HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS GmbH Oststraße Kehl /Germany www. hella-nussbaum.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS GmbH Oststraße 1 77694 Kehl /Germany E-Mail: service@hella-nussbaum.com www. hella-nussbaum.com"

Transkript

1 Vertrieb und weitere Informationen über: HELLA KGaA Hueck & Co. Kunden-Service-Center Rixbecker Straße Lippstadt /Germany Internet: HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS GmbH Oststraße Kehl /Germany www. hella-nussbaum.com Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall 9Z xx/12.12/0.3 Printed in Germany

2 KLIMASERVICE Skifte av kompressor og spyling av klimaanlegg

3 Klimaservice skifte av kompressor Skifte av kompressor Oversikt Generelt Klimaanleggets kompressor drives av bilens motor over en kileribbe- eller V-ribberem. Den komprimerer og transporterer kjølemiddelet i systemet. Det finnes forskjellige kompressorkonstruksjoner. Funksjonsmåte Kjølemiddelet suges inn fra fordamperen i gassform ved lavt trykk og lav temperatur, komprimeres og ledes deretter med høy temperatur og høyt trykk i gassform til kondenseren. ADVARSEL! Før montering av en ny kompressor skal alltid oljemengde og viskositet kontrolleres i henhold til produsentens angivelser! (Se: Arbeidsforløp på neste side). Resultater ved svikt En skadet eller defekt kompressor kan merkes på følgende måter: Utetthet Ulyder Mangelfull eller ingen kjøleeffekt Feilkode i klimastyreenhet eller motor-/sentralstyreenhet Det kan være forskjellige årsaker til svikten: Lagerskader på grunn av defekt spennmekanisme eller slitasje Utettheter ved kompressorakselen eller huset Mekanisk skade på kompressorhuset Kontakter (elektriske koblinger) Elektrisk reguleringsventil Manglende kjølemiddelolje Manglende kjølemiddel Faste stoffer (f.eks. spon) Fuktighet (korrosjon osv.) Feilaktige spennelementer, hjelpeaggregater Feilsøking Funksjonstest og trykkmåling av anlegget: Kobler kompressoren seg inn, sitter tilkoblingsstøpselet fast, er spenningen på? Kontroller elektrisk reguleringsventil og aktivering. Kontroller om drivremmen sitter riktig, er skadet og er spent. Visuell kontroll av utettheter. Kontroller at kjølemiddelledningene sitter fast. Sammenlign trykket på høytrykks- og lavtrykkssiden. På nyere anlegg må feilkodeminnet avleses.

4 Kompressor Tverrsnitt Skrueforbindelser Tannhjul Oljelokk Hus Sugetrykksventil Sylindertopp Drivaksel Pakning Stempel Vippeskive

5 Klimaservice skifte av kompressor Defekt kompressor? Arbeidsforløp ved feilanalyse og utskiftning Mulige årsaker: a) Feil i kjølekretsløp b) Elektrisk feil c) feil i nærheten av kompressoren (remdrift, hjelpeaggregater) Ikke i orden I orden Undersøk kompressoren i montert tilstand Praksistips a) Magnetkobling b) Mekaniske skader c) Elektrisk reguleringsventil d) Utetthet Sug ut kjølemiddelet Demonter kompressoren Kontroller systemet med hensyn til forurensning/faste stoffer/gjennomstrømming VIKTIG! Spyl anlegget Monter ny eller reparert kompressor VIKTIG! Kontroller oljemengde før montering -> etterfyll evt. Praksistips Sett evt. inn filtersil i sugeledningen ved kompressoren før montering Skift ekspansjons-/strupeventil og tørkefilter/akkumulator Med servicestasjon 1.Skap vakuum 2. Gjennomfør tetthetstest 3. Fyll på kjølemiddel VIKTIG! Fylling av klimasystemet Påfyllingsanvisning Praksistips Følg produsentens anvisninger: a) Vakuumtid b) Kjølemiddelmengde 1. Systemtrykktest 2. Tetthetstest 3. Systemkontroll Praksistips Fyll på sporstoff Sett på service-etikett Foreta en prøvekjøring Dokumenter utført arbeid

6 VIKTIG! Prinsipielt skal alle o-ringer skiftes og fuktes med kjølemiddelolje før montering. Konsekvent spyling Smusspartikler i klimakretsløpet kan bare fjernes med grundig spyling av hele systemet. Til spylingen kan man, avhengig av forurensningsgraden, bruke kjølemiddel R134a eller en spesiell spyleløsning som føres av Hella Nussbaum Solutions. Kompressorer, tørkefilter (akkumulatorer) og ekspansjons-/strupeventiler kan ikke spyles. Da man ved en defekt i kompressoren alltid må gå ut fra forurensning i systemet (avslitning, spon) evt. at dette ikke kan utelukkes, er spyling av systemet absolutt nødvendig når denne komponenten skiftes ut. Kjølemiddeloljer Følg produsentens anvisninger og pakningsvedlegg/vær oppmerksom på riktig viskositet. 1. Fordeling av oljemengden Det finnes kjølemiddelolje i alle komponenter i klimaanlegget. I tilfelle reparasjon fjernes oljen sammen med komponenten som skiftes ut. Derfor er det helt nødvendig å fylle på tilsvarende oljemengde igjen. Grafikken ved siden av viser den gjennomsnittlige fordelingen av oljemengdene i systemet. 2. Vær oppmerksom på oljemengde og spesifikasjon Før montering av ny kompressor eller ved etterfylling av kjølemiddelolje må man alltid være oppmerksom på bilprodusentens anvisninger om oljemengde og viskositet. 3. Systemoljemengden skal være i kompressoren Siden en og samme kompressor eventuelt kan brukes til forskjellige biler eller anlegg, er det helt nødvendig å kontrollere og evt. korrigere oljemengden før kompressoren monteres. Da må all olje tappes ut og samles opp. Deretter skal kompressoren fylles på nytt med hele den oljemengden (systemoljemengden) som bilprodusenten har angitt. For at oljen skal fordeles jevnt, må kompressoren før montering dreies 10 ganger rundt for hånd. Dette tilsvarer også angivelsene til kompressorprodusent Sanden, men bilprodusentens anvisninger må følges særskilt i hvert enkelt tilfelle. Kompressorfilter Prinsipielt skal ethvert klimaanlegg spyles når kompressoren skiftes, for å fjerne forurensninger og fremmedlegemer fra systemet. Hvis det til tross for spyling fortsatt skulle være forurensninger i kretsløpet, kan skader unngås ved at det settes inn filtre i sugeledningen se Hella Nussbaum Solutions verktøykatalog. Å fylle klimaanlegget med kjølemiddel Påfyllingsanvisning for kompressoren: Kjølemiddelet skal prinsipielt bare fylles på ved hjelp av en klimaservicestasjon via servicetilkoblingen på høytrykkssiden for å unngå mekaniske skader på kompressoren pga. flytende kjølemiddel. Bruk alltid det tilsvarende kjølemiddelet i den mengden og med den spesifikasjonen som bilprodusenten har fastsatt. Sett luftfordelingen i posisjon midtdyser og åpne alle midtdysene. Still bryteren for friskluftsviften på midtre trinn. Sett temperaturvelgeren på maksimal kjøleeffekt Start motoren (uten å bruke klimaanlegget) og la den gå på tomgang uavbrutt i minst 2 minutter. Slå på klimaanlegget i ca. 10 sekunder mens motoren går på tomgang; slå av klimaanlegget i ca. 10 sekunder. Gjenta denne prosessen minst fem ganger. Foreta kontroll av systemet. Sporstoff Kompressorskader kan også oppstå på grunn av kjølemiddelmangel. Av den grunn anbefales det å gjennomføre klimavedlikehold regelmessig og evt. tilsette sporstoff i systemet. Her finnes det forskjellige metoder se Hella Nussbaum Solutions verktøykatalog. Bruk av sporstoff skal dokumenteres i bilen. Dermed unngår man overfylling, som i ekstreme tilfeller kan føre til skader på kompressoren. Generelt: Gjennomsnittlig fordeling av oljemengden i kjølemiddelkretsen 10% 20% Kompressor 10% Ledninger/slanger Fordamper Kondenser 50% 10% Tørkefilter/akkumulator

7 Klimaservice Spyling av klimaanlegget Spyling av klimaanlegget Metodene Merk: Ved skifte av kompressor er det nødvendig å spyle hele klimaanlegget og skifte forbruksmidler! Spyling av klimaanlegget er en av de viktigste handlingene ved en reparasjon eller ved en kompressorskade. Ved spylingen fjernes forurensninger og skadelige stoffer fra klimakretsløpet. Spyling er nødvendig for å gjennomføre fagmessige reparasjoner og for å unngå dyre følgereparasjoner. Dessuten sikres garantikravene overfor leverandører, og kunden blir fornøyd. Men kompressorer, ekspansjons-/strupeventiler og tørkefiltre/akkumulatorer kan ikke spyles. Derfor må de forbikobles med adapter under spyleprosessen. Etter at spyleprosessen er avsluttet, må de ovennevnte ventiler og filtre skiftes ut. Til spyling av klimaanlegg finnes det to spylemetoder: Spylemetode A: Spyling med kjølemiddel og servicestasjon Spylemetode B: Spyling med spylevæske (trinn 1), utblåsing/tørking med nitrogen (trinn 2) Metode A Spyling med kjølemiddel og servicestasjon Med sin integrerte spylefunksjon gjør Hella Nussbaum Solutions klimaserviceapparat Husky det mulig å foreta en rask og rimelig spyling av klimaanlegg med flytende kjølemiddel R134a. Det må da brukes et eksternt spyleapparat og deler fra et spyleadaptersett begge deler kan kjøpes separat. Etter at funksjonen startes på apparatet, fylles bilens klimaanlegg med flytende kjølemiddel som så suges opp igjen. Denne syklusen bør gjennomføres tre ganger for å oppnå best mulig rensevirkning. I tillegg til spyling av klimaanlegget med kjølemiddel er det også mulig å spyle med en spesiell kjemisk spylevæske og å blåse ut med nitrogen. Bare ved å kombinere de to siste metodene oppnås et godt resultat, for spylevæsken trengs til den kjemiske rensingen, mens nitrogenet trengs for å fjerne restene av spylevæske og til tørkingen.

8 Tilbehør til metode A: Spyling med Husky verktøyene Spyleapparat Dette apparatet støtter spyleprosessen (kjølemiddel R134a) med Hella Nussbaum Solutions klimaserviceapparater. Det kobles til mellom klimaserviceapparatet og bilens klimaanlegg. Med dette apparatet sikres det at hele den delen av klimaanlegget som skal spyles, blir gjennomstrømmet av flytende kjølemiddel. Den gjennomsiktige beholderen hjelper brukeren til å se når det flytende kjølemiddelet strømmer tilbake fra anlegget uten forurensninger, og når spyleprosessen dermed kan avsluttes. Bestillingsnummer: 8PS SPYLEAPPARAT + Dette spyleapparatet gjør det mulig å spyle klimaanlegget i forbindelse med Hella Nussbaum Solutions klimaserviceapparater. Det har en avtakbar glassylinder- inspektør som kan forbindes enkeltvis med klimaanlegget, og det gjør det mulig med en visuell kontroll av kjølemiddel og olje. Bestillingsnummer: 8PS Adaptersett Kofferten inneholder ulike adaptere. Disse trengs for å koble utenom forskjellige komponenter ved spylingen av bilklimaanlegget, som f.eks. ekspansjonsventiler. I tillegg kan man ved hjelp av adapterne koble slangene fra spyleapparatet til de forskjellige ledningene eller komponentene i klimaanlegget. Kofferten inneholder totalt 50 enkeltdeler. Bestillingsnummer: 8PS Husky-serie for R134A Husky utmerker seg med tallrike egenskaper og muligheter: Brukervennlighet Kjøretøydatabase (som kan oppdateres via internett) Helautomatisk klimaanleggsservice (SAE J2788) Spesiell påfyllingsprosess for hybrid- og elektriske biler (valgfritt) Robuste og sikrede væskevekter Fuktighetsbeskyttet olje/uv-kontroll Automatisk utslipp av ikke-kondenserbare gasser Power-boost-påfyllingsfunksjon for rask fylling av klimaanlegget Tilrettelagt for automatisk Push-Pullspyleprosess (valgfritt) i forbindelse med et spyleapparat Tilrettelagt for nitrogentrykktest USB-port for datautveksling med PC Bluetooth-forbindelse til PC (valgfritt) Temperaturføler med 5 m kabel Trådløs temperaturføler (valgfritt) Enkelt vedlikehold og kalibrering Bestillingsnummer: 8PS

9 Klimaservice Spyling av klimaanlegget Metode B Trinn 1: Spyling med spylevæske Med denne metoden renses klimaanlegget med en spesiell spylevæske (i forbindelse med trykkluft). Etter at spyleprosessen er avsluttet, må systemet tørkes med nitrogen. Klimaanleggspylesett 100 Til rensing med spylevæske (i forbindelse med trykkluft) Innhold i settet: Spylepistol med olje- og syrefast tilkoblingskonus 1-liters flaske (trykkavlastningsventil, hurtigkobling med manometer, lufteventil), spiralslange og veggbrakett (til fylling av trykkluft trengs det i tillegg en verkstedspesifikk 1/4 adapter med høyregjenger) 5-liters plastkanne (til oppsamling av den brukte spylevæsken), tilkoblingslokk, klar slange og tilkoblingskonus 2 monteringsholdere til konusadapter Merk: Etter spyling med spylevæske må det tørkes med nitrogen. Bestillingsnummer: 8PE Metode B Trinn 2: Utblåsing/tørking med nitrogen Med denne metoden blåses det ut av forbindelsesledningene og systemkomponentene enkeltvis med nitrogen. Man må passe på at maksimalt trykk ved utblåsingen ikke overstiger 12 bar. Nitrogensett 150 til klimaanlegg Til utblåsing og tørking med nitrogen Trykkreduksjonsventil til nitrogen Universaladapter med konus Slange Bestillingsnummer: 8PE

10 Fordeler og ulemper med de to spylemetodene A og B: Metode A Kjølemiddel Metode B Spylevæske Spylemetode Systemkomponenter spyles ved hjelp av Hella Nussbaum Solutions klimaserviceapparat og en ekstra spyleinnretning med filter og adaptere (begge deler kan fås separat). Spylemetode Systemkomponenter spyles ved hjelp av en ekstra spyleinnretning og en kjemisk løsning. Rester fra spylevæsken må fjernes med nitrogen, og systemet må tørkes med nitrogen. Fordeler + Ingen kostnader for spylemiddelet + Ingen avfallshåndteringskostnader for spylemiddelet + fjerner løse smusspartikler og olje + Metoden er godkjent av forskjellige bilprodusenter Fordeler + fjerner løse og fastsittende partikler og olje + Svært godt renseresultat Ulemper - Ingen optimal rensevirkning for fastsittende forurensninger - filterelementet i spyleapparatet må skiftes regelmessig - Klimaserviceapparatet er ikke tilgjengelig for andre ting mens det er i bruk Ulemper - Utgifter til spylemiddel - avfallshåndteringskostnader for spylemiddelet

11 Klimaservice Forurensninger Forurensninger Virkninger Hvilke forurensninger kan fjernes med spyling? Hvilke virkninger har disse forurensningstypene? Avslitning ved kompressorskader Materialpartiklene tetter ekspansjonsventiler, strupeventiler (orifice-tubes) eller multi-flow-komponenter (kondenser, fordamper). Fuktighet Ekspansjonsventiler og strupeventiler kan ise. På grunn av kjemiske reaksjoner mellom kjølemidler/kjølemiddeloljer og fuktighet kan det dannes syrer som gjør at slanger og o-ringer blir porøse. Systemkomponentene blir da skadet av korrosjon. Elastomerer (gummi) Elastomerpartiklene tetter ekspansjonsventiler, strupeventiler eller multi-flowkomponenter. Forurenset kjølemiddelolje eller kjølemiddel På grunn av forurenset kjølemiddel eller blanding av forskjellige kjølemidler, kan det dannes syrer. Disse kan gjøre slangeledninger og o-ringer porøse. Som en følge av det kan flere systemkomponenter skades av korrosjon. Ekstra beskyttelse med kompressorfiltre Filterverktøysett For å beskytte kompressoren ekstra mot skader fra forurensninger tilbyr Hella Nussbaum Solutions et filterverktøysett med følgende innhold: Verktøy til montering og demontering Filtre i 20 forskjellige størrelser (3 av hver) Etiketter til merking av at sugeledning inneholder filter Bestillingsnummer: 8PE Filtrene kan suppleres i til sammen 24 forskjellige størrelser à 5 stk.

12 Notater Merknad Når det gjelder termokontroll har du med Hella Nussbaum Solutions enda en sterk partner ved din side i tillegg til Behr Hella Service. Dermed forsynes du også i fremtiden på beste måte med alt ditt termo-hjerte begjærer. Fra Behr Hella Service får du: Reservedeler til klimaanlegg Væsker og oljer Fra Hella Nussbaum Solutions får du: Klimaserviceapparatet Husky Verktøy som f.eks. Spyleapparater, spylevæsker Forbruksmateriell som f.eks. o-ringer, filtre Kontaktinformasjon finner du på siste side.

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

10 myter om filtre. MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service.

10 myter om filtre. MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service. 10 myter om filtre MANN-FILTER avslører sannheten! MANN-FILTER Perfect parts. Perfect service. Fakta på bordet! Sannheten bak de 10 mest utbredte mytene om filtre Vi vet ikke om det finnes yetier eller

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

REDNINGSFLÅTE OM BORD

REDNINGSFLÅTE OM BORD REDNINGSFLÅTE OM BORD Å ha redningsflåte om bord er en viktig del av sikkerheten. Intensjonen med denne teksten er å gi en grei innføring i hvordan flåten skal ivaretas, oppbevares/monteres om bord, hvordan

Detaljer

www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det

www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det www.kandumerkedet.no KAN DU MERKE DET Du skal kunne merke det med Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS MERKEHÅNDBOK Kan Du Merke Det www.kandumerkedet.no 66 98 33 50 kandumerkedet@jfknudtzen.no Kan Du Merke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer