Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009"

Transkript

1 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET SAMER ASYL UNGDOM ELDRE DIAGNOSEUTVALGET MEDIA-ARBEIDET HJEMMESIDE FRITT ORD MARKERING HELSEFREMMENDE ARBEID HELSESTRATEGI SOSIALE AKTIVITETER LOKALT ROSA KOMPETANSE HELSE TRANS HIV RETTIGHETSARBEID VALGET 2009 GJENNOMFØRING AV EKTESKAPSLOVEN KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE HANDLINGSPLANER HØRINGER DISKRIMINERINGSLOVUTVALGET HIV OG STRAFFELOVEN ANDRE HØRINGER ARBEIDSLIV ASYL TRANS INTERNASJONALT ARBEID SØR-ASIA REGIONALT SAMARBEID I SØR- ASIA NEPAL FRØ- PENGER ØST-AFRIKA REGIONALT SAMARBEID I ØST- AFRIKA KENYA UTVIKLING AV STRATEGI OG METODE I INTERNASJONALT RETTIGHETSARBEID INTERNASJONALT SAMARBEID

3 SAMARBEID MED NORSKE AKTØRER ANDRE INTERNASJONALE KONFERANSER ILGA OUTGAMES TRANS ORGAISASJONSUTVIKLING LOKALE AKTIVITETER LLH BERGEN OG HORDALAND LLH BUSKERUD LLH FINNMARK LLH INNLANDET LLH NORDLAND LLH OSLO OG AKERSHUS LLH ROGALAND LLH SOGN OG FJORDANE LLH SØR LLH TELEMARK LLH TROMS LLH TRØNDELAG LLH VESTFOLD LLH ØSTFOLD OPPRETTELSE AV TRANSNETTVERK OG UTVALG SEKRETARIATET FRIKJØP LEDER MEDIA POLITISK ARBEID PERSONAL OG ØKONOMISTYRING ORGANISASJON

4 Innledning 2009 har vært det første året med den nye ekteskapsloven og for LLH har det betydd mer fokus på kunnskap, informasjon og synlighet enn tidligere. Vi har hatt fokus på deler av samfunnet vi mener bør få økt sin kompetanse om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) liv og levekår som skole, arbeidsliv, politi og helsevesen. Fritt Ord- pristildelingen ble et tydelig bevis på at kampen for likeverd ikke er vunnet en gang for alle, men at den må kjempes igjen og igjen gjennom synlighet, åpenhet, informasjon og økt kompetanse. I valgkampen utfordret vi de politiske partier på hvordan de ville sikre at vi har samme diskrimineringsvern som andre og at alle får nødvendig kunnskap om LHBT. I 2009 har vi hatt inntrykk av at noen politikere, som før har hatt store ambisjoner om å sikre LHBT bedre levekår, har følt seg ferdig med jobben. Vi har derfor måttet bruke mye tid på sikre finansiering av allerede eksisterende tiltak blant annet på helse og stort sett ikke fått gjennomslag for nye nødvendige tiltak i skolen, i politiet, på asyl eller rettet mot sårbare eller glemte grupper som transpersoner eller etniske minoriteter. Holdningsarbeid og kunnskapsheving Rosa kompetanse skole LLH har en egen frivillig gruppe som jobber med skole. Vi har dessverre så langt ikke hatt personalressurser til å følge opp arbeidet med skole. Frivilliggruppen har sammen med leder gjort et stort stykke arbeid for å få satt heteronormativitet på dagsordenen i skolen. I 2009 har gruppen møtt Kunnskapsministerminister Solhjell om muligheten for å starte et prosjekt rettet mot skolen og lærere i skolen for å sikre at lærere har den kopetanse som trengs for å oppfylle læreplanen, når det gjelder seksuell identitet og kjønn. Som oppfølging av møtet har LLH sendt inn søknad om ressurser til et prosjektet inspirert av Rosa Kompetanse Helse, men har fått avslag. Begrunnelsen for avslaget var at det ikke var midler. Gruppen har også møtte statssekretær til Forskningsministeren Kyrre Lekve i forbindelse med Stortingsmeldingen om lærerutdanningen. I samarbeid med Utdanningsforbundet har frivilliggruppen delt ut pris til beste lærebok på et seminar. LLH deltok på Landskonferansen 2009 med en stand for å synliggjøre LHBT- problematikken overfor alle aktører på skoleområdet. Arbeidsliv I 2010 har vi innledet samarbeid med arbeidstagerorganisasjonen YS med det formål å bistå organisasjonen i å styrke arbeidet mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Arbeidet med å utvikle en veileder for tillitsvalgte ble påbegynt våren 2009 men er ikke sluttført. Samarbeidet med LO har fortsatt, og i 2009 har LLH vært med å utarbeide en brosjyre til bruk for tillitsvalgte i organisasjonen. Brosjyren er nå ferdigstilt og klar til trykking.

5 Rosa Kompetanse justis/politi LLH har søkt om midler til en videreføring av hatvoldprosjektet. Det vi nå ønsker å gjøre er å skolere ansatte i justissektoren og politistudenter om hva det vil si å være homofil og trans. På sikt er formålet å styrke politiets kompetanse på mottak av saker som gjelder hatkriminalitet mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og gjennom økt tillit til politiet få opp antall anmeldelser. Det er grunn til å anta at mørketallene er betydelige på dette området. Vi fikk ingen midler i 2009, men søknaden er overført til Vi har deltatt på fremleggelse av departement og direktoratets rapport om hatkriminalitet i 2007 og kommentert denne. Vi har også arbeidet politisk for at også tallene fra 2008 skal bearbeides og offentliggjøres, samt for å få midler til å videreføre hatvoldprosjektet. Vi har knyttet kontakter med LHBT- organisasjoner i andre land gjennom den europeiske paraplyorganisasjonen ILGA Europe, og har deltatt på en workshop om samarbeid med politiet på hatkriminalitetsfeltet i Brüssel i desember 2009, finansiert av ILGA. TMO i forsvaret Samarbeidet med Tillitsmannsordningen i forsvaret har fortsatt under Vi har ved tre tilfeller skolert hovedtillitsvalgte i førstegangstjenesten under året. Evalueringene fra disse tre tilfeller viser at vi fortsatt er et av de mest oppskattete foredragen og dette gjør av vi har stor tro på et fortsatt samarbeid. I tillegg til skoleringene har vi under september 2009 holdt foredrag for Landsstyret i TMO der vi og diskuterte hvordan vi kan bygge videre på samarbeidet og en eventuell fortsettelse inn på befalsskolen. Trans- arbeidet Prosjekt Kjønnsmangfold er LLHs første prosjekt for transpersoner. Prosjekt Kjønnsmangfold har arbeidet for å synliggjøre kjønnsmangfoldet i den norske befolkningen og det arbeidet LLH har satt i gang for denne gruppen. Vi har lykkes med synliggjøring i bl.a. Aftenposten, Blikk, Klassekampen og på Gaysir. LLHs sentraladministrasjon, sentralstyre og landsstyre har i perioden fått økt sin kompetanse på transspørsmål kraftig. Dessverre har det ikke vært ressurser til å bevisstgjøre fylkeslagene. Det har vært avholdt en del arrangementer i regi av Transnettverket. Det største var Transgender Day of Remembrance 20. november. Vi var også synlige i paraden under Skeive Dager, der vi engasjerte oss for situasjonen for transpersoner på Honduras, i samarbeid med Amnesty og LLHs internasjonale Utvalg. På tampen av 2009 innledet vi samarbeid med flere viktige aktører på transområdet; Foreningen for TransPersoner (FTP), Brigda Øst og Stensveen Ressurssenter.

6 Samer LLH Troms fikk midler til å utarbeide en brosjyre på samisk. I samarbeid med LLH Troms har LLH sentraltbesluttet å bruke midlene til å oversette en brosjyre som LLH allerede har utarbeidet på norsk. I tillegg fikk LLH på slutten av året midler fra BLD til å utarbeide en hjemmeside på samisk. Arbeidet kom i gang fort, men vil fortsette i våren Asyl LLH har jobbet svært aktivt gjennom hele 2009 for å bidra til kunnskapsheving om lhbt på asylfeltet. Vi har vært i møter med UDI og UNE, undervist nemndlederne i UNE, og vært i møter med en rekke politikere både i regjeringsapparatet og på Stortinget. Vi har bedt om en kunnskapsheving i utlendingsforvaltningen omkring lhbt, fordi vi stadig ser at avslag begrunnes på en måte som viser en klar mangel på forståelse på de særskilte utfordringer mange lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede asylsøkere har i hjemlandene. Da Human Rights Watch kom med en rapport i august om menneskejakt på homofile i Irak, samtidig med at vi ble kontaktet av irakiske asylsøkere som hadde fått avslag også etter at rapporten ble publisert, satte vi i gang en kampanje i media og gjennom lobbyvirksomhet for å stanse utsendelsene og øke kunnskapen om de særlige utfordringer som lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede asylsøkere har. Mer om dette står under kapittelet om rettighetsarbeid. Ungdom LLHs Ungdomsarbeid foregår hovedsakelig i regi av Skeiv Ungdom. LLH bidrar økonomisk til Skeiv Ungdoms virke. Skeiv Ungdom sentralt er samlokalisert med LLH og det gir en god og tett dialog og mulighet for å bistå med blant annet organisasjonsbygging.i 2009 fikk vi ferdigstilt en revisjon av ungdomsbrosjyren Forelsket. Den er siden blitt distribuert på etterspørsel fra ungdomskoler, videregående skoler og mange andre. Eldre Mange av medlemmene og aktivistene i LLHs forløper, DNF- 48, fra 50- og 60- tallet har nå passert 70 år. De kommer til å være blant de første åpne homofile og lesbiske som møter eldreomsorgen. Mange forteller at de er redde for å måtte gå inn i skapet igjen i alderdommen, og gjennom 2009 har LLH hatt et stadig økende fokus på å synliggjøre denne gruppas utfordringer og behov. Sammen med Bærum kommune arrangerte vi for eksempel et dagsseminar der alle som jobber med eldre i kommunen ble skolert av LLH og Fafo. Et lignende arrangement var vi også med på i regi av Bergen kommune og LLH Bergen/ Hordaland høsten Det er vår erfaring at ansatte som kommer i kontakt med eldre homofile/ lesbiske ofte kan ha ekstra utfordringer knyttet til tabu, i forhold til seksualitet generelt og til homofili spesielt. For å gi noen konkrete råd og tips i forhold til de ansatte har vi blant annet laget en tekst som kan brukes som refleksjonsverktøy i ulike kommuner og helsetjenester. Dette er gjort med utgagnspunkt i Fagforbundets tipshefte for aktivitører (Bolstad 2008), Nina Simonsens artikkel om reminisens og Kjærlighetskarusellen, eldre homoseksuelle menns livsfortellinger og livsløp i Norge, en avhandling til dr.polit- graden, ved Hans W. Kristiansen (UiO 2004)

7 LLH har igjennom en toårsperiode hatt et tett samarbeid med Fafo, og slik vært sikret god tilgang på det som finnes av både norsk og internasjonal forskning på området. De henvendelsene LLH får fra eldre mennesker bekrefter på mange måter forskningen, som tyder på at en stor andel eldre homofile lever sosialt isolert. Vi opplever at mange i sin fortvilelse ber LLH om hjelp til å treffe andre eldre lhbt personer, og at de trenger noen å snakke med om skam, tabu, ensomhet, redsel, sorger og gleder i livet. Vi opplever ofte å være de første som får vite om den store hemmeligheten, og behovet for bekreftelse, og ønske om å møte likesinnede er ofte enormt. I samarbeid med noen av våre største fylkeslag, som LLH Oslo/ Akershus og LLH Trøndelag har vi startet arbeidet med å etablere møteplasser for eldre. Vi ser at dette har stor betydning for den enkelte senior, men også for at vi som organisasjon skal styrke vårt kunnskapsnivå gjennom møte med eldre. Diagnoseutvalget LLHs diagnoseutvalg har over lang tid jobbet for å få fjernet diagnosene for fetichisme, transvetisme og sadomasochisme. Dette arbeidet nådde på slutten av 2009 en ny intensitet fordi man fikk klare signaler m at den eneste grunne til at diagnosene fortsatt ikke var fjernet var mangel på ressurser i direktoratet. Det var naturligvis en forklaring man ikke kunne leve med, og 1. februar i år ble da også diagnosene fjernet. Diagnoseutvalget har også vært tydelige i media. Media- arbeidet LLH er konstant etterspurt av media. Spesielt i agurketider opplever vi at homonytt er spennende nytt. I 2009 har vi brukt mye ressurser på å svare på spørsmål fra journalister av faktuell karakter og finne caser til deres historier. Dette er arbeid vi prioritere høyt på tross av at LLH ofte i liten grad blir synlige i de konkrete sakene. I tillegg til det uttaler leder seg til media omkring politiske saker og ansatte og sentraltsyremedlemmer uttaler seg om saker de har spesiell kompetanse på. i 2009 har medietrykket vært en anelse lavere enn rundt vedtaket av ekteskapsloven i 2008, men det har likevel vært stabilt høyt. Hjemmeside i 2009 har vi fått innvilget midler til en rekke prosjekter som hadde krav om utvikling av nettbaserte redskaper og informasjon. LLH har valgt å samle midlene fra de forskjellige prosjekter til å gjennomføre en totalrevidering av LLHs hjemmeside, så den blir egnet til prosjektenes formål. LLHs hjemmeside slik den fremstår nå er ikke tidsvarende og lever ikke opp til tidens krav om hverken funksjonalitet eller brukervennlighet. Vi så at hvis vi skulle kunne presentere tilfredstillende resultater for prosjektene måtte vi gjøre noe med hele strukturen og designet. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av første halvår av Fritt Ord markering I våren 2009 bestemte stiftelsen Fritt Ord seg for å gi Fritt Ord- prisen til Nina Karin Monsen. Det kom i direkte forlengelse av hennes engasjement mot felles ekteskapslov og utgivelsen av boken "Kampen om ekteskapet og barna". Mange reagerte sterkt på tildelingen, ikke fordi hun var imot ekteskapsloven, men på grunn av måten hun ofte på en hatefull måte har spissformulert sine meninger. LLH gikk sammen med andre organisasjoner og enkeltpersoner og arrangerte en markering av vår motstand mot

8 prisutdelingen. Markeringen fikk svært god dekning i media, både i landsdekkende media og i homomedia. Helsefremmende arbeid Helsestrategi Det er viktig for LLH at vi er homo der du bor. Det betyr at vi i tillegg til å jobbe politisk for å sikre alle mennesker de samme juridiske og formelle rettigheter, også tar mål av oss til å være til stede med aktiviteter, sosiale treffpunkt, og noen å snakke med der folk bor. Det at folk kan finne andre som seg selv der de bor, og vite at vi er flere i samme båt har mye å bety for mange. Vi mener derfor at det er viktig i et helseperspektiv, å sikre aktivitet over hele landet, og sørge for at våre lokale tillitsvalgte alltid er godt skolert i forhold til hva homohelse er, hvorfor de må kunne noe om det, og hvor de kan hente hjelp. LLH skal ikke drive terapeutisk arbeid, og våre tillitsvalgte skal alltid vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp til å løse vanskelige situasjoner de kan komme i som hjelpere. Etter at Helseutvalget i 2009 valgte å organisere seg som en egen stiftelse ble det nødvendig for LLH å definere vår egen helseprofil, og vi startet arbeidet med å utarbeide en helsevisjon for de neste to landsmøteperiodene. Et første utkast har vært oppe til diskusjon på landsstyremøte i 2009, og vi vil fortsette arbeidet fram mot Landsmøte i 2010, og inn i neste Landsmøteperiode. Helsevisjonen vil forsøke å ramme inn noen av LLH sine viktigste satsningsområder på helse, og sentralt i arbeidet vil være tema som identitet, transperspektiv, samhold og miljø, eldre og hiv/ aids. LLH skal, både lokalt og sentralt, arbeide for at lhbt- personers mulighet til å forbedre sin livskvalitet inngår som en selvfølgelig del av norske politikkutformeres folkehelsearbeid. Sosiale aktiviteter lokalt Vi har 14 fylkeslag i organisasjonen og disse har en høy aktivitetsnivå, se eget avsnitt. Fra LLH sentralt har vi besøkt i stort sett alle fylkeslag minst en gang i løpet av året ved forskjellige anledninger. Fylkeslagslederne møttes på 3 landsstyremøter og på HIV- konferansen vi avholdt i november, se eget avsnitt. Vår organisasjonssekretær har som en av sine arbeidsoppgaver å følge opp fylkeslagene og har i løpet av året hatt løpende kontakt per telefon og e- post med alle våre fylkeslag. Han har støttet lag når det er oppstått ulike problemer og vært dem behjelpelig. I løpet av høsten 2009 har vi fra sentralt hold sett behovet for ytterligere støtte til våre fylkeslag og dette har resultert i en mer aktiv oppfølgning og flere planlagte besøk og skoleringer i 2010, hvis ressursene strekker til det. Rosa Kompetanse Helse Siden april 2006 har LLH med årlig finansiering fra Sosial- og helsedirektoratet drevet prosjektet Rosa Kompetanse. Hovedmålsetningen har hele tiden vært at de ulike profesjonene i helsevesenet skal tilbys kunnskaps- og kompetanseøkning som setter dem i stand til å møte også homofile og lesbiske pasienter med kunnskap og empati. Det er viktig at de ansatte i helse- og omsorgsvesenet kjenner til de særskilte utfordringene denne gruppen står overfor både på generelt grunnlag og spesielt i sitt møte med helsevesenet.

9 Gjennom god kontakt og samarbeid med ulike fagmiljøer, profesjoner og organisasjoner har Rosa Kompetanse i denne perioden videreutviklet kompetansehevings- og undervisningspakker. Det er stadig økende etterspørsel fra helsevesenet i forhold til foredrag, informasjonsmateriale og råd og veiledning i enkelt saker, og prosjektleder bruker mye tid på å dekke disse behovene. Rosa Kompetanses arbeidsoppgaver kan i dag kategoriseres i fire forskjellige hovedoverskrifter; driften av nettverket Rosa kompetanse, arbeidet med profesjonsorganisasjonene, undervisning og klientarbeid. Gjennom 2009 har vi lyktes med å videreutvikle nettverket Rosa kompetanse, som er det største faglig nettverket innenfor lhbt helse i Norge. I januar arrangerte vi det årlige nettverksseminaret der vi inviterte om lag 30 fagfolk til dialog og samarbeid, utveksling av erfaringer og kunnskap. Nettverket består av en gruppe fagfolk utdannet henholdsvis som spesialist i sexologi, fastlege, spesialist i allmennmedisin, psykolog, spesialist i klinisk familiepsykologi, psykiater, sykepleier, helsesøster og jordmor. I tillegg er flere av nettverkets medlemmer forskere og lektorer, og både lederen for Rådgivningstjenesten for homofile og lesbiske, og for helsestasjonen for homofil, lesbisk, bifile og trans- ungdom er medlemmer i nettverket. Dette er noen av de fremste fagfolkene på lhbt området i landet. Ved innhenting av kunnskap, når vi gir råd til helsepersonell og andre, og i arbeidet med enkeltsaker der mennesker henvender seg til LLH for å få hjelp i en vanskelig livssituasjon er nettverkets kompetanse viktig. Rosa kompetanse har også etablert et samarbeid med alle helseprofesjonsorganisasjonene, der målet på sikt er at profesjonene selv settes i stand til å sikre at også homofili blir en naturlig del av kompetansehevingsplanene innenfor hvert enkelt fagfelt. Som eksempler på det arbeidet som gjøres innenfor profesjonene kan det nevnes at Legeforeningen har etablert en egen referansegruppe for homofil og lesbisk helse, og at psykologforeningen har utarbeidet eget kursmateriale med seksuell identitet og legning som tema. Vi har også etablert et samarbeid med Jordmorforeningen NSF og Landsgruppen av helsesøstre, og som et resultat brukes Rosa kompetanse som kunnskapsbank og innleid foreleser av helsesøstre og jordmødre over hele landet. I 2009 har vi også endelig fått etablert et samarbeid med Sykepleierforbundet. Dette vil vi følge opp med å utvikle kompetansehevingsplaner med denne faggruppen i Veldig mye av tiden i Rosa kompetanse dreier seg om konkret undervisning. Undervisningspakken som Rosa Kompetanse har utarbeidet holdes hele tiden oppdatert og tilpasses de profesjoner som undervises. Vi underviser i alt fra enkeltkommuner og institusjoner til store faggrupper og Høgskoler og Universiteter over hele landet. I 2009 har vi holdt over 20 undervisningsoppdrag på alt fra 1 time til hele dagers opplegg. Antallet av folk som undervises per gang varierer fra 20 stykker til opp mot 150 personer. Vi bruker også en del tid og ressurser på enkelthenvendelser. Det er fortsatt slik at mange mennesker henvender seg til LLH fordi de befinner seg i en form for krise og trenger noen å snakke med. Alle de henvendelser som på ett eller annet vis dreier seg om helse, det være seg psykososial eller somatisk, håndteres av Rosa kompetanse, da prosjektleder er den eneste i LLHs sekretariat med helsefaglig bakgrunn. Per desember 2009 er det registrert 53 saker som har krevd mer enn tre samtaler.

10 Trans Ved opprettelsen av transnettverket ble det klart at Rikshospitalets GID- klinikk ble opplevd som det største hinderet for bedre livsvilkår for transpersoner med behov for behandling. Vårt hovedfokus i 2009 var derfor å arbeide for en endring av systemet for kjønnsbekreftende behandling. LLH har også begynt å få henvendelser fra enkeltpersoner med en kjønnsidentitetsproblematikk. Vi har brukt mye tid på likemannsarbeid og rådgivning av personer. HIV I 2009 søkte LLH for første gang på selvstendig grunnlag om hiv- midler fra Helsedirektoratet. Av søknaden innvilgets kun penger til en skoleringskonferanse i organisasjonen. Denne konferansen avholdtes i slutten av november 2009 i Trondheim. Konferansen var svært vellykka og vi hadde flere påmeldte enn det fantes plass til. Konferansen planertes i samarbeid med vårt fylkeslag i Trøndelag og tok opp blant annet grunnleggende fakta om hiv, seksuelt overforbare infeksjoner, situasjonen for hiv- positive homofile, empowerment av hiv positive m.m. I søknaden sendt til Helsedirektoratet søkte vi og om penger til å utarbeide en hiv- strategi for organisasjonen. Denne del av søknaden blev dog ikke innvilget. Dette har gjort at vi fortsatt arbeider med denne strategi og har planer om at denne er klar under Rettighetsarbeid Valget var valgår. LLH brukte valgkampen til å sikre at de politiske partier forpliktet seg til fortsatt arbeid for å bedre LHBTs rettigheter og levekår. Vi stilte spørsmål til alle partiene og fikk svar som vil skal holde partiene til i periode. Diskrimineringslovgivningen som skal vedtas i den stortingsperiode og som har vært på høring i 2009 var et viktig område hvor alle partier, med unntak av FRP, svarte at de ønsket å gi LHBT et helhetlig diskrimineringsvern på linje med andre diskriminerte grupper. Et annet område vi satte fokus på var behovene for et kunnskapsløft i skolen og innsats mot mobbing. Her var svarene langt mer varierte. Gjennomføring av ekteskapsloven LLH har fått mange henvendelser om innholdet i endringene i ekteskapsloven, barneloven med mer som trådte i kraft 1. januar Det har både vært behov for å formidle informasjon om disse samt følge opp implementeringen av den i ulike deler av forvaltningen. Dette har medført mye arbeid med å svare på henvendelser. Samtidig har vi på grunnlag av enkelte av henvendelsene kunnet kartlegge svikt i implementeringen av lovendringer og nye forskrifter. Det har gjort oss i stand til å legge press på relevante myndigheter for å få utbedret dette. Det er dessverre langt fra i alle tilfelle at vi opplever at påpekning av uhensiktsmessige, byråkratiske utformning av regelverket blir tatt til følge.

11 Kommunale og fylkeskommunale handlingsplaner Mange av LLHs lokallag har igjennom flere år vært aktivt involvert i kommuner og fylkeskommuners arbeid med å lage lokale LHBT- handlingsplaner. I løpet av 2009 har vi utvekslet erfaringer mellom lokallagene våre og sett på behovene lokalt. Som resultat av dette har vi utarbeidet et forslag til landsdekkende prosjekt, INN- prosjektet. Prosjektet skal sikre at det LLH lokalt har kompetanse og kapasitet til å bistå kommunene med deres handlingsplanarbeid og sikre erfaringsutveksling mellom kommunene. Finansiering av prosjektet er dessverre blitt avvist av både Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og Regionaldepartementet. Inn til videre er eneste finansiering som er relatert til prosjektet kommet fra fylkeskommunene i Trøndelag. Dermed er prosjektet ikke så langt blitt landsdekkende og erfaringsutveksling mellom flere kommuner innen for de nåværende rammer er ikke mulig. Vi vil jobbe vider med prosjektet i Høringer Diskrimineringslovutvalget LLH har brukt mye tid på å arbeide med vår høringsuttalelse til forslaget om ny diskrimineringslov. Vi har blant annet kommet med følgende forslag til endringer: at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk gis et alminnelig diskrimineringsvern som et eget diskrimineringsgrunnlag og at HIV- smittede ikke får redusert det vernet de har i dag. LLH mener også at det må stilles klare krav til saklighet, formålstjenlighet og forholdsmessighet også for arbeidsgivers adgang til å innhente opplysninger om seksuell orientering og samlivsform, og at straffesanksjoner mot alvorlige tilfeller av diskriminering må omfatte alle diskrimineringsgrunnlag. Vi har også bedt om at klare henvisninger til ny diskrimineringslov inntas i opplæringslova og privatskoleloven, og at det stilles krav til innhold i både undervisning og læremidler i tillegg til selve læringsmiljøet. Det må også utvikles tilsyns- og håndhevingsmekanismer på alle tre områder for begge typer skoler. HIV og straffeloven Vi har også deltatt på en åpen høring om ny straffelov og HIV på Stortinget. FN fraråder kriminalisering, da dette erfaringsmessig ikke bidrar til å hindre spredning og vanskeliggjør forebyggende arbeid. Straff virker stigmatiserende, noe som gjør at terskelen for å teste seg blir høyere. Dette gjør igjen at smitten lettere spres uten at man er klar over det, i tillegg til at behandling som også sterkt reduserer smittefaren kommer i gang på et mye senere tidspunkt. Bestemmelsene er etter LLHs syn utformet på en slik måte at man i praksis oppmuntres til ikke å teste seg, slik at de i praksis risikerer å virke mot sin hensikt. Andre høringer Vi har også skrevet høringsuttalelse og liknende til følgende saker: Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Helsedirektoratets plan for forebygging av uønsket svangerskap og abort strategier for bedre seksuell helse ( ) Farskapsutvalgets utredning Forslag til inkorporering av kvinnekonvensjonen i menneskerettighetsloven Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Veileder for helsetjenesten til asylsøkere

12 Utformingen av statlige fellesannonser Læreplan i psykologi innen videregående opplæring Regjeringens rapport Likestilling 2009 Arbeidsliv Som nevnt i kapittelet om holdningsarbeid og kunnskapsheving, har vi gjennom året samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene LO og YS for å bidra til å styrke arbeidet deres mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på arbeidsplassen. Vi har også forsøkt å få arbeidsgiverorganisasjonene på banen, men uten å lykkes. Blant annet inviterte vi flere av disse til vårt landsstyremøte i februar, men kun LO og LDO hadde anledning til å stille. For øvrig gir vi juridisk rådgivning til personer som opplever at de er diskriminert på arbeidsplassen. Asyl De retningslinjene som gjelder for utlendingsforvaltningens behandling av saker som gjelder kjønnsrelatert forfølgelse er ikke gode nok på seksuell orientering og kjønnsidentitet og uttrykk (trans), noe representanter for regjeringsapparatet har medgitt når vi har presentert problemet for dem. LLH har kommet med en rekke konkrete forslag til forbedringer i retningslinjene. Vi har også bistått i flere enkeltsaker vi anser for å gi eksempler på svikt i saksbehandlingen, og har i den forbindelse et nært samarbeid med andre organisasjoner på asylfeltet. Trans LLH gir også juridisk rådgivning til transpersoner, og jobber aktivt for å styrke disse gruppenes rettigheter, se bl.a. om vår høringsuttalelse til ny diskrimineringslov. Vi har også innledet et samarbeid med LDO omkring dette. Internasjonalt arbeid LLH driver to Norad- støttede prosjekter, ett i Nepal og ett i Kenya. Støtten fra Norad utgjorde i 2009 NOK 1,1 million. Prosjektene krever ca. fem månedsverk per år. I tillegg til to partnerbesøk til hvert av landene i løpet av 2009 har vi en kontinuerlig dialog per e- post om alle aspekter ved prosjektene. Med støtte på 1,4 millioner fra Utenriksdepartementet driver vi regionale samarbeidstiltak i Sør- Asia og i Øst- Afrika. Vi bidrar også med frø- penger til mindre og nyetablerte organisasjoner på Sri- Lanka, Bangladesh, Pakistan og India. Flere av organisasjonene er lovende i forhold til håndtering av større prosjekter og vi følger dem opp med sikte på utvidet partnersamarbeid. Sør- Asia Regionalt samarbeid i Sør- Asia I Sør- Asia tilrettelegger vi for etableringen av The South Asian Commison on Human Rights Violations against marginalised Genders and Sexualities (SAHRCMSG). Kommisjonen skal dokumentere menneskerettighetsbrudd på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet i regionen og samle funnene i en årlig rapport. Rapporten vil brukes til lobbyvirksomhet for lovendringer. Initiativet drives frem av en arbeidsgruppe med representanter fra India, Pakistan, Bangladesh, Sri- Lanka og Nepal.

13 LLH og arbeidsgruppen hatt to møter i Kathmandu (April og August 2009) Møtene har så langt resultert i en Concept Note som er på høring i de respektive sørasiatiske landene. Neste møte finner sted i Colombo April Nepal LLH har siden 2007 samarbeidet med Blue Diamond Society (BDS) om det treårige prosjektet Social inclusion and access to justice. Vi har søkt Norad om videre støtte for et nytt treårig prosjekt ( ) Building Leadership, Claiming Space and Contributing back to Society Taking steps up by sexual and gender minorities in Nepal. Samarbeidet følger hovedmålsetningene i Regjeringens handlingsplan for Kvinner og likestilling ( ) Frihet fra diskriminering og retten til politisk og økonomisk deltakelse og et liv uten vold. Innenfor disse målene kan vi etter tre år vise til følgende resultater: I Desember 2007 slo Nepals høyesterett fast at seksuelle minoriteter har de samme rettighetene som andre borgere av Nepal. Høyesterett anbefalte at regjeringen nedsatte en kommisjon for å undersøke felles ekteskapslov. Kommisjonen er klar og vil avgi sin anbefaling etter feltstudier i land som har felles ekteskapslov (deriblant Norge) i løpet av Som første åpne homse i et asiatisk land ble Sunil Pant valgt inn i parlamentet i april 2008 og grunnleggende rettigheter for LHBT er nå inkludert i partiprogrammene til tre politiske partier; deriblant de to største (Maoistene og Nepali Congress Party) LHBT mottar for første gang midler over Statsbudsjettet (ca NOK i budsjettåret 2008/2009 og NOK i budsjettåret 2009/2010). Nepal var videre blant landene som skrev under den av Frankrike ledede uttalelsen om seksuell orientering og kjønnsidentitet i FN i Desember Sosial marginalisering fører til utestengning fra utdannelse og arbeidsliv. For å motvirke dette har lesbiske og transkjønnede fått mulighet til deltakelse på arbeidsmarkedskurs i skjønnhetspleie, kjøreopplæring og sikkerhetsvakt. I tillegg til yrkesopplæring har deltakerne fått undervisning i egne rettigheter og mulighet til å danne sosiale nettverk. Til tross for stor arbeidsledighet er overgangen til arbeid på linje med lignende tiltak i Norge. Vold, voldtekt og pengeutpressing fra politi og sikkerhetsstyrker er drastisk redusert etter tre år med målrettet holdningsendrende arbeid overfor politiet. Frø- penger I Pakistan støtter vi driften av den nystartede Organisation for the Protection and Propagation of the Rights of Sexual Minorities i Lahore. På Sri- Lanka støtter vi Women s support groups informasjonsarbeid om seksuelle rettigheter, inkludert rettigheter på grunnlag av seksuell orientering, blant landsbykvinner. Vi støtter også tiltak som styrker det strategiske samarbeidet mellom de tre LHBT organisasjonene på Sri- Lanka (Equal Ground, Womens support group og Companions on a Journey) I India støtter vi LHBT organisasjonen Shakti i Chennai i etablering av en telefonrådgivningstjeneste.

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

LLHs virksomhet i 2012

LLHs virksomhet i 2012 LLHs virksomhet i 2012 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer sin virksomhet på frivillighet

Detaljer

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015 3 Lederen har ordet

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.

HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Årsmelding 2013 2 HivNorges årsmelding 2013 HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for hivpositives situasjon,

Detaljer

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag. LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2009

ROSA ÅRSRAPPORT 2009 ROSA ÅRSRAPPORT 2009 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse) Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG AV ÅRSRAPPORTEN

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

lai15 ZIAW111111 rk L.

lai15 ZIAW111111 rk L. BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 '1* i(4k tfaii et im lai15 ZIAW111111 rk L. 111 r )* wee api

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer