Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009"

Transkript

1 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET SAMER ASYL UNGDOM ELDRE DIAGNOSEUTVALGET MEDIA-ARBEIDET HJEMMESIDE FRITT ORD MARKERING HELSEFREMMENDE ARBEID HELSESTRATEGI SOSIALE AKTIVITETER LOKALT ROSA KOMPETANSE HELSE TRANS HIV RETTIGHETSARBEID VALGET 2009 GJENNOMFØRING AV EKTESKAPSLOVEN KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE HANDLINGSPLANER HØRINGER DISKRIMINERINGSLOVUTVALGET HIV OG STRAFFELOVEN ANDRE HØRINGER ARBEIDSLIV ASYL TRANS INTERNASJONALT ARBEID SØR-ASIA REGIONALT SAMARBEID I SØR- ASIA NEPAL FRØ- PENGER ØST-AFRIKA REGIONALT SAMARBEID I ØST- AFRIKA KENYA UTVIKLING AV STRATEGI OG METODE I INTERNASJONALT RETTIGHETSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID

3 SAMARBEID MED NORSKE AKTØRER ANDRE INTERNASJONALE KONFERANSER ILGA OUTGAMES TRANS ORGAISASJONSUTVIKLING LOKALE AKTIVITETER LLH BERGEN OG HORDALAND LLH BUSKERUD LLH FINNMARK LLH INNLANDET LLH NORDLAND LLH OSLO OG AKERSHUS LLH ROGALAND LLH SOGN OG FJORDANE LLH SØR LLH TELEMARK LLH TROMS LLH TRØNDELAG LLH VESTFOLD LLH ØSTFOLD OPPRETTELSE AV TRANSNETTVERK OG UTVALG SEKRETARIATET FRIKJØP LEDER MEDIA POLITISK ARBEID PERSONAL OG ØKONOMISTYRING ORGANISASJON

4 Innledning 2009 har vært det første året med den nye ekteskapsloven og for LLH har det betydd mer fokus på kunnskap, informasjon og synlighet enn tidligere. Vi har hatt fokus på deler av samfunnet vi mener bør få økt sin kompetanse om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) liv og levekår som skole, arbeidsliv, politi og helsevesen. Fritt Ord- pristildelingen ble et tydelig bevis på at kampen for likeverd ikke er vunnet en gang for alle, men at den må kjempes igjen og igjen gjennom synlighet, åpenhet, informasjon og økt kompetanse. I valgkampen utfordret vi de politiske partier på hvordan de ville sikre at vi har samme diskrimineringsvern som andre og at alle får nødvendig kunnskap om LHBT. I 2009 har vi hatt inntrykk av at noen politikere, som før har hatt store ambisjoner om å sikre LHBT bedre levekår, har følt seg ferdig med jobben. Vi har derfor måttet bruke mye tid på sikre finansiering av allerede eksisterende tiltak blant annet på helse og stort sett ikke fått gjennomslag for nye nødvendige tiltak i skolen, i politiet, på asyl eller rettet mot sårbare eller glemte grupper som transpersoner eller etniske minoriteter. Holdningsarbeid og kunnskapsheving Rosa kompetanse skole LLH har en egen frivillig gruppe som jobber med skole. Vi har dessverre så langt ikke hatt personalressurser til å følge opp arbeidet med skole. Frivilliggruppen har sammen med leder gjort et stort stykke arbeid for å få satt heteronormativitet på dagsordenen i skolen. I 2009 har gruppen møtt Kunnskapsministerminister Solhjell om muligheten for å starte et prosjekt rettet mot skolen og lærere i skolen for å sikre at lærere har den kopetanse som trengs for å oppfylle læreplanen, når det gjelder seksuell identitet og kjønn. Som oppfølging av møtet har LLH sendt inn søknad om ressurser til et prosjektet inspirert av Rosa Kompetanse Helse, men har fått avslag. Begrunnelsen for avslaget var at det ikke var midler. Gruppen har også møtte statssekretær til Forskningsministeren Kyrre Lekve i forbindelse med Stortingsmeldingen om lærerutdanningen. I samarbeid med Utdanningsforbundet har frivilliggruppen delt ut pris til beste lærebok på et seminar. LLH deltok på Landskonferansen 2009 med en stand for å synliggjøre LHBT- problematikken overfor alle aktører på skoleområdet. Arbeidsliv I 2010 har vi innledet samarbeid med arbeidstagerorganisasjonen YS med det formål å bistå organisasjonen i å styrke arbeidet mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Arbeidet med å utvikle en veileder for tillitsvalgte ble påbegynt våren 2009 men er ikke sluttført. Samarbeidet med LO har fortsatt, og i 2009 har LLH vært med å utarbeide en brosjyre til bruk for tillitsvalgte i organisasjonen. Brosjyren er nå ferdigstilt og klar til trykking.

5 Rosa Kompetanse justis/politi LLH har søkt om midler til en videreføring av hatvoldprosjektet. Det vi nå ønsker å gjøre er å skolere ansatte i justissektoren og politistudenter om hva det vil si å være homofil og trans. På sikt er formålet å styrke politiets kompetanse på mottak av saker som gjelder hatkriminalitet mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og gjennom økt tillit til politiet få opp antall anmeldelser. Det er grunn til å anta at mørketallene er betydelige på dette området. Vi fikk ingen midler i 2009, men søknaden er overført til Vi har deltatt på fremleggelse av departement og direktoratets rapport om hatkriminalitet i 2007 og kommentert denne. Vi har også arbeidet politisk for at også tallene fra 2008 skal bearbeides og offentliggjøres, samt for å få midler til å videreføre hatvoldprosjektet. Vi har knyttet kontakter med LHBT- organisasjoner i andre land gjennom den europeiske paraplyorganisasjonen ILGA Europe, og har deltatt på en workshop om samarbeid med politiet på hatkriminalitetsfeltet i Brüssel i desember 2009, finansiert av ILGA. TMO i forsvaret Samarbeidet med Tillitsmannsordningen i forsvaret har fortsatt under Vi har ved tre tilfeller skolert hovedtillitsvalgte i førstegangstjenesten under året. Evalueringene fra disse tre tilfeller viser at vi fortsatt er et av de mest oppskattete foredragen og dette gjør av vi har stor tro på et fortsatt samarbeid. I tillegg til skoleringene har vi under september 2009 holdt foredrag for Landsstyret i TMO der vi og diskuterte hvordan vi kan bygge videre på samarbeidet og en eventuell fortsettelse inn på befalsskolen. Trans- arbeidet Prosjekt Kjønnsmangfold er LLHs første prosjekt for transpersoner. Prosjekt Kjønnsmangfold har arbeidet for å synliggjøre kjønnsmangfoldet i den norske befolkningen og det arbeidet LLH har satt i gang for denne gruppen. Vi har lykkes med synliggjøring i bl.a. Aftenposten, Blikk, Klassekampen og på Gaysir. LLHs sentraladministrasjon, sentralstyre og landsstyre har i perioden fått økt sin kompetanse på transspørsmål kraftig. Dessverre har det ikke vært ressurser til å bevisstgjøre fylkeslagene. Det har vært avholdt en del arrangementer i regi av Transnettverket. Det største var Transgender Day of Remembrance 20. november. Vi var også synlige i paraden under Skeive Dager, der vi engasjerte oss for situasjonen for transpersoner på Honduras, i samarbeid med Amnesty og LLHs internasjonale Utvalg. På tampen av 2009 innledet vi samarbeid med flere viktige aktører på transområdet; Foreningen for TransPersoner (FTP), Brigda Øst og Stensveen Ressurssenter.

6 Samer LLH Troms fikk midler til å utarbeide en brosjyre på samisk. I samarbeid med LLH Troms har LLH sentraltbesluttet å bruke midlene til å oversette en brosjyre som LLH allerede har utarbeidet på norsk. I tillegg fikk LLH på slutten av året midler fra BLD til å utarbeide en hjemmeside på samisk. Arbeidet kom i gang fort, men vil fortsette i våren Asyl LLH har jobbet svært aktivt gjennom hele 2009 for å bidra til kunnskapsheving om lhbt på asylfeltet. Vi har vært i møter med UDI og UNE, undervist nemndlederne i UNE, og vært i møter med en rekke politikere både i regjeringsapparatet og på Stortinget. Vi har bedt om en kunnskapsheving i utlendingsforvaltningen omkring lhbt, fordi vi stadig ser at avslag begrunnes på en måte som viser en klar mangel på forståelse på de særskilte utfordringer mange lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede asylsøkere har i hjemlandene. Da Human Rights Watch kom med en rapport i august om menneskejakt på homofile i Irak, samtidig med at vi ble kontaktet av irakiske asylsøkere som hadde fått avslag også etter at rapporten ble publisert, satte vi i gang en kampanje i media og gjennom lobbyvirksomhet for å stanse utsendelsene og øke kunnskapen om de særlige utfordringer som lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede asylsøkere har. Mer om dette står under kapittelet om rettighetsarbeid. Ungdom LLHs Ungdomsarbeid foregår hovedsakelig i regi av Skeiv Ungdom. LLH bidrar økonomisk til Skeiv Ungdoms virke. Skeiv Ungdom sentralt er samlokalisert med LLH og det gir en god og tett dialog og mulighet for å bistå med blant annet organisasjonsbygging.i 2009 fikk vi ferdigstilt en revisjon av ungdomsbrosjyren Forelsket. Den er siden blitt distribuert på etterspørsel fra ungdomskoler, videregående skoler og mange andre. Eldre Mange av medlemmene og aktivistene i LLHs forløper, DNF- 48, fra 50- og 60- tallet har nå passert 70 år. De kommer til å være blant de første åpne homofile og lesbiske som møter eldreomsorgen. Mange forteller at de er redde for å måtte gå inn i skapet igjen i alderdommen, og gjennom 2009 har LLH hatt et stadig økende fokus på å synliggjøre denne gruppas utfordringer og behov. Sammen med Bærum kommune arrangerte vi for eksempel et dagsseminar der alle som jobber med eldre i kommunen ble skolert av LLH og Fafo. Et lignende arrangement var vi også med på i regi av Bergen kommune og LLH Bergen/ Hordaland høsten Det er vår erfaring at ansatte som kommer i kontakt med eldre homofile/ lesbiske ofte kan ha ekstra utfordringer knyttet til tabu, i forhold til seksualitet generelt og til homofili spesielt. For å gi noen konkrete råd og tips i forhold til de ansatte har vi blant annet laget en tekst som kan brukes som refleksjonsverktøy i ulike kommuner og helsetjenester. Dette er gjort med utgagnspunkt i Fagforbundets tipshefte for aktivitører (Bolstad 2008), Nina Simonsens artikkel om reminisens og Kjærlighetskarusellen, eldre homoseksuelle menns livsfortellinger og livsløp i Norge, en avhandling til dr.polit- graden, ved Hans W. Kristiansen (UiO 2004)

7 LLH har igjennom en toårsperiode hatt et tett samarbeid med Fafo, og slik vært sikret god tilgang på det som finnes av både norsk og internasjonal forskning på området. De henvendelsene LLH får fra eldre mennesker bekrefter på mange måter forskningen, som tyder på at en stor andel eldre homofile lever sosialt isolert. Vi opplever at mange i sin fortvilelse ber LLH om hjelp til å treffe andre eldre lhbt personer, og at de trenger noen å snakke med om skam, tabu, ensomhet, redsel, sorger og gleder i livet. Vi opplever ofte å være de første som får vite om den store hemmeligheten, og behovet for bekreftelse, og ønske om å møte likesinnede er ofte enormt. I samarbeid med noen av våre største fylkeslag, som LLH Oslo/ Akershus og LLH Trøndelag har vi startet arbeidet med å etablere møteplasser for eldre. Vi ser at dette har stor betydning for den enkelte senior, men også for at vi som organisasjon skal styrke vårt kunnskapsnivå gjennom møte med eldre. Diagnoseutvalget LLHs diagnoseutvalg har over lang tid jobbet for å få fjernet diagnosene for fetichisme, transvetisme og sadomasochisme. Dette arbeidet nådde på slutten av 2009 en ny intensitet fordi man fikk klare signaler m at den eneste grunne til at diagnosene fortsatt ikke var fjernet var mangel på ressurser i direktoratet. Det var naturligvis en forklaring man ikke kunne leve med, og 1. februar i år ble da også diagnosene fjernet. Diagnoseutvalget har også vært tydelige i media. Media- arbeidet LLH er konstant etterspurt av media. Spesielt i agurketider opplever vi at homonytt er spennende nytt. I 2009 har vi brukt mye ressurser på å svare på spørsmål fra journalister av faktuell karakter og finne caser til deres historier. Dette er arbeid vi prioritere høyt på tross av at LLH ofte i liten grad blir synlige i de konkrete sakene. I tillegg til det uttaler leder seg til media omkring politiske saker og ansatte og sentraltsyremedlemmer uttaler seg om saker de har spesiell kompetanse på. i 2009 har medietrykket vært en anelse lavere enn rundt vedtaket av ekteskapsloven i 2008, men det har likevel vært stabilt høyt. Hjemmeside i 2009 har vi fått innvilget midler til en rekke prosjekter som hadde krav om utvikling av nettbaserte redskaper og informasjon. LLH har valgt å samle midlene fra de forskjellige prosjekter til å gjennomføre en totalrevidering av LLHs hjemmeside, så den blir egnet til prosjektenes formål. LLHs hjemmeside slik den fremstår nå er ikke tidsvarende og lever ikke opp til tidens krav om hverken funksjonalitet eller brukervennlighet. Vi så at hvis vi skulle kunne presentere tilfredstillende resultater for prosjektene måtte vi gjøre noe med hele strukturen og designet. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av første halvår av Fritt Ord markering I våren 2009 bestemte stiftelsen Fritt Ord seg for å gi Fritt Ord- prisen til Nina Karin Monsen. Det kom i direkte forlengelse av hennes engasjement mot felles ekteskapslov og utgivelsen av boken "Kampen om ekteskapet og barna". Mange reagerte sterkt på tildelingen, ikke fordi hun var imot ekteskapsloven, men på grunn av måten hun ofte på en hatefull måte har spissformulert sine meninger. LLH gikk sammen med andre organisasjoner og enkeltpersoner og arrangerte en markering av vår motstand mot

8 prisutdelingen. Markeringen fikk svært god dekning i media, både i landsdekkende media og i homomedia. Helsefremmende arbeid Helsestrategi Det er viktig for LLH at vi er homo der du bor. Det betyr at vi i tillegg til å jobbe politisk for å sikre alle mennesker de samme juridiske og formelle rettigheter, også tar mål av oss til å være til stede med aktiviteter, sosiale treffpunkt, og noen å snakke med der folk bor. Det at folk kan finne andre som seg selv der de bor, og vite at vi er flere i samme båt har mye å bety for mange. Vi mener derfor at det er viktig i et helseperspektiv, å sikre aktivitet over hele landet, og sørge for at våre lokale tillitsvalgte alltid er godt skolert i forhold til hva homohelse er, hvorfor de må kunne noe om det, og hvor de kan hente hjelp. LLH skal ikke drive terapeutisk arbeid, og våre tillitsvalgte skal alltid vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp til å løse vanskelige situasjoner de kan komme i som hjelpere. Etter at Helseutvalget i 2009 valgte å organisere seg som en egen stiftelse ble det nødvendig for LLH å definere vår egen helseprofil, og vi startet arbeidet med å utarbeide en helsevisjon for de neste to landsmøteperiodene. Et første utkast har vært oppe til diskusjon på landsstyremøte i 2009, og vi vil fortsette arbeidet fram mot Landsmøte i 2010, og inn i neste Landsmøteperiode. Helsevisjonen vil forsøke å ramme inn noen av LLH sine viktigste satsningsområder på helse, og sentralt i arbeidet vil være tema som identitet, transperspektiv, samhold og miljø, eldre og hiv/ aids. LLH skal, både lokalt og sentralt, arbeide for at lhbt- personers mulighet til å forbedre sin livskvalitet inngår som en selvfølgelig del av norske politikkutformeres folkehelsearbeid. Sosiale aktiviteter lokalt Vi har 14 fylkeslag i organisasjonen og disse har en høy aktivitetsnivå, se eget avsnitt. Fra LLH sentralt har vi besøkt i stort sett alle fylkeslag minst en gang i løpet av året ved forskjellige anledninger. Fylkeslagslederne møttes på 3 landsstyremøter og på HIV- konferansen vi avholdt i november, se eget avsnitt. Vår organisasjonssekretær har som en av sine arbeidsoppgaver å følge opp fylkeslagene og har i løpet av året hatt løpende kontakt per telefon og e- post med alle våre fylkeslag. Han har støttet lag når det er oppstått ulike problemer og vært dem behjelpelig. I løpet av høsten 2009 har vi fra sentralt hold sett behovet for ytterligere støtte til våre fylkeslag og dette har resultert i en mer aktiv oppfølgning og flere planlagte besøk og skoleringer i 2010, hvis ressursene strekker til det. Rosa Kompetanse Helse Siden april 2006 har LLH med årlig finansiering fra Sosial- og helsedirektoratet drevet prosjektet Rosa Kompetanse. Hovedmålsetningen har hele tiden vært at de ulike profesjonene i helsevesenet skal tilbys kunnskaps- og kompetanseøkning som setter dem i stand til å møte også homofile og lesbiske pasienter med kunnskap og empati. Det er viktig at de ansatte i helse- og omsorgsvesenet kjenner til de særskilte utfordringene denne gruppen står overfor både på generelt grunnlag og spesielt i sitt møte med helsevesenet.

9 Gjennom god kontakt og samarbeid med ulike fagmiljøer, profesjoner og organisasjoner har Rosa Kompetanse i denne perioden videreutviklet kompetansehevings- og undervisningspakker. Det er stadig økende etterspørsel fra helsevesenet i forhold til foredrag, informasjonsmateriale og råd og veiledning i enkelt saker, og prosjektleder bruker mye tid på å dekke disse behovene. Rosa Kompetanses arbeidsoppgaver kan i dag kategoriseres i fire forskjellige hovedoverskrifter; driften av nettverket Rosa kompetanse, arbeidet med profesjonsorganisasjonene, undervisning og klientarbeid. Gjennom 2009 har vi lyktes med å videreutvikle nettverket Rosa kompetanse, som er det største faglig nettverket innenfor lhbt helse i Norge. I januar arrangerte vi det årlige nettverksseminaret der vi inviterte om lag 30 fagfolk til dialog og samarbeid, utveksling av erfaringer og kunnskap. Nettverket består av en gruppe fagfolk utdannet henholdsvis som spesialist i sexologi, fastlege, spesialist i allmennmedisin, psykolog, spesialist i klinisk familiepsykologi, psykiater, sykepleier, helsesøster og jordmor. I tillegg er flere av nettverkets medlemmer forskere og lektorer, og både lederen for Rådgivningstjenesten for homofile og lesbiske, og for helsestasjonen for homofil, lesbisk, bifile og trans- ungdom er medlemmer i nettverket. Dette er noen av de fremste fagfolkene på lhbt området i landet. Ved innhenting av kunnskap, når vi gir råd til helsepersonell og andre, og i arbeidet med enkeltsaker der mennesker henvender seg til LLH for å få hjelp i en vanskelig livssituasjon er nettverkets kompetanse viktig. Rosa kompetanse har også etablert et samarbeid med alle helseprofesjonsorganisasjonene, der målet på sikt er at profesjonene selv settes i stand til å sikre at også homofili blir en naturlig del av kompetansehevingsplanene innenfor hvert enkelt fagfelt. Som eksempler på det arbeidet som gjøres innenfor profesjonene kan det nevnes at Legeforeningen har etablert en egen referansegruppe for homofil og lesbisk helse, og at psykologforeningen har utarbeidet eget kursmateriale med seksuell identitet og legning som tema. Vi har også etablert et samarbeid med Jordmorforeningen NSF og Landsgruppen av helsesøstre, og som et resultat brukes Rosa kompetanse som kunnskapsbank og innleid foreleser av helsesøstre og jordmødre over hele landet. I 2009 har vi også endelig fått etablert et samarbeid med Sykepleierforbundet. Dette vil vi følge opp med å utvikle kompetansehevingsplaner med denne faggruppen i Veldig mye av tiden i Rosa kompetanse dreier seg om konkret undervisning. Undervisningspakken som Rosa Kompetanse har utarbeidet holdes hele tiden oppdatert og tilpasses de profesjoner som undervises. Vi underviser i alt fra enkeltkommuner og institusjoner til store faggrupper og Høgskoler og Universiteter over hele landet. I 2009 har vi holdt over 20 undervisningsoppdrag på alt fra 1 time til hele dagers opplegg. Antallet av folk som undervises per gang varierer fra 20 stykker til opp mot 150 personer. Vi bruker også en del tid og ressurser på enkelthenvendelser. Det er fortsatt slik at mange mennesker henvender seg til LLH fordi de befinner seg i en form for krise og trenger noen å snakke med. Alle de henvendelser som på ett eller annet vis dreier seg om helse, det være seg psykososial eller somatisk, håndteres av Rosa kompetanse, da prosjektleder er den eneste i LLHs sekretariat med helsefaglig bakgrunn. Per desember 2009 er det registrert 53 saker som har krevd mer enn tre samtaler.

10 Trans Ved opprettelsen av transnettverket ble det klart at Rikshospitalets GID- klinikk ble opplevd som det største hinderet for bedre livsvilkår for transpersoner med behov for behandling. Vårt hovedfokus i 2009 var derfor å arbeide for en endring av systemet for kjønnsbekreftende behandling. LLH har også begynt å få henvendelser fra enkeltpersoner med en kjønnsidentitetsproblematikk. Vi har brukt mye tid på likemannsarbeid og rådgivning av personer. HIV I 2009 søkte LLH for første gang på selvstendig grunnlag om hiv- midler fra Helsedirektoratet. Av søknaden innvilgets kun penger til en skoleringskonferanse i organisasjonen. Denne konferansen avholdtes i slutten av november 2009 i Trondheim. Konferansen var svært vellykka og vi hadde flere påmeldte enn det fantes plass til. Konferansen planertes i samarbeid med vårt fylkeslag i Trøndelag og tok opp blant annet grunnleggende fakta om hiv, seksuelt overforbare infeksjoner, situasjonen for hiv- positive homofile, empowerment av hiv positive m.m. I søknaden sendt til Helsedirektoratet søkte vi og om penger til å utarbeide en hiv- strategi for organisasjonen. Denne del av søknaden blev dog ikke innvilget. Dette har gjort at vi fortsatt arbeider med denne strategi og har planer om at denne er klar under Rettighetsarbeid Valget var valgår. LLH brukte valgkampen til å sikre at de politiske partier forpliktet seg til fortsatt arbeid for å bedre LHBTs rettigheter og levekår. Vi stilte spørsmål til alle partiene og fikk svar som vil skal holde partiene til i periode. Diskrimineringslovgivningen som skal vedtas i den stortingsperiode og som har vært på høring i 2009 var et viktig område hvor alle partier, med unntak av FRP, svarte at de ønsket å gi LHBT et helhetlig diskrimineringsvern på linje med andre diskriminerte grupper. Et annet område vi satte fokus på var behovene for et kunnskapsløft i skolen og innsats mot mobbing. Her var svarene langt mer varierte. Gjennomføring av ekteskapsloven LLH har fått mange henvendelser om innholdet i endringene i ekteskapsloven, barneloven med mer som trådte i kraft 1. januar Det har både vært behov for å formidle informasjon om disse samt følge opp implementeringen av den i ulike deler av forvaltningen. Dette har medført mye arbeid med å svare på henvendelser. Samtidig har vi på grunnlag av enkelte av henvendelsene kunnet kartlegge svikt i implementeringen av lovendringer og nye forskrifter. Det har gjort oss i stand til å legge press på relevante myndigheter for å få utbedret dette. Det er dessverre langt fra i alle tilfelle at vi opplever at påpekning av uhensiktsmessige, byråkratiske utformning av regelverket blir tatt til følge.

11 Kommunale og fylkeskommunale handlingsplaner Mange av LLHs lokallag har igjennom flere år vært aktivt involvert i kommuner og fylkeskommuners arbeid med å lage lokale LHBT- handlingsplaner. I løpet av 2009 har vi utvekslet erfaringer mellom lokallagene våre og sett på behovene lokalt. Som resultat av dette har vi utarbeidet et forslag til landsdekkende prosjekt, INN- prosjektet. Prosjektet skal sikre at det LLH lokalt har kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene med deres handlingsplanarbeid og sikre erfaringsutveksling mellom kommunene. Finansiering av prosjektet er dessverre blitt avvist av både Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet. Inn til videre er eneste finansiering som er relatert til prosjektet kommet fra fylkeskommunene i Trøndelag. Dermed er prosjektet ikke så langt blitt landsdekkende og erfaringsutveksling mellom flere kommuner innen for de nåværende rammer er ikke mulig. Vi vil jobbe vider med prosjektet i Høringer Diskrimineringslovutvalget LLH har brukt mye tid på å arbeide med vår høringsuttalelse til forslaget om ny diskrimineringslov. Vi har blant annet kommet med følgende forslag til endringer: at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk gis et alminnelig diskrimineringsvern som et eget diskrimineringsgrunnlag og at HIV- smittede ikke får redusert det vernet de har i dag. LLH mener også at det må stilles klare krav til saklighet, formålstjenlighet og forholdsmessighet også for arbeidsgivers adgang til å innhente opplysninger om seksuell orientering og samlivsform, og at straffesanksjoner mot alvorlige tilfeller av diskriminering må omfatte alle diskrimineringsgrunnlag. Vi har også bedt om at klare henvisninger til ny diskrimineringslov inntas i opplæringslova og privatskoleloven, og at det stilles krav til innhold i både undervisning og læremidler i tillegg til selve læringsmiljøet. Det må også utvikles tilsyns- og håndhevingsmekanismer på alle tre områder for begge typer skoler. HIV og straffeloven Vi har også deltatt på en åpen høring om ny straffelov og HIV på Stortinget. FN fraråder kriminalisering, da dette erfaringsmessig ikke bidrar til å hindre spredning og vanskeliggjør forebyggende arbeid. Straff virker stigmatiserende, noe som gjør at terskelen for å teste seg blir høyere. Dette gjør igjen at smitten lettere spres uten at man er klar over det, i tillegg til at behandling som også sterkt reduserer smittefaren kommer i gang på et mye senere tidspunkt. Bestemmelsene er etter LLHs syn utformet på en slik måte at man i praksis oppmuntres til ikke å teste seg, slik at de i praksis risikerer å virke mot sin hensikt. Andre høringer Vi har også skrevet høringsuttalelse og liknende til følgende saker: Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Helsedirektoratets plan for forebygging av uønsket svangerskap og abort strategier for bedre seksuell helse ( ) Farskapsutvalgets utredning Forslag til inkorporering av kvinnekonvensjonen i menneskerettighetsloven Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Veileder for helsetjenesten til asylsøkere

12 Utformingen av statlige fellesannonser Læreplan i psykologi innen videregående opplæring Regjeringens rapport Likestilling 2009 Arbeidsliv Som nevnt i kapittelet om holdningsarbeid og kunnskapsheving, har vi gjennom året samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene LO og YS for å bidra til å styrke arbeidet deres mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på arbeidsplassen. Vi har også forsøkt å få arbeidsgiverorganisasjonene på banen, men uten å lykkes. Blant annet inviterte vi flere av disse til vårt landsstyremøte i februar, men kun LO og LDO hadde anledning til å stille. For øvrig gir vi juridisk rådgivning til personer som opplever at de er diskriminert på arbeidsplassen. Asyl De retningslinjene som gjelder for utlendingsforvaltningens behandling av saker som gjelder kjønnsrelatert forfølgelse er ikke gode nok på seksuell orientering og kjønnsidentitet og uttrykk (trans), noe representanter for regjeringsapparatet har medgitt når vi har presentert problemet for dem. LLH har kommet med en rekke konkrete forslag til forbedringer i retningslinjene. Vi har også bistått i flere enkeltsaker vi anser for å gi eksempler på svikt i saksbehandlingen, og har i den forbindelse et nært samarbeid med andre organisasjoner på asylfeltet. Trans LLH gir også juridisk rådgivning til transpersoner, og jobber aktivt for å styrke disse gruppenes rettigheter, se bl.a. om vår høringsuttalelse til ny diskrimineringslov. Vi har også innledet et samarbeid med LDO omkring dette. Internasjonalt arbeid LLH driver to Norad- støttede prosjekter, ett i Nepal og ett i Kenya. Støtten fra Norad utgjorde i 2009 NOK 1,1 million. Prosjektene krever ca. fem månedsverk per år. I tillegg til to partnerbesøk til hvert av landene i løpet av 2009 har vi en kontinuerlig dialog per e- post om alle aspekter ved prosjektene. Med støtte på 1,4 millioner fra Utenriksdepartementet driver vi regionale samarbeidstiltak i Sør- Asia og i Øst- Afrika. Vi bidrar også med frø- penger til mindre og nyetablerte organisasjoner på Sri- Lanka, Bangladesh, Pakistan og India. Flere av organisasjonene er lovende i forhold til håndtering av større prosjekter og vi følger dem opp med sikte på utvidet partnersamarbeid. Sør- Asia Regionalt samarbeid i Sør- Asia I Sør- Asia tilrettelegger vi for etableringen av The South Asian Commison on Human Rights Violations against marginalised Genders and Sexualities (SAHRCMSG). Kommisjonen skal dokumentere menneskerettighetsbrudd på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet i regionen og samle funnene i en årlig rapport. Rapporten vil brukes til lobbyvirksomhet for lovendringer. Initiativet drives frem av en arbeidsgruppe med representanter fra India, Pakistan, Bangladesh, Sri- Lanka og Nepal.

13 LLH og arbeidsgruppen hatt to møter i Kathmandu (April og August 2009) Møtene har så langt resultert i en Concept Note som er på høring i de respektive sørasiatiske landene. Neste møte finner sted i Colombo April Nepal LLH har siden 2007 samarbeidet med Blue Diamond Society (BDS) om det treårige prosjektet Social inclusion and access to justice. Vi har søkt Norad om videre støtte for et nytt treårig prosjekt ( ) Building Leadership, Claiming Space and Contributing back to Society Taking steps up by sexual and gender minorities in Nepal. Samarbeidet følger hovedmålsetningene i Regjeringens handlingsplan for Kvinner og likestilling ( ) Frihet fra diskriminering og retten til politisk og økonomisk deltakelse og et liv uten vold. Innenfor disse målene kan vi etter tre år vise til følgende resultater: I Desember 2007 slo Nepals høyesterett fast at seksuelle minoriteter har de samme rettighetene som andre borgere av Nepal. Høyesterett anbefalte at regjeringen nedsatte en kommisjon for å undersøke felles ekteskapslov. Kommisjonen er klar og vil avgi sin anbefaling etter feltstudier i land som har felles ekteskapslov (deriblant Norge) i løpet av Som første åpne homse i et asiatisk land ble Sunil Pant valgt inn i parlamentet i april 2008 og grunnleggende rettigheter for LHBT er nå inkludert i partiprogrammene til tre politiske partier; deriblant de to største (Maoistene og Nepali Congress Party) LHBT mottar for første gang midler over Statsbudsjettet (ca NOK i budsjettåret 2008/2009 og NOK i budsjettåret 2009/2010). Nepal var videre blant landene som skrev under den av Frankrike ledede uttalelsen om seksuell orientering og kjønnsidentitet i FN i Desember Sosial marginalisering fører til utestengning fra utdannelse og arbeidsliv. For å motvirke dette har lesbiske og transkjønnede fått mulighet til deltakelse på arbeidsmarkedskurs i skjønnhetspleie, kjøreopplæring og sikkerhetsvakt. I tillegg til yrkesopplæring har deltakerne fått undervisning i egne rettigheter og mulighet til å danne sosiale nettverk. Til tross for stor arbeidsledighet er overgangen til arbeid på linje med lignende tiltak i Norge. Vold, voldtekt og pengeutpressing fra politi og sikkerhetsstyrker er drastisk redusert etter tre år med målrettet holdningsendrende arbeid overfor politiet. Frø- penger I Pakistan støtter vi driften av den nystartede Organisation for the Protection and Propagation of the Rights of Sexual Minorities i Lahore. På Sri- Lanka støtter vi Women s support groups informasjonsarbeid om seksuelle rettigheter, inkludert rettigheter på grunnlag av seksuell orientering, blant landsbykvinner. Vi støtter også tiltak som styrker det strategiske samarbeidet mellom de tre LHBT organisasjonene på Sri- Lanka (Equal Ground, Womens support group og Companions on a Journey) I India støtter vi LHBT organisasjonen Shakti i Chennai i etablering av en telefonrådgivningstjeneste.

14 Bangladesh støtter vi driften av en nyetablert koalisjon av organisasjoner for lesbiske, transkjønnede og homofile. Øst- Afrika Regionalt samarbeid i Øst- Afrika I Øst- Afrika har vi i Mars og Oktober 2009 arrangert to workshops for å styrke sikkerheten til LHBT aktivister i regionen. Vi holder løpende kontakt per e- post med aktivistene fra Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda og Burundi og har også regelmessig kontakt med norske utenriksstasjoner for å støtte dem i en styrking av deres innsats. Kenya I Kenya innledet vi i 2008, med støtte fra Norad, ett samarbeid med Gay and Lesbian Coalition of Kenya (GALCK) om prosjektet The Rainbow Health Centre - Establishing a Community Centre for the Advancement of Sexual Health and Rights among LGBTI People in Kenya. GALCK er en sammenslutning av fem organisasjoner en for lesbiske, en for transpersoner, to for homofile menn og en for hiv- positive. Etter det første innledende etableringsåret funger senteret som møteplass for LHBT personer i Kenya. Det huser både kontorlokalene for koalisjonen og dens medlemsorganisasjoner og fungerer som et ressurssenter for helse- og menneskerettighetsspørsmål. Omfanget av aktivitet har hatt en sterk vekst i løpet av det siste året: Flere organisasjoner er nå tilknyttet koalisjonen. Det er flere brukere på senteret både til daglig og på faglige og sosiale arrangementer. GALCK har utvidet sitt nettverk av samarbeidsorganisasjoner både i Kenya og internasjonalt, noe som har resultert i en styrking av deres politiske gjennomslagskraft: Menn som har sex med menn inkluderes nå i det hiv- forebyggende arbeid i regi av det nasjonale aids- rådet. Utvikling av strategi og metode i internasjonalt rettighetsarbeid Internasjonalt samarbeid Vi har daglig kontakt med både nasjonale og overnasjonale menneskerettighetsaktører på LHBT området. Vi deler informasjon, erfaringer og koordinerer strategi med andre LHBT rettighetsorganisasjoner i Afrika, USA og Europa. Samarbeid med norske aktører Vi fungerer som pådrivere og faglig ressurs for norske myndigheter og bistands- og utviklingsorganisasjoner. Vi videreformidler informasjon, arrangerer møter, seminar og konferanser og driver foredragsvirksomhet. Andre internasjonale konferanser ILGA LLH deltok i 2009 på Internasjonal Gay and Lesbian Assosiation (ILGA) årlige Europeiske konferanse. Konferansen er et formelt årsmøte i ILGAs Europeiske region, men hovedparten av konferansen består av workshops om aktuelle temaer med kompetanseoverføring og erfaringsutveksling. LLH holdt innledning på en workshop om internasjonalt arbeid og deltok på en lang rekke workshops om blant annet asyl, helse og skole. I forkant av konferansen var det en forkonferanse arrangert av Transgender Europe og ILGA Europe om transspørsmål, som LLH fikk stipend fra ILGA til å delta på.

15 OutGames LLH deltok på Outgames i København. Outgames er i utgangspunktet en sportsarrangemennt, men i tilknytning til dette ble det arrangert en stor menneskerettighetskonferanse med deltakere fra hele verden. Konferansen bestod av både plenumsesjoner og workshops. LLH hadde bare kapasitet til å delta på noen få av de over 100 workshops og fokuserte på temaene internasjonal solidaritet, menneskerettigheter, asyl og skole. Trans LLH har i 2009 deltatt på flere konferanser og debatter internasjonalt som berørte transpolitikk. I mai arrangerte vår ILGA Europe i samarbeid med Transgender Europe (TGEU) en konferanse om transrettigheter i Budapest, Ungarn. Vi deltok også på Transgender Europes forkonferanse til den europeiske paraplyorganisasjonen for lhbt- organisasjoners årskonferanse på Malta i oktober 2009, finansiert av Transgender Europe. Hovedfokuset til konferansen var å utveksle best practices og styrke samarbeidet mellom europeiske organisasjoner som jobber med transpersoners rettigheter, samt informere om hva som gjøres på dette feltet i EU og Europarådet. I tillegg deltok LLH på WPATHs symposium i Oslo juni, en konferanse for folk som arbeider med transpersoners helse over hele verden. Lokalt ansvarlige for konferansen var HBRS. Vi deltok også på GenderOdyssey en konferanse for transpersoner og kjønnsmangfold i Seattle. Orgaisasjonsutvikling Lokale aktiviteter LLH Bergen og Hordaland LLH Bergen og Hordaland har i året som har gått jobba med mange ulike saker. I starten av styreperioden reagerte vi kraftig på at Bergen kino ikke ville sette opp filmen Patrik 1,5, som gikk på mange andre kinoer i Norge. Dette fikk vi noe mediedekning på, og om høsten når vi fikk ny kinodirektør kontaktet vi Bergen kino på nytt. Sammen med Helseutvalget arrangerte vi en eksklusiv visning av filmen med et innledende foredrag med regissør Ella Lemhagen. Dette var gratis for de som ønsket det. Til sammen var det ca 150 stk (full sal) som benyttet tilbudet. I løpet av året har vi jobbet mye med handlingsplanen mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile i Bergen kommune. Vi er så heldige at vi har en prosjektkoordinator i en 50%- stilling som jobber med planen. Vi har hatt møter med byrådsavdeling for skole og barnehage, helse og inkludering og med byrådsleder. Byråden for skole og barnehage (fra KrF) var motvillig mot punktet i handlingsplanen som går på at Blikk og/eller LLH Bgh sitt medlemsmagasin Skråskrift skal være tilgjengelig på alle ungdomsskoler. Vi har et godt samarbeid med byråden for helse og inkludering. Vi arrangerte blant annet et seminar for alle enhetsledere i sektoren i Bergen kommune, der vi blant annet hadde med Hanne Børke- Fykse fra Rosa kompetanse. Etter seminaret ble det også ytret et ønske om å ha et lignende seminar for skole- og barnehagesektoren. Handlingsplanen har et punkt om at det skal gjennomføres en FoU- undersøkelse blant de ansatte i Bergen kommune. Denne har nå kommet i gang, og resultater vil foreligge i løpet av våren 2010.

16 Disse resultatene skal være overførbare til andre storbyer i Norge, og er finansiert via nettverket for storbyforskning. Høsten 2009 sendte LLH Bergen og Hordaland ut brev til ti kommuner i Hordaland med oppfordring om å lage handlingsplaner. Askøy kommune vil nå ha oss med i sitt planarbeid. Foreløpig ser det ut til at det kan bli et kapittel i likestillingsplanen, men det er likevel svært positivt. Leder var også i lokale medier angående denne saken. I tillegg til at vi har et stort fokus på handlingsplanen har vi vært med på en del arrangementer. demonstrasjon mot at Nina Karin Monsen fikk Fritt Ords pris deltok i 1. mai- toget deltok på Skeive dager i Oslo arrangerte fest sammen med Stavanger på Skeivå i Bergen arrangerte aksjonen Human arrows som satte fokus på situasjonen i Litauen arrangerte Transgender day of rememberance med blant annet Espen Ester Pirelli Benestad arrangerte Verdens aidsdag med stand, appeller, fakkeltog og solidaritetsmarkering Styret til LLH Bgh ble noe amputert etter at sekretær og nestleder trakk seg. Til sekretærvervet rykket AU- vara opp, men vi fikk ingen ny nestleder. Dette førte til noe redusert aktivitet. Vi har likevel klart å markere oss i media, både Blikk, Gaysir, BT, BA, Askøyværingen og NRK Hordaland. I tillegg oppdaterer vi våre nettsider ukentlig med nyhetssak. LLH Buskerud Buskerud er et lite lokallag som i 2009 stort sett har ligget i dvale. LLH sentralt vil i løpet av første halvår av 2010 ta initiativ til en revitalisering av laget. LLH Finnmark LLH Finnmark har i 2009 holdt et jevnt aktivitetsnivå med en del sosiale samlinger. Ny leder i laget er samtidig den første transperson i LLHs landsstyre. LLH Innlandet LLH Innlandet er et lite lag i LLH med et aktivt styre som har opprettholdt stabil aktivitet over lang tid. Det arrangeres blant annet kafé- teff på Hamar en gang i måneden. I oktober ble Høst- Skakke- Fest arrangert på Hamar, med en meget jevn fordeling fra begge fylker på de oppmøtte, blandt disse var også ca 1/3 jenter. Et av laget store attraksjoner hvert år er julebordet, som i år ble arrangert på Espedalen Fjellhotell i Oppland. LLH Nordland LLH Nordland er et nokså lite fylkeslag, men med mye energi og livlige aktiviteter. Nordland er landets eneste fylkeslag med eget lokale for alle våre medlemmer, med kafé hver uke og fest annenhver helg hele året med mange ulike temaer. Vi holder i hovedsak til i Bodø, men driver allerede på med utvidelse til flere steder i Nordland fylke. Vi har i dag ca 85 medlemmer, hvor 7 av disse har en fantastisk dugnadsinnsats i styret. I løpet av 2009 har LLH Nordland fått innvilget midler fra Bodø kommune til oppussing av våre lokaler i Bodø. Dette har blitt veldig godt mottatt av våre medlemmer, og andre

17 brukere av vårt lokale. I mai ble det avholdt et Homeparty i regi av kondomeriet med et publikum bestående av rødmende medlemmer og styremedlemmer, som kan trygt sies var en stor suksess for arrangøren og de oppmøtte. I tillegg til dette ble det arrangert kostymefest, som var en fantastisk kveld for både vinneren av beste kostyme og alle som deltok. LLH Nordland har hatt et samarbeid med en helsesøster i Bodø kommune, som har fått innvilget midler på bakgrunn av søknad fra kommunen til Barne- og likestillingsdepartementet. Disse midlene skal brukes til holdningsarbeid i skolen i regi av Bodøs helsesøstere, hvor også LLH Nordland er invitert til å delta. Dette ser vi veldig positivt på og er i full gang med å kartlegge hvilke behov som må dekkes innen holdningsarbeidet, og deretter lage en plan for videre arbeid. Vestvågøy kommune har utarbeidet en handlingsplan for LHBT- personer angående likestilling, diskriminering og inkludering. LLH Nordland bidro med en uttalelse til denne planen, og ønsker dem lykke til med implementeringen og et fremtidig samarbeid med LLH Nordland. LLH Oslo og Akershus LLH OA har hatt et høyt aktivitetsnivå også i I begynnelsen av mars ble det ansatt ny organisasjonssekretær, og det har bidratt til en stabilitet på kontoret. Organisasjonssekretæren er også ansvarlig for koordineringen av LLH OA/Skeiv Ungdoms skoleinformasjon. Det ble valgt ny leder og nytt styre på årsmøtet i mars. Fra 1. juni har leder jobbet i en 80 % stilling på kontoret. Vi kjøper i tillegg informasjonstjenester fra Mediavind AS tilsvarende ca. en 40 % stilling. Informasjonstjenestene det er snakk om er oppdatering av nettsidene og produksjon av LLH OAs medlemsmagasinet som kommer ut med numre i året. LLH OA har satset mye på å få på plass en god skoleinformasjon. LLH OA har nå rekruttert en gruppe på ca. 50 frivillige. I samarbeid med Skeiv Ungdom er vi med på å utarbeid et metodemateriell for skoleinfo. Dette er snart ferdig. De frivillige skal skoleres i begynnelsen av Så langt har antall oppdrag vært litt tilfeldig. Vi stiller på de skolene som ønsker det, men vi håper å inngå en samarbeidsavtale med Bærum kommune snart, slik at vi får et fast opplegg med skoleinformasjon på alle ungdomsskolene i Bærum. I 2009 ba vi om møte med skolesjefene i alle kommunene i Akershus + i Oslo for å diskutere antidiskriminerende undervisning og mobbing. Så langt har vi bare gjennomført møte med Skedsmo kommune, men vi har håp om å få møtt alle kommunene før påske. Vi har også startet et samarbeid med Elevombudene i Oslo og Akershus. Sammen med Åse Røthing holdt LLH OA foredrag på høstsamlingen for alle norske elevombud. Skeive Dager 2009 ble en suksess, både arrangementsmessig og økonomisk. For å gjøre organisasjonen mer robust har det blitt gjort noen små organisatoriske endringer. LLH OAs seniornettverk ble opprettet i Nettverket har konstituert seg og har kommet godt i gang med arbeidet. De rapporterer om stor interesse for nettverket fra alle deler av landet. Våre øvrige undergrupper holder et jevnt, høyt aktivitetsnivå. Spesielt stor aktivitet er det i gruppene LeDa og Late Bloomer Ladies.

18 I 2009 startet vi et samarbeid med Homopositiv. I første omgang handler samarbeidet om informasjonsutveksling mellom de to organisasjonene. Men målet er å utvikle gode prosjekter rettet inn mot HIV- positive homser. LLH OA har vært aktiv deltager i og planlegger av Verdens Aidsdag, Verdensdagen for psykisk helse. og debattmøte under åpningen av Oslo Museums utstilling Si meg hvem du elsker LLH Rogaland LLH Rogaland er LLHs største lokallag utenfor Oslo. Pr. 31. desember 2009 var det 326 medlemmer. I 2009 har laget engasjert seg aktivt i lokalsamfunnet ved blant annet vært representert i arbeidsgruppa som jobber med handlingsplanen mot diskriminering av homofile og lesbiske i Stavanger. Laget har bidratt Rogaland fylkeskommune i forbindelse med inkluderingsplan i fylket. LLH Rogaland tas med på råd i utformingen av inkluderingsplan i Sandnes kommune. Stavanger Museum og LLH Rogaland samarbeidet med Stavanger Museum om arrangement i forbindelse med at museet hadde utstillingen Mot naturens orden. Lagets leder er også samtidig leder leder for Rogaland Idrettskrets inkluderingsutvalg. Dette har skapt gode synergieffekter, som blant annet ZERO- kampanjen en kampanje i samarbeid med Viking mot homohets i idretten. Stavanger på skeivå, Rogalandsområdet store pride- arrangement, var igjen i 2009 en stor suksess. Programmet var utvidet til å år også å omfatte kunstutstilling i løpet av uken(se llh.no/rogaland for detaljer). Festivalen kunnet presentere et pent godt overskudd. Et av LLH Rogalandst store trekkplastre er festene. Festene til LLH Rogaland har også i 2009 svært godt besøkt, med 225 besøkende i gjennomsnitt. LLH Rogaland er representert i LLHs organisasjonsutvalget som skal komme med innspill til framtidig organisering av LLH. Samtidig har laget vært aktive i lokale medier med en lang rekke saker i løpet av året. LLH Sogn og Fjordane LLH Sogn og Fjordanen mistet i løpet av 2009 sin aktive styreleder og det har siden ikke vært mulig å holde aktiviteten oppe. LLH sentralt vil i løpet av første halvår av 2010 ta initiativ til en revitalisering av laget. LLH Sør Som dekker begge Agderfylkene har hatt et høyt aktivitetsnivå. Det er mange sosiale arrangementer herunder ukentlige cafemøter på Frk Larsen, en Kafè i Kristiansand. Samarbeidet med cafeen har fått støtt av Cultiva som er Kristiansand kommunes kulturfond. Første fredag hver månd avholdes det Skeiv Disco på Pir6. Det ble flyttet dit i år etter noen år på Østsiden som ligger ett stykke utenfor bykjernen. Pir6 er studentskipneden i Agders sitt utested som ligger midt i sentrum av Kristiansand. Etter at vi flytte dette arrangementet til Pir6 har vi merket stor økning i antall besøkende. Billettinntektene går til LLH Sør.

19 Laget har en egen Skeiv Turgruppe som har arrangert en del turer i løpet av året. Disse turen har vært lagt rundt omkring i begge fylkene. I høst måtte desverre lederen av gruppa trekke seg. Da ingen har hatt anledning til å overta har det desverre ikke blitt noen turer siste del av Pride- arrangemente i sør heter Skeive Sørlandsdager og ble arrangert juli. Dette med stor suksess. Oppslutningen var mye større enn vi hadde håpet på. Dette gjentas derfor i Desverre er det lite økonomisk støtte å få fra det offentlige. Men laget klarte å gjennomføre uten underskudd til tross for dette. Her LLH Sør deltok for første gang med egen stand på Studiestartfestival og fikk dermed presentert seg for flere tusen studenter foran Universitet i Agder. Det ble arrangerte vi julebord i november i Grimstad da vi vil spre aktiviteten ut i begge fylkene. I tillegg har laget hatt stor møteviksomhet i styret, kommiteer og med andre som feks kommunen og presse. LLH Telemark LLH Telemark har omlag 80 medlemmer. Vi har så langt det har vert mulig hatt fester en gang i mnd. Her har det vert stor oppslutting både av medlemmer og ikke medlemmer. De viktigste/største arrangementene var Skeiv Helg og halloweenfesten. Her ble det leid inn dj og underholdning. Under skeiv helg så jobbet vi blandt annet med fokus på unge skeive, noe det var god oppslutting rundt. Vi er veldig fornøyd med perioden som har vert og gleder oss til å ta fatt på en ny! LLH Troms LLH Troms dekker hele Troms fylke og har ambisjoner om å på sikt også dekke Svalbard siden Tromsø har sterke forbindelser dit. P.r. 31. Desember 2009 hadde LLH Troms 101 medlemmer. Fylkeslaget er drevet av et fylkesstyre og har primært aktivitet i Tromsø by siden vi har mest medlemmer her, men også begrensede ressurser til så skulle reise ut i fylket. LLH Troms drives, som det meste i LLH, av frivillighetsprinsippet og har ingen lønnede stillinger eller prosjektstillinger. LLH Troms har stor politisk tyngde og samfunnsmessig tyngde hos Tromsø kommune, Troms Fylkeskommune og hos Troms Politidistrikt som alle er samarbeids- og dialogpartnere der det faller seg naturlig. De viktigste arrangementer er de sosiale arenaene som medlemsfester. Vi har stor suksess med dette og får stadig tilbakemelding på at dette er viktig for nye LHBT- personer som er på vei ut av skapet og trenger å møte likesinnede. LLH Troms har et generelt høyt aktivitetsnivå og er tydelige i sitt budskap til medlemmene, til media og til politikere på hva som må til for å skape en trygg og inkluderene hverdag for våre medlemmer. LLH Trøndelag Laget hadde store ambisjoner for 2009 og har da også hatt et høyt aktivitetsnivå. Lagets organisasjonssekretær og koordinator for Skoleprosjektet Espen Evjenth avsluttet sitt engasjement i LLH Trøndelag 30/06 for å gå over i stillingen som leder av Skeiv Ungdom

20 sentralt. Kjell David Fredriksen ble ansatt 01/07 som organisasjonssekretær for LLH Trøndelag. Etter hvert gikk han også inn som koordinator for regionssatsingen til organisasjonen. Helga Feiring ble ansatt i 50% stilling i Skoleprosjektet. Engasjementet varer ut juni Trøndelag har vært LLHs foregangslag når det gjelder å bygge lokale LLH nettverk i området. I tillegg til satsing på Nettverksbygging i regionene og Skoleprosjektet setter organisasjonen medlemsaktiviteter og rekruttering høyt på agendaen. Homouka - 09 ble arrangert september og var en braksuksess. Temaet for arrangementet var Flerkulturelt. Skeiv Verden, Åpen Kirkegruppe, Norges Kristelige Studentforbund, Skeiv Ungdom, Late Bloomer Ladies og Barn av Regnbuen var medaktører i arrangementet. Oppsummeringsfesten for frivillige vil bli husket! Planlegginga for Homouka 2010 er allerede i gang og tema satt. DNF 48/LLH har jo 60- års jubileum! Da skal det feires! LLHs Nettverk i Namsos og i Innherred har tatt tak i utfordringen med å starte LLH avdelinger i Nord- Trøndelag. Aktivitetsplaner er i støpeskjeen og motivasjonen er upåklagelig. LLH Trøndelag har ambisjoner om å få opprettet lokallag i hele Midt- Norge. Helsegruppa RAID har også hatt et høyt aktivitetsnivå i 2009 og besøker jevnlige barer og utesteder med utdeling av drops og kondomer. De var også sentrale i planleggingen da LLH sentralt arrangerte HIV- konferanse i Trondheim. LLH Vestfold LLH Vestfold er tross størrelsen på fylket ikke det minste laget i LLH. Laget har hatt aktivitet i mange år og flere av de som var med fra starten lurer i kulissene enda. Vi har i 2009 hatt et stort styre bestående av 14 medlemmer, inkludet aktive varamedlemmer. Aktivtetsnivået har vert høyt og det er blitt gjennomført mye. Gjennom året er det blitt jobbet med gjennomføring av Handlingsplanen sammen med fylkeskommunen og vi har blant annet kjøpt inn Skeiv Ungdoms brosjyre Vanskelig å kjønne om kjønnsidentitet og LLHs egen ungdomsbrosjyre Forelsket til utdeling på skoler. Den september ble det avholdt skoleringshelg på bolærne i regi av fylkeskommunen og LLH Vestfold. 8 august gjennomførte vi, i samarbeid med SkUV og Rabalder Vestfold, Homodag i Tønsberg med besøk. Dagen ble en stor suksess. Vi jobber med å gjenta arrangement LLH Vestfold har opprettholdt kafeen hver uke gjennom året og stadig nye er innom. Vi har hatt flere temakvelder der også til stor glede for alle oppmøtte. Festene har vi hatt på Karins kafé på Haugar kunstmuseum 10 av 12 måneder og vi har hatt mange Temafester i løpet av året. Vestfold fylkeskommune avholdt i 2009 en Landskonferanse om livskvalitet og levekår for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i Tønsberg November. LLH Østfold LLH Østfold er et fylkeslag i vekst og utvikling har vært ett år hvor LLH Østfold har markert seg sterkt i regionale medier og også hatt flere oppslag i riksdekkende medier.

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011 Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn Velkommen Kjære seminardeltaker! Velkommen til en forhåpentligvis spennende helg sammen

Detaljer

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no

Rosa kompetanse Hilde Arntsen hilde@llh.no Rosa kompetanse Møt alle med åpenhet, uansett seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet Hilde Arntsen hilde@llh.no Rådgiver Rosa kompetanse FRIs formålsparagraf FRIs mål er et samfunn der

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter

Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter Norges internasjonale arbeid mot diskriminering av seksuelle minoriteter 1 Soria Moria-erklæringen omtaler homofiles rettigheter spesielt. Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile,

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 Tid: Mandag 3. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,,

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Oslo, 1. november 2016 Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Sex og samfunn har jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i 45 år. Vi driver en veletablert klinikk

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Veiledning for å systematisere og styrke utenriksstasjonenes arbeid med LHBT Seksuell orientering, kjønnsidentitet og

Detaljer

NYHETSBREV NR 2-2015

NYHETSBREV NR 2-2015 NYHETSBREV NR 2-2015 Kjære medlem Hilsen fra leder Ole- Marius Johnsen LLH Troms tar snart sommerferie. Styret har sett tilbake på en vår som har krevd mye arbeid, men har også vært en tid vi har lært

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg.

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg. ÅRSMELDING 2007 ÅRSMELDING 2007 Prosjekt Oppreisning (Propp) er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, beliggende i Stavanger, og har som formål å hjelpe mennesker som har opplevd omsorgssvikt eller

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland.

Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland. Referat fra styremøte i LLH mandag 10. sept 2012 Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland. Til stede

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

«Det handler om folk i Sandnes»

«Det handler om folk i Sandnes» Sandnes Kommune «Det handler om folk i Sandnes» Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes STRATEGI FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan bruke

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Holdninger, levekår og livsløp

Holdninger, levekår og livsløp Arne Backer Grønningsæter, Hans Wiggo Kristiansen og Bjørn R. Lescher-Nuland (red.) Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile UNIVERSITETSFORLAGET Forord 9 Kapittel 1 Forskning

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH

UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH UTREDNING AV NAVNEFORSLAG LLH BAKGRUNN + Undersøkelser har vist at mange medlemmer i likhet i likhet med befolkningen for øvrig ikke kjenner til hva forkortelsen LLH står for, og hva som egentlig er organisasjonens

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Rosa kompetanse helse

Rosa kompetanse helse Rosa kompetanse helse Kjønns- og seksualitetsmangfold i terapirommet med fokus på ungdom og voksne mellom 16 og 30 år FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Hilde Arntsen og Silje-Håvard Bolstad

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2011. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2011. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD LIKEVERD Arbeid blant lhbt i 2011 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn SEIF s erfaringer i arbeidet med lhbt Prosjektet Likeverd Målgrupper Metodikk Målsettinger Økonomiske

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Styrets årsberetning 2010 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosiale sammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Godkjent med endringer

Godkjent med endringer 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 30.05.11 Tid: Mandag 30. mai, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

60 år med homokamp LLHs virksomhet i 2010

60 år med homokamp LLHs virksomhet i 2010 60 år med homokamp LLHs virksomhet i 2010 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer sin virksomhet

Detaljer

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900

Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD. Ord: ca 1900 1 Innlegg på konferansen Du skal få en dag i mårå Universell utforming erfaringer utfordringer og løsninger. 24.10.13, kl 09.40, Scandic Hotell, Vangsveien 121, Hamar Maria Hoff Aanes, Statssekretær, BLD.

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 09.08.10

Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 09.08.10 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 09.08. Tid: Mandag 9.august 20, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Torill Frøise, Trond Morten Grimstad, Tore Lirhus, Torstein Dahle, Kim Lohne, Camilla

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012

Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012 Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012 Prosjekt seksuell helse og trakassering 2011-2014 Et samarbeidsprosjekt innen folkehelse mellom Sør- Trøndelag fylkeskommune, LLH( landsforeningen for homofil

Detaljer