Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten"

Transkript

1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av poliklinisk fysioterapi Søknad om støtte gav full pott! Årsmøte 2010 Ny medlemsrekord! (Igjen) Les om dette og enda mer i juleutgaven av Lokalavisa! Svolvær by night. Foto: Anette Rasmussen

2 2 3 LOKALAVISA Lederen har ordet. Så er året 2009 ved veis ende, og styret i NFF Avdeling Nordland har hatt et hektisk år med mange henvendelser og mye konstruktivt samarbeid med medlemmene. Vi har lyktes i mye av vårt arbeid, men står, som beskrevet i tidligere utgaver av lokalavisa, midt i store utfordringer. Dette gjør sitt til at vi ikke er i mål med alt vi ønsker å gjøre noe med. Situasjonen rundt omkring i fysioterapiverdenen er svært ulik fra plass til plass, fra kommune til kommune og fra virksomhet til virksomhet. Men endringer i finansiering av fysioterapi, både i kommunehelsetjenesten og i helseforetakene, berører nok de fleste på en eller annen måte. Årets siste utgave av lokalavisa beskriver mange av de endringene som vi fysioterapeuter nå må forholde oss til, men beskriver også at vi på mange måter kan være med å påvirke vår hverdag og vår fremtid. Et eksempel er fysioterapeutene i Bodø som har tatt grep og har lagt ned mye arbeid i nettopp dette. Avdelingsstyret ønsker også å følge opp, og i dette nummeret beskriver vi noe av det arbeidet som vi har engasjert oss i denne høsten. Vi takker for alle gode tilbakemeldinger fra dere fysioterapeuter rundt omkring i avdelingen vår, og for godt samarbeid. Vi tar medlemsveksten på ti prosent dette året, som et signal på at fysioterapeutene i Nordland mener at vi sammen kan utgjøre en forskjell, og at vi ønsker en styrking av fysioterapi som fag og som tjeneste. Avdelingsstyret vil ønske dere alle en God jul og et godt nyttår, som for øvrig er landsmøte år! Robert Grønbech NFF avd Nordland Lofoten! Foto: Anette Rasmussen

3 4 LOKALAVISA 5 Fysioteterapeutene i Bodø tar grep om ny finansieringsordning. Av Tore Jørgen Bjørkli NFF-KP privat praksis Finansieringsordningen fra 1984 I 1984 ble det inngått ny finansieringsordning for fysioterapi i privat praksis i Norge. Denne innebar en tredeling av finansieringen hvor 40% av fysioterapeutens omsetting skulle dekkes gjennom et fastlønnstilskudd fra kommunen driftstilskuddet, og 60% skulle dekkes av pasientens egenandel og trygderefusjon. Takstene ble fastsatt med utgangspunkt i at fysioterapeutene hadde 100% driftstilskudd fra kommunen. Takster og driftstilskudd har vært justert årlig ifht forhandlinger mellom NFF (Norsk FysioterapeutForbund) og KS (Kommunenes Sentralforbund) hele tiden med utgangspunkt at fysioterapeutene har 100% driftstilskudd. Etter at ordningen tok til i 1984 har kommunene i stor grad utvidet fysioterapitilbudet til befolkningen ved å dele opp eksisterende driftstilskudd i stedet for opprettelse av nye driftstilskudd. På denne måten har kommunene spart mye penger ved at de har fått flere fysioterapeuter uten å øke kostnaden. (Eksempel - et 100% driftstilskudd har man delt opp til 5 x 20% driftstilskudd. 20% driftstilskudd har vært minimum størrelse på avtalen for å kunne heve trygdeandel for behandling - refusjonsrett.) For fysioterapeuten har dette resultert i langt lavere omsetting da fastlønnstilskuddet fra kommunen har vært helt nede i 20% av fullt tilskudd, mens rikstrygdeverkets (RTV) takster har vært fastsatt ut fra at fysioterapeuten har 100% driftstilskudd. Totalt sett har dette ført til at den statlige andelen av finansieringen av fysioterapitjenesten sammen med pasientens egenandel nå ligger på 75%, mens den kommunale andelen av omsettingen ligger på 25% (før ).

4 6 LOKALAVISA 7 Ny finansieringsordning 2009 Før jul 2008 annonserte daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen en endring av finansieringen av fysioterapitjenesten for å redusere statens utbetaling og for å legge mer ansvar på kommunene. Stortingets budsjettforslag før jul 2008 innebar av RTV-takstene skal justeres ned og driftstilskuddene opp slik at man igjen kommer til en deling hvor kommunene dekker 40% og pasientens egenandel og trygderefusjon til sammen ligger på 60% av omsettingen til en fysioterapeut med 100% driftstilskudd. Det er videre sagt at den nye finansieringsordningen skal være økonomisk nøytral for fysioterapeuten som har 100% driftstilskudd (fysioterapeuten skal ikke tape på den nye finansieringsordningen). Endringen trådde i kraft med 25% av full endring fra 1. juli 2009 og de resterende 75% av endringen gjennomføres 1. juli For en fysioterapeut med 20% driftstilskudd vil endringa innbære en omsettingstap på opp til ,- pr år, mens en fysioterapeut med driftstilskudd på 40% vil kunne få et omsettingstap på opp til ,- pr år. Bodø kommune Ved starten av 2009 fikk fysioterapeutene i privat praksis i Bodø informasjon om den nye finansieringsordningen som skulle settes i gang. Det ble da umiddelbart satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra flest mulig miljøer/ institutter i byen, som skulle ta tak i denne saken på vegne av privat praksis i Bodø. Vi endte opp med 5 representanter fra forskjellige institutter i Bodø. Prosessen i Bodø kommune Vi startet arbeidet med å sette fokus på dagens situasjon i Bodø kommune. Dette ble gjort ved først å innhente aktuelle opplysninger som kommunens totale fysioterapitilbud, folketall, Kostra-tabell for sammenligning med andre kommuner, samt ventelisteinformasjon. Vi har brukt media aktivt for å informere innbyggere og ikke minst politikerne om ståa i kommunen, og om den annonserte finansieringsendringen. Vi inviterte oss på en rekke møter i brukerorganisasjoner og informerte direkte til dem, og vi har hatt utallige møter og telefoner med politikere og administrasjon i kommunen. Vår hovedoppgave i denne første fasen var altså å informere kommunens politikere og administrasjon om hvordan statusen er i Bodø kommune i dag sammenlignet med andre tilsvarende kommuner. Konklusjonen var overveldende Bodø kommune har en underdekning på nesten 19 årsverk fysioterapi sammenlignet med andre tilsvarende kommuner. Finansiering av fysioterapitjenesten Videre jobbet vi aktivt for å informere politikerne om hvordan finansieringen av fysioterapitjenesten fungerer i dag og hvordan den skal endres (les innledningen i denne artikkelen). Dette var en omfattende men svært viktig prosess. Hele finansieringsordningen er komplisert og uoversiktlig, men det er helt avgjørende at beslutningstakerne forstår ordningen fullt ut. Det har vært viktig å få frem at fysioterapi i privat praksis er riktignok privat, men at dette er en del av den kommunale fysioterapitjenesten som altså er lovpålagt. Politikerne har forstått hvordan fysioterapi i privat praksis finansieres og at det er kommunen sitt ansvar å tilby en forsvarlig fysioterapitjeneste til befolkningen. Plan for ergo- og fysioterapitjeneste i Bodø kommune Parallelt med arbeidet i arbeidsgruppa, har virksomhetsleder for fysioterapitjenesten arbeidet frem en ny Plan for ergo- og fysioterapitjeneste i Bodø kommune. Dette er en plan for utvikling av tjenesten de neste 4 årene. Denne planen har vist seg å bekrefte den jobben arbeidsgruppa har gjort, og har vært et nyttig verktøy spesielt overfor politikerne. Planen gir en detaljert beskrivelse av tjenesteomfanget og behovet i Bodø kommune i dag og i den nærmeste fremtiden, og en av hovedkonklusjonene i planen er at den dokumenterer et betydelig behov for å løfte ergo- og fysioterapitjenesten i Bodø kommune. Status i Bodø kommune i dag Et viktig mål for arbeidsgruppa ble etter hvert å få finansieringssaken vår på dagsorden i bystyret. Det var i det hele tatt svært uklart hvordan vi skulle gå frem for å få til dette, og vi ble henvist mange ganger frem og tilbake mellom politikere og administrasjon. Vi klarte omsider å få saken på dagsorden hos HS-komiteen, og virksomhetsleder ble bedt om å lage et saksinnlegg. I denne fasen ble finansieringssaken endret til to saker. Den ene var oppjustering av kommunens eksisterende små avtalehjemler, og den andre var vedtak av Plan for ergo- og fysioterapitjeneste i Bodø kommune. Sakene skulle altså opp i HS-komiteen og vi trodde at vi endelig skulle belønnes for måneders intenst arbeid. Her opplevde vi at saken ble degradert til en referatsak, noe som vil si at saken ble informert om til politikerne, men det tas ingen beslutninger. Saken ble lagt på is en periode og verken politikere eller administrasjon gjorde noe aktivt for å bringe saken videre. Arbeidsgruppa måtte igjen presse på og fikk etter hvert saken opp for ny behandling i den samme HS-komiteen. Denne gangen kom vi et lite skritt videre, og det ble gjort vedtak i begge sakene (oppjustering av små driftsavtaler og Plan for ergo- og fysioterapitjeneste i Bodø kommune ble godkjent). Disse vedtakene førte sakene videre til behandling i bystyret hvor det ble gjort enstemmig vedtak i begge sakene, dette var i oktober Nå trodde vi igjen at saken var klar vedtak betyr tiltak, men nei. For å komme videre fra dette punkt kreves det penger på budsjett. Bystyret i Bodø kommune har nylig vedtatt budsjett for 2010, og bystyret har ikke prioritert å bruke penger for å løfte fysioterapitjenesten i denne omgang. SAKEN FORTSETTER PÅ NESTE SIDE.

5 8 LOKALAVISA 9 En kort oppsummering av saksgangen slik vi har jobbet: Dokumentere status i kommunen i dag, sammenlignet med andre kommuner (Kostra-rapport), og gjerne dokumentere antall timer fysioterapi kommunen får gratis i form av at fysioterapeuter med små driftstilskudd jobber mer enn avtalevolum. Informer politikerne om hva som er status, og bruk gjerne media parallelt for å stimulere politikerne til engasjement. Informer politikerne og administrasjon om hvordan fysioterapi i privat praksis finansieres. Her er det viktig å ta med den opprinnelige ordningen hvor intensjonen var at fysioterapeuten har 100% driftstilskudd, og at dette skal utgjøre ca 40% av omsetting. Finansieringen er komplisert og vanskelig å forstå for utenforstående, og dersom politikerne skal kunne gjøre vedtak om tiltak her, er det viktig at de forstår hvordan finansieringen fungerer. Få saken på dagsorden her kan både administrasjon og politikere kreve en sak behandlet sørg for god og troverdig dokumentasjon. Et viktig poeng overfor politikere som skal gjøre vedtak, er at dersom kommunen vedtar å øke mengden driftstilskudd er det kun snakk om en engangsinvestering Foto: Anette Rasmussen det første året. Ved neste Kostra-rapportering kan kommunen melde inn økt utgift på fysioterapi og dermed få tilsvarende økt overføring fra staten. Veien videre. Pr i dag er det altså ingen avklaring i saken. Vi har enstemmige bystyrevedtak å støtte oss på, og både politikere og administrasjon har gitt klart uttrykk for at dette er en viktig sak og at dette skal vi få til. Arbeidsgruppa jobber videre i håp om en snarlig løsning, samtidig som flere av fysioterapeutene med små driftstilskudd begynner å forberede seg på å gå over til helprivat praksis den tiden de jobber uten driftstilskudd, det vil si 2-4 dager pr uke for mange. Konsekvenser av en privatisering av fysioterapitjenesten vil blant annet være et dårligere tilbud til kronikere, barn og nyopererte. Det vil også skape et klasseskille mellom de som har råd til å betale for et godt og snarlig tilbud og de som blir tvunget til å stille seg på ventelisten som bare vil bli enda lengre enn den allerede er i dag. Dette er en løsning ingen av oss ønsker, men 75% av annonsert finansieringsendring kommer sommeren 2010, og det betyr ytterligere et tap på ca ,- pr mnd på toppen av allerede en nedgang på ,- etter sommeren Vi håper dette ikke er situasjonen i Bodø om et halvt år. Ny ordning for pasientskadeerstatning Av Robert Grønbech Leder NFF avd Nordland NFF Avdeling Nordland har i løpet av 2009 fått en del henvendelser om den nye pasientskadeerstatningsordningen for fysioterapeuter som trådte i kraft og ser på informasjonsbehovet som relativt stort. Informasjonen er lagt ut på NFFs nettsider (www.fysio.no), men virker ikke å være nådd ut til alle. Regjeringen har vedtatt en ny erstatningsordning for pasientskader i privat helsetjeneste. Ordningen, som trådte i kraft 1. januar 2009, innebærer at plikten for helsepersonell til å tegne privat forsikring etter helsepersonelloven faller bort. Privat helsepersonell får isteden plikt til å melde fra om sin virksomhet til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og betale tilskudd dit. Endringene berører alle fysioterapeuter i privat praksis. Bakgrunnen for den nye erstatningsordningen er at Stortinget tidligere har bestemt at også pasientskader som skjer i privat helsetjeneste, skal omfattes av ordningen som NPE forvalter. Denne ordningen er mer fordelaktig for pasienten enn det som følger av vanlig erstatningsrett. Begrepet privat helsetjeneste i denne sammenheng vil som hovedregel omfatte de privatpraktiserende fysioterapeuter som eier og er ansvarlige for virksomhet som sysselsetter helsepersonell utenfor den offentlige helsetjenesten. Den nye erstatningsordningen får ulike praktiske konsekvenser, avhengig av driftsstøtte og praksisomfang: Fysioterapeuter uten kommunal avtale må selv melde fra til NPE om sin virksomhet og betale tilskudd. For avtalefysioterapeuter som arbeider heltid med full driftsstøtte, eller som har redusert driftsstøtte med tilsvarende reduksjon i praksisomfang, er det kommunen som skal melde fra til NPE om virksomheten og betale tilskudd. Avtalefysioterapeuter som har redusert driftsstøtte, men et praksisomfang som overstiger driftsstøtte-andelen, må selv melde fra til NPE om den overskytende delen og betale tilskudd for denne. (For arbeidet som faller innenfor driftsstøtte-andelen gjelder andre kulepunkt.) NFF oppfordrer avtalefysioterapeuter som omfattes av tredje kulepunkt, til å be kommunen betale NPE-tilskudd for hele praksisomfanget, ikke bare driftsstøtte-andelen. Noen redigerte utdrag fra NPEs fortolkninger: Offentlig vs. privat helsetjeneste. Delvis driftstilskudd: Ved avtale om fullt driftstilskudd regnes man i sin helhet å være innenfor offentlig helsetjeneste, og skal ikke melde fra eller betale tilskudd til NPE. Ved avtale om delvis driftstilskudd, for eksempel 20 prosent, skal man melde fra og betale tilskudd for det overskytende, det vil i dette tilfellet si inntil 80 prosent per årsverk. De deler av privat tjenesteyters virksomhet som finansieres gjennom avtale med staten, regionale helseforetak, helseforetak, fylkeskommune eller kommune om driftstilskudd eller kjøp av helsetjenester, kommer inn under definisjonen av offentlig helsetjeneste. For øvrige deler av virksomheten må man melde fra og betale tilskudd til NPE. Pasientskadelovens virkeområde: Om terapiridning, vannterapi og bassengtrening: Det som omfattes av pasientskadeloven, er pasientskader som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp. Skjer en pasientskade ved slike former for terapi, er det et vilkår at skaden skyldes svikt ved behandlingen som den aktuelle fysioterapeuten er ansvarlig for. Om dekning for studenter: Dersom en student i praksis deltar som medhjelper til autorisert helsepersonell ved ytelsen av helsehjelp, vil man være omfattet av pasientskadeloven. Behandling som gis ved deltakelse på kurs, vil normalt ikke være omfattet av pasientskadeloven, når dette ikke er å anse som ytelse av helsehjelp (når man ikke behandler pasienter). Utgangspunktet er at det er helsehjelp som ytes av helsepersonell i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens, som omfattes av pasientskadeloven. Dersom det i virksomheten utøves behandling som er forbeholdt helsepersonell, vil det være nærliggende å si at det dreier seg om helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens. Det betyr at dersom skaden er voldt under en behandlingsform som blir utøvd integrert i ordinær helsetjeneste, vil pasientskadeloven måtte gjelde.

6 10 LOKALAVISA 11 Ny modell for finansiering av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten Storsatsning på forebygging og helse i Meløy! Av Linda Nilsen NFF avd Nordland Av Robert Grønbech Leder NFF avd Nordland I regjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til at sykehusene skal finansiere poliklinisk fysioterapi innenfor rammetilskuddene og ikke gjennom krav til Helfo basert på takster. I statsbudsjettet legges det til grunn at midler tilsvarende uttaket fra folketrygden i 2007 overføres de regionale helseforetakene. Enkelte sykehus planlegger nå en dramatisk reduksjon av fysioterapitilbudet etter at helseforetakene har valgt å fordele midlene etter inntektsmodellen de benytter, ikke i forhold til refusjonen det enkelte sykehus har hatt. Dette innebærer en stor nedgang i inntektene for noen av sykehusene. Det var kjent at refusjonen skulle fjernes, men NFF hadde forventet en alternativ og forutsigbar finansieringsordning før refusjonen ble avviklet. Få mer info om dette på NY MEDLEMSREKORD IGJEN: 332 MEDLEMMER I NFF AVD NORDLAND! På tross av generelle nedgangstider, har man i løpet av det siste året valgt å satse på forebygging og helse i Meløy Kommune, istedet for å bygge ned tilbudet. Det har i løpet av det siste året resultert i flere nyooprettede stillinger, samt økning av eksisterende driftstilskudd. Rådmann i Meløy, Jørgen Kampli, har sammen med leder for Kulturenheten i Meløy, Grete Stenersen, jobbet for og fått gjennomslag for opprettelsen av to nye stillinger. Den ene er ei 100% stilling som Fysak-koordinator, og hvor vedkommende som har fått jobben, skal starte opp i mars Det andre er ei 3-årig prosjektstilling i 100% som folkehelse koordinator, og her er den nyansatte, Anette Myrvang, i full drift allerede. Videre fikk man omgjort midler på det kommunale ergoog fysioterapibudsjettet i Desember 2008, slik at det ble nyopprettet et 50% driftstilskudd på Halsa, noe som lenge hadde vært savnet på stedet. Vedkommende som fikk dette driftstilskuddet var Aleksander Stefanson, bosatt i Bodø. I tillegg har man hatt ei 50 % kommunal fysioterapistilling i Søndre Meløy som har stått vakant det meste av tiden siden den ble opprettet i Denne ble da vedtatt styrket til å bli ei fast 100% stilling, lokalisert til Søndre Meløy. Vedkommende som ble tilsatt i stillingen, Thomas Hoff, er allerede kommet godt i gang i sin nye jobb. Og som en følge av nye refusjonsordninger fra Juli 2009, som for dem med mindre driftstilskudd ga dem merkbart mindre inntekter, ble det også foretatt en økning av driftstilskudd hos to av dem med minst driftstilskudd her i kommunen. Generelt må man kunne si at dette har vært svært positivt, både for fysioterapi situasjonen i Meløy generelt, men også fordi tjenestetilbudet til befolkningen i Meløy har blitt forbedret. Det har vært gjort en god jobb både på grasrota omkring i kommunen, men også i administrasjonen for å få dette realisert. Søknad om støtte gav full pott! Av Robert Grønbech Leder NFF avd Nordland Som vi skrev om i forrige utgave av lokalavisa besluttet Representantskapsmøtet 09 at avdelinger med særlige utfordringer kunne søke om ekstra bevilgninger inneværende år. Dette var begrunnet i målet om lik kvalitet på servicen til medlemmene uansett hvor de måtte bo i landet. NFF Avdeling Nordland søkte på midler for å sørge for å bygge opp og følge opp kontaktperson og tillitsvalgtapparatet, drive aktiv påvirkning av beslutningstakere og media, samt komme nærmere medlemmene og sørge for tosidig informasjonsutveksling. Søknaden på ca kroner var godt begrunnet og gav full uttelling. Styret i NFF Avdeling Nordland har allerede iverksatt flere planlagte tiltak som disse friske midlene har gjort oss i stand til å gjennomføre. Blant annet la vi vinterens styremøte til Lofoten og arrangerte medlemsmøter i Svolvær og på Gravdal. Tilbakemeldingen fra de fremmøte var positive og gav oss bekreftelse på at vi er på rett kurs i forhold til driften av avdelingen vår.

7 12 LOKALAVISA 13 Vi besøker Lofoten! Alle foto: Anette Rasmussen Styret i NFF avd Nordland har besluttet å reise ut til de ulike distrikter i fylket. Denne gangen gikk turen til Lofoten. Mandag formiddag startet vi med styremøte på Anker Brygge, Svolvær. Senere på dagen arangerte vi Medlemsmøte der NFF spanderte middag. Fem personer fant veien til Anker Brygge denne kvelden, og vi fikk diskutert de sakene som opptok medlemmene. Neste morgen gikk turen videre til Lofoten Sykehus, Gravdal. Her hadde vi på forhånd annonsert medlemsmøte med lunch. Desverre var det ingen påmeldte her. Vi fikk likevel et hyggelig møte med de sykehusansatte fysioterapeutene, som også fikk del i lunchen! Vi satser på sterkere oppmøte neste gang, for det blir en neste gang. Vi legger opp til et par slike reiser i året fremover. Til Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland.

8 14 Litt av hvert Til sist: LOKALAVISA 15 HUSK ÅRSMØTET 2010! Meld inn kandidater til verv! Meld inn saker! Mer informasjon følger! Redaksjonen til : LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Robert Grønbech Leder Om «Lokalavisa» Kjære leser. Dersom du sender oss litt bilder fra din arbeidsplass, ledsaget av noen ord om hva som skjer der, - om det er nyheter på gang o.l. så kan jeg love at det kommer med i neste utgave! Send en mail til: i dag! Styret i NFF nordland ønsker at Lokalavisa skal knytte dette langstrakte fylket litt mer sammen. Det er tross alt 332 medlemmer her - spredt rundt omkring. Fysiostafetten! Inger-Anne Nicolaisen Nestleder Linda Nilsen Sekretær Få mer igjen for pengene. Bidra med stoff til Lokalavisa! Vennlig hilsen Jan Magne Berglund Dønna Navn: Berit Marie Christiansen Sivilstatus: Singel Utdanningssted, -år: Skodsborg Fysioterapiskole, Danmark. Ferdig Arbeidssted: NLSH Lofoten Hva opptar deg i din fysioterapihverdag? Å utføre kvalitativt god fysioterapi tilpasset pasientens behov. Fritidsinteresser: Natur, sang, dans, dyr. Drømmeferie: På hesteryggen over Island. Berit sender stafettpinnen over til Pia Pousar, NLSH Bodø! Richard Meløysund Kasserer Anette Rasmussen Kurskontakt Jan Magne Berglund Webansvarlig/grafikk Lokalavisa

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!!

LOKALAVISA SNART ER DET ÅRSMØTE! Klinikkdannelse i UNN HF. Kurs i Bevegelsesutvikling MØT OPP OG BRUK DIN STEMMERETT!!! NFF AVDELING NORDLAND LOKALAVISA 1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Nummer 1-2009 LOKALAVISA NFF AV DELING NORDLAND Klinikkdannelse i UNN HF. Hva gjøres i forhold til finansieringsordningen?

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS GRUPPE Fagkunnskap helt til fingerspissene. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut Fysioterapeuter med offentlig autorisasjon har mulighet til å starte opp egen

Detaljer

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen!

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! LOKALAVISA 3 2010 Utgave 4 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Vinterutgaven LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! Prosjekt

Detaljer

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen!

Vinterutgaven. LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! LOKALAVISA 3 2010 Utgave 4 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Vinterutgaven LM2010: NFF avdeling Nordland stiller med 3 delegater. Medlemsmøter i Brønnøysund og Sandnessjøen! Prosjekt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd Elin Larsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 08/215 DRIFTSTILSKUDDENE I ETS - MIDLERTIDIG REVIDERING AV ANTALL DRIFTSTILSKUDD Rådmannens innstilling: 1. Det vises til kommunestyrevedtak

Detaljer

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder.

Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013: Bydelsstyrets uttalelser til tjenesteområder knyttet til Komité for helse og sosials ansvarsområder. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 131009 sak 98-09 og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! LOKALAVISA 2 2011 Utgave 3 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Nordland. Sommerutgaven FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Ny takstmodell i privat praksis skaper hodebry Avdeling Nordland avholdt årsmøte

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringssvar fra Norsk Fysioterapeutforbund: Forslag til forskriftendringer og nye forskrifter ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 DEP 0030 Oslo Oslo, 30.09.2011 Vår ref: ERB/LF/E Deres ref:

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE 1. BAKGRUNN Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap, jf. Innst. S.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 14/1705 FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM Rådmannens innstilling: Sak om fysioterapitjenesten i Modum tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION NORD 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Nords handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for året

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. Onsdag den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. Onsdag den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte Onsdag den 18.01.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Godt Nyttår! LOKALAVISA. VINN EN ipad 2! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte 2012 - Reiseutjevning 2011

Godt Nyttår! LOKALAVISA. VINN EN ipad 2! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte 2012 - Reiseutjevning 2011 LOKALAVISA 1 2012 Utgave 2 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling nordland. Godt Nyttår! - Fikk tilbake stilling i Narvik - Årsmøte 2012 - Reiseutjevning 2011 VINN EN ipad 2! 2 LOKALAVISA 3 Lederen

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten KE Fysioterapitjenesten i Levanger - organisering, kapasitet og behov fremover o Fysioterapi o Oppbygging av fysioterapitilbudet i Norge o Organisering og kapasitet i Levanger o Behov fremover Fysioterapi

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Sykehuspolitikk og samhandling. Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad

Sykehuspolitikk og samhandling. Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad Sykehuspolitikk og samhandling Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad Mål for helsepolitikken En sentral målsetting i utformingen av den statlige helsepolitikken er å sikre hele befolkningen,

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 5. september 2017

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 5. september 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Dato 5. september 2017 Høringsnotat Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten. Side 1 av 8 Innhold

Detaljer

Fagdirektør Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet

Fagdirektør Kristin Gjellestad, Helse- og omsorgsdepartementet Helsepolitiske føringer av betydning for fysioterapeuter Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Samhandling

Detaljer

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte effekt Prosjektdirektør Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet Helsedirektoratet. Øyvind Sæbø Øyvind Sæbø 1 Temaer som vil bli berørt Hva er helserefusjoner? Historikk

Detaljer

Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan

Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan Faggruppen for barne og ungdomsfysioterapi Handlingsplan 2015 2016 1. Fakta om faggruppen Medlemstallet var 630 per 29. januar 2015. Faggruppens leder vil i 2015 2016 være lønnet i 20% stilling. Faggruppen

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren Pasientrettigheter i EU/EØS betydning Hege Louise Østlyngen Kurs i regi av KS Norsk kommunesektor og EU/EØS 2010/2011, Oslo 6. april 2011 Fri bevegelighet av tjenester Tjenestebegrepet i EØS-avtalen artikkel

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION MIDT 2015

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION MIDT 2015 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION MIDT 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2014... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske

Detaljer

Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester Foto: Carl Erik Eriksson

Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester Foto: Carl Erik Eriksson Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester 2017 Foto: Carl Erik Eriksson Bakgrunn I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen avviklet diagnoselisten for fysioterapi fra 1.1. 2017. Diagnoselisten omfattet

Detaljer

HANDLINSPLAN FOR REGION VEST I NFF 2014

HANDLINSPLAN FOR REGION VEST I NFF 2014 HANDLINSPLAN FOR REGION VEST I NFF 2014 Innhold FORORD... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 3 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2014... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2014 med økonomiske rammer for

Detaljer

Fysioterapitjenesten En kommunal/privat tjeneste

Fysioterapitjenesten En kommunal/privat tjeneste Fysioterapitjenesten En kommunal/privat tjeneste Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fysioterapiens plass i kommunehelsetjenesten I utgangspunktet

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester

Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven økning av tilskudd fra private helsetjenester Sendt ut: 22. juni 2015 Høringsfrist: 15. oktober 2015 Side

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Ringeklokke i borggården. 15.02.2011 kl. 18.

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Ringeklokke i borggården. 15.02.2011 kl. 18. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Ringeklokke i borggården 15.02.2011 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. september 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 11. september 2017 01.09.2017 nr. 1334 Forskrift

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015

HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 HANDLINSPLAN FOR REGION OSLOOMRÅDET I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 5 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2015 med økonomiske rammer

Detaljer

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016

ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 ÅRSBERETNING NFF REGION MIDT FOR 2016 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. Et viktig element i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF ble erstattet av 5 regioner

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

Finansiering av helsetjenester til asylsøkere 16.12.2015

Finansiering av helsetjenester til asylsøkere 16.12.2015 Finansiering av helsetjenester til asylsøkere Finansieringsordninger Grunnleggende ansvar Vertskommunetilskudd Helseavtaler Trygdedekning Driftsavtale mottak Særlige tiltak trygd/udi Innslag av gråsoner

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO

EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4/2-2015 Jan Erling Klausen NIBR/UiO EFFEKTER AV KOMMUNEREFORMEN Regjeringens politikk er intenderte effekter, men hva med de uintenderte? Hvilke

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten v4-29.07.2015 Norsk manuellterapeutforening Postboks 797 8510 NARVIK Deres ref.: Vår ref.: 11/2712-34 Saksbehandler: Cathrine Hannevig Welle-Watne Dato: 28.01.2016 Fysioterapeuter - Informasjon om endringer

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 30 ( )

Ot.prp. nr. 30 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2005 2006) Om lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven (samleproposisjon høsten 2005) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo 20. nov 2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Norges

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2015

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2015 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2015 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2015... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2014 med økonomiske rammer

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra Modell for drift av Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra 1.1.2007 VEDTATT AV DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF I MØTE 30.11.2006 Formålet med FNF FNF er et samarbeidsforum mellom natur-

Detaljer

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester 2016 Prop. 1 S 221 Programområde 30 Stønad ved helsetjenester Folketrygdens stønad ved helsetjenester (kapittel 5 i folketrygdloven) har som overordnet mål å gi befolkningen i alle deler av landet god

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Juni 29. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Juni 29. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Juni 29 HØRINGSSVAR 2017 Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester Privatpraktisere Fysioterapeuters Forbund takker for anledningen til å fremme synspunkter på Helse- og

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye

Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren. Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Samhandlingsreformen sett fra kommunesektoren Eldrerådskonferanse 28. og 29.april 2010 KS Nordland v/elin Bye Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren. (Halvdan Skard

Detaljer

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake

Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake Vedlegg 3 Rammeavtale om levering av spesialisthelsetjenester til pasienter med ortopediske lidelser vedrørende ordningen Raskere Tilbake Avtale mellom:.. (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF (heretter

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Fysioterapitjenesten - privatisering

Fysioterapitjenesten - privatisering ReHabiliteringssenteret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.07.2011 43310/2011 2011/3491 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/7 Eldrerådet 22.08.2011 11/4 Råd for funksjonshemmede 23.08.2011 11/7 Komite

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen)

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/2-2017 Dokument nr.: 14/00959-30 Arkivkode: G21 Dato: 28.06.2017 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale

Detaljer

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innst. S. nr. 46 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet

Detaljer

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Utfordringer Organisering Prioriteringer IKT Kompetanse Kapasitet Organisering Primærhelseteam Oppfølgingsteam Knutepunktmodellen Primærhelseteam - formål Ny

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200704383 /LF Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring Forslag til forskrift om pasientskadelovens

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund Krav til drift- og takstoppgjør 2013 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning NFF viser til ASA 4303 avtale mellom HOD og KS og NFF om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

ASA 4313. Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND ASA 4313 Avtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis for fysioterapeuter ~i -' NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Kjære kollega Oslo, november 2006 Avtalen mellom KS og NFF om drift

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer