Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten"

Transkript

1 Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av poliklinisk fysioterapi Søknad om støtte gav full pott! Årsmøte 2010 Ny medlemsrekord! (Igjen) Les om dette og enda mer i juleutgaven av Lokalavisa! Svolvær by night. Foto: Anette Rasmussen

2 2 3 LOKALAVISA Lederen har ordet. Så er året 2009 ved veis ende, og styret i NFF Avdeling Nordland har hatt et hektisk år med mange henvendelser og mye konstruktivt samarbeid med medlemmene. Vi har lyktes i mye av vårt arbeid, men står, som beskrevet i tidligere utgaver av lokalavisa, midt i store utfordringer. Dette gjør sitt til at vi ikke er i mål med alt vi ønsker å gjøre noe med. Situasjonen rundt omkring i fysioterapiverdenen er svært ulik fra plass til plass, fra kommune til kommune og fra virksomhet til virksomhet. Men endringer i finansiering av fysioterapi, både i kommunehelsetjenesten og i helseforetakene, berører nok de fleste på en eller annen måte. Årets siste utgave av lokalavisa beskriver mange av de endringene som vi fysioterapeuter nå må forholde oss til, men beskriver også at vi på mange måter kan være med å påvirke vår hverdag og vår fremtid. Et eksempel er fysioterapeutene i Bodø som har tatt grep og har lagt ned mye arbeid i nettopp dette. Avdelingsstyret ønsker også å følge opp, og i dette nummeret beskriver vi noe av det arbeidet som vi har engasjert oss i denne høsten. Vi takker for alle gode tilbakemeldinger fra dere fysioterapeuter rundt omkring i avdelingen vår, og for godt samarbeid. Vi tar medlemsveksten på ti prosent dette året, som et signal på at fysioterapeutene i Nordland mener at vi sammen kan utgjøre en forskjell, og at vi ønsker en styrking av fysioterapi som fag og som tjeneste. Avdelingsstyret vil ønske dere alle en God jul og et godt nyttår, som for øvrig er landsmøte år! Robert Grønbech NFF avd Nordland Lofoten! Foto: Anette Rasmussen

3 4 LOKALAVISA 5 Fysioteterapeutene i Bodø tar grep om ny finansieringsordning. Av Tore Jørgen Bjørkli NFF-KP privat praksis Finansieringsordningen fra 1984 I 1984 ble det inngått ny finansieringsordning for fysioterapi i privat praksis i Norge. Denne innebar en tredeling av finansieringen hvor 40% av fysioterapeutens omsetting skulle dekkes gjennom et fastlønnstilskudd fra kommunen driftstilskuddet, og 60% skulle dekkes av pasientens egenandel og trygderefusjon. Takstene ble fastsatt med utgangspunkt i at fysioterapeutene hadde 100% driftstilskudd fra kommunen. Takster og driftstilskudd har vært justert årlig ifht forhandlinger mellom NFF (Norsk FysioterapeutForbund) og KS (Kommunenes Sentralforbund) hele tiden med utgangspunkt at fysioterapeutene har 100% driftstilskudd. Etter at ordningen tok til i 1984 har kommunene i stor grad utvidet fysioterapitilbudet til befolkningen ved å dele opp eksisterende driftstilskudd i stedet for opprettelse av nye driftstilskudd. På denne måten har kommunene spart mye penger ved at de har fått flere fysioterapeuter uten å øke kostnaden. (Eksempel - et 100% driftstilskudd har man delt opp til 5 x 20% driftstilskudd. 20% driftstilskudd har vært minimum størrelse på avtalen for å kunne heve trygdeandel for behandling - refusjonsrett.) For fysioterapeuten har dette resultert i langt lavere omsetting da fastlønnstilskuddet fra kommunen har vært helt nede i 20% av fullt tilskudd, mens rikstrygdeverkets (RTV) takster har vært fastsatt ut fra at fysioterapeuten har 100% driftstilskudd. Totalt sett har dette ført til at den statlige andelen av finansieringen av fysioterapitjenesten sammen med pasientens egenandel nå ligger på 75%, mens den kommunale andelen av omsettingen ligger på 25% (før ).

4 6 LOKALAVISA 7 Ny finansieringsordning 2009 Før jul 2008 annonserte daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen en endring av finansieringen av fysioterapitjenesten for å redusere statens utbetaling og for å legge mer ansvar på kommunene. Stortingets budsjettforslag før jul 2008 innebar av RTV-takstene skal justeres ned og driftstilskuddene opp slik at man igjen kommer til en deling hvor kommunene dekker 40% og pasientens egenandel og trygderefusjon til sammen ligger på 60% av omsettingen til en fysioterapeut med 100% driftstilskudd. Det er videre sagt at den nye finansieringsordningen skal være økonomisk nøytral for fysioterapeuten som har 100% driftstilskudd (fysioterapeuten skal ikke tape på den nye finansieringsordningen). Endringen trådde i kraft med 25% av full endring fra 1. juli 2009 og de resterende 75% av endringen gjennomføres 1. juli For en fysioterapeut med 20% driftstilskudd vil endringa innbære en omsettingstap på opp til ,- pr år, mens en fysioterapeut med driftstilskudd på 40% vil kunne få et omsettingstap på opp til ,- pr år. Bodø kommune Ved starten av 2009 fikk fysioterapeutene i privat praksis i Bodø informasjon om den nye finansieringsordningen som skulle settes i gang. Det ble da umiddelbart satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra flest mulig miljøer/ institutter i byen, som skulle ta tak i denne saken på vegne av privat praksis i Bodø. Vi endte opp med 5 representanter fra forskjellige institutter i Bodø. Prosessen i Bodø kommune Vi startet arbeidet med å sette fokus på dagens situasjon i Bodø kommune. Dette ble gjort ved først å innhente aktuelle opplysninger som kommunens totale fysioterapitilbud, folketall, Kostra-tabell for sammenligning med andre kommuner, samt ventelisteinformasjon. Vi har brukt media aktivt for å informere innbyggere og ikke minst politikerne om ståa i kommunen, og om den annonserte finansieringsendringen. Vi inviterte oss på en rekke møter i brukerorganisasjoner og informerte direkte til dem, og vi har hatt utallige møter og telefoner med politikere og administrasjon i kommunen. Vår hovedoppgave i denne første fasen var altså å informere kommunens politikere og administrasjon om hvordan statusen er i Bodø kommune i dag sammenlignet med andre tilsvarende kommuner. Konklusjonen var overveldende Bodø kommune har en underdekning på nesten 19 årsverk fysioterapi sammenlignet med andre tilsvarende kommuner. Finansiering av fysioterapitjenesten Videre jobbet vi aktivt for å informere politikerne om hvordan finansieringen av fysioterapitjenesten fungerer i dag og hvordan den skal endres (les innledningen i denne artikkelen). Dette var en omfattende men svært viktig prosess. Hele finansieringsordningen er komplisert og uoversiktlig, men det er helt avgjørende at beslutningstakerne forstår ordningen fullt ut. Det har vært viktig å få frem at fysioterapi i privat praksis er riktignok privat, men at dette er en del av den kommunale fysioterapitjenesten som altså er lovpålagt. Politikerne har forstått hvordan fysioterapi i privat praksis finansieres og at det er kommunen sitt ansvar å tilby en forsvarlig fysioterapitjeneste til befolkningen. Plan for ergo- og fysioterapitjeneste i Bodø kommune Parallelt med arbeidet i arbeidsgruppa, har virksomhetsleder for fysioterapitjenesten arbeidet frem en ny Plan for ergo- og fysioterapitjeneste i Bodø kommune. Dette er en plan for utvikling av tjenesten de neste 4 årene. Denne planen har vist seg å bekrefte den jobben arbeidsgruppa har gjort, og har vært et nyttig verktøy spesielt overfor politikerne. Planen gir en detaljert beskrivelse av tjenesteomfanget og behovet i Bodø kommune i dag og i den nærmeste fremtiden, og en av hovedkonklusjonene i planen er at den dokumenterer et betydelig behov for å løfte ergo- og fysioterapitjenesten i Bodø kommune. Status i Bodø kommune i dag Et viktig mål for arbeidsgruppa ble etter hvert å få finansieringssaken vår på dagsorden i bystyret. Det var i det hele tatt svært uklart hvordan vi skulle gå frem for å få til dette, og vi ble henvist mange ganger frem og tilbake mellom politikere og administrasjon. Vi klarte omsider å få saken på dagsorden hos HS-komiteen, og virksomhetsleder ble bedt om å lage et saksinnlegg. I denne fasen ble finansieringssaken endret til to saker. Den ene var oppjustering av kommunens eksisterende små avtalehjemler, og den andre var vedtak av Plan for ergo- og fysioterapitjeneste i Bodø kommune. Sakene skulle altså opp i HS-komiteen og vi trodde at vi endelig skulle belønnes for måneders intenst arbeid. Her opplevde vi at saken ble degradert til en referatsak, noe som vil si at saken ble informert om til politikerne, men det tas ingen beslutninger. Saken ble lagt på is en periode og verken politikere eller administrasjon gjorde noe aktivt for å bringe saken videre. Arbeidsgruppa måtte igjen presse på og fikk etter hvert saken opp for ny behandling i den samme HS-komiteen. Denne gangen kom vi et lite skritt videre, og det ble gjort vedtak i begge sakene (oppjustering av små driftsavtaler og Plan for ergo- og fysioterapitjeneste i Bodø kommune ble godkjent). Disse vedtakene førte sakene videre til behandling i bystyret hvor det ble gjort enstemmig vedtak i begge sakene, dette var i oktober Nå trodde vi igjen at saken var klar vedtak betyr tiltak, men nei. For å komme videre fra dette punkt kreves det penger på budsjett. Bystyret i Bodø kommune har nylig vedtatt budsjett for 2010, og bystyret har ikke prioritert å bruke penger for å løfte fysioterapitjenesten i denne omgang. SAKEN FORTSETTER PÅ NESTE SIDE.

5 8 LOKALAVISA 9 En kort oppsummering av saksgangen slik vi har jobbet: Dokumentere status i kommunen i dag, sammenlignet med andre kommuner (Kostra-rapport), og gjerne dokumentere antall timer fysioterapi kommunen får gratis i form av at fysioterapeuter med små driftstilskudd jobber mer enn avtalevolum. Informer politikerne om hva som er status, og bruk gjerne media parallelt for å stimulere politikerne til engasjement. Informer politikerne og administrasjon om hvordan fysioterapi i privat praksis finansieres. Her er det viktig å ta med den opprinnelige ordningen hvor intensjonen var at fysioterapeuten har 100% driftstilskudd, og at dette skal utgjøre ca 40% av omsetting. Finansieringen er komplisert og vanskelig å forstå for utenforstående, og dersom politikerne skal kunne gjøre vedtak om tiltak her, er det viktig at de forstår hvordan finansieringen fungerer. Få saken på dagsorden her kan både administrasjon og politikere kreve en sak behandlet sørg for god og troverdig dokumentasjon. Et viktig poeng overfor politikere som skal gjøre vedtak, er at dersom kommunen vedtar å øke mengden driftstilskudd er det kun snakk om en engangsinvestering Foto: Anette Rasmussen det første året. Ved neste Kostra-rapportering kan kommunen melde inn økt utgift på fysioterapi og dermed få tilsvarende økt overføring fra staten. Veien videre. Pr i dag er det altså ingen avklaring i saken. Vi har enstemmige bystyrevedtak å støtte oss på, og både politikere og administrasjon har gitt klart uttrykk for at dette er en viktig sak og at dette skal vi få til. Arbeidsgruppa jobber videre i håp om en snarlig løsning, samtidig som flere av fysioterapeutene med små driftstilskudd begynner å forberede seg på å gå over til helprivat praksis den tiden de jobber uten driftstilskudd, det vil si 2-4 dager pr uke for mange. Konsekvenser av en privatisering av fysioterapitjenesten vil blant annet være et dårligere tilbud til kronikere, barn og nyopererte. Det vil også skape et klasseskille mellom de som har råd til å betale for et godt og snarlig tilbud og de som blir tvunget til å stille seg på ventelisten som bare vil bli enda lengre enn den allerede er i dag. Dette er en løsning ingen av oss ønsker, men 75% av annonsert finansieringsendring kommer sommeren 2010, og det betyr ytterligere et tap på ca ,- pr mnd på toppen av allerede en nedgang på ,- etter sommeren Vi håper dette ikke er situasjonen i Bodø om et halvt år. Ny ordning for pasientskadeerstatning Av Robert Grønbech Leder NFF avd Nordland NFF Avdeling Nordland har i løpet av 2009 fått en del henvendelser om den nye pasientskadeerstatningsordningen for fysioterapeuter som trådte i kraft og ser på informasjonsbehovet som relativt stort. Informasjonen er lagt ut på NFFs nettsider (www.fysio.no), men virker ikke å være nådd ut til alle. Regjeringen har vedtatt en ny erstatningsordning for pasientskader i privat helsetjeneste. Ordningen, som trådte i kraft 1. januar 2009, innebærer at plikten for helsepersonell til å tegne privat forsikring etter helsepersonelloven faller bort. Privat helsepersonell får isteden plikt til å melde fra om sin virksomhet til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og betale tilskudd dit. Endringene berører alle fysioterapeuter i privat praksis. Bakgrunnen for den nye erstatningsordningen er at Stortinget tidligere har bestemt at også pasientskader som skjer i privat helsetjeneste, skal omfattes av ordningen som NPE forvalter. Denne ordningen er mer fordelaktig for pasienten enn det som følger av vanlig erstatningsrett. Begrepet privat helsetjeneste i denne sammenheng vil som hovedregel omfatte de privatpraktiserende fysioterapeuter som eier og er ansvarlige for virksomhet som sysselsetter helsepersonell utenfor den offentlige helsetjenesten. Den nye erstatningsordningen får ulike praktiske konsekvenser, avhengig av driftsstøtte og praksisomfang: Fysioterapeuter uten kommunal avtale må selv melde fra til NPE om sin virksomhet og betale tilskudd. For avtalefysioterapeuter som arbeider heltid med full driftsstøtte, eller som har redusert driftsstøtte med tilsvarende reduksjon i praksisomfang, er det kommunen som skal melde fra til NPE om virksomheten og betale tilskudd. Avtalefysioterapeuter som har redusert driftsstøtte, men et praksisomfang som overstiger driftsstøtte-andelen, må selv melde fra til NPE om den overskytende delen og betale tilskudd for denne. (For arbeidet som faller innenfor driftsstøtte-andelen gjelder andre kulepunkt.) NFF oppfordrer avtalefysioterapeuter som omfattes av tredje kulepunkt, til å be kommunen betale NPE-tilskudd for hele praksisomfanget, ikke bare driftsstøtte-andelen. Noen redigerte utdrag fra NPEs fortolkninger: Offentlig vs. privat helsetjeneste. Delvis driftstilskudd: Ved avtale om fullt driftstilskudd regnes man i sin helhet å være innenfor offentlig helsetjeneste, og skal ikke melde fra eller betale tilskudd til NPE. Ved avtale om delvis driftstilskudd, for eksempel 20 prosent, skal man melde fra og betale tilskudd for det overskytende, det vil i dette tilfellet si inntil 80 prosent per årsverk. De deler av privat tjenesteyters virksomhet som finansieres gjennom avtale med staten, regionale helseforetak, helseforetak, fylkeskommune eller kommune om driftstilskudd eller kjøp av helsetjenester, kommer inn under definisjonen av offentlig helsetjeneste. For øvrige deler av virksomheten må man melde fra og betale tilskudd til NPE. Pasientskadelovens virkeområde: Om terapiridning, vannterapi og bassengtrening: Det som omfattes av pasientskadeloven, er pasientskader som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp. Skjer en pasientskade ved slike former for terapi, er det et vilkår at skaden skyldes svikt ved behandlingen som den aktuelle fysioterapeuten er ansvarlig for. Om dekning for studenter: Dersom en student i praksis deltar som medhjelper til autorisert helsepersonell ved ytelsen av helsehjelp, vil man være omfattet av pasientskadeloven. Behandling som gis ved deltakelse på kurs, vil normalt ikke være omfattet av pasientskadeloven, når dette ikke er å anse som ytelse av helsehjelp (når man ikke behandler pasienter). Utgangspunktet er at det er helsehjelp som ytes av helsepersonell i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens, som omfattes av pasientskadeloven. Dersom det i virksomheten utøves behandling som er forbeholdt helsepersonell, vil det være nærliggende å si at det dreier seg om helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens. Det betyr at dersom skaden er voldt under en behandlingsform som blir utøvd integrert i ordinær helsetjeneste, vil pasientskadeloven måtte gjelde.

6 10 LOKALAVISA 11 Ny modell for finansiering av poliklinisk fysioterapi i spesialisthelsetjenesten Storsatsning på forebygging og helse i Meløy! Av Linda Nilsen NFF avd Nordland Av Robert Grønbech Leder NFF avd Nordland I regjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til at sykehusene skal finansiere poliklinisk fysioterapi innenfor rammetilskuddene og ikke gjennom krav til Helfo basert på takster. I statsbudsjettet legges det til grunn at midler tilsvarende uttaket fra folketrygden i 2007 overføres de regionale helseforetakene. Enkelte sykehus planlegger nå en dramatisk reduksjon av fysioterapitilbudet etter at helseforetakene har valgt å fordele midlene etter inntektsmodellen de benytter, ikke i forhold til refusjonen det enkelte sykehus har hatt. Dette innebærer en stor nedgang i inntektene for noen av sykehusene. Det var kjent at refusjonen skulle fjernes, men NFF hadde forventet en alternativ og forutsigbar finansieringsordning før refusjonen ble avviklet. Få mer info om dette på NY MEDLEMSREKORD IGJEN: 332 MEDLEMMER I NFF AVD NORDLAND! På tross av generelle nedgangstider, har man i løpet av det siste året valgt å satse på forebygging og helse i Meløy Kommune, istedet for å bygge ned tilbudet. Det har i løpet av det siste året resultert i flere nyooprettede stillinger, samt økning av eksisterende driftstilskudd. Rådmann i Meløy, Jørgen Kampli, har sammen med leder for Kulturenheten i Meløy, Grete Stenersen, jobbet for og fått gjennomslag for opprettelsen av to nye stillinger. Den ene er ei 100% stilling som Fysak-koordinator, og hvor vedkommende som har fått jobben, skal starte opp i mars Det andre er ei 3-årig prosjektstilling i 100% som folkehelse koordinator, og her er den nyansatte, Anette Myrvang, i full drift allerede. Videre fikk man omgjort midler på det kommunale ergoog fysioterapibudsjettet i Desember 2008, slik at det ble nyopprettet et 50% driftstilskudd på Halsa, noe som lenge hadde vært savnet på stedet. Vedkommende som fikk dette driftstilskuddet var Aleksander Stefanson, bosatt i Bodø. I tillegg har man hatt ei 50 % kommunal fysioterapistilling i Søndre Meløy som har stått vakant det meste av tiden siden den ble opprettet i Denne ble da vedtatt styrket til å bli ei fast 100% stilling, lokalisert til Søndre Meløy. Vedkommende som ble tilsatt i stillingen, Thomas Hoff, er allerede kommet godt i gang i sin nye jobb. Og som en følge av nye refusjonsordninger fra Juli 2009, som for dem med mindre driftstilskudd ga dem merkbart mindre inntekter, ble det også foretatt en økning av driftstilskudd hos to av dem med minst driftstilskudd her i kommunen. Generelt må man kunne si at dette har vært svært positivt, både for fysioterapi situasjonen i Meløy generelt, men også fordi tjenestetilbudet til befolkningen i Meløy har blitt forbedret. Det har vært gjort en god jobb både på grasrota omkring i kommunen, men også i administrasjonen for å få dette realisert. Søknad om støtte gav full pott! Av Robert Grønbech Leder NFF avd Nordland Som vi skrev om i forrige utgave av lokalavisa besluttet Representantskapsmøtet 09 at avdelinger med særlige utfordringer kunne søke om ekstra bevilgninger inneværende år. Dette var begrunnet i målet om lik kvalitet på servicen til medlemmene uansett hvor de måtte bo i landet. NFF Avdeling Nordland søkte på midler for å sørge for å bygge opp og følge opp kontaktperson og tillitsvalgtapparatet, drive aktiv påvirkning av beslutningstakere og media, samt komme nærmere medlemmene og sørge for tosidig informasjonsutveksling. Søknaden på ca kroner var godt begrunnet og gav full uttelling. Styret i NFF Avdeling Nordland har allerede iverksatt flere planlagte tiltak som disse friske midlene har gjort oss i stand til å gjennomføre. Blant annet la vi vinterens styremøte til Lofoten og arrangerte medlemsmøter i Svolvær og på Gravdal. Tilbakemeldingen fra de fremmøte var positive og gav oss bekreftelse på at vi er på rett kurs i forhold til driften av avdelingen vår.

7 12 LOKALAVISA 13 Vi besøker Lofoten! Alle foto: Anette Rasmussen Styret i NFF avd Nordland har besluttet å reise ut til de ulike distrikter i fylket. Denne gangen gikk turen til Lofoten. Mandag formiddag startet vi med styremøte på Anker Brygge, Svolvær. Senere på dagen arangerte vi Medlemsmøte der NFF spanderte middag. Fem personer fant veien til Anker Brygge denne kvelden, og vi fikk diskutert de sakene som opptok medlemmene. Neste morgen gikk turen videre til Lofoten Sykehus, Gravdal. Her hadde vi på forhånd annonsert medlemsmøte med lunch. Desverre var det ingen påmeldte her. Vi fikk likevel et hyggelig møte med de sykehusansatte fysioterapeutene, som også fikk del i lunchen! Vi satser på sterkere oppmøte neste gang, for det blir en neste gang. Vi legger opp til et par slike reiser i året fremover. Til Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland.

8 14 Litt av hvert Til sist: LOKALAVISA 15 HUSK ÅRSMØTET 2010! Meld inn kandidater til verv! Meld inn saker! Mer informasjon følger! Redaksjonen til : LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Robert Grønbech Leder Om «Lokalavisa» Kjære leser. Dersom du sender oss litt bilder fra din arbeidsplass, ledsaget av noen ord om hva som skjer der, - om det er nyheter på gang o.l. så kan jeg love at det kommer med i neste utgave! Send en mail til: i dag! Styret i NFF nordland ønsker at Lokalavisa skal knytte dette langstrakte fylket litt mer sammen. Det er tross alt 332 medlemmer her - spredt rundt omkring. Fysiostafetten! Inger-Anne Nicolaisen Nestleder Linda Nilsen Sekretær Få mer igjen for pengene. Bidra med stoff til Lokalavisa! Vennlig hilsen Jan Magne Berglund Dønna Navn: Berit Marie Christiansen Sivilstatus: Singel Utdanningssted, -år: Skodsborg Fysioterapiskole, Danmark. Ferdig Arbeidssted: NLSH Lofoten Hva opptar deg i din fysioterapihverdag? Å utføre kvalitativt god fysioterapi tilpasset pasientens behov. Fritidsinteresser: Natur, sang, dans, dyr. Drømmeferie: På hesteryggen over Island. Berit sender stafettpinnen over til Pia Pousar, NLSH Bodø! Richard Meløysund Kasserer Anette Rasmussen Kurskontakt Jan Magne Berglund Webansvarlig/grafikk Lokalavisa

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer