Statsbudsjettet oktober ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune"

Transkript

1 Statsbudsjettet oktober 2006 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

2 INNLEIING FINANSDEPARTEMENTET... 4 NOX-AVGIFT FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 4 FISKERIHAVNER OG FARLEDER... 4 SIKKERHETSTILTAK I HAVNENE NY ÅRSAVGIFT... 4 INGEN TILSKUDD TIL FISKERIHAVNEANLEGG I HORDALAND... 4 MARINT VERDISKAPINGSPROGRAM ØKT MARKEDSORIENTERING AV NORSK SJØMATNÆRING... 5 FORSKNING INNEN MARIN SEKTOR/ NIFES/ MATFORSKING... 5 MARIN FORSKNING - BLÅ-GRØNN MATALLIANSE... 5 PROTEVS AS UNDER VURDERING... 5 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET... 6 MAREANO- PROGRAMMET KUNNSKAP OM HAVBUNNEN... 6 FISKE - ULOVLIG... 6 TILSKUDD TIL NOX-REDUSERENDE TILTAK I FISKEFLÅTEN... 6 VISJON NULLFLUKT (TILTAK MOT RØMMING AV FISK)... 6 U FORSVARSDEPARTEMENTET... 7 HÆREN GIS PRIORITET I FORHOLD TIL BEVILGNINGER I BUDSJETTFORSLAGET FOR SJØFORSVARET - NYE FREGATTER... 7 SJØFORSVARET NY ORGANISASJON,... 7 BERGENHUS FESTNING... 7 KVALITETSREFORM I HEIMEVERNET FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET... 8 DIGITAL INFRASTRUKTUR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET... 8 OPPRETTING AV SKJEVFORDELING MELLOM DE REGIONALE HELSEFORETAKENE... 8 ØKTE MIDLER TIL REGIONALT FOLKEHELSEARBEID KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET... 9 NY SONEINNDELING FOR DE DISTRIKTSRETTA VIRKEMIDLNE GJENINNFØRING AV DEN DIFFERENSIERTE ARBEIDSGIVARAVGIFTA FRÅ 2007 OG VIDAREFØRING AV KOMPENSASJONSORDNINGA GENERELT OM OVERFØRINGAR TIL KOMMUNESEKTOREN KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET MUSEUM INNKJØPSORDNING FOR SAMTIDSKUNST KULTURKORT FOR UNGDOM DIVERSE LØYVINGAR DEN NYE OPERA...13 BEVILGNINGER REGIONAL FILMSATSING DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET GRATIS LÆREMIDDEL I DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA BASISFINANSIERING STATLEGE HØGSKOLAR

3 9. MILJØVERNDEPARTEMENTET NATURVERN SIKRING AV FRILUFTSAREAL REGIONAL PLANLEGGING M.V FORUREINING KLIMASATSING KULTURMINNE OG KULTURMILJØ Kapittel 1429 Riksantikvaren Kapittel 1432 Norsk kulturminnefond NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SATSINGSOMRÅDER INNOVASJON NORGES SATSNINGOMRÅDER NORWEGIAN CENTERS OF EXPERTISE REISELIV NETTOLØNNSORDNINGEN FOR SJØFOLK UTVIDES: DET SATSES PÅ NÆRINGSRETTET FORSKNING: NÆRINGSHAGER OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET INGENTING OM ENERGIVERKET PÅ MONGSTAD CO2-AVGIFT PÅ GASS GASSFERJE NOX-AVGIFT PÅ 15 KR PR KG ENGANGSAVGIFT PÅ PERSONBILER TILSKUDDSNIVÅ GASSNOVA NYTT FORSKNINGSPROGRAM I NFR: GASSMAKS ENOVAS MIDLER TIL GASSINFRASTRUKTUR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET GENERELT DEI VIKTIGASTE SAKENE FOR HORDALAND VINTERSTENGING AV RV 7 HARDANGERVIDDA RIKSVEGINVESTERINGAR STAMVEGNETTET UTSLIPPSAVGIFT PÅ NOX UNDER FINANSDEP LUFTFART

4 Innleiing Dette dokumentet gjev eit oversyn over Regjeringa Stoltenberg sitt framlegg til statsbudsjett for 2007 med spesiell relevans for Hordaland fylkeskommune. Bidragsytarar er Analyse, utgreiing og dokumentasjon, Samferdselsavdelinga, Kulturavdelinga, Strategi og Næring, Regional IKT-utvikling og HOG. 1. Finansdepartementet NOx-avgift Regjeringen foreslår å innføre en avgift på 15 kroner pr. kg NOx-utslipp fra 1. januar Avgiften skal bidra til å oppfylle Norges NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen, som regulerer grenseoverskridende utslipp til luft. Avgiften settes i første omgang til 15 kroner pr. kg NOx i Analyser av kostnadene ved tiltak som reduserer utslipp av NOx, viser imidlertid at betydelige utslippsreduksjoner innen 2010 bare kan oppnås ved at avgiften økes opp mot 50 kroner pr. kg. En rekke sektorer bidrar til utslipp av NOx, bl.a. sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomheten, veitrafikken og industrien. De billigste tiltakene for å redusere utslipp av NOx finnes innen sjøfart og fiske, men også olje- og gassektoren og fastlandsindustrien har tiltak som koster mindre enn 50 kroner pr. kg NOx. Regjeringen legger vekt på at utslippene av NOx reduseres uten at den økonomiske belastningen for næringene blir unødvendig høy. Det foreslås derfor betydelige kompensasjoner til enkelte berørte næringer 2. Fiskeri- og kystdepartementet Fiskerihavner og farleder Det foreslås en bevilgning til utbygging av fiskerihavner og farleder på 215,6 millioner kroner. Av dette er 30,1 millioner kroner i tilskudd til utbygging av kommunale fiskerihavner. Justert for prisstigning innebærer dette en videreføring av nivået fra saldert budsjett Sikkerhetstiltak i havnene ny årsavgift Kystdirektoratets budsjett foreslås økt med 13,5 millioner kroner knyttet til arbeidet med å følge opp internasjonale krav til sikkerhetstiltak som skal gjennomføres i havneanlegg som betjener skip i internasjonal fart. Det foreslås at disse kostnadene finansieres av brukerne ved at det innføres en årsavgift for de havneterminalene som omfattes av regelverket. Ingen tilskudd til fiskerihavneanlegg i Hordaland FKD gir tilskudd til bl.a. disse anleggene i andre fylker: 4

5 Det gis i tilskudd til nytt kommunalt fiskerihavneanlegg i Ytre Vågan i Hå (Rogaland), [som også] får i tilsagn for utbetaling i Det gis tilskudd til Indre Harøy i Fræna (M og R), kroner. Marint verdiskapingsprogram økt markedsorientering av norsk sjømatnæring Det foreslås opprettet et marint verdiskapingsprogram, med ei bevilgning på 75 millioner kroner. Programmet skal bidra til økt markedsorientering av norsk sjømatnæring, og viderefører innrettingen i det marine innovasjonsprogrammet som ble startet opp i 2006 med en bevilgning på 40 millioner kroner. Hoveddelen av økningen på 35 millioner kroner skal gå til styrking av marint næringsliv i områder med særlig omstillingsbehov. Denne delen av programmet skal samordnes med regjeringens distrikts- og regionalpolitikk. Faglig vil programmet i hovedsak rettes inn mot torsk i oppdrett og fangstbasert akvakultur, økt tilbud av ferskfisk, økologiske nisjemarkeder, marine biprodukter og bioteknologi, merking/sporing, logistikk, teknologi, kompetanse og tjenester i kystnære samfunn og klynger, samt marint basert reiseliv. Midlene vil i hovedsak bli forvaltet av Innovasjon Norge. Forskning innen marin sektor/ NIFES/ Matforsking Det fremmast forslag om ei løyving på til saman 1,08 milliardar kroner til forskning på Fiskeri- og kystdepartementet sitt budsjett. Det vert foreslått ei løyving på 20 millionar kroner til eit norsk-indisk samarbeid om forsking innafor dyre- og fiskevaksiner. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) sitt budsjett foreslås auka med 2,5 millionar kroner for å styrkje arbeidet med overvaking og dokumentasjon av fremmedstoff, med særleg fokus på nordområda. Det vert vidare foreslått å auke løyvinga til Havforskningsinstituttet knytt til overvåking og evaluering av nasjonale laksefjordar og laksevassdrag. Regjeringen foreslår å bevilge 367,9 millioner kroner til landbruks- og matforskning. Inklusive midler til omstilling i instituttsektoren gir dette en vekst på om lag åtte prosent i forhold til saldert budsjett Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til omstillings/utviklingstiltak til Bioforsk med 20 millioner kroner. Marin forskning - Blå-grønn matallianse Som en del av arbeidet med omorganisering av de fiskeri-, havbruks- og landbruksvitenskapelige forskningsmiljøene (blå-grønn matallianse) skal den næringsrettede forskningsaktiviteten innenfor marin sektor samles i et eget holdingselskap. Interimselskapet NOFIMA A/S er opprettet for å etablere grunnlaget for det endelige holdingselskapet, og det foreslås å bevilge 2 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett til driftskostnader for selskapet i Hovedkontoret ligger i Tromsø og har tre underliggende datterselskap i Bergen, Ås og Tromsø. Protevs AS under vurdering Havforskningsinstituttet, NIFES og Universitetet i Bergen står som eiere av Protevs AS. Selskapet tilbyr forskningstjenester til næringslivet, både nasjonalt og internasjonalt. Aksjekapitalen er 1 mill. kroner, hvorav Havforskningsinstituttet og NIFES forvalter 33 pst. hver på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet. Grunnlaget for videre drift av selskapet er fortsatt under vurdering, bl.a. på grunn 5

6 av den pågående prosessen knyttet til å etablere et nytt forskningskonsern for forskningsinstituttene innenfor den blå-grønne sektoren. Havforskningsinstituttet Havforskningsinstituttets budsjett foreslås økt med 2 millioner kroner til overvåking og evaluering av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag. Det foreslås videre en økning på 6 millioner kroner i bevilgningen til kostnadseffektive tiltak for å redusere utslippene av nitrogenoksid (NOx) på HIs forskningsfartøy. Bevilgningen til drift av fartøyene foreslås økt med 4,4 millioner kroner som kompensasjon for merkostnader knyttet til NOx-avgiften. Det fremmast forslag om å auke Havforskningsinstituttet sitt budsjett med 2 millionar kroner til overvåking og evaluering av nasjonale laksefjordar og laksevassdrag. Mareano- programmet kunnskap om havbunnen Den systematiske kartleggingen og styrking av kunnskapen om havbunnen videreføres gjennom MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for nordlige havområder). Programmet er et samarbeid mellom blant annet Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelser og Statens kartverk sjø. Det er satt av til sammen 23,6 millioner kroner til programmet, likt fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Fiske - ulovlig Det er gjennomført en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og det er presentert en tiltaksplan for å forsterke dette arbeidet i årene framover. I forslaget til statsbudsjett for 2007 foreslås det å øke Fiskeridirektoratets bevilgning med 7,5 millioner kroner for å styrke arbeidet mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske i Barentshavet. Sammen med økningen i 2006-budsjettet innebærer dette en styrking av innsatsen på området med 25 millioner kroner de siste to årene. Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten Det foreslås innført et tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten, med en bevilgning på 75 millioner kroner i Tilskuddet kan dekke inntil 100 prosent av tiltakskostnadene for å redusere utslippene, forutsatt at tiltakene ligger innenfor et fastsatt krav til kostnadseffektivitet. Visjon nullflukt (tiltak mot rømming av fisk Det foreslås en økning på 2 millioner kroner til oppfølging av Fiskeridirektoratets tiltakspakke mot rømming - Visjon nullflukt. Midlene vil gå til oppfølging av arbeidet mot rømming av oppdrettsfisk, herunder kostnader knyttet til rømmingskommisjonen. U-864 Det ble i 2005 gjennomført undersøkelser for å kunne vurdere den akutte forurensningsfaren fra den tyske u-båten U-864 som ble senket utenfor Fedje under andre verdenskrig. Forurensningsfaren skyldes at u-båten skal ha hatt store mengder kvikksølv om bord. Det har vært gjennomført et 6

7 forprosjekt med kartlegging av vraket og området rundt for å avklare hvordan faren for kvikksølvforurensning best kan håndteres. Det er nå satt i gang ytterligere undersøkelser av vraket for å sikre at de tiltak som gjennomføres vil få best mulig effekt. 3. Forsvarsdepartementet Hæren gis prioritet i forhold til bevilgninger i budsjettforslaget for Dette er for at den skal kunne bygges opp mot de mål inneværende langtidsplan forutsetter, samt styrke evnen til norsk deltagelse i flernasjonale freds- og stabiliseringsoperasjoner i FN- og NATOregi. For å oppnå dette er det nødvendig å øke struktur og aktivitet i Hæren, og særlig styrke personellutholdenheten. Sjøforsvaret - nye fregatter Sjøforsvaret vil i 2007 ha hovedfokus på innfasing av ny struktur. I første rekke gjelder dette tester av KNM Fritjof Nansen, men også forberedelse for mottak av de neste fire fregattene som skal innfases. Sjøforsvarets budsjett styrkes med 69 millioner kroner. Økningen er i hovedsak relatert til økte driftkostnader ved innfasing av nye fregatter. [Dette] medfører fortsatt høy aktivitet ved Sjøforsvarets baser i Bergen. Sjøforsvaret ny organisasjon, Sjøforsvaret nye organisasjon ble formelt etablert 1. august 2006 og innebærer betydelig endringer i organisasjonen. I 2007 vil optimaliseringen av den etablerte organisasjonen fortsette. Nasjonalt vil styrkeproduksjon [i Sjøforsvaret]i størst mulig grad bli søkt lagt til Nord-Norge. Bergenhus festning Det foreslås en bevilgning til rehabilitering av mur og pusskader på Bergenhus festning. Kvalitetsreform i Heimevernet Regjeringen legger stor vekt på kvalitetsreformen i Heimevernet (HV), og prioriteringen av HV fortsetter i Inkludert forventet forbruk av investeringsmidler på 210 millioner kroner, vil HV ha en total ramme på millioner kroner. Kvalitetsreformen i Heimevernet har vært meget vellykket, selv om noe lavere aktivitet enn reformen legger opp til, innebærer en begrenset kvalitetsmessig forsinkelse. Gjennomføringen av kvalitetsreformen i Heimevernet fullføres i Ny distriktsstruktur med 13 nye distrikter og nye styrkekategorier er ferdig etablert, og nytt treningsmønster for den årlige treningen er etablert. Styrkeproduksjon og operativ virksomhet [vil] øke noe i forhold til

8 4. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Digital infrastruktur. Det blir løyva nær 122 millionar kroner til breiband i Dette er ein markant auke, men det er aleine likevel ikkje nok til å sikre måla frå Soriamoria om full dekning i Høykom programmet skal handtere satsinga. Det seiast ingenting om endringar i kriterium for tildeling. Frå før har desse kriteria ikkje favorisert hordalandskommunar fordi ein tek i bruk den generelle regional modell for tildeling. Fylkeskommunen skal ha ein særskilt oppgåve i å koordinere utbygging av digital infrastruktur (frå tilhørande pressemelding). Dette blir ikkje forklart nærare. 5. Helse- og omsorgsdepartementet Oppretting av skjevfordeling mellom de regionale helseforetakene Det foreslås å bevilge 256 mill. kroner mer, sammenliknet med saldert budsjett 2006, til å rette opp skjevfordelingen mellom de regionale helseforetakene i tråd med St.meld. nr. 5 ( ). Helse Vest får 150 mill. kroner og Helse Midt-Norge får 88 mill. kroner. Et nytt utvalg skal vurdere inntektsfordelingssystemet mellom de regionale helseforetakene. Bevilgninger til regionale helseforetak, 1000 kroner Regnskap 2005 Saldert budsjett 2006 Budsjettforslag 2007 Helse Vest Helse Øst Helse Sør Helse Midt-Norge Helse Nord Regjeringen foreslår med dette å sluttføre overgangsperioden for omfordeling av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene i Dette innebærer at det vil bli foretatt et ordinært trekk for året 2007 fra Helse Sør RHF og Helse Nord RHF samtidig som det tilføres midler for å redusere overgangsperioden med ett år. Samlet innebærer dette forslaget at overgangsperioden for blir på tre år, dvs. fra 2005 til Nedenfor følger en tabell som viser de samlede omfordelingsvirkningene innenfor basisbevilgningene etter Stortingets behandling av budsjettforslaget for 2006, omfordelingen foretatt i 2005 og 2006 samt gjenstående omfordeling i Omfordelingen i 2007 kan dekomponeres i ordinær omfordeling, omfordeling som følge av oppgaveog kriterieendringer og omfordeling som følge av økte overføringer. Helse Øst Helse Sør Helse Vest Hese Midt Helse Nord mill kr RHF RHF RHF Norge RHF RHF Samlede endringer Endring Endring

9 Endring Herav ordinær omfordeling Herav omfordeling som følge av oppgave og kriterieendringer Herav omfordeling av økte overførigner Den samlede effekten i 2007 er at Helse Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF vil få økte overføringer, mens Helse Sør RHF og Helse Nord RHF vil få reduserte overføringer. Økte midler til regionalt folkehelsearbeid Fylkeskommuner og kommuner som organiserer folkehelsearbeidet i partnerskap for folkehelse, får tilskudd av staten til en mer systematisk innsats. Det lokale arbeidet foreslås styrket med 10 mill. kroner slik at samtlige fylkeskommuner og flere kommuner kan involveres i partnerskapsordningen. Samtidig skal partnerskap for folkehelse videreutvikles som arbeidsform for et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid. I 2004 ble det etablert en stimuleringsordning til utvikling av partnerskap for folkehelse regionalt og lokalt. Fylkeskommunene er som regional utviklingsaktør og med ansvar for bl.a. regional planlegging, utfordret til å være pådrivere i folkehelsearbeidet og til å påta seg lederrollene i regionale partnerskap der bl.a. regionale statsetater, herunder Fylkesmannsembetet og regionale helseforetak, høgskoler og frivillige organisasjoner deltar i tillegg til kommunene. Totalt er nå 16 av landets fylker og et stort antall kommuner i disse fylkene med i partnerskapsordningen. Det foreslås også 3 mill. kroner til folkehelsetiltak som ledd i Handlingsplan for integrering og inkludering. Det er i 2006 lagt vekt på å støtte opp om lokale initiativ, utløse lokalt engasjement og etablere regionale ressursgrupper som støtte til partnerskapenes arbeid med å fremme sunt kosthold og forebygge tobakksskader, støtte opp om innsats overfor grunn- og videregående skoler og arbeidslivet, samt styrke arbeidet med tilrettelegging av lokale lavterskeltilbud for å fremme fysisk aktivitet. Ordningen med tilskuddsmidler til lokale folkehelsetiltak videreføres i Målet er å stimulere til lokal implementering av nasjonale satsinger innen ernæring, fysisk aktivitet og tobakksforebygging som ledd i kommunenes systematiske og helhetlige folkehelsearbeid. Tilskuddsmidlene skal kanaliseres gjennom regionale partnerskap for folkehelse 6. Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland får auka tilførsel av midlar til regional næringsutvikling(551.60) frå 50, 56 mill kr 2006 til 61, 35 mill kr i 2007, ein auke på 21%. Dette er langt høgare vekst enn for Noreg samla og skyldes i hovudsak utvidinga av det geografiske virkeområdet med 5 nye kommunar i Hordaland frå Det er også innførd ei ny soneinndeling og fleire kommunar i Hordland er flytta til sonen for høgaste støttenivå. Hordaland, saman med dei andre vestlandsfylka er av dei få fylka som ikkje får avsett statlege midlar til Interregprogram i budsjettet for Regjeringa foreslår ein auke på 153,5 millionar kroner eller om lag 10 prosent i dei særskilte distriktsog regionalpolitiske verkemidlane over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. For 2007 vil dei til saman utgjere 1,6 milliardar kroner. Da er midlar til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgivaravgift halde utanfor. 9

10 Auken gir grunnlag for å styrke dei desentraliserte utviklingsmidlane til fylkeskommunane med 86 millionar kroner. Hovuddelen av midlane går til fylke der alle kommunane ligg innanfor det distriktspolitiske virkeområdet. Frå 2007 blir fleire kommunar omfatta av dette virkeområdet. Nedgangen i tildelinga til nokre av fylka skuldast utfasing av spesiell omstillingstilskot. Ein liten del av midlane blir også nytta utanfor virkeområdet for å medverke til å utnytte potensiala for innovasjon og nyskaping i desse områda. Desse fylka har fått noko auke i tideldinga for 2007 for at dei skal ha eit betre grunnlag for å drive regionalt utviklingsarbeid. EUs territorielle samarbeid (tidlegare Interreg) går inn i ein ny programperiode frå Det statlege bidraget til dette arbeidet er no synleggjort gjennom ei lik fordeling på alle fylka som deltek i dei ulike programma. Fordelinga mellom fylka av forslaget til løyving i 2007 samanlikna med 2006 framgår av tabellen nedanfor. Fylkesfordelinga av statlege midlar til grenseregionalt samarbeid i 2007 er presentert i ein eigen kolonne: Fylke Totalt 2006 utan Interreg Statlege Totalt 2007 midlar 2007 til utan Interreg Interreg Østfold 7,00 9,28 8,45 Akershus 5,64 8,00 8,44 Oslo 5,64 8,00 2,50 Hedmark 62,15 58,00 5,94 Oppland 55,02 57,11 Buskerud 20,01 22,26 2,50 Vestfold 5,64 8,00 2,50 Telemark 43,11 46,34 2,50 Aust-Agder 17,87 25,00 2,50 Vest-Agder 16,39 21,44 2,50 Rogaland 22,37 23,33 Hordaland 50,56 61,35 Sogn og Fjordane 71,41 70,41 Møre og Romsdal 86,55 100,19 10

11 Sør-Trøndelag 64,09 65,97 5,94 Nord-Trøndelag 84,34 88,97 5,94 Nordland 205,44 212,44 8,76 Troms 125,57 140,42 5,33 Finnmark 102,38 111,36 5,33 Totalt 1051, ,87 69,13 I tillegg melder KRD at auken på 153,5 millionar kroner grunnlag for styrking av fleire spesielle satsingar: Dobling av innsats for småsamfunn og dei mest utsette områda, med ein samla innsats på 50 millionar kroner i Satsinga skal m.a. stimulere til lokale og regionale utviklingsprosjekt, med fokus på attraktive stader, næringsutvikling og styrking av det lokale teneste- og velferdstilbodet. Departementet vil også førebu etableringa av eit kompetansesenter for distriktsutvikling med sikte på oppstart frå 1. januar Styrking av innsats for kulturbasert næringsutvikling frå 8 millionar kroner i 2006 til 15 millionar kroner i Departementet legg opp til at den auka innsatsen på kultur og næring skal bli sett i samanheng med småsamfunnssatsinga og at fylkeskommunane skal bli involverte i konkretiseringa av tiltak. Fleire næringshagar og industriinkubatorar. Det nye næringshageprogrammet i regi av SIVA vil bli styrkt utover tidlegare planar til samla 25,5 millionar kroner i Auken gjer det mogleg å etablere 5 til 10 fleire næringshagar utover dei 10 nye næringshagane som er planlagt oppretta i 2006 og Departementet vil også gi midlar til at det kan bli etablert fire nye industriinkubatorar i Styrke satsingar på kvinner og entreprenørskap med 6 millionar kroner i 2007 (frå 10 millionar kroner i 2006 til 16 millionar kroner i 2007), i regi av SIVA, Innovasjon Noreg og Forskingsrådet. Midlane skal auke talet på kvinner i eksisterande satsingar i regi av desse aktørane. Satsinga på Norwegian Centres of Expertise (NCE) blir styrkt med 10 millionar kroner i 2007 til samla 30 millionar kroner. Midlane skal bli nytta til etablering av fleire NCEar, og for å styrke aktuelle miljø sitt kandidatur for NCE. Målet med NCE er å støtte regionalt forankra næringsmiljø med store potensial for vidare vekst gjennom tettare samarbeid og nettverk, som eit viktig bidrag til å gjere regionar i alle delar av landet internasjonalt konkurransedyktige. Auka innsats for samarbeid om innovasjon og Forsking og utvikling (FoU) regionalt gjennom program under Forskingsrådet. Innsatsen blir styrkt med 4 millionar kroner i 2007 til samla 28 millionar kroner. Ny soneinndeling for de distriktsretta virkemidlne. Tidlegere soner A og B blir ny sone IV mens tidligere sone C sammen med de nye kommunene blir ny sone III. Noen tidligere C kommuner blir flyttet til ny sone IV. Tidlegare D- kommunar blir vidareført i ein ny sone II kor ein kan gje støtte til fysisk tilrettelegging. I Hordaland skjer det her betydelige endringer med slik ny soneinndeling: 11

12 Sone 1: Lindås, Øygarden, Meland, Osterøy, Askøy, Fjell, Sund, Os, Stord, Bergen Sone 2: Austrheim, Radøy, Fusa, Bømlo, Sveio Sone 3: Masfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Austevoll, Samnanger, Kvam, Voss, Granvin, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Etne Sone 4: Ulivik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal Kommuner som Bømlo, Fusa og Sveio er flytta til sone II. Kommuner som Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal er flytta til sone IV som gjer grunnlag for de høyeste støttesatsene. De øvrige endringene er som tidligere varslet i forbindelse med innføringen av det nye virkområdet. Gjeninnføring av den differensierte arbeidsgivaravgifta frå 2007 og vidareføring av kompensasjonsordninga 7 av dei 14 kommunane i Hordaland får gjeninnført differensiert arbeidsgjevaravgift for Dei øvrige 7 kommunane vil bli kompensert gjennom tilsvarande ordninger som i dag. I Statsbudsjettet er det sett av ein ramme på 755 mill kr på posten, men det er ikkje gjort noko regional fordeling av ramma no. Løyvinga er basert på at ordninga med bagatellmessig støtte blir utvida til euro frå KRD har vidare beslutta at igangsatte prosjekt i kommunar som får gjeninnført differensiert arbeidsgjevaravgift skal vere avslutta innen utgangen av Generelt om overføringar til kommunesektoren. Regjeringa legg opp til ein realvekst i dei samla inntektene i kommunesektoren på 5,4 milliardar kroner i Dette er i overkant av kva regjeringa lova i kommuneproposisjonen våren Av veksten er vel 2,4 milliardar kroner frie inntekter. Tabellene finnes på KRD sine nettsider. 7. Kultur- og kirkedepartementet Museum I budsjettforslaget for 2007 er det i tillegg til generell priskompensasjon lagt inn en økning på kr til de kulturhistoriske museene i det nasjonale museumsnettverket. Den generelle økningen er en omdisponering av midler til ekstraordinære tiltak ved kulturhistoriske museer, som ligger under Norsk kulturråd, jf. kap. 320 Allmenne kulturformål, post 50 Norsk kulturfond. Det forutsettes heretter at de kulturhistoriske museene setter av midler til ekstraordinære tiltak innenfor eksisterende budsjettrammer. Innkjøpsordning for samtidskunst Videre foreslås fra 2007 innkjøpsordningen for samtidskunst som forvaltes av Norsk kulturråd, avviklet i sin nåværende form. Innkjøpsordningen utgjør 2,1 mill. kroner. I tillegg har det vært avsatt 0,9 mill. kroner til å administrere ordningen. I alt 3 mill. kroner vil nå i sin helhet gå til innkjøp av kunst. Innkjøpet av kunsten blir desentralisert og midlene vil fra 2007 bli kanalisert direkte til 14 billedkunstinstitusjoner under dette kapitlet samt De samiske samlinger. Følgende institusjoner innenfor det nasjonale museumsnettverket vil med dette få en økning på 0,2 mill. kroner øremerket innkjøp av samtidskunst: Punkt Ø, Lillehammer Kunstmuseum, Drammens Museum for kunst og 12

13 kulturhistorie, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Preus museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugalandsmuseene, Rogaland Kunstmuseum, Museum for Visuell Kunst og Musikk, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Kulturkvartalet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum. Disse midlene forutsettes i sin helhet å gå til innkjøp av kunst, i tillegg til institusjonenes egne innkjøpsmidler. Kulturkort for ungdom Prøveordningen med kulturkort for ungdom videreføres og styrkes med 2 mill. kroner for å innlemme nye fylkeskommuner. Tilskuddet til Rogaland, Nord-Trøndelag og Østfold fylkeskommuner gitt i 2006 videreføres for 2007 Diverse løyvingar Budsjettforslaget for 2007 innebærer at det er lagt inn økninger bl.a. til følgende kulturformål: 4,0 mill. kroner til Edvard Grieg-markering i 2007 og 0,1 mill. kroner til Griegselskapet i Oslo. I tillegg er det lagt inn 2,0 mill. kroner til Bergen Filharmoniske Orkester i forbindelse med Griegmarkeringen, herunder 2 mill. kroner til Festspillene Turné Lokalene for Bergen Kunstmuseum i den ombygde bygningen for det kommunale lysverket ble åpnet i Bygningens bruksareal er kvm. Ombyggingen kostet 48 mill. kroner. Bergen kommune har forskuttert det statlige investeringstilskuddet på 20 mill. kroner. Departementet foreslår at 10 mill. kroner av dette bevilges i 2007, og tar sikte på å bevilge resten i Statsbygg har på oppdrag fra departementet igangsatt forprosjekt for utvidelse av bl.a. Statsarkivet i Bergen Den Nye Opera En forutsetning for økt statlig tilskudd til utviklingen av en profesjonell regionopera i Bergen har vært at det etableres et forpliktende samarbeid mellom sentrale institusjoner på kunstfeltet. På denne bakgrunn ble stiftelsen Den Nye Opera etablert i 2006 etter initiativ fra Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Festspillene i Bergen og Grieghallen AS. Opera Vest har innledet et positivt samarbeid med stiftelsen. Vest Norges Opera har foreløpig forholdt seg mer avventende til invitasjonen om samarbeid. Tilskuddet til Vest Norges Opera er redusert for Departementet legger til grunn at det skjer en avklaring i forholdet til Den Nye Opera i løpet av Tilskuddet til Opera Vest er lagt til Den Nye Opera og det totale tilskuddet for 2007 utgjør 4,1 mill. kroner, noe som innebærer en tilskuddsøkning på 1,7 mill. kroner i forhold til Bevilgninger 2007 Tiltak 2006 (i kr) 2007 (i kr) Festspillene i Bergen Bergen Filharmoniske Orkester permanent styrket med 2 mill. kroner i forbindelse med Griegjubileet, slik at det samlede tilskuddet blir på 6 mill. kroner. Den Nationale Scene Carte Blanche Vest Norges Opera Opera Vest Den Nye Opera Vestnorsk Jazzsenter

14 Hordaland Teater Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) Stiftelsen 3, Brak - Bergen Rock Aktører 500 Ole Bull Akademiet Oktoberdans 213 Bergens Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Museum for Visuell Kunst og Musikk Museum Vest Museumssenteret i Salhus Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Festspillutstillingen i Bergen BIT Teatergarasjen/ Bergen Internasjonale Teater Vestlandske Teatersenter Vestlandske Blindeforbund 243 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl Bergens Rock Aktører 500 Stiftelsen Harmonien Punktskrifttrykkeriet i Bergen Baroniet Rosendal Hardanger Museum Bergen Kunsthall/Festspillutstillingen i Bergen: 0,6 mill. kroner til styrking av driften Regional filmsatsing Tilskuddet til Vestnorsk filmsenter flyttet til post 73 Regional filmsatsing. Bevilgningsforslaget under posten omfatter i hovedsak: tilskudd til manuskriptutvikling. Midlene forvaltes av Norsk filmutvikling tilskudd til lokalkringkastingsformål. Midlene forvaltes av Medietilsynet. Bevilgningen omfatter tilskudd til seks regionale filmtiltak, blant annet Vestnorsk Filmsenter AS (Bergen) og Fuzz (Bergen). Bevilgningen skal nyttes til tilskudd til produksjon av kort- og dokumentarfilmer og til infrastruktur. Regional filmsatsing, (i kr) Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken er ikke en del av statsbudsjettet, men finansieres med overskuddet av spillemidler fra Norsk Tipping. I 2006 er det fordelt i alt 160 mill. kroner til Den kulturelle skolesekken. 80 pst. av midlene fordeles via fylkeskommunene, mens 20 pst. fordeles via sentrale tilskuddsmottakere. Den kulturelle skolesekken omfatter alle kunst og kulturuttrykk: musikk, scenekunst, film, litteratur, kulturarv, visuell kunst eller en kombinasjon av disse. 14

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 Forord St.prp. nr. 1 (2006-2007) frå består av 4 delar: Del I presenterer hovudutfordringane

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. S. nr. 56. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. S. nr. 56 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.meld. nr. 21 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om distrikts- og regionalpolitikken

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322, 5578 og 5621

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322, 5578 og 5621 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322, 5578 og 5621 Forord St.prp. nr. 1 (2008-2009) frå består av 4 delar: Del I presenterer

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 Innhold Del I Innleiing og oversikt... 1 Overordna utfordringar og hovudmål...

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 1400 1474 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4471 og 5578 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 1300 1380

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 1300 1380 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624 Prop. 1 S (2012

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel INNHALD 1.0 INNLEIING 5 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde 6 1.2 Skjematisk oversikt

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Del II Innledning til programområde 16 Budsjettforslaget... 43

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Prop. 1 S. Svalbardbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Prop. 1 S. Svalbardbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 2007 2008 FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H 2202 Beregningsteknisk dokumentasjon til

Detaljer