GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG"

Transkript

1 GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld mit Touch-Control-Bedienung Glaskeramik-kogefelt med Touch-Control-betjening Built-in glass ceramic hob with Touch-Control panel Innebygget koketopp i glasskeramikk med Touch-Control-betjening Glaskeramisk inbyggnadshäll med touchkontroller Upotettava keraaminen keittotaso Touch-Control-kosketusohjauksella M51 1

2 Du har kjøpt en koketopp i glasskeramikk med Touch-Control-betjening. For at du skal ha glede av koketoppen lenge, ta spesielt hensyn til kapittel 2 og 3 i bruksanvisningen. Denne bruksanvisningen omhandler flere typer koketopper. Ved å se på typeskiltet på forsiden av bruksanvisningen kan du se hvilken koketopp-type du har kjøpt. Innhold 1. Betjening 1.1 Din nye koketopp 1.2 Touch-Control-betjeningsfelt 1.3 Touch-Control-betjening 2. Hva du må ta hensyn til 2.1 Tips ang. kjeler 2.2 Viktige informasjoner 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Montasje 4.1 Utsnitt til arbeidsplate 4.2 Montering 4.3 Elektriske tilkoplinger 4.4 Service-arbeid Sikkerhetsinformasjoner Forsiktig! Personer som ikke vant til å bruke innbygningskokeflater, får kun benytte den under oppsikt. Man må sikre at små barn ikke kommer i nærheten av apparatet og at de ikke leker med det. Informasjoner angående miljøvern Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Fjerning av emballasjen Transportemballasjen må fjernes på en miljøvennlig måte. Gjenbruk av emballasjen gjør at man sparer råstoffer og minsker søppelvolumet

3 1. Betjening 1.1 Din nye koketopp med Touch-Control-betjening Denne bruksanvisningen gjelder for typene:.gkst Touch-Control-betjeningsfelt Etter at nettspenningen er tilkoplet, foretas det en selv-test av styringsenheten (justering). Etter dette befinner styringsenheten seg i stand-by modus. Mens justeringen pågår, må ikke sensorknappene dekkes til med gjenstander eller annet. På/av-knapp (styringsenhet) Sperre-knapp Kontrollpunkt for sperring (styringsenhet) Minus-knapp Pluss-knapp Knapp for valg av kokesone Koketrinnsindikator Flerkretsknapp Kontrollpunkt for tilleggsoppvarmingskrets! Stoppeurknapp " Stoppeurindikator # Kontrollampe for kokesone 1.3 Touch-Control-betjening Styringsenheten skrus på ved at man trykker på på/av-knappen. Videre betjening må følge innen de neste 10 sekundene, ellers skrur styringsenheten seg av igjen automatisk. For å skru på en kokesone, trykk på knappen for valg av konesone. Velg en kokesone fra 1-9 ved å trykke på minus- eller plussknappen /. Hver kokesone kan til enhver tid skrus av. Den ønskete kokesonen må være aktivert. Med minusknappen kan koketrinnet skrus ned til 0 eller det kan skrus av direkte ved at man trykker på minus og plussknappen / samtidig. Prinisipielt kan hele styringsenheten til enhver tid slås av ved at man trykker på på/av-knappen

4 Sperring Hvis man trykker på sperre-knappen i ca. 2 sekunder (kontrollpunktet lyser), sperres alle knapper, utenom på/av-knappen, for ufrivillig berøring. Sperreindikatoren slukkes igjen etter ca. 2 sekunder, sperren forblir likevel aktivert. Med en gang en knapp berøres, lyser sperreindikatoren igjen i ca. 2 sekunder. Følgende funksjoner kan fremdeles utføres: Skru av ved hjelp av på/av-knappen (nødstopp) Låse opp Hvis man trykker på sperre-knappen i ca. 2 sekunder en gang til, vil sperringen oppheves. Sperreindikatoren lyser opp igjen i ca. 2 sekunder og slukkes igjen. Sperringen er ikke lenger aktivert. Som barnesikring forblir sperren også aktiv i avslått tilstand. Restvarmeindikator Restvarmen vises ved hjelp av en lysende H på den tilhørende koketrinnsindikatoren. Oppkokingstid Denne funksjonen gjør det lettere å lage mat. Kokesonen varmes automatisk opp med full effekt og etter en bestemt tid (se tabellen) skrus den tilbake til det trinnet du har valgt. Hvis en kokesone skrus på ved hjelp av minus-knappen, kommer koketrinn 9 tilsyne. Trykker man på plussknappen en gang til, aktiveres oppkokingen. I koketrinnsvisningen lyser A eller koketrinnet. Oppkokingsiden er nå aktivert. Videre berøring må nå foretas innen de neste 10 sekundene, ellers slukkes indikatoren A og oppkokingstiden er ikke lenger aktivert. Velg et koketrinn mellom 9 og 0 ved hjelp av minus-knappen. Oppkokingstiden forblir aktiv. Hvis man i løpet av oppkokingen endrer koketrinn, vil oppkokningstiden beregnes automatisk (se tabellen). Tidstabell OKT = Oppkokingstid, Angitt i minutter:sekunder Koketrinn OKT (min:s) 1 01: : : : : : : :30 9 Hvis koketoppen din har en flerkretskokesone... Tokrets-/trekretstilkopling Tokrets-/trekretstilkoplingen av den enkelte kokesonen kan kun skje etter at den respektive kokesonen er slått på. Velg ønsket koketrinn fra 1 til 9. Den andre oppvarmingskretsen tilkoples ved at man trykker på flerkretsknappen. Kontrollampen lyser. Ved trekretstilkopling slås den tredje oppvarmingskretsen på ved at man fortsetter å trykke på flerkretsknappen. Den andre kontrollampen lyser. For å kunne slå av tokrets-/trekretstilkoplingen må den respektive kokesonen være aktivert. Trykker man på flerkretsknappen en gang til slås de ytre oppvarmingskretsene av. Kontrollampene slukker

5 Sikkerhetsutkopling Den maksimale driftstiden til den enkelte kokesonen er begrenset og den kan leses ut fra tidstabellen til høyre. Når sikkerhetsutkoplingen har skrudd av Touch-Controlstyringsenheten, kan man i koketrinnsindikatoren se en H hvis det er restvarme tilstede. Styringsenheten er driftsklar igjen når man trykker på på/av-knappen. Hvis man trykker på flere knapper samtidig, unntatt minus- og plussknappen, vil det ikke bli akseptert som gyldig knappeberøring av styringsenheten. Hvis en eller flere knapper berøres i mer enn 10 sekunder, ved noe som koker over eller ved en kjele, så antar styringsenheten at det har oppstått en feil og slår seg av automatisk. I koketrinnsvisningen sees en F (feil) et øyeblikk og man hører et akustisk signal. Tidstabell DTB = Driftstidsbegrensning Angitt i timer Koketrinn DTB (h) Hvis koketoppen din har et stoppeur... Stoppeur Ved hjelp av stoppeuret, slås en kokesone av automatisk etter den innstilte tiden som ligger mellom 0 og 99 minutter. Den ønskete kokesonen må være aktivert. Stoppeurknappen! mye trykkes helt til kontrollampen # til den ønskete kokesonen lyser. Tidsindiktatoren " viser 00. Velg en koketid mellom 0 og 99 minutter med minuseller plussknappen /. Kontrollampen # til den innstilte kokesonen lyser. Den innstilte tilberedelsestiden kan til enhver tid endres. Når den innstilte tilberedningstiden er utgått, slås kokesonen av automatisk og man kan høre en signaltone i 10 sekunder. Denne kan stanses ved at man trykker på en fritt valgt knapp. Hvis stoppeuret skal slås av før tiden, kan man stille stoppeuret på 00 med minusknappen eller stoppeurknappen!. Stoppeuret kan også benyttes til eggur uten at noen kokesone er aktivert. Til dette kan ingen kokesone være aktivert når stoppeuret! innstilles. Det kommer et punkt til syne i tidsindikatoren ". Etter at tiden er gått ut følger en signaltone, som forstummer enten etter 120 sekunder eller etter at man har trykket på en selvvalgt knapp

6 2. Hva du må ta hensyn til 2.1 Tips ang. kjeler Bruk kun kjeler og panner med fast, glatt og tykk bunn. Dette gjelder spesielt ved tilberedning av mat ved høye temperaturer, f. eks. frittering. Ujevne bunner forlenger tilberedningstiden og øker energiforbruket. Den beste varmeoverføringen oppnår du hvis kjelen og kokesonen er like store. Lukk kjelene med et lokk. Uten lokk eller med skrått liggende lokk går mye energi til spille. For å kunne arbeide rett på kokesonen, kan du benytte kokekar som er laget av ildfast glass eller porselen, når bunnen deres er flatslipt. Ta hensyn til det som står skrevet i bruksanvisningen til produsenten. Mat som koker over må fjernes øyeblikkelig. Før den benyttes for første gang må koketoppen rengjøres. Så skrus kokesonene på etterhverandre, uten kjeler, i tre minutter på det høyeste trinnet. Slik kvitter man seg med lukten av ny kokesone og eventuell fuktighet på varmeelementene fordamper. Dette er nødvendig for at de elektroniske bryterkretsene skal fungere ordentlig. 2.2 Viktige informasjoner OBS! Overflatene til varme- og kokesonene blir varme når de er slått på. Av denne grunn må små barn holdes på behørig avstand. Unngå at harde gjenstander faller ned på kokeflaten. Materialet er under bestemte forutsetninger ømfintlig mot mekaniske belastninger. Punktformete slagbelastninger kan føre til brudd i kokeflaten. Hvis det ved uaktsom behandling oppstår brudd, sprekker eller riss i keramikkplaten, må den skrus av øyeblikkelig og koples fra nettet. Til dette må vernebryteren til komfyrtilkoplingen i sikringsboksen skrus av. Man må ta kontakt med kundeservice. Koketoppen i glasskeramikk må ikke brukes til å sette fra seg ting på! Det er ikke tillatt å tilberede mat i aluminiumsfolie og plastbeholdere på de varme kokesonene. Ikke skru på kokesonene uten at man samtidig setter en kjele eller en panne på sonen. Ikke legg brannfarlige, lett antennelige eller formbare gjenstander direkte på koketoppen. Vær i nærheten når du tilbereder mat med fett eller olje. Overopphetet olje kan antennes. Hell aldri vann over brennende fett eller olje. Fare for forbrenning! Dekk til kokekarene, slik at ilden kveles og skru av kokesonen. La kokekaret kjøles ned på kokesonen. Koketoppen i glasskeramikk må ikke under noen omstendighet rengjøres med damprengjøringsutstyr eller liknende!

7 3. Rengjøring og vedlikehold Rengjør den avkjølte koketoppen etter hvert bruk. Selv små urenheter brenner seg fast neste gang man skrur på. Bruk de anbefalte rengjøringsmidlene. Bruk av stålull, pussesvamper eller pulvermidler avgir riper. Komfyrspray er ikke egnet, da den er aggressiv og angriper kokesonen. Lett tilsmussing Fjern lett tilsmussing med en fuktig klut eller med en varm blanding av rengjøringsmiddel. Vask vekk rester av rengjøringsmidler med kaldt vann og gni godt så flaten blir tørr. Vannflekker som er forårsaket av at vann har kokt over, fjernes med eddik hhv. sitron eller kalkløsende midler. Hvis du ved en feiltakelse har smurt et av disse midlene på rammen, gni det bort øyeblikkelig med en våt klut, da det ellers vil føre til matte flekker. Sterk tilsmussing Fjern sterk tilsmussing med Sidol Spesial for edelstål, Stahlfix eller Cerafix. Stryk det ufortynnete rengjøringsmiddelet utover med et papirhåndkle og gni godt. La middelet virke inn, tørk det så helt bort med kaldt vann og gni koketoppen til den er tørr. Hvis det blir igjen rengjøringsmiddel på kokesonen, kan det virke aggressivt når sonen varmes opp igjen. Hardnakket tilsmussing og skorpedannelse kan best fjernes med en glasskrape +. Glasskraper fåes kjøpt i butikker som fører husholdningsvarer, maler- og håndverksartikler eller hos vår kundeservice. Ved kjøp bør man legge spesielt merke til grepet. Det bør ikke være av plast, da plast kleber seg fast på den varme kokesonen. Må håndteres med forsiktighet. Fare for skade! Sukkerholdige matvarer kan utsette glasskeramikk-overflaten for varig skade, da de skraper den opp etter at de har tørket inn. For å unngå dette, fjern det øyeblikkelig i varm tilstand med glasskrapen,,. Fargeendringer på koketoppen Du har ingen innflytelse på funksjonen og stabiliteten til glasskeramikken. Her handler det ikke om endringer i materialet, men om rester som ikke er fjernet og som har brent seg fast. Grelle metalliske misfarginger oppstår ved avgnidning av kjelebunnen eller ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel. Disse lar seg kun vanskelig fjernes og da med Sidol spesial for edelstål eller Stahlfix. Eventuelt må man gjenta rengjøringen flere ganger. Avslitt dekorasjon -. Ved bruk av aggressivt rengjøringsmiddel og ved slitasje fra kjelebunner blir dekorasjonen etterhvert slitt bort og det oppstår mørke flekker. Ved riktig vedlikehold forblir koketoppen din pen i lang tid og det er lettere å rengjøre den. For vedlikehold anbefaler vi Cerafix. Da dette middelet inneholder en høy andel silikon, avgir det en dekkfilm som virker vann- og smuss-avvisende. All smuss blir på filmen og kan derfor lettere fjernes. Det er derfor viktig med regelmessig vedlikehold

8 4. Montasje 4.1 Utsnitt til arbeidsplate Alle utsnittsarbeider på møbler og arbeidsplate må utføres før innbyggingen av apparatene og sponen må fjernes. Målene for utsnittet til arbeidsplaten finner du i den målsatte tegningen (bilde 1 + 2) Snittflatene må forsegles med et lag vannavvisende, beskyttende maling. Arbeidsplaten og dermed også kokeflaten må monteres vannrett. Forspennes kokeflaten fordi underlaget er skjevt, øker faren for brudd. 4.2 Montering Før montering må man sjekke at koketopptetningen er lagt inn ordentlig. Ved montering av koketoppen i glasskeramikk i en arbeidsplate med en keramisk eller liknende belegg (fliser), må man fjerne tetningen på koketoppen og kokeflaten må tettes med tetningsmaterialer som f. eks. varmebestandig silikon-gummi mot arbeidsplaten. OBS! Ligger koketoppen over møbeldeler (sidevegg, skuffer osv), må man montere en mellombunn, slik at en tilfeldig berøring av koketoppens underside ikke er mulig. Mellombunnen får kun fjernes med verktøy og den må han en minimumsavstand til koketoppens underside på 20 mm, slik at nettilkoplingskabelen ikke berører koketoppens underside (bilde 4). Hvis koketoppen skal monteres over en innbygningskomfyr, må denne utstyres med en kjølevifte eller det må handle om en frigitt sett-kombinasjon. Det er i dette tilfelle ikke nødvendig med en mellombunn. I området ved utsnittet til arbeidsplaten under arbeidsplaten får det ikke være noen tverrgående lister. Legg koketoppen forsiktig ned i utsnittet og fest den til arbeidsplaten med overensstemmende festeelementer. Skruene skrues inn i utsnittet i henhold til tegningen. Deretter trykkes koketoppen jevnt ovenfra og ned i denne låsefjæren. Når man skrur den inn må prinsipielt det øvre hullet til fjæren benyttes, unntatt hvis arbeidsplaten er flislagt (bilde 3). Pass på at arbeidsplaten hhv. koketoppen ligger vannrett. Man må forhindre at væske trenger inn mellom koketoppkanten og arbeidsplaten eller mellom arbeidsplaten og veggen og eventuelt trenger seg inn i elektrisk utstyr som er montert under disse. Montér inn tetningsprofiler, tetningsbånd og tetningsmidler

9 4.3 Elektriske tilkoplinger (tilkoplet effekt) (Tilkoplet effekt og modellbetegnelse: se forsiden av bruksanvisningen) Den elektriske tilkoplingen må utføres av en autorisert fagmann, som må sikre at utstyret er montert i henhold til de gjeldene forskrifter. Her må man ta spesielt hensyn til at disse forskriftene og regelverket til den lokale strømleverandøren overholdes. I forkant av dette elektriske apparatet må man kople til en allpolvirksom isolerer med minst 3 mm kontaktåpning. Pass på at nettspenningen stemmer overens med det som er nevnt på typeskiltet. Ved tilkoplingen må bryterdekselet, på apparatets underside, løsnes slik at man kommer til ved koplingsklemmen. Etter tilkoplingen må dekselet festes igjen og koplingsledningen sikres med strekkavlastningsbøylen. Koplingsledningen må minst tilsvare type H05 VV-F. Pass på at koplingsledning som ikke ble benyttet ikke festes i monteringsområdet til koketoppen. Bilde 4 viser hvordan kablene skal legges. Tilkoplingsmuligheter 4.4 Servicearbeid Ved reparasjon må apparatet gjøres strømløst, dvs. at isolasjonsutstyret på installasjonssiden må være åpnet først. Ha alltid type- og fabrikasjonsnummer klart når du kontakter kundeservice. Du finner de nødvendige informasjonene på typeskiltet eller på forsiden av bruksanvisningen. Etter enhver demontering av innbygningskokeflaten i glasskeramikk, må man sjekke tetningen og hvis nødvendig må den fornyes

10 Type:.GKST 60 Bilde 1 Bilde 2 Minimumsavstand til naboveggen Forsenkningsmål Utvendig mål for koketoppen Kabelgjennomføring i bakveggen Bilde 3 Bilde

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

GX 100. Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации

GX 100. Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации de fr nl da fi sv et ru gass boltepistol Det er viktig

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer