Statsbudsjettet oktober ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune"

Transkript

1 Statsbudsjettet oktober 2006 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

2 INNLEIING FINANSDEPARTEMENTET... 4 NOX-AVGIFT FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 4 FISKERIHAVNER OG FARLEDER... 4 SIKKERHETSTILTAK I HAVNENE NY ÅRSAVGIFT... 4 INGEN TILSKUDD TIL FISKERIHAVNEANLEGG I HORDALAND... 4 MARINT VERDISKAPINGSPROGRAM ØKT MARKEDSORIENTERING AV NORSK SJØMATNÆRING... 5 FORSKNING INNEN MARIN SEKTOR/ NIFES/ MATFORSKING... 5 MARIN FORSKNING - BLÅ-GRØNN MATALLIANSE... 5 PROTEVS AS UNDER VURDERING... 5 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET... 6 MAREANO- PROGRAMMET KUNNSKAP OM HAVBUNNEN... 6 FISKE - ULOVLIG... 6 TILSKUDD TIL NOX-REDUSERENDE TILTAK I FISKEFLÅTEN... 6 VISJON NULLFLUKT (TILTAK MOT RØMMING AV FISK)... 6 U FORSVARSDEPARTEMENTET... 7 HÆREN GIS PRIORITET I FORHOLD TIL BEVILGNINGER I BUDSJETTFORSLAGET FOR SJØFORSVARET - NYE FREGATTER... 7 SJØFORSVARET NY ORGANISASJON,... 7 BERGENHUS FESTNING... 7 KVALITETSREFORM I HEIMEVERNET FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET... 8 DIGITAL INFRASTRUKTUR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET... 8 OPPRETTING AV SKJEVFORDELING MELLOM DE REGIONALE HELSEFORETAKENE... 8 ØKTE MIDLER TIL REGIONALT FOLKEHELSEARBEID KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET... 9 NY SONEINNDELING FOR DE DISTRIKTSRETTA VIRKEMIDLNE GJENINNFØRING AV DEN DIFFERENSIERTE ARBEIDSGIVARAVGIFTA FRÅ 2007 OG VIDAREFØRING AV KOMPENSASJONSORDNINGA GENERELT OM OVERFØRINGAR TIL KOMMUNESEKTOREN KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET MUSEUM INNKJØPSORDNING FOR SAMTIDSKUNST KULTURKORT FOR UNGDOM DIVERSE LØYVINGAR DEN NYE OPERA...13 BEVILGNINGER REGIONAL FILMSATSING DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET GRATIS LÆREMIDDEL I DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA BASISFINANSIERING STATLEGE HØGSKOLAR

3 9. MILJØVERNDEPARTEMENTET NATURVERN SIKRING AV FRILUFTSAREAL REGIONAL PLANLEGGING M.V FORUREINING KLIMASATSING KULTURMINNE OG KULTURMILJØ Kapittel 1429 Riksantikvaren Kapittel 1432 Norsk kulturminnefond NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SATSINGSOMRÅDER INNOVASJON NORGES SATSNINGOMRÅDER NORWEGIAN CENTERS OF EXPERTISE REISELIV NETTOLØNNSORDNINGEN FOR SJØFOLK UTVIDES: DET SATSES PÅ NÆRINGSRETTET FORSKNING: NÆRINGSHAGER OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET INGENTING OM ENERGIVERKET PÅ MONGSTAD CO2-AVGIFT PÅ GASS GASSFERJE NOX-AVGIFT PÅ 15 KR PR KG ENGANGSAVGIFT PÅ PERSONBILER TILSKUDDSNIVÅ GASSNOVA NYTT FORSKNINGSPROGRAM I NFR: GASSMAKS ENOVAS MIDLER TIL GASSINFRASTRUKTUR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET GENERELT DEI VIKTIGASTE SAKENE FOR HORDALAND VINTERSTENGING AV RV 7 HARDANGERVIDDA RIKSVEGINVESTERINGAR STAMVEGNETTET UTSLIPPSAVGIFT PÅ NOX UNDER FINANSDEP LUFTFART

4 Innleiing Dette dokumentet gjev eit oversyn over Regjeringa Stoltenberg sitt framlegg til statsbudsjett for 2007 med spesiell relevans for Hordaland fylkeskommune. Bidragsytarar er Analyse, utgreiing og dokumentasjon, Samferdselsavdelinga, Kulturavdelinga, Strategi og Næring, Regional IKT-utvikling og HOG. 1. Finansdepartementet NOx-avgift Regjeringen foreslår å innføre en avgift på 15 kroner pr. kg NOx-utslipp fra 1. januar Avgiften skal bidra til å oppfylle Norges NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen, som regulerer grenseoverskridende utslipp til luft. Avgiften settes i første omgang til 15 kroner pr. kg NOx i Analyser av kostnadene ved tiltak som reduserer utslipp av NOx, viser imidlertid at betydelige utslippsreduksjoner innen 2010 bare kan oppnås ved at avgiften økes opp mot 50 kroner pr. kg. En rekke sektorer bidrar til utslipp av NOx, bl.a. sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomheten, veitrafikken og industrien. De billigste tiltakene for å redusere utslipp av NOx finnes innen sjøfart og fiske, men også olje- og gassektoren og fastlandsindustrien har tiltak som koster mindre enn 50 kroner pr. kg NOx. Regjeringen legger vekt på at utslippene av NOx reduseres uten at den økonomiske belastningen for næringene blir unødvendig høy. Det foreslås derfor betydelige kompensasjoner til enkelte berørte næringer 2. Fiskeri- og kystdepartementet Fiskerihavner og farleder Det foreslås en bevilgning til utbygging av fiskerihavner og farleder på 215,6 millioner kroner. Av dette er 30,1 millioner kroner i tilskudd til utbygging av kommunale fiskerihavner. Justert for prisstigning innebærer dette en videreføring av nivået fra saldert budsjett Sikkerhetstiltak i havnene ny årsavgift Kystdirektoratets budsjett foreslås økt med 13,5 millioner kroner knyttet til arbeidet med å følge opp internasjonale krav til sikkerhetstiltak som skal gjennomføres i havneanlegg som betjener skip i internasjonal fart. Det foreslås at disse kostnadene finansieres av brukerne ved at det innføres en årsavgift for de havneterminalene som omfattes av regelverket. Ingen tilskudd til fiskerihavneanlegg i Hordaland FKD gir tilskudd til bl.a. disse anleggene i andre fylker: 4

5 Det gis i tilskudd til nytt kommunalt fiskerihavneanlegg i Ytre Vågan i Hå (Rogaland), [som også] får i tilsagn for utbetaling i Det gis tilskudd til Indre Harøy i Fræna (M og R), kroner. Marint verdiskapingsprogram økt markedsorientering av norsk sjømatnæring Det foreslås opprettet et marint verdiskapingsprogram, med ei bevilgning på 75 millioner kroner. Programmet skal bidra til økt markedsorientering av norsk sjømatnæring, og viderefører innrettingen i det marine innovasjonsprogrammet som ble startet opp i 2006 med en bevilgning på 40 millioner kroner. Hoveddelen av økningen på 35 millioner kroner skal gå til styrking av marint næringsliv i områder med særlig omstillingsbehov. Denne delen av programmet skal samordnes med regjeringens distrikts- og regionalpolitikk. Faglig vil programmet i hovedsak rettes inn mot torsk i oppdrett og fangstbasert akvakultur, økt tilbud av ferskfisk, økologiske nisjemarkeder, marine biprodukter og bioteknologi, merking/sporing, logistikk, teknologi, kompetanse og tjenester i kystnære samfunn og klynger, samt marint basert reiseliv. Midlene vil i hovedsak bli forvaltet av Innovasjon Norge. Forskning innen marin sektor/ NIFES/ Matforsking Det fremmast forslag om ei løyving på til saman 1,08 milliardar kroner til forskning på Fiskeri- og kystdepartementet sitt budsjett. Det vert foreslått ei løyving på 20 millionar kroner til eit norsk-indisk samarbeid om forsking innafor dyre- og fiskevaksiner. Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) sitt budsjett foreslås auka med 2,5 millionar kroner for å styrkje arbeidet med overvaking og dokumentasjon av fremmedstoff, med særleg fokus på nordområda. Det vert vidare foreslått å auke løyvinga til Havforskningsinstituttet knytt til overvåking og evaluering av nasjonale laksefjordar og laksevassdrag. Regjeringen foreslår å bevilge 367,9 millioner kroner til landbruks- og matforskning. Inklusive midler til omstilling i instituttsektoren gir dette en vekst på om lag åtte prosent i forhold til saldert budsjett Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til omstillings/utviklingstiltak til Bioforsk med 20 millioner kroner. Marin forskning - Blå-grønn matallianse Som en del av arbeidet med omorganisering av de fiskeri-, havbruks- og landbruksvitenskapelige forskningsmiljøene (blå-grønn matallianse) skal den næringsrettede forskningsaktiviteten innenfor marin sektor samles i et eget holdingselskap. Interimselskapet NOFIMA A/S er opprettet for å etablere grunnlaget for det endelige holdingselskapet, og det foreslås å bevilge 2 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett til driftskostnader for selskapet i Hovedkontoret ligger i Tromsø og har tre underliggende datterselskap i Bergen, Ås og Tromsø. Protevs AS under vurdering Havforskningsinstituttet, NIFES og Universitetet i Bergen står som eiere av Protevs AS. Selskapet tilbyr forskningstjenester til næringslivet, både nasjonalt og internasjonalt. Aksjekapitalen er 1 mill. kroner, hvorav Havforskningsinstituttet og NIFES forvalter 33 pst. hver på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet. Grunnlaget for videre drift av selskapet er fortsatt under vurdering, bl.a. på grunn 5

6 av den pågående prosessen knyttet til å etablere et nytt forskningskonsern for forskningsinstituttene innenfor den blå-grønne sektoren. Havforskningsinstituttet Havforskningsinstituttets budsjett foreslås økt med 2 millioner kroner til overvåking og evaluering av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag. Det foreslås videre en økning på 6 millioner kroner i bevilgningen til kostnadseffektive tiltak for å redusere utslippene av nitrogenoksid (NOx) på HIs forskningsfartøy. Bevilgningen til drift av fartøyene foreslås økt med 4,4 millioner kroner som kompensasjon for merkostnader knyttet til NOx-avgiften. Det fremmast forslag om å auke Havforskningsinstituttet sitt budsjett med 2 millionar kroner til overvåking og evaluering av nasjonale laksefjordar og laksevassdrag. Mareano- programmet kunnskap om havbunnen Den systematiske kartleggingen og styrking av kunnskapen om havbunnen videreføres gjennom MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for nordlige havområder). Programmet er et samarbeid mellom blant annet Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelser og Statens kartverk sjø. Det er satt av til sammen 23,6 millioner kroner til programmet, likt fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Fiske - ulovlig Det er gjennomført en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske, og det er presentert en tiltaksplan for å forsterke dette arbeidet i årene framover. I forslaget til statsbudsjett for 2007 foreslås det å øke Fiskeridirektoratets bevilgning med 7,5 millioner kroner for å styrke arbeidet mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske i Barentshavet. Sammen med økningen i 2006-budsjettet innebærer dette en styrking av innsatsen på området med 25 millioner kroner de siste to årene. Tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten Det foreslås innført et tilskudd til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten, med en bevilgning på 75 millioner kroner i Tilskuddet kan dekke inntil 100 prosent av tiltakskostnadene for å redusere utslippene, forutsatt at tiltakene ligger innenfor et fastsatt krav til kostnadseffektivitet. Visjon nullflukt (tiltak mot rømming av fisk Det foreslås en økning på 2 millioner kroner til oppfølging av Fiskeridirektoratets tiltakspakke mot rømming - Visjon nullflukt. Midlene vil gå til oppfølging av arbeidet mot rømming av oppdrettsfisk, herunder kostnader knyttet til rømmingskommisjonen. U-864 Det ble i 2005 gjennomført undersøkelser for å kunne vurdere den akutte forurensningsfaren fra den tyske u-båten U-864 som ble senket utenfor Fedje under andre verdenskrig. Forurensningsfaren skyldes at u-båten skal ha hatt store mengder kvikksølv om bord. Det har vært gjennomført et 6

7 forprosjekt med kartlegging av vraket og området rundt for å avklare hvordan faren for kvikksølvforurensning best kan håndteres. Det er nå satt i gang ytterligere undersøkelser av vraket for å sikre at de tiltak som gjennomføres vil få best mulig effekt. 3. Forsvarsdepartementet Hæren gis prioritet i forhold til bevilgninger i budsjettforslaget for Dette er for at den skal kunne bygges opp mot de mål inneværende langtidsplan forutsetter, samt styrke evnen til norsk deltagelse i flernasjonale freds- og stabiliseringsoperasjoner i FN- og NATOregi. For å oppnå dette er det nødvendig å øke struktur og aktivitet i Hæren, og særlig styrke personellutholdenheten. Sjøforsvaret - nye fregatter Sjøforsvaret vil i 2007 ha hovedfokus på innfasing av ny struktur. I første rekke gjelder dette tester av KNM Fritjof Nansen, men også forberedelse for mottak av de neste fire fregattene som skal innfases. Sjøforsvarets budsjett styrkes med 69 millioner kroner. Økningen er i hovedsak relatert til økte driftkostnader ved innfasing av nye fregatter. [Dette] medfører fortsatt høy aktivitet ved Sjøforsvarets baser i Bergen. Sjøforsvaret ny organisasjon, Sjøforsvaret nye organisasjon ble formelt etablert 1. august 2006 og innebærer betydelig endringer i organisasjonen. I 2007 vil optimaliseringen av den etablerte organisasjonen fortsette. Nasjonalt vil styrkeproduksjon [i Sjøforsvaret]i størst mulig grad bli søkt lagt til Nord-Norge. Bergenhus festning Det foreslås en bevilgning til rehabilitering av mur og pusskader på Bergenhus festning. Kvalitetsreform i Heimevernet Regjeringen legger stor vekt på kvalitetsreformen i Heimevernet (HV), og prioriteringen av HV fortsetter i Inkludert forventet forbruk av investeringsmidler på 210 millioner kroner, vil HV ha en total ramme på millioner kroner. Kvalitetsreformen i Heimevernet har vært meget vellykket, selv om noe lavere aktivitet enn reformen legger opp til, innebærer en begrenset kvalitetsmessig forsinkelse. Gjennomføringen av kvalitetsreformen i Heimevernet fullføres i Ny distriktsstruktur med 13 nye distrikter og nye styrkekategorier er ferdig etablert, og nytt treningsmønster for den årlige treningen er etablert. Styrkeproduksjon og operativ virksomhet [vil] øke noe i forhold til

8 4. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Digital infrastruktur. Det blir løyva nær 122 millionar kroner til breiband i Dette er ein markant auke, men det er aleine likevel ikkje nok til å sikre måla frå Soriamoria om full dekning i Høykom programmet skal handtere satsinga. Det seiast ingenting om endringar i kriterium for tildeling. Frå før har desse kriteria ikkje favorisert hordalandskommunar fordi ein tek i bruk den generelle regional modell for tildeling. Fylkeskommunen skal ha ein særskilt oppgåve i å koordinere utbygging av digital infrastruktur (frå tilhørande pressemelding). Dette blir ikkje forklart nærare. 5. Helse- og omsorgsdepartementet Oppretting av skjevfordeling mellom de regionale helseforetakene Det foreslås å bevilge 256 mill. kroner mer, sammenliknet med saldert budsjett 2006, til å rette opp skjevfordelingen mellom de regionale helseforetakene i tråd med St.meld. nr. 5 ( ). Helse Vest får 150 mill. kroner og Helse Midt-Norge får 88 mill. kroner. Et nytt utvalg skal vurdere inntektsfordelingssystemet mellom de regionale helseforetakene. Bevilgninger til regionale helseforetak, 1000 kroner Regnskap 2005 Saldert budsjett 2006 Budsjettforslag 2007 Helse Vest Helse Øst Helse Sør Helse Midt-Norge Helse Nord Regjeringen foreslår med dette å sluttføre overgangsperioden for omfordeling av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene i Dette innebærer at det vil bli foretatt et ordinært trekk for året 2007 fra Helse Sør RHF og Helse Nord RHF samtidig som det tilføres midler for å redusere overgangsperioden med ett år. Samlet innebærer dette forslaget at overgangsperioden for blir på tre år, dvs. fra 2005 til Nedenfor følger en tabell som viser de samlede omfordelingsvirkningene innenfor basisbevilgningene etter Stortingets behandling av budsjettforslaget for 2006, omfordelingen foretatt i 2005 og 2006 samt gjenstående omfordeling i Omfordelingen i 2007 kan dekomponeres i ordinær omfordeling, omfordeling som følge av oppgaveog kriterieendringer og omfordeling som følge av økte overføringer. Helse Øst Helse Sør Helse Vest Hese Midt Helse Nord mill kr RHF RHF RHF Norge RHF RHF Samlede endringer Endring Endring

9 Endring Herav ordinær omfordeling Herav omfordeling som følge av oppgave og kriterieendringer Herav omfordeling av økte overførigner Den samlede effekten i 2007 er at Helse Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF vil få økte overføringer, mens Helse Sør RHF og Helse Nord RHF vil få reduserte overføringer. Økte midler til regionalt folkehelsearbeid Fylkeskommuner og kommuner som organiserer folkehelsearbeidet i partnerskap for folkehelse, får tilskudd av staten til en mer systematisk innsats. Det lokale arbeidet foreslås styrket med 10 mill. kroner slik at samtlige fylkeskommuner og flere kommuner kan involveres i partnerskapsordningen. Samtidig skal partnerskap for folkehelse videreutvikles som arbeidsform for et systematisk og helhetlig folkehelsearbeid. I 2004 ble det etablert en stimuleringsordning til utvikling av partnerskap for folkehelse regionalt og lokalt. Fylkeskommunene er som regional utviklingsaktør og med ansvar for bl.a. regional planlegging, utfordret til å være pådrivere i folkehelsearbeidet og til å påta seg lederrollene i regionale partnerskap der bl.a. regionale statsetater, herunder Fylkesmannsembetet og regionale helseforetak, høgskoler og frivillige organisasjoner deltar i tillegg til kommunene. Totalt er nå 16 av landets fylker og et stort antall kommuner i disse fylkene med i partnerskapsordningen. Det foreslås også 3 mill. kroner til folkehelsetiltak som ledd i Handlingsplan for integrering og inkludering. Det er i 2006 lagt vekt på å støtte opp om lokale initiativ, utløse lokalt engasjement og etablere regionale ressursgrupper som støtte til partnerskapenes arbeid med å fremme sunt kosthold og forebygge tobakksskader, støtte opp om innsats overfor grunn- og videregående skoler og arbeidslivet, samt styrke arbeidet med tilrettelegging av lokale lavterskeltilbud for å fremme fysisk aktivitet. Ordningen med tilskuddsmidler til lokale folkehelsetiltak videreføres i Målet er å stimulere til lokal implementering av nasjonale satsinger innen ernæring, fysisk aktivitet og tobakksforebygging som ledd i kommunenes systematiske og helhetlige folkehelsearbeid. Tilskuddsmidlene skal kanaliseres gjennom regionale partnerskap for folkehelse 6. Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland får auka tilførsel av midlar til regional næringsutvikling(551.60) frå 50, 56 mill kr 2006 til 61, 35 mill kr i 2007, ein auke på 21%. Dette er langt høgare vekst enn for Noreg samla og skyldes i hovudsak utvidinga av det geografiske virkeområdet med 5 nye kommunar i Hordaland frå Det er også innførd ei ny soneinndeling og fleire kommunar i Hordland er flytta til sonen for høgaste støttenivå. Hordaland, saman med dei andre vestlandsfylka er av dei få fylka som ikkje får avsett statlege midlar til Interregprogram i budsjettet for Regjeringa foreslår ein auke på 153,5 millionar kroner eller om lag 10 prosent i dei særskilte distriktsog regionalpolitiske verkemidlane over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. For 2007 vil dei til saman utgjere 1,6 milliardar kroner. Da er midlar til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgivaravgift halde utanfor. 9

10 Auken gir grunnlag for å styrke dei desentraliserte utviklingsmidlane til fylkeskommunane med 86 millionar kroner. Hovuddelen av midlane går til fylke der alle kommunane ligg innanfor det distriktspolitiske virkeområdet. Frå 2007 blir fleire kommunar omfatta av dette virkeområdet. Nedgangen i tildelinga til nokre av fylka skuldast utfasing av spesiell omstillingstilskot. Ein liten del av midlane blir også nytta utanfor virkeområdet for å medverke til å utnytte potensiala for innovasjon og nyskaping i desse områda. Desse fylka har fått noko auke i tideldinga for 2007 for at dei skal ha eit betre grunnlag for å drive regionalt utviklingsarbeid. EUs territorielle samarbeid (tidlegare Interreg) går inn i ein ny programperiode frå Det statlege bidraget til dette arbeidet er no synleggjort gjennom ei lik fordeling på alle fylka som deltek i dei ulike programma. Fordelinga mellom fylka av forslaget til løyving i 2007 samanlikna med 2006 framgår av tabellen nedanfor. Fylkesfordelinga av statlege midlar til grenseregionalt samarbeid i 2007 er presentert i ein eigen kolonne: Fylke Totalt 2006 utan Interreg Statlege Totalt 2007 midlar 2007 til utan Interreg Interreg Østfold 7,00 9,28 8,45 Akershus 5,64 8,00 8,44 Oslo 5,64 8,00 2,50 Hedmark 62,15 58,00 5,94 Oppland 55,02 57,11 Buskerud 20,01 22,26 2,50 Vestfold 5,64 8,00 2,50 Telemark 43,11 46,34 2,50 Aust-Agder 17,87 25,00 2,50 Vest-Agder 16,39 21,44 2,50 Rogaland 22,37 23,33 Hordaland 50,56 61,35 Sogn og Fjordane 71,41 70,41 Møre og Romsdal 86,55 100,19 10

11 Sør-Trøndelag 64,09 65,97 5,94 Nord-Trøndelag 84,34 88,97 5,94 Nordland 205,44 212,44 8,76 Troms 125,57 140,42 5,33 Finnmark 102,38 111,36 5,33 Totalt 1051, ,87 69,13 I tillegg melder KRD at auken på 153,5 millionar kroner grunnlag for styrking av fleire spesielle satsingar: Dobling av innsats for småsamfunn og dei mest utsette områda, med ein samla innsats på 50 millionar kroner i Satsinga skal m.a. stimulere til lokale og regionale utviklingsprosjekt, med fokus på attraktive stader, næringsutvikling og styrking av det lokale teneste- og velferdstilbodet. Departementet vil også førebu etableringa av eit kompetansesenter for distriktsutvikling med sikte på oppstart frå 1. januar Styrking av innsats for kulturbasert næringsutvikling frå 8 millionar kroner i 2006 til 15 millionar kroner i Departementet legg opp til at den auka innsatsen på kultur og næring skal bli sett i samanheng med småsamfunnssatsinga og at fylkeskommunane skal bli involverte i konkretiseringa av tiltak. Fleire næringshagar og industriinkubatorar. Det nye næringshageprogrammet i regi av SIVA vil bli styrkt utover tidlegare planar til samla 25,5 millionar kroner i Auken gjer det mogleg å etablere 5 til 10 fleire næringshagar utover dei 10 nye næringshagane som er planlagt oppretta i 2006 og Departementet vil også gi midlar til at det kan bli etablert fire nye industriinkubatorar i Styrke satsingar på kvinner og entreprenørskap med 6 millionar kroner i 2007 (frå 10 millionar kroner i 2006 til 16 millionar kroner i 2007), i regi av SIVA, Innovasjon Noreg og Forskingsrådet. Midlane skal auke talet på kvinner i eksisterande satsingar i regi av desse aktørane. Satsinga på Norwegian Centres of Expertise (NCE) blir styrkt med 10 millionar kroner i 2007 til samla 30 millionar kroner. Midlane skal bli nytta til etablering av fleire NCEar, og for å styrke aktuelle miljø sitt kandidatur for NCE. Målet med NCE er å støtte regionalt forankra næringsmiljø med store potensial for vidare vekst gjennom tettare samarbeid og nettverk, som eit viktig bidrag til å gjere regionar i alle delar av landet internasjonalt konkurransedyktige. Auka innsats for samarbeid om innovasjon og Forsking og utvikling (FoU) regionalt gjennom program under Forskingsrådet. Innsatsen blir styrkt med 4 millionar kroner i 2007 til samla 28 millionar kroner. Ny soneinndeling for de distriktsretta virkemidlne. Tidlegere soner A og B blir ny sone IV mens tidligere sone C sammen med de nye kommunene blir ny sone III. Noen tidligere C kommuner blir flyttet til ny sone IV. Tidlegare D- kommunar blir vidareført i ein ny sone II kor ein kan gje støtte til fysisk tilrettelegging. I Hordaland skjer det her betydelige endringer med slik ny soneinndeling: 11

12 Sone 1: Lindås, Øygarden, Meland, Osterøy, Askøy, Fjell, Sund, Os, Stord, Bergen Sone 2: Austrheim, Radøy, Fusa, Bømlo, Sveio Sone 3: Masfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Austevoll, Samnanger, Kvam, Voss, Granvin, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Etne Sone 4: Ulivik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal Kommuner som Bømlo, Fusa og Sveio er flytta til sone II. Kommuner som Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal er flytta til sone IV som gjer grunnlag for de høyeste støttesatsene. De øvrige endringene er som tidligere varslet i forbindelse med innføringen av det nye virkområdet. Gjeninnføring av den differensierte arbeidsgivaravgifta frå 2007 og vidareføring av kompensasjonsordninga 7 av dei 14 kommunane i Hordaland får gjeninnført differensiert arbeidsgjevaravgift for Dei øvrige 7 kommunane vil bli kompensert gjennom tilsvarande ordninger som i dag. I Statsbudsjettet er det sett av ein ramme på 755 mill kr på posten, men det er ikkje gjort noko regional fordeling av ramma no. Løyvinga er basert på at ordninga med bagatellmessig støtte blir utvida til euro frå KRD har vidare beslutta at igangsatte prosjekt i kommunar som får gjeninnført differensiert arbeidsgjevaravgift skal vere avslutta innen utgangen av Generelt om overføringar til kommunesektoren. Regjeringa legg opp til ein realvekst i dei samla inntektene i kommunesektoren på 5,4 milliardar kroner i Dette er i overkant av kva regjeringa lova i kommuneproposisjonen våren Av veksten er vel 2,4 milliardar kroner frie inntekter. Tabellene finnes på KRD sine nettsider. 7. Kultur- og kirkedepartementet Museum I budsjettforslaget for 2007 er det i tillegg til generell priskompensasjon lagt inn en økning på kr til de kulturhistoriske museene i det nasjonale museumsnettverket. Den generelle økningen er en omdisponering av midler til ekstraordinære tiltak ved kulturhistoriske museer, som ligger under Norsk kulturråd, jf. kap. 320 Allmenne kulturformål, post 50 Norsk kulturfond. Det forutsettes heretter at de kulturhistoriske museene setter av midler til ekstraordinære tiltak innenfor eksisterende budsjettrammer. Innkjøpsordning for samtidskunst Videre foreslås fra 2007 innkjøpsordningen for samtidskunst som forvaltes av Norsk kulturråd, avviklet i sin nåværende form. Innkjøpsordningen utgjør 2,1 mill. kroner. I tillegg har det vært avsatt 0,9 mill. kroner til å administrere ordningen. I alt 3 mill. kroner vil nå i sin helhet gå til innkjøp av kunst. Innkjøpet av kunsten blir desentralisert og midlene vil fra 2007 bli kanalisert direkte til 14 billedkunstinstitusjoner under dette kapitlet samt De samiske samlinger. Følgende institusjoner innenfor det nasjonale museumsnettverket vil med dette få en økning på 0,2 mill. kroner øremerket innkjøp av samtidskunst: Punkt Ø, Lillehammer Kunstmuseum, Drammens Museum for kunst og 12

13 kulturhistorie, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Preus museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugalandsmuseene, Rogaland Kunstmuseum, Museum for Visuell Kunst og Musikk, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Kulturkvartalet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum. Disse midlene forutsettes i sin helhet å gå til innkjøp av kunst, i tillegg til institusjonenes egne innkjøpsmidler. Kulturkort for ungdom Prøveordningen med kulturkort for ungdom videreføres og styrkes med 2 mill. kroner for å innlemme nye fylkeskommuner. Tilskuddet til Rogaland, Nord-Trøndelag og Østfold fylkeskommuner gitt i 2006 videreføres for 2007 Diverse løyvingar Budsjettforslaget for 2007 innebærer at det er lagt inn økninger bl.a. til følgende kulturformål: 4,0 mill. kroner til Edvard Grieg-markering i 2007 og 0,1 mill. kroner til Griegselskapet i Oslo. I tillegg er det lagt inn 2,0 mill. kroner til Bergen Filharmoniske Orkester i forbindelse med Griegmarkeringen, herunder 2 mill. kroner til Festspillene Turné Lokalene for Bergen Kunstmuseum i den ombygde bygningen for det kommunale lysverket ble åpnet i Bygningens bruksareal er kvm. Ombyggingen kostet 48 mill. kroner. Bergen kommune har forskuttert det statlige investeringstilskuddet på 20 mill. kroner. Departementet foreslår at 10 mill. kroner av dette bevilges i 2007, og tar sikte på å bevilge resten i Statsbygg har på oppdrag fra departementet igangsatt forprosjekt for utvidelse av bl.a. Statsarkivet i Bergen Den Nye Opera En forutsetning for økt statlig tilskudd til utviklingen av en profesjonell regionopera i Bergen har vært at det etableres et forpliktende samarbeid mellom sentrale institusjoner på kunstfeltet. På denne bakgrunn ble stiftelsen Den Nye Opera etablert i 2006 etter initiativ fra Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Festspillene i Bergen og Grieghallen AS. Opera Vest har innledet et positivt samarbeid med stiftelsen. Vest Norges Opera har foreløpig forholdt seg mer avventende til invitasjonen om samarbeid. Tilskuddet til Vest Norges Opera er redusert for Departementet legger til grunn at det skjer en avklaring i forholdet til Den Nye Opera i løpet av Tilskuddet til Opera Vest er lagt til Den Nye Opera og det totale tilskuddet for 2007 utgjør 4,1 mill. kroner, noe som innebærer en tilskuddsøkning på 1,7 mill. kroner i forhold til Bevilgninger 2007 Tiltak 2006 (i kr) 2007 (i kr) Festspillene i Bergen Bergen Filharmoniske Orkester permanent styrket med 2 mill. kroner i forbindelse med Griegjubileet, slik at det samlede tilskuddet blir på 6 mill. kroner. Den Nationale Scene Carte Blanche Vest Norges Opera Opera Vest Den Nye Opera Vestnorsk Jazzsenter

14 Hordaland Teater Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) Stiftelsen 3, Brak - Bergen Rock Aktører 500 Ole Bull Akademiet Oktoberdans 213 Bergens Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Museum for Visuell Kunst og Musikk Museum Vest Museumssenteret i Salhus Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Festspillutstillingen i Bergen BIT Teatergarasjen/ Bergen Internasjonale Teater Vestlandske Teatersenter Vestlandske Blindeforbund 243 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl Bergens Rock Aktører 500 Stiftelsen Harmonien Punktskrifttrykkeriet i Bergen Baroniet Rosendal Hardanger Museum Bergen Kunsthall/Festspillutstillingen i Bergen: 0,6 mill. kroner til styrking av driften Regional filmsatsing Tilskuddet til Vestnorsk filmsenter flyttet til post 73 Regional filmsatsing. Bevilgningsforslaget under posten omfatter i hovedsak: tilskudd til manuskriptutvikling. Midlene forvaltes av Norsk filmutvikling tilskudd til lokalkringkastingsformål. Midlene forvaltes av Medietilsynet. Bevilgningen omfatter tilskudd til seks regionale filmtiltak, blant annet Vestnorsk Filmsenter AS (Bergen) og Fuzz (Bergen). Bevilgningen skal nyttes til tilskudd til produksjon av kort- og dokumentarfilmer og til infrastruktur. Regional filmsatsing, (i kr) Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken er ikke en del av statsbudsjettet, men finansieres med overskuddet av spillemidler fra Norsk Tipping. I 2006 er det fordelt i alt 160 mill. kroner til Den kulturelle skolesekken. 80 pst. av midlene fordeles via fylkeskommunene, mens 20 pst. fordeles via sentrale tilskuddsmottakere. Den kulturelle skolesekken omfatter alle kunst og kulturuttrykk: musikk, scenekunst, film, litteratur, kulturarv, visuell kunst eller en kombinasjon av disse. 14

15 8. Kunnskapsdepartementet Gratis læremiddel i den vidaregåande opplæringa (sitat fra pressemelding vedr. budsjettet) Regjeringa foreslår å løyve 373 millionar kroner for 2007 til å innføre gratis læremiddel for elevar i den vidaregåande opplæringa. Ordninga skal gjelde for vidaregåande trinn 2 (Vg2) frå hausten 2007, Vg3 frå hausten 2008 og Vg1 frå hausten På tre år er dermed alle elevane i den vidaregåande opplæringa sikra gratis læremiddel. Ordninga er todelt: Fylkeskommunane er ansvarlege for at elevane får nødvendige trykte og digitale læremiddel. Fylkeskommunane bestemmer sjølve korleis dei vil organisere gratisordninga. I tillegg blir det innført eit ikkje-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal vere med på å dekkje utgifter som elevane har til andre læremiddel og nødvendig individuelt utstyr. Det kan til dømes vere klede i samband med yrkesfag, idrettsutstyr eller kalkulator. Det behovsprøvde læremiddelstipendet som eksisterer i dag, blir fasa ut. Regjeringa har lagt vekt på å finne ei ordning der fylkeskommunen som skuleeigar får velje læremidla i størst mogleg grad. Det skal vere med på å gjere skulane utviklingsorienterte og kvalitetsbevisste. Ordninga støttar òg føresetnaden i dei nye læreplanane om metodefridom for skulane når det gjeld bruk av læremiddel til dømes digitale læremiddel. Våren 2007 kjem Regjeringa til å foreslå å endre opplæringslova, sidan fylkeskommunane no får ansvar for at elevane i den vidaregåande opplæringa får gratis trykte og digitale læremiddel. Lærlingar er ikkje omfatta av ordninga med gratis læremiddel. Av de 373 millionene er det foreslått at 287,4 millioner skal gå i direkte rammeoverføringer til fylkeskommunene. Resten skal i stor grad gå til ulike stipend. Basisfinansiering statlege høgskolar Ut frå behovet for fagleg kompetanse og eit integrert utdanningstilbod i Noreg planlegg departementet å etablere mettingsdykkarutdanning ved Høgskolen i Bergen. Utdanninga er planlagd etablert frå hausten 2007 og skal bli organisert innanfor Høgskolen i Bergen. Organiseringa baserer seg på eit samarbeid med selskapet NUI AS om bruk av trykkammeret til selskapet. NUI AS er eigd av oljeselskapa Norsk Hydro og Statoil. Denne løysinga inneber investeringskostnader på om lag 40 mill. kroner og årlege driftskostnader på ca. 4,5 mill. kroner. Departementet foreslår at totalt 12,5 mill. kroner som tidlegare er løyvde til Høgskolen i Bergen til dette formålet, blir nytta til investering i utstyr. Departementet foreslår vidare at staten dekkjer dei årlege driftskostnadene på om lag 4,5 mill. kroner. 15

16 Løyvingar til universitet og høgskolar Løyvingane til universitet og høgskular aukar nominelt med 580 millionar kroner (2,8 prosent) frå saldert budsjett i Av omsyn til det samla budsjettopplegget blir likevel budsjettramma for universitet og høgskular reelt sett redusert med 274,3 millionar kroner. Reduksjonen er fordelt med 180,2 millionar til universiteta, og 94,1 millionar til høgskulane. Reduksjonen er teken i basisløyvinga til verksemdene og ikkje i form av kutt i studieplassar. Delar av reduksjonen er fordelt på dei institusjonane som ikkje retta seg etter pålegget frå Stortinget om studieplasskutt i budsjettet for OBS! Det er ikkje oppgjeve tal for den einskilde institusjon i budsjettdokumentet. Fondet for forsking og nyskaping Regjeringa foreslår å auke kapitalen i Fondet for forsking og nyskaping med 10 milliardar kroner til 60 milliardar kroner. Fordeling av auka avkastning frå Fondet for forsking og nyskaping (i mill. kroner) Det internasjonale polaråret 80 Energi og miljø 40 Mat 10 Hav 10 Helse 20 Brukarstyrt innovasjonsarena 20 Strategiske høgskoleprosjekt 10 Vitskapleg utstyr 12 Utvida gåveforsterkingsordning 30 Sum 232 Kunnskapsløftet Regjeringa foreslår å løyve om lag 1,4 milliardar kroner til Kunnskapsløftet, den store reforma i grunnopplæringa, i Av dette skal om lag 670 millionar kroner gå til kompetanseutvikling og utviklingstiltak Nybygg under prosjektering Det er godkjend kostnadsramme for byggjeprosjektet for odontologiutdanninga ved Universitetet i Bergen (DOF og prosjektet for samlokalisering av Høgskolen i Bergen. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av begge byggjeprosjekta. Samlokalisering av Kunsthøgskolen i Bergen er også under prosjektering. Ny doktorgradsstillingar For universiteta er det lagt inn om lag 82 mill. kroner til heilårsverknad av 277 doktorgradsstillingar i budsjettet for For dei statlege vitskaplege høgskolane er det lagt inn om lag 5,6 mill. kroner til heilårsverknad av 19 doktorgradsstillingar i budsjettet for Desentralisert utdanning Regjeringa foreslår å vidareføre løyvinga til desentralisert utdanning på 16,7 mill. kroner. Midlane er fordelte til institusjonane på bakgrunn av rapportering på desentraliserte studietilbod hausten 2005 i 16

17 helse-, omsorgsog realfag, samt innan lærarutdanningane. Løyvinga er i 2007 lagd inn i ramma til institusjonane for på den måten å sikre stabilitet i arbeidet med desentraliserte tilbod. Forsking og utvikling Regjeringa vil styrkje forsking og utvikling i nordområda gjennom satsinga Barents Regjeringa foreslår å løyve 20 mill. kroner til dette. Regjeringa foreslår å løyve 469,4 mill. kroner til forsking innanfor romverksemd i Dette er ein auke frå 310,8 mill. kroner i saldert budsjett Midlane skal mellom anna nyttast til kontingent til European Space Agency (ESA). 105,4 mill. kroner går til dette. Dei statlege midlane vil utløyse ei rekkje kontraktar og oppdrag for norske høgteknologiske verksemder. For å styrkje langsiktig, grunnleggjande forsking i næringslivet vart det i 2006 etablert ei ny ordning kalla Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI). Etter ein omfattande kvalifiseringsrunde er 14 senter peikte ut innanfor ei rekkje ulike fagområde og næringar. Ordninga har som formål å byggje opp eller styrkje norske forskingsmiljø som arbeider i tett samspel med innovativt næringsliv, samt å støtte langsiktig forsking som fremmer innovasjon og konkurransekraft i næringslivet. Sentra vil få ei årleg gjennomsnittleg løyving på 10 mill. kroner i inntil åtte år. Ordninga blir finansiert med midlar frå Fondet for forsking og nyskaping, jf. kap. 286 post 50, og er eit viktig tiltak for auka kvalitet i forskinga. Ordninga vil tre i kraft så snart ho blir godkjend av EFTAs kontrollorgan EFTA Surveillance Authority (ESA). Løyvingane til forskings- og utviklingskontraktar i Innovasjon Noreg blir vidareført med 245 mill. kroner i Satsinga skal gje fleire FoUretta samarbeidsprosjekt med høgt teknologiinnhald innanfor prioriterte område i norsk næringsliv og i offentleg sektor. Dette gjeld mellom anna områda maritim næringsutvikling, industriutvikling knytt til innkjøp i forsvaret og næringsutvikling i helsesektoren. Løyvingane til programmet Brukarstyrt innovasjonsarena i Noregs forskingsråd aukar i 2007 med 20 mill. kroner gjennom avkastninga frå Fondet for forsking og nyskaping. Programmet er eit viktig verkemiddel for å auke forskingsbasert innovasjon i næringslivet. Regjeringa ønskjer òg å styrkje forskingsinnsatsen som er særleg retta mot dei regionale FoUmiljøa. Satsinga Strategiske høgskoleprosjekt blir styrkt med 10 mill. kroner i Satsinga skal styrkje kvaliteten på og omfanget av forskingsverksemda ved dei statlege høgskolane. Dette er viktig mellom anna for å styrkje samspelet mellom høgskolane og regionalt næringsliv. Samferdsledepartementet har bedt Forskingsrådet om å førebu eit fagleg grunnlag for eit nytt forskingsprogram innanfor transportforsking. Forskinga skal særleg vere retta mot intelligente transportsystem (ITS) og behova til næringslivet. Departementet legg opp til å etablere eit forskingsprogram over sju år i regi av Forskingsrådet. Løyvingar til forsking over statsbudsjettet Overslag over løyvingane til forsking over statsbudsjettet (i mill. kroner) Departement Saldert budsjett Forslag Endring (i pst.) Utanriksdepartementet 481 Kunnskapsdepartementet Kultur- og kyrkjedepartementet

18 Justis- og politidepartementet 34 Kommunal- og regionaldepartementet 145 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 161 Helse- og omsorgsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 55 Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 660 Landbruks- og matdepartementet 490 Samferdsledepartementet 222 Miljøverndepartementet 432 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 3 68 Finansdepartementet 79 Forsvarsdepartementet 895 Olje- og energidepartementet 531 Statsbankane 265 Totalt Kjelde: Statsbudsjettanalysen, NIFU STEP. 2 Tala er ikkje heilt samanliknbare. Auken er noko mindre enn det som går fram. 3 Sentralt innbetalte innskot i Statens pensjonskasse, 24 mill. kroner i 2006, er ikkje medrekna. 4 Det blir berekna FoU-delar av løyvingar til bygg som blir nytta til forskingsformål. Auken på Fornyings- og administrasjonsdepartementet skriv seg fra auka byggjeløyvingar i universitets- og høgskolesektoren. Noregs forskingsråd Forskingsrådet er ein viktig reiskap for å gjennomføre forskingspolitikken. I 2007 blir vel 33 pst. av statlege løyvingar til forsking, eller til saman om lag 5,1 mrd. kroner, kanaliserte gjennom Forskingsrådet. Løyvingane frå departementa til Forskingsrådet omfattar både generelle faglege løyvingar, instituttløyvingar og særskilde midlar som er øyremerkte til einskilde program eller prosjekt. I tillegg kjem ein stor del av avkastninga frå Fondet for forsking og nyskaping. Kunnskapsdepartementet er forvaltningsdepartement for Forskingsrådet, men rådet får løyvingar frå alle departementa, med unntak av Forsvarsdepartementet. Desse løyvingane er øyremerkte spesielle forskingsprogram og institutt. Det er stor skilnad på storleiken på løyvingane frå dei ulike departementa. Tabell 5.2 viser ei oversikt over løyvingsforslag for dei største bidragsytarane i budsjettet. 18

19 Løyvingar til Noregs forskingsråd frå dei største bidragsytarane (i kr) Departement Kap./post Saldert budsjett 2006 Forslag /52 og 55 Kunnskapsdepartementet /50 Nærings- og handelsdepartementet /50 Olje- og energidepartementet /50 Fiskeri- og kystdepartementet /50 Landbruks- og matdepartementet /51 og 53 Miljøverndepartementet /50 Helse- og omsorgsdepartementet /50 1 Samferdsledepartementet /50 Fondet for forsking og nyskaping Sum Ein mindre del av løyvinga på posten gjeld forsking utanom Norges forskingsråd. 2 Størstedelen av auken skriv seg frå at nokre midlar er flytte frå kap post 70, som ei teknisk endring. Som tabellen viser aukar løyvingane til Forskingsrådet frå dei største bidragsytande departementa i statsbudsjettet for 2007 samanlikna med Størsteparten av auken gjeld avkastninga frå Forskingsfondet. Sjå også nærmare omtale av Noregs forskingsråd under kategori Miljøverndepartementet Naturvern Arbeidet med kartlegging og overvaking av biologisk mangfald vert styrka med 9,4 mill kr i Prioriterte artar er villrein og tareskog. Rovviltarbeid: Satsing på førebygging og konfliktdempande tiltak aukar med 7 mill kr til 44 mill kr. 90 mill kr avsett til vern av nye skogområde, ei auke på 22 mill kr. Primært frivillig vern. Auke på 8,5 mill kr til forvalting og skjøtting av verneområde. Nye stillingar i Statens naturoppsyn ved villreinsentra som kjem for Hardangervidda (Møsvatn) og Dovrefjell(Hjerkinn). Vidareføring av kalkingsbudsjett. 103 mill kr vert nytta til å ta vare på villaksen. St.prp om vern av villaksen og ferdigstilling av ordning med nasjonale laksevassdrag og laksefjordar kjem hausten Sikring av friluftsareal Tilsegnsfullmakt til bandlegging av friluftsområde aukar med 30,9 mill kr til 78,1 mill kr. Løyving til skjergardsparkar aukar med 1 mill kr til 14,2 mill kr. Regional planlegging m.v Post for miljøvennleg byutvikling er auka med 3 mill kr. Bergen kommune deltek i pilotprosjekt. Midlar til Handlingsplan for universell utforming er på 20 mill kr, same som i Stord kommune er pilotkommune i Hordaland. 19

20 Regjeringa har sett av 6 mill kr til å styrkje det folkelege engasjementet for miljø. Ynskjer særleg fokus på klimautfordringane. Forureining I 2007 prioriterar ein å følgje opp dei to handlingsplanane som vert lagt fram hausten 2006, ein om forureina jord i barnehagar og ein annan om forureina sjøbotn. Totalt på posten er det sett av 87 mill kr, medan saldert budsjett for 2006 var på 93 mill kr. Det vert også sett av 5 mill kr til oppfølging av den komande meldinga om helse og miljøfarlege kjemikaliar. Klimasatsing Tiltak i fleire departement: 100 mill kr til kjøp av klimakvoter i Finansdepartementet sitt budsjett samt vriding av bilavgiftene til å innehalde eit CO2 element. 720 mill kr til CO2 handtering i Olje- og energidepartementet sitt budsjett. I tillegg kjem satsing på alternative energikjelder gjennom det nye grunnfondet for fornybar energi og energieffektivitet. Kulturminne og kulturmiljø Foreslåtte løyvingar knytt til kulturminne og kulturmiljø er i 2007 på om lag 549,5 mill. kroner. Dette er ein reduksjon på 166,4 mill. kroner. Reduksjonen kjem i hovudsak av tekniske justeringar som skuldast auke av grunnkapitalen i Norsk kulturminnefond i Ein slik auke er synleggjort berre det året den er avsett. Kapittel 1429 Riksantikvaren Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og Miljøverndepartementets rådgivande og utøvande faginstans for forvaltning av kulturminne og kulturmiljø. Midlane under dette kapittelet er knytt til MD sine målsetjingar innan for kulturminne og kulturmiljø. Løyvingane går m.a. til vern og sikring av freda og verneverdige kulturminne og kulturmiljø, brannsikring, fartøyvern, internasjonalt samarbeid, den nordiske verdsarvstiftinga og eit verdiskapingsprogram knytt til kulturminnevern. Post 72, Vern og sikring av freda og verneverdige kulturminne og kulturmiljø. Underpost 72.1, tilskot til arkeologiske undersøkingar ved mindre private tiltak var ny i fjor. Det er sett av 1,5 mill. kroner meir til dette formålet samanlikna med 2006, totalt 5,5 mill. kroner. Underpost 72.2 Vern og sikring av freda bygningar og anlegg. Her er det sett av 3,5 mill. kroner meir samanlikna med 2006, totalt om lag 4,1 mill. kroner. Midlane går til antikvarisk sikring og istandsetjing av freda kulturminne og kulturmiljø og målgruppa er private eigarar og forvaltarar av freda bygningar og anlegg. Underpost 72,9 World Heritage List, nasjonale oppgåver. Her er det, som i fjor, sett av om lag 25 mill. kroner til å sikre og setje i stand dei norske områda på Unesco si liste over verdas kultur- og naturarv. Bryggen i Bergen står på denne lista. Der er ikkje gjort endringar i tilskot til vern og sikring av bygningar og anlegg frå mellomalder, kystkultur, vern og sikring av freda og andre særleg verdifulle kulturmiljø og landskap, skjøtsel av automatisk freda kulturminne, fartøyvernsentra eller tekniske og industrielle kulturminne. Kapittel 1432 Norsk kulturminnefond Kulturminnefondet er eit fond der private eigarar av kulturminne kan søka om tilskot til restaurering. Fondet skal leggja til rette for auka samspel mellom offentlege og private midlar til vern og utvikling 20

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer

Detaljer

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016.

Departementet stiller totalt 85,5 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2016. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 16/52-1 06.01.2016 Statsbudsjettet 2016 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme til disposisjon for

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004.

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr. Arkivnr. Eksp. U.off. FEB, 2004 DcV.nr. / 3 f O Saksh. Deres ref

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Næringsutvikling i Distrikts-Noreg 19. september 2003 Den nyskapande sunnmøringen Nyskaping og

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord

Ny kommune i indre Sunnfjord Ny kommune i indre Sunnfjord Felles formannskapsmøte i Balestrand 15.02.17 Anne Karin Hamre Nasjonal status 94 kommunar med gjensidige vedtak i 39 samanslåingar o 59 kommunar har positive, men einsidige

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Utdrag frå rundskriv Nr: T:1/15 Tilskot til kulturminnetiltak Tilskot til kulturminnetiltak (Kap. 1429 post 71) Generell omtale Riksantikvaren er

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kulturpolitikk fram mot Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003

Kulturpolitikk fram mot Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003 Kulturpolitikk fram mot 2014 - Kulturmeldinga Pressekonferanse 29. august 2003 Siktemål Trekkja opp hovudlinjene for dei kulturpolitiske prioriteringane fram mot 2014 Struktur Del I: Viktige utviklingstrekk

Detaljer

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/7 23 7.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2016 programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk førebels rammer Kommunal-

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

St.meld. nr. 21 ( ) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken. (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16.

St.meld. nr. 21 ( ) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken. (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16. St.meld. nr. 21 (2005 2006) Hjarte for heile landet Om distrikts og regionalpolitikken (Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete, Næroset, 16. juni 2006) 1 Befolkningsendring 1990 2003 i bo- og arbeidsmarkedsregioner,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond Regionale forskningsfond Temadag - NTP Food for Life 20. april 2010 Seniorrådgiver Lars Krogh koordinator regionale forskningsfond lkr@rcn.no Ett nytt virkemiddel som finner sin form de nærmeste årene

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

FORDELING AV MIDLAR TIL REGIONAL NÆRINGSFOND 2009

FORDELING AV MIDLAR TIL REGIONAL NÆRINGSFOND 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 200907539-1 Arkivnr. 146.310 Saksh. Arnesen, Arthur K. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.08.2009 FORDELING AV MIDLAR TIL

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

R E T N I N G S L I N E R

R E T N I N G S L I N E R R E T N I N G S L I N E R NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR AUKA ARBEIDSGJEVARAVGIFT Statsbudsjettet kap. 551, post 61. Vedtekne i Nærings- og miljøutvalet 03.06.08, og i Fylkesutvalet

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/7 23 7.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2016 programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk førebels rammer Kommunal-

Detaljer

Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift: 200 mill. kr til næringsretta utviklingstiltak i Hordaland

Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift: 200 mill. kr til næringsretta utviklingstiltak i Hordaland Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fyl ke srådmann en Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 17. juli 2006 Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift:

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Reformer - status Økonominettverket Kåre Træen

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Reformer - status Økonominettverket Kåre Træen Reformer - status Økonominettverket 30.05.2017 Kåre Træen Kommunereforma nasjonal status 118 kommunar blir slått saman til 46 nye kommunar 356 kommunar frå 2020 72 færre kommunar enn i 2014 Fylkesmennenes

Detaljer

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes.

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes. Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes. Om: Regionalt forskingsfond Vestlandet Fondsregionen: Sogn og Fjordane,

Detaljer

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland

Strandsoneforvaltning i Sunnhordland. Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Strandsoneforvaltning i Sunnhordland Innlegg på samling av kystsonenettverkene i Bergen 24. nov. 2010 ved prosjektleiar Tore Bjelland Sunnhordlandsregionen Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer