,48 % ST4X 7,90 % 16,00 % 21,67 % 27,10 % 30,81 % 188,99 % Annualisert 7,90 % 7,70 % 6,76 % 6,18 % 5,52 % 7,77 % * Oppstart

29 Carnegie Obligasjon Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader 0 0 Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Netto utbetalt til andelseierne i løpet av året Avsatt til utbetaling til andelseierne Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Opptjente, ikke mottatte renteinntekter Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseierne Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,32 29

30 Sektorfordeling Portefølje Komm. og fylkeskomm. Bank Kontanter Stat Verdipapirer Durasjon Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av m/renter gev/tap portef. Stat Norsk stat 5,75 % 1, ,4 % Norsk stat 6 % 6, ,2 % Delsum ,6 % Utstedt eller garantert av komm. og fylkeskomm Bærum kommune 5,3 % 0, ,9 % Karmøy kommune 5,47 % 1, ,7 % Kristiansand Energiverk 5,2 % 0, ,1 % Delsum ,8 % Bank Gjensidige NOR 6,05 % 3, ,8 % Nordlandsbanken 6,62 % 1, ,7 % Delsum ,5 % Sum verdipapirer ,9 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,9 % Netto uoppgjorte poster ,7 % Delsum ,1 % Sum ,0 % 30

31 Carnegie Obligasjon Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Kun et begrenset antall obligasjoner og sertifikater handles daglig på Oslo Børs. Kurser på lite omsatte verdipapirer fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende papirer som er omsatt. Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Per blir netto skattepliktig inntekt i fondet avsatt til utdeling til andelseierne enten i form av kontanter eller som reinvestering i nye andeler. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Utdeling til andelseiere Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,94 0,35 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,326 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. 31

32 Carnegie EU/OECD Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie EU/OECD JP Morgan Global Govt. Bond Index i NOK Carnegie EU/OECD er Carnegie Fondsforvaltnings internasjonale diversifiseringsprodukt på rentesiden. Fondets målsetting er å gi andelseierne risikospredning og over tid høyere avkastning enn hva norske statsobligasjoner gir. Fondet egner seg for kapitalplasseringer med tidshorisont utover 6 måneder. Fondet plasserer i obligasjoner utstedt og garantert av stater innen EU/OECDområdet. Fondets investeringsstrategi er tuftet på grundige makroøkonomiske analyser og vurderinger av politiske forhold. Løpetiden i fondet kan fritt variere. Fondsfakta Tegningsprovisjon 0,10 % Innløsningsprovisjon 0,10 % Forvaltningshonorar 0,30 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks JP Morgan GGB Index i NOK Risiko Durasjon 2,86 Rentefølsomhet 2,80 Standardavvik fond 5,06 % Standardavvik ref.indeks 6,59 % Forvalters kommentar De lange obligasjonsrentene i USA (10 års statsobligasjoner) falt med over 100 basispunkter i løpet av året, fra i overkant av 5,00% til i underkant av 4,00%. Carnegie EU/OECD ga i 2002 en mye bedre avkastning enn sin referanseindeks. Vi har i løpet av året holdt durasjonen godt over 3 år, men reduserte denne mot slutten av året til under 3 år. Fondet har ennå ikke kjøpt statsobligasjoner i Japan. Vi følger utviklingen i Japan nøye, men mener at tidspunktet for å investere her fortsatt ikke er riktig. Rentedifferansen mellom Norge og eurorenten økte med 15 basispunkter i løpet av året. Markedsrisiko Carnegie EU/OECD er, i tillegg til å ha høy rentefølsomhet, eksponert for valutarisiko. Fondet kan oppleve til dels betydelige verdisvingninger på grunn av endring i valutakursene, og dette kan slå både positivt og negativt ut for investor. Rentefølsomheten i fondet blir imidlertid samlet sett noe redusert siden fondet kan investere over flere forskjellige terminkurver. Avkastning Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie EU/OECD -2,88 % 1,58 % 9,02 % 5,97 % 15,18 % 64,73 % Annualisert -2,88 % 0,79 % 2,92 % 1,46 % 2,87 % 6,24 % JP Morgan GG Bond Index -7,86 % -7,18 % 4,52 % 5,31 % 24,62 % 84,22 % Annualisert -7,86 % -3,66 % 1,48 % 1,30 % 4,50 % 7,69 % * Oppstart

33 Carnegie EU/OECD Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og kostnader Provisjoner ved tegning og innløsning Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Netto utbetalt til andelseierne i løpet av året Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Opptjente, ikke mottatte renteinntekter Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseierne Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,85 33

34 Geografisk fordeling Amerikansk Stat Kontanter Tysk Stat Fransk Stat Norsk Stat Irsk Stat Portefølje Verdipapirer Durasjon Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av m/renter gev/tap portef. Amerikansk Stat US A6 US Treasury 4,75 % 1, ,5 % Delsum ,5 % Fransk Stat FR Fransk stat 4,5 % 3, ,5 % Delsum ,5 % Irsk Stat IE Irsk stat 3,5 % 2, ,7 % Delsum ,7 % Norsk Stat Norsk stat 0 % 0, ,7 % Norsk stat 6 % 6, ,1 % Delsum ,8 % Tysk Stat DE Bundesobligation 3,5 % 0, ,6 % Delsum ,6 % Sum verdipapirer ,1 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,9 % Netto uoppgjorte poster ,0 % Delsum ,9 % Sum ,0 % 34

35 Carnegie EU/OECD Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Utenlandske verdipapirer og valutakurser er verdsatt ved børsslutt Reuters og Bloomberg benyttes som kurskilder i verdiberegningen. Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Per blir netto skattepliktig inntekt i fondet avsatt til utdeling til andelseierne enten i form av kontanter eller som reinvestering i nye andeler. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Utdeling til andelseiere Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,12 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi. Av tegningsprovisjonen på 0,10 % tilfaller 0,05 % fondet og av innløsningsprovisjonen på 0,10 % tilfaller 0,05 % fondet. 0,30 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,545 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Betalt kildeskatt på renter av italienske statsobligasjoner er kostnadsført med kroner

36 Carnegie Multifond Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Multifond 50 % OSEFX og 50 % ST4X Carnegie Multifond er et kombinasjonsfond som investerer andelseiernes kapital i obligasjoner og aksjer både i Norge og utlandet. Fondets hovedmål er g jennom aktiv kapitalallokering å gi andelseierne en langsiktig, stabil vekst med lav risiko. Fondet egner seg godt for investorer som ønsker eksponering i rentemarkedet og aksjemarkedet, men som selv ikke ønsker å bruke tid på enkeltinvesteringer og reallokering mellom de ulike markedene. Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks 50 % OSEBX + 50 % ST4X Risiko Historisk meravkastning p.a. -1,5 % Standardavvik fond 10,0 % Standardavvik ref.indeks 11,6 % Konsistens 46,8 % Tracking error 6,7 % Information ratio -0,2 Fondets avkastning måles mot en norsk referanseindeks bestående av 50 % aksjer og 50 % obligasjoner. I første steg av investeringsprosessen bestemmes andelen av fondets kapital som skal investeres i aksjer og rentebærende verdipapirer. I andre steg bestemmes hvilke aksjer som skal kjøpes/selges og hvilken rentefølsomhet den rentebærende delen av porteføljen skal ha. Forvalters kommentar Carnegie Multifond falt med 18,41 % i løpet av 2002, mens referanseindeks falt med 13,18 %. Fondet var svakt overvektet i aksjer i begynnelsen av året, og opplevde således en positiv meravkastning i denne perioden. Med utsikter til et økonomisk oppsving internasjonalt, vektet fondet seg ytterligere opp i aksjer i løpet av andre kvartal. Dette viste seg i ettertid å være en mindre heldig beslutning og forklarer langt på vei den negative differanseavkastningen for året som helhet. Fondet var imidlertid noe mer heldig med sine taktiske disposisjoner mot slutten av året, noe som bidro til en positiv meravkastning i fjerde kvartal. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Carnegie Multifond har en noe høyere risiko enn et rent rentefond, men samtidig er risikoen lavere enn for et aksjefond. Standardavviket til fondet er kun 10,0 % p.a., og dette er også lavere enn fondets referanseindeks. Fondet er dermed et godt investeringsalternativ for de som vil ha lav risiko, men samtidig mulighet for god meravkastning i forhold til rentefond. Avkastning Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Multifond -18,41 % -17,50 % -14,86 % 1,26 % -5,38 % 81,72 % Annualisert -18,41 % -9,17 % -5,22 % 0,31 % -1,10 % 4,06 % 50% OSEBX + 50% ST4X -13,18 % -17,33 % -15,57 % 4,44 % -8,50 % 117,33 % Annualisert -13,18 % -9,08 % -5,49 % 1,09 % -1,76 % 5,31 % * Oppstart

37 Carnegie Multifond Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Provisjoner ved tegning og innløsning Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Opptjente, ikke mottatte renteinntekter Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,41 37

38 Sektorfordeling Forbruk Konsum Helse Finans Industri IT Materialer Telekom Verdipapirfond Energi Kontanter Stat Portefølje Rentebærende verdipapirer Durasjon Pålydende Kostpris Markedsv. Ureal. % av m/renter gev./tap portef. Stat Norsk stat 0 % 0, ,9 % Norsk stat 0 % 0, ,7 % Norsk stat 5,5 % 5, ,4 % Norsk stat 5,75 % 1, ,1 % Norsk stat 6 % 6, ,3 % Norsk stat 6,5 % 7, ,6 % Vestfold Fylkeskommune 5,35 % 2, ,8 % Sum rentebærende verdipapirer ,9 % Aksjer Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av gev./tap portef. Energi Norsk Hydro ,5 % Prosafe ,2 % Statoil ,8 % Delsum ,5 % Materialer Norske Skogindustrier ,2 % Delsum ,2 % Industri Bergesen ,0 % Tomra Systems ,0 % Delsum ,1 % Forbruksvarer Royal Caribbean Cruises ,2 % Delsum ,2 % Konsumentvarer Orkla ,2 % Delsum ,2 % Helsevern Amersham ,1 % Delsum ,1 % Finansielle Tjenester DnB Holding ,3 % Delsum ,3 % Informasjonsteknologi EDB Business Partner ,1 % Tandberg ,0 % Visma ,9 % Delsum ,1 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,9 % Delsum ,9 % Verdipapirfond Carnegie WorldWide ,7 % Carnegie Østeuropa ,6 % Delsum ,3 % Sum aksjer ,8 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,2 % Netto uoppgjorte poster ,9 % Delsum ,3 % 38 Sum verdipapirer ,0 %

39 Carnegie Multifond Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Kun et begrenset antall obligasjoner og sertifikater handles daglig på Oslo Børs. Kurser på lite omsatte verdipapirer fastsettes ved hjelp av beregninger basert på effektiv rente på tilsvarende papirer som er omsatt. Sertifikater er det mest vanlig forekommende verdipapir i det norske pengemarkedet. Sertifikater er rentebærende verdipapirer med løpetider opp til 12 måneder. Verdipapirene omsettes gjennom meglerapparatet og handles etter avtalt rente. Til grunn ligger pengemarkedsrenter (NIBOR) som løpende innhentes gjennom skjermbaserte informasjonssystemer (REUTERS). Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,21 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi. Av tegningsprovisjonen på henholdsvis 3 %, 2 % og 1 % tilfaller 0,20 % fondet og av innløsningsprovisjonen på 1 % tilfaller 0,20 % fondet. 1,20 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,593 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt For lite avsatt skatt 2001, betalt i Avsatt skatt for Bokført skattekostnad

40 Carnegie OBX Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie OBX Oslo Børs OBX Indeks Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 0,8 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks OBX Indeks Risiko Historisk meravkastning p.a. 0,9 % Standardavvik fond 22,2 % Standardavvik ref.indeks 22,3 % Konsistens 40,6 % Tracking error 2,2 % Information ratio 0,4 Carnegie OBX investerer i store norske aksjeselskaper. Porteføljesammensettingen i fondet følger indeksgrunnlaget til Oslo Børs OBX Indeks. Indeksen, som revideres hver sjette måned, skal reflektere utviklingen på de 25 mest omsatte aksjeklassene på Oslo Børs. Carnegie OBX er et ideelt fond for investorer som ønsker å spare i aksjemarkedet, men som mener at det over tid er vanskelig for forvalter å g jøre det bedre enn markedet. Forvalters kommentar Oslo Børs ble i stor grad påvirket av begivenhetene internasjonalt, og de fleste indeksene opplevde den største nedgangen siden oppstart i Den svake utviklingen må, i tillegg til innenlandske faktorer, ses i sammenheng med svake økonomiske konjunkturer internasjonalt, krigsfrykt og regnskapsjuks. Carnegie OBX falt med 30,79 % i 2002, mens referanseindeksen falt med 31,82 %. Carnegie OBX gjorde det gjennomgående bedre en de bredere indeksene. Dette skyldes i hovedsak at fondet gjennom sitt mandat investerer i store, likvide selskaper med relativt stabil kontantstrøm. Slike selskaper har gode defensive egenskaper, noe som virker stabiliserende i negative markeder. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Carnegie OBX er et indeksfond som skal følge OBX Indeksen så nært som mulig. Det betyr at fondet skal ha lav tracking error, hvilket det også har. Siden OBX- Indeksen kun består av de største og mest likvide aksjene på Oslo Børs er det liten likviditetsrisiko i fondet. Fondets mål er å gi investorene en avkastning og risiko tilnærmet lik markedsrisikoen. Avkastning Pr. år Carnegie OBX -30,79 % -15,46 % 9,64 % 42,95 % -23,61 % OBX Indeks -31,82 % -17,01 % 9,77 % 42,26 % -25,80 % Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie OBX -30,79 % -41,49 % -35,85 % -8,30 % -29,95 % 25,12 % OBX Indeks -31,82 % -43,42 % -37,89 % -11,64 % -34,44 % 13,60 % * Oppstart

41 Carnegie OBX Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Provisjoner ved tegning og innløsning Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,40 41

42 Sektorfordeling Telekom IT Finans Helse Konsum Forbruk Kontanter Energi Materialer Industri Portefølje Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av gev./tap portef. Energi Kværner ,9 % Norsk Hydro ,4 % Prosafe ,5 % Statoil ,1 % TGS Nopec Geophysical ,6 % Delsum ,5 % Materialer Norske Skogindustrier ,4 % Delsum ,4 % Industri Bergesen A-aksjer ,9 % Bergesen B-aksjer ,5 % Frontline ,2 % Tomra Systems ,1 % Delsum ,7 % Forbruksvarer Ekornes ,1 % Royal Caribbean Cruises ,5 % Schibsted ,9 % Delsum , ,23 7,5 % Konsumentvarer Orkla ,4 % Delsum ,4 % Helsevern Amersham ,9 % Delsum , ,04 2,9 % Finansielle tjenester DnB Holding ,6 % Gjensidige NOR ,4 % Storebrand ,7 % Delsum ,6 % Informasjonsteknologi EDB Business Partner ,3 % Infocus Corporation ,2 % Merkantildata ,3 % Nera ,3 % Opticom ,2 % Tandberg ,5 % Delsum ,8 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,8 % Delsum ,8 % Sum verdipapirer ,4 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,8 % Netto uoppgjorte poster ,2 % Delsum ,6 % Sum ,0 % 42

43 Carnegie OBX Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,54 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi. Av tegningsprovisjonen på henholdsvis 3 %, 2 % og 1 % tilfaller 0,20 % fondet og av innløsningsprovisjonen på 1 % tilfaller 0,20 % fondet. 0,80 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,698 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva dividert med 2 i resultatperioden og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. 43

44 Carnegie Aksje Norge Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Aksje Norge Oslo Børs Fondsindeks Carnegie Aksje Norge er et aksjefond som i all hovedsak investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Den overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Norge har i flere år vært et av de ledende brede norske aksjefond. Fondets forvalterteam har lang erfaring både innen norsk og internasjonal forvaltning. Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Risiko Historisk meravkastning p.a. 7,8 % Standardavvik fond 22,2 % Standardavvik ref.indeks 21,5 % Konsistens 60,7 % Tracking error 8,1 % Information ratio 1,0 Forvalters kommentar 2002 ble det tredje året på rad med fall i det norske aksjemarkedet. Målt ved Oslo Børs Fondsindeks falt markedet med 32,76 %, mens Carnegie Aksje Norge falt med 33,32 %. Året var preget av en rekke resultatvarsler og skuffelser fra selskapene på Oslo Børs. Dette rammet også enkelte av selskapene i vår portefølje, og bidro til at fondet falt marginalt mer enn referanseindeksen for første gang siden oppstart i Den største skuffelsen var videokonferanseselskapet Tandberg, som i desember uventet nedjusterte vekstanslagene for 4. kvartal. Dette førte umiddelbart til en halvering av aksjekursen. Fondets overvekt i oljeservicesektoren bidro også negativt. Til tross for høy oljepris, har etterspørselen fra oljeselskapene mot denne sektoren vært svak. Styrkingen av den norske kronen har også trukket ned. Av positive bidragsytere finner vi særlig møbelprodusenten Ekornes som ble tatt inn i porteføljen i juli, og som har levert solid vekst gjennom året. Statoil har også klart seg relativt bra som følge av den høye oljeprisen, og falt kun med 4,3 %. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Carnegie Aksje Norge har siden oppstart hatt omtrent samme årlige standardavvik som Oslo Børs Fondsindeks. Samtidig har fondet oppnådd en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 7,8 %. Meravkastningen har fremkommet ved å ta aktive avvik fra referanseindeksen. Dette har resultert i en relativt høy tracking error, men med en information ratio på 1 har Carnegie Aksje Norge likevel gitt investorene en svært god risikojustert avkastning. Avkastning Pr. år Carnegie Aksje Norge -33,32 % -4,03 % 3,38 % 51,28 % -24,03 % OSE Fondindeks -32,76 % -16,28 % -1,69 % 45,55 % -26,65 % Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Aksje Norge -33,32 % -36,01 % -33,85 % 0,07 % -23,98 % 82,23 % OSE Fondindeks -32,76 % -43,71 % -44,66 % -19,45 % -40,92 % 4,96 % * Oppstart

45 Carnegie Aksje Norge Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Provisjoner ved tegning og innløsning Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Andre fordringer 0 0 Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,16 45

46 Sektorfordeling Portefølje Telekom Kontanter IT Finans Helse Konsum Forbruk Energi Materialer Industri Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal. % av gev./tap portef. Energi Norsk Hydro ,0 % Prosafe ,6 % Smedvig A-aksjer ,5 % Smedvig B-aksjer ,3 % Statoil ,9 % Delsum ,3 % Materialer Norske Skogindustrier ,5 % Delsum ,5 % Industri Bergesen ,2 % Kverneland ,6 % Tomra Systems ,3 % Delsum ,1 % Forbruksvarer Ekornes ,7 % Royal Caribbean Cruises ,6 % Schibsted ,5 % Delsum ,7 % Konsumentvarer Orkla ,9 % Delsum ,9 % Helsevern Amersham ,7 % Delsum ,7 % Finansielle tjenester Aktiv Kapital ,2 % Bolig- og Næringsbanken ,9 % DnB Holding ,6 % Gjensidige NOR ,6 % Delsum ,2 % Informasjonsteknologi EDB Business Partner ,1 % Norkom ,6 % Tandberg ,8 % Visma ,1 % Delsum ,6 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ,7 % Delsum ,7 % Sum verdipapirer ,9 % Netto kontantbeholdning Innskudd Den norske Bank ,6 % Netto uoppgjorte poster ,5 % Delsum ,1 % Sum ,0 % 46

47 Carnegie Aksje Norge 10 største investeringer i % Bergesen Norske Skogindustrier DnB Holding Gjensidige NOR Amersham Telenor Tomra Systems Orkla Statoil Norsk Hydro Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Verdipapirene er verdsatt til markedsverdi. Markedsverdien fastsettes ut fra siste kjente kurs på børs. Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Se foregående side med eget oppsett av fondets portefølje. Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,46 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi. Av tegningsprovisjonen på henholdsvis 3 %, 2 % og 1 % tilfaller 0,20 % fondet og av innløsningsprovisjonen på 1 % tilfaller 0,20 % fondet. 1,20 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi og tilfaller forvalter. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,706 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. 47

48 Carnegie Aksje Norden Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Aksje Norden MSCI Nordic Index i NOK Carnegie Aksje Norden investerer i norske, svenske, danske og finske aksjer. Carnegies nordiske fokus g jør at dette fondet i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse Carnegie har i alle de fire nordiske landene. En investeringskomité bestående av Carnegies investeringsansvarlige i de respektive land deltar aktivt i arbeidet med å identifisere og analysere de enkeltselskaper som skal inngå i Carnegie Aksje Nordens aksjeportefølje. Fondets historikk i det norske fondsmarkedet kan følges tilbake til 1995 og viser at Carnegie Aksje Norden over tid har gitt en betydelig meravkastning til sine andelseiere. Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Nordic Index Risiko Historisk meravkastning p.a. 6,7 % Standardavvik fond 23,1 % Standardavvik ref.indeks 27,5 % Konsistens 52,9 % Tracking error 11,4 % Information ratio 0,6 Forvalters kommentar Det nordiske aksjemarkedet opplevde i 2002 det tredje året på rad med nedgang. Dette har ikke skjedd siden andre verdenskrig. Den svake utviklingen må ses i sammenheng med den generelle markedsnedgangen internasjonalt, drevet av svake konjunkturer, krigsfrykt og regnskapsjuks. Igjen gikk det verst utover TMT-sektoren (teknologi, media og telekommunikasjon). Børsene i Sverige og Finland, som har et stort innslag av disse sektorene, falt med h.h.v. ca 42 % og 34 % i løpet av året. Men også mer defensive sektorer som for eksempel helsesektoren hadde en svak utvikling i Det har således vært få trygge havner å søke tilflukt i. Carnegie Aksje Norden falt med 34,66 %, men slo likevel referanseindeksen som falt med hele 43,57 %. En ikke ubetydelig del av den svake absolutte avkastningen kan forklares med styrkingen av norske kroner mot både euro og svenske kroner. Den positive meravkastningen skyldes sterk fokus på selskaper med høy og stabil kontantstrøm. Det største positive bidraget kom fra Clas Ohlson og Swedish Match, som steg med h.h.v. ca 48 % og 23 %. Også Munters og Svensk Cellulosa ga positiv avkastning. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Carnegie Aksje Norden investerer i likvide nordiske aksjer og har en moderat risikoprofil. Fondet har siden oppstart hatt lavere standardavvik enn hva referanseindeksen har hatt i samme periode og har dermed gitt en mer stabil avkastning. Investeringene fordeles på hele det nordiske markedet, og vil derfor ha noe lavere risiko enn et rent norsk aksjefond. Avkastning Pr. år Carnegie Aksje Norden -34,66 % -24,17 % 14,99 % 60,81 % 39,75 % MSCI Nordic Index -43,57 % -28,97 % -7,11 % 96,48 % 24,98 % Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Aksje Norden -34,66 % -50,45 % -43,02 % -8,37 % 28,05 % 138,40 % MSCI Nordic Index -43,57 % -59,92 % -62,77 % -26,85 % -8,58 % 54,98 % 48 * Oppstart

49 Carnegie Aksje Norden Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Provisjoner ved tegning og innløsning Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,27 49

50 Geografisk fordeling Portefølje Sverige Kontanter Danmark Finland Norge Carnegie Nordic Markets, Luxembourg Antall Markedsverdi i USD % av porteføljen Danske aksjer Danisco ,7 % Den Danske Bank ,9 % Neg Micon ,7 % Novo Nordisk ,4 % Delsum ,6 % Finske aksjer Fortum ,6 % Huhtamaki ,8 % Kone Corporation ,4 % Nokia ,1 % Delsum ,9 % Norske aksjer DnB Holding ,5 % Tandberg ,9 % Telenor ,3 % Tomra Systems ,9 % Delsum ,5 % Svenske aksjer Capio ,9 % Clas Ohlson ,6 % Drott ,9 % Hennes & Mauritz ,9 % Holmen ,5 % Industrivärden ,6 % Munters ,2 % Orc Software ,2 % Perbio Science ,0 % Proffice ,0 % Sca ,2 % Skandia ,4 % Skanska ,5 % Svenska Handelsbanken ,0 % Swedish Match ,3 % Delsum ,3 % Netto kontantbeholdning ,8 % Sum totalportefølje ,0 % 50

51 Carnegie Aksje Norden 10 største investeringer i % Industrivärden Danske Bank Tomra Systems Hennes & Mauritz DnB Holding Clas Ohlson Svenska Handelsbanken Nokia Sca Swedish Match Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Fondets verdipapir er andeler i Carnegies nordiske aksjefond i Luxembourg, som verdsettes til markedsverdi utfra sist kjente kurs på balansedagen. Andelskursen omregnes fra USD til NOK ved årets slutt Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal.gev/tap % port. Carnegie Nordic Markets, Luxembourg ,9 % Innskudd DnB ,5 % Netto uoppgjorte poster ,4 % Sum ,0 % Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,99 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi og tilfaller forvalter. 1,40 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi. Av dette tilfaller 1,0 % forvalter i Norge og 0,40 % tilfaller forvalter i Luxembourg. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,246 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. 51

52 Carnegie Aksje Europa Verdiutvikling siden oppstart feb-00 feb-01 feb-02 Carnegie Aksje Europa MSCI Europe Index i NOK Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Europe Index Risiko Historisk meravkastning p.a. 1,4 % Standardavvik fond 16,0 % Standardavvik ref.indeks 18,9 % Konsistens 50,0 % Tracking error 8,8 % Information ratio 0,2 Carnegie Aksje Europa er et aksjefond med mulighet til å investere i alle de europeiske aksjemarkeder. Den overordnende investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Aksje Europa er blant annet tilpasset investorer som etterspør rene geografiske mandater, men fondet er også et godt alternativ for de investorer som ønsker overvekt av europeiske aksjer. Forvalters kommentar Fjoråret markerte det tredje året med fall i aksjemarkedet. Carnegie Aksje Europa falt med 29,82 %. Styrkingen av den norske kronen må bære en del av skylden for den svake utviklingen. I tillegg har også de europeiske markedene blitt rammet av svake konjunkturer, krigsfrykt og regnskapsjuks. Også i Europa var det TMT-sektoren (teknologi, media og telekommunikasjon) som falt mest. I tillegg hadde de europeiske forsikringsselskapene et særlig svakt år. Et lite plaster på såret var at fondet slo referanseindeksen med om lag 10 prosentpoeng. Meravkastningen skyldes hovedsakelig omleggingen i porteføljen som ble gjort i første halvår, da stabile vekstaksjer med høy kontantstrøm og utbytte ble favorisert fremfor aksjer med høy markedsrisiko (høy beta). Dette gjelder blant annet velkjente selskaper som Nestlé og American Tobacco, som begge har solide defensive egenskaper. I tillegg har fondet vært overvektet i selskaper i Østeuropa, blant annet de nye søkerlandene til EU, som opplevde en mindre negativ utvikling enn mange av de Vesteuropeiske børsene. Et godt eksempel er OTP Bank, som er den dominerende banken i Ungarn. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Carnegie Aksje Europa investerer i likvide europeiske aksjer og har en moderat risikoprofil. Fondet sprer investeringene på hele det europeiske markedet, og vil derfor ha noe lavere risiko enn hva et rent norsk aksjefond har. Avkastning Pr. år Carnegie Aksje Europa -29,82 % -22,30 % MSCI Europe Index -38,29 % -20,06 % Pr mnd. 24 mnd. Oppstart* Carnegie Aksje Europa -29,82 % -45,47 % -49,29 % MSCI Europe Index -38,29 % -50,67 % -51,84 % * Oppstart

53 Carnegie Aksje Europa Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,70 53

54 Geografisk fordeling Portefølje Østeuropa Tyskland Kontanter England Nederland Frankrike Carnegie European Equity, Luxembourg Antall Markedsverdi i EUR % av porteføljen Britiske aksjer BA Tobacco ,4 % Diageo ,4 % Pizza Express ,5 % Sage Group ,5 % Vodafone Group ,5 % Wolseley ,1 % Delsum ,4 % Sveits Norden Spania Franske aksjer Aventis ,9 % Delsum ,9 % Nederlandske aksjer VNU ,6 % Delsum ,6 % Nordiske aksjer Nokia (Finland) ,1 % SCA (Sverige) ,2 % Svenska Handelsbanken (Sverige) ,1 % Tomra Systems (Norge) ,5 % Vestas Wind Systems (Danmark) ,8 % Delsum ,7 % Spanske aksjer Banco Popular ,9 % Grupo Ferrovial ,9 % Inditex ,9 % Delsum ,6 % Sveitsiske aksjer Adecco ,0 % Holcim ,9 % Nestlé ,0 % UBS ,8 % Delsum ,7 % Tyske aksjer Depfa Bank ,3 % Rhoen Klinikum ,6 % Delsum ,9 % Østeuropeiske aksjer Carnegie Østeuropa (Fond) ,1 % Otp Bank (Ungarn) ,3 % Yukos (Russland) ,3 % Delsum ,7 % Netto kontantbeholdning ,5 Sum totalportefølje ,0 % 54

55 Carnegie Aksje Europa 10 største investeringer i % Adecco Wolseley Carnegie Østeuropa (Fond) SCA Banco Popular Otp Bank Grupo Ferrovial Holcim BA Tobacco Nestlé Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Fondets verdipapir er andeler i Carnegies europeiske aksjefond i Luxembourg, som verdsettes til markedsverdi utfra sist kjente kurs på balansedagen. Andelskursen omregnes fra EURO til NOK ved årets slutt Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal.gev/tap % port. Carnegie Europe, Luxembourg ,4 % Innskudd DnB ,8 % Netto uoppgjorte poster ,2 % Sum ,0 % Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,03 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi og tilfaller forvalter. 1,60 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi. Av dette tilfaller 1,10 % forvalter i Norge og 0,50 % tilfaller forvalter i Luxembourg. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 1,248 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. 55

56 Carnegie WorldWide Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie WorldWide MSCI World Index i NOK Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,4 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI World Index Risiko Historisk meravkastning p.a. 6,6 % Standardavvik fond 19,6 % Standardavvik ref.indeks 18,3 % Konsistens 55,2 % Tracking error 11,1 % Information ratio 0,6 Carnegie WorldWide er et internasjonalt aksjefond med muligheter til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Den overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide følger den samme porteføljesammensetting som den danske investeringsforeningen Carnegie WorldWide Globale Aksjer. Fondet har over tid gitt en betydelig meravkastning til sine andelseiere. Denne meravkastningen er oppnådd på bakgrunn av dyktighet innen aksjeutvelgelse samt forvalters mulighet til å avvike taktisk i forhold til fondets referanseindeks. Forvalters kommentar Den negative utviklingen i verdens aksjemarkeder fortsatte gjennom Nedgangen kan i hovedsak tilskrives svake konjunkturer, krigsfrykt og regnskapsjuks. TMTsektoren (teknologi, media og telekommunikasjon) var igjen den svakeste sektoren. Bunnen ble nådd i begynnelsen av oktober da de internasjonale aksjemarkedene var tilbake på nivåene fra Carnegie WorldWide falt med 35,84 % i 2002, mens referanseindeksen falt med 39,07 %. Styrkingen av den norske kronen mot alle de ledende valutaene står for om lag en tredjedel av det negative resultatet. Den positive meravkastningen skyldes at porteføljen ble lagt om i første halvår av 2002, med sterkere fokus på fri kontantstrøm og selskapenes balanser. I denne kategorien selskaper finner vi blant annet Teva Pharmaceuticals, British American Tobacco og Principal Financial Group. På den annen side bidro tidligere favorittaksjer innenfor en del antatte vekstsektorer som for eksempel Tomra og Vestas, negativt til avkastningen i fondet. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Carnegie WorldWides meravkastning i forhold til referanseindeksen er oppnådd ved aktive avvik fra indeksen, og fondet har derfor en høy tracking error. Fondets information ratio viser imidlertid at kundene får god avkastning for den tilleggsrisiko som tas. Risikoen i Carnegie WorldWide er likevel lavere enn for våre andre aksjefond siden investeringene diversifiseres over flere markeder og sektorer. Dette gjenspeiles i lavere standardavvik, både for fondet og for referanseindeksen, enn hva våre andre rene aksjefond har oppnådd. Avkastning Pr. år Carnegie WorldWide -35,84 % -23,55 % 12,62 % 66,78 % 25,96 % MSCI World Index -39,07 % -16,56 % -5,43 % 31,18 % 25,99 % Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie WorldWide -35,84 % -50,95 % -44,76 % -7,87 % 16,05 % 93,82 % MSCI World Index -39,07 % -49,16 % -51,92 % -36,93 % -20,54 % 23,97 % 56 * Oppstart

57 Carnegie WorldWide Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Provisjoner ved tegning og innløsning 0 6 Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,87 57

58 Geografisk fordeling Portefølje Fremvoksende markeder Kontanter Amerika Carnegie WorldWide, Luxembourg Antall Markedsverdi i USD % av porteføljen Amerikanske aksjer Philip Morris ,0 % Principal Financial Group ,6 % State Street ,8 % Delsum ,4 % Norden Japan Europa Europeiske aksjer Adecco (Sveits) ,0 % BA Tobacco (England) ,8 % Banco Popular (Spania) ,0 % Diageo (England) ,8 % Nestlé (Sveits) ,3 % Pizza Express (England) ,8 % UBS (Sveits) ,1 % Vodafone Group (England) ,6 % Wolseley (England) ,3 % Delsum ,8 % Fremvoksende markeder Carnegie Østeuropa (Fond - Danmark) ,7 % Cemex (Mexico) ,8 % China Mobile (Hong Kong) ,6 % DBS Group (Singapore) ,0 % Kookmin Bank (Sør-Korea) ,6 % Petroleo Brasileiro (Brasil) ,6 % Samsung Electronics (Sør-Korea) ,9 % Teva Pharmaceutical (Israel) ,0 % Delsum ,3 % Nordiske aksjer SCA (Sverige) ,1 % Svenska Handelsbanken (Sverige) ,6 % Tomra Systems (Norge) ,2 % Vestas Wind Systems (Danmark) ,4 % Delsum ,3 % Japanske aksjer Canon ,5 % Secom ,0 % Delsum ,6 % Netto kontantbeholdning ,7 % Sum totalportefølje ,0 % 58

59 Carnegie WorldWide 10 største investeringer i % Adecco SCA UBS Principal Financial Group Cemex Canon Diageo BA Tobacco Teva Pharmaceutical Nestlé Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Fondets verdipapir er andeler i Carnegies globale aksjefond i Luxembourg, som verdsettes til markedsverdi utfra sist kjente kurs på balansedagen. Andelskursen omregnes fra USD til NOK ved årets slutt Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal.gev/tap % port. Carnegie WorldWide, Luxembourg ,0 % Innskudd DnB ,8 % Netto uoppgjorte poster ,8 % Sum ,0 % Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,31 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi og tilfaller forvalter. 1,40 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi. Av dette tilfaller 0,90 % forvalter i Norge og 0,50 % tilfaller forvalter i Luxembourg. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,391 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. Tilbakebetalt kildeskatt for tidligere år mottatt i 2002 er kr Dette er ført som en inntekt i

60 Carnegie WorldWide Emerging Growth Verdiutvikling siden oppstart jul-02 sep-02 nov-02 Carnegie WorldWide Em. Growth MSCI World Growth Index i NOK Carnegie WorldWide Internett endret investeringsmandat og navn til Carnegie WorldWide Emerging Growth den 17. juli Endringene innebærer at fondet får anledning til å investere innenfor flere vekstområder. Carnegie WorldWide Emerging Growth vil investere fortrinnsvis i unge, innovative selskaper som forventes å få en høyere vekst enn markedet. Fondet vil søke kandidater globalt uten geografiske eller sektormessige begrensninger for å sikre størst mulig fleksibilitet til å investere i de mest interessante selskapene. Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 2,0 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI World Growth Index Risiko Ikke tilgjengelig p.g.a. fondets korte levetid. Forvalters kommentar Internettselskapene ble særlig rammet av den svake markedsutviklingen i Før omleggingen (omtalt ovenfor) hadde fondet et fall på hele 79,78 %. Som en følge av omleggingen ble imidlertid om lag 75 % av internettaksjene i fondet solgt. Disse ble erstattet av aksjer innenfor 8 nye investeringsområder: IT, digital media, nanoteknologi, helse, miljø, outsourcing og fremvoksende markeder. Av disse nye temagruppene er helse (24 %), IT (12 %) og outsourcing (11 %) de største investeringsgruppene. Carnegie WorldWide Emerging Growth har hatt en negativ avkastning siden omleggingen på 9,47 %, mens referanseindeksen, Morgan Stanley World Growth Indeks, falt med 8,50 % i samme periode. Den negative utviklingen kan imidlertid langt på vei forklares ved styrkingen av den norske kronen. Målt i lokal valuta hadde fondet en positiv utvikling. Internettselskapene Amazon.com og Yahoo stod for det største positive bidraget til avkastningen i fondet. I tillegg bidro Adecco, et sveitsisk bemanningsselskap, positivt. IT-sektoren sliter imidlertid fortsatt med svak etterspørselsvekst, og selskapene innenfor denne sektoren trakk gjennomgående avkastningen i negativ retning. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Carnegie WorldWide Emerging Growth investerer i sektorer som er i sterk utvikling, hvilket vil føre til større verdisvingninger enn det man forventer i for eksempel Carnegie WorldWide. Fondet passer dermed for investorer som kan tåle høyere risiko med de muligheter dette gir for ekstra god avkastning. Vi forventer altså at fondet vil ha et standardavvik som ligger over det de andre geografisk definerte fondene har. Avkastning Pr Oppstart* Carnegie WorldWide Emerging Growth -9,47 % MSCI World Growth Index -8,50 % * Oppstart

61 Carnegie WorldWide Emerging Growth Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,46 61

62 Geografisk fordeling Portefølje Kontanter Norden Fremvoksende markeder Europa Amerika Carnegie WorldWide Em. Growth, Luxembourg Antall Markedsverdi i EUR % av porteføljen Amerikanske aksjer Amazon.Com ,1 % Aramark Corporation ,9 % Autozone ,8 % Buca ,5 % Career Education Corp ,3 % Check Point Software Tech ,0 % Doubleclick ,1 % Euronet Worldwide ,1 % Getty Images ,6 % Intuit ,0 % Medical Staffing Network ,0 % Numerical Technologies ,3 % Quest Diagnostics ,5 % Vca Antech ,1 % Yahoo ,3 % Delsum ,7 % Europeiske aksjer Activcard (Frankrike) ,0 % Adecco (Sveits) ,8 % Anglo Irish Bank (Irland) ,2 % Rhoen-Klinikum (Tyskland) ,4 % Delsum ,4 % Fremvoksende markeder Given Imaging (Israel) ,8 % Kookmin Bank (Sør-Korea) ,9 % Pliva D.D. (Kroatia) ,3 % Sembcorp Logistics (Singapore) ,4 % Delsum ,4 % Nordiske aksjer Neg Micon (Danmark) ,1 % Tomra Systems (Norge) ,7 % Delsum ,9 % Netto kontantbeholdning ,6 % Sum totalportefølje ,0 % 62

63 Carnegie WorldWide Emerging Growth 10 største investeringer i % Kookmin Bank Check Point S. Tech Doubleclick Anglo Irish Bank Getty Images Tomra Systems Intuit Medical Staffing Network Vca Antech Quest Diagnostics Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Fondets verdipapir er andeler i Carnegies Emerging Growth-fond i Luxembourg, som verdsettes til markedsverdi utfra sist kjente kurs på balansedagen. Andelskursen omregnes fra EURO til NOK ved årets slutt Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal.gev/tap % port. Carnegie WW Em. Growth, Luxembourg ,8 % Innskudd DnB ,5 % Netto uoppgjorte poster ,2 % Sum ,0 % Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,15 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi og tilfaller forvalter. 2,00 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi. Av dette tilfaller 1,30 % forvalter i Norge og 0,70 % tilfaller forvalter i Luxembourg. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,136 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. 63

64 Carnegie Teknologi Verdiutvikling siden oppstart des-01 des-02 Carnegie Teknologi er et aksjefond som investerer innen kommunikasjon, data og media. Fondet har en global plasseringsstrategi og vil derfor ha en overveiende andel av sine investeringer plassert utenfor Norden. Amerikanske selskaper vil normalt utg jøre hoveddelen av fondets investeringer siden en høy andel av teknologisektorens samlede børsverdi nettopp finnes i USA. Carnegie Teknologi MSCIWorldITIndexiNOK Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,6 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI World IT Index Risiko Historisk meravkastning p.a. -12,0 % Standardavvik fond 59,6 % Standardavvik ref.indeks 47,7 % Konsistens 25,0 % Tracking error 20,1 % Information ratio -0,6 Verdipapirfondet ble introdusert 1. januar 2001 for å gi investorer muligheten til å investere direkte i en av dagens viktigste vekstbransjer. Målsettingen er å oppnå høy avkastning ved å investere i en bransje med stort vekstpotensial. Fondet anbefales som et supplement til langsiktige investorer som aksepterer store kortsiktige kursbevegelser. Forvalters kommentar Regnskapsjuks, fare for en ny resesjon samt økende frykt for krig i Irak forklarer langt på vei den negative utviklingen i verdens aksjemarkeder gjennom TMT-sektoren (teknologi, media og telekommunikasjon) var igjen den svakeste sektoren, tynget av overkapasitet og laber investeringsvilje fra bedriftene. Carnegie Teknologi hadde dessverre nok et svakt år, med en nedgang på hele 64,53 %. Til sammenlikning falt referanseindeksen med 52,76 %. Fondets avkastning ble negativt påvirket av høy eksponering mot softwareselskaper og enkelte andre høyrisikoaksjer. Denne profilen ble imidlertid endret etter første kvartal i retning av tunge teknologiaksjer som IBM, Microsoft, Dell og Cisco. I tillegg ble kontantandelen i fondet økt for å reflektere et negativt syn på utsiktene for sektoren i siste del av året. Omleggingen bidro positivt til den relative avkastningen, men dessverre ikke nok til å ta igjen det tapte. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Siden fondet investerer kun i én sektor vil investor være eksponert for forhold som påvirker denne bransjen særskilt. Samtidig er fondet internasjonalt diversifisert slik at den landspesifikke risiko er redusert. Carnegie Teknologi bør betraktes som et interessant fondsprodukt som kan benyttes til å spisse en internasjonal aksjeportefølje. Avkastning Pr. år Carnegie Teknologi -64,53 % -40,23 % MSCI World IT Index -52,76 % -28,66 % Pr mnd. 24 mnd. Oppstart* Carnegie Teknologi -64,53 % -78,80 % -78,80 % MSCI World IT Index -52,76 % -66,30 % -66,30 % * Oppstart

65 Carnegie Teknologi Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,64 65

66 Geografisk fordeling Portefølje Amerika Asia Europa Norden Kontanter Carnegie Technology, Luxembourg Antall Markedsverdi i EURO % av porteføljen Amerikanske aksjer 3 Com ,9 % Cisco Systems ,8 % Dell Computer ,1 % IBM ,2 % Jabil Circuit ,5 % Micron Technology ,2 % Microsoft ,6 % Nvidia Corporation ,0 % Oracle ,5 % Polycom ,7 % Texas Instruments ,0 % Utstarcom ,9 % Veritas Software ,2 % Yahoo ,7 % Zoran Corporation ,8 % Delsum ,1 % Asiatiske aksjer Canon (Japan) ,2 % Enterasys Networks (Taiwan) ,0 % Samsung Electronics (Sør-Korea) ,0 % Sony Corporation (Japan) ,6 % Delsum ,9 % Europeiske aksjer France Telecom (Frankrike) ,3 % SAP (Tyskland) ,1 % Telefonica (Spania) ,2 % Vodafone Group (England) ,5 % Delsum ,2 % Nordiske aksjer Ericsson (Sverige) ,6 % Delsum ,6 % Netto kontantbeholdning ,3 % Sum totalportefølje ,0 % 66

67 Carnegie Teknologi 10 største investeringer i % Utstarcom Veritas Software Vodafone Group Ericsson Polycom Yahoo Dell Computer Cisco Systems IBM Microsoft Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Fondets verdipapir er andeler i Carnegies teknologifond i Luxembourg, som verdsettes til markedsverdi utfra sist kjente kurs på balansedagen. Andelskursen omregnes fra EURO til NOK ved årets slutt Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal.gev/tap % port. Carnegie Technology, Luxembourg ,5 % Innskudd DnB ,9 % Netto uoppgjorte poster ,4 % Sum ,0 % Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,80 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi og tilfaller forvalter. 1,60 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi. Av dette tilfaller 0,90 % forvalter i Norge og 0,70 % tilfaller forvalter i Luxembourg. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,804 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. 67

68 Carnegie Medical Verdiutvikling siden oppstart sep-00 sep-01 sep-02 Carnegie Medical MSCI World Health Care Index i NOK Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,7 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI World Health Care Index Risiko Historisk meravkastning p.a. 14,5 % Standardavvik fond 29,6 % Standardavvik ref.indeks 18,6 % Konsistens 53,9 % Tracking error 27,1 % Information ratio 0,5 Carnegie Medical er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelindustrien. Fondet har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i selskaper innen legemidler, bioteknikk, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskaper. Carnegies overordnede investeringsfilosofi for aksjefond er å identifisere sektorer som vi mener vil vokse mer enn økonomien. Vi mener at legemiddelbransjen er en slik sektor. Befolkningsutviklingen vil føre til at eldreandelen øker, og bransjen burde derfor ha utsikter til stabil vekst i mange år fremover. I sammenheng med velstandsøkningen ser vi større prioritering av helse og livskvalitet. Kontinuerlig produktutvikling kombinert med bransjens gunstige patentordninger bidrar også til at legemiddelfondet er et interessant diversifiseringsprodukt. Forvalters kommentar Den svake markedsutviklingen gjennom 2002 rammet også farmasi- og bioteknologisektoren, som falt til dels markert. Normalt vil aksjer innenfor dette investeringsuniverset, med unntak av bioteknologiselskaper, i mindre grad bli rammet av svake økonomiske konjunkturer. I 2002 ble imidlertid denne type selskaper utsatt for en rekke negative faktorer. Mange selskaper slet med å få godkjent nye produkter, samtidig som en del patentrettigheter løp ut på dato. Carnegie Medical opplevde en negativ avkastning i 2002 på 47,72 %, mens referanseindeks falt med 37,39 %. Nær halvparten av kursfallet kan tillegges styrkingen av norske kroner. Den negative differanseavkastningen skyldes i hovedsak at fondet var overvektet i bioteknologiaksjer, ikke minst i USA. Den regionale overvekten i amerikanske aksjer bidro også negativt som følge av fallet i dollarkursen. I tillegg ble enkelte av selskapene i fondet negativt berørt av spesielle forhold. Dette gjelder blant annet det irske farmasiselskapet Elan, som ble avslørt for regnskapsjuks. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Siden fondet investerer kun i én sektor vil investor være eksponert for forhold som påvirker denne bransjen særskilt. Samtidig er fondet internasjonalt diversifisert slik at landspesifikk risiko er redusert. Fondet egner seg godt til å spisse en internasjonal aksjeportefølje. Avkastning Pr. år Carnegie Medical -47,72 % -5,89 % 98,66 % MSCI World Health Care Index -37,39 % -13,35 % 34,82 % Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. Oppstart* Carnegie Medical -47,72 % -50,80 % -2,26 % 23,98 % MSCI World Health Care Index -37,39 % -45,75 % -26,86 % -22,73 % * Oppstart

69 Carnegie Medical Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,66 69

70 Geografisk fordeling Kontanter Norden Israel Fond Europa 70 Amerika Portefølje Carnegie Medical, Luxembourg Antall Markedsverdi i EURO % av porteføljen Amerikanske aksjer Advancepcs ,0 % Agensys ,2 % Amerisourcebergen ,6 % Baxter International ,6 % Biovail Corporation ,2 % Caremark ,4 % Cima Labs ,2 % CV Therapeutics ,5 % Express Scripts ,9 % Genencor International ,5 % Genentech ,2 % Health Management Assoc ,0 % Healthsouth ,3 % Icos Corporation ,3 % Idec Pharmaceuticals ,7 % Inhale Therapeutics ,2 % Intermune ,4 % Kos Pharmaceuticals ,5 % Ligand Pharmaceuticals ,3 % McKesson Corp ,1 % Medimmune ,8 % New Brunswick Scientific ,1 % Nps Pharmaceuticals ,7 % Osi Pharmaceuticals ,4 % Pacificare Health Systems ,1 % Pfizer ,5 % Pharmacia Corporation ,6 % Rite Aid ,6 % Rural/Metro Corporation ,7 % Schering Plough ,6 % Scios ,3 % Sepracor ,5 % Sicor ,3 % St Jude Medical ,9 % Therasense ,1 % Transkaryotic Therapies ,6 % Triad Hospitals ,7 % Trimeris ,3 % Wellpoint Health Networks ,6 % Xoma ,2 % Zymogenetics ,8 % Delsum ,2 % Amerikanske aksjeopsjoner Abc Put Opt $55 Feb ,1 % Abc Put Opt $60 Jan ,2 % Pfizer Put $27.50 Jan ,0 % Unitedhlth Put $80 Jan ,0 % Wellpoint Putopt $65jan ,0 % Delsum ,4 % Europeiske aksjer Actelion (Sveits) ,8 % Aventis (Frankrike) ,3 % Isogenica (England) ,0 % Novartis (Sveits) ,4 % Roche Holding (Sveits) ,5 % Delsum ,1 % Globale verdipapirfond Carnegie Biotech ,6 % Carnegie Biotechbridge ,7 % Carnegie Global Healthcare ,8 % Delsum ,0 % Israelsk aksje Teva Pharmaceutical ,9 % Delsum ,9 % Nordiske aksjer Biacore International (Sverige) ,5 % Biovitrum (Sverige) ,0 % Capio (Sverige) ,2 % Cereal Base Ceba (Sverige) ,6 % Elekta (Sverige) ,8 % H. Lundbeck (Danmark) ,9 % Karo Bio (Sverige) ,6 % Medivir (Sverige) ,6 % Novo Nordisk B (Danmark) ,9 % Perbio Science (Sverige) ,0 % Pharmacia Corporation (Sverige) ,9 % Delsum ,8 % Netto kontantbeholdning ,3 % Sum totalportefølje ,0 %

71 Carnegie Medical 10 største investeringer i % Scios Caremark Novartis Pfizer Actelion H. Lundbeck Novo Nordisk Roche Holding Elekta Aventis Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Fondets verdipapir er andeler i Carnegies helsefond i Luxembourg, som verdsettes til markedsverdi utfra sist kjente kurs på balansedagen. Andelskursen omregnes fra EURO til NOK ved årets slutt Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal.gev/tap % port. Carnegie Medical, Luxembourg ,9 % Innskudd DnB ,3 % Netto uoppgjorte poster ,1 % Sum ,0 % Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,52 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi og tilfaller forvalter. 1,70 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi. Av dette tilfaller 1,00 % forvalter i Norge og 0,70 % tilfaller forvalter i Luxembourg. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,162 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. 71

72 Carnegie Østeuropa Verdiutvikling siste 5 år des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 Carnegie Østeuropa MSCI East. Europe Index i NOK Fondsfakta Tegningsprov. < ,- 3,0 % Tegningsprov mill. 2,0 % Tegningsprov. > 1 mill. 1,0 % Innløsningsprovisjon 1,0 % Forvaltningshonorar 1,5 % Minsteinnskudd Bankkonto Oppstartsdato Referanseindeks MSCI Eastern Europe Index Risiko Historisk meravkastning p.a. -1,1 % Standardavvik fond 27,9 % Standardavvik ref.indeks 35,1 % Konsistens 47,8 % Tracking error 17,6 % Information ratio -0,1 Carnegie Østeuropa er et emerging market aksjefond. Fondet investerer i Sentralog Østeuropa. Fondets mål er å gi en fornuftig risikojustert avkastning. I det ligger at strategien og investeringsmetoden tar sikte på å redusere risikoen så langt det er hensiktsmessig i forhold til investeringenes inntjeningspotensial. Vekstmulighetene for aksjer i de nye voksende markedene er høyere enn i de etablerte modne markedene. Aksjemarkedene i Sentral- og Østeuropa vurderes videre å ha et høyere inntjeningspotensial enn andre emerging markets. Carnegie Østeuropa passer for profesjonelle investorer med tilstrekkelig erfaring til å vurdere den politiske og markedsmessige risiko forbundet med investeringer i emerging markets. Det er også et fond for de investorer som ønsker en risikospredning og risikoeksponering utover våre øvrige aksjefond. Forvalters kommentar Carnegie Østeuropa hadde relativt sett ett godt år sammenlignet med våre øvrige aksjefond. Tross negative aksjemarkeder verden over, drevet av svake konjunkturer, krigsfrykt og regnskapsjuks, opplevde flere av de østeuropeiske aksjemarkedene en relativt positiv utvikling i Dette skyldes blant annet relativt solid økonomisk vekst i flere av landene og, ikke minst, at 10 land innenfor regionen om kort tid vil bli innlemmet i EU. Likevel førte styrkingen av den norske kronen til at Carnegie Østeuropa falt med 4,33 % i løpet av Til sammenligning falt imidlertid referanseindeksen med 9,35 %. Meravkastningen i fondet skyldes i hovedsak de enkelte aksjevalg og kan i mindre grad tillegges allokeringsvalgene. For eksempel trakk fondets undervekt i Russland isolert sett i negativ retning. En fyldigere kommentar fra forvalter oppdateres på internettsidene hvert kvartal. Markedsrisiko Carnegie Østeuropa oppnådde i år 2002 meravkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet har likevel relativt høy risiko og passer best for de med langsiktig investeringshorisont. Avkastning Pr. år Carnegie Østeuropa -4,33 % 4,07 % 5,14 % 17,70 % -28,14 % MSCI Eastern Europe Index -9,35 % 3,06 % -8,52 % 54,14 % -25,17 % Pr mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Oppstart* Carnegie Østeuropa -4,33 % -0,44 % 4,68 % 23,21 % -11,46 % -4,23 % MSCI Eastern Europe Index -9,35 % -6,58 % -14,54 % 31,73 % -1,42 % 2,05 % * Oppstart

73 Carnegie Østeuropa Årsregnskap Resultatregnskap Noter Porteføljeinntekter og kostnader Renteinntekter Utbytte Gevinst/Tap ved realisasjon Endring i urealiserte kursgevinster/-tap Sum porteføljeinntekter og kostnader Forvaltningsinntekter og kostnader Forvaltningshonorar Andre kostnader Netto forvaltningskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnader Årsresultat Anvendelse av årsresultat/dekning av tap: Overført til/fra opptjent egenkapital Sum disponert Balanse Eiendeler Verdipapirportefølje til markedsverdi Fordringer Andre fordringer, kildeskatt Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Antall andeler , ,97 73

74 Geografisk fordeling Portefølje Østerrike Kontanter Estland Kroatia Polen Ungarn Russland Carnegie East European, Luxembourg Antall Markedsverdi i USD % av porteføljen Estlandske aksjer Eesti Telekom ,2 % Hansabank ,2 % Delsum ,4 % Kroatiske aksjer Pliva d.d ,9 % Delsum ,9 % Tyskland Tsjekkia Polske aksjer Bank Pekao ,3 % Bank Przemyslowo-H ,8 % Bank Zachodni Wbk ,7 % Budimex ,3 % Delsum ,0 % Russiske aksjer Golden Telecom ,7 % Lukoil ,5 % Mobile Telesystems ,1 % Rostelecom ,6 % Surgutneftegaz ,6 % Wimm-Bill-Dann Foods ,8 % Yukos ,9 % Delsum ,1 % Tsjekkiske aksjer Ceske Energeticke Zavody ,4 % Cesky Telekom ,0 % Komercni Banka ,5 % Philip Morris ,0 % Delsum ,9 % Tyske aksjer Moscow City Telephone ,3 % Sun Interbrew ,6 % Delsum ,8 % Ungarske aksjer Danubius Hotel And Spa ,8 % Egis ,3 % Gedeon Richter ,8 % Matav ,7 % Mol Magyar Olaj-Es Gaz ,4 % Nabi ,3 % Otp Bank ,0 % Delsum ,2 % Østerriske aksjer S&T System Integration ,0 % Delsum ,0 % Netto kontantbeholdning ,6 % Sum totalportefølje ,0 % 74

75 Carnegie Østeuropa 10 største investeringer i % Matav Danubius Hotel & Spa Egis Gedeon Richter Otp Bank Sun Interbrew Yukos Pliva D.D. Mobile Telesystems Philip Morris Noter til årsregnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Fondets verdipapir er andeler i Carnegies østeuropeiske aksjefond i Luxembourg, som verdsettes til markedsverdi utfra sist kjente kurs på balansedagen. Andelskursen omregnes fra USD til NOK ved årets slutt Realiserte gevinster og tap ved salg av verdipapirer er beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader belastes fondet og kostnadsføres etter hvert som de påløper. Månedlig belaster VPS fondet med transaksjonskostnader forbundet med tegning / innløsning. Kostnadene går til å dekke rapporteringen til kunden (porto, konvoluttering osv.) Depotmottaker beregner ingen kostnader ved tegning / innløsning. Note 2 - Porteføljen Verdipapirer Antall Kostpris Markedsv. Ureal.gev/tap % port. Carnegie Eastern Europe, Luxembourg ,5 % Innskudd DnB ,2 % Netto uoppgjorte poster ,7 % Sum ,0 % Note 3 - Egenkapital IB Egenkapital Årsresultat Netto tegning/innløsning UB Egenkapital Note 4 - Andre kostnader Transaksjonskostnader verdipapir Transaksjonskostnader andeler Bankgebyrer Sum andre kostnader Note 5 - Finansiell markedsrisiko Se avsnittet Markedsrisiko på første siden til fondet. Note 6 - Andelsinformasjon Dato Innløsningskurs Antall andeler , , , , , ,45 Tegnings- og innløsningsprovisjonen beregnes av netto andelsverdi og tilfaller forvalter. 1,50 % årlig forvaltningshonorar beregnes av fondets markedsverdi. Av dette tilfaller 0,90 % forvalter i Norge og 0,60 % tilfaller forvalter i Luxembourg. Netto andelsverdi er markedsverdien pr andel etter fradrag for fondets kostnader. Innløsningskurs er netto andelsverdi minus innløsningsprovisjon. Note 7 - Omløpshastighet Porteføljens omløpshastighet er 0,856 Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av aktiva i resultatperioden dividert med 2 og divideres deretter med resultatperiodens gjennomsnittlige investerte kapital. Note 8 - Skatt Utsatt skattefordel på kr er ikke oppført i verdipapirfondets balanse, fordi det antas at fordelen ikke kan benyttes. 75

76 76 Revisors beretning

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1996 Carnegie Fondsforvaltning AS I N N H O L D Til våre andelseiere...3 Carnegie Gruppen...4 Kommentarer til markedet...5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked...7 Carnegie Likviditet...8

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10

Innholdsfortegnelse. Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering side 8 Generelt om risiko side 10 N 30,50,70 V Ø S Allegro Navigare / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer